Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1942

MAANDAG 31 AUGUSTUS I942 Eea Dckwane Inpahsler en Mets e9 gevnMd oor alle afdeeUa c Stowawancheri PEETERS Bleekeiuiatel 97 tflcfovar ipfMAA God en Noodlot J LLBmm MMRotlctdaa op 3 September s in de St Janskerk ZHplaataM vril Voor direct MflSJt CVIIJUOD voor halve dagen of beele dagta zonder kost Van Leeuwen Burgvlietkade 92 WonlnitpioiilMitiBd tibwiitikiipiiiniii Br no o 4B47 bur v d blad Te koop iingeboden benige rboMerswonlnson Te koop gevraagd Hula met pim A H A landr niKeving Oouda Brieven no O 4930 bur v d blad De Kamer van Koophandel en Pahrteken voor ZuidHoUand ma i tt mgevolge het bepaalde InJ artikel 2 van het Overdrachtsbeslurt 1 42 bekend dat op 28 Augustus 1942 In het Handelsregister van haar Kant por te Gouda een opgaaf van overdracht als bedoeld twj genoemd artikel IS mgeschreven betreffende de N V Bouwmaatschappij ME CEDES te Waddmxveen Ter kennis van achuldeischers wiervorderingen nog met opeiscbbaar im wordt ge biacht dat zij ingevolge het bepaalde b j artikel 7 van het Besluit het recht ben een zekerheidsstellin gte verlan gen R epareer niet zelf laai Uw Huishoudof Indusiriemachine vakkundig nazien door TH RICKEN NAAIMACHINEHANDEL loutmaitttfaai 4 Goudo Onlirteilt NMidiR WeetU dat de Alg Co lp Begrafenis Vereeniging U A te Gouda hal aaklga adraa is voor een aarata klaa uitvaart of crematie tegen kaatprlla dus zonder arinalbaiafl Bel by een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt inlichtingen aan F C A LAUaEMAN Zoutmanstraat 60 Nu de vacantie voorbQ Is ts het weer tjjd voor een nieuwe Permanent Golf Wasschen Watergolven Oaduleeren Htt huls Voor moderne kapaels JAC SCHAAP Qroenendial 63 Bovda Tal lai Voortaan n doos Erdal No van 16 cent alléén bij inlevering van een ledige Erdal doos Dansschool Koos Honkoop Zaterdag 5 Sept a s Aanning CursNS rslbeginiMii4 ii vaa 8 10 uur Inschrijving vanaf heden aaa onderstaand adres aRAVENWCa Niauwerfcarit a d IJssal Advertentjën Sc ioenen gian linger mse door ERDAL andere bladen worden zonder eenige pr sverhooging door onie ADVERTENTIEAIDEELINO geplaatst B opgaven voor meerdere bladen is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU Heel Nederland studeert hij ZOIIDEIIBON SCHOENEN met dichte hielen Willem Schuld Wijdstraat 23 Gouda Heaaalratan a Individueel Schriftelijk Underwqs in Alg Ontwikkeling IMiddenstandsdiploma Pract kdiploma Boekhouden Nederlands üuits en Engels VrNfl yrasptclÉs H l a O PIsntsoMil UMtn TsLHTM t AAARKT 31 GOUDA ONeNOiKmBOiKHOaiNi ï ENSAID helpt U tiid geld an puntan beaparen Domas an Metsfat MAAKT NU ZELF UW KLEEDINB THUISil Zandt aan brlafltaarlaan INSTITUUT LN SJi 1 0 speciale MAchUf Ine vu p T T TslttM slR tl 54 Utrecht veerxieii van eea duidelijk adres beplakt net SS ceat aan pwtMscis porto kriefkaart inbesrepeo ale model en wij aeiUlea V eea mooi boek met ruim IM maten en awtfelleo en tevens een tratu apparaat om U te laten alen lioo cemakk ljk onze methode Is om THtlS zonder rekenen en teekeneQ aUe kleediag te leeren maken ca rermakea o DE UWDBOUWBANK UIRECin Raatf vaa CommiMTlawa Jhr Mr J K li UI BBAUFOKl VAM IXUSOBI Lanadai A BARON VAM BOITZILABt VAM IjOKNKM Eh Mr A K WOLFCBKN OwL CommJ Mr I DOUI VAM TBOOST Jbl Mf M VAN ASCB VAN Wl A nCM NOEVKirDE BRADW W k UU Dinmt V rstr kl er U tM NaMii gaMen é daposilo AgantaAi D heeren P vcm der LIade te Goodo Kleiweg 112 en G W C Tan MlhKn on teWaddlngiiveen De Directie B DE BEAUFORT N