Goudsche Courant, maandag 31 augustus 1942

J m4 GOUDSCHB Woensdag 2 Sept 194 jMffWt No 21027 NIEUWSBLAD VQOR GOUDA EN OMSTREKEN wMat HAun n TiuM nu ChefradMtnir r TIXTEa Goud WORSTEUNG OM STALINGRAD Duitschers dringen vestingterrein dieper bipnen hétef kenis wan de bezeffing van Anapa SentoonstelliBg Jlerlevend Nederland Zaterdag j 1 te Utrecht officieel eopend Overwcht tijdens de rede van ir Mussert CPolvBoonFotodienst N S B Otto De êtrgd om Rzjef M U rl tanzieo van de gevechten aan ijmntiil front JeeU het opper l£igt Dultiche weermacht aan to IM gabled van Stalingrad heb M ll bolsjewieken getracht in hun J iwaarste kazematten verdefrnsieate hngen het verder der Ouitscbe troepen t itutM Deeondanki drongen de putldie formatiei infanterie en tanks S het vestmgtfFrem binnen en daarbu de bezetting van een HideU ken itelkngsector m de pan jUirtVfMChut vermeld 51 vijandellki TtWveraterkingen Ten N W van luUiifnd heeft het luchtwapen buHtjtt el da vuandeluke verdedi IpMtallatiet aangevallen Ruim 30 luki en IS kanonnen werden verlllld V ftien vliegtuigen Werden op tel ppDd verwoest Jagers en afweerjMchut brachten 54 vtjandel ke vliegttu fn ten val Dt sfwfiergevechten in den midjtaiMtar leverden den Duitschen nepen plaataeluka successen op terf li boltjewlsten uiterst zware verIwto laa menschen en wapens leden Tm Wnten van Kaluga werd in een KlWHtivnl een zwaaromstreden kooAt veroverd en tegen alle vijan elan aanvallen verdedigd In het idM ten Noordwcften van Hedyn KMmi de bolsjewisten door hun de Wi t dagen geleden zware verhezen iMits SMamenbangende op zich zelf Mod aanvallen kunnen ondernemen mikt in het gecimcentreerde vuur TM arfantene en artillerie IneravitAtlen Ook in het gevecbtagebied vanIi heeft do v nd z n vruchleloozeIKIM aaiwaUen yu uftgjme r EenDiiitNiia itoottreep dreef een vyanMtk steunpunt uiteen en bracht eenmtiL gevangenen en belangryke MriMwingsresultaten binnen IV den afweer van een vijandelijkeji tittlniTal zljn 30 vijandelijke tanks KnML Het luchtwapen l esteed met poot succes vljandeluke concentraties louder eigen verliezen werden door tluitiche jagers 7 bolsjewistische tliegtulgen neergeschoten In den Koorde yken sector van het Coilelyk front kwamen plaat el jke intditen tot ontwikkeling waarbij b vijand onder zware verhezen tniHeslagen werd Zoowel ten ZuidMlêi van het Ilmenmeer als aan k t Udogameer werden biJ den af van v JandellJke aanvallen talJke vUindelijke tanks en kanonnen wit gevecht gesteld Duitsche jagers ZS iSL Wols Ifn CüwSl u beUngrlJkf voor 25 hi ïïlf 5 h n l n tier n Mi iniei van menschen en aas en afweergeschut brachti n boven de gevechtssectoren in het Noorden van hei Oostelyke front 12 vijandelyke vliegtuigen ten val Krasno Medwidewska a gaiomeii Gebruik makend van het bij de doorbraak ten Zuiden van den benedenloop van de Koeban behaalde succes hebben Duitiche troepen het flink versterkte plaatsje KrasnoMedwi devkijkaja dat ten Oosten van Anapa ligt De A N P correspondent te Berlijn meldt Nu Roemeensche troepen Anapa bezet en daarmede de Zwarte Zeekust bereikt hebben is het geheele schiereilnrd Taman van het overige operatiegebied afgesloten Novorossisk na den val van Sebastopol de belang ykste marinehaven vin de Zwarte Zee waarover de bolsjewisten nog de t eschikking hebben wordt thanc van twee zijden bedreigd aan den eenen kant door de Roemeensche troepen die Anapa hebben veroverd en thans langs de kuststrook naar Novorossiesk kunnen oprukken aan den anderen kant door de van Krasnodar oprukkende colonne die reeds voorbij Krimskaja staat Of en in hoeverre de troepen die Anapa verdedigden zich op Novorossisk terug hebben kimnen trekken is niet bekend doch men acht te