Goudsche Courant, donderdag 3 september 1942

poi NDERDAG 3 SEPTEMBER BILJARTEN HBT TOVKNOOI fN DK MAASSTAD V Pol winnaar Woensdag is te Rotterdam het 8 das tournool voortgezet met de wedstrijden i De uitslagen zijn Vreeswijk Jacobs 400 229 31 31 17 40 11 TM De I eeuw Jacobs 400 17 14 14 190 44 li V d Pol Dommei Ing 409 213 2S 113 51 115 Sweering Vreeswijk 400 211 IS 18 120 46 Hf Dominering JacotK 400 316 24 34 75 106 ISt IJST 31 J V d Pol Sweering 400 189 S S 147 170 De Leeuw Vreeswijk 400 113 IS IS 80 44 V d Pol De Leeuw 400 175 15 15 84 3 Sweering Dommel ing 40e 300 IS 18 62 60 ÖJl 11 li De stand luidt 1 V d Pol 2 De Leeuw 3 Sweering 4 Vrees ijk 5 Jacobs 6 Dornmering gew pt 4 1973 4 1775 3 1439 2 1328 1 1488 l 1469 brl 8S 97 7 130 129 139 hier W IM 170 r 7 2t Il1 IJ 11 11 1 VfcEIHABKT GOUDA REUNIE TNIATU IN rOYIK GOUDA TEIEF 2027 J e A TUSTERMAN Tandart VrlKlaa4S0 it ca Zaterdag S Sopt feen spreekuur HENNY FBIK en TRQfus sirrTBHiaaiè gerni k nnl van hun voor Mkomcn huwelijk wmtVwi tfe voltrekking zal piaati iMbten Vrgdag 2 October t MUWijk Oouda Bleekemtngel tT Reeuwljk Weth Venteweg H 201 Do Heer en Mevrouw y H MEiruJÈRT C MEINDEHT Seele Mgfen mede aamena hun ouden dan c voor de enorme bcUngsteUlng welke zij btj hun huwelijk mochten onder fnden G oud 2 Sept l 42 IPIIBIIIE lEtEIOimiRI De Burgemeosler plaataelijk luchtbepchermingsleider te B wi maakt op grond van n artikelen 7 en 8 van de luchtbeschermingBverordenlng no 13 1942 het volgende bekend Aangezien gebleken la dat door vele ingezetenen nog atecds onvoldoende fcrduisterd wordt zal een Intensieve n acherpe controle worden uitgeoefend op het naleven der verduisteringsvoorschriften BI constatcerlng van overtredthgen zal van heden at naaat net opmaken van proeer erbaal hetgeen een strafiJ Wgifng van 150 gulden boete ol 4 weken hechtenis tengevolge kan hebben onmldd lUjlc worden overgegaan tot het afsnijden van qen toevoer van de lichtvoorziening voor een tijdvak van drie dagen De Burgemeester Plaateelijk luchtbeachemüngsleider L J LUCASSE üeeuurijk den 1 Sept 1M2 CHOUWBURG BIOSCQQii vertoont vanaf ZArhKinij Vanal Vrqdag t m Woensdag het zeldzame mooie GImwerk met MAMA SCHHEiOER en HANS SINKER Vrouw en Dokter Die Frau Am Scheidewegen De roman van een vrouwell ke dokter Het loopt storm overal waar deze film wordt vertoond het is een pracht iilm der SONORA Allaan MsaiiB Mvan IS laar Plaatsbesweken dringend aanbevolen Cassa steeds een uur voor den aanvang geopend Gratis fietsenstalling iBst uunb een foio tfUUlt twasdeliare niet En daarmee begon de reein verwikkelingen van deze charmante t Jmigens V gevraagd Aanmelden tuischen 9en 12 uur Atelier Mills Fleurs Veerstal 8 10 Zondagmorgen ia30 uur op veler verzoek nog slechts een voorstelling De Hollandsche succesHlm LILT BOUWMEESTER in Morgan gaal hat balar lederen leeftijd H H Kay s Voor direct gevr gevorderde leerling Ooed loon Adres fieigerstraat 22 Zaterdagmiddag 2 uur matinee met ULY BOUWMEESTER in Msrgan gaal het hilar lederen leeftijd Entree Vinde ren vaf 15 c Volw avondpr Te koop aangeboden BLMIWEHIULLEBASSTEL met blaiiw email Ie plaat C KAARS R 0atswegCS9 ATTENTlh IN Oe FOYCII Een