Goudsche Courant, woensdag 9 september 1942

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 1942 Bim en Bom de flegmatieken ppjLEGEE BENOn mif den vao het duUei l October 1944 80 Sept ikuir benoemd de heeren W M ï an d i Heuvel J Vonk mJLitl G J W v n Dorp cn iWgJ r Linde ENLUIST C M CEET i jQBavönd aï ifl d tangveragTzaiK en Vrindschap met gJXj VMi let kinderkoor liVnefidschanf en de muziek J lixii Excelsior een open S Mi even op het terrein van hw jac Kleibeuker inde buurt Spreeu nhoek WIKrEEHULP ACTIE fM biiurtschajpshoofd oor de in het fBoe v Wmterhulp S IS aangewezen de heer W B Aêi lerwijl tot wijkhoofden werden i d de heeren A W van Cappel f wijk A T van Duyvendijk r i wi B A H Doeten v n Leeu ÏÏfft voor J 2 U wen Cz voor ijk Kerk weg GESLAAGD fliut pfciatsgenoot de heer G Vis A Se te Kntterdam voor het diploma vjbekwaamhejd motor en rijwielbe drvJ Reeuwük BVRGERUJKE STAND Q l ren Martinus n van Th W Nejjfboff en M Stolwijk Ondertrouwd H Frie 25 J te Gouda G Buttenberg 26 j alhier Cttnwwd P G Hoogendoorn22 en H Sotel 19 j Ovtrltden Mana Catharma v d Berg dr van Th H v d Berg en A H ïost GEVONDEN VOORUERPEN Gevonileii badlwk handdoek en mutii libevr bÜ A de Jong Weth Venleweg gi48a heerenportemonnaie met Inhoud Itben W N van Arkel Plattevreg gTAND DER WERKLOOSHEID Deze week stonden bg de arbeidabesiddeliat ingeschreven 8 werkznekeniltii Vijf werkloozen i ri werUzaam in djcflilrale werkverruiming terwijl de menged In Ie steunregeling zijn opgenomen Stolwük IDEGËRLIJKE STAND Gel oren Adrianus z van A ïerkaik en N B Molenaar Pieter i vai H Vermaat en M v d Oever Jacobus Aal bert t van G Gelder bom en Q Korver Getrouid Damel Teunis Ver jloep 24 j en Marja van der Wal 11 J Jan de Jager 23 j en Marngje Seelen 25 j GELDIGE BONNEN Aruk Bod Aantal tm MapBelen 46A IMt kg IZSept tedafiielen 46B 1 kg 12Septhtchuit br of geb Y 46 75 gr 12 SeptIteem br 392 393 394 39S 70 gr 3 Oct fcler 44 14J5 f r 12 Septleiw 1 35 2 36 en 3 3S 3 38 4 36 125 gr 12 SepL ood o geb 46A 400 gr 12 Sept niiKi o geb 46B 50 êr 12 Sept OiocoUdt 46 47 100 gr 3 Oot ft 385 250 gr 3 Oct kbr 17 Vi a 10 k 30Sept 383 500 EI 3 Oct a 387 388 389 lOj gr 3 Oct loHmniTogaat 33fl aO gr 3 Oct Ik 4 A 1 L 12 Sept Wroteiun EAkaart 02 2 U 31 Ott ulvnichten 384 250 gr 3 Oct erraicelli mac en ipaghetü 386 100 gr 3 Oct J Ttt 44 00 gr 12 Sept Hijet 4 48 4 50 re 250 gr 3 Oct rjeep m 50 gr il Dec Wttea dames 46 20 st 12 Sept J r 3 2 1 kg Oct iuikerwerk 48 49 100 gr 3 Oct liiMlukaiirt 46 1 ran ts 12 Sept Ptemelk 1 49 2 49 1=4 L 12 Septi Se ene 41 tm I2ü 46A 100 gr 12 Sept 46B 50 gr 12 Sept 370 28 4 75 gr 30 Sept 370 45 gr huish 30 Sept M 28 è 75 gr 30 Sept 3M JW gr wasch of zeepp ïM waachp T f wasch of reepp ff M 75 gr Zeep 30 Sept 30 Sept 30 Sept 30 Sept ïeep tail 28 è 75 gr ïeSi £ P 336 250 gr 30 Sept nO gr wasch en zeepp 28 è 75 gr zeep 30 Sept L 75 gr Sept Brandstottes SrJlïlfM 03 KF I Eenh SO Apr 43 i 52 et IX IFenh 10 Septll IX 50 stuks 30 Sept DVItm ï 1 Eenh SI Dec vSk behalve bon K MINEIIUIID HET RADIOWINTERSEIZOEN Niettw ttitzendschema van den Nederlands hen Omroep De peradienet van den NedeoMtdschen Omroep meldt Op Zondag 8 September is een nieuvir Uittendschema voor de zenders Hilvwpum 1 en 2 in werking getreden Het owergaan des avonds om 20 15 uur op de radio distributie brengt mede d t een aantal