Goudsche Courant, vrijdag 4 september 1942

VRIJDAG 4 SEPTEMBER Uk TToecer tüden CMDDWSafS COIIEANr BUkDK 4ijF 40 i f AMt GELBK Uit den gemeenteraad Worden benoemd tot wethouders de h h mr J L A de Grave en T P Viruly en evenzoo KeoBie mmtmtfi Vrauw n dokter met Mi da iSchneider en Hans Söhnker Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur ZateMhic 3 w m Zoojtog liUft diMMk heeren Wt ambtenaren van den MP BSIIEttim i Hmr êtmé Jeugéramê yni mgd in dezen tljd een iteóm geven BEE8TB BUKtmnnn kxiïXBnmsT 1 DS BUSKH OVBT GOD EN JB G d M h wie lal tege De Hervomide Jeugd raad hier teritede welke do r m Kerkeraad dwHed Hervormae Omeente i ingesteld gaat niet alleen d corzaken na welkegcieid hebben tol de onkerkelijKheid nder êt litedefidatSKhe jeu d maartracht tvrif de Jeugd uit laar afiij4ii heid en onvencbill gheid te vocrwen haar met de b cdochap der Vcrk mIrennii te brengon De Jeuedraad overweegt daa bu da er talrijke problemen lijn die de jengd benauwen en hoar alle leven houvait en levensuitïicht dreigen te oi remen AU onoploabaar komen in dezen oorlogstijd twee brandende vragen steeds en overal tot uiting n l Hoe kan de kerk than i g prediken het bestaan van een Ctod die Lie de ia en hoe kan XÜ opwekken tot een geloof in een rech vaardig C odsbe tuur In drie bijzondere kerkdiensten weHte de Jpuwiraad georganiseerd heeft zullen bokende ieugdpredikanten oo deze vraten een antwoord geven en trachten te overtuigen hoe hef geloof aan een barmhartig God de eepige mogeIiikhe d ie om het leven te kunnen verdragen Gcoot was de belan rtelling voor den eersten dienst van deze reeks welke giEtprenavond in de St Janskerk gehouden werd en waar ds J J Buskes Gereformeerd predikant in Hersteld Verband te Rotterdam het onderwerp 3od en noodlot inleidde Na het iii4 n ri i vnn het votum long men gemeenschappelijk psalm 121 vers 1 Olezen werden uit den brief dn den apostel Paulus aan de Romeinen de verzen 28 tot 89 En wij weten dat dengewn die C od liefhebb M alle dingen medewerken ten goede nameU k dengenen die naar zijn voornemen geroepen ziin Noodlotsgelnor Reeds in de llWe eeuw aldus ving ds Biiskes aan werd het zaad voor het noodlotsgeloof uitgestrooid Hoe meer overhand de techniek kreeg des V minder plaats bleef er voor God Ieder men ch had als het ware eigen lot in handAi was 7im eigen voorzK niïheid Met de ontwikkeling van het nrwllotsgeloof groeide de onteoocli lin t en men kwam tot een zuiver relativisme De belijders van het noodlot o nof liin in drie groepen Ie onderscheiden Vpl n zijn er die het noodlot veheer lilken en er een heldengeloof van maken In een uitdagende heldhaftigheid verzoenen zii zich met het hun leven behefr chcnde lot wetende dat zii die sterk staan zullen overwinnen maar de zwakken gaan ten ond r en worden dopr vi ale machten vertrapt Andere jf daarentegen brenirt het no ri olsF loof slechts angst Zü rien het nood ot al een mohsterachtieen harteloozen doofstommen god een mnchf waaraan niet te ontkomen valt Zii trachten er feeën te vechten willen er boven iii krtmen imm r Tltin weten protesteert iewn het stom gebeuren evenals hun besef van gerechtigheid E n zinneloos geheel wordt voor F mmi n het leven in het noodlotslyscof ffrrtrto f v ii n beste ninf een einddoel riin Hun leven worrif een Ti T nrvfeljti fegen h t noodlot en feeds diener vallen zij in hun wanliof n to ai d Lot in Gods handen De Kerk neemt nu d n strild tesen bet noodkrtseeloof oo Zij wijst er dqpr den Biibel oo ho God en