Goudsche Courant, dinsdag 8 september 1942

DINSDAG 8 SEPTEMBER I942 nmnMMMMMwi Hierover preekt Udi U fU JUefdef l Ds Ma N W SMIT van Utrecht op 10 September a s i s ivond 7 uur Iltplaatsen vril de Sta Janskerk in iii iiiii m i m m i M CT wiM M iii n i m i M MMi n i Mi i nn i M Tji i n i i iiwi DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwarljairubrlakl wordt opgenomen DUudags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrekktag adverlemties 1 9 mM ƒ 0 22 elke J m M meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 mJL ƒ 0 29 ellce 8 mM meer ƒ 0 10 alles bü vooruitbetaling Adver tenties onder nummer aan het bureau 10 cent vertoooging Bewtjsnummer 5 cent extra Inzending den vooraïgaandt n dag Brieven knnneii worden fgehiald eiken werkdag van 9 0 uur Zaterdags lltfeen van 1 aur KDeKleiM Betuwe TE HAASTRECHT Deze week de volle pluk van de Reina Victoria en de Jefferion allemaal uitgegroeid fruit Waanadag aplambar la da pluk gatindigd Maak nog met de iiiatste zomersche dagen een uitalapje naar Haastrecht want spoedig volgt weer de lange winter Ondernemer W KOMPIER Telefoon 319 Haastrecht PRUIMENTIJD AdvtrtentMii OeVRAAQD asNk Kapitor mum LNrflni H P f WIJNGAARDEN Kl lwcg n Meisje fevrttld lleftt nitl bcaeden 16 ur van 0 4 uur Sophiattraat 38 Q S120 StoomwatscheriJ VeriendIngeoOK C helft overweein plut eenlg itrl kgoed vraagt plaatging Br no 033 Boekh Jac Marlspleln 33 Amilerdani Dr TBN CATK Maagdarm i Jlchtig rheumatlache tlacheen Zenuwziekten Is ultaliiitend DMirfardag 10 Saptombar alwaalg Rollerdam Eendrachtsweg 6S De Kamer van Koophandel en Pabrleken voor Zuld Holland maakt Ingevolge het bepaalde bij artikel 2 van het Overdrachtsbeslult 1942 beXend dat op 7 September 1942 In het Hindeiiregliter van haar Kantoor te Oouda een opgaaf van overdracht als bedoelobij genoemd artikel is Ingeschreven betreffende de N V Roomboleren Kaashandel C en A J Noordam tt Zoetermeer Ter kennla van schuldcischers wier vorderingen tiog niet openbaar ilJn wordt gebrjicht dat zli Ingivolgc het bepaalde bij artikel 7 van het Beilull het recht hebben een zekerheldstteiling te verlangen i Woning op goeden tand tl biir if tl kup inmid Br no Q 17 bur v d blad lODERNE KINDERWABEN tl huur ofte koop gevraagd Adres Burg Martenssingel 85 Nog steeds D NoUri i VAN KBANSN BURO Qomim aal op MMÜmtMM 1 Septoaabcr IM VJB eil Bur in Hotel De Zalm a d Markt aldaar pubhtk verkoopen de voU ftenda aüi te Gouda geleigen hnirniiMirii PAKHUIS met ab bov nwonmg Naalerttraat 19 20 Boven verhuurd voor S per week en beneden voor 9 25 per maand WOONHUIS RKl4er van Cataweg 94 Verhuurd voor ƒ 4 per week WOONHUIS Muilepoort 1 a d Groeneweg Verhuurd voor ƒ 2 75 per week PAKHUIS 2 verdiiecungen Vogelenzuig 10 Veirhuurd voor ƒ 8 pèr week WOONHUIS Lethmaetstraat 55 Verhuurd voor ƒ 5 35 per week Twee WOONHUIZEN L Dwarsïüaat Si2 en 24 Verliuurd VOO ƒ 4 20 en ƒ 4 15 per woek Te bezichtigen de laatste 3 werkd vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 en op dien djag van 9 tot 11 te aanv op den betaaldag 21 Oct as Breeder bij notities gratis b d notaris verkniübaar Gem Central Coniu voor IVIachinesch rijven De Inschrijving voor de nieuwe cursussen staat open tot 12 S pt a s bi den Directeur BLEEKEESSINGEL4 aEBOORTE HUWELIJK OVERLUOEN In da SoutfislM