gezellig stukje muziek Zaterdag vanaf 5 uur iS Zondag vanaf 2 30 u Prima consumptie Nette bediening Bs nasr Raunlt Isdtrssn doatii Woning op goeden stand tibKroitBkNpgsyriiiil Br no O 4990 bur v d blad Belangrijke veiling VAN afbraakhout te Oouda op Zaterdag 5 Sap lember I94 des namiddags 3 uur Wett Tijd op de eigen weg van de voormalige Sociëteit Ons Genoegen Bleekerssingel Boelekade van een groota parti hout gagalvanlaeerde platen en een groele viBohiegen luiken enx s Morgens voor den verkoop afgenummerd te bezichtigen Deurwaarder R v Blokland Gouda Losse Nummers van de GOUDSCHE COURANT z jn dagelijks verkrijgbaar bij O BAKKER Spoorstraat 1 A HAMOEN Burg Martenssingel 08 De Kiosk N RIJS Karnemelksloot BOSKOOP Fa D C y d WILLIK Zijde no 14 en bi de agenten In de omliggende gemeenten TOEGANG ALL LEEFTUDEN DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwarttesrubriekl nrordt opgenomen Dinsdags Donderdags en Zaterdags brief Betrekkingadvertenties 1 1 9 mM ƒ 0 22 elke 3 i JMËÉKer O 00 Andere advertejlibes 1 9 m M 0 2S eJke in M meer ƒ 0 10 alles b Yooruitbetaüng Adver teoties onder nummer aan het bureau 10 cent verhoogingBew jsnummer 5 cent extra Inzending den voorafgaandendag Brieven kunnen rorden afgehaald eiken werkdag van 9 6 uur Zaterdag alleeen van 9 1 itnr Prima Rundvlae9ch eO cent Heerliike maUche Roibief ƒ 1 00 Fijne Oisanhaoo AS Rundergehakt 50 et p 500 ram Zure zult overheerliik 10 cR p 100 gram Gekookte wor9t 18 cl p too gram Slagerij KAARS Weilhaven 3Ó Gouda Telefoon 2912 HIKE UiTOOIRIiMIE TE HUUR Te bevragen Ste jnkade 30 of ilssellaan 105 I UDHROM ca wsmac nuMKUBiaio isia 1 vjw woEHSoaa i rr iso GEVRAAGD noodhulp meisje of vrouw genegen huishouden op ich te nemen voor lialf October Br no 2725 bur v d ijlad tM nt II io6 loara lUM I 1 0 IM1 MM MM loiw lom una ii4n uwi ims i m UMI B z a meisje Voor hulp in de huishouding en winki I Bi £ 0 2726 bur van dil bl M m 1 14 159 160 d m 991 4 31 M S S j8H n iia 784 C n uï int 104 iMi m5 uu I9M iu ijM as lóS igi H 3 lïS t ® 1818 1941 199 lai aaoi OM aw I8H 9 90 Mlt 3784 3Ót 3U4 ans SS 30 9 8109 3177 M OU Sn 8 11 949 948 809 9667 3 n 96 0 8601 37 7 fttt 406 4070 409O 4IM 4398 4963 4387 4843 4341 lauw wn w 4733 4790 4W8 660 4817 493 4360 6010 9M4 om UU uSo UM 9368 9319 6397 93M 93M Un 9U9 ÓU9 94W 9801 0947 9564 9637 9630 9700 ÏW 741 9791 6793 9836 9674 9840 8046 8093 8817 6330 6897 M3 6897 667 ee6 r 9997 98 7176 7304 7398 7404 7496 7897 911 8193 1 4n 8M lias fas M UM 908 693 73 aw 1199 iiaa 1491 laa 63 1770 1899 t98 I8M 3110 aiM M7 8161 3974 no 99 9899 3 M 1918 ggM 1 4 aasi 3319 3349 9894 3919 3949 3968 3991 3043 3891 3997 39 4139 183 4164 4199 UI Verloren 1 Zondag zw inpak en handdoek Svp terte bez Kastelyn JouberL lr 7 0 Gouda Hand of trapnaaimachinr te koop gevraagd Br no 2728 bur van du bl nn UM iMa uii B iSS Ü S3 THALIA Kleiweg 103 Telef 2230 Gouda Da bisscoop waar U zicli toch hst basts thuis voalt S8 3MS UM 4111 VIll T atr itw ww 4390 4403 4410 610 4681 9040 8314 8640 9697 186 ABO 6863 tlM IM U43 m M91 H W19 UM oara 300 Bat 0544 ew nas 70m 71l 737a 7Ma TIJ 7774 034 80U M96 B40 783 87M 0C39 SOIT 364 g3 0719 37M 10067 10073 I031A 