Goudsche Courant, maandag 7 september 1942

MAANDAG 1 SEPTEMBER 1942 De teckeninjr ven Tavenier op de prententenfoonstetlmg in de Gasthuiskapel toont ons het prachtige iiii sunrfiti shuisje m nS5 Er achter ziet men den forschen bouw van het rtadstol iui dat mt If3Z dateertBil een restauratie moeten de fortehe schoorsteenen op het leiendak van het sluineechtershuusje nood aKihjKuorden hersteld Op den achtergrond de molen ongeveer tegenover de tegenwoordige Kaarsen hriek i üt 19de eeutu de bekende werf Kromhout was gelegen Foto G Crt Sc olte ITftPMIEWiS Dfc B RfetveW vaardt het predikambt INTBIDE BU BB OUtBP KKRK TE LEOISCHCNDAM fwWfcrtli WcM gatnuw Na dM moiigef bevestigd te zyn door d Jat wm Ifca nuasionair iweAkant te Rottenteai A prak over ie tetat Heb acIH op Ü lelven en op de leer voIhMrf in deze Want dat doende zult gU èn u elveo behowden en die u hooren 1 Tunotheus 41 fi deed ooi oud tadgenoot cajididaat B Rietveld gistermiddag vi Iwtmie als predikar van de Gerefocmeeide Kerk te t idacheadam Daarbv hieMl hu een predik ti wer Weei getrouw tot den dood en k zal u geven de kroon des levens Openbar ngtn 2 vers 10 Qe B aiET LLD FanuUefoto Greol wan de belanjsslelUng van de zilde der gemeente voor de komst van haar nieuwen herder en leeraar terwijl ook vnerden uit Gouda fekomen wa ren icodat het vriendelijke kerkgebciiwtie peen zitplaatsen genoeg bood De dipn t ving aan mpt het zingen van p alm 27 7 wanrna de voorganger he votum uitsprak en vooi ing in gebed Vcoreelezen ïperd een gedeelt uit de Oo nba ingeii van d n apostel Johannes Openb I vers 9 0 TtT fle f oofp revo it s der laatste eeuwen aldus begon ds Rietveld de prediking konvt duideii k een zoeken naar de luiste verhoudin va i g za en vri heid to nidng en een vragen near den waren souverein Christus is d ware Souverein over het leven an lk geloovige de Vor rt die alles van den mer srh vraagt maar dan ook aHes geeft De Klem Aziatische gemeente teSmvrm tof wie d oo d m d Biibelpe eli e geneht ziin kwam irnood en b nauwinf h iee r olgin pen braken uit Als haar So i ereinChnstii finor den ziener van Patmostot haar eekt toont Hn er alles vante weten komt echter met met verlo Ti m ar ei cht trouw tot den doodLerenitaewiMinT eiseh De oplowmg van dit raadsel ligt m den oeT fm tn den sou erem d e niet msar ee deel der nar e en een e sode m d n tiid h b fTsrht maar d 11 van ee mvfhetd tot eeuw h id de eerste en Isa+sfe d t d i dood over woi de Absolute ChriMu heeft zim T not h h rv den tan en daann e sr h Hn ir ons lererht wfltofnen levenstnewijdmc tmiiw tof tVn dood 1 Retieki fsf ve iolger s aan hoe Chri tus de eefiK e ou eTen is d e na den dood m e n uitric stelle kan d i i nrelkeh Ve room 7oo men iehv we t 1 an de toelior Drofefie van Wbristiis hrt dat aan eu eri ben nenHow pf p f yrr 5 f vio kelnk he d bn H m Hiizelf h eft d ven wil iTi de 7iinen ge anon Pi voe t ze tflt H I ve kToon m r ilrrvm lein V r v e h r l do ds Rietield rie7e Souverein a Ies om dair na Ue geven VerwhiHenrfe gavwj n hierfw harfeliike woorden tot den nieuwen i redik nt Nar ens K kor sd sorak de ouderling A Slmge land D de Vne urt Ve biirg heette 