Csartnt gaplootst barsifcen alia belangstallanden In GOUDA an breeds omgeving wmMM SMAKilUK vensnuKeHP VIvo mèll Glucose maltose en een extra proote hoeveelheid Vitamine 8 te zamen fn oen voedzame smakellike en licht verteerbare siroop Oèt IS cle krachtig versterkende gezondheld beschermende bijvoeding die de kinderen juist nu zoo broodnoodig hebben Geeft hen eiken morgen na net ontbijt één eetlepel Vivomèl dan kunnen ze er weer goed tegen VIVO MÈL voedt en versterkt Bit tf iv f rt M droguun 4 fUi ptr flac ivtUMHiM Mwr J wtim TitnkMU n V Hmrnlmm ENSAID helpt U tijd geld en punten besparen Oomai an Maitjat MAAKT NU ZELF UW KLEEDINO THUISII Zandt aan brialkaarlaan INSTITUUT E N S A I D specifttt MBchUcinc nn p T T TilitMgstngtt 84 Utrtcht voorzien rtn ea duidelUk drei bfpUkt met SS cent aan postzcfreli porto briefkaBrt Inbegrepen zie model en wl zenden V een mooi boek met ruim 100 maten en modellen en tevens een gratU apparaat om V te laten zien hoe gemakkelijk onze methode li om THUIS zonder rekenen en teckenen alle kleedinf te leeren maken en vermaken aMfOMniuiNa ▼ raagt JONGSTE BEDIENDE MNL Bdavan ondar no G SIW bureau van dit UadL NEDERUNDSCHE RADIOMUZIEK FEEST LUWmMUM triMNI Af or MT fMTfl Hm Pr tr aiM vtti mj9sm m2 Te koop 2 marUesen zg an breed 240 en ISO Adr Dompeling Brugw Ned Spoorw N Vaart Spoorbr Een ninke WERKSTER gevraagd Adres Cronjéstrsat 24 Solution in oude kwaliteit hebben wO voor U als ge een fleschje of potje mede brengt RadioRuwielh J C den Riet W Tombergstr 39 4e Kade 46 Tel 3697 Huiaboudster of meisje gevraagd Br no 2820 bmr van dit Lidd Te koop gevraagd drUfrlemea C P de Waard Jaag pad 19 Gouda Tel 2569 evraagd gedipl kraamverpleegster tegen emd October begin November Br no 2821 bur van dit blad Een KAMERLAMP TE KOOP met 3 Iichtpumlen aan het plafood R V Catsweg 59c Julprouw vraagt een heer in nuis inwonend Br no 2824 bur van dit blad Gevraagd haltwas bakkerskaeeht ongeveer 18 jaar EVooraluis Haastrecht Te koop kwarte bontmaatel Seal prijs 30U Br no 2828 bur van dit blad Gevr een electr scheerapp Philips Br m prus no 2829 bur van dit blad Leeraar Wiskunde L O heeft nog eenige uren beaclhikb V h geven v pnvé lessen of byw V leerL Br no 2808 bur van du blad Meisje met Mulo diploma vraagt Handelskantoor voikr 2 è J dagen per week 6t noj 2805 bur van dit bljd Hct T zoekt kamer mei of zonder pen sion Br no 2807 bui van dit blad TE KOOP een kinderwagen een wi g en twee dekentjes Woens dag nè 7 u Vorstmanstr IJ Zrr StAAPKAMER te huur IJsselljjn 102 Ter bgh slof v d loiJptnde cuirsus bijle en fangeb door stud jongeman m Wi kunde v leerl HBS en Gymnasium Cond in overl Bi no 2811 bur V d blad Te koop prima eeeosmat 140x300 z gAn Hboy Jain Luijkenstraat 6 Wie ruilt een paar Jaiigen achoenen m 33 voor 34 k 5 Steenbergen 2e Kade JU Te koop dl van bed m kleed tevens 2 blauwe kat dienaU bode japonnen en 1 zwarte Lage Gouwe 108 Te koop aangebodea o0 t T ste zeilen met giek en gaf fel een box en wieg Ad rei Vossenburchkade 114 Ge r rrtje gem sK sUapk m keukemgebr nabü sta tion zoo mog aanik dist radio Br no 2830 bur bL Jongeman zoekt iwnsion m of zonder huiseluk ver keer in Gouda of Waddmx e n Br J Mosk p a P J Bekkei Winterd 15a Gouda Net meisje gevraagd voor halve dagen Scholten Pot gieterstraat 29 DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Nieuwe ontlastings eutnvallen ten N van Stalingrad afgeslagen wi I 17 SCHEPEN 108 000 TON TOT ZINKEN GEBRACHT ENGELSCHE LUCHTAANVAL OP WrST DUITSCHLAND Het opperbevel der Buitsche weermacht deelt dd 7 September In een extrabericht mede dat Duitsche dmkliooten aan de Oostkust van Amerika ap den Atluitischen Oceaan en voor de Westkust van Afrika in zware gevechten 17 in convooi of alleen varende schepen met een gezamenlljken inhoud van 108 000 ton tot zinken iiebben gebracht Verder deelt het opperbevel mede In den slag om Stalingrad hebbea Duitsche en Roemeensche troepen in xware gevechten opnieuw terrein gewonnen De VUand hernieuwde met gebruiluntklng van sterke Infanterieen gepantserde formaties sijn hevige ontlastliigsaanvaUcn uit Noordelijke richting op de Duitsche grendelstelIlng AUe aanvallen werden bloedig afgeslageii en 108 vtjandelljke pantserwagens vernield Pantserwagens en gonotorlseerde infuiteriedlTiries géateond daar afdeellngen vliegtuigen ea Inehtdoelgeschttt heblicn hierin een beslisaend aandeel De Inehtmaeht deed vardag en des nachts aanvallen op de lad Bovendien werden In den loop vaa den aaeht vliegvelden ten Oosten vaa de Wolga gebombardeerd Ten Noordwesten van Medyn xUn haifeaalda vüaBdelQke aanvalien deels tegcnaaaval atgeriagen BQ aaohtelyke bemaaavallen werden THegveldinatallaties ten Noordwesten van Itfoslia ea de vijandelijke aanvoer effeeiiet getrotfea Tn Zaiden vaa het Ilmettmeet mislaktea plaatselUke Sovjetaanvallen Tea Zuiden vaa het Ladoganeer werctca eveeeens veiaeheideae vijaadelljke aaavaUea aiet sware verllesen voor c cn vQaad atgcslagea BIJ een tegenfaaval werdea vUaadel e strijdkraehl B lageslotea ea vernietigd De bolsjewistea verlorea hlcrbU ralm IZM raaa raa deoden Op het Ladogameer wer ea door bomtreffers een bewakings aartalg ea aea sleepboot tot siakea I ebracht eea ander bewakingsvaartuig en 3 slecpboetcn beschadigd In den centralen sector van het Iront in Egypte werd een vyandelijke mrval afgeslagen Gevechlsvliegluigen f ukas opereerden ook gislerer met f ede uiluerking tegen Brrtsche arlil riesteliingen concentraties van tanks rn auto s en tegen een vliegveld aan de ral i che Golf Duitsche jaWrs schoten in luchlgevechten 15 vyandJl ke vlieg tuigen neer Een 18e viiMluig weid boven de wateren ten Zuiden van Korfoe neergeschoten Na enkele vrurhleiooze overdag on4jerT oiTien stonngsviuehten deden a deeiingen der Br lsche luchtmacht in den afgeloopen nacht een aanval op West Duitschland De buigerbevolkmg leed verliezen In woonwijken van verscheidene plaatsen vooral van Duisburg ontstond materieele schade en schade aan gebouwen Volgens de lot dusverre ontvangen bench en weiden 11 def aanvallende vliegtuigen neerge schoten Zeven andere yliegtuigen verloor de vijand by tÈRjphten naar het bezette gebied in het Westeii LicMe Duitsche véclïtsva gtuigen lieöben gisteren overöag voWden oorlog belangrijke doelen in Zuid en Mid den Fngeland en havenwerken aan de Noordoostkust van Engeland met zware bommen bestookt Des nach s b Htibardeerden gevechtsvliegtuigen vv erven in Sunderland Talrijke ontploffingen werden waargenomen De Britsche vloot NAAR DE DERDE PLAATS VERDRONGEN Volgens een door het opperbevel van de Duitsche weermacht opgestelde balans