Barlun de mogelijkheid dat deze troepen zich m veiligheid hebben kunnen brengen met zeer groot Merkwaardig is dat by de gevechten aan de kust de Zwarte Zeevloot der bolsjewisten tot dusver nog niet heeft ingegrepen KaUtaJ in DhIImIm iMmdea Ha opperbevel der Duitsche weermachi deelt omtrent de gevechten om de veshng Stalingrad nog mede HOOFDSPOORWEG SPOORWEG KAART VAM PEl T muterleel niet gplukl het gesloten Dultlche front te doorbreken Dit frqfit loopt van Rtjef vla den spoorweg tot WJasma buigt van daar naar het zuwl westen van Kaloega en ver otRens lauga de ipoorwe £ Koselsk Zte da kaart Reede eengie dagen geleden heeft een M dersaksische divisie door een vermeteie onverwachte actie de stad Kalatsj ten Oosten van den Dpn veroverd Twee gemengde aanvaUgroepen bestaande uit infanterie pioniers pantsefjagers artillerie en luchtdoelartillerie drongen nadat de vijandelijke batterijen tot zwijgen waren gebracht de stad binnen In de straten der stad werd om elk huis gevochten Met vlammenwerpcrs rookten de pioniers de haarder an verzet uit Na vier uren van verbitterde straatgevechtren wjren stad en station stevig in Duitsche handen De bolsjewisten verloren tahijke gevangenen en l en zware verliezen Met Kalatsj is de belangrijkste pijler van het Westelijk front van het vestingstelsel van Stahngrad verloren gegaan Togo treedt af lAPANSCH BIINISTEB VAN BUITEMa ANDSCHE zMKXS De Japansche mmister vwi Bultenlandsche Zaken Togo is oqjt persodnlijke redenen afgetreden Mmisterpresident Tojo heeft di f portefeuille van Buitenlandsche Zalren overgenomen Nadat het aftreden van Togo de sanctie had verkregen van deh keizer 18 de mmister president Tojo formeel als minister van Buitenlandsche Zaken gemstalleetd meldt Domei Tojo voert thans behalve het minister presidentwhap de portefeuiUee van Builenlandsx he Zaken en van Oorlog Het plotselinge aftreden van Togo en de overneming van dienï post door den mmihterpreaident wordt in Welmgehchte kringen te Tokio zoodanig gemterpretieerd dïit hiermede waarschijnlnk geen belangrijke wijziging komt in de Japansche buitenlandsche politiek vooral niet ten aanzien van het Westen Inmiddels is er geen aan wijz n g in bfficieele kringen of Tojo voor onbepaalden tyd zijn drievoudige Kinctie van piremier minister van Biutenlandsche Zaïken en van Oorlog zal behouden of dart in d naaste toekomst eèn geschikte candldaat zal warden aangewezen om den opvolger te worden van Togo op den post van minister van Buitenlandsche Zaken In sommige kringen is men van meening djt Tojo altijd voorstander is geweest van yer nvoudiging van het bimienlandsche bestuur Daarom zou de premier persoonlijk aan deze regeling den vooikeur geven aangezien hij bovendien zichzelf best er toe in staat acht de elangnjke draden der politiek in 0 i fog tijd in zyn handen te vereenijen Naar verluidt ook de plaatsvervaiigende mmisl r van BuitenlandscheZaken NiSji afgetreden Tot zijn opvolger IS benoemd dé leider dö OostA7i i3che afdeehng aan het departement van Buitenlandsche Zaken Koemaitsji Jamoto Domei meldt noig dat Kawagoe gewezen ambassadeur en adviseur van Buitenlandsclle Zaken eveneens ontslag heeft genomen Hon de woordvoerder van het ministerie van Voorlichting heeft aan buitenlandsche corre pond snten meaegedeeid Ik kan beslist verklaren dat het ontslag van Togo op zuiver persoonlijke overwegingen was gebaseerd en niets t nrwtken heeft met de vor m g van het nieuwe departemrt r f met eenig aspect der Japansche buiten landsche politiek Omtrent Tojo s waarneming van Buitenlandsche Zake zei Hori Ik kan niet zeggen hoe lang dit zal duren maar normaliter mogeij we verwachten dat het tijd lijk zal zijn want de meeste landen hebljen