71 jnn en eol epa weerom namens de clas is s Graven ti aa 7 ch £ ds J Mrver uif Piinacker aansloot Rn emopsttr T Banr rg an I e d srhemlam nrak mede nam zul ambtgenoot dr J Nede bragt uit Voor burg Na het zingen van psalm 72 vers 11 werd de diea me etpKl geslo en Ds Rietveld kerrf uit het oriJ rwiis en is hier een tiental laren on erwii zer reweeot Hi i l T ar 1914 V Goud geboren bezo ht te dezer s ede de ihaji hoo en w erd daarna aan de rhristehike Kweeksrhool e s Gf veiha e nor onder nzer opgeleid In I 32 Reunie BiMeaap Vrouw en iAU met Magda Schneider en Hahs Sohnker Aanvang 8 15 uur ehouwborg Bioscoop Brieven aan een onbekende met GuEt T FrShUch en Maria Andergast Aanvang 8 15 uur BialU Thaater Meosch erger e niet met Hans Moier Henna Relui en Fnti Kampers Aanvang 8 15 uur T m M Se i 3a 5 m r StaAals Afhalen en indienen aanvraagfor mulieren om weer in hêt bezit van een ruwiel te wolden gesteld of ter verkintgmg van schadeloosstellmg voor een gevorderd rywiel 8 Sept 3 Dur Kantoor N V T k Joh Wolff A CO Jaarhjksche algemeenevergadering van aandeelhouders ia Sept 1 nur Sint Janskerk Buzonderc kerkdienst sprek ds M N W 5 m lilt Utrecht over Toch is God Liefde Feestweek Het Leger des Heils ter herdenking van het 50 jarig be staan der afdeelmg Gouda In alle samenkomsten medewerking muziek korps en zangbrigade 7 Sept 7 36 aur Openbare bijeenkomst te leiden door oud officieren voortge komen uit Gouda I Sept 7 30 uur leider J Segaar van Groningen Sept 7 30 uur ds J Vasseur vanBussum Sept 7 30 uu leider en mevr JGrimijser Sept 7J0 uur Dankstond Sept 10 uur Heiligingsdiensf 7 uurverlossmgsdienst Leidster M J v dWerken Sept 7 30 nur Samenkomst ter herdenking van voorgegane makkers Sept 7 30 nur Sluiting feestelykes datensamenkomst Sept 10 uur Daniel Openbare verkooping van meubilaire en huishoudelijke güederen door deurwaarderB J N Akkersdijk Sept 3 nur Jachtuis Maatje Platteweg Veiling van motorbootjes enjachtjes door de irwaarder R vanBlokland Sept 11 30 uur De Zalm Algemeenevergadering van aandeelhoudersNV tot aanneming van werkenvoorheen H J Nederhorst 81 Sept 11 uur De Zalra Openbare verkoopiijg onioerende goederen door notaris J van Kranenburg DISTRIBUTIE BESCHEIDEN Afhalen aanTraagformnlieren chocnenbonnen 9 30 U en 1 30 3 30 uur DistributiekantoorAfhalen aanvraagformulierter verkrijging van een schoenenbonvoor hen wier geslachtsnaam beguitmet een der letters Woensdag A C D E F G Donderdag B Distributie van lijnolie 10 Sept 130 3 30 uur Distributiekantoor Gelegeinheid voor sdiiMerstot het aanmragen van lynohe APOTHEKERStUENST Steeds geopend des nachts alleen voor recep eni Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 Uit vroeger t den J R GOUDSCRE COURANT IMELDDE 7S JAAR CELEDEN Uit den gemeenteraad De samenstel ling van de ge7ondheids commissie wordt in dien zin gewiizigd dat men zJl kunnen volslaan met daann een en met twee geneeskundigen te benoemen Door de commissie tot de verorde ningen wordt voorges eld de intrekking van de verordening op den in uit en doorvoer var vee waartoe eenstemmig wordt besloten U JAAR GELEDEN Gisteren bij het midddgappèl is vjoorhet