belangiyke uit zendinfm naar den voörsvond moest worden verplaatst willen althans de bezitters van eigen ontvangtoestellen m de gelegenheid gestekl blljveo deze uitzendingen te beluisteren Niet uit deze noodzaak alleen echter is ditmaal het nieuwe zg wmtersshema geboren Daamlast v het de bedoeling geweest het aantal sdial els in den programmaketen te verminderen m a w den hiisteraar programma s van langeren duur te bieden die een beter sluitend geheel vormen Deze bedoeling he ft n n m hel bijzonder voor den zenoer Hilversum I kunnen verwezenlijken waarbij men er tevens in geslaagd is deii luisteraar zoo veel mogelijk houvast te geven door vaste tijdstippen voor de uitzendingen m de ondcrsche den genre te reserveeren Zoo is er byv lederen werkdag over den zender Hilversum I tu schen Iwaa f en een hetzradansmuziek s Maandags Woensdags Donderdags en Zaterdags hetzu een pj omenade cqncert s Din dags en Vnjdags Tusscjien n en twee uur geeft Hilversum 1 steeds een hcht luncliconceren tusscherJ twee en vtjf een grootmu7ikaBl programma Dinsdags eiDonderdags b taat dit laatste voornameiuk uit ernstige op de pveuge dagen o erwegend uit hchte en Vrydagsb v uit filmmuziek In het kader dezer groote middag progianima s biedt Hilversum I dfl s Zaterdac een voor het publiek toegan keliiken bonten middag Tusscher viif en zeven brengt deze nder op alle werkdagen een gpillu lreerd ra diofeuiUeton een mu ikaa veriuch hoofdartikel be staande uit klank beelden uitgebreide reportages of luis terspelen Drt laatste is des Zaterdafs het geval wajrbij er naar gestreefd zal worden ervoli luisterspelen tt brengen die naar de ervaring heeft geleerd een iterke aan rekkingskrach op den liusteraar uitoefenen De Zo dapniddiw jplaat op HiKer um 1 us schen tvJÖfen vier in het tepker ir de syj ph mische tusschen vier en vijf daarentegen en sB onds tusschen half uwen en half acht in het teeke i van de lichte muziek w Op Hilversum 2 is de Zondag tus senen twee en due uur gewijd aan het groote luisterspel en tusschen drie en Tijf aan opera en operette die elkaai regehnatig rullen afwisselen Op de werkdagen hoort men v a Hilveisuro 2 van half twaalf tot half een altiic een middag en van half drie tot half er een namiddagconcert Uit deze voorbeelden blnkj wel da verbrolkehng van den zendlnd zooveelmogeluk is vermeden De mogelpi heden die zich hierdoor openen zijndoor de programma leidifig gretig aangegrepen om In het nieuwe seizoen denlukteraar ook inderdaad iel3 nieuwsvoor te zetten Volledige gege vens kan men inden inden Luistergids terwiil ba endien dageluks na ife tweede ochteTKT uitzen dmg au nieuwsbench en o e H lvesum 1 en des middags om half een ove Hilversum 2 voor de microfoon een orogramma overzicht zal worden ge geven IWIaiigrijke uitzendingen Tenslotte vermelden wij nog op welke tijdstippen de regelmatig terugkeerende belangrijke uitzendingen van 6 Sep emb r af te b=Iii ste en zijn D nleuwsbtrlchlen an dm B N O komm o werkdagen ochtends om half acht tn liaU negen v middag on kwart oor cn en namiddags om kwart voor ijf dus Biet meer om kwart over v jf steed over beide zenders De eerste avond uitzen 5 nleuwiberlchlen komt op Hllver sum 2 om half zeven en op HiKe au n 1 o half acht de tweede avond uitzending wee OTer belde zenders togehjkertijd om kwait voor t fi Max Blokzijl H Iversum 1 Maandag