Goudsche Courant, maandag 7 september 1942

BorMD MARKT IL TCLKV R PwtrekaalBi tSIM Chefredacteur t TIKTER Goud ris BANT GOtDSCHE iaandag7S€ptemberl942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 8I Ja rg ig No 21931 van den afloop van de thans woedende veldslagen Geen stap terug Houdt stand tot den dood Dit is het appèl van onze natie Maisky heeft Zondag volgens den Britschen berichtendienst verklaard dat de verhezen der bolsjewistcn ge middeld 6 tot 70Ó0 man per dag be dragen Wij strijden hard zoo zeide Maisky en wij lijden groote veiliezen Maisky noodigde vervolgens En geland uit steeds veelvuldiger Uichtsanvallen op Duitschland te richten Nieuwe groote slag gaande bü de Salomonseilanden Het ministerie van Oorlog te Washington deelt mede aldus S P T dat rich als gevolg van nieuwe Japansche landingen ofi drie plaitsen van den Salomonsarchipel wederom een groote slag heeft ontwikkeld Vooral de luchtmacht speelt hierbii een voorname rol 7ij moot de op de Salomonseilanden aanwezige Amcrikaansche troepen ontlasten Amerikaansehe en Australische eskaders hebben voortdurend aenv illen gedaan op Jipan sche steunpunten op de S ilomonseilanden en Nieuw Onuiea voor il Ko koda is zwaar aangevallen VOORHAARDEN VOOR DE VRIJLATING VAN GANDHI Naar de Britsihe beiiehtendienst meldt zijn aan Gandhi de vooivvaaiden bekend gemaakt waaronder lie Indische regeel mg bereid is hem vni te laten De Indisehe legcenng zoo wordt in hel bericht gezegd kan Gandhi slee hts m vrijheid stellen wanneer hij zijn dreigement een massabeweging legen de regeering te organiseeren intrekt Wanneer Gandhidit met doet zal hii lot aan het einde van den ooilog gein terneerd blijven DE HINDOE MAHASARMA STFl NT CONORESPARTIJ De executieve commissie van de Hmdoe Mahasabina heeft raai Domei meldt l eslolen de C ongicspatlij 4e steunen De commissie hei ft a in de leiders van aile Indisilu po ilieke par liim met inbegrip van de i ili a ale Congresparlij de Moslem Liga ei de S kh partij ein uitnoodi ing gesuurd om aan een conferentie diel te nen en toriseerden landbouw op d n aanvoervan olie aangewezen thani echter hebben de behoeften van den oorlog waarin de gemotoriseerde strydmiddelen zulk een groote ral spelen hetolievervoer tot een veelvoiKl doen toenemen Stalingrad is zoodoende alfWolgatiaven tot een economisch centrum van den eersten rang geworden Of ye Wolga nu de Duiteche troepenten Noorden van Stalingrad den Weïteluken oever bereikt hebben voor hetverkeer met het binnenland geheel iiuitgevallen ia met het oog op de grootebreedte der riviei niet zonder meeraan te nemen In dit vertiand mag metonvermeld blijven dat de bolsjewistenover een Wolga flotUl e beschikken over welker optreden men echter lotduavei nieU heeft gehoord Dat echterde Wolga haar beteekcnis als scheepvaait weg goedde e s heeft verloren daarvan getuigen de benohten overhet groote aantal scheepen dat tot dusver op deze iivier tot zmken is gebracht V DE VAL VAN NOWOROSSIISK De val van Noworossiisk de laatste ootlogshaven van bete kenis voor de hülajewistischc Zwarte Zeevlool beiicirschl de fronlpagma van alle Beilijnsclu b aden A Ie bladen vestigen de aandacht op het feit dat Nowosossisk na den val van Sebastopol de e enn e groote bruik jfaic haven was aan de Oostkust van de Zwaite Zee Het Zwol f U h r B a 11 VI ust er op dat zich welisuaar nog enkele kustplaatsen zooals Batoeni So hoem eii loiapsi m de handen van den vijand Tjovinden doch dal de e verreweg niet van zoon beteekens 7ein voor de bolsjewistische marine a s Noworossisk Stad en haven Noworossiisk werden m de laatste jaren volgens de modernste beginselen versteikt De haven zelf is 2 i kilometer breed De ligpiaatsen