noodlot twee geheel af70n rliike becrippen vormen God itaaf p Mid boven het lot want dJ Twi in Ziin handen D Schrift duidt ook oo hef heil dat de z ar te muren van het noodlot doorlireek ar d h n yn manifesta Man G Js liefde is Zoljlang de natuur een levensbe chonwir mi akt van haar determinis me is alle levenszin vprdwp en bli f lechts de angst voor het lot Maar ze rt de Pübel er is sreen roodlo er is alleen Gids vooiyieni h id H t heide idom kent geen verwachting hef ChristendOT is d eliiks wachtende on het KoninVriik der hemelen Meer dan eenig boeS weet de Biibel van macht en peweW maar zijn ien heteekenis i dat ach er 1 het wvreldoebeuren God de A htinp staat die in Christus onze Vader is Zelfs p de Hfep f dp n on dood npet of ziekte bliifl Hii ïod onze Vader C nder anc er r n i st er ir niet het laatste woord Zoo ïod vóór ons is wie zal legen ons ziin In het meest h rde lot k rvvJ Befde nog tot uiting want denséien die God liefhehbe verken alle d i mede ten goede Welk een gpve rtod dal elke bange zoeker tot de Kerk ma vluchten om daar Zijn boodschap te hooren en het heil van Gods liefde deelpchtig te worden Gods groofe voorrienieheid doet ons Juichen en tinaen Zoo zingen wij riep preker san het einde uit onze angst weg en worden onz oogen geopend voor den zin de levens uur Morgen gaat het beter met Lily Bouwmeester Ihalla Theater Mensch erger e aiet met Hans Moser Herma Relin en rriij Kampers Aanvang $ IS uur Zondaj var f 3 30 uur Mtvl mmt Oeatral Algemeeneledenvergadering ïoudsche gemengde hockeydub aiagel Boclekade Veiling van afbraakhout door deurvwarder B vanBlol nMl 5 Sept 3 5 30 uur Central Postzegelbeurs Vereeniging van postiegelverzamelaars Gouda Sept T nv VJB Nleawe Vaart Stedelijk vischconcours hengelaarsvereenlging Voor Ons Genoegen t S t 3 nnr Kantoor N V v h Jah Wolft Ca Jaarlijksclie algemeene vergaderinj van aandeelhouders M Sept 1 aur Sint Janskerk B üzondere kerkdienst spreker di M N W Smit uit Utrecht over Toch is God liefde Feestwcek Het Leger des Heih ier herdenking van het 50 jarig be staan der afdeelmg Gouda In alle samenkomsten medewerking muziekkorps en ngbrigade 5 Sept 7 3 nar Openingssamenkomst leider J Smael sprekers mevr A E Riesz Noothoven van CJoor en ds H C Leep zang mevr A Dinet Riesz Sept 10 uur Heiligingsdienst 3 uur soldatenbüecnkomst 7 uur verlos singsdienst Leider en mevr J SmaeL 7 Sept 7 S nur Openbare bijeenlranst te leiden door oud officiei en voortgekomen uit Gouda Sept 7 3 uur leider J Segaar vanGroningen Seipt 7 30 uur ds J Vasseur vanBussum Sept 7J0 uur leider en mevr J GriWiuser K8 Sept 7 30 nur Dan kstond Sept 10 uur Heiligingsdienst 7 uurve lQssingédienst Leidster M J v dWerken Sebt 7 30 un Samenkomst ter herderfting van voorgegane makkers S t 7 30 aur Sluiting feestelykesoMatensamjenkomst DISTRIBUnC BESCREIOGN Afhalen oanvraagformulicrea ehoenenbennen 30 12 en 1 30 13 30 uur Olstribatie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkr iging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag A C D E F G Daifderdag B ATOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek Dee Wfesthaven 14 Gemeenscha JDelijk werd tot slot psalm 136 vers 12 gezongen Zion loof met dank bre stem God uw Heer die eeuwie leeft Loof Hem voor uw heilriik lot Loof af juichend uwen 3od Ds Buskes sloot vervolgens de samenkomst mot gebed GELD EN pnoKFffdKAABTEN ONTVREEMD Ben te dez r slede werkzame bakkei uit Den Haag heeft bil de politic aangifte gedaan dat uit ziin in de werk