front van het bataljon de zilveienmedaille voor 24 jaren trouwe cjienstuitgereikt aan den soldaat G J vamderVelde Tot gemeente 20 JAAR GEI EDFN Benoemd zijn tot wethouder de heeren Boskoop J Jongejan aflr Berkenwoude G Oudenes aftr Bodegia ven W Turkenburg afIr Oudewaler A Buijs aflr Haastrecht P C den Hartog en W Dogterom Nieuwerkerk a d IJssel A J Dijkman Reeuwijk L P van Leeuwep Stolwyk J Schilt en T Dekker beideh aflr Waddinxveen J van Bergen en D Bremmer 119 henfirel ars vangen 265 ififschen SVCCBffKPI STEDELIJK CONCOURS IN DE NBOWE VAART LFIVX wint den korpspri De Goudsche hengelaars hebben gï teren het genoegen gesmaakt v eti eens te kunnen deelnemen aan een stedelijk bengelaarsconcoun een mogelijkheid die hun m geen negen jaar geboden was Voor dien tyd werden er hier herhaaldeluk stedelijke en nationale hengelconcoursen georganiseerd maar toen IS er een periode van rust geko men die nu door het mitiatief van de hengelaarsvereenigmg Voor Ons Genoegen en vooral door de acliut t van haar secretaris den heer J ïme neweg op succesvolle wyze afgeslo ten IS Ongetwdfeld is het organ iseeren van een stedelijk hengelconcours ook meer tot de mogelukh en gaan bc hooren doordat er bq liet publiek om alles zms begrijpeluke reden den Uatslen tijd meer belangetellmg voor het hen gelen is gekomen en die belangstel Img IS vooral hier m Gouda zeer troot De hengelvereenigmgen hebben hier wel van geprofiteerd maar toch komt deze verhoogde belangstelling m hiar ledentallen niet geheel tot uitmt Vt el beter is dat het geval met hetjfcnlal persoonlyke vergunningen dat tot nu toe hier in C uda is uitgereikt en hel hooge aantal daarvan heeft zelfs vele ingewijden m de hengelsport verrast Zooals men weet is deze vergunning onlangs voor den hengelaar verplicht gesteld en voor de somma van 25 cent welk geld strekt tot vei betenng van den viscnstand kan ieder zoo n ver gunning in de gemeente zijner mwo nm verkrijgen Tot nu toe zijn n iet minder dan 2800 vergunninj tn aan Gouwenaars uitgereikt Rekent maar eens na dat is bijna 1 op elke 12 m oners En in deze vergelijking zijn dan nog de kinderen de vrouwen en de ouden van dagen inbegrepen De georganiseerde hengelaars zijn m Gouda byna allen verefenigd in het Centraal Nederlandsch Hengelaars Ver bond Bij de afdeeling Gouda van dit verbond zijn aangesloten de volgenae vereenigingen IPIVI Ik pik iedere isch in De Bliek De Witv isch De Edelkarper V O G de Rielvoom en de Ruisvoorn te Stoiwijkersluis met tezamen 120 leden De heer N C W ie zer vertegenwoordigt de afdeeling Gouda m het hoofdbestuur van den CN HB Jaarlijks organisecren de Goud the een aantal ondeilmge edstrijden meestal een twaalfta er hij die m al deze wedstruden het jgiootïte gewicht aan visch heeft ge ngen is kampioen van de veretni girg Qrie dezer wedstrijden znn altijd kasconcoursen dwz dan wordt de geheele inhoud van de kas besteed om prijzen te koopen Knapen die afbraken Het was een heele rtj Jie 119 henge laars die gistermoi en om zeven uur op de Nieuwe Vaart na het sein op den misthoorn van den leider hun hengels uitsloegen boven het ondoorzichtige water van de Jouwe m de nabijheid