C DE RUYTER Da BDt Mlnnranlab imlustrle kunnen worden verleend word de betrokkeri ondernemingen verweren naarhet secretariaat van de vakgroep CosmetischeIndustrie Alexander traat t s Gravenhage tel 1160BT 1398 IDBNTTTEITSftAARTEN VOOR PAARDEN Het Bedrljfschip voor vee en vleesch mi akt het volgende bekend dat krachtens de paardenverordening 1942 voor eik paard ouder dan 3 inaauuen een Identiteitskaart waarop het signalement van het betrokken paard nauwkeurig Is omschreven aanweaUg moet zun Deze identiteitskaart wordt door den voedselcommissarls der provincie waarin de eigenaar houdec van het paard Woonachtig IX uitgereikt Indien men op 1 Sept 1942 nog ntet in het bezit is van een dergelijke kaart dient men alsnog een aanvr e hiertoe bO den plaatstüjken burcauhouder in te dienen Het nummer van de identltelts kaart moet Jn de kolpm geboren of pp het bedrUf aangevoerd ander vee dan rundvee van het veeboekje worden ingevuld BU verkoop verhuur of ultleenen van een paard dient de identiteitskaart oveihandigd te wordm aan den nieuwen houder eigenaar vy verkoop verhuur of uttleenen van een concours fok renpaard of harddraver dan wel bU vef huur of uitleenen van een gebrpiks of stamboekpaard vindt dus rechtstreeksche overhandiging aan den kooper houder plaats terwijl bij verkoop van een gebruiksof stamboekpaard aan het vee en Voorts moet van elke cuitvangst respectlevelbk aflevering van een paard ouder dan 3 maanden bmnen 3 X M uur schriftelijk bericht worden gezonden aan den betrokken plaatseUlken bureauhouder Belde laatste bepalingen gelden niet indien het paard wordtr verhuutd voor een periode van niet meer dan 7 dagen terwijl dan de Identiteitskaart evenmin behoeft te worden overhandigd Ij sterfte of daetattng van een paard moet de gvnaar da IdentiMtskaart b nea 3 K M uur bQ den betrokken plaatoeU ken bur auhouder talevam wurbU door hem en verUaring van den deatructor weUoe het dier heeft afgehaald of het aUaitbeaHa dient t word i overgelegd t rwt l hlervMi tevens aanteekenioc In de kolom Gf storven of van het bedc4jf afgevoeid ander vee dan rundyee gemaakt moet worden Etn ledei U verpliolit een hem verst ktp ldentitetb kaait op eerste aanvrage te v i looneji of tegen ontvangstbewijs af te gevw aan eén daartoe bevoegd ambtenaar 7 i uU reeds bekend i mogen paarden van 1 jaar en ouder met zonder vergunning verhatidrlJ worden Zij dienen voor zoover het htm boek en gebruikspaarden betreft aan et vee en vleeschaankoopbureau aangeboden t worden teruijt de overige categorllïn alleen met een dpor den Provincli len Voed curimiissaris uitgereikte aankoopvergunn ng vertiandeld mtigen worden Ingevolge de Paardenverordening 0 zullen ook de paarden van 4 tot en mM 12 maanden onder deze bepalingen va len Deze categorie ts echter niet aan maxinium prijzen onderhevig en kan dus bulteri het Vee en Vleeschaankoopbureau om woi ifn verhandeld Echter moet wel steeds bij v paard van 4 tot en met 12 maanden c identiteitskaart aanwezig zijn Indien door of naineob het Bedrijfschap voor Vee en Vleesch aanbieding ten ondprzoek en of inlevering van paarden oudei 3 maanden wordt verlangd wordt bij inlevering een bedrag vergoed hetwelk t elk paard wordt vastgesteld door een daalt bevoegde taxatiecommissie aan de hand van het huidige maxlmumprij enschema v ot paarden Tenslotte vestigt het Bedrijf J IJ voor Vee on Vleesch er de aandacht op titi het gebruik van paarden ouder dan 3 n i den op den weg binnen een langs de BelK