plaats hangende kleeding een bank biljet van 2S en twee rookerskaarten die van hem zelf en die van z n vrouw zijn ontvreemd 6 50 7 booailen ld pufltea FRANSVAN OAMP burgerlijken stand die der vergadering dank aeaen voor h t bii vernieuwing In Iwn gesteld vertrouwen iO JAAI QÉLEDEN De processie van Gouda naar Kevelaar dif zou plaats hebben Zaterdag 10 Septanber tot Mtandag 12 Seplemiwr e k IS wegens de heerschende thulera verl oden Uit een advertentie Burgemeest en Wethoudars van Zevenhuizen maken bekend dat de kermis voorloopig is uit i gesteld met het oog op het heerschen der cholera en dat op den 7en deser Ie houden paardenmarkt geen kermisreizlgers zullen worden toegelaten Do l rgemeester Stoop de secretaris P Elshout 2S JAAK GIXEDCN Uit Stol wijk Bij den alhier gehouden kaatswadstrijd waren alle vereenigmgen tegenwoordig Het hoogste aantal punten werd behaald door O V S S te Stolwijk 23 punten H O te Nieuwkoop 23 punten en RoelofSlrendsveen 21 punten De kampstrijd door O V S S en H O gehouden werd met 5 O door O V S S gewonnen zooddt de uitslag was O V S S Ie pr H O 2e pr en Roelofarendsveen 3e pr terwijl de troostprijs gegeven voor de vereeniging welice het laagst aantal punten behaalde ten deel viel aan O V S S III alhier Voor O V S S I kwamen uit de heeren J Zijderlaan A Molenaar J Molenaar G v d Heuvel C v Dam en D Burger Het hoogst aantal punten dat iiehaald kon worden was 25 Variété revtÊe JHlet laatste nieuws nJEURIGE AVOND HET GUUS BROX EN KLAAS VAN BEECK EN ANDEREN In een sneltreinvaart en in een k urvan fleurige costumes en dito decorsbrachten Stoop s amusementsbednjvengisterenavond m den Nieuwe Schouwburg ie variété revue Het laatstenieuws Daarbu heeft het Goudschepubliek voor de eerste maal kunnenkennis maken met Guus Brox éeh zooals hij zich noemt HollandscheGirock Én inderdaad heeft hij veelvan hetgeen het optreden van zijngroeten Franschen voorganger zooaantrekkeUlk maakte en hem tot ophoogen leeftijd zoowel in zyn vaderland als daarbuiten i eroem4 deedzijn Guus Brox is uit een echte airtistenfamilie die over de geheele wereldals Volendammer harmonicavirtuosentriomfen heeft gevierd Hij heeftblijkbaar zijn familie op het tooneelalthans vaarwel gezegd en tireedt nuals komiek danseur acrobaat en muzikaal phenonneen op en al deze t kenvervult hij met een aplomb en eendroogkomiekengheid die alleen uaardzijn een gang naar het theater temaken Als we hem het eerst noemen dan is dat omdat hij in weckelykheid de revue draagt en vooral bij het slot als hy met het l ekende radio orkest van Klaas van Beeck dat ti sschen twee haakjes veel succes oogstte denk aair Aurora alle instrumenten bespeelt en zelfs den dirigent van zyn plaats verjaagt tot groote hilariteit v n het publiek bUikt wel welk een uitnemend artist hij is Zun optreden houdt een groote belofte voor de toekomst in en het publiek was dan ook gul met applaus Doch dit gold ook de overige medewerkenden Er waren er die wij reeds eerder hier zagen i als den jeugdigen Johnny Kraaykamp die als Neerlands jongsten tenor direct de harten van het Goudsche publiek veroverde Goed werk verricbtte Bemy de evenwich tskunstenaar die herinneringen aan zijn vroegeren collega Harry Livermore opriep en hem in vele opzichten nog overtrof Aan den dans waren vele nummers gewyd Allereerst het Olanda kwintet dat zich verschillende malen deed zien Daarnaast gaven een bescfa iafd nummer de vier Brus liMfs een keung uitgevoerde walsacroba tiek terwijl Anna Rimskaja een