een minister van Buitenlandsche Zaken JAlHUisch ministerie voor Graot Oovt Azie opgenchi In een gisteren gehouden zitting heeft de Japansche regeermg besloten een ministerie voor Groot Oost Azie op te richten Omtrent de fundjmenlee e funttie van dit ministerie heeft het depairtement van Voorlichtmü dfe volgende mededeehngen verstrekt ftn einde den oorlog tot een succes vollen afloop te brengen en den opbouw nn Gpool Ooat Azie te verzekc ren zal een ministerie worden opge richt dat zioh zal belasten met de bestuurstaak in de vreemde landen en gebieden in Groot Oost Azië Dit ministerie zal een algemeen orgaan zijn voor het uitvoeren van de bewindstaak op het gebied van politiek economie en cultuur m Giwit Oost Azie met uitzondering van het eigenlijke Japan Evenwel zullen alle zaken van zuiver diplomatieken aard worden overgelaten aan de jurisdictie van het ministerie van Buitenlandsche Zaken Het mmiaterie voor Groot Ooat Azle zal zich de volgeride taak zien toegemeten De bewmflvoering mzake de politiek de economie en de cultuur Alle zaken betrekking hebbend Ctop onderdanen van het keizerrijkftapan wonende jn de landen van SrootOost Azie en alle zaken betrekking hebbende op de beschermingvan den Ja ianschen buitenlandschenhandel Alle zaken beJioorende tot hetgebied van nederzettmg en van ontwikkeling der nalniurluKe hulpbronnen m Grooi Oo t Azie Alle zaken betrekkmg hebbendeop de controle op ondernemingen dieEijn opgericht met het doel om inGrootOost Azie zaken te doen Alle zaken betreffende het cultureele werk in d vreemde landenvan het gebied van Groot Oost Azie Alle zaken aangaande de opleiding van mannen die m deze gebiedengebruikt kunnen worden Alle zaken aangaande hetKwangtoeng bureau Alle zaken betreffende den raadvoor de Zuidzeegebieden Ten eind voorts volledig met het militaire opperbevel samen te werken zal het ministerie voor GrootOost Azie al het bestuurswerk in het bezette gebied van Groot Oost Ajfie op 7ich nemen GROOTE BRAND IN MALMO Te Malmo is in de groote lederfabriek Malmo een enorme brand uitgebroken die voor miUioenen kronen schade dreigt te veroorzaken Groote opslagplaatsen zyn reeds vernield Mtn scheen omstreeks negen uur des ochtends echter het vuur onder controle te hebben OB ROMMEL s OFFpN SIEF BEGONNEN Aanval op Zuidelqke flank van achtste leger ft aar S P T uit Londen meldt wordt offleieel meegedeeld dat het sedert eelugcn tijd verwaclite offensiet van generaal Teldmairsehan Rommel is b iinea met eén aanval tegen de ZnidelUka flank van het Bntsche adits e leger ter hoogte van El Himeimt Het departnuent van Oorlog was Mg niet ia staat mede te deelen of het nieawa offensiet tegen Egypte er eea ia grootachen stijl is De Londensche correspondent van de S o c 1 a 1 D emokra ten meldt zijn blad dat militaire kringen in de Bn sche hoofdstad in verband met het juist gemelde offensief van Rommel van meening zijn dat het geheele MiddeUandache Zeecomplex in de naaste toekomst weer actueel zal worden Men baseert dit t n eerste hierop da Churchill tddena zgn groote reis ook Grtiraltar heeft bezocht en ten tweede dat de Bri sche an tbassadeur in Madrid Sir Samuel § oare tamelijk onverwacht nafir Londen is gekomen voor het U i n ge van raopOrL Men a t dit beèoek van den ambassadeur van groot belang Van officieele zijde is er nog mets ov liekend gemaakt Leden van het Egyptische komngshuis gearresteerd Volgens Itahaansche persberich en zijn m Egypte vijf lede an het koningshuis onder wie zich Sabri Pasja d oom van koning Faroek bevindt door de Botten gearresteerd Omtrent het lot en de verblijfplaats an de ge arresteerden is niets bekend Het ko ninklijk slot woidt dóipr Engelschp troepen zeer streng