grens gelegen grondstrook van 3000 breedte ronder identiteitskaart verbodt i De gelelde van een paard ouder dan i maanden moet dus in deze grensstro k w allen tijde ter plaatse op verUngen v ui a daartoe bevoegde ambtenaren de bU paard behöorendan Indentiteitskaart kuf f toonen Overtredingen van bovenstiaoo bepalingen worden tuchtrechtelijk e ratt zijn uitgezonderd 1 Degenen die hetzij als leverancier ojif potriphouders en VBtcnhandelaren het7tj abi verbruiker aan het Rijksbureau een opgave van de op 31 JuU 1M2 aanweuge voorraden lit bb n gedaan 2 Verbruikers die na 30 Apri IMS vanher Rijksbureau voor AardoJieproducten hetRultsbureau voor Genees en Verbandmlddelen de Rijksverkeerbinspectie de bevrachlingscoinmtssarissen het bureau grondstoffenvan het Rijksbureau voor de Voedselvoorïiening in Oorlogstijd of de Vtsscherijcentraletoewijzingen voor de hierbovenbedoelde prodiicten hebben ontvangen De desbetreffende Dul ht instantie wen5 cht er uitdrukkelijk de aandacht op te zien gevestigd dat Indien aan een vroeger opgelegde vm Iichte voorraadopgave niet of onvolledig IsTVoldaan bij wijze van generaal paidon tot 15 September 1942 geen strafvervolging zal Worden inaesteld Indien thans aan de verptfchting tot het volledig opgeven det voorradefi op 15 September 1942 ntet la voldaan al van Duitsche zijde met kracht tegen overtreders worden opgetreden 6690 VERVAAI DIGING VAN COSMETICA De Directeur van het Rijksbureau voor chemische producten qiaakt in overleg met de directeuren van het Rijksbureau voor aardolieproduirten en van het Centraal Bureau voor margarine vetleQ en oliën bekend dat het koopen van natnumsuUaat natriumbicarbonaat sel de soude wassen stearine vaseUne Witte blien vaseline en paraffmeolien voor de vervaardtgiHg van cosmetische productei nog slechts geoorloofd tal zMn op een voorzoover betreft natriumsultaat natriumbicarbpnaat sel de toude en wassen door den Direicteur van het Rijksbureau voor CheTiilsche producten voor vaseline en witte olien vasehne en parafflne olièn door den Dnecteur van het R ksbureau voor aardolieproducten en voor stearine en op basis daarvan vervaardigde grondstoffen door den Dnecteur van het Centraal Bureau voor margarine vetten en oliën afgegeven Koopvergunning Alle voor 1 September IMS door een der hierboven genoemde directeuren voor genoemd doel verleende dispensaties ea allo door anderen dan de bovengenoemde directeuren afgegeven koopvergunningen bv do door het Ryksbureau voor Geneea en Verbandmiddelen aan de cosmetische fabrieken verstrekte toewtlstngen van aardoUeprodueten zMn hiermede ingetrokken Tot het verkrUgen van InUchtlngen omtrent de voorwaa eo waaronder in het vervolg nog koopvergunningen voor do connetiaebe i MARKTBERICHTEN KAiV MAB OUIHCWA 31 Augustus 06 ituks wefi ƒ O 00 M 50 Kiodal vlug StriM tegen den verdrinkingsdood O p u B rtember aj sri lM zwonmcnd redden 23 a r Undeluk zijn georganiseerd door dea voormaUcen Nederl bond tot het Ted4en van drenkelingen nu gefuseerd nmt den Ned Zwembond onder den naam van Ned iwem en reddingshond verkort N Z R B Eerïtgenoemde bond is gesticht door vijf kleine brigades Den Bosch Amsterdam Haarlem Den Haag en Breda met het sociale doel de gemeenschap te dienen Door middel van de radio de pers door voorlichtingsavonden met lantaarnplaten ook films door demonitraties en heeft de bond zijn organisatie uilgebteid tot omstreeks 100 brigade met 13 000 mannen en vrouwen bereid en paraat 0 ok bij nacht en ontij