Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1942

OUDSCH 5 September 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN t No 21030 WMHI MAKKT n RL tltf Cbctredtetwir r nKTER QoiAta kI HIP 2i r 1 i Groote ideeschknoeierij te ReeuuAjk lindercl dieren clandestien gesiactit Gevonden notitieboekje in een ledikant onthulde zwarten hondèl van slager in alle bijzonderheden Inval in prtHen ochtend per ro bootover de plassen Acht en veertig koopers bij de zaak betrokken De vervaardigmf van de bekende heideboenders get ft velen handen werk Ean tafereeltje op de heid tusschen Wezep en Oldebroek fPoIi 900n Van Bilsen HET COMMUNISTENPROCES TE UTRECHT Tegen zes beklaagden dk doodstraf geëischt P D van Straeten bouwvakarbeider ders in de groote bedreven tegen bij fan Hl atetii optchrijiboekfc dat 4 autarMMB op de bedde ventopt was heeft een ▼ IcMciikiioeierQ tot in alle fioessw aan W i t icbrachts 83 ichapcii 2 glU g vafkeaa 7 kalveren en 3 totaal 192 dieren zijn daar ll Utine slagerii aan den rand Recuwijksche plaMen in hdl jaar ti d clandeitien tft honderden kilo s vleesch ig pg heimelijk te en te hootfe 4p is bet klein verkocht De MK tf op tfrond van dezen om gi k B zwarten handel in ar p reads zijn een Ideine v itig ifHim t erbaliseerd die tan yi Hsch ra vat alnanen D onderiMmer de 86 nga la V J K te Reeuvr k wai een IMMir mtn m ichTeet kU met MR potloodje op Haarfun vertelt M m het febniik bedaim lde boekje de bSzonderhed n van het nntoleuie badryf hoeveel en mike dieren er geslacM ign wat Mt koatten a n wie et vleeach n het vet gelevwrd ïjn tofwelken rtocht met ootf en neus Bit wat dus wel een uitertt ge icbtii vondst die genten van den iftMBÜichen dienst der G udïche foUlii m marechaussee uit ReeuWijk ililcB toen zu bi het krieken van 4n Mg den inval deden Het was Mtend geworden dat er geslacht zou mnlen en dat zou gebeuren tusschen m B tes uur s morgens zooals al ti iltchtingen naar later bleek vodr m en dauw worden verricht Maar oiid n en er was ook m ander optik armft die pfecles te werk l tl8 er geslacht werd stond op itn weg een uitkykpost Ook dat v ist k pohlie en daar verwacht kon wortel dit het niet mogelijk zou zun emekkt over land te naderen koos H c i andere methode voor haar ifeurtocht Reeuwijk is het oord van H ater en daarom werd een roeikiol aU middel van vervoer genomen Zoo stil mogelijk school in het half litft j morgens om vijf uur hel mrtwg over den wyden plas en onWien werd aan de achterzijde van oiiing getand Er was al bedrijvig N in het hbis de vrouw was naar Pwoonte in nel boerenland al vroeg Pintsan de man lag nog te bed Er Wl dus met ML Dn omstandigheden waren er ter die wettemin de politie Bktenaren oogen en ook neuzen j l de en openzetten In de huisiHM toi dbp den vloer een isoutP BI eeff versche kluif er In Wt werd het verdacht gevonden tdi vrouw hoewel men nog met W4 kon zien groote haast had H licht uit te doen en de gordijf P te halen en bovendien men k ai de woning een geuc van h geslacht vleesch de ontdekking van de ver r na over Schapenbout in l ed J wu voldoende om een on7 I te stellen en toen ontsluier r a abeilapcB Icdlkut dat in de r tt stond het gehetan Tusschen 2 ntrasseB yaadaan werd een Wt vaa S kg te voorschijn jy toen de oadento atnis k y wwTHaCTd was tag daar p