Goudsche Courant, zaterdag 5 september 1942

i ft W i ZATERDAG 5 SEPTEMBEIl 1942 IPORI ip op den ertten eompetitiedas 0XK ELFTALLEN TCGEN gSlgfKtttid om ruitiK de kat uit jyJMKBi kuken hebben de OoudfSLrfUUf bij den aanvang v n het hoen Jtellig niet Het J ri t leiioen auKMW tan formaat a iQ öp JXmiên competltjeua ontmoete T woWen WMitoiKls ged wongen 5 Iwir op 1 ïfE S tien wat nnen aan hen heeft j rtM i r n f rT in le en Vel JSe St n wa G8V bj haar l in de d rde Wasse thui tegen Berkenvfoude Predikbeurt vook zondag Ned Herv kerk 3 iiur ds M J W Zevenlxiom NieHwerkerk 9 d IJssel 3R DI SDAG ds H Ligten Gedeelte van huis te huur gevraagd liefst met vnje keulen iloètechipair Brieven no tj 50 1bureau van dit blad Woningruil iant thoden een hovtnhtiig nieuwbouw op netle standte Niinugen huurprij i 13 fper ma md legen luis lit Gouda ongeveer zelfde huiinprijs Brieven no G 5003 bur van dil blad I Heel Nederland STUDEERT BIJ Schiifieli ke opleiding in ALGEM ONTWIKKELING MIDDENSTANDS DIPIOMA BOEKHOUDEN EN T LEN HISO LEIDEN PLANTSOEN 1 TÉl 55754 VERLOREN een maand traiectkaart Ned Spoorwegen tip ecii h nilcI Kinl jor een MEISJE or JUFFROUW t vraigil van 9 12 en van 2 5 voor liclrte huish bezighedtii nit ts kurii namn lil toppen f a ch buitenshuis meerdere hulp aanwezig Br mtl nil en opgavt verlangd loon oider lO i Ut1 hurciu V d blad bedUttdt gtvf in het bezit van M 1 I O diploma en goed kunn tvpen Hr no OS 61 hur v in dit hhd tjevra led een Spoclstcr of Spoeljoogen voor jCattrdag en Zond igav und CaltKcst DeKfoon KltiwegQT CUCSUS Prakdil iplema Boekheuden enHandeivhennIsL O G Lasseur Leraor Boekhouden M O Krugerloon 101 Goudo TC VflflP I E l UUr Winlermanlel 1 ccftiid 14 1 15 jaar Tc hevr na 7 mir Hlüt iiitndaalschcw UbijOoiida PENSION Karncmslliataol 32 CRiiicub Kamers ni p p m en p w ol p nacht Stroomend alei liadk en Tclef Tü Aanbev A C oogt V h M C V d lagll Aangcbodin 2 pers zï ilkano ntct tuig I prima taat 1125 Bf BO tj 5062 hur v d blad è en etfe loopjongBn v in 17 18 laar Muzickhand Wed C Verdouw V fouwesteeg 27 Oevraigil ctn jonge werkster 2 morgens jwr week draaf 1 lonsweg IJ ORNAIMENTEN LEESLAMPEN WANOVERtlCHTINaEN SCHEMERLAMPIN Gevraagd een trapnaaimachine liefst mei ringsiiod Hr m pr nr GS097bur v d bl WILLY BRENKMAN r A ir r l Ie ni r d 1 lm Al h 11 hl rt I M h a II I 111 JlJlJoiiduinschc G D A dat in het eiioen een rol van beteei ON A bD het gMegraikkwartier en Olympia uitin Scheveningen de rivaal rogen kampioentwedstrijd BUtuxScn geleden die het voör ém neut van de Gouwegun wegkaaple alle vier elftallen tm een moei yken wedstrijd die fnTüiaiannjng vraagt Ook DONK S ffiWü oT vCadit een lastige t ive h de re rv s is het van hetzelfde l BI e V J oitmoften veelal n uwe tegenntajiders die in de voii competitie een goede plaats in pCT nodat aanpakken de bood IP u T M e pelen er thuis O N A teïw h t gepromoveerde Lnakk ir ler n en Olympia II tegen Spar IV de overige nemen het buitenj jtad op d kampioen Gouda II bij t wall Gouda III bi lleimesDVSj ON A in bij VOC II en GS V I b RFC IV Afdeeling Gouda verzwakt lek de Afdeeling Gouda steekt van L In de aanvankeliike compel itie fe eeling is nog een wii ifing geko g 1 het aanl il eenle klasse groepen II ran dne op twee gebrach Lekk lierk IH heeft leU gevraagd m delAede kla te pelen en daardoorijetrn er re tien