van het 3ouda terrein Ingeschreven hadden de zeven Goudsche vereeni gingen met 79 leden terwyl er 40 per soonlyke inschrijvingen waren Er was met veel medewerking gezorgd voor een tachtigtal fraaie pryzen meest hu shoudeUjke voorwerpen terwfll er bovendien zeven koip prijzen wa ren de winnende vereeniging IP I V I was de gelukkige weithook houdster van een wisselbeker en krvgt ttvens de verplichting het volgende jaar het stedel k hengeiconcoun te orgamseeren In de eerste ronde wilde het met de vangst niei erg lukken In de tweede ronde van anderhalf uur toen men huisd was naar den Waddinxveenscheo kant van de spoorbrug ging het wel iets beter maar bepaald schitterend was het niet want in tolaal werden er 265 stuks bevangen d dus maar ruim twee per man en hierbii was nog heel wat ondermaa sche visch Vischjes k einer dan 15 cm werden voor 10 gram berekend en weer in het water geworpen Een enkele keer werd er eefs ten pond maar een paar maal geb urde het dat de visch niet op den kant kwam maar het tuig mee naar de diepte nam Gev scht werd met deeg meestal brood of aardappel een enkele had er zelfs nog wat kaas of beschuit aan opgeofferd De stemming onder de henge ende schare was buitengewoon opgewekt Met g moedelijkcn humor werd dt s erh c vangst verdragen s Avonds was het in cafe De Sport een heele drukte toen ctaai d prij en w i rden uitgereikt Gevangen waren m tolaal 265 tuks r zamen wenende 8104 gram Het hoogst aantal hadden Iwee deelnemers met elk 21 stuks terwiil er 34 waren die niets gev angen hadden De korps prijzcn voor elke eereeniging waren daarvoor de vif bestehengelaars uitgekomen v ie en toraan 1 IPIVI 910 gram 2 VoorOns Genneger 71J gram 3 DeBhek 709 gr 4 De Witvwch 471 gr 5 De Rietvoom 4 4 gr O DeRusvoorn 158 gr 7 De EdeUuirper 128 gr Toegekend werden 76 persoonlbltc nrSam wadrvan de roomèaoistc w J 7C Schouten 2 S T Veen 3 KL de Waal 4 C Gouba 8 1 FloTim C Verboom 7 A Zinkhaan 8 H de Hoop 9 P Sardo Ift Jac de JoM 11 L van Erkei 12 J Seijn 13 F de Jon 1 A de Hoop 15 C van Unen W H Molenaar 17 W van Delft K B Kcn 19 A Koster 30 J Radix Sr Leger des Heib viert haar 50 jarig bestaan SntEKBRS WERPEN EEN DANK BAREN TERUGBLU rtmtiHSbe openingssunenkonut Voor de Grootsche zegepralen In t verlederr aanschouwd o Heer Willen WU U dank be alen Brengen wy U lof en eer Met hei gemeenschappelijk zingen van dit danklied werd de openings samenkomst van de feestweek ter Viering van het 50 jang bestaan vsn het korps Gouda van de Geloof gemeen schap Het Leger des Hei i Zater dagavond geopend De plaatselijke assis ent lei ster mej A Kreffer las hierna tisal ii 103 voor waarna de heer J Smaei uit Den Haag bij wien de leiding van dezen avond beiustte een feestrede uitsprak Als we een oogenblik verwijlen tij dezen Gouden mijlpaal zoo ving hij aan dan zi we hoe de trouw en toewijding van de eeiste strijders rijk bekroond zijn geworden door rtlen zeg cnvan God Dit jubileum is geen eindpunt maar een rustpauze een oogenblik willen we terugzien op Gods wondervolle leidingen om straks den strijd weer voort iJÊftllo getrouw aan het Leger devlm De wereld voor Christus en Christus v oor de