J f B vui het bed het kleine ÏJ wiMin tlleo te viaden wm en 11 JJoOo Bog fMOter bttit ople lu T Jteh Mt ion hebbca gegeven Hi JWtef wss doi vorigen dag al ÏT t UnU en de schapenbout li lwhalf jaai had de bejaarde WrJS rauduleuïen handel Vlnfc vee kocht hu voornatiiiïï de markten te Rotterdam tri r betrok h j de dieren van tlk4 Ot en m ♦ sit hl leveranciers hierbu M g kje ïijn gegaan wordt iln m mer heeft vroeger het mV eoefend doch by de k J de distributie zun zaken Ud hl J t den slagerst yd rtitBlj 8 en normaal ingeriant l P i S o Is men die in de S n w 1 vergun J V chietmasker te bezitten V d r werd in hel gebouwtje N is 11 8 een gesloten hms W tl l der kunst geslacht L woegte gebeurde 2 £ r De man a volgens zyn verklaring Omzet Tan ƒ ll StM Een beetifering in het opselirüfboekje heeft geleerd dat de IM geslachte dieren totsal voor eirea ƒ 8400 zi n ingekocht en dat de verkoop vaa het vleesch en het vet een genunenti k bedrag van ongeveer f ILSOO hcett gebracht Daarbij komt no de mpbrengst van hniden en afval Een koe bv kostte inkdop 3M en loverde uitgebeend ƒ 72107 zooals nauwkeurig staat geffoteerd op vijf schapen van ƒ 362 50 gaven een op brengst van f 403 85 een kalf van ƒ 35 besomde uitgesneden ƒ 64 07 voor vier varkens was ƒ 450 betaald en na slachting ƒ 653 02 ontvangen en van een geit tiedroeg de inkbop f S2 S0 en de verkoop ƒ 110 45 In den verkoop aan het publi varieerde de vleesdiprys van ƒ 2 tot ƒ 6 per kg die van het vet van ƒ 10 tot ƒ 15 Daar behalve zonder bon vleesch en vet ook te d iur verkocht werden krygen de afnemers een verbaal zoowel wegens overtreding der distributiebepalingen als wegens overtreding der prysvoorschriften De namen van acht en veeitig koopers zyn reeds vastge steld en allen hebben bekend regel OH w 4oe ch te hebben betrokken De afnemers wonen vujwel allen ia Reeuwyk enkelen on Gouda en Rotterdam en het zyn vooral huisvrouwen die de slachter onder zyn klanten telde Het politioneel onderzoek naar overige koopers duurt nog voort Een bediag van ƒ 1382 50 van de opbrengst van de frauduleuze slachtingen IS ten huize van den slager u beslag genomen Lange Willem en Oome Kees Kende de mau zijn klantjes niet van naam dan schreef hij hen bij aanduiding op Zoo staan in het nDtiticborkje o a Lange Willem Oome Kees Mijnheer Jan Juffrouw Rotterdam onbe kende en ook zijn er aanduidingen als voorhuis en autobus Met voorhuis zijn bedoeld de menschen aan wie de slager het voorgedeelte van zyn woning verhuurd had en autobus heeft be trekking op de bewoners van een oude autobus die op het erf staat en ais piashuisje ingericht en verhuurd is De slachter was al eens wegens clandestien slachten verbaliseerd Op 31 Mei van dit jaar werd hy op hee terdaad t etrapl by het slachten van twee schapen een zaak die nog met berecht is Ook het boekje vertelt van deze ontdekking Op de b trokken bladzijde waarop ai stond voïr wie Na een uitvoerig requisitoir van den Staatsanwalt luidden de euchen tegen de acht verdachten m het sabota geproces te Utrecht als volgt Fr A Kolder metaalbewerker 38 j doodstraf K den Braven metaalbewerker 24 j doodstraf G Schunrman arbeider Nederl Spoorwegen 25 3 doodstraf Fr Greefkens schilder 27 3 doodstraf Levie Roodenburg bakker 23 j doodstraf M van der Steen dr iaier 21 j