hulp te bieden aan den in nood verkeerenden nftedemensch Vergoeding of dank wordt niet verlangd Gevallen van te water geraken ijn vele Ongevallen overboord geraken te water geraken bij diepe duisternis in grachten kanalen rivieren doorzakken door hjet ijs in een wak rijden badden en zwemmen in zee en In binnenwiter met een auto bus ol taxi te water rijden enz en In samenwerking met de Maatschappij tot redding van drenkelingen met den Ned 7wembond met het Oranje Kruis heeft de NBR D krachtdadig aangepakt m velerlei richtingen om den verdrinking idood te bestrijden met het resultaat Ten eerste uitbreiding der zwemkunst Ten tweede belangrijke daUng van hel aantal verdnnkmgsongevallen Ten dsrde het aantal reddingen uit het watenis ten zeerste verhoogd Mogen we wij7cn op nkele cijfers De eers e ons bekende statistiek is afkomstig van dr C J Mljnlleff te Amsterdam loopende over het tijdvak 1963 tot 1910 in welk tijdvak ook de oprichting der eerste reddingsbrigade viel a 1 Den Bosch in 1908 In het genoemde tijdvak verdronken 5678 mannen vrouwen en kinderen dus gemiddeld 939 dooden per jaar Nemen we nu weer het laatste tijdvak van even jaar van 1935 tot en met 1941 statistiek van den tiond don vielen er 4231 dooden te betreuren of gemiddeld 605 per jaar Bedenken we nu dat da jaren met verduisteringsj Ucht 1940 en 1941 zeer hooge verdrinkingscnfers gaven en dat de bevolking tasschen die beide tijdvakken is toegenomen met meer dan 2 500 000 zielen dan IS relatief de verhouding tusschen vroeger en thans nog veel gunstiger Nu nog een paar cijfers De Bond is In 1933 overgegaan tot het aanleggen van en statistiek over reddingsgevallert welke In orts land met bestond We nemen weer een tijdvak van zeven jaar van 19J5 tot en met 1941 Gered zijn 8244 personen gemiddeld per jaar 892 Het allergrootste deel werd door zwemmers en zwemmende redders ook zwemsters en redsters gered het allerkleinste deel wist zichzelf in veiligheid te brengen De strijd fegen den verdrin klngsdood n oet worden voortgezet Bonden of vereenigingen die een voorlichtingsavond of filmavond wenschen kunnen zich richten tot het secretariaat van den NZRB Kleine Houtweg 139a Haarlem SPORT Vergadering van den Nederlandschen Voetbalbond REUE VAN DFN heer LO lsi Voor het eei t ledert drie jaar heeft de KLciciUndbChe oelbalbontl Zateiddi in Ututlit Hierbij he ft de vooizilter van den N V B de hcei K J J Lols een belangrijke rede ullgebproken waai aan wJj tiet volgende ontleentn De bondspresident vrpeg de vergadering eexbt de nagedaciilenis te eeren van hen die in drie achter ons hggendo jai en aan de vóetbdlttereld zijn ontvallen lUj huldigde ADO al laudkampioene er op wijzend dat de Haagsche club het gioote ucces liad behaald met den steun van een 7nuer Nedsrlandbchen tramer en met speiers malei laa van eigen Jtweek Vei volgens sthilderde de heer U tiV den groei van den bo d uelke thans 172 000 leden fclt 122 000 met 926 647 verePugingen en 20 266 elf tallen die van de onderafdeelingen meegerekend De uMe en de Instelling van het college van gevolmachtigden voor de sport aanroerend reide de heer Lotsj dat de bond v el wat onwennig tegenover de overheidsinmenging had gestaan maar dat hM er van oveituigd was dat er tieel veel In het belang van liet Nedeilandsche volk kan vvo en gedaan mdlen allen willen medewerken De fusie zelf IS niet direct op lulletjes gegaan maar het is aUemaalal beter geu orden doordat de behoefte aan samenwerking er i ï De