10343 1MI4 10S30 10943 lOSSO 11398 11910 11945 11991 IIS70 11978 18383 13416 13 3 13669 13000 13013 iU76 13414 13841 18849 14080 140M 14462 14478 14881 14888 18066 19110 19941 19344 IMI4 18634 18709 197M 16181 16334 18094 16880 10790 I6Tn 17846 17374 17174 l7TI 17878 I79 1 18 33 18318 IW 1 18603 iaao4i8no 19143 18381 t84U I64M 1 791 IMI3 NET MEISJE oor den morgen gcvrd i d Aanm Joubertstraat Hm 8684 8631 9938 9313 383 886 6991 6893 8913 6914 9019 7193 1171 7173 7900 7393 7361 7789 7793 779 8M3 6078 8068 8413 0490 0614 8809 6807 8909 9073 0090 9109 9108 9403 9506 9618 963 9137 6138 6140 6383 6431 6479 733 786 6833 7017 7063 7079 7081 7337 7348 7394 7369 7jM 7573 7719 7738 7916 7957 7973 7906 8168 B302 8331 M37 8638 8570 8913 8916 8767 6178 8957 8992 8076 8994 9013 9038 9131 9143 9210 9333 9381 9284 9588 9997 0813 9703 9708 0718 tS 9BÖ8 9834 9839 9905 9917 9959 10019 10048 10063 IDOU 1012 1014O 10154 10171 10189 1024O 10293 103 10289 raSJ 10390 Mte 10387 10392 10117 10429 10509 lOMj 10698 mI 0666 MM 0678 10137 10737 10743 10881 10873 10893 ïooa 110 llMa 11133 11145 11180 11169 11336 11338 1 243 11311 11337 11399 11379 11438 11459 11460 11467 11401 11937 84 11609 1780 1781 11843 11881 11919 11042 11982 11964 llBÉl 12011 13041 ailO 13168 12181 12221 12353 12381 1239 llm iSaÖ 1 8 35 3994 13999 12607 12634 13648 12891 12746 2793 1769 2884 12930 13990 12984 12J91 13994 129J7 iiniS Unsa 13080 13M0 11133 P163 13208 13211 13305 1 886 IMU 341 ÏSS S 350 13933 13640 13649 139M 1961 iKco iniJ 3786 11778 1377 18899 1M19 13950 1399 13W4 ïliu laiM lUM l 3 l 1418 14300 14388 14410 14433 14461 Vm vM itSSJ SI 4M7 14541 14556 14693 14986 IJJM iwM IMU 14 9 14891 14708 14730 14839 1M96 4866 IJW 16u JS 19190 19189 1B189 19349 19374 MIO 6OT 93 8 E E iss IS iss iss is i E E iSSS i 5i iïïïï lïïS lïïSS IS S 1 1 E E E £ B Süï IS iiss iss isy B E B B ïïR ir issi iss is B B B SU s i i isJ E H S £ iSóil mSi lOMl 30081 10091 30311 30913 3M91 OM in MH4 16409 M491 10489 90416 10494 10949 10691 30611 SSSSnJaOwïwwÏTMlimi 2 I 90791 109a410iM 98911 90994 941 MM ONOiCOUlOUtO 8938 Te koop gevraagd V11 KACHELTJE in goeden t Br no 27J0 bur van dn bl Vanal Vrildag 4 Sepl lol en mei Woenadag 9 Sepl 7439 7877 BObS 6536 8911 FLINK MEISJE gevraagd voor halve d i en Lange Tiendeweg 20 Fen net dienstmeisje kt tegen kl vergoeding slaap gelegenheid ir Br no 7 2 bureau van dit blad Te koop aangeb een prarlit KINDERWAGEN Burg Trooststraat 72 Waddin xveeii Gevraagd DAGMEISJE netjes kunnende werken en V g g v Aanbiedingt n H Tenwolde Willens 103 W egens oveipl wenscht ambtenaar zijn woning te Helmond mooi vrij huls mod gebouwd lage huurpr te ruilen voor woning te Gouda Br aan A de Boer Com v Beverenstr 17 rd Dordrecht KORT VERHAAL voelig door ondervoedheid Later leerde ik voor mij uitstaren zonder zelfs iets te zien en zoo werd het dragelijk Terwijl ik daar dan onbewegelijk stond en mezelf tot een soort bewusteloosheid dwong sprong Pedro op een twintig meter van mij af als een gek heen en weer Op het obcedeerende rhythme van de muziek danste hij een wilden Spaanschen dans en liet vanuit alle mogelijke standen zijn messen in mijn richting vliegen