bewaakt Volgens een ander bericht ri n er var de 6000 Egyptische nationalisten dic de vorige week zijn gearresteerd reed2000 naar de concenira iekarnpen op liet schiereiland Sinai overgebiacht AMERtKAANSCHE FERSSTEM Het Amenkaansche tijdschrift T i m e schrijft in een artikel over het tweede Sront dat de uitgebaiuinde cijfers o ei de Amenkaansche productie van unks vliegtuigen en ander oorlogstuig niet bereikbaar zijn Zij gaan het productievermogen der Ver Staten te txivon Voorts is het blijkbaar de weloverwogen meening van het Amenkaansche opperbevel dat de beschikbare Bntsche troepen en hun oorlogstuig en de beschikbare scheepsruimte in totaal niet voldoende zijn voor de vor mmg van een weede Sront zond r vrij aanzienlijken Vmenkaanschen steun Reuter s speciale correspondent van het Egynjisché woestijnfront bericht pa over de buitengewone maar pnactiipche kleedy blauwe overall helm donkore brilf met een 30 cm langej dikke sigaar witzijden parasol of pafapluie waarin de Premier de Britsdhe pantserbrigade inspecteerde De pirapluie welke Churchill op een in Cairo opgenomen foto draagt is een geschenk van generaal Smuls Stapj IN WAPENOPSLAGPLAATSEN NOORDIERLAND GEVONDEN I e Britsche nieuwsdienst meldt uit Belfast dal de Noord Iersche politie twee wapenopsjiagplaatsen van dusdanigen omvang heeft ontdekt dat duidelijk M dat een grootscheepsche opstand in het voornemen heeft gelegen waarschgnlijk als vergeldmgsmaatrege voor de arrestatie van den Ier Thomas Williams De eene opslagplaats is de grootste die men ooit in Noord Ier and heeftgevonden O a heeft men Lewis machinegeweren maci inepistolen granatenmunitie en ontplofbare stoffen aangetroffen Er bestaat geen twijfel aldus het bericht uit Belfast dat deze wapens verdeeld moesten vrorden onder de leden der I R A en men meent dat dit tot op zekere hoogte reeds is geschied De politie van Ulster heeftjverklaard dat men moet zyn voorbei id óp eventueels ircidenten Voor aile dingenverwacht men eeo bestorming van dege angenis De legerraad van deIRA heeft een waars huwmg gepubliceerd waarin wordt gezegd dat deAmerikafinsche seldaten de veraotwoordelijkheid moeton dragen als zubetrokken worden bq onlusten vaneenigerlei aard Voorts heeft de pohtié te Belfast gisteren 13 pwaonen geairesteecd Zij zouden betrokken zyn geweest biJ efn schietpartij om een boerderu waarby iemand werd gedood DE OUDE HOOFDSTAD DER TOLTEKEN GEVONDEN Na grondige voorbereidingen die ee ige jaren in beslag hebben genoftier heeft de Mexicaansche archaeooog Alfoniü Cdjo het succes mogen boeken dat hy de vroegere hoofdstad van htt Tollekenryk Tulsa kon olot Heggen De stad is eenige vierkaï te km groot De pverbhjfselen i gtr een drie meter onder den beganen grui d op 80 km afstand van Mexito s ad Veii clieidene groote pa leizen en tempels heeft men reeds kunnen vaststellen Bovendien vond men ta rijke ateenen godsbeelden Men verwacht voor de geschiedenis van Mid4elAmerika van deze ontdekkingen een groote verrykmg daar de Tolteken de leermeesters van de Azteken zyn Met deze ontdekking is al terstond de these verworpen die Teotihuacan tot hoofdstad van dit oude volk verklaarde Men meent de naam Tolteken inderdaad van dên naam van de ware hoofdstad Talsa te kurmeji afleiden DE ONLUSTEN IN INDIK De onlusten in de gebieden ten Noorden van de Ganges in de pro in cie Bihar duren volgens uit Delhi ontvangen berichten nog voort Het leger is van byzondere volmachten voofizien om de onlusten te ondeidrukken In de provincie Bengalen zyn verschillende stakingen uitgebroken Uit Bangkok meldt het D N B Naar gemeld wrordt is de politie is verschillende steden der province Madras opgetreden tegen de demonslreerende Indiërs