doodstraf 33 3 tien jaar tuohthuisstraf terwyl de eisch tegen den 57 3arigen loodgieter WET Fallcntin werd uitgesteld m verband met het aanhangig maken van een nieuw proces tegen den verdachte De Staatsanwalt vmg zyn requisitoir aan met de opmerking dat alhoewel de communistische partu officieel was verboden de leiding met heeft opgehouden tegen het nationaalsocialisme gn tegen het Duitsdhe Rijk te hetzen De kopstukken van de CPN zyn wel zoo verstandig geweest zelf buiten schot te blyven Wij hebben aldus spr aldoor gehoord over Lien Karel en anderen maar de verdachten uit dit proces het vleesch bestemd was M door het Khirift een kruis gehaald en de schadepost IS afgesloten mat do laconieke vermelding te kort ƒ 200 Reuwijk at vleesch De acht en Vdertig koopers tegen wie verbaal ia opggmaakt zgn H Reeuwuk de 67 j nge huisvrouw A v d S G die twaalf maal vleesch kocht totaal TVs k g voor E2 70 i f J 80 per k g de 43 j nge hui9vr nw J B M driemaal vleëSch rekocht totaal 8 kg a ƒ 3 50 de 90 jarige huisvrouw M H G t lei venmaa vleesch gekocht totaal 5 k g a ƒ 3 3 50 d 49 arige huisvrouw A K vijftienmaal vleesch gekocht toaal 15 4 kg 4 ƒ 25ö J3 a0 de 90 jarige huisvrouw A V B elfmaal vleesch gekocht to aal ll j k g a ƒ 3 3 50 en achtmaal ve totaal S k g è ƒ 10 L2 per k g de 50 jange groentenhüidelaar Th M H zesmaal vleesch gekoch totaai lOiAkg 4 ƒ 27 4 50 de 40 jarige werkster J H S elfmaal vleesch gekocht totaal 13 k g 4 ƒ 3 30 5 en tweemaal vet to aal 1 k g a ƒ 10 de 59 jange ambtsiaar D W W v H dertien maal vleesch gekov it totaal 21 kg 4 f34 de 3 jarige Huisvrouw G de K T 43 maal v eesch geKocnt totaa 65 kg wisten zelf met eens wie deze per sonen waren en wat zy m hun schild Voerden Mm of meer argeloos heb ben deze verdachten zich laten gebruiken al was hun natuurlyk heel goed bekend met welk een staatgevaarhjk werk zij zioh ophielden Maar de kopstukken van de communistische party heten deze verdachten het vuile werk doen zooals schendlectuur in elkaar zetten die te verkoopen en met deze geschrif en onder de arbei Duitsthland en de Mussertl ewegmg te stoken Naar spr s oordeel is Levie Roodenburg een der hoofdschuldigen uit dit proces Hy was het hoofd van een solidariteitsgroep en deelde de lakens uit Zyn streven was gericht tegen het nat socialisme m Duitschland en Nederland en hy heeft eerlyk bekend dat zyn doel was de vernietigmg van het nationaal eocialisme Door hem is de jongste van e verdachten de 21 jarige van der Steen eveneons aclief voor het communisme geworden Zoo jong alt hq is zoo groot was zyn activiteit Hu bet zich letterhjk voor elk werk gebruiken In Utrecht werd het dezen verd te heet onder de voeten en daarom week 4 2 50 5 en viorm al vet totaal J1 3 fa 26 larige veehadflelaar P de V maal vleesch gekocht totaal 19 en tweemaal vet totaa BMenmaal vlee fcjF 4 ƒ 3 4 en 1 kg 4 ƒ 14 de 53 jarige hulsvrouw A v S H n genticnmaal vleesch gekocht totaal 32 k g 4 ƒ 2 4 50 de 55 jarige huisvrouw A B S nettntienniaal vleesch gekocht totaal 21 k f 4 ƒ 2 70 3 80 en viermaal vet tAAlSV4kg4ƒlO Éo TO Jarige meestersknecht C J sMBiaal vleosch gekochit totaal 8 4 k g 4 7 4 B en eenmaal vet Vj kg a f 10 de 26 Jange ledsrbewerker W v E 24 maal vleesch gekocht totaal 31 k g 4 3 4 50 d 71 jarige aardappelkoopman J