Zijn nummer was werkehjk ongeëvenaard en het publiek dol van enthousiasme De messenkoning werd hij genoemd alleen voor hem al zou het circus avond aan avond uitverkocht zijn Hij speelde m t zijn messen alsof het lucifershoutjes ren Na de pauze traden wij nog één keer op en al het voorafgaande was daarbij vergeleken kindersi l Het licht in de tent werd gedoofd op een schijnwerper na die mijn bord in een onwaarschijnlijk rooden gloed zette De muziek zweeg Alleen een hobo speelde een langzame klagende melodie waarop ik een plastischen dans ten beste gaf Drie weken had ik van den vroegen ochtend tot den laten avond moeten oefenen voor ik hem liehooilijk onder de knie had Niet dat het op zichzelf een moeilijke dans was integendeel zoo op het oog w aren het vrij onbenullige trage figuren Alleen Pedro en ik wisten dat elke beweging volkomen beheerscht moest zijn geen arm een milimetar te hoog heffen geen been een seconde te laat neerzetten Op de klagende toonen van de hobo danste ik zonder te denken op twee decimeter van het bord en zegende het zoeklicht dat mij in de oogen scheen en mij niets deed zien Als MESSEN DOOR ABLOVA IK had een ellendigen ti d achter den rug toen ik in Valparaiso met Pedro kennismaakte In Montevideo was het circus Salvan failliet gegaan het grootste gedeelte van de wilde beesten was naar den dierentuin verhuisd een ander gedeelte werd afgemaakt Daar stonden de tweehonderd employe s zonder een cent op zak een raar mengelmoesje van Tsjechen Arabieren negers en ik weet almet wat meer In mijn eentje trok ik verder verdiende te hooi en te gras iets op een kermis kreeg soms in een paar dagen geen eten en verloor allen moed Begin 1939 kwam ik in Valparaiso aan en probeerde nog eens mijn geluk bij het circus Zerbo dat er juist de tenten opgeslagen had Natuurlijk kon men mij niet gebruiken en ik was werkelijk ten einde raad Toen maakte ik door een toeval kennis met Pedro die juist een partner voor zijn nummer zocht daar zijn vroegere de beenen genomen had Zoo kreeg ik werk al was het dan oo t maar voor drie maanden Eigenaardig werk was het wel In het nummer speelde ik een passieve rol Hel begon nogal tam ik stond viKir een houten bord onbewegelijk met uitge spreide armen terwijl de messen langs mij heen Hitsen en trillend in het hout bleven steken t e eerste weken bekroop nvlj daarbij een ellendig misselijk gevoel misschien was ik ook wel overge 3 Sept Aangevoerd in totaal 766 sU j waarvan 10 magere varkens 93 bigi J l per stuk 420 runderen 45 nuchtere TL 131 grasKaiveren 16 schapen overp door N V C 41 bokken en geilen 15 stuk Handel tug KAASMARKT GOUDA i 52 parttien kaas PrHzcr l l i n I y Kr 1 f o f spreekt s SMIT I jMkuÜodJtieldc Ds M N W van Utrecht op 10 September t s Mvonds 7 uur in de St Janskerk GUSTAV FRÖHLICH MARIA ANDERGAST in de Ciné Alliani Film der Ula zelf een treiniüëshirenl EoQ iTlf attractie voor onze Diergaarde bezoel ers ZATERDAG ZONDAG MAANDAG SLEC fTS 3 DAOEN sÉchTi dfefgaarde m 9 39 llPt ts klITIEIIia Hl 118 sin u 1 RinEiiiiiil Blïi Dor SBiBesiaoaaBOBOBiMmie Eon llOOft SHCC8S JIU JITSU D z liTerd diglDg m t wcreldrcputatie De port voor lielio en geeit wordt