bieden plaats voor 20 groote oceaanschepen welke tc iijkorlijd kunnen laden en lossen BOODSCHAP AAN HET SOVJETLEtlFR De Sovjet radio lieott volgens den Bulichen l ericht ndienst m den nacht aei Zoi dag op Maandag een boodschap gireht tot het Sovjetleger vjiM n nadit gewezen is op het oplukkui der Dui sche troepen naar de Wo gaen den Kaukasus gezegd wordt Jjiven en dood ban gen voor ons at De fabricage van jam is in vollen gang Rappe meisjeshanden vullen de potten fPolyffooii Sapers v4 Succesvolle tegenaanval m de centrale sector van hel fionl bi OielTanks slaan klaar vooi den aanval fWeltbild PolyBOon P K CiifjnhrJ Polyfoon ludrej De Duce reikte onddsihnd n i n uil aan verdiensielijke nul i iin Luce Ü bu if eiland Korpswedstrgden van den Nederlandschci Artieidsdienst Ic Wieidin De wi eib ker werd door Hoeifdarbeidsleider Sfiglei uitgireik aan afii 7 van het 4de korps van den NAD NAD Mo ciiboer V NP llovorossiisk gevallen i Laatste belangrijke oorlogshaven aan de Zwarte Zee gog om StaHngrad duurt voort B opperbevel der Duitsche weermacbt maakt d d fi September in eca eitrm kfrielit bekend pe land en eevestinj Novorossiisk de laatste oorlojshaven van belanc die 11 was overgebleven voor de bolsjewbrtische Zwarte Zeevloot ia KCvallen artembergsebr Badensehe Frankische en Hessische divisies hebben met MfewerkinK van formaties Roemeensche cavallerie in dagenlang durende fftte vestlnjjevechten onder de moeilijkste terreinomstandig heden dit trot waprnsncces bevochten De buit is no niet te oventien in den rug de Wolga die ter hoogte van Stalingrad oneevcfr ms kilometer bleed is bleed om Ie worden overbrugd als het ware met den rug tfgtn den muur en hebben slechts de keu e tuSMhen capitulecren of tot 4 laatsten mm düorv chten Dil laatste altiinitif sthi nen de boUjewisten te hebbtn geko en Door de van verschiUerde kanten opdiingende Duit sche troepen ziin rij echtei reeds in een hache ijkf positie gebracht en alle po gingen der bolsjewistcn van het Nooidin uit door d n omsingolingsring tl bleken znn vuichteloos geble ven Sle ht etn wonder zou hen nog van Volkomen ondergang kunnen red den ♦ Het is niel verwondeiUik dat de bolsjewistcn Stalingrad met zi n be heeischcnde positie aan de Wolga met alle middelen hebben willen vtidcdi gen Langs Stalingrad voert het mten sieve seheepvaaitverkeer over d Wol a dm klisseken scheepvaartweg van Sovjet Rus and dic ter hoog te van de ttad nog voor schepen tot 4000 ton bevaarbair is De Wolg i voinit een intetgietiend bestanddeel van het verkeersnet der Sovjet l nie waal in de binnenscheep aarlwegen steeds een belangriike rol hebben gespei I 0 cr de Wo ga werd steeds een beangrijk dee van de olie der aan de Kaspische tt gelegen ol eseidm ervo d Reeda voo den ooi log was hel ee nomische leven der Sovjet Ur 10 niet haai tol het uiterste gemo Bet weermachtibenclit van 6 Sept Sp het schiereiland Tunan werd in 01 uiel oprukken naar het Zuiden tt laatstF vijandelijke tegenstand geHeken Daarmede is het gelieele MUerelland ten Oosten v ui de Straat TH Kerttj genomen Talrijke gevanMsen werden gemaakt en onder meer n itukken Ucht en waar geschut imitfcmaakt Voor Noworossiisk drongen Duitiche en Roemeeritehe troepen m haiden trijtl legen zeer ci sterk te ka eBiatstellingeTi steeds dich er tot de Itad door Duitsche motortorpednbooten opereerden jn liet Oostelijke deel der Zwarte Zee Zy bract lcn 4 icbepen en 4 lichtern met een ge ameiiloken inhoi d van 9500 ton tol linken In den Kauka u hebben bergaoepen na een sti ijd van vericheidene dagen tegen een hardnekkigen vijandeigken tegenstand opnieuw een pas bi het hooggebargle genomen De verbitterde gevechten in het geUed van Stalingrad duren voort Ook