ttidertienmaal vleesch gekocht totaal aiVa k g 4 ƒ 2 50 4 50 te 34 jarige kapper M v d B zeven maal vleesch gekocht totaal 8 k g è f 2 80 3 20 en eenmaal vet 4 k g è nt le SA jarige huisvrouw L v O D achtmaal vleesch gekocht totaal IS kg 4 ƒ 3 3 20 e 43 jarige timmerman C D v d S vijfmaal vleesch gekocht totaal S a kg 4 12 70 450 en eenmaal vet Va kg 4 tlO 4e 47 jange huisvrouw K S v d S ac maal vleesch gekocht totaal 6 k g A 44 iarige huiavrouw 3 K O twlalfmaal vleesch gekocht totaal k ƒ 280 4 en vijfmaal vet to Sal 3 A kg 4 ƒ 10 12 B 47 jarlge huishoudster J de G twmtigmaal vleesch gekocht totaal 19 s k g 4 f 2 70 3 50 d W Jarige huisvrouw N Hachttlenmaal Vleesch gekochT taal18 j k g 4 ƒ 2 70 3 50 lei W jarige vischhandelaar JSr B dn msal vleesch gekocht totaM Ï2Vtg 4 ƒ 350 450 te ao jarige hmsv mw M E H B T tweemaal vleesch gekocht totaal 2 k 4 S en e imaal vet Ine g 4 ƒ 14 94 jarige ksasharulelaar H J I serenmaal vleesch gekocht totaal 94 k g i t3 e en eenmaal vet 2 k g a ƒ de 40 jange huisvrouw N K dei tweemaal vleesch gekocht totaal 2 4 kg 270 3 de 38 jarige kimstnijveraar C J A B elfcnaal vleesch gekocht totaal 15 kg 4 2 50 4 50 en eeranaal vet V kg 4 ƒ 12 5 d 35 jarige scheepsbouwer A Hvyjjjisal vleesch gekocht totaal 13 ItS a ƒ 290 ISO en tweemaal ettotaal 1 k g è ƒ 14 de 94 jarige huisvrouw H G de B negenmaal vleewh gekocht totaal 18 4 k g a ƒ 3 3 50 de 26 jarige huisvrouw M B H hy uit naar Amsterdam waar hy minder kans had ontdekt te worden Het valsche persoonsbcwys dat de politie by zyn arrestatie op hem vond wyst er op hoe geraffineefd men in zyn kringen te werk ging Wat Vers raeten betreft spr had eerst aangenomen dat hy aldoor had staan liegen Daarom had men zijn vrouw gehoord en toen was gebleken dat hy lodi voor een deel de waarheid had gesproken Zyn aandeel in deze sabo tage actie is minder groot geweest dan van de anderen Davom zal spr voor liem een mildere straf vragen De figuur Greefkes is psychologisch heel merkwaardig Wat hy voor de coaimunistische party heeft gedaan valt met gemakkelyk m een zin samen te vatten maar men kan gemst zeggen dat deze verd een der eerste uit de party is geweest Dat hij zich in de gevangenis z g tot het nat soei lisme heeft bekeerd is als symptoom interessant doch heeft voor spr geen enkele waarde SchuHSfen was ondanks zyn raadselachtige verklaringen waar niemand en hy zelf het allerminst iets van be fireep in ieder geval communistische georiënteerd Dat hy meer van deze affaire weet dan hy thans heeft los gelaten staat voor spr vast Den Bra ven heef openlyk gezegd anti Duitsch te zyn Dat op zichzelf zal het Obergericht met mteresseeren Dat hy ech ter zijn anti Duitsch zyn op deze wyze heeft roeenen te moeten uiten wordt hem wel kwalyk genomen De verd Fallentin heeft n ar is gebleken met deze zaak wel iets te maken maar met veel Daarom zal zyn zaak uit dit pro ces worden gelicht en zal een nieuw Te Llmmea wordt de zgn narcisvlieg volgens een door dr WE de Mol uitgedacht systeem bestreden By deze methode wordt gebruik gemaakt van met chadelyke gaisen welke onder druk gebracht worden Een der arbei ders haait de zakjes met ontsmette bollen uit den k tel Polujoon Kmper zéventienmaal vleesch geiu cht totaal I8V4 k g 4 ƒ Ï 7a 3 M de 53 jange huisvrouw B M K v d H tienmaal