onderwezen door U v WINGERDEN bil veikr gb op Zaterdag 5 Sept 19 22 uur Turfmarkt 59 leder leett ze Eiken Dinadag l onderdag ea Zaterdag wordt de KieintiesRubriek opgenomen Inzending daags te voren aan het Bureau Markt 31 Gouda of bii de plaatselijke agenten eldc eHKOS OSiaKKOHNOa DOUVv EGBERTS Te koop een goede ouderwetsche leunstoel met prima veeren Te bevragen Marktveld C 156 Haastrecht TE KOOP 1 eiken kinderledikant 2e Kade 26 Ter ovem gevr boeken voor 4e klas Handelsavondschool Zoutmanstraat 5 Gouda IMtribntie afhalen door Vlug en Vaardig kostslcchts 25 et per mnd per gezin Abonneert u nog heden Gouwe 1 56 lel 2277 Ter overname aangelioden HBS BOEKEN De Jong Groenendaal 108 Te koop open haard voor alle brandst pr 7w wollen damesmantel oudere dame 46 1 pr leeren damespantof fels 39 3 pr damesschoenen 39 liefst ruilen voor heerenschoenen 41 electr waterketel Bevr Woensdagav na 7 uur Oost Haven 15 Gevraagd een NET DAG MEISÏE met ben 16 jaar Weth Venteweg H 106 Aanm na 8 uur TE KOOP een Hamilton Beach stofzuiger een kinderauto tje en een zwart pak m 50 52 Adres IJssellaan 13 Last van concurrentie Plaatst hier Uw 1 advertentie e Gevraagd door leerares sit slaapkamer liefst m verw V enk dagen per week Br no 2723 bur van dit blad T Te koop goede Ze h dsch boeken voor de Heuidelsavondscbool Br no 2724 bur van dit blad 16 20 Amsterdamsch Trio 17 U BNO Nleuwazakeltjke en beursberichten 17 30 Knutselklas 17 4g Orgelconcert 18 30 Neerlandastem van het Oostfront 18 4S BNO Nieuwsberichten IS 55 BNO Blnneniandsch zakeUlkpraatje VtOi Wekelijksch sportpraatje 19 30 Salonorkeat Vanaf 20 IS alleen voor de Radlo Centrales die over een Ijjnverbindmgmet de studio beschikken M 15 Orgel vioolen zang gr pU 21 00 Theo Uden Mssmau enzijn dansorkest 2LÏS Duetten uit Operettes gr pi ïl 45 BNO Nieuwsberichten 12 00 Heinrlch Schlusnus zloct gr pi 32 15 Vroolijk orkeatconccrt grpi 24 00 Ope retteProgramma gr pi geweest anders was i k zeker vroeg o laat door een mes gedood Hoe Pedro dan wel zoo plotseling aan zijn eind gekomen is zult U vragen Het ging anders in zijn werk dan U wel denkt Ik zal het nooit vergeten Op zekeren avond zaten wij aan tafel Wij hadden gegeten en Pedro schilde een appel met een onoogelijk bot tafelmes HU sneed zich m den vingsr had den volgenden ochtend hooge koorts bloedvergiftiging was vlerentw ntlg uur later dood Op zijn ultdrukkehjk verzoek werden zijn messen met hem begraven Het onoogelijke botte taJiRlnes tiehield ik als een aandenkei Nadruk verboden Auteursrecht voorbehouden de laatste noot verklonken was kwam Ik met trillende knieën tot mezelf en maakte een paar mechanische buigingen voor het opgetogen pubhek H VBBSVia a MI 5 M Pedro zweefde in dit nummer aan een paar ringen de messen had hi in een gordel rond het lichaam Hy maakte salto s vloog door de lucht hing aan zijn voeten en wierp zijn messen met feiUooze zekerheid vanuit het donker naar het rood beschenen bord Larigs mijn ooren onder mijn bewegende armen door naast mijn beenen op een haar nauwkeurig 6 45 8 19 Zie Hilversum I S 15 Gerard vanKrevelen en zUn orkest en soliste opn 8 35 Pianovoordracht opn 910 Amusementsorkest en