wereld Ziende op den Onzienlijke w Hen WIJ de volgende vijftig jaren ttge moet gaan m he vaste geloof aidus l esloot de heer Smael dat Hij bij ons zal znn tot aan de voleinding der wereld Onze stadgenoote mevr A E H Rie z Noothoven van Goor van wie het Goudsche korps steeds veel svm pathie en steun mocht ondervmom sprak har eliike woorden tot de jub leercnde afdeeling en v ei telde op smakelijke w j e eenige hennnenr gen uit haar jeugd Levendig stjnd haar nog voor den geest hoe zij me haar vriendinnen tijdens e n bcz lek aan een legersamenkomst het zoo bont maakte dat de aan de oudeien nog welbekende agent van po itie Li vmk er aan te pas moest komtii Mevr A Dmet R esz zong vervol gens op indrukwekkende en gevO ug wijze eenige geesteliike liederen De heer IJs elstein die reeds 32 jaar lid der afdeeling is sprak enkele woorden van getuigenis waarra ds H C Lup predikant der Vrij Evan gelische Gemeente alhier een opwek kmgswoord sprak naar aanleiding van pealm ge Gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslach Terugzien zeide de predikant be teekcnt danken niet in de eerste plaats de oud off eieren en soldaten maar bovenal God Al wat gedaan is m Jezus Christus den Grooten Zen der daar rust zegen op Moedig moe ten WIJ voortgaan wa de toekomst ook moge brengen om den stnjd te voeren voor koning Jezus wetende dat de overwinning aan ziin zijde is Nadat mevr Smael nog enkele ge dachten weergegeven had naar aan leiding van psa m 20 werd deze fees telijke samenkomst waarvoor groole belangstelling bestond me gebed ge sloten De Zangbrigade en het muziekkorps op het niet bloemen versierde po diom opgesteld verleenden aan dezen avond medewerking Tolhuis reeds meer dan drie eeuwen wachter b l den Hoveningong Pro fssicf rt pastoor Zandveort en p ter Verliaar HARTELUK StBOBLEVBN DRB rAROCaiAMBN Gisteren was het voor deKatholieker van het sUdsdeel De Korte Akkei en wel eei heel bijzondere dag Hun pis toor de zeerecrw beer F J Znndwwrl vierde zijn 40 jari kloosterjubileum tegelijk met liet zilveren profes efeest v an pater J P Verhaar De H SacramenitakeTk ras zeer smaakvol met een schat va b oemen verrierd Om half elf droeg pater Ver haar daarbij geassisteerd door prof Verhaar een broer ran den jub ar ab diaken en pater Terstappen O F M als subdiaken de Hoogmis op Het zangkoor Sok Deo Gloria on der leiding van den heer P Janssen werd bijgestaan door eeti twaalftal zan gers van de St Boaaliakerk tr Botterdam waar pastoor Zandvoort van Juni 1937 tot September 41 pastoor is ge weest Er werd gezongen de Mis a Festiva van St Anthonius Zeer ver dienstelyk werd de solo Ave Marl door een lid van het St Rosalia kerk koor en tot slot door het geheele kerk koor het Verbum Caro van Schahe ge zon een Des mjddags besttuid m de pastorie gelegenheid de beide priesters geluk te wenschen Op de receptie waren o a ook aanwezig de vader en moeder als llede enkele familieleden van pater Verhaar Velen hebben de receptie he o tht en de jubileerende priesters de liand gediukt Het kerkbestuur bood als geschenken van de parochianen rap pastoor Zandvoort een bedienirvgslan taarn en aan pater Om 7 uur