Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1942

TEROikG 5 I PTEMBER 1942 Uit rro er lÉen urten Jtm OOOBSCH comuNT IIBU DK De tatabaecst te RlMaea i In volleè De t laderen z n gedroogd en Mn naar het magazijn Polutwoü Zeylemofcer Ook la dra zomer Jongeneel s LEESBIBLIOTHEEK Markt i Qouda Aan de Afrikaansche kust Britsclie koloniale troepen bij opm werkzaamheden aan de rails op een woestijnstation Transatinntic Recla P K Loa f A d en JaiMl kaarten I inm Bua N omOEimM KWNBN lUKBCEJEN AJOmArraxH botek km mkuc KOOFBN tti vertMnd met het onderscheid tu rhen alad n laod kaarten dMmet lagalHE van had l geldt kan worden aMilesedwld dat alleen de stadGuuda batioorl tol den dittributiekringGoud zoodat bawooA a van de omliggende gemeenten aaat hun 4and kaar t n hier ter stede 09 hun bonnen ooraardappelen boter n melk niet kunnenkiMjpen Omgekeerd mogen echter ziioals stad kaarten wel gebruiken in platlelandaatWad wavtn JUind kaarten zQngemeld de bewonen onzer atad bunUitger kL GoiKkclie kinderen naar DuiUchland I M rUNK VACANT IN WORTEMBERG Door de zorgen van den Nederlandachfn Volksdieint zün dezen zomer wnschillende groepen kinderen uijtgezonden naar Duitaéhiand Deze uitzending vindt nog tteeds voortgang Dinadag j l ver rok uit Amsterdam i og e n groep van 800 kinderen naar Wertemberg Ook uit Gouda zijn verschillende liiQdcrcn uitgezonden en zoo zijn er deze week een tiental na een veiblü van zes weken in de böschrijke en bfrttarhtleo landstreken van WUrtemberg hl Goiida teruggekeerd Zij hebben en prettige vacantie doorgebracht by hun pleegouders in het kleine plaatsje Domstelten waar zü met elkaar volop konden Renicten van de acfaoone omgeving Gebruind en verachlUefiden met een flinke gewichtatoc name hebben z noode afscheid gemomen van het vriendelijke plaataje en van lyn bewoners Speciaal hijn groeten vriend den veear diif ook versdiillende foto s van de kindteren gi nomen heeft zullen ze niet Kailw vergeten Tijdens hun verblijf in Domstelten hebben zij met hun pUegouders ook nog een aardig uitstapje gemaakt naar een kermis in et n najburige plaats De N V D verzort t deze uitzending in aanMnwerking me de N S V Vooïaf w irden de kinderen zeer streng gekeurd en wel vijf maal Tevens wordep dé kinderen dan ingeënt tegen diphteritis en typhus Sommige groepen gorden in Duitechland ondergebiWht in Kindertehuizen anderen in gezlniiverpleging De Öoiidsche kinderen zijn allen in gezinnen onderge ti fht geweest Dfé N V D beoogt met deze uitzendingen niet alleen de gezondheid der kintjieT4n beter te maken maar tevens me e te werken aan de bevord ing valt de goede veratandhouding tusaohen het t ujlsctie en het Nederland rjie volk lederijden op enerator is gevaarlek OKGKN KON ZICH DOOR WARMTE NIET HOUDEN Op des toegangsweg tusschen Gouwe en Ridder van Cats weg is gistermiddag nabi i het tunnelplein de 14 jarige K Vrijmut uit de Kuiperstraat van een auto gevallen De jongen werkt in Waddinxveen en was op weg naar huis op de generator achter een autobus geklommen Hij hield zich aan de buizen vast maar door de hitte van de generator kon hij het niet X iger uithouden en sprong op den weR waarbij hij kwam te vallen De jongen bleef met een bloedende hoofdwonde liggen voorts had hij schaafwonden aan de armen Nadat dokter Bakker de eerste hulp had verleend is hU per auto van den G G D naar ht Van Ilerson ziekenhuis j ebracht én daar ter observatie opgenwaen