Goudsche Courant, maandag 7 september 1942

MAANDAG 7 SEPTEMBER prlncaa BMrden IM M koffriitooten IS II 8tutd Mnt d ttl ttüikainp 1 MaaktcelM ren VN p t GlArum S8M p X y Dongen m p stand eente deel zeskamp 1 Teublue 1X90 p 1 Beerden tt33 p 3 Boeken llSf p Zondag as wordt het laatste gedeelte afgowerkt t BDEKLAND8CBK SUCCK8SKK IN OSLO OvrwtnnlngenTan OvméMtpt é Bmym LATMN ftn QRIEK8 Dr M Helbcf oit itelt zicli voor leeKlabiea voor oudgymaaiiaatea ea andere gevordeideate lelden Keute auteur na geianealDk overleg Aaa vans October Aanmelden voor 20 September Oostharen 60 JONGELUI die wenMiien t trouwen zoeken HUIS I daalt van Imta anat fcaoitgalaganhaM gettoffeerd of oagemeubileerd Brieven onder no Q 5110 aan het bureau van dit blad Gevraagd een tweede Meisje 14 15 jaar Aanmelden na T aur bi Mevr REMME Pluweelenimgel 50 Waning op gseden stand tl lm li tl km iiimii Br 80 O 5100 bur v d blad En opdei een ruime keus LEKKERNIJEN van prima kwaliteit In DORDRECHT en de MERWE STREEK is het Last van concurrentie BINNENUND Het nationale zangfeest te Amsterdam DB UEIDEB OKS ftSM AANWEZIG Gincren 1 op den Dam te Anuterdam het e rste nationale zangfeest gevierd Het fraai versierde Damterrein was g evuld met een reusachtige menigte lullenden hadden gevolg gegeven aan den oproep die op den achtergrond van het podium stond Weest met ons de dragers van het Ned rUnd che Ued Toen ir Mussert d leider der N S B voor het raadhms aanSwaifa ging een groote oranjewit blauwe vlag om hoog naast den zetel waarop hu na de begroeung plaatsnam Het zangfeest werd geopend met een korte inleiding van den voorzitter van de stichting NaUonaal Z ngfewt den heer S Plekker In het bijzonder dankte hij den leider der N S B dat hy door zijn aanwezigheid biitk gaf van zijn groote belangste Img voor dit zangfeest De redevoeaijig werd aangekondigd met fanfares evenals de ilederen die hierop weerden gezongen Met krachtige stem leidde Willem van der Veör ze In Vele bekende liederen zong men met enthousiasme nvede terwuJ de nieuwe liederen onder het volk werden ge bTKht door verschillende koren van èm beld dlenst en den Jeugdstorm De Jeiding van den zang was in r den van verscheidene dirigenten Jakma de bekende leider van de omroepkoren te Hilversum opende de rU met het Wilt heden nu treden J A van Kersbergen heeft voor een h rmonischen tekst gerold waarmede de spreker de gedachten van het eene Ued verbond met die van het volgende Zoo leidde Wiüem ven der Veer het lied van Calh van Rennes Van daden Broeiend uit gedachten In dat door hM jeugdkoor aan het publiek werd medegegeven Gemeentchappelijk zong men vervolMIL het nieuwe volkslied van Henk Badings Nederlandsch volkslied waarop de inleider de aandacht overifncht op d Vlamingen en de ZuldAfnkaners Tevens vond een verwisseIi van dirigent plaats de bekende Vteamsehe zangleider die behalve door zijn werk bU de rangfeesten in het Zuiden ook hier te lande zich weds een goeden naam heeft verworJjen Willem de Meyer leidde Klokke Koeland en het prachtige ZuidAfn kMnsche volkslied De stem van SuidAJWka De Amsterdamsohe zangleider St ensen dirigeerde Zomer in Holland een lied van