en Donderdag WOO uur Neêrlands slem van het Oostfront Hilver sum 1 Dinsdag en Vi jcItjï 19 00 uur Front en vaderland HiKersum 1 Zondag 19 30 uur nirk van den Hul Hilversum I Zaterdag Land ans lust H Ivers 2 D nbdag 19 00 u Voor de Jeugd Hilverbu n 2 daselijks behalve Zaterdag 17 00 uur Kleuterklas Hilversum 2 Maandag W oens dag en Vrijdag 11 00 uur Politiek cabaret Hilvers 1 Zondag 17 00 u Voor den boer Hilvers 2 dagelijks 8 00 u Spiegel van den dag HiUtisum ï dage Hlks 18 4 uur HU eL um 1 op weikdagen 9 1 uur Godsdicnatlge uitrei dingen HiUer um 2 Zondag 10 30 IZ 00 uur op werkflagen 10 00 en 14 00 uur H J Woudenberg Hilversum 2 iedere 14 dagen op Zondag 12 10 uui Arbe dsfronl Hilversum 2 Zaterdag 1 10 i Spoil Hilversum Zondag van 17 45 1830 uur Hilvcrlulm 2 Maaadag Woensdag en Vrijdag 7 40 uür Hilversum 2 Donderdag en Vrijdag 18 00 uur Almanak Hilv rsui 1 op werkdagen om 12 00 uur Sibbekunde Rilversum 2 Zondag be tnt eind Septemberi 19 00 uur Hier W A Hilt ersuni 2 Vrijdag 18 15 uur NSB Hilversum 2 Maandag en Woons a lcciuii0 ii fiacKar dag om 28 15 en Zaterdag om 18 00 uur Voor de vrouw Hilversum 3 alle werkdafeo 4S lav OtaiAMt Douderiiag II ot u P uim i dag Woauda en Vrijdag 15 30 uur JLektcTspclen Hih eraum I op Zondag om Ma um WoenadM It IS uur en Vrttd n 30 uur fülvenum 1 Zaterdag om 17 90 u Omroep p anotrio Hilversum 2 Maandag om de veartim daten van 19 30 JO 19 aur begint i Octobe Onbehoorlüke prijstopdrüvingcpraktüken ƒ 1M 0M VOOB EEN KEVIDENIERSWARENFILIAALZAAK De NV Andre van Hilst te Waalwijk welke 33 kruidenierszaken exploiteert heeft m 1941 berhaaldeMlk kruiden prswareti te duur verkocht Soms werden bepaalde goederen zonder eenig aanliding in de filialen duurder verkocht dan voorheen in andere gevallen is een artikel jneer in prus verhoogd dan de stijging van den inkoopprijs veroorloofde De ejnstigste overtredingen zijn echter begaan doordat artikelen van ouden en Koedkcopen voorraad verkocht zijn tegen den prijs welke nieuwe duur der ingekochte goederen mochten koeten Er was een geraffineerd systeem uitgedacht waarmede men hoopte ontdekking van den laatsten vorm van prijsopdrijving te voorkoijien De directie gaf nl het personeel voor den vprm aanwijzingen die ge heel in overeenstemming waren met de voorschriften Zij vyist echter dat deze ins ructies in de praktijk onuitvoerbaar waren De circulaires waren echter even zoovele schriftelijke bewijzen dst de n v de hand hield aan de voorschriften en moesten dan ook dienen om controleerende opsporingsambtenaren zand in de oogen te strooien De n V heeft zich by de behandeling van haar iaak niet ontzien de mogeliikheid van incidenleelë ongeoorloofde prusverhoogingen in de filialen open te laten Het was dan eventueel gebeurd tegen de orders van de directie m en het te veel ontvangene zou door het personeel ten eigen bate zi n aangewend Deze ongefundeerde poging lot verweer heeft op de berechtende instantie uiteraard tn zeer slechten indruk gemaakt Het feit dat bovendien de administratie onvoldoende was pleitte verder al evenmin in het voordeel van de n v Bis het iSfmemen waarmede men getracht had ontdekking te voorkomen Hoewel de prijsovertredingen in deze zaak steeds een centenkw eetie wareif moet het bedrag der onrechtmatig In hooger beroep is de NV van Hilst an ook door hel hoofd van de priisbehporsfhmg