DE RBBR M A J HOOr ERWAARD VERLAAT HET ONDERWIJS BInda M Jaar aan Groen van Prinsterersebeal werkcaam BU mg lende spierof xenuwptjn en bg spit 9f rheumatiek aQn AKKERTJES weldadige pQnverloaaers Laat de AKKERTJES U daarom dadelQk er vanaf helpen JMCKeifVE Mtdi hndsd Pi na Hller Met ingang van 1 October a s hoopt de heer M A J Hoogerwaard na ruim S8 dienstjaren waarvan de laatste 36 jaren aan de Groen van Prinstererschool het onderwijs om Rezondheidsredenen met pensioen te verlaten w AT AAR ANNEER Reunie Bioacoop Vrouw en dokter met Magda Schneider en Hans Söhnker Aanvang 8 15 uur Zaterdaé vnaf 6 mir Zondae vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur Morgen gaat het beter met Lily Bouwmeester Schouwburg Bioscoop Brieven aan een onbekende met Gustav Fröhlioh en Maria Andergast Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thalia Theater Mensch erger je niet met Hans Moser Herma Relin en FriU Kampers Aanvang 845 uur Zondag vanaf 3 30 uur Bept 7 nnr v m Nienwe Vaart Stedelijk vischconcours hengelaarsvereeniging Voor Ons Genoegen 8 Scfit 3 nnr Kantoor N V v h Joh Wolff Si Co JaarlijkscHe algemeene vergadering van aandeelhouders Sept 7 nnr Sint Janskerk Bijzondere kerkdienst spreker ds M N W Smi uit Utrecht over Toch is God Liefd Feestweek Het Leger des Heils ter herdenking van het 50 jarig bestaan der afdeeling Gtouda IA alle samenkomsten medewerking muziekkorps en zangbrigade 5 Sept 7 38 uur Openingssaniënkomst leider J Smael sprekers ni evr A K Riesz Noothoven van GooV en ds H C Leep zang mevr A pihet Riesz S Sept 10 uur Heiligingsdienst 3 uur soldaienbijeenkomst 7 uur verlossingsdienst Leider en mevr J Smael Sept 7 30 uur Openbare bijeenkomst te leiden door oud officieren voortgekomen uit Gouda Sept 7 30 uur leider J Segaar van Groningen 9 Sept 7 30 uur ds J Vas seur vanBuesum 1 Sept 7 30 uur leider en mevr J Grimyser Sept 7 30 uur Dankstond Sept 10 uur Heiugfngsdienst 7 uurverlossingsdJenst Leidster M J v d Werken U Sept 7 30 uur SameVikomst ter herdenking van voorgegane makkers 15 Sept 7 30 uur Sluiting feestelijke soldalen samen komst DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Afhalen aanvraagformulieren schoenen bonnen 9 30 12 eny 30 3 30 nnr Distributie kantoor Afhalen aanvraagformulier ter verkrijging van een schoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Woensdag A C D E F G Donderdag B FEESTWEEK HET LEGER DES HEILS leider J Smael sprekers mevrouw A E H Riesz Noothoven van Goor en ds H C Leep zang mevrouw A Dinet Riesz ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts E n van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren J G W F Bik Bleekerssingel 55 telefoon 3151 en P de Boer Gouwe 15 telefoon 2273 APOTHEKBRSDIÉN8T Steeds geopend des nachts alleen voof recep eni Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 GtLEDm laa Naar wij vernemen zal aanstaanden diyigsdag 10 dezer het boncours der sollicitanten naar do beljakkinc van stada muziekmeester gehouden worden in het lokaal Nut en Vermaak M JAAB GELEDEN Uit een advertentie In het St EUfabeths Oude Vrouwenhuia te Qouda wordt gevraagd een huismoeder zonder kinderen Leeftijd 35 40 jaar Het salarlg bedraagt ƒ 140 s jaars boven de êewone verpleging SoUicitatiSn worden ingewacht aan het adrea van den regent secretari den heer C C Knaap 2S JAAB GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad werden benoemd tot