Theo van der Bul en de JEhnutedans van Juüus Rdntgen Richard Hols Waar de blanke top Ier duinen stelde hierop allen weer jn de gelegerheid tezan het schoone itederlandsche lied te lloen weerkhn Mn Henk van den Berg de Haagsche ngleider liet een ieugdkoor Het wandellied zingen eveneens een compowtie van Van der Bijl Nederlanders zifn echter niet hokvast V n oudsher zl n zij uitgetrokken om land in cultuur te brengen en van dere herlevende karaktertrek getuigden de anigeri m het Naar Oostland willen wy rijden dat evenals Kor Kuilers Volkslied eveneens door Van den Berg werd geleid Het laatste nieuwe lied dat hier werd aangeleeid s tond in het teeken an den tyd Het was een schepping van Henk Bladings naar een tekst van Enk Breman die de dirigent van de Dietsche Zangers Dijkstra met behulp an een gemengd koor aan het publiek liet hooren De heer Jansen leidde ten slotte Brand Buys Hou 7ee terwijl het zangfe s bciloten werd door het ze ide couplet an het volkslied De mu kale l egeleiding die he Conct tgebouwOrkest en de orkesten van de pol Ie en van den Nederlandsohen Arljeidsdienst garen viel reer te roemen SPORT ji N V B UITSLAG BN D t I t r 1 C t X Ie fclaaee HB3 ADO 4 Stormvogela Volewycken 1 4 SparU Hermei 1 10 Xdo XerXei 1 0 DWS DFC District U Ie klasse Bmma VSV 2 DHC BlauwWH I 1 reijenoord Haarlem 4 J AJax t Gooi 4 2 VUC RFC 0 1 SA BMT HVVt Vlos KUnckwUk J B pouda VeloK 0 3 UW UVS 1 3 VDL Quick 4 3 District m U klasse Quick Ensch Boys 4 1 Enschede AGOVV 2 2 Go ahead Tubsntta l Heracles PEC 4 1 Wagenlngen NIC S 1 District IV Ie klasse Roermond WHIem II 1 3 Maurlt NAC 1 1 BW Sj ekholMrheide 2 1 Ifoad Eindhoven 1 5 Plena Xx aga 1 5 PSV MW 1 1 District V 1 klasse LSC HSC I O Achilles 3nrek 9 1 B Quick Heerenveen 1 4 OVAV Leeuwarden 0 Veendam Ve loei DDbbele cU en la District I Ben niet alledaagsche nederlaag leed Sparta op eigen grond Met ntet minder dan 10 I werden de lood witten door HDVS geklopt Een begin om van te rillcnl Een vacht preitatle leverde HBS door In en leer vlotte ontmoeting de landskampioenen met niet minder dan 3 0 te slaan Vo e ycker begon uitstekend door ia Umudien niet niet minder dan 4 1 de baas vmr StormvogeU te blijvrn en Xerxe viel ooa teen met haar 2 0 nederlaag in Hearkm DWS en DFC deelden de punten waarby vooral opvalt dat de AmalerdammcrK zoo maar drie doelpunten maakten ATBLETIFK ONDCRLINGF KAMPEN 8PABTA Het eerite gedeelte van Sparta s onderlln tan zca en tienkamp is Zondag vrrw erkt D wedstrijden hadden een spannend verloop De zeskampers verwerkten 100 M hooffipringen en kogeMootcn d tienkamper deden 100 M 400 M hoogspringen vév smtitiren en kogetatoot m De beate prestaties Ttwkamp 100 M Naaktgeboren II sec M M Naaktget oren 35 S sec verspringen Aarnoutfw 3M M hoogspringen Neeriitgs tJO M kogelstooten Plvters 10 4 M 100 M suninc U3 sec hoog Zaterdag en Zondag x n tn Otlo athletlekwjBdstrQden gehouden waarop door onzo isümgenooten iraale suoecascn werden bchaald Op den eersten dftff wen da ultsUgen ala volgt 400 meter horden 1 Vromma DuHichl M3 aec 1 9ejbert D S Uiade Noorwegen ZOO meter 1 Oiendarp SIT sec Svan Osta SI 9 sec 3 W gemantu 4 