der sterkte van de Bnt che vloot na due oorlogsjaren heeft de Britsche vloot van het uitbreken van den oorlog af tot eind Augustus 1942 precies een derde van haar aaütal slagichepen meer dar de helft van haai vliegkampsche en byna een deide van haar kruisers meer dan een derde van haar torpedojagers en veel meer dan de helft van haar duikbooten verloren Ook de vlootafdeelmgen der dominion werden grootendcels vernietigd Zoo zijn er van het Australische eskader nog slechts een of twee kruisers en een paar torpedojagers overgebleven Ook het Biitsche eskader m de Aziatische wateren dat ter verdediging van Singapore en Indie uu eenige zware eenheden was samengesteld is vernietigd Door deze verhezen heeft de Britsche vloot haar eerste plaaU In de ru der zeemogendheden moeten afstaan en IS zu naar de derde plaats verdrongen DISTRIBUTiENIEUWS UitreUcing versnaperingenkaarten enz AAN PATI8NTEN IN ZIEKENHUIZEN £ J Patiënten in ziekenhuizen en andere byzondere instellingen aan wie als regel de nieuwe distributiebescheiden eerst b j hun ontslag uit de inrichüng door de distributiediensten ter hand worden gesteld zullen in den vervolge de nieuw uitgereikte versnaperingen ringenonderscheidenlijk tabaks of sigaretenkaart reeds tijdens hun verbluf aldaar ontvangen Deze kaarten worden door de distnbutiediensten aan de administratie van het ziekenhuis uitgereikt die de kaart dan aan den patient ter hand st t Deze regeling geldt ook indien de patient m een andere gemeente woont dan waar het nekenhuls is gevestigd In verband met het bovenstaande wordt er nogmaals op gewezen dat personen die m een ziekenhuis worden opgenomen verplicht zyn a 1 hurt distnbutiebescheiden voor voedingsmiddelen bu de administratie van het ziekenhuis m te leveren Deze verplichting geldt dus met voor de ver mapermgeinkaajt en de tabaks of sigarettenkaart UITREIKING NIEUWE BONKAARTEN Tusschen 14 September en 3 October De dislributiediensten zullen van 14 September tot en met 3 Octobec bonkaarten Voedingsmiddelen He periode alsmede nieuwe aardappelkaai ten uitreiken Evenals voor ds vorige periode zal ook ditmaal onderscheid worden gemaakt tusschen stad en landkaarten Binnenkort rundvet op bon 48 Op de bonnen 48 van de l oterTcaart en van de vetkaart welke geldig zullen zyn gedurende het tyd van Vrydag 25 September tot en met Dinsdag 6 October zal desgewenscht rundvet verkrijgt aar zyn Per tweetal bonnen zal men 200 gram rundvet kunnen lietrekken Zu die rundvet wenschen te ontvangen dienen de genoemde bonnen bij hun slager i te leveren desgewenscht tegen ontvangstbewijs in het tijdvak van Woensdag 9 tot en mat Zaterdag 12 September Zij die gedurende bovengenoemd tijdvak bon 48 met bij hun slager iiebbën ingeleverd kunnen daarop geen rundvet lietrekken doch uitsluitend de artikelen ter verkruging waarvan deze bon nader zal worden aangewezen De aandacht wordt er op gevestigd dat het afleveren van het rundvet eerst is toegestaan met ingang van 25 September 1942 NOG EENS DE lAPTEMELK Aangezien gebleken is dat terzake zeer veel misverstand bestaat wordt er van bevoegde zijda nogmaals de aandacht op gevestigil dat gedurende het tijdvak van Zond fcift Septeml er tot en met Zaterdag 12 ctember de bonnen reserve 1 49 vanWe l onkaart voor voedmgsraiddeleA welke IS uitgereikt