wethouder de heer H Knuttel aftr en in de vacature wegens bedanken van den heer C W V d Velde de hoer J van Galen Tot leden der commissies van bijstandwerd n benoemd strafverordeningende heeren Vingerltng v d Want deJong en van Veen pensioenfonds deheeren Kolijn en Spit lichtfabrieken deheeren Bokhoven v d Ree en Muylwijk gemeentewerken de heeren Bokhoven van Eijk en Jongenburger reinigingsdienst de heeren v d Torren Donker en v d Ree tot onderzoek van bezwaarschriften tegen aanslagen in deplaatselijke directe belasting naar hetinkomen dienat 1817 dea heei én Spit enDonker ♦ Tot concierge van het raadhuis tevens assistent bode werd benoemd de heer P Huisman b STRIBUTIE VAN LIJNOLIE Dé l ider van den dislributiedjenat bericht C Donderdag 18 Septcnber 1942 tvan 13 30 1548 nor dienen schilders die ifi aanmerking wensctwn te kojlien voor lijnolie zidh te vervoegen aan loket 8 vaithet kantoor van den stributiedienst Boelekade 71 De loonLijst en van het schildersbedrijf dienl en t wordien med ebracht Na desen iag beitaat hiertoe een elegenheid meer Uit het Gemeenteblad BENOKMINGEN De burgemeester heeft benoemd met ingang van êen nader te bepalen datum tot leeraar in de geschiedenis aan het gymnasium G M Bos te Amstefllam met ingang van 1 Septem ber j l tot onderwijzer aan de openbare lageriM opleidingsschool B A A J Dokter te s Gravenhage tót plaatsvervangend lid der museumcommissie tUdens de afwezigheid van mr dr J Smit 1 J J van Maaren antiquair alhier Vaste aanstelling Met ingang van 1 September j l isaan J G Pot een vaste aanstellingverleend als opzichter 2e klasse bijgemeentewerken afdeeling reinigingsdienst Stnol ontslag verleend Met ingang van 1 September j l is op hun verzoek eervol ontslag verleend aan F B T Perdijk tijdelijk adjunctinspecteur van politie wegene benoeming te Arnhon I van Dijk opzk ter Ie klasse bij den reinigings en ontsmettingsdienst wegens het bereiken van den pensrioen gerechtigden leeftqd Boawvcrganningen De burgemeester heeft vergunning verleend aan A Schoonderwoerd tot hel vernieuwen van den voorgevel van het ceel Heerenstraat 160 F J van Buuren tot het verbouwen herstellen van den voor en zijgevel van de steenhouwdrswerkplaats aan dea Groeneweg Verlof B Aan S Koemans is een verlof B verleend voor den verkoop uitsluitend van alcoholvrijen drank in het klein in de beneden voorlocaliteil van perceel Prins Hendrikslra 124 igplaats woonschip Aan mevr G Cosijsi van Eijk is tol wederopzpging vergumïTng VTPl end lot het innemen van een ligplaatsVii t een woonschip in de Kattensinflelgracht Verhoor gemeente wonin De burgemeester heeft verh aan C T Boer de gemeentewo iirg Gouwe 167 bovenwoning tegen ƒ 2 50 per week aan G van Vliet de gemeentevJbnirg Schielands Hooge Zeedijk 12 ca tegcn ƒ 250 per jaar Chaf redacteur voor Gouda an Omstreken f Tieter Gouda VaraDiwoordeltJk o ir da advertentie l Akkersdjtk te Rotterdam 01tgeef ster N V Rotterdamicn Nieuwsblad Rotterdam Hoofdredacteur J O Weystetl Rotterdam ONZE BIOSCOPEN Thalia Theafér IPWSOH ERGBR JE NIET M ai ch ei ger e niet fn ThaUa ii een echte Hans Moser film een waarin het vroolijke niet gezocht wordt in wilde dolle handelingen maar naast ie tMitiftteid van het veriiaal voor namelijk in de dialoog mimiek en gebaren van den ipeester komiek Deze draaft al Karl Strïubler een man die zich aan alles en iedereen ergert maar door zijn grenzekioze tirannie en eigengereidheid