eerste klasserso r lie echter ongeliik In even enii fn ijn Er staan etnige aardige wiedstryden6p kef programma wwarbii de fiutl rotten BergamU uht thuis t gen GrootAmmer en Moercapelle bii de niewtetogDRD goed kunnen begii nrnm viior s de gepro no eerde kampioenen V F P oo eigen prond tegenH i tr t fn Olvntpik Hl uit tegenGouderak II een kans maker In de U klanse iraan de debutanten Bodeptven II V E P II en Schoonho enITI bij sterke tefenstenders U N I O OveTi iotJe en Lekkerkekr FII tepd Overigenu moe en geluk trouwem in den N V B de krachten eerstWrkend wordtn OCKEY Goudcche hockeyclub gftat in competitie spelen MET ELN DAMES EN EEN HEERENELFTAL Vrijdagavtmd lueldc de GoudsoheMmengae h x keycluo ui Ceni ai mt algemeene ledenvergadering Wiier Uiding van dm öe voorutter memoreerde in ijn opening o a da de veiecnigwiB ttians 01 Se jaar van haar bestaan ingaat m deelde mede dat met een dames Il heerei lflal aan de competitie san ll t U tiitt uidHoH n4 ai den Ncd Hockey Bond j l worden deelgenomen DuroD volgden de jaarverslagen an ecretaresfe en pcnnirfimtester die weiden goedgekeurd De vtrüesr en wiiWrekemng vertoonde een gunsag W Het ledental U otk het afge kiepen jaar ti egenomen In de kasfnin aue voor het kotm ride er emgmgsjaar weiden gtku en m j Jt 2uydani en de htti i n B an Wingerden tn J A Doitland Jr De e ftaltomnui ie werd ol volgt IWi ngesleld A W van HUjk vooi ïtter tevens wedstrijdsecretaris me E Barendw en J Marees N de ret lement wij iging ncodig w r het toe i tnit n t t den N Hot k y 8 nd werd een terremcommissie in r teld bestaande uit de heeren den Uyl il v Rooven n C Spaa Bu de be tuursverkie7mg werden 1i eren J A Dortlanl Jr J Klaa tWïk en A W van Eijk resp aK titler ccmnussaris van mateilaal t baituuralid hl rkoien plaats van mej F C Hulleman i aecretarewe aftrad werd ge W n mej B Marees terwyl de heer M Gallas dio wegeiii diukke wiik iheden i eil ankle werd opgi 4en heer J Pruijmboom i slotte hebben de voorzitter en weds1rijd ecretans verschillende Iregelen in verband met de com ti behandeld en toegeUcht enw ltgedeeW dot d competitie Zondag Stptember a s begint de schaakboruen Goud Ie klasse C B Jon T afgebr Roolc 1 3e klasse jrtwef A van der Po d 0 1 jJU nde week benmnca de wed Wl voor Het uiteindelitk kam van Gouda Ook de bc de voorwedatryden voor de Ijke kampioenschappen v n Good hen Schaakkring wcrdrn Week de volgende partifcn ge A l 3TAl IPP voor de tweede Uas zal McaenAer H MnMMtfikef iê dase vtek msi aanvang geniaakt me de wvende roi de voor den r merbekerweditrud De partij A Rietdijk A BruMcman naoMt ia flngeveer ge ijke stelling igettrohen warden De stand u du nog ttacds ongewiixigd Voor de vierde verlieiewrondewerden de vcrfgende partyen gespeeldJ H V d Harst B A de Mink l C I C Rcvet M LiikerveM Igebr W Bo wli4el A H Kulik 0 1 A S C Gouda Voor den lomerladderweditryden werden ói volgende part j gMpeeld M Uuiftenbtirg D lloogetwJoorn 1 0 A van der Zaan J de Jong l O J Tom paard M BMnlnga 1 0 A Verm rr A M NievcM pion 1 0 P Laïeber paard J M GerTiardï 1 0 D O Z Voor de huishotidelQke competitievan T O Z rd de volgende uitslagliekend j H Oottemeyep Ni Roest 1 0 Hiermee heeft A heer H Oostefmeyer definitief de leiding gekregen PLAATSELIJK NIEUWS lEm PREDIKBEURT Geref Gemeente 7 berg van Vlaardingen Reeuwuk PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk Reeiïwljk 10 em u ds H Poeloisen Ned Herv kerk SluibvrfJk 10 en 6 u ds F S de Lint I Geref kerk 10 en 6Vill u ds P Warmcnhoven hoonhéven PRRDIKBRVRTEN VüllOR ZONDAG Ncd Herv Kerk 10 en 6 uur ds O J v d Graaf Minderheidsgroep Gfen dienst Gert f Kerk 10 en 6 30 uur ds J Hoek tra RK Kerk S en lOSfl uur Hoo i ps 7 uur Ijof Hein Geref Gem Geen dienst Leger des Heils 10 ii ur Heihginggdienst 12 uur Zondagischool 3 uur Kindersamenkomst 6 30 uur Bi ptoiid 7 uur Verlossingssamenkomït vi Waddinxv en PREDIKBRURTEN VO R ZONDAG Ned Herv kerk 10 ei 6 u ds L Vroegindewey Gerer kerk 10 en 6 u ds W J mdt Chr Afg gem 10 en 6 u ds N v d Kraats Rem kertt 10 u ds W D Zuurdeeg Wet en Evang ie 6 45 u ds W J F Engel AOITENLAND Dü TSCHLAND STR JDT VOO A EUROPA AANVAL TOT VOORSTEDEN VAN STALINGRAD QENADERD Verbonden troepen trekken over de Straat van Kertsj NIEUWE AANVALLEN IN HET CENTRUM AF ESI A EN Het opperbevel v an de Duitsche weermacht deelt d d 4 September mede MDiotsclie en Roemeensche troepen zijn op 1 September m samenwerkmg met afdeelingen van marine en Inchtmatht van de Krim uit over de Straat van Ktr sj getrokken en hebben in weerwil van hardnekkigen vijandeItjken tegenstand de vijandelyk kustverdediging doorbroken en gisteren na een snellen opmarsch de verbinding met de uit Oostelijke richting aanvallende Roemeensche traepen tot stand gebracht De gevechten tegen de op het schiereiland Taman staande vijandeItlke srijdkraehen duren nog voort Ten Noordhvesten van Noworossisk xiin pnieuw versterkte heuvelstellmgen genenen Duitsehe motortorpedbbooten vielen m weerwil van het slechte weer het yanriolyke scheepsverkeer m het ó en der Zwarte Zee aan en brachtett 3 schepeft met een gezamenlyken tahoud van 8500 ton waaronder ién tanki oot tot unken Daarmede hebban aan de oppervlakte varende Duitsehe vlootslrydkrachten sedert het be gin van het offensief in den Kaukasus in totaal 35 400 toh Sovjetkoopvaar di V4ieapsniimte vernietigd Ue aanval p Stalingrad kon gisteren tot aan de Westelijke voorsteden voor nitgewtioven werden De ten Noorden vsn StalingiM aan de Welga staande troepen van het leger hebben tot dusverre t kananneerbooten 2 monitors Vraditscbepca en talrijke kleinere vaattnigen tot diaken gebracht ftn Knidweaten van Kaluga en ten Noordwesten van Medyn waren we deroBi aanvallen van sterke vtjande lükc strttlfcrachten afReslagen Ook in het gebied vas Rijet mislukten her kaalde aanvallen vrni sterke viiande Iljke atrtjdksachten D viiand ver tt nrtmistiafÈd tUitS loor ia 4 se gevechten 83 pantserwagimrBM ten viJandelUken luchtaanval op een MUtsch vliegveld in de centrale soaie worden 24 der 37 aanvallende Hortu l gm neergesch rfen Do ro werd Im oml eeren gedwongen Ten Zuiden van het llmenmeer wtr den vetsöieidene plaatselyke Sovjet aanyallen afgeslagen ten Zuiden van het I adogameer en aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten evooeeas verscheidene vysndelyke aanvallen By een poging om de Newa over te st ken werden M v in de 28 vijandelgke booten vernietigd In E pte slechts gevechten van plaatselyke beteekenis Aanvallen van de Duitsehe en de I aliaahsche luchtmaWit waren gericht op vuandelyke Iroepefi utoeonceritra ies vllegveidep en aanveén By luchtgevechten werden 25 vyandeiike vliegtuigen reergescho en In dei lafgeIoopen