volkomen eenheid is e nu en die is alleen gebaseerd op een sportieven grondslag De heer Lotsv weerlegde het gerucht dat alle katholieke clubs tn de afgeloopen week 7fluden Zijn ontbonden Er is eenige veruamng geweest maar bespiekingen met Duitbche instanties hebben meer klaarheid Sebi ïcht en de situatie is zoo dat alle vereenlRing n welke van het begin der fusie af hebben medegewerkt rustig kunnen bliiven voortbestaan Een gewone competlUe De voorzitter zette uiteen dat een noodcompetitie groote nadeelige gevolgen met 2ich meebrengt Mowel ten aanzien an de tecliniek als van de vereenigingen en het publiek Voor allen is het veel beter zoo lam nwgeliik gewoon door te gaan en daarom is door het bondsbesttiur besloten ook voor het komende seizoen een gewone competitie mi te sc rljven Het is echter nwgftlijk zoo zelde de voorzitter dat we In de komende maanden vooronverwachte moeilijkheden worden geplaatst welke een normale afwerking dercoï tpetitie verhinderen Daarom vroeg hij devet nadering htt bestuur de absolute volmachtIe Dp heer Lotsv wees tlaarop op de goijde en kwade rijden an het gestolen ïeizofen en op de groote beteekenis van de op oe Ving van het spelpeil mede in verband met de publieke belangstelling welke de beste propagandiste voor de sport Is Daarom ral in het komende seizoen het technische bond pparraat weer op volle toeren gaan werken on drie technische dagen liggen in het ver chlet de eerste op R November In dit verband Is de jeugdopleiding ook van heel veel gewicht vooral in de proviiicie Ook de opleiding vftn goede clubbeatuurders he t de volle aandacht van het tkindsbestuur Protesten dienen naar het oordeel van den heer Lotsy te vervallen Sportdiscipline 18 van veel gewicht en voor de vonn ng van het sportkarakter Is het noodlg elch onvoor waardebjk bu een sclieldareehtermke betlisainf neer ta mgwu i In bat bondüMStuur ujn racda mia4ar Man iro r de m nia fffan van de protcftinogelijkheid anderen souden er ml aan wtUen Indien het sctaeldarechteroorpa beter ware Volfend Jaar kan de bondavargwlanng In ledar geval een veaiptel verwachten dat afichalflng van protesten In N V B w dstrljden beoogt In het laatste deel van ilJn rad waaraehuwd de heer l olsr enuug tagen politieke manoeuvres in de vereeaigingen Met klem betoogde hlJ dat de sport zulk een prachtig middel Is om de diepe kloot In ons volk geheel Ie overbruggen de prachtige nationale eenheid bevorderen In het belang van ons geheele vaderlkod Van belang was nog de mededeellng bU de rondvraag dat op het oogenblik de promotiedegradatieregeling nog niet bekend gemaakt kon worden De heer LiOtay zeide dat het voö alle clubs van belang is te trachten aanstoads zooveel mogelijk punten t vergaren tn dat vóór het begin der tweede seizoenhelft nadere bijzonderheden zuUen wOfdeo bekend gemaakt ZILVEREN BAL Feijenoord Qulck X 1 Het la uitgekomen zooals we hadden gedacht Keljenoord heeft het kleinood gewon hen inaar met dau na de grootste moeite rOe Hagenaars hebben zich kranig geweerd en tenslotte slechts op t nippertje verloren AROL BEKER APC AJax 0 AFC wint door strtfacfaoppen ADO UW ï 4 UW AFC ï 1 UW wint den Arol beker BOKSFN TITFLGEVECHT TUSSCHFN BESSELMANN hü VAN DAU Op 4 October te Berltfn Het doorgaan van het gevecht om hetEuiupeesche kampioenschap middengewichttusschen Besselmann en den Rotterdammer I uc van Dam is met twijfelachtig meerWeliswaar dienen enkele foimaliteiten dQorden NBB op verzoek van de A P P È Xe worden