fileren mislukten mede door toedoen na de luchtmacht ontlastingsaanvalIm door zeer terke vtjandcUike itrijdkrachtea uit het Noorden ondergomen Daarbij werden 84 pantserwagens vernietigd StalmJiTad vlieg TtUen ten Oosten van de Wolga en iaiivoerweg n der bolsjewistev werden overdag en de nachts gebnmktrdeerd Twee Wolga sleepbooten werden door bommen beschadigd In het gebied van Woronesj werden by vbandFlijke luchtaanvallen op Dalbilne vliegvelden in luchlgevech ten 27 vliegtuigen 7onder eigen ver Uernn neergeschoten Ten Zuidwesten van Kaliiega en ten 7uidoosten van R ef mislukten wederom vijandelijke aanvallen Ver Kheidcne viianiicliike vliesM iden werden liij verrassing aanBC alUn waarbij 20 Sovjet vliegtuigen op don grond vernield werden Bii een hl ui Cehoord aan de VVoIrliof ti n iM l n an het Ladogameer en ain het nisinse lingüfront van I i ningrad misluktenherhaalde viiaiidcliike aanvallen Mji i utill 1 I f It bil Kim Stad loii Sovjdn jidupfi ia hm sWpbüol in den grord gpb i I In di Fmsch t if wi ld tn n 1 1 1 t I I i bomtTf ff 1 besoluditd Aaji h t Is i i delijke TJ erfunn 1 i hhon gcverh s vliegtuigi i den ooi lo sh ivc n M ii mansk in piH iwrginslalldl ts nc goed g i lg g hmnbaideerd Nedcrlandsthe Vrijwilligers bij de Waffen SS Nu t ai een de gt octendheid nul de wapens hei ft zoo dikwijls de o ei winning gibracht ook de lichame iiki oefening speelt een gioote rol S S P K f rüz Polygoon Van 2ü Aug o 4 Sopt n oor de Sovjetlmh iii iihl 10fi2 vliefjtu pen waarvan 812 m liirtitgevedi i n 17 vliegtuigen wirlcn neiui e i I tn door lLKhUiorl es lnil en dtóir af deelirgcn aii liPl legei De Sver ge werden np den r jnd vernield li deielfde pu iod gingen aan het Ooste Itjke front 49 Duitsihe vliegtuigen verloren In Noord Afrika hebben de Duit Khe en de Italiaaisehe luchtmacht ge opereerd tegen Bntsche stellingen concentraties van pantserwagens en vUe velden Na voltreffers werden ontploffingen en branden waargeno men Boven hel Noord Afrikaansi he gevechtsgebied en boven Kreta wer Sen door Duitsche en Ilaliaansthe jagers en door luchtdoelgeschut 20 vijandeHke vliegtuigen neergeschoten BJ vluchten naar het bezelto gebied to het Westen werden 10 BntsChe vliegtuigen boven de Noordzee en het Mnaal door schepen der marine 2 Bntiohe viiegtuinen neergeschoten Dtlitache vliegtifigen hebben gisteceji indojtrie en vericeersimtallaties an J Zaidkust van Engeland en in Ooït Bgelard aangevallen 8TAÜNGRAD HFT ROODE VERDUN iJDe ANP correspondent te Bel n dt De slag om Stalingrad vvocdt Jiet onverminderde hevigheid voort ch ondanks den hardnekkigtn tegen nd zijn de Duitbche troeptn tljans J eral tot den rand der stad doorgedrongen Stalingrad dat de bolsjewistcn tol roode Vtrdun wUdin maken okt mei de modtrnste middiien ih i ware vesting Ie ijn lieisïhiptsj P wnnen ka emattm met draaibiiêN peis draadverspernngf n mijnen üvu ingegravtn tanks en v are af e du alles moeten de Uuitsthc Pen overwinnen Om i deien bun BnL gevochten wordtn m aanger en moet worden dat ook itdf r r n de stad zilf tot etn vibting is I U bolsjewistcn hebben elUe trotpen ViB al y geworpen o a leei lingcn n de officiersschool Zij vechten met DE NEDERLANDSCHE OMROEP IN DEN KOMENDEN WINTER Dr ing W A Herweijer doet mededeelingen over het programma De directeur generaal van den Ned Omroep dr ing W A Hervv eijcr heeft gisteren voor de microfoon een en ander verteld over de plannen van den omroep voor den komenden winter Spr legde er den nadiuk op dat ook de omroep hei in deze ooilogstiiden met gemakkelijk heeft Ook deyen wmtei bluft de i idio savonds weg na kwait over acht Wij zouden giainc den geheelen a ond bii u komen aldus spr maai omstindigbeden die buiten do