aan personen vanl21 jaar en ouder lUsmede de bonndh reserve 249 van de i on1 iarti welke is uitgereikt aan personenVfjll 14 21 jaar elk recht geven op iet koopen van 1 liter taptcmelk ol karnemstk of een hoeveelheid consumptiemelk producten waarin 1 liter taptemelk of karnemelk is verwerkt Bij het koopen van uit taptemelk of karnemelk bereide gortpap zullen m verband hiermede in den vervolge Iiehalve gortbonnen tevens de noodige ix nnen voor taptemelk moeten worden afgegeven BINNENLAND Engelsche vliegtuigen boven Nederland VEERTIEN DOODEN Gisteren overdag heeft de Brit getr bt boven Nederlandsch gebied te vliBjgen meldt het ANP Tengev olge van den luchtafweer slaagde hy er niet m zun bommen te richten Onder de burgerbevoUcmg vielen 14 dooden Acht personen werden zwaar en enkelen licht gewond Voorts werd eenige materieele schade aangericht RECHTSZAKEN VRSDSGERSCUTSHOF Hallo UITLATINGEN IN BELEEDIGENDEN VORM OVER DE N SJB W B te Rheden werd m beroep door het hof veroordeeld tot een gevangenisstraf van dne weken Het hof overwoog hierbu dat het aan het hof uit eigen welenachap bekend is dat het woord luillo Indien daaraan de beteeicenis wordt toegekend van hang alle laffe landverraders op een der ge ruilcelyke wijzen is waarmede v anden der Nederlandsdie volkseen heid het volksdeel der NSB plegen te besdiimpen Onder deze omstandighe deft heeft het woord hallo in de vorenliedoelde beteekenis geluk ver dachte het biykens verklaringen van getuigen en zyn eigen mededecling ter terechtzitting gedaan heeft gebruikt het karakter gekregen van een uitlating in beleedigenden vorm ten aanzien der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland terwyl het i ezigen van het woord in vorenbedoelde beteekenis op den openbaren weg ten aanhoore van anderen op zichzelf reeds redelykerwyze het oognverk ge acht moet worden in te sluiten zich over die beweging m l el edigend n vorm uit te laten Voorts venoOTdeelde het hof P B te Rotterdam tot een geldboete van ƒ 25 B had op den opentwren weg ziende naar de vlag der NSB het woord landverraad gebezigd Het hof overwoog hierbO in soortgelijken zin als hiervoren vermeld en meende met het oog op de geestelijke en lidiamelyke gesteldheid van den verdachte by uitzondering met een geldboete te moeten volstaan OFFICIEELE HEDEDEELINGEN TOCWMZINOeK EENHFroS7BEP tn WASCBPOEDU De Secretarls Genrraal van het DeparteTiipnl van Handel Nijverhptd n Scheepvaartmaakt bekena dat de geldigheidsduur vande toewlizlnKen voor eenheid zeep en die vande toewlJrinKen voor waathpoeder welke eenvervaldatum hebben gelegen In het tijdvakvan ao Augustus tot en met SI SeptemberIMS verlengd is tot en met tl September 1943 evenaU dit het gevat li met de toewijzingen voor seep 1497 MAXIMUM GROSSIEKS EN DETAII LISTENPKUZt N VOOU GBÜ1 NTKN Bekemdmaklng N Ma IKE Deze prUslUst geldt van S September Isu at De eerste pi i s la de grossiersprya de twctde de deuiUistenprüa OKOEVTEN Ie pr p ISO st e pr p st Holl bloemkool la twven 30 an over den kop gemeten 18 50 O M Ib boven 2S 30 cm over den kop gemetea 15 50 0 2ü II boven 18 25 cm over den kop gemeten 11 50 O UI van 12 IS era over den kop ge luetVil 8 0 10 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Wme kool HM 006 Roode kool 6 f O Uö Savoye kool geel of groen 6 ƒ O 08 