celebreerde pastoor Zand voort geassisteerd door pater Terstap pen en pa er Epgels een plechtig lof van Dankbaarheid Evenals des och tends bij de H Mis was de kerk tot m alle hoeken bezet Eenrichtingverkeer in Kleiwegstraat Met mgang van heden is in de Kleiwegstraat eennehtingverkeer ingevoerd De straat mag alleen beredenwarden van de Nieuwehaven naar denKleiweg In omgekeerde richtmg is allerijverkeer verboden 300 0008te bezoeker in het Spaardersbad JONGSTE HONDERDDUIZENDTAL IN EtN JAAR VOL Een instelling in onze stad die zich in een groote belangsleling mag verheugen IS wel het Spaardersbad onze mooie overdekte zueminrichtmg Reeds dade lijK na de openstelling bleek dat het fraaie bad inderdaad in een lang gevoelde behoefte voor ag En zoo werd leeds in Ji li 1940 de honderddiBuendsle bezoeker genoteerd dus ongeveer anderhalf jaar na de opening Dat de belangstelling voor het bad zich in stijgende lijn beweegt blijkt wel uit hel feit dat in September 1941 het twee honderdduizendste toegangstiewijs werd uitgereikt Dat was om precies te zijn op 4 September van het vorig jaar veer tien maanden na het eerste honderddiu zendtal En gistermorgen om elf uur boekte men den driehonderdduizendsten bezoeker Ditmaal werd dus in een laar d t nieuw e honderdduizendtal bereikt De gelukkige was de heer A D Cabout lie ten aanhoorc van alle aanwezigen door den heer G H de Wilde namens het tiestuur werd toegesproken en ge luk gewenscht en de toezegging ontving dat hij een boekwerk mag uitzoeken ooals ook bij vonge gelegenheden gebeurde kwam eveneens degene die het nieuwe honderdduizendtal opende voor het voetlicht Het was mevrouw G van Vliet die een fraaie bouquet bloemen in ontva hgst mocht nemen Met een drie werf hoera op het Spaardersbad waar mk OüKLÜGSSCHAÜh rWBiXtMM UTMMtfrU Afdeeling B Veraeksring von risico w ka door oord of omvang niet In df Afdoeling A geoccepteerd kunnen worden zoools fabrieken qroot gebouwen goederen in publieka opsiagpUMMsaiv kassen waran iu zorT©iir Tot nu toe rd in d9z Afdeeling vnrzekef d voori FUILHIIH P4 mllliam 4rl hstHlard Nillll n blnn n twen moafidan na HtTNIHIWI ViMZEKfnMSSfMLriAAR ISlSIP1li UBJ L w Vraagt Pi icl sei bi Uw ASSUKANIIEKZOffGEO mee allen met veel enthousiasme instemden besloo de heer de Wilde de7e huldiging Achttien maanden veertien maindcn twaalf maanden om een honderdd n zendtal te bereiken de zvvemspjrt wint steeds aan populariteit m Gouda VERDUISTERT TOCH GOED Weer aes huuen ia het donker gei Tegen vier jiwonen op Zaterdagavond en twee op Zondagavord heeft de politie proces verbaal wegens uchl uitstraling prr ces v haat opgema ikt Hun wonmgen gelegen aan IJssellaan Oosthaven Pretoriaplem De la Reylaan Nieuwsteeg en Noothoven van CJoorstraat zijn voor dr e dagen van het lichtnet afgesloten FRUSOrDRUVINC VAN KOUSEN STOF EN ZEEP Wegens prusopdryvmg heef a po litie proces verbaal opgemaatv 4 ft en den 17 jarigen straa maker A v i B en den 35 jangen koopman J B I ei den uit Den Haag die hier n e ler schillende goederen tegen te l ifii ipn prijs leurden De eerste bood din s kousen voor 6 per paar en eer lap stof voor ƒ 21 aan de twetde luRjes zeep