macht van den omroep liggen verbindden ons ook de en winter uw lange avonden te kor en Ook de en winter uU u geregeld Maandags en Donderdags eiin 19 00 uui over Hilveisum I Ma Blokzijl kunnen beluisteren Oiik Woudenbei g Hollander en den Dn van Uhenliou uilen weei geregeld tot u spieken Een goed avondpiogiam ma zuil u lederen avond vin hilf adit of kwait ovei zeven af kunnen be luisteren Het omroep svrnphonieorke sl de groote NcdeilandMlie symplionieoikeks ten het omioep piano tiio bestaande uit de drie kamermuziekspelers vai eersten rang Willem Noske Albe i fjoeikens en Theo van der Pas verder viijwe alle goede Nerieriandsche soli en en vele buitenlandeis zullen u nok dezen winlei hun kuns doen hooien Renassince barok r oco fn roman liek zullen e kaar ipv lgen Naast on e dingei Ier zullen Weisbaeli von Hos m Scluiielt Abendroih de Vecchi en misseltien ook von Kaiaj ui en van Kempen or s svmphonieorkest leiden Va isi de Nederlardsrhe solisten uilen r luardo del Pueyo Wilhelm Kcmpff en Walter Cieseking u vati hun giool pianosppl dopn genielen Itelniu h 7 i niCK Jiri Straka en Cu 1 1 Rustalxi iillin hun nol en Gaspai Cassado n Tibor de Macula liun cello in uw h ei l Tmer doen weciklinken He jeugdiiHicert onder Leo Ruvgiok al uw zoons en doible s h nn iilciden m d kathedr Icr der nyi iek Vnor dt zen ffde opera is ut popul i i peil nn opirp tr d lede ie Meilun d if i uil u O Hilveisiiin 2 de 7iind ii s 1 I ld IJ en iper i kiirne n I iiislei i I II lik n i lip II 11 11 1 II n n n I 111 II Ol 1 I Dl K II u 1 n ld I 7 ir llnd i lii i i I 1 1 1 n IJ e 1 11 1 n V I lil 1 11 Don In 111 Il i b 1 i 1 ifl 11 Pi Hjlbll M 1 1 I i I I lilt i I iKSi spi I liiki II t I Ie I 1 il 11 11V I s vil n I lik I i II a nu I n V1V I i 1 i il I O II V r I 1 1 i n I II 1 II I I ml il lul titels V II I in Ril I liislerspdin konii ii allcieei l 1 II tviHi lig d bi kloonde ftoikin 114 i piiisvraag in wel due beiani KI SI I ii s VI 1 volg ondi I houdende 11 eulluiir histoi iselie luistcispclcn Bh 11 iliuk Regi 1 Lis t n andere eoniponisleri ulltn als hoofd pi rsonen au in luisterspel lot u spriken en u uil bin kuiinin volgd op hun levensweg De taalelub van le t i ii s hri vir staat iKik wtei o i liot piogranmia erwiil gi oj wikelijls lenigki I ri nde oiidei boiidendi i uid d progiaininis uw dt nk veinin e n uil Ikinneii seheipin De Vriid vniiddag 1 ivir Hilvtrsum 1 gewild i n laii dl filmmu iek en de sleinn en di i bi kind filiiistei ren uilen m flilMii uit d nieuwste filnis als vooibodi van de teil visie pi i omrpep tot ii komei De diehlinde jeugd van Nederland e i fl I rf f s 00 L f Hu hti r ur pi s in gezonden We zullen di gaan bespreken in oen reeks ai Iki tiiistieeks K m s RU Een snne Simrcn v u bet ver leden il ern niouvv 1 ebt wei pin op het leven on er voorouders Nederland is ei n de il van Furopa Onve rbii knlnk zipi w ij ei mede vei bondi II Blinds tn eultniirbnndei I I b I e l I ITI 1 d I 1 P l III J I met bet Avondland dit ni veei ei lil I i imi ik I e vinden De omroip vvil ons volk wij cn op de plaats die wii iii dit luiopi kun nen innemin op on e plielitei die wij U ennver iifnpa hebbon Wi willen nigain welke groote Ncdi i m 1 elie fie rsoonliikheden in het veilidcn vai geheel Furopa van gioot beleekens 7iin fjewie l vvii w Men u leio en welke belingrnke boiiwsie ene ii lu st ons volk vooi de geliikk ge toi unist di i Fiiropeisehe volken kan biidi gen In hoorspel en repoitige in k inkbec d en nicuwshi rielit uit u lu ste r nr It i li kunnen belii stèren en di e groote ti d waaiin een oud wereld cieel weci jong wordt op den voet kunnen volgen ER MAG GEEN FRUIT MEER VERLOREN GAAN Bederf moet worden voorkomen De sec gen van het