danaeresibleek van bjjcondere kwaliteiten Bij onder geestig gevonden was het boksen op rhythme door het trio de Janeiro waarin o A Guus Brox weer een groot aandeel had Het schetsje Het warenhuis vroeger en in 1942 was een geestige persiflage die daveverend laclisucces verwierf Een goed komisch nummer was De drie vrooluke matrozen Rlc Rac Roe by welk nummer ook goede acrobatiek te zirai was Het nummer voor de pauze een schets uit Hongarue met de onvermijdelijke en steeds weer aantrekkelijke Czardas vormde een kleurrijk tafereel Trouwens de eheele voorstelling stond op peil en verdiende een volle zaal die we het gezelschap eeh volgenfie maal toewensdten Een goed orkest onder vaardige leiding van Skating DisfributiexamDDr pe leider van den distri butiedisnst bericht De uitreiking van bonkoorten voor leveftsniiddelen e d zal op Zaterdag 5 September 1942 om 12 00 uur gesloten worden Des middags Is er derhalve Gf fM uitreiking yan boven gi noemde kaarten John van Beest begeleidde de nummeis 1 vond evenals de andere executanten een dankbaar publiek dat het gebodene of hoogen prijs bleek te stellen C H Hagedofn Goudsch Borgstellingsfonds AANTAL VERLEENDE BOKG8TBLUNGEN TOT 390 GESTEGEN Bij bet Goudsch borgste lingsfonds voor werknemers en kleme zelfstandigen kwamen in Augustus in O aanvragen tot een bedrag van ƒ 507 50 Nog te tiebandeien waren van Juli 3 aanvragen tot een bedrag van ƒ 210 totaal te tiebandeien 9 aanvragen tot een bedrag van ƒ 717 50 Toegestaan zun 6 borgstellingen tot een bedrag van ƒ 475 Eén aanvrage van ƒ 175 werd ingetrokken een van ƒ 42 50 afgewezen Eén geval werd ƒ 25 minder toegestaan dan werd aangevraagd Het iiiitiatief tot de oprichting van het sociale werk van het Goudsch Borgstellingsfonds ging uit van het gemeentebestuur van Gouda In samenwerking met de vakcentrales en op maatschappeli gebied werkzame organisaties werd in Juni 1938 tot de oprichting overgegaan Het beoogde doel is het bestrijden van den woeker in Gouda door te voordien in de tijdelijke of chronische behoefte aan crediet in arbeidersgezinnen Gewerkt wordt in het bela ng van den credietbehoevende en met uitsluiting van winstbejag Bemiddeling wordt verleend bij het verstrekken van kleine credieten tegen m aUge rente voor aanschaffing van huisraad kleeding beddegoed en andere onmisbare zaken Van de oprichting van het fondswezen af werden reeds 390 borgstellingen verleend tot een bedrag van ƒ 25 884 VIER SLECHTE VERDUISTERAARS IN HET DONKER Vier personen zijn gisteravonff bekeurd wegens lichtuitstraling en hun woningen gelegen aan de Sint Anthoniestraat Onder de Boompjes en Wielewaalstraat terstond voor drie dagen vsm het bcfatnet afgesneden SPORT ATHLETIEK Jong en oud bij Elx eUior in actie ONDERLINGE ACHTKAMP Een vlot en geanimeerd verloop had het eerste geoeelte van de door de gymnastiek en athleliekvereeniging Excelsior georganiseei de jaarltjksche onderlinge athletiekweds ryden ditmaal bestaande uit een achtkamp Op verschillende nummers zoowel bij de dames als bij de iTeeren werd er fel om de eer gestreden Aardig was de kamp bij de senioren heeren waarbjj de leeftijden varieerden van 35 tol 50 jaar De t este prestaties waren dames 100 m hardloopen 1 K de Kos er 14 4 sec 2 1 Luuchjenbroer 14 8 sec 3 B Baas ei Prevoo tjeiden 15 2 sec hoogspringen 1 T Ouwerlcerk 1 35 m 2 D Luuchjenbroer 1 30 m 3 Hde Koster A Stolk en B Baas allen 1 20 m verspringen 1 K de Koster 4 41 m T D Luuchjenbroer 4 17 m 3 T Ouwferkerk 3 83 m discuswerpen 