vleesch g ekocht totaul 23 V4 kg 4 ƒ 3 SO 4 en eenmaal vet 1 kg 4 ƒ IS de 50 jange huisvrouw A O J veertienmaal vleesch gekocht totaal 22 i k g 4 ƒ 2 20 80 de 53 jange huisvrouw J O de G twaalfmaal vleesch gekocht totaal 12 kg 4 ƒ 2 40 3 de 44jange huisvrouw J S V zevenmaal vleesch gekocht totaal 6 j k a ƒ 2 5 en eennfaal ve V k g 4 ƒ 10 de 61 jarige huisvrouw C H B twaalfmaal vleeadi gekocht totaal 11 k g a ƒ 2 4 de 21 jange huisvrouw O J H S zesmaal v letach gekocht totaal 9Vs k g 4 2 70 4 50 de 57 jarige weduwe P L H v T achtmda vleesch gekocht totaal 10 kg a ƒ 2 70 3 5 en eetimaa vet 1 kg a ƒ 10 de 25 jarige huuvrouw C M R zesmaa vleesch gekocht totaai öU kg a ƒ 3 50 8 de j 0 jarige huuivrouw iS V veertienmaal ch geko totaal 8 4 kg a ƒ 2 2 80 voorts de 38 jarige timmerman J v B de 62 jange kiipman T v E de 0 jaiige huisirouw W A v L er de 29 Jtinge lui n U A v H v K die kle ie nog via te s elten hoeveelheden r o hien uit Gouda de 3iJ jarige ainnemei D G B tienmad V oeiish giKK ht to aa U kg a 3 5ü dt 2o jange lednjfsaas sten K S vnfniaa v fesch gtkocht to aa 5 kg a ƒ 3 50 4 50 de W jarige aa devverkfab kint W d K viflKiiida vleeaci s k cht totaai 25 kg 4 ƒ 3 20 5 uit R o 11 e r i a m de 2o jarige ambtenaar J W V negenri lai vleeac gekocht totaal 19 kg a J 3 4 en tweemaal vet totaal l i kg a ƒ 14 de 36 jange huisvrouw G M v L V P V d K die een kleine nog vast te stellen hoeveelheid betrok proces legen hem begonnen worden waarby personen die verd heeft genoemd IJetrokken zullen worden Aan het einde van zyn requisitoir zelde de Staatsanwa t dat hy zon houden aan hetgeen de verdach ten hebben bekend Dat is al erg genoeg Zn hebben zich m zeer ernstige mate schuldig gemaakt aan overtreding van art 1 van de verordening tot afweer van sabotagehandelingen van Oct 1941 en van art 8 van de ver ordening van den Rykscom nissans inzake de Ordnungsschutz Daar het hier een politiek proces betreft zal geen cltmentie worden toegestaan Nadat de tolk aan de verdachten de straffen had voorgelezen welke mede deelmg uiterlyk zonder eenige emotie werd aangehoord was het woord aan de verdedigers ♦ I Zon op 6 58 onder 20 18 j S Maan op 2 21 onder 8 14 8 Men is verplicht te ver t 8 duisteren van zonsOndergan i tot zonsopitomst p Lantaarns van voertuigen 4 i moeten een haU nar na sons f i ondergang ontstoken worden SL wvo www Ma WK niMnnnniW K 1U m DE MINDER SCHUL DIGE KAN ZWAAR DER WORDEN GESTRAFT NornAsn by de berechting van overtreding der prysvoorachnften Derde en laatste spreker op do persconferentie dezer dagen door den dienst van den gemachtigde voor do pryzen lielegd in het departement voor Volksvoorlichtmg en Kunsten was mr J A M Pott hoofd der af deelmg prysberechting Dtze wees e op dat het tuchtrecht van het prysbeheersobingsbesluit béstuursstraf recht is en als zoodanig afWykt vaii het gewone sti af recht Is dit laatste in het algemeen passief van instelling genoemd tuchtrecht stelt zich actief ia tegenover het wettelyke voorschrift Het bestuursapparaat acht zich niet alleen verantwoordelyk voor een goede toepassing maar bovendien hiervoor dat het doel l stwelk de wetgever zich heeft gesteld de grootst mogeluke repressie Aamehjk onder alle omstandigheden wordt bereikt Daartoe wordt in hiërarchiek verband samengevrerkt en