Homburg tSOO meter 1 Dt RuyrTr 4 min 01 sec S Herzentierg Discuswerpen 1 Da Bruyn 3 meter IM meter dames 1 Neuendorf D Do tweede dag ts evenmin zonder spcces verloopen Op de 100 meter toonde Osendarp zlcli de snelste nut een tUd van 10 6 aec waardoor hl in nét bezit kwam van den eereprtjs beschikbaar gesteld door den Noorschtn minister president Quisling De Nederlandsche estafetteploeg legde evenenu beslag op een Ie prijs De voornaamste uislager waren 100 meter 1 Osendarp N 100 sec 400 meter 1 Fromme D 499 sec 800 meter 1 Seibert D 15T0 300 meter 1 Syrlng D 8 min 39 8 aec 600 metei 1 Syring m 15 min S sec 1000 meter estafette 1 Nederland in 1 min 57 4 sec verspringen 1 Wagenuin D 7 31 meter speerwerpen 1 Sunde Noorwegen 04 06 meter kogelttooten 1 Bongen D 14 17 meter TWES NIEUWE pEBELDRBCORDS Op 3000 en $ 000 meter TUdens Internationale athletlekwestrUdeft In Malmö gehouden vestigde John Mikaelsson een nieuw wereldrecord op de 3000 m 12 min 19 sec Ook het record 5000 m werd verbeterd en gebracht op 20 min 55 8 sec KADEBKAUfSPIOENSCHAPPUrf VAN DEN JELGDSTOBH Ruim 150 leden van het Jeugdstormkader hebben in Utrecht wedstrijden gehouden om het kaderkampioenschap van dwi Jeugd storm De kampioenschappen werden ge houden In den vorm van vljtkampen in verschillende eetijdklassen I e uitslagen lulden Mannelijk kader 19 25 Jaar 1 Vaandrig de Beurs Geveest Nedershorst 4156 3 4 pnt 2 Opperkompaan C van Belst Stafkwartier 4068 3 pnt 3 Hopman P Verpoorten Gewest ZuidHolland 40091 pnt 26 35 Jaar 1 Kompfcan P uidweg Gel west Brabant 38161 4 pnt 3 Stamheer G V d Berg Streek Amsterdam 3605 pnt 3 Opperkompaan A Greve Gewest NederBticht 33901 4 pnt 35 Jaar en ouder 1 Hompaan H Carsouw Gewest Friesland 2948 1 4 pnt 2 Kompaan 5 Heymans Gewest Limburg 2706 pnt 3 Hopman N Selles Streek Amsterdam 25251 2 pnt Totaal uitslag 1 Gewest Brabant 2 Gewest Limburg 3 Gewest Noord Holland WIBI RENNEN BBASPBVNINX WÏNT DEN GROOTEN BERGPRUS WFDSTRfJD Gisteren werd te Bunde voot den eersten keer de groote bergprijs verreden De volledige uitslag luidt 1 Braapenninx Princcnhage 3 u t min 2 Schweitzer Maastricht 18 sec 3 Sljen Maastricht 6 sec 4 De Best Haarlem 6 C Bakker Assendelft 6 Hofman Roermond 7 Lakemaa Amsterdam 8 Motké Slttard 9 Bakker Zaandam 10 Glltay Belg te OFFICIEFLE MEDEDEELINGEN AANMFI DINGSPLICHT RIETHANDELARBN De Onderv akgroep Groothandel in Rietmaakt bekend dat iedere rlethandplaar diein aanmerking wenscht te konen Voor eenaankoopverRunnlng oor opgebost riet zichvoor 15 September 1942 dient aan te meldenbij het secretariaat van de OndervakgroepGroothandel in Ript Kei7ensgracht Amsterdam onder opira e vpn de omret in geldtn de jaren 1936 1937 1938 en 1919 al medevan de verhandelde hoeveelheden bossenriet in gfnoemde jaren gespec ficeerd naarde verschillende soorten deknet matrlet enblarinet De aandacht wordt er Uitdruk keluk op e igd dat onder deze aanmeidinpsiïl cht niet allen deg ijen die riet op stam konpen het z g pacMen 1 doch u t tiu terd de han delaars d e het net gp oi teerd koopen en e handelen NIFIWF De SecrelarK Genei aal van h t Departe ri t van Handel Nijverheid en Scl eepvairl aikt