het Vroolijke Klaverblad opn 9 35 Berlunsch Philharmonisch orkest gr pi 10 00 Morsenwtiding 10 lo Zang metpianobegeleiding 10 40 Cultuur en landschapcauseile 1100 Strijkkwartet van Fr Schubert gr pi 1130 Pianovoordracht 12 00 Klaas van Beeck en zijn orkest 12 45 BNONieuwsen zaltelijke berichten 13 00 Teclinische Voorlichting 1315 Tusschen de bedrijven gevarieerd programma 15 00 Voorde vrouw 1 45 Om en om programma 17 00 Als je verre reizen doet 1715 BNO Nieuws lakelljke en beursberichten 17 Ensemble Jonny Ombach 1815 Geweld causerie 18 30 otto Hendriks en zijn orkest 18 55 De eeuwenoude strUd tegen de wantoestanden der pandjeshuizen door K J Ingerman 19 15 Otto Hendriks en zijn orkest en soliste 1010 BNO Nieuwsberichten M40 BNO De Jordaner vertelt over sociale noodei 19 50 Spiegel van den dag 20 00 BNO Fngelsche Uitzending Hollands political aspects Voor de Radio Centrales Orkestconcort gr pi Vanaf 30 15 Alleen voor de Radio Centrales die over een iltnverblndlng net de studio beschikken 2015 Opcniurht Opera te Zoppot met laMding opn 2100 Landman lust 21J0 Beelhoven Schumann programma gr p 21 C BNO Niepwsbericiiten a 00 BNO Leldnide staatslieden sotiriiven 2210 Avondwtjdtng 2219 24 00 Zie Hilversum I RADiOMIEUWS Vrljifts 4 September HILTratSUH I ISJ H 45 Gramofoonmu 6 50 Oclitendsymnastiek 00 BNO Nieuwsberichten 715 Vlot ochtendspel gr pi 7 45 Ochtendgymnastiek OO BNO Nieuwsbertchten en gesprolcenprogramma uittreksel 815 Orkestconcert gr pi 9 15 Voor de huisvrouw 9 20 Vioolen plano gr pi 10 00 SAelodieen Revue gr pi 11 00 Omroep KleuterklM 11 20 En emble Willy JCok 12 00 Het Paard de Hom de Haan en de Aap In onze moedertaal 12 19 Musette orkest en soliste 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en jakelijke berichten 13 00 Melodisten en gramofoonmuz 14 00 Arohemsche Orkest Vereenlglng en solist en gramotoonmuziek 16 00 Bijbellezing Pedro en zijn messen Geloof niet dat ik overdrijf Zijn messen waren zoo scherp dat je je er mee zoudt kunnen scheren Avonds op onze kamer oefende hij om zijn vingervlugheid te onderhouden Hij jongleerde dan mei zijn messen zooals de Japanners dat mltiipngevaarlijke houten borden doen Wierp ze tusschen zijn beenen door omhoog ze draaiden in de lucht om en om en hij ving ze aan het handvat weer op Indien hij misgreep zou hij zich de vingers afsnijden Maar hij greep niet mis Pedro en zijn messen ze waren een deel van hemzelf geworden hy deed er mee wat hij wilde Drie maanden had ik werk Eén uur per dag was ik dood een mechanisch mensch maar had tenminste te eten 3 Sept met BIjksmerk van 62 00 i 50 OA D 6100 Handel matl Op een somberen regenachtigen dag brachten wy Pedro naar het kerkhof het spel was uit Toen ik later naar de stad terug slenterde begreep Ik dat mijn zwerftocht van dorp tot dorp weer van vorenaf aan zou beginnen En toch eerlyk gezegd was ik er met eens rouwig om Het moest wel mis gaan met die messen Nu was Pedro de eerste m let 01 fet ï OfM Elt Met icl n W8 het Jttrden g In ide tl wn vtiilsatie 1st do breid 4t an 1 twee Nacht lor ons ie natuti cht van Jler partid Irzoeken al die kk dUUUa IVoorta men na Z iolekcn Ibtenaren 1 bk uisteij pen na