1 B Baces 16 43 m z K de Koster 15 60 m 3 D Luijdi jenbroer 15 30 m heeren Ie afdeeling 100 m iiardloopen 1 J Brandes 11 9 sec 2 G L Hammer 12 4 sec 3 O J V Hoff 14 sec hoogspringen 1 J Brandse 1 50 m 2 B de Pater 1 40 m 3 G h Hammer 1 35 m verspringen 1 J Brandse 5 70 m 9 G L Hammer 5J3 m 3 B de Pater 4 84 m discuswerp i 1 G L Hammer 26 76 m 2 D J Hoff 24 42 m 3 J Brandse 24 06 m 2e afdeeling 100 m hardloopen 1 D Brouwer i3 5 seftt 2 Chr Bdas 13 6 ec 3 D C Ouwerkerk 14 3 sec hoogspringen 1 Chr Baas 1 50 m l Brouw 1 3 m S D O OvWerkerk IJO in iMrspringen Chr Baas 4 84 m 2 D C OwwwHe M m D Brouwer 4iW m discuswerpen 1 Chr Baas 20 63 m 2 D Brouwer 20 0S m 3 D C Ouwerkerk U SS m J veteranen lOO m hardloopen 1 A IJsselsteijn 14 8 sec 2 K Baas l l sec boogsprinswi 1 A UneUteQn 139 m 2 K Koster 1 20 m verspringen 1 A Mtaelatetjn 4 29 m 2 K Koster 3 07 m discuswerpen 1 A IJssëlsteyn 15 76 m 2 K Baas 14 66 m meitjes 14 17 jaan 80 m hardloopen 1 C Overeijnder 11 9 sec 2 T Koster 12 1 sec hoogspringen 1 J Luijnenburg 1 25 m 2 C Ovcreünder 1 20 m 3 C Baas 1 20 m vM springen 1 M Vergeer 4 14 m 2 C Overeijnder 3 88 m 3 T Koster 3 86 m discuswerpen 1 H Rietveld 15 55 m 2 M Vergeer 15 35 m 3 C Overeijnder 14 669 m j on gen 8 14 17 jaar SO M hardloopen 1 H Blok 11 sec t M v d Hey 12 2 sec discuswerpen 1 H Blok 26 30 M 2 R V d Heü 24 31 M verspringen 1 M v d Hejj 4 42 M 2 H Blok 4 40 M 10 14 jaar 60 M hardloopen 1 C v Hoff 9 3 ec 2 P Plomp 9 4 sec verspringen 1 P Plomp 3 91 M 2 J Pijpers 3 60 M Woensdag a s zal het tweede gedeelte verwerkt worden ONDERLINGE MEERKAMfrEN VAN ACHILLES A s Zondag zal de vereeniging Achil les een begin maken met het verwerke i van een onderlingen tienkamp voor heeren en egn zeskamp Voor de CklSs sers Hel eerste gedeelte bestaat uit de volgende nummers 100 M en 200 M hardloopen kogelstooten en hinkstap sprong ZWEMMEN GODDSCHE IWDDINGS BRIGADE Negen geslagden voor E H B O dipIoma Woensdag werd bet aanvangsexamenafgenomen van den door de GoudscheReddingsbrioade georganiseerden cu us ter v rkriiging van het eenheidsdiploma voor eerste hulo bij ongelukken Het eScamen werd afgenomen doorden medifchen leider der brigade dokter D Baküer Geslaagd njn de damesM V d Berg A Benschop G v dHout en M de Jong en de heeren NBritsemmer J Hilgers P v d Hout W de Jong en G van Leeuwen Eéncandidaat werd afgewezen Naar prestatietocht te Alphen Vier en twintig leden van de G R B rullen Zaterdag a s deelnemen aan s m Alphen te houden prestatietocht ovjer 300 M gekleed zwemmen welke wordt georganiseerd door de Alphen che Reddingsbrigade in het Aarkanaal BILJARTEN MOORDRECHT THAUA s VRIENDEN Gering verschil tusschen de kopspelers Voor den biljartwedstnjd Moordrecht Thaba s Vrienden zijn Woensdagavond in Moordrecht twee partijen ge speeld Evenals de eerste maal in Gouda speelde ook nu Eikelenboom beter dan Arreman en maakte voor Thalia s Vrienden in een Iwhoorlijke partij 25 winstcaramboles De tweede nartij was de belangrijkste van detfgeheelen wedstrijd Hiefln speelden de i de kon pe s v Amen en Heyenman tegen elkaar Heel gemakkelijk kon één van beiden met een 100 caramboles winnen en daar er n g maar zes partijen te spelen zijn zou practisch een zoodanig verschil niet meer ingehaald kunnen worden Doch evenals de eerste maal in Gouda waar van Amen met drie caramboles won was hef verschil ook nu niet jiroot van y men won thans met elf caramboles Het begin voor van Amen was goed met 6 43 en 28 maar hij zakte snel af Hejienman