nacht werden boven drfjötsitsche Bocht ï Bn sche vliegtuigen Neergeschoten Lichte Duitsehe gevechtsvliegtuigen plaatsten gisteren voltrefjers op injlustrie en ver keersinstallatie aan de Zuidkust van Engeland De eerste luitenaftfc Marseille e cadrillekapitein bU jeen jachte kader heeft op 2 Septemhfer aan het Egyp isohe front 7ijn 12oste overwinning in de lucht behaald nadat hy m de lucht Bevechten van den v ooi gaanden dag 16 Engelsche tegenstanders had overwonnen BINNENLAND Hulp van de schooljeugd by het rooien ZIJ IS ALLBIN ALS RESERVE TE BRSCHOllWEN Betreffende het vejzoek van den secretaus generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap eh Kultuurbescherming aan de scholtn om in het uiteis e geval hun medewerking te verleenc by het rooien an aardap pelen wordt nog het volgende bencfat Zooals in de eeisle jj dedeeling aan gaande de oogsthulp reeds weid t €kenógeroaakt zal de hulp van deschoolklaEscn die zich daartoor hebkienopgegeven aileen woiden ingeroepen IBdie itrAin wa r hel niet mogenjkzou blyken de aardappelen or denaanstaanden winter mdig tèt oogstenHiervoor zal dan gebruik Ofden gemaakt van de schooljeugd uit den omtrek Indien eens een afstand per treinof tram zt u mo ten w irden af seiegd al dit ste ds i6ó geregeld worden datue ichool ngcns di geduicnde dengchteïen cag oi üer leiding van een aar of onde wyzer bly en met tevroeg van mis behoeven tn omt reskbetenstijd weeihuis kunnen zyn Ditbeeekent dat er geen verre reizenmet de klassen ondernomen zullen werden en dai de jongens ook niet bijboeren zuUtn overnach en doca gewoon thuis zullen slapen De kosttrvoor eventueele veivoecnudoelea aut len uiteraard door de overbeKl fledragen wonden De geheele o anisatoiiache regelmg hiervan i eiust by de Nedenardstfhe Htiaemaa tthappy die er voor za zwg diagen dat de sohouikia sen op dc plaats van aankomst zu len warden rp gewacht door wen harer verigenwior oigeis die de klassen naar de ooügstvelden zal brengen en aldaar op at weikzaamheden toezicht kan uitoefe nen en te hnische anwi irgen zal gevevT De k as en binden eth er onder de leidujg van den ieetaar of onder wijzer Literaard behoeft er geen vrees te be aan dat de jongens als voiwa se nen zullen worden beschouwd en dat y dienovticenkomstig langdurigeii en waren aibtid zullen moeten sti iih ten De userheid is zich in dezen haar gioole ver nuwoordelykheid bewust wtike verrntwootiielykheid zy allefn aanvaardt in derwetensdiap dat op dt e wyze de geleeie og t i r wordt voorts nog de aandact t op gevestigd dat mdien dooi de ovtrheid een beroep op deze schoolklassen jal wor en gedaan dit geschiedt buUtn 1 tt kader m het hior en daar geblui kehjke la dbouwrverlof om Verzoeken om landb uwvcibf of oocslvataii bc leerlu die op eigen bedr r i f m den omtrek de roodzakelyko landbouw weikzaamheden kunnen tdezelfdi nstantie alsiin voorgaandf ixn De lanmeldingi i lan ictiniuth len en leerlingen bi l het bun ai Oogsthulp woiden u Vlu let i jbe schouwd a s de laa ste receive waarop de overheid in ui1 ers fylioodgevallen een beioep zal kurMrefi ffoen Ten iiehoeve van het werk op den nkker worden voor deze lorijens veli klorrpen be chikbaar gehouden du na aflopp der werkzaamheden hun ei en dom blyvert Ook krijgt iedere jongen die in dit vcrljand he tt meeg pogsl Tan het einde der week 10 kg aë flap