tot een boïte van ƒ 100000 Vfroordeold terwiil bekrndmdking van het vonnis levens is gelast Nederland che bedrijfsleiders naar het Oosten DFIEGATIE ONDER I EIDlNGj VAN MR ROST VAN TONNINGFN Ter onmiddellijke uitbreiding van de medewerk ng van rije Nedeiland sche arbeidskrachten m hel bezette Oos eIl ke gebied is op 1 Septembc jl op uitnocidiging van den Riiksminsti r voor de bezettf Oost cli ke gebeden Alfred iRc senberg en an den Riiks commissaris voor de Oekraïne gouw leider Erïch Koch een gezelschap in vooraanstaande per ontn uit het Ne derlandsche bedrijtBleven vertrokken naar het Rijkscomreissanaa Oekraïne en het Generalbezirk Wit Roet hemt Het gezelschap staat onder leiding an Freiherr von Harder van t Rilks ministerie voor de be ette Oosttliike gebieden De Rijkscommissaris voor het be e te Nederlandsche gebied rijksminister dr Sejsslnquart is ver legenwoordtgd door zijn persoonlijken refereijt dr Holz Van Duitsche ziide nemen verder aan de reis deel Haupt mann Salcher als vertegenwoordiger van den Beauftragte voor het vier jarenplan en nog eenige mec ewerkers van het Rijksminislerie voor het Oos ten De Nederlandsche deelnemers staan onder leiding van den president an de ederlard che Bank Rost vtn Ion ningen die tevens ook oiesid t is van de onlangs opgericl e Ne rland sché Oost Compagnie Voorts nemen an Nedeilandsthe zijde deel de di recteur generaal van den Nederlandschen I irdbouW Ruiter de leider an den Nedei andichen Lands and Ros kim van Maasdiik a s vertegcnw i d ger van den Nederlandsohen i lad voor het bediijfsleven de voorzitter van de Kaini r vah Koophandel te Am s erdam de OCock van Leeuwen en eenige ander toonaargevende perso nen v an de Nederlandiche Oost Com pagnie Tijdens het bezoek an het Duitsch Nederlandsche gezelschap aan Rowno vond op het te in van den welk dienst Holland een appel plaats van de daar aanwezige 330 Nederlanders Hel gezelschap ette den vo genden dag ha ar leis iroort naar Kief Djneprowpetrowsk n Nikolajef DE GEn j2 3DF DIFNSTREGELING Zi H T M Met ingang van 13 September a s zal de nieuwe dienstregeSing van de Noord Zuid HoUandsche Ti imwégMg ingaan De dien t op het Vaanvak Sthevenmgen Javabrug zal Vorden es aakten de lionstregeling werkdagen inde avonduren en en feestdagenden gehcelen dag al izrer worden beperkt Hel mleggjlTi aVi extra dienstenbuiten de Jorejeenuren is niet meerm k Do l l te fi p u k dagen zijn HaarTcm Den Haa 18 02 Den Haag Haarlem 18 05 Amsterdam Den Haag 17 15 Den Haag Amsterdam 18 05 Op Zondnrfn word een 1 4 uurdienst ondernouden Begin en einde an deze diensten vindt men iii den 12 Septomber verkrijgbaar gesteldengids Met ingang van 13 Sep ember worden de busdiensten tusschen Haar lem Blnemendaal en Overveen geheelgestaakt f Groentenveiling op het matje r i IS M Bom t k De groenten en fruitveilmg Zwijn drecht en Omttrdcen he l m den loop van het vorig jaar tot tweemaal toe getracht de van overheidswege voorgeschreven maximum veilin pry xeo te ODlduiken Zy beriep zich hter bu op de eigendunkelijke interpreta tie van circulaires der Groenten en Fruiteen trale Het merkwaardige hierbg was wel dat de conclusies welke Uit de rondschruvens werden getrokken altijd m het voordeel van ui bu de veiling aangesloten tuinders waren Bu den aanvoer van spinazie tmg het veilingbestuur ervan uit dat de