had dan ook in 4e 221 beurt zijn handicap al terwijl van Amen toen nog 55 punten te kort kwam Spannend werden deze laatste beurten toen van Amen met een serie va 32 in de 25e beurt zyn handicap haane Heyenman had nu 21 winst doch ftiet de volgende beurt maakte van Amen 19 De spanning werd nu voor beiden te groot blijkeits de laatMe l eur en Hejjenman Maakte 1 en van Amen poedelde Daarop poedelde Heyenman in de 28e beurt en maakte van Amen 1 De 29e beurt maakte Heyenman 4 en toen passeerde van Amen met een serie van 18 Heyenman met 11 carartiboles In de laatste beurt poedelde Heyenman weer Echter van Amen die nu een mooie kans had om met een laatste serie de winst voor ziin vereeniging te vergrooten poedelde ook Des te spannender is nu de wedstrijd gcworfen Thalia s Vrienden staat nog 36 caramboles voor maar met nog zes partijen te spelen zijn de kansen voor beide vereenigipgen nog even groot Eikelenlwom 60 A Arreman 60 80 55 moyenne Ï 667 1 83 Heyenman 155 B v Amen 270 cadre 45 2 183 309 moyenne 61 10 3 1942 puurmijK NIEUWS Goed verduisteren of geen licht Aangezien gebleken is dat do ingezetenen nof steeds onvö verduisterd wordt zal in alle g ten een intensieve en scherpe con worden uitgeoefend op het nal der verduisteringsvoorschnften Bil eonatateetjng van overtreiii ial nkasthet oppiaken van proc Jf baal hetgeen een strafüpleggin v 15 1 guldep boete of 4 weken hech tengevolje kan hebben onmiildeiiJ worden overgegaan tot het atjnu van den toevoer van de Iiehtvcx ning voor een tijdvak van dne d Bergambacht RUKSPOSTSPAARBANK In Augustus is op de Rükspostspu bank ingelegd ƒ 3923 69 en terugbetMliƒ2272 16 ATHLETIEKWEDSTRUDEK Voor leden van de KportvereenigiM De Zwaluwen zullen op het voetliU terrein aan Bergstoep op Zaterdag ü September a s onderlin atltietieji wedstrijden gehouden worden VEE EN VLEESCHKEURIXG In de afgeloopen mrand iijn m dta gemeente ter keuring aangeboden h goedgekeurd 25 koeien en 15 pa kalveren In de noo 5la tj5laat ws den goedgekeusd 7 Ijpeien l gn kalveren 2 nutjlrtefe kaTvei pn 1 varken en afgekeyrd 2 Isosmn t 1 lam l an keurloon werd ofi aanjet n die iw S d n i n 5 kalvi renf l arkens 3 biggen schapM 2 goit PBEftlKBéVB N VW R zéNDÏa Sr Herv Kert l l 4 juür K0ef I q Jlwoldtv piwredike l Gea Ke Jlf ltf iïP8 ift L l k Uitgetreden en Ned HenT Kerk 10 en 1 uur Leesdienst BURGERLUKE STAND Geboren Leentje dr van B via Gelderen en N de Borst WiUwTnntjt Adriana dr van A Dekker en G J df Brutjn Aartje Comelil dr van A Bur ger en D Roest Frederik t va J W Bode en C Everts EgbeiJini dr van J W de Graaf en C Kdnpc iin LOOP DER BEVOLKING Ingekomen K C B rkouw f van Zeist Odijkerweg 11 B en O Muilwijk van Oud Alb at ir 211 W Boom tan Streefkerk A 10 Vertrokken W J ijfin Kpppm hagen naar Rotterdam Ber vvop lib T van den Bosch naar GoiKierak Dorpsstraat 64 GEVONDEN VOORWERPEN 3 onden Gouden armlwnu ir iclitingen bij den gemeente v ldwdch 4t Bodegraven BURGERUJKE STAND Gelwren Engelina Gljsberth doditer van M Trouw en D van Vm Eigje Mane dochter van W A de Jonl en J C Verburg Overleden H Kruiswijk 44 j Blommendaal 80 j LOOP DER BEVOLKINti Gevestigd H van Luinen vdn I artn N H F A J Pijpers van Den lljai B van Kempen van Linscholen S Guldemeester van Wassenaar J M van Haarlem A A de Hoog van Arasterdam Vertrokken W Oskamp naai Nieu koop L C Broer naar Woelden H Il Lamie weduwe van A H de Wolff na Nijmegen C J Overbeek en ge7 n na Nijmegen M Codee naar Waaider C A van Dijk naar Waddin een J H Renkens naar