vervuld doch contracten zijn reedsdoor beiden geteekend en daarmedle heeftde Duitiche titelhouder de uitdaging aamvaaid Overeengekomen is dat de wedstrijd in den middag van Zondag 4 October m de Deut chlandhalle te Berlin wordt gehouden Dus me zooals oo spionkelljk gedat it werd in Amsterdam of Rotterdam ATHLETIFK KLEINE NFDERLANDSCHE PlyOCO NAAR OSLO Bij de Internationale wedstrijden welke Zaterdag 5 en Zondag 6 September te Oslo worden gehouden zal ons land ver gen woordigd worden doo C endarp en Van Ost op de 100 en 200 M F de Ru ter op oe li 00 M en A de Bruyn l U het kogelstooten en diM uswerpen ICi W REC mD VAN FRITS E RUYTER Poging van mevr BUnken Koen mislukte Geen record van mevr Fanny BlankenKoen op de 80 meter hoeden en toch twee nieuwe records tijdens de kampioenschappen van het district Noord Holland def N A l welke gisteren werden verwerkt op de sintelbaan te Amsterdam Het nou het vieide nieuwe nationale record van mevr Blanken Koen m dit getzoen geworden zijn wanneer haar puging om dat van Kitty ten Braake en AgaaHi Doorgeest in 1936 tijdens de Olympische Spelen Ic Berlijn gevestigd op de 80 m horden te breken geslaagd was ZU bleal echter meV 30 B sec 1 10 sec boven den tijd van de twee Nederlandsche finalisten van Berlijn Toch beleefde het publiek npg een recordverbetenng Daarvoor zorgde Fnta de Ruyter Volewijckers De Volewijcker bracht het record van Jan 2 ger $ op 2 km met niet minder dan 12 9 sec om zeep door dezen af tand in 5 min 29 9 sec te loopen Ook de junioren van A V 23 zorgden voor e n recordverbetermg op de 5 km Er was nog een Zjcer prettige verrassing Bouman maakte op de 8O0 M den besten tijd van dit seizoen nl 1 mm 55 5 sec Het loopen van den A A C er d geen tegenstand ondervond en de eerste 400 m in 53 sec aflegde maakte een superieuren indruk K MP10FNSrHAPPFN VAN 7LID HOLLAND Waterdag en Zondag 7im te Rotterdam athlet ekwedstrijden gehouden om het kamp oenichhap van Zuid Holland De voornaamste uitslagen luiden 100 M lieeien 1 Grij=ieel PP 10 9 sec 9 Naakt eboren Sparta 11 sec 200 M heeien 1 G useels P P 22 2 sec 2 Spiee V en L 22 2 ec 400 M hteren l Schaap ALO il sec 2 G ezen TrPk oeels 53 sec 1 Haa h Trekvogels 54 7 iec 800 M heerenNotnoltrot V en L 2 mm 1 9 s liOO Mheeren W Slijkhhuis Holland 4 min 3 6 sec nieuw Zuid Holl lecoid 4 y 100 M estafette heeren 1 Pro Pat la 47 sec 2 Sparta Dordt 47 8 sec Kügelstootfn 1 De Biuvn V en L 13 47 M veispi ngen 1 W Roest Tiekvogels 6 78 M discu= werpen 1 De Bru n V en L 41 55 M poUtokhoogsp mgen 1 Merkes ein PP 3 60 M speerwerpen 1 Louw man Sparta 53 04 M kogtlshngeren 1 De Bn4 n V en L 44 31 M Dames 100 M l G Koudijs Vict 12 3 sec nieuw ZuidHoR record MflVIHtfiWVHViaV ftMWl fVkNA De Nederlandsche Volksdienst kent geen medelijden of barmhartigheid hy kent alleen volksche plicht Vi 2 n KV K w w m kM BUITENLAND DVITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA NIEUWE DOOR BRAKEN IN DEN KAUKASUS Veelvuldige ff gen aanvallen bij Stalingrad afgeslagen Het opperbevel van d Duitsche weermacht maakt d d 29 Aug bekend In den Kaukasus braken Duitsche en verbonden troepen in verscheidene gevechtsseetoren door taal verdedigde vqandelqke stellingen heen In het gebied van Stalingrad blijven de Duitsche troepen met succes in den aanval tegen ten deele zwaar verkerkte vdandelijke vestingwerken ZU sloegen daarbi veelvuldige tegenaanvallen af B j aanvallen overdag en des nachts tan de luchtmacht ook tegen de achterwaartsche