teveifls voor elkeen ewi geraia ia vrywel de geheele fihn Df groolste ergemis voor Strilubier is de om zün huis gierende tram e i zijn strijd daartegen brengt hem voor het gerecht en in de gevangenis Steeds goed is Hans Moser in de gerechtzaal ecene op zUn best Die scene vormt ook wel het hoogtepunt van de vroolijkheid Herma Relin Else von MoUendorf Kurt Melsel en Hans Holt die in de vele bijkomstige verwikkelingen de hoofdrollen spelen hadden door het wat dikker er op te leggen voor nog meer jolijt en epn goed van pas komende afwisseling kunnen zorgen Reunie Bioscoop VROUW EN DÓK raB M Tgda Schneider heeft veel rollen in het luchtige genre gespeeld nu kaïi men haar talent van een heel anderen kant ziet in de film Vrouw en Dokter Frau am Scheidewegen Hierin vervult zij een zeer voorname rol als de vrouwelijke dokter assistcnle van een beroemd professor Daar zij alle teekenen van pverv ermoeidheid vertoont advi seert de professor haar ee i lange vacantie te nemen Als zii van deze vacantie terugkeert heeft zij zich verloofd met Fred Möbius schilder en teekenaar en Don Juan in niet geringe mate Kanna vat haar taik als dokter zeer ernstig op het is een deel var haar leven en bij gevolg wil zij haar werk niet opgeven Het gevolg is dat botsingen van de twee zoo uiteenioopende karakters niet uitbUiver Er ontsnint zich eenJ oeiend verhaal van conflicten en teleurstellingen da langzaam maar zeker tot een schier benauwend ën climax voert waarna een bevredigende en logische oplossing volet Het eeh eel is een opmerkeliik goede speelfilm die voor een groot deel door het treffende stwI van Magdp Schneiiler gedragen wordt een film met aSnci ijpende en ontroerende scènes en enkele welV me luchtige intermezzi Schouwburg Bioscoop BRIEVEN AAN EEN ONBEKENDE Een eenzaam meisje stuurt een veldpos pakket aan een haar onbekenden soldaüt een langdurige briefwif scling is er het gevolg van en als hij dan zes dagen verlof krjjgt lijkt niets het geluk van deze twee joiiee menschen meer in den weg te stfan Zoo gemakkelijk gpat het in de film Brieven aan een onbekende echter t ie want het meisje heeft de domheid begaan niet jhaar eigen foto aan haar soldaat op te zenden maar de beeltenis van een naar haar te bescheiden oordeel rteer innemende seksegenoote De regis eur Jürgen von Altenheefvan dit gegeven een vlotte onderhoudende en levensechte filmgemaakt Gustav Frölilich als de onri voffif er die m pr if g it drT tmet zijn sympathiek spel deze film terwijl de rol van het meisje bij MariaiA n St in goede handen is Or ierkelijk is het pi tige spel van HildeSessak Verder ziet men verschillendemalen den bakenden dirigent prof Niel met een ir iriekV i s derR A D S V d Kraats WAAIIHBCN gij ook yorhuizer goot aoo het tteedi mo POLDfRVAART Virkuliiiigan Eifaditia Mtubtlbsrgplailnn lat vooral ook op onze OIKM TVERII CHTINa Talof 2534 Turtmarkt I Burgerlijke Stand Geboren 11 ul Jiihannes n van A Bourn ai en C Kalkman aun boord Sept nirk zn v in D GeurtS en A BiUer Vondelstra nt 32 Sept Petrus Aloijsius zn van P A Breek en S J H Strijker Kleiweg 61 Seiil Marinus Marlinus zn van G an dor Hoeven en H van Kempen Nw Haven 236 Vüllem Joliannes zn van W 1 van Eik en C M Kraan J ethinaetslr 5 3 Miciiael Adrianvis zn van M A Zwart en G D IW Jansen R van Cai sweg 42 Sept Geertje Jannigje dr van B Hagendijk en G Dekker Jan van Renesseplcin 6 Ondertrouw 3 Sept K Tak en A Tabak C A de