van I S en 23 cent voor ƒ 1 tn ƒ 125 Zeven p jar kouse en de lap stof zijn m beslag gcnomer CHOCOLADE LIEFHFBBER Een winkelier heeft bij de pu ie aangifte gedaan van diefstal a ver lig reepen ehocoiade tyd ns h i voer per boot van Sliedrec air Gouda Clief redacteur M r Geuet 1 Omstrelien r Tieler OuOa VerintwoorAc tk va Aa advenenun u Akkeruliik u Rottardam Ullgeefetet NV RonertfamaeB Nleim tuo Rottardam Hootdraoactcnr J Wajntart Botwmai FEÜITJ RTON 73 tNadruk verboden DB MBMAUTO Roman van J KöNlU HOOFDSTUK XXIV Op den derden ocntcnd na naar betoek bO van Erdmannsdorf eo d BIseCorvin too kriel aaaat baar sclirtltmachine Zu opeiun de enveloppe eneen bkw 1 an vre igH o Icte haar gelirhl Frin i d U aar Baai on m ouudigau x ten autolocni naar Sybillenort Daar het vandaag Za terdag was zou bet naar zeker schik ken en als zij geen andere afspraak nad dan verzocht hiJ haar s middags om vier uur bii net Bismarckstandbeeid op nem te warhten Else zuchtte gelukkig Ben andere a spraaK Hoe zou aj een aispraak kunnen nebben fcA zou zi niet alles latenloopen om met von tudmannsdoridezen autotochl te manen Vanat oeioogenblik dal 74 ztjn brief nad gelerenwas de geheele wereld voor haar in het fret ler nn en ZfJ fiao a er ei zore I M n n r 1 1 r r t T t 4 a n deaa nao avei uuoeii wüs aei mo ge luk mei zulk een cavalier uit Ie Maar kon zy wel naaat aem vtr schonen Mynheer Schroter keek wanlroumBO naar naar Wat er toch met iuffrovw Corvin geoeurd waa Zy as beclemaal veraatlenl Ma sluiting van bet kantoor gaig Else baastig naar een winkel en aaciueen paar neeuwwitte nnnirnncotn weika ZIJ meende op xuUi aeo mcM absohnit noodig u nebben foea gingzij naar huis o n zicb te verkloedeajeen vsn naar r was thuis maar laar rr vuidig warm enuudca m at acuacn Zij was Diina gereed toen et xeoctd werd Zij luisterde terwül zi naai nieuwe zijden kousen aantrok Mis ch en was een der oeoedenoew jners thuis Dan zouden die wel opendoen Na een oogenblik werd er opnieuw gebeld Else sloop op haar teenen naar de gang en luisterde Zo had geen luat open e doen AI er bezoek voor baar oroers kwam wat anoest zij dan doen Moest iH blijven lot Baar broers thuiskwamen Zij luisterde en boorde door oet lunne bout van de deur dat de bexoe er zuchtte He lonk erg treurig I5en tr lei Eiam Ik aai u daoeiu opnaouiUL Zii aueldc terug om baar Mboenci aan te treickca Vooc de deur stond Ponslek Aeb miJnbeer Ponsiek zd Etacblozend goeden middag Ponsiek maakte een gebaar al wik de tiq zijn hoed alnemen zag er vervallen uit men zou bem een atod ot een glaa water moeten aanbieden maar Ease darbt er owt aan Baar gedachten waren alleen bij de klok en bij het standbeeld van B marck waar von Frrtmarm dorl met ii D auto lou waclaten la uw oroer tbuiat H e a f Ponsiek met een waotrouwenden 01 ir UUBJCA lil Neen dat weet ik niet an de fase iets te vhig want zj mers op haar rh rs narekeren naar broers bij Abi i warren Maar Ponsiek ifiag er met veri m Tenslotte lei acnieo Kan Ut Wer ap Beoet wai d en dat Ponaieb wellichi wer Mantrro trt Oaaioir moesi j tebjk zun a e mte n aai rw Maafrro adt ér ol Else aarzelde Zij zou graag zegd b bb f 5r er vo 1