spoorlijnen leden de Sovjets weer zware verliezen Op de Wolga werden twee tankbooten m brand geworpen en 12 vrachtscliepen beschadigd Ten Zuidwesten vap Kaloega viel de vuand met sterke ftrijdkrachten van infanterie en pantserwagens gesteund door vliegtuigen aan De aanvallen werden door formaties van het leger en de luchtmacht m voorbeeldige samenwerking in felle gevechten afgeslagen lii tegenaanvallen werd de vuand onder zware bloedige verliezen naar zun punten van uitgang teruggedreven In deze gevecfa ten werden 111 pantserwagens vernietigd waarvan 91 alleen m den sector van een pantserdivisie Ook bU Rxjef wwfcn hemieowde manrallen van iterke vlJandMiJk striidkraiditcn verddeM doM l geBunvrnlIeB van Duitsche troepen ea éoot den samengebundelden aanval van esluden gevechtsvliegtaigen ea dulbommenwerpen Ten Zuiden van het Ladogameer werden herhaalde doorbraakpogingen van den vüalnd In tegenaanvallen tot taan gebneht In de Finsche golf bestookten gevechtsvliegtuigen een vliegveld op een eiland met bommen en beschadigden vyf vijandeh ke bewakiligsvaartuigen In Noord Afrika en boven het eiland Malta werden in l iphtgevechten drie Britscèe vliegtuigen nder eigen verliezen neergeschoten Formaties van de Dtfltsche luchtmacht vielen vannacht Bntsche vliegvelden ten Zuiden van Alexandrie met bommen van zwaar kaliber aan In hangars en tusschen geparkeerde vliegtuigen Ontstonden uitgestrekte branden By herhaalde vijandelijke luchtéanvallen op een Duitsch convfooi in üte Middellandsche ee werden door boordwapens zeven van 24 aanvallende Bi itscbe bommen werpers neei geschoten Her eQnvooi bereikte onbeschadigd zijn haven an bestemming Twee Bn ecnte vliegtuigen die op 28 Augustus naar West Dmtschland en boven de Duitscne Bocht vlogen werden in een luchtgevecht neergehaald Vijf andere machines werden bij vluchten naar de beretfe Westelijke gebieden omlaag geschoten In den afgeloopen nacht oildernam de Bntsche luchtmacht stormgsaanvallen oip Zuid en Zuidwcrt Duitsch geb icd De burgerbevolking leed verhezen In woonwijken van eemge steden ontstond materieele schade en schade aan gebouwen Nachtjagers en luchtdoelartillerie scholen volgens de voorloopige berichten 32 der aanvallende bomriïenwerpers omlaag In den strijd tegen Groot ënttanniè vielen Duitsche vliegtuigen overdag en des nacht belangrijke militaire inrichting en in Zuidwest en NoordoostEngeknd met geconstateerde goede uitwerking aan KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Benoemd tot hulpprqdiker te s Gravenhage cand J de Z vaan aldaar Aangenorrïen naar Maassluis ds J A Dankbaar te Westen Uand Bedasjift vooi Den Helder d5 A v Blemen te Bersmgerhorn Voor Urk ds R H vaa Apeldoorn te Makkum Geref Kerken Drietal ie Emmen ds W J van Enk te Vries ds P van Til te Een en cand W J Wljnia hulpprediker te Emmen Geref Gem Bedankt voor Weikerdim ds J V d Berg te Krabbendijke OFFICIEELE MEDEDEELINGEN MAIZENA TOFWU INGFN ZCLNDER LINKFRBO ENHOF K De Secretans Geneiaal an het Departement van Landbou ea Visscheiij brengt onder de aandacht an de betiokken hande laren dat de toeviiizmgen voor mairena uaarvan de Imkerbovenhoek ib verv ilderd uitsiuitend recht geven op hel koopen van erm cel spaghetti niaearo i pn op pakles vermicelli kifypen of poiiletsoep Derhalve mag op Benoemde toeviM7ineen geen mauena sago aaidappelmeei gfüwde cTd aaidappel meel piiddingpoedei of piddi iii poeder XIET MFFR IN GFBRVIK ZtlNDP M H1NFS De Dl ePte1lr an de Sect e Meta1en