pelen jnee naar huis Inkomsten en vermogensbelasting AANGIFTEPLICHT De wnd secretaris generaal van hi t departement van financiën de heer H Poatma dtflt mede Velen zu Vn in de afgeloopen m nn den reeds cm 1 iljet h oben ontvangen waarop zy aangifte moest ondoen van het mkomtn dat zy in 1941 hebben 3 noten zii die een deirgelyk aangifte biljet tol dusver niet hebben ontvan gen zyn verpl iht het eigener btwe ging ten spoedigste aknog aan te vr g n en wel door middel van pen brief of briefkaart aan den inspecteur der belastingen over de plaats waan zy op U December jl woond n Van bevoeg de zijde yiusl men er op dat van dezi verplichting sle hts ontslagen zyn ét RECHTSZAKEN HET COMMUNISTEN PROCES TE UTRECHT Vier beklaagden ter dood veroordeeld Do nMspraak Hedenmorgen om U uur heeft de president de vonnissen uitgesproken Spr deelde mede dat het Ol ergeiicht by Greefkes mindere toerekenings vatbaarVieid m acht had genomen De Tonnissen luidden F A Kokier K den Braxtn G Schuin njan L Rioden 4Nirg eisch doodstraf doodstraf F Greefkes 15 jaar tuchthuis eisch doodstraf M van der Steen 15 jaar tuchthuis eisch doods raft P D Verstraeten 8 jaar tuchthuis eisch 10 jaar tuchthuis genen die voor 1941 reeds Voorloo pig f definitief j im aangeslagen en degenen die ralaeli kerwijs Jiunnen aannemen over 1941 naar de wetteInke bepalingen geen inkomstenbelasting veflsohuldigd te zyn Wie daaromtrent twyftit wende zich tot den inspecteur der be astmgen Nalatigheid in de vervulling van de bedoelde ver plichling wordt gestraft met een geldtioett dic ƒ 2O0O kan beloopen Geliike veipluh ir ot het aarvra gen van een aanniftchiljet lierusl op ben die n r der toestand op 1 Januairi 1942 voor een aanslag in de vermOf gen ib lasting in aanmc king komrfi doth aan vtie voor dit Jaar nog getn aangiftibiljet s uitgereikd Hifrby zy or nogmaals op gcwfzon dat V oor b paalde gTo pt n van p sonen oa e mep tc ongehuw n thans naar een v ermo en van ƒ MOO Teeds bekistipg versdiulaigd is Eteukenbladeren aIs iabak en bedvulling 35 CEMir PER 100 GRAM TE VEEL Ht rookgrage dce van de Neder landïche l evoSking zaï wil het 71 r tabaksrantsodn aai vu ki zith hu g not van E l sortie h ad moeten gaan ontzeggen De inspecteur vror dt pnittithttrsthirg te s Gravenhagc hci ft n U dezer dagen weger overtreding der priisvoo scnnfttn uen fabi k rt van du proouc da ter vtrvan ng Van tabak door hem n i cn bande werd gebracht een botte van ƒ 2500 tipge egd en henj bov t ndien voor den tnd var 4ne jaar veibooti in surrogatfn U 1 ui fi 1 De veroordte t J W Ro lof Has roekstraat 62 te Den Haag is Ji December 1941 btaoi 1 rn met de Verva rdigiig van surrogaat voor tabak Nülarii J K rtWLN BURG te Goucu 1 op Maandag 21 September 114 V m elf uur Hi Dt Zalm a d Mirkt ildaa publiek VI kor pen vn g ide a 1 I G 1 i eceit hroeteiiilefiiieierei rAKRUlS net af boven wooing N iaicr ti aal 19 20 Bovtn vetbuuirJ vt 5 per we k ti br ntdr n v o ƒ 9 25 per maand WOONHl IS Muilopoor 1 a d Gioomvvog Vfrhtnird oor ƒ 2 75 pt r aank Twte WüOVHl 1 K N L Dwarsstraat 22 en 24 iir hui iii VI or ƒ 4 21 en ƒ 4 15 ptr week To bezKhtigen de I ntsie 3 vik vixrv rk Hipri van 1 lot 12 en 2 Ir t 4 en op 11 11 dag vin O t t 11 U innv op 0 n bolaaM i 21 a Breixler by no I e lis b d notaris ver 1r ghaar Woning op goeden stand Il hivr si tl klip givfiisd Br no