Alkmaar P Vcrboo naar Haarlemmermeer H W de Vlidnaar Boskoop M C Kiebert naar Rolterdam E Bogaart naar Utrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAft Geref kerk IQ en 6 u d fam Ned Herv kerk 10 en 6 u ds Ki scncr Ev Luth kerk 10 u ds Bahnmull Geref Genv 10 en u I ee itlienit Evang Kring Beursgebouw 3 u heer J Sevensma van Amsterdam POLDER NOÖrSzIJDC Door het aftreden van den neett Vervoorn is een vacature o secretaris penningmeester van den P der Noordzijde Op de voordrai ht de heeren J van Rijn en W Boosm Ouderkerk a d IJs I PREDIKBEITRTEN VOOR ZOVPAÖ Ned Herv kerk 10 uur de heer A Redelijkheid godsdlenstondêrwi uiir ds J G Woelderlnk j Wijkgebouw 10 uur ds J G Woeio rink doopsbedienfng 7 uur de heer de Redelijkheid godsdienstondcrv iJ Geref kerk 10 en 7 uur d Vogel FEUILLETON Tl Otadruk verboden OB MBlIAUTa Soman vaa J KSNIG O Eitlen cq ichrUt zei feij tenidden fan Aen rook van zijn iifaar Het JoBfc meisje een blondine met kuiltjes in de wanges en krullend baar nam iwiigend plaats Schrijf op zet Anacker Aan de Boerenleenen Voorschotbank Herms r in En ebcrgle Wtj hebben uw gefierd schrijven vaa IS dezer ontvao n en declea u hterdoor mede dat boer Rusz het voorschot alleen din kan ontvangen als hU iAnacker dampte en dacht na Wat deden jullie daarstraks Watheeft Karger in jullie kamer te makenen Meier en juffrouw Angermannf Ach Karger heeft Iets vertdd leide blondine Wat heeft hU verteld Rij hééftniets te vertellen Het meisje zweeg Ma vooruit wat heeft bi verteldTdrong de dlrAteur aan Hij was nieuwsgierig en iD wilde nieuwsgierig lijn Iedereen die In hel leven iels wilde oere eii inecst volgens Hem Dieuwigierig zijn Heelt hij van tija heldendaden ophet bal vertekl van den dansavond waar Uj morgen heen wil gaaaT Bé kom wat heeft faü vcrtdd Ach praatje Ik heb niet eens aaluisterd Eta vriend van hem heeft geluk gehad He een baantje bf deRennhaasertabr l e hw i gekregen Al watT Als renner gdoef ik Ala renner Anacker was hoogst verwonderd De Senqhauserfabrielun standen ala eerste klasse bekend en namen alleen bekende rijders in hun eotps op Heeft Karger dan een vriend dierenner isT X 1 Natuurlijk heelt hil dien Het m a werd levendig HU was eerst bQ Nagel aangesteld voordat Nagel over den kop ging Daarna heeft hÜ veel meegereden In 01bersdorf was hij ook Daar beeft bijeen ongeluk gehad een herseniehudding en Kargers hosplU heeft hem verpleegd Toen kwam xün broer de Incenieur en die beeft hem uit ziin bed haald Voor het baantje natuurlijk Een brave broeder dat moet Ikzeecen bromde Anacker Ea ingeriieur i hij Hoe heef hij dan Derenner natuurlijk Ik ken alleen den ingenieur antwoordde bet meisje Door zijD zus ter Die doet vaak aan de strijden mee HjJ heet Corvla en hij was aangesteld bfj den opvolger van Sormann in Weidenau De broer beet anders Ik geloot dat het een stiefbroer Is B J den opvolger van SormaonTDat Is Immers Ponsiek zei Anackerlangzaam Flotselfaig nam hi da ilgaar uit den mond en gooide deze in den aschbak Roep Karger hier Het joige meisje verdween en enk oogenbllkken later verscheen Karger Hebt u een vriend die autorennera mijnheer Karger Jawel mijnhear i Hoe tiect uw vriend FUmm munhecr Peter t lam En heeft hij aan da Olbersd rennen meegedaan Ja mijnheer Zeker op een motorfiets Neen met een wagen Zoo en welk merk den Karger werd verlegen Hel f wam op een onderwerp dat H ermeden had i Wel zei Anacker met gem i moedigheid de kwestie i etje duister niet Karger schudde het hoofd Ik weet hel niet