hef volgende beke id de lederbesch k k IQIt ro 1 s Toodan e pr vtlTjed dat onder haar bepalmcen ziin gebracht alle dmfr emf n aK ede bHc ardere lot het flindrijven van marïtiines hesterde rie mf 1 of banden lonpiericle transport en el valorbanrirn vallia jnerriemen en ronde of tjevlochtcn snaren al dan nUt afee past ceheel of gedeeltelijk vervaardled lilt Ieder rubber bilata eenipe andere grondstof of eeni textielproduct Onder dere goederen In het onderstaande körlwec drijf riemen te noeiwen rjin niet begrepen de goederen waarvan het gev cht per stuk niet hooffer is dan 1 kg en de kleinhandelsprijs een bedrag van 10 per stuk niet te boven gaat Het Is verboden drijfriemen tn voor raad of voorhanden te hebben te koopen in ontvanB it te nemen te gebruiken te ver koopen af te leveren te verhuren tilt te leenen te verwerken of te repareeren als mede deze handelinpRn te doen verrichten Tonder h ertoe van d n Directeur van het Rilksburean voor hulden en leder HHL een schriftelijke vergunning te hebben ver kregen Ieder die drlKnemen in voorraad of voorhanden heeft s verplicht voor of op 19 Sep timber 1942 daarvan fn drievoud opgave te doen op een door den directeur van het RHl vastgesteld formulier dat gratis ver krijgbaar is bil de Kamers van Koophandel of haar plaat ehike kantoren ZIJ die de aan eeeeven poederen momenteel In gebruik heb ben dienen tegelijkertijd op hetrelfde formulier een verzoeI tot Inschrljvmc als gebruiker tot den directeur van het RHL te richten Voor het koopen en In ontvangst nemen van drli f riemen moet men een aan vraag Indienen bl de Arbeid inspectie op een formulier dat door het R H L op sanvrace ko i1e oos wordt verstrekt Gebruikers die onder een der Centrales van het Hliksbureau voor de Voedselvoorziening in Oarlogstl d rtssorteeren moeten de ingevulde formulieren niet bij de Arbe dsinspectle doch blJ dit Rijksbureau inrenden By dringende nood zaak kan de aanvraag tot het aanschaffen van nieuwe drijfriemen met voorbijgaan van de Arbeid inipedtie rechtatreeki blJ het RHL worden ingediend Voor het tijdvak tusschen 5 September 1942 en den datum waarop men de beslissing van het RHI Inrake het gebruiken tn voorraad of voorhanden hebben der drijfriemen ont vangt ts dispensafTe ontheffing van de verbodsbepalingen ten aanrien van het fn voorraad hebben en het gebruik verleend onder voorwaarde dat aan bovengenoemde vernliehting tot voorraadopgave stipt wordt voldaan Van het verbod tot het gebruiken van drüfnemen wordt tot wederooregging di pensatie verleend voo at betreft de tot de reserve van een bedrijf behoorende drijf riemen voor zoover deze in gebruik worden genomen Ier vervanging van krachtens ver gunning of dispensatie in gebruik zijnde drilfr emen onder voorwaa de dat de In bedrijfstelling binnen 24 uur nadien onder lopgave van blj7onde heden en redenen an het RHL wordt gemeld Van het verbod tot het verknopen afleveren koonen in ontvangst nemen het ver werken of repsreeren woi t tot weder opzegging di ipensatie verleend uitslisÉlend voor zoover het betreft loopende transport en elevatorbanden vervaardigd uit rubber of batata onder voorwaarde dat reeds