G SO lliur v d blad ANTON COOPS DROGIST Wijdstraat 31 TELcrooN eoso Noiit tabletten NotU poeder Kalk tabletten Calfortan C D Calcinovo Kalzan i eliers de k inton 2 N ca ƒ 4 jn rekening e rvngen dK is 38 en 40 cl per 100 gi im l e een voor afgevalion beuli bUidcxen wel iets te hoog 13 Roeloffs veriel4e bij het verhoor dat hy het aan de winkeliers overliet waarvoor zij iiet Bdel sortie blad w lU dcn laten doorgaan Volgens hem kon het echter a leen dienen voor pyptabak of vuur bedvulltng De inspecteur die den naam Roelelfs in vrjband met and i stirrogalen reeds verst liLidene ketnen onder lugcn heeli gehad achtte het naast een hooge geld boete noodzakelyk aan Rodoffs te verbieden voor den tijd van drie jareti handel tie dry ven in surrogaten DISTRIBUTIENIEUWS distributie van t eme lk 1 liter per week De secretaris gtneianl van het departement van lindbouw en Vissftiery maakt het volgende kiekend Reeds lang leverde de voorziening van de Nederlandsche bevolking met taplemelk moeilyklieden op pe i edryven en de slyters hadden tot taak de leschikbare melk zoo billyk mogelijK te verdeden waarby zij de grootte der gezinnen in aanmerking moesten nemen Het is djidflyk dat ordank den goeden wil die by het overgroote deel uer slyters en mtlkbczi rgiis aan wezig was in enkele geva en onbil lykheden en mot lijkheden n et kon den uitbiiiven Een van de ernsligstf bezwaren was wei dat men ten gr volge van byzordere omslardighedtr veihuizmg bv van een melklever rcier verstoken kon blyven terwyl aan den arderet kar er wel tor iumenten waren die hun melk van meer dau eén leveiarcicr lietiokken waardoor zy over een grootere hoeveelheid melk konden beschikken dan hun op grond van de to ale hoevee heid totKwam Slechts e er distributie gehfseerd op het bonneïstelse kon hier ui Koms br veen Met dez dislrtbutie zal op 8 Sep tember at een aanvang worden gemaakt Met ingang van a en datumzullen derha ve tapiemelK ea karaemelk alsmede a e uit tapteme k erkarnemelk bere dc produc en a s b vgearomatiseerde tap e en kamemelkdranken fcacao rarame vrechterdranken enz tautemelk jnehurt v a ed lechls aan het publiek verkoehtmoger wfden ogen in orvangstnemmg van de diarvoor nader aar e wizert bonnen ifan 6 Sep en ber tot enmet October a s ja h erUse per week f é mr x s r 1 de bonhaart n voor voeairg micdelen we ko z r u tgf rsik nan perspneB van 14 trt er iret 20 jaar en aar personen van 21 jaar er owder wrjrder aargewezen welKC recht zal geven op het koo pfn van e e Ta t en d IH liter ap mok of karremeik of een hoejn veelheid daan bereide pro iicter waarin l tt iiter taptemeMt of Vamemelk IS verwerkt Kinderen bercder den leef yd van 14 jaar komer niettwi aanmerk jig voor tapteme k aangez er zy reed bonren bez tten wplke nech gevon op het koopen van ge anraardi erde me k NIEUWE HAVEN t6 De aandacht wordt er op gevestigd daf cle onderscheiding tusschen urttd et land bonnen welke met Inpiti van 5 September m werking treed ook geldt voor de voor taplimelk aan te wtjxen bonhen Na 3 October a s zullen ter verkrygmg van taptomelk voor personen van 14 jaar en ouder speciale botineniworden aangewezen welke op de bonBiarten welke d n m gebruik zullen wordm genomtn zuHen voorkomen f Bovendien zullen binnenkort bonnen 1 7 rantsoen taptemelk m gebruikgi nomen worden welke uitiluiicnd inoaf s t esUurants