me r gelet op dat wat van vitaal belang is en op het doel dan op den letter der voorschriften Do berechting der verdachten Spreker onderscheidde in het algemeen vier soort verdachten a zu die Ie goeder trouw te veel verdienen jonrisch gezegd aantoonen dat zU de overtreding niet tj eblien kunnen vermuden b zij die gebrek aan discipline vertoonen dus tydelyk onwilligen c de in normalen tyd bonafide zakenman die nu van de tydsomstandigheden wil profiteeiren d de zwarte handelaar Voor elk der vier is een ander strafrecept c en d worden uiteraard het scherpst aangepakt By de strafoplegging wordt af ge weken an de klassieke methode dat hy hfet zwaarst gestraft wordt die do grootste scnuld heeft en in moreel opzicht het 7waarste vergrijp heeft tiegaan Natuurlyk staan deze factoren Qpk bij de prijsberechting Op den voorwond maar even zwaar weegt en moet wegen de factor of de overtred ng a dan niet begaan is op een lor de volkihuislTouding vitaal punt Het kan dus gemakkelijk voorkomen dat lenand d e minder schuldig is dan een ander toch veel zwaarder vordt ges raft omdat hy werkzaapi 15 op een teirein vvaanp geen enkele nbreuk kan worden geduld Het spreekt vanzelf dat in een geval ala hier l edoi ld de persoonlyke i gezin omi andigheden benevens ae kapitau kracht en de liquiditeit an den delinquent op den achtergiiini f i rdken Een vtel voorkomend 1 versiand vooral bn advocaten is d t dat UI dergelijke gevallen nauwkeur g oe w in t zou moeten worden uitgerekend om tot een rationeel boete oplegging te kunnen geraken Dt K hierboven wel weerlegd Het liitrekenen van de winst welke inderdaad in vele gevallen geschiedt heeft geen andsj bedoeling dan dat de ïtraf in het algemeen nimmer geringer mag wezen dan de onrechtmatig verkregen winst Ongevoehg voor bepaald soort JurisUrU De typische instelling van het prysberechjngsapparaat aU uitoefenende het bestuursstrafrecht tegenover do wettelyke voorschriften brengt uiteraaixl mede een groote ongevoehgheid voor allerlei chicanes welke te berJe worden gebracht De keerzyde is echter dat de prysberechting daarnaast haar tyd niet verdoet met handelingen die hoezeer in stryd ret eer voorschrif toch geen inbreuk maken op het doel hetwelk de dier st zich gesteW heeft Het begrip prysopdriiV ng kent de prysberech ing niet meer als wetteliik begrip Di woidt opgejnerkt omdat pien het nog veel gebruikt en menigeen het diaiby zelfs vastkoppelt aar de thciie der vervangingswaarde welke voor Je prysberechting uil den aard der aak in geea enkel opzicht aanvaardbaar is De samen werkirg met accoiintariS van goede reputatie van de verdodi gil g IS volgens mr Pott zeer gelukkigKeweest By de advocaten waren de varmgen wel eens minder bevred gjwiJHe komt voor dat zy te formalistisch7yn en de rechtsgeldigheid der voo thriften in twyfel trekken waarby zydan we eens vergeten op de raak zelfi te gaan De pogii en in versCTiiHende beJryven gedaan om de aaiisprakelykheid door middel van contracten op het personeel af e wentelen zyn zinlooj He hoofd vin een ondernernirg bliitt lansprakelyk De toenemende werkzaamheden van de afdteling prnsberethlirg binken u ♦ de volgeniJe cyfers Hel aantal behardelde aker bedroeg m 41 in Maa 446 April 549 Mei IW Iiini 2nor er m dezelfc maar len van 1U12 Uap WaO 6126 6158 6347