gegeven of nog te geven voorschriften van het Rijksbureau voor Rubber stipt worden opgevolrd Van het verbod tot het TT nareeren wordt tot wederopzegging dispensatie verleend voor zoover de reparatie worttt tigevoerd door drfjfriemenfabrtkanten die bli het RHL zijn Ingeschreven alsmede Mider bepaalde voorwaarden aan brulkeri dU d M roparatlas pUchten te laten uitvoeran door gy voor soover dit wer do verjlaefcte dttkundigheid beschikt HX wasunr een kedrUf wordt aMlotea tUffriNC iMt dit oBVerwuid aai kei B I te worden opgegeven Niet nakoming van bovenstaande voor strafbaar volgens de b gUnfffn van het Economisch Sanctiebeslult IMl Voor nadw bijzonderheden dient men d Ned Staatscourant van 4 September 1942 t raadplegen terwijl verdere inlichtingen kunnen worden Ingewonnen by het Ryksbureau voor Huiden en Leder Keizersgracht 277 Amsterdam VERVALLEN VEBKLABINO AANKOOPVRRGVNNINGEN ndbouw Crisis Organisatie voor de Provincie Zuid Holland deelt aan belanghebbenden in haar wet gebled mede dat vanaf heden alle aankoopvergunnmgen voor een paard welke ouder zijn dan 3 maanden vervallen zijn verklaard Verlenging van de vergunning kan slechts geschieden vla den Plaataeirjken Bureauhouder van het district waarin het Iwdrüf van den vergunninghouder is gelegen AANVBAOBN VOOR NATTE PULP De Provinciale Voedselcommlssarls voor Zuid Holland maakt aan belangbebbcndan bektfnd dat natte pulp dit Jaar waarschijnlijk uitsluitend op aan koop vergunning zal worden beschikbaar gesteld Teneinde t dlg de noodlge maatr elen te kunnen treffen dienen degenen die voor een toewyzmg van natte pulp in aanmerking wenaehen te komen vóór U Septemket aj sekrifteUJk een verzoek tn te dienen bij d n plaataelijken bureauhouder van het district waaronder zij ressorteeren Aangevraagd kan worden 1500 kg per stuk vee boven 1 jaar dat per 1 December 1941 mocht worden aangehouden en per paard boven 1 laar dat op 24 Augustus j 1 op het bedrUf aanwezig was fa het verzoek dient vermeld te worden a organisatienummer naam en volledig adres van den aanvrager k oppervlakte bouw en grasland e aantal stuks vee boven 1 jaar dat por l December 1941 mocht worden aan d aantal paarden boven 1 jaar per M Augustus J 1 op het bedrijf aanwezig ê tota aangevraagde kwantum natte pulp het totaal van c en d X 1500 kg f zelfverbouwde oppervlakte voederbfoten en of mange Iwortelen g aangekochte of op eigen bedrijf reeds vrijgegeven partijen veevoederaardappelen De Voedselcommissans behoudt zich net recht voor om de aanvragen van hen die over voldoende ruwvoeder van eigen bedriff of anderszins beschikken zoo noodlg af te wijzen Opgemerkt zü dat het verstrekken van aen aankoopvergunning nog met garandeert dat in elk geval natte pulp zal kunnen worden aangekocht Het totaal beschikbare kwantum alsmede de vervoei skwestie zullen hierbij den doorslag geven 490e STAATSLOTERIJ EERsre riJST VIB DK KLASSE Trekking van 7 September ƒ S M No 18462 ƒ 1600 No 11867 ƒ 1N No 502U M03 ƒ 4M No 10 10 umi 15843 t iM No 12289 19483 t IN No 1709 488 7909 7885 1176 $ 13iM 14114 13067 19132 U731 l Jl7 FBU EN VAN 6S 1009 3931 6836 9736 12S41 l3lO 18841 4026 6899 9744 