erwerkende ïr dustrie an het Puk bure iu oor etv e kende irdiwtnfin nakt beket d dat 11 de totlcheide r ciiia e ebui kte ma chines is bepaald dat gebr nke bif wie op 1 Sept Tt42 net m er m geturpik ijnde machines aanwezig 7ijn waarvan niet met zekerheid vaststaat dit zij oor 1 Dec I Ma weer m regelmatig ibru k zullen warden eronren verplicht 7ijn de e voor H Sept 1942 aan hel B lieau ooi dt Mctile iseiwerkende Indu tiie oö te Ke ti De vorenbedoelde llata zi n than 14 dagen later gesteld DerhaKe moeten Ecbiuikerg bIJ wie OR 15 September piZ niet meer in ge bruik znrde machine aanwezig 7ljn waarvan niet nwt yekerh l v i t taat dat 7tj voor 15 December 104 weer in legelmatig gebruik rullen worden Renomen deze voor 30 September 1 42 opgeven aan het Bui eau voor de Metalenverwerkende Industiie Riouwslraat 174 s Gravtnhage HOOlLFVERINp 1M2 De Secretar i GeneraaI van het Departement van I andbouw en Visschen maakt bekend dat aan gebruikers van grasland di riet of met ten volle aan hun verplichtingen tot het scheuren van grasland hebben voldaan een exira aanslag zal worden opgelegd boven de verplichting tot inlevering van hooi v elke voor alle gebruikers van grasland zal gelden en waai van de lioeveelheden binnenkort door het bedrijfschap voor hooi stroo en ruwvoeder 7unen woiden bekendgemaakt Dere cxtra aan lag zal bedragen 5000 kg per hectare grasland welke nief is gescheurd niettegenstaande daarioe de verphcbtirig be tond Het bovenstaande diene tevens als v aarschuw ing voor diegenen aan vmp voor den volgenden oogst een scheurverplichting i al worden opgelegd Bn met nakoming van deze scheurverplichting niUen ook het volgend laar soorlgelijke maatregelen ais de boven genoemde zijn té veiwachten WEHRMACHTBFZLGSCHE E VOOR MEEK De Secretai is Genei aal van het Departemen van Landbouw en Visscbet ij maakt bekent dat op de Wehrmachti b ug3cbelnevoor melk m het vervolg b halve gestandaardiseerde melk ook taptemelk dient teworden afgeleverd pe instantie die dezeBezugscheine afgeeft moet daarop evenweluitdrukkeliik vermelden of ïij recht gevenop het koopen van geslandaai diseerde melkdan iel van taptemelk 6716 DE ROODP ADRTAAR OB URIAUBKARTEN De Secretaris Generaal van het Departement van IMandbouw en Visscherij vestigt er de aandacht op dat de bonnen der Urlaubkarten welke voorzien ztjn van een roodeh adelaar ongeldig zijn verklaard en derhalvi met meer mogen worden aangenomen Thans zijn uitsluitend geldig de bonnen der Urtaubkarten v elke voorzien zijn van een blauw gi oenen ondergrond en een blauwen adelaar 01X1 VOORRAABOPGAVF MOTORBRANDSTOF DONKERF OLIE SMEFROLÏËV EN VETTEN De Secretaris Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat een ieder die op 31 Augustus 1 42 te 24 00 uur ten minste 25 liter motorbrandstof benzine of autogasolie 150 Jiter donkere olie gasolie dieselolie anders dan voor motorrijtuigen dunne stookolie huisbrandolie ef dikke stookolie of 10 kg smeerolien en vetten voorhanden of in voorraad heeft verplicht ia hiervan voor 15 Septermber 1942 opgave te doen aan het RijluDureau voor Aardolieproducten Zeestvaat 100 sGrav enhage Deze opgaVe dient te geschieden per brief o briefkaart en moet behalve den naam en het adres van den voorraad houder voor elk der hierboven genoemde producten bevatten de hoeveelheid en de plaats of plaatsen van i opslag Op de briefkaart of op de enveloppe moet duidelIJK het woord voorraadopgave worden vermeld Van de hierboven bedoelde verpliditlngen