Knoop en E M Straver Getronwd T Sept T eeuwen J A T ussen en M van 1ML HervormSa Oeneente Sint Janskerk 10 uiü ds H van Oiikm 6zn S uur da F W G Verheul Hr sterkerk lO utiT 4ii F W G ▼ eirheul Jeugdienst 5 uur s H S J Kalf V vaa VrUz Becvomidea M M uur d J F Kruyt Den H ag k Ver CalvitB G A Pott van Rotterdam Remoiistrantsche Kerk 10 30 uu ds N van Gelder van Kndhoven iMÜwndi KHk 10 uur ds J J Simon liturgie Oud Katholleke Kerk 10 30 uur pastoor G F Gisk Gerei KerlL 10 en S uur cand A de Groot Geref Gemeente 10 en 5 uur ds A de Bloia Chr Geref Gemeente 10 en 5 uur ds A Dubois Ned Geref Gen eepte 10 en 5 uur ds Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Joh v Welzen Vrije ETUfelische Gemeente 10 en 5 30 uur d s H C Leep IHmderdag 7 30 uur Bijbellezing en bddïtoad Nederlandache Geloofscemensehap Het Leger des Heils 10 uur Heiliging sdienst 3 uur SoWatenbijeenkomst 7 uur VerlossingsdJensl Leider en mevr J Smael Vrije Apostolische Gemeente Reunie bovpnzaal 10 en 5 uur voorganger A Broekhuisen Vrydag 8 uur voorganger A Broekhuisen i ong Nedertand voor Christus Lokaal Magoli Achter de Kerk 10 8 uur n m de heer W F Kloos Politierechter te Rotterdam OPLICHTING Nadat het O M 2 maanden gevangenisstraf had gevorderd met last tot onmiddellijke gevangenneming heeft de reclrteir tot 6 weken veroordeeld en de gevraagde gevangenneming gelast van den 24 jarigen GtJudschen ovenist H G A Deze had bekend den vracht rijder W de Jong uit Berkenwoude z g geblokkeerde benzinebons tot een bedrag van f 56 te hebben verkocht De koope zoo had A het voorgesteld kon met deze bons bij den benzinepoinphouder C J Verkade benzine gaan tanken wat naar hij wist bezijden de waarheid was omdat Verkade geen benzine meer kon verkoopen daar hij een groot tekort had Het bleek dat A in het tijdsverloop van October November en December 1 41 zich met allerlei konkelarijen had opgehoaden Hij knoeide met bons die hij ontving daar hij bij een garage werkzaam was In Verkade vond hij een goed slachtoffer en de man heeft nooit voor zijn ge ld de benzine kunnen krijgen Een aardigheid Voor de aardigheid had de 35jarige J A S te Gouda in het Arbeidsbureau aan de Nieuwehaven aldaar de klompen verplaatst van G Hofstede die ze even voor het Idket had neeirgezet Wis heèft mijn klompen gestolen had Hofstede gevraagd en hij ztu daarbij niet malschPgekelten hebben S die het zich kon aantrekken was daarop met gebalde vuist op hem afgekomen en had hem oo r slag in het gelaat gege ien dat de man een motnent bewusteloos op een bank was neergezegen Toen hi i bi ikwam bloedde hij uit den mond waarin een paar tand m losgeslagen waren Ook had hij een zwaar bloedenden neus Voor deze aardigheid gaat S een week de gevangejiis in Heden hier morgen daarl Oorlogaachade kan ook U eigendonimcn trriien Q Ondtotiata Nadeilandacln gir oote ip risicospreidiftgl Per haUiaar alechia f o eep f Reeds ingeaclireven 100 000 objectn Waagi inlichtingen m Kantoor AmtUrdaiti Kateorsarukl 31 Tal 303U ONDERLINGE NEDERLANDSCHE HIOLESTVERZEKERING MIJ geveitigd te Sneek Actieve a genten gevtaegdl KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Beroepen naa Alifontl en Appeltern ca d D Lekkerkei r e r u p 1 prediker te Al9bpn a d Rijn Nj i Baam 1 brugge en naarBrakel ds J W v j L udes I te Kootwij Naar Bergen op i uj i di F H van Aaht voorganger Ned P Bmu I te Ede Naar Unsc oten car t B G A I V A Wiel te Gorinchem