hotels ed ochtzullen geven op htt koopen van Vi litertaptemelk Voorts zullen na 8 September a geen bonnen meer wofden aangewezen van de speciale meïkkaarten voor personen die m het zg olIe melk ge biod woonachtig znn Dez personen zullen na dien datutn op de voor tapte melk aangewezen bonnen T4 Biet vo Ie melk kunnen icoopen Tenslotte wordt er op gewezen dat evenals dit bij de bonnen voor gestan daardiseerde melk het geval is tegen inlevering van de bonnen voor tapte melk de hoeveelheid van 1 liter hetzy ineens hetzy m gedeelten kan worden gekocht Hotels restaurants cafe s en dergelyke instellingen zullen van de at selyke distribuliediensten toewyzmg voor tapte ielk ontvangen voor het schenken van koffie en thee en voor keukengebruik Het publiek zal derhalve voor genoemde dranken en voor spyzen die met behulp van taptemelk zyn i ereid geen boni n behoe ven af te geven OFFIC ELE MEDFnux LINGeN TAPTEMELKDISTRIRUTIE Df Secreta is Generaal van het Departfmfi t van l andbouw en V h nf maakt in t band met de uinqtaande distnbuti van tapl nelk bekend dat tntlks yt rs de vanh tï klanten ontvangen bonnen voor tapte oelk door mof ten geven aan het Stan4 ardisatlebedsjif waanvaii rij de taptemelk ontvangen Hel S andaard ar ebedrijf dient de b ntrtliie de d upfl j floop van denireldtiïhe dsduur blJ den plaatselijken dlatrlbut edienst In te leveren ter v tkntaing vaht f VI uin er voor taptemelk De ipleverincri t e ee ch eden met ef 1 ontvangitbewij 1 d 20 r Op dit ontva p tbewi moet opden refel onder S1 aardappelen wordeorp Mi d 38 taptemelk Het mmitnum aantaln te leveren rantsoenen tijedraast 100 terwiitdaarlM en de irlever ng d T e gf chtedenin veelv d n van 100 rantsoenen EventueeW rt la i bonnen mcee lot een matimumvaft 99 r soentn bu de d tnbuliediensten V don eïeverd gedurende da tweedewek nS afl 1 vart den g ld heidsduur Indl 7 E r e elkgel teden di tn de voortaplemelk iw gewezen bonnen door alsSfandaardi wt ebedrijf e kende slijler teworden Inge e et d In veelvouden van 11 r tenen en met een m n mum vaa Ifl ten Het aantal restantbonn n ditnoe e duiende de tweede eek ra afloopVen den Eeld gheldïduur door dere slHter mas WOder ingeleverd bedraagt ten b Htst nesen In ttllin n moeten de aan hen ver Ir k e foev ijzrfcen rtoorpeven aan het il ndaard at be4rijf hetwelk dele toewtjKtegen dient te gebruiken Ier verantwoordiu van de af4e everde hoeveelhe d tapteITP k De h iu4e 5 van i teli rc t tiranlï e U en dera HJke ihMellIngen dienan lichteverkriigmg van tapte ri lktoewt imgenvror Hun bed iif m ipoedigste te wendentl den p a selijken dis r hotiedlenst Heln fde geldt voor de admit i tratt van 1 ekf nhuize StSS BERICHT No II M XIM W rt T lllISTtNPRIJ7FN VOOR cov si MPTif A Rn prEIrs Met 11 gang van 7 September I M mogen de igende p tjren aan het pjbliek In rekel Ir o d n gebracht K r d V w JU o 9 i nt per kg Du nzand zand en veen ardafcpeleif 1 S cent per kg Dt pr o gelden gedurende eken He tras 1 v n hoope e n ijzen is slral baar 1 ZOMERSNOEP SIMON DE WIT mmm alttiJ L oorraadf JONG DAGMEISJE GEVRAAGD Crabethsiraat 1 j 42 V oor direct MEISJE aEVNAAOO oor halve dagen ot heelt dagen zonder kost V an Leeuwtii Uurgvhetkade 5 NETTE JONGEN GEVRAAGD lecfliid 17 laar VAN ObLS BAKKERIJ Oroenendaal 64 Ooiidi Meisje gevraagd van H a 4 r Punt Turfmarkt 140 ADVERTEERT INOITBLAO fl l p