In Calicut werd een aantal studenten gearresteerd Bovendien werden de leden van hetl geir entebestuur afgezet De voorptljer Nair werd door de Britten gearresteerd waarbi zy als motief opgaven dat de gemeente ambtenaren aan de onlusteh hadeten deelgenomen In Cuddallore werd een hd van de Al Indisohe Congrescommissie gearpesleer d In Allahabad ontbond de politie optochten Hierby werden 35 personen gearres teerd In Bombay werd een lid van het Congres tot kerkerstraf veroordeeld NEW YORK TIMES OVER DIEPPE Uit Buenos Aires wordt gemeld dat ook de Amenkaansche pers thans erkent dat Dieppe een nederlaag is geweest Zoo constateert de correspon dcnt der New York Times te Londen dat Dieppe onmiskenbaar een leer is geweest De militaire deskundigen zyn mm of meer van meenuig dat een nituwe poging met alle tot schikbare middelen d r geallieerden geen kans op succes biedt en a in Sov jet Rusland in geenerlei vorm verlichtmg kdii brengen Geruchten over Frantck West Afrika FRANSCH DEMENTI Het Fransche ministerie van Voorlichting publiceert het volgende communiqué Verscheiden buitenlandsche nieuws bureaux hebben geruchten van Russlachen en Engelschen oorsprong verspreid als zou de Duitsche regeering van de Fransche regeering toeslemming hebben geeischt tot bezetting van steunpunten m Pransch Weat Afnka Knkele dezer b eaux hebben zelfs beweerd dat Duitsche troepen te Dakar zijn dangekomei De Fransche regeermg dementeert deze leugenachtige mededeehngen formeel Zij verlengen slechts de lange lijst valsehe be ichten die al twee jaar lang door Londen en Moskou worden rondgestrooid Uit Vichy De gouverneur generaal van FranschWest Afrika generaal Boi3 5on IS Dinsdagmiddag onverwacht per vhegtuig in Vichy aangekomen Hij werd terstond ontvangen door maarschalk Pefain met wien hij een langdurig onderhoud had waarna hy terugkeerde naar West Afrika Houdt o te vndMSixxe aan het werk Eenige duizenden openbare en bijzondere scholen voor lager uitgebreid lager en meer uitgebreid lager onderwiis hebben reeds vrijwillig aan het Rijksbureau voor Oude Materialen en Afvalstoffen te s Gravenhage doen weten dat zij zullen meewerken aan de schoolinzameling van oud papier en andere grondstoffen voor de Nederlandsche industrie die 1 September 1942 is begonnen en nog steeds stroomen de aanmeldingen by de afdeeling Propaganda van het R O M E A binnen Een aardig aanplakbiljet waarvan wij hierboven een reproductie geven wordt aan alle deelnemende scholen toegezonden Laten nu ook alle Nederlanders medewerken en hun kinderen alle oud papier karton lompen rubljer enz meegeven opdat deze inzameling een succes worde Terwille v n het gevaar voor verwondingen geve men géén oud blik en glasscherven aan de kinderen mee Daarover zal de wykophaler die eens per week Ungs de huizen komt zich wel ontfermen De Nederlandsche industrie roept omgrondstoffen En afvalstoffen zyngrondstoffen Ruim 300 Nederlandsche vrüwtUigers naar het Oostfront v rtrokkei i Het A N P meldt Maandag zyn weer ruim 300 Nederlandsche vnjwiUigers naar het Oostfront vertrokken Na een grondige opleiding in de moderne Duitsche kazernes zullen de mannen aan het front bewyzen dat de oude geest van groote mailen uit een roemrijk verleden zyn daadkracht hiet verloren heeft Naast hun Duitsclle kameraden en vrywilligers uit byna alle landen van Europa zullen zij strijden voor een nieuw Europa voor een nieuwe gemeenschap Vele familieleden on bekenden hadden zich op het station verzameld èoH en f1ta n Zon op 6 53 onder 20 26 Maan op D 09 onder 15 54 Men is verplicht te verduisteren van zoosondertianj tot zonsopkomst Lantaarns van voertuiiien moeten een hali uur na zonsondergan ontstoken wo d n K lU fi f r