I Benoemd tot luulpprediker te Ue p caai 1 L M Brouwer Ie Utrecht Te Er cheéi 1 cand G A Waardenburg te Utrecht Bedankt voor Vinkeveen ds J Bits Hl Kock gett Doopsgez Broederschap Bedank voerl Broek op Langendijk prop H Bre r til Haarlem Ds D D£N BREEMS In den ouderdom van 68 jaar is ie Grt vtnhage o erleden ds D den Brt emj emeritus predikant der Ned Herv K k lie overledene erd in 1897 canü aat hl Friesland en wa predikant te i j EviietJ Chartol Velp Rotterdam en A f r siii waarna hij op 1 Januari 1921 cmer tf Van 1927 1940 was hlJ secretar v i ilt Algemeene Synode AFSCHEID EK IKTREDE Het afscheid van ds J P Meiip ine vul de Chr Geref Gemeente van Zu i urecM 1 is nader vasli eïrteld op Zondag 27 Sep T b r De bevestiging en iolrede te Maas Ui r li zijn op Zondag 4 October Als bev ftiKff treedt op ds M Baflu uit Bussum ZOET ROGGEBROOD GEBR TEN HOEVE Wl ROITERDAM TEL 384 J7 DEN HAAG TEL 333298 FEUILLETON tt Nadruk verboden DB RENAUTO Roman van J KöNlO Anacker vervolrde Ata ttU door dé tmperatorwerkenwerd aangesteld dan reed hl daarleker met een wagen van hen Karmr knikte Heeft bU er pech mee gctaadT Ikheb ernletf over gelezen ik waf opnl ft bil brokken gemaak bU die Ja mijnheer antwoordde Kafger Beeft hl een broer die bij Fooslekwerkt Ja Is hü daar nog Ik geloof dat bU er nog ia DatwU leggen in den laatsten tijd nietmeer HU heeft den wagen moeten repareeren die in elkaar was gereden Karger werd bang voor de flil erende oogen van El n patrdoo De wagen wu m elkaar gereden TErgT Karger knikte Waai jm moest de ingenieur hem WO gauw lepareerea Ik geloot dat het gelielm moestblijven mijnheer niemand mocht betweten Aiiacker keek hem woedend aan Ga naa den portier en iaat hemhet verslag over de rennen uit de oudekranten geven Ik zal u Juffrouw uitus schen verder dicteeren Karger verdween en het meisje xettezich tot schrijven Anacker l egon tedicteeren maar dan trok hij z jn Jasuit en Ing deza op HU dicteerde verder maar hield tenslotte op en begonala een opsejaaüd dier het vertrek open neer te irinnen Et weiQ bezoea aangedieoa maar Anacker riep dat hij In conferentie was Eindelijk kwam Karger terug met de kranten Anacker begon te lezen terwijl Karger angstig bü de deur wachtte Hij voelde zich hoogst onbehagelijk Waarom was de baas zoo opgewonden over deze kwestie HU wist niet eens het voornaamste namelijk dat Juffrouw Hallermann by de zaak betrokken was Tftiminste Flamm had Iets dergelijits gezegd Zeg tegen Juffrouw Meier dat tij Ponülek aanvragen moet Na korten liid was de verbinding totstand gekomen Mijnheer Ponsiek ipioet Ik hebben riep Anacker En doe de deur alsjeblieft dicht Juffrouw Meier telefihieerde en na eenig heen en weer gepraat keerde zij zich met een angstig gezicht tót Anacker Mijnheer Ponsiek is al een paardagen niet in de fabriek mijnheer Mencegt dat er iets met zijn dochter is Ach wat dochter mompeldeAnacker Bel piaar at en breng mijde rekeningcourant van Ponsiek Ukunt weer aan uw werk gaan Karger Juffrouw M ter ging de bflodsohap overbrengen £ en employi diende 4 nieuw een gast aan maar Anacker weer geen tijd o De rekening courant Werd gclir en Anacker bestudeerde haar f Issloeg hij me de vuist qp de tad l Hportret van zijn vrouw viel om zette het weer overeind J Dlctaatl schreeuwde Anarkor de deur Een secretaresse kwam binhen Schrijft u het volgende Zoef M achte mijnheer Ponsiek Toen meer dan twee maanden gelertr Wordt ue v