Climeesche kool ƒ 5 50 ƒ 0 07 Spitskool liM ƒ 0 07 Boerenkool It O 08 Snij dunsel stoofsla ƒ 9 50 OU Andijvie ƒ ƒ 0 10 Fostelehi ƒ 15 50 OIO Spinaila blad l 3M Ie pr p 100 st 2e pr p st Kiop ila I minstens 20 kg p 100 st ƒ 3 50 ƒ OOI Il van 17 20 kg p 100 st ƒ 3 005 Komkommers Ia minstens 850 gr p at ƒ 17 Oja Ib 700 850 gi p st 14 ƒ0 ƒ 18 II 600 700 gr p st Il O M UI 500 600 gr p st 8 0 10 Ie pr p 100 kiE Se pr p kg Komkommerstek 10 50 O 14 Tomalen I II m en IV ƒ 20 oas Tomaten bonken 15 50 O 30 Tomaten kriel en gescheurde lO 0 13 ie pr p 100 st 2 pr p st Aubergines 22 loM Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Blad van kliolselderU S ƒ O 10 Ie pr p lOS bos 2e pr p boa Peterselie kervel 4 90 O 07 Bosselderlt 4 O OS Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Prei boven 10 mm diam 12 0 t5 tot 10 mm dlam lO 0 12 Zilverulen 15 50 O 20 SJalotten 10 O 13 Au urken aort 1 31 50 O 40 soort II ƒ 21 S 27 soort m 13 O 17 soort IV 10 0 13 soort V 9J0 O 08 I en II stippel ir O 17 in en IV sUppel 9 jo O 06 Pepers 46 O SS Ie pr p 100 st Se pr p st Paprika 13 Oil Koolrabl boven 7 cm dlam 6 O OS Ie pr p 100 kg 2e pr p k Peen ronder lot I van SO SO gr gewas schen 10 O 13 It van 51 200 gr onge wasschen 11 OOS mvan 201 90S gr ongewasschen 6 ƒ 0 OS le pr p 100 bos 2e pr p bos Bospeen O 6 kg peen minstens IS st p bos 7S0 OIO Ie pr p lOS kg 2e pr p kg Gekookte kroten 3 st of meer per kg f3 O IS minder dan 3 st per kg 11 50 0I4 Kroten 1 tot Vi kg p st 7 0JI9 11 van z I kg p st S OOS m van 1 1V kg p st ƒ 5 oor HerfstknoUen 9 50 zoos Bleekselderij 10 0 13 ZuchettI 10 ƒ O 13 Uien B T 50 O 10 Ramenas Il ƒ 0 14 XnolselderU met lof I boVen IS cm dlam IS ƒ O IS n vanS10 cm dlam 10 0 13 lU van 8cm diam S OIO beneden S cm dlam 5 ƒ 007 Voor het snUden van kool mag 3 et per kg berekenf worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag t et per k of per bos berekend worden met dien verstande dat de wortelen vóór het schrappen gewogen wo den Voor bezorging van groenten mag door detaillisten 1 et per kg In rekening gebracht worden boven den verkooputtis at winkel Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde producten alsmede voor het zg uitschot moeten prijken berekend wor n die in een redelijke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maxbnuinprljzen welke gelden voor de beste kwaliteit Bij inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximum prljren moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd Het vragea van hoogere prU en ts strafbaar Bewaar Sezo opgaVé ea gebruik bamt Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken ItUNDVETTORWUZINOEN De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherlj maakt tn verband met de l eachlkbaarstelling van rundvet op de bonnen 4S der boter en vetkaarten bekend dat slagers j edurende het tijdvak van 9 tot rn met 12 September 1942 van hun klanten ontvanfcn bonnen op Maandag 14 September ISIZ hU de plaatselijke dlstnbutled lenst m dienen in te leveren ter verkrtlglns van vettocvOslnfen AANVRAAGFOKM n lEREN VOOB HOOI lEN BEHOEVE VAN PAKTICULII KE PAAROENHOUOSBS Belanghebbenden worden er opgi wezen dat zO de an hun hoolhandelaar levtraf cler ontvangen aanvraaeformalleren vooi hooi vóór 15 September as elgenhandlc ingevuld en onderteekend b j