12382 1D118 18874 4043 6923 97 8 12612 1S145 18919 lO a 4048 6839 9792 12628 15281 18983 040 4114 6946 9796 12643 lo310 18987 1338 4209 6960 9800 12644 15330 19009 1248 4276 7017 9883 12743 19130 19013 1274 4339 7049 9907 12744 l 409 19098 1283 4365 7065 9985 12 31 1d454 19108 1304 4377 7097 9988 12769 15497 19109 n08 4437 7123 lOuül 12806 I3i75 19135 1398 4467 7154 10009 128015601 19141 1410 4507 7158 10017 12B i9 15646 19156 1304 4314 7159 10039 128 5 15741 19168 1517 4531 7180 10040 12908 15746 191711523 4537 191 10046 12914 15768 19177 1541 4642 7222 10097 12939 15771 19181 1j45 4561 7233 10242 12148 15787 19207 1008 4580 1 111121 12 84 158Jj 1 225 6 0 4j82 7380 10324 13008 15859 1924 17154585 418 10333 130 3 159 8 182M 1720 4600 745 10344 1 164 IÖ0J8 192 9 1781 4640 7465 10349 13076 16108 19111 1780 4667 o22 10195 1W8 16117 19328197 4673 341 10396 13080 161219 30 1797 4701 6i6 104 5 13110 16143 19412 4706 606 10445 1 137 16218 19414 4728 12 10452 Hlo2 10247 194 0 1838 4 42 20 104bü U162 16 19 10 1S82 4815 21 104 111 9 II iO 19t1 1926 48 8 26 IO4 4 I3190 16 f5 U 49 1959 4881 42 lU63b 11213 lb4019614 1965 9 0 j3 1064 r 24 16448 196 91967 49 9 811 1 694 1 39 16484 1 94 196 4995 a 9 10706 12 42 1648l f9l 199 5111 78110733 11264 Un r 1972 1998 5136 906 10738 132 1 ifiH 19 15 2014 5140 924 10740 13275 16428 19 41 2017 5141 934 10 76 11298 16l 81 ig fl 2031 3158 965 10807 11309 16 64 197722098 5160 8102 10810 1117 lf l 19831 2191 5172 8004 10823 n 9 16 89 19872217 3188 801J 10833 13427 10 95 1988 2272 5198 8116 10862 r4 19 loS 3 i99n 2289 5244 8020 10864 13558 16914 199 4 2299 5251 8060 10902 133 B 169l0 1991 2117 5257 8109 10957 11602 169 2 19920 2131 5268 8128 10993 11613 16984 19928 2 58 5272 8129 11023 13643 17004 19939 233 3283 8169 11063 11 55 17018 199 8 2391 5315 8178 111 67 iröO 1 057 2906 2417 5376 8198 1107J 13 72 17061 200712429 5404 8233 11084 11791 rO 1 20093 2438 3442 8280 11U4 13801 17076 201482441 5449 8263 11278 13874 1 156 20262 2517 3482 8290 11298 13901 1 162 203122520 5485 8301 11294 11908 1 181 203732533 3489 8411 11298 13911 17190 20426 2347 5513 8415 11299 13916 1 240 20511 2611 5348 8448 11100 11914 1 249 20 3 2618 5571 8450 11306 11944 r295 20611 2624 5587 8511 11322 13950 r298 206 8 2632 5698 8536 11142 14000 1 119 206372637 3610 8606 11386 14024 PJ 5 20618 2670 5843 8808 11438 14016 17187 20 03 2680 3661 8614 IH O 14052 r415 207402700 5668 8695 11517 14055 17497 20790 2719 5681 8698 11625 14068 TSIS 20946224 5746 8705 41631 14130 17547 21087 2738 5773 8722 11632 14178 17565 210992759 5780 8 81 11666 14187 17573 211592793 5794 8836 11699 14199 17609 2120t 2844 5799 8890 11710 14227 TOIS 212242861 3747 8892 11712 14285 1 654 21231 2879 5902 8 7 11763 14295 17659 21252932 5947 8916 11789 14335 1 687 21381 2965 5983 8923 11793 14362 17714 2U89 3004 6043 8993 11799 14371 17 40 214243006 8072 8998 11827 14374 17790 214263080 6097 9011 11831 14422 r841 21481 3101 6107 9031 11838 14453 17870 21493171 126 9038 11861 14454 17900 215013174 6188 9056 11864 14433 17981 215403208 8191 9058 11876 14515 18003 215flf 3243 6200 9071 11880 14627 h8063 213903265 