depaitement van Landbouw en Visscherij deelt aan h die op eenigerlei wijze in hun bei oep de beschikking hebben ovei veisch fluit het volgende mede In de huidige omstandigheden moet lot eiken pnis worden vooi komen dat van het beschikbare fuut eenige hoeveelhe id dooi bedeif verlenen gaal De mogelijkheid bestaat dat ten gtnolge van incideMileele oorzaken als stagnatie in het venoer weeisomstandigheden on fiuit te bederven Dit bedelt 2al nog kunnen worden voorkomen indien men plaatseliik In bepaalde situaties snel zou kunnen optieden Daartoe staan echtei welleHjke maatregelen in het belang dei veiedselvüor ienmg in vple gevallen m den weg Dit nu kan nooit de bedoeling van sde e wettelitke vooischiifUn zijn Dei h live is bepaald dat aan een ieder die met zyn fruit in boveiiveimelde omstandigheden komt te veikoeren dooi de veiling of de n plaatseliikeu bureTiihoudei onlhcffu g kan wenden veileend van elke bepilmg op het sluk dei vocdselvoorzienini hel ij dit een veitvid inhoudt dm wel een verplichting oplegt welke hel voorkomen van bedelf en bij gevolg de aanwending VOOI de voedsehooiziening in den weg zou staan Dil geldt met enkel voor dengene die ovei het f ruil be schikt ten tnde van hel oplieden der meidenleeli oor lak doe h eioK voor diens leehlsnpvolgeis nuts dool hen 1 ingeloeind li in wniden dat de partj fiuit m d bovenbedoelde omstandigheden verkeerde Ten overvloede moet ei op wenden gewe er dat mei de en voim van toepassing van hel nood bieekt wel op geen enkele wi p l edocld woidl de best nnde welleliike bepalingen lan kracht en belet kenu Ie doen inboeten Vooits 1 oigvuldig worden gewaakten slieng wolden opgeliedea legen eiken voim van pel sooi Ipk loelii en III veibaid incl het bedelf ƒ 40 000 voor een textielgrossier Ot K Ri l K Hts UbBUlT I I II l I 1 U H I I I ld lil De Holli lil iinsehe lOssiei in lixtielf cikieii i in Flure II he efl iii liJtl ed H n il niinieeii bill i u e di iiht lil inliile cxlia v lusten te iii iki n 1 ij II VI I k p V an vv il e n vv Hen il Ue u M I V 11 II lil ijli V 11 I ui V I V II 11 I I I f 1 lis e n I V ilili II I iM I I vv ml e I eis elie l e it iil w iII p 1 II ikke 11 een 1 e lag I 1 lie II 111 vv oipi il VI r 11 l 1 II I 1 I I I I lil 1 I I 1 II 1 I l e I lie Hl i liet I I I i 11 i I I vil 1 I il I 1 Il n ► Il il e b I V I den lm me rs I I I 1 1 III I I I I V I V l I I V s 11 itol I il i pial lul e II 11 itiiiii liik in I el e 11 ini waiil i ii tis il i1 iii lii ineI 1 villi 11 illijil i jil krei iii ij elio id Ivv nen eten he e oiiii inijslebe1 Hen e II 1 I 1 eil tl l hmotci kw intuin 1 c evve f I d ill dl vv ml I leis du lan tie iiiidc iili eii vaslliieldtn I e c otiiv aniirnke pi i sopiiri Vinis wi rd dooi tien iiisijetteui voorde Piiishebcersehing Ie s Crivenliage bestraft met een boete van 40 000 terwijl de lei i ers V in V ui Buren elie cxtia piovisia vin de loesi igen hfldeltn genolen met bedi igcu varicerend dn f WO tot 900 i n bebnel HtRDFNKlNG SI IJU DAG PUfR lOJ Gi Idd bei ft op de f gi nfpldala ruw F ik 1 1 Duinen te s Gravenhage lu I I ban dl ii H lat htt feit lu rdaebt tal wternan Pete i Ion voeir Iw e j i ii in elen striid v in de bi weging ge I II F I vv is V I brlar g li I ing I uiiiiis VII hel Reehlsfroni dn len Jeugds iiin en v m u deje orgallis il e s vv ari n a in w i ig De waarnemenri he i ibaneohimantl 1 1 ban ider A F Honken sprak d II 1 erdenkii gsn dl u 1 POLirifiK HJFKPRAATJI MAX RI OK IJi tot zonsopkoni Lantaarns van vocrtuijien moeten c en half u r na zuns onderiianii onUtokeit worden K i Heden ivimel om IQ Mi lul l l n siirei I t Ml Blok il via den eneler Iliiveisum I i ii poli 1ftl weekjiiiilie lU l d leid I en vreest rnkt erv irinr