hun Plaat lUken Buieauhouder Ingeleverd dienen Le hebben De particuliere póaidenhouder die tu g geen aanviajgformuiier voor hooi i M ht hebben ontvangen stelle zich tltertoe uiuiud dellljk lil Aanvraaetormulleren voor hoai Welke 15 Septembi r 1 4Z bij dr PlaaUeHJke Burralihouders binnenkomen alsmede die welko onvolledig onjuist en of onduidelijk zijn ui gevuld zullen zonder meer ter aUde wordrn gelegd en dus n 1 e t tn behandeUng worden genomen Tti V iil tmng van nisvtrstanden de iwij nog I ede dat ondtr partlcullare paaidenhouder woiden vc staan zU die Mn of n paarden I ouden en over geen BOUW ei fweiland be Lhlkken zoodat de paardf ri ks zon e p ial staan 2904 IMIVEBINO VAN EIEMN De Provp clale Voedselcomniiaaaris voor Zuld Holland maakt bekend dat de gelegti held tot het Inleveren van aier n diK pluimveehouder die voor hun pluimvee ge voedertueH Ijzing ontvangen Is opengeste I tot en met 15 Septeint er IS42 Degenen die aan hun verplichting tol Jn leveren nog niet volledig hebben voldaai zijn dus nog In de gelegenheid hun verrul i te herstellen In velband met hel bovenstaande behoeven dus de aansiagkaarten niet voor S Septetnbe 1M2 bU den PlaatselIJken Bureauhoudér te worden ingeleverd doch zoo spoedig mogellji na 15 September en in leder geval voSO September ISO Dit laatste In tegenstelling met een eerderIn Oorlogstijd maakt bekaad dat d termU geplaatste publicatie EIEKINLEVEaiMS i seXi5 r Het Rijksbureau vooft iMMnlVOorxleniiii waarin het verr lcht t MVMM M Ui el r fidoor de houders van p MEn die tru voedertoe w zing ontvwtflwK müM wordeigeleverd U verlengd tot 20 SepMmber IMS Aanvankelijk was de termen esteld oi 90 Autfustuï 1942 MOI TWFEDFHANDS GKNERATOUtN RN ONDERDEELEN VAN GKNKIATOREN De Directeur valt het Bureau 0 n ratar fi en Tankifas BGT vestigt d undacht op het volgende 1 Volgens de Generatoren betschikklng 1 40 N 1 artUnïj la hel verboden gunning van den dtéectaur J bureau fEeneratoren comygi of drukvaten te Jtabrl c a r m 0t ot leveren tet wtjl het vfUjaa artlke Ud I van genoemde hr fhWlrtag eveneen verboden Is generitoren coinv oren en nf drukvaten te gej rutken xo ÉeM hrirt HJkf vergunning als iSovenbedom bruit vtilKt datuok uutiLiiaémde tweediNlrfnHBfenerature niet znndf r tc temming vatHl tt m ecteur va BGT moeenNvorden itg ai m m ó v0 gebruikt op andere S Volgens artikel 1 van vooraoemde be schikking worden onder genaratoren en compressor instaHalles ook verstun ondef deelen van generatoren c i oompre wtw Installaties 3 Hiertoe gemachtigd door den Secretaris Generaal van het Departement v n Handel Nijverheid en Scheepvaart heeft de dlrecteui van het BGT ontheffing van R t in artikel 6 lid 2 gestelde verleend voor wat betr Ti de levering van generator ond rd elen doof fabrlkant en aan bU het BGT IngeKchreven handelaren resp door fabrlkantM en hande laren aan houders van gebrulks rgunnlngen voor gasgeneratoren vait hel faMttsat wa r vo r de betrokken onderdeden btttemd llo De levering van generatoren ttÜt en ieder andere levering van onderdeden blijven dien tengevoip zonder schifftelitke verRunnlii van den directeur van het BGT ultdruh lijk verboden BeUnghebbenden wordt er o geweren dal zl zich bij het overtreden van bovengenoemde bepalingen schuldig ma c na dfl mgtrlbütleiiwt M overtredliTC vmi dfl i