6211 9126 11895 14641 18086 21591 3290 6271 9137 11903 14704 18154 2160T 3376 6314 9154 11923 14703 18171 21610 3407 6341 9161 11928 14713 18260 216183409 6374 9210 12028 14723 18276 21644 3418 8441 9254 1207J 14724 18100 216453438 443 9294 12078 14727 18335 2167 3494 6460 9349 1218 14748 18341 216 4 3538 6477 9409 12245 14754 18363 21680354 6486 9417 12314 14768 18525 216821567 490 9486 12350 14768 18654 iU o 3582 6498 9491 12338 14821 18569 217323632 518 9502 12358 14930 18733 21 0 3636 541 95J8 12390 14948 18742 21881641 6546 9554 12403 14979 18758 218983704 6609 9587 12432 15018 18814 21903759 6685 9646 1245 13019 18819 219 2 3897 717 9660 12485 15027 18828 2196i 1964 6746 9721 14497 15039 18841 21 4 S930 6760 9717 12523 Imiïbleven prijien 5 000 f 2000 I ISOU en I v n loM Voor Liw kuteilik bilik m deelaealac om betoond b J het onrijdM raa oaie lieve Zuster BdiinrdxMter ea Tiate Mei roiiw EUSAKTM MHA ZUYOAM betuigen wij U Wermede oazea oprechtea dank Oouda IW ZUYDAM ï A DORTLAND Dra W ZUYDAM J M ZUYDAM Hoofddorp Dr D W ZUYDAM C A ZUYDAM Spruvl Dea Haag A KRUISHEBR Zuydan Qowl Wt DE BOER Zuydam P DE BOER Oouda 7 Sept 1942 Nevea en NIchtea Hierover spreekt J U fod JÜeJfdef l Ds M N w SMii van Utrecht op 10 September as Zitplaatsen vril avonds 7 uur in de St Janskerk w RODENT zorgt voor uw gezondheid iaterklee ng moet NU reeds in behandeling gegeven worden als het weer kouder wordt JcomI alles tegelijken dan moeten wü soms onaingeniam lang laten wachten dus geeftNUreeds Uw Een go d gebit it de eerste eisch voot een goede gezondheid t Morgens en avoiid maat vooitl avoodsl poetsen met Prodeot tandpasta welke het dupergon tegen tand teen bevat is van het grootste belang vooi uw tanden I Die eenvoudige zorg voot uw gezondheid verzekert u bovendien van een prettig aantrclEkelqk voorkomen Is dat alles met van onschatbare waarde 7 WINTESMANm EGENJAt WINTEUJIt ZDtINCOtTUUM om e ttoomen of te veroen Nuffig gtrkfi UwkgHtm t aaf zorgt mor f KANTOORMACHINEHANDa Wil geven gaarne kosteloos VAKKUNDIG advies P Pelikaan f Stoomeri en Verver VERMICELLI PRODENT vanaf 1907 GOUDA latei 3066 3076 Kaaloori Amerika 21 de heerlijk schuimende tandpasta bijdeKarnemcIksloot BeBiBieBoaaüossMiBOKi Een Ieder leest ze Eiken Dinsdag Dondardag en Zaterdag wordl de KleintjesRubriek opgenomen Inzending daags te voren aan liet Bureau Markt 31 Oouda of bij de plaatselijke agenten elders SIMON DE WITÏ heeft succes WIJ ONTVINGEN REEDS altiid voorraad Een pradtt sorte trlng Smakelijk ea voedzaam BROOD Bakkerij k a u NIEUWE f VILTHOEDEN Leuke charmante modeilen Kleiweg 46 Nw Markt 25 m groote verscheidenheid Maar eerst per ts SCPTEMBU mogen wij met den verkoop beginnen Doch wij zullen vóór dien een greep uit onze collectia in de étalage EXPOStEMtN om U eea indruk te gevea wat w brengen en U wellicht een voorloopige keus mogel k te auken Dordrechtsch Nieuwsblad Moi ison de dagelijksche courant in vrijwel ieder gezin Voor algemeene publiciteit HET AANBEWEZEN OABBUD na Johan MARKT 70 naast Politiebureau GOUDA voorheen Hoogstraat 189 Rotterdam Plaatst hier Uw I advertentie I t i l Ml hiiarWrt vaar tot varvaraw aa VW g