officieele pryzeji bedoeld weren voor glasspmazie De spmazie van den kouden grond zou dus vru zun en hoogere prijzen mogen opbrengen By de aardbeien paste het beter dit om te keerea De glasaardbcien zouden vru zun en dus duurder geveild mogen worden en slechta voor die van den kouden grond gold de officieele prus Er werden lan ook prijzen varieerend va S2 tot 65 cent gemaakt erwul aan den groothandel hoogstens 50 cent pei kg berekend mocht worden Het onderscheid van glas en kou den grond kennen e voorschriften echter in het geheel niet zoodat hier van een opzettelijke ontduiking ge sproken kap worden Bu de behandeling van deze zaak ut hooger behiep werd evenvwl opgemerkt dal juist van een veilingvcr eeniging verwacht mag worden dat zu de voorschriften op behooriuke wyze nakomt en niet tracht zich er aan te onttrekken De Zwijndrechtsche vet ling IS dan ook tot een boete van ƒ 10 OOO veroordeeld De schoenen worden goedkooper OOK DE SANDALEN VALLEN ONDER DEZE REGELING Tot nu toe heeisch en er vu zon deilinge tot standen op pnjzengebied in den schoenenhandél Zoo kon het gebeuren dat en luxe schoentje dat lioor ƒ 25 w as ingekocht voor ƒ 70 werd geëtaleerd en ook verkocht Maar ook op het t errein Van het minder modieuze schoeisel kwamen misstanden voor welke energiek be strljding behoefden Weliswaar be stond het oorschrift dal de wii ke liers in geid op eenzelfdfe paar schoe nen niet meei mochttTn verdienen daa voor 9 M i 1940 maar m de practijW kwam daar niet veel van terechj daar de steeds wisselende modellen en kwaliteiten een vergelijking uiterst moeill k maakten Wel werd tegen enkele prusknoeicrs die het heel bar maak ten streng opgetreden mair De nieuwe regehni welke m de Staatscourant van 7 September 1942 gepubliceerd i zal er ongetwijfeld toe leiden dat de priizen voor schoeisel lager worden In deze regelirg worden de marges v s tgesteld welke de winkeliers berekenen mogen zoo dal thins aan de hand van de inkt op fac uren op eenvoudige wiize de pnj zen gecontroleerd kunnen worden In deze regeling zii n alle soorten schoei sel begrepen bclij ve klomptn waar voor leeds vroeger prijzen zijn vast gesteld Indien hpt thans voorkomt dat voor een eenvoudig paar sehotnen sanda len of pantoffels een te hooge prijs gei aagJ weidt kan snel en af nende wordtii r tprepen om aan det ot gewens iU praktuken een emie te maken ÓROOTK PARTIJ SIGARETTEN GESTOLEN Tijdens de weekwïsseling heeft het inbrekersgilde een goeden slag geslagen m een gro ssi rderii in rookartikelen gevestigd aantden Kastanjeweg te Amsterdam Niet nlinder dan l 6 860 sigaretten 235 sigare 1440 cigiri los en J8 pakjes tabak werden ontvreemd Ook een naehtelijk bezoek aan een leden arenmagazijn aan het Zeeburger pad leverde een niet onaanzienlijke buit op nl een partij bovenleder 74 doozen met lederen beursjes vijt doozen met portemonnaies en 93 leereit labels tezamen ter waarde van ƒ 8400 KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SSEN HET VRUWILLIGPRSLEGIOEN 1 NEDERLAND Het SS Ersatzkommando deelt mede dat vri willigers voor de Waffen SS en hf t legioen zich op onderstaande data bi de genoenif e adressen kunnen vei voegen teneinde gekemd te worden 15 9 42 10 uur Rotterdam Deulsches Haus 21 9 42 16 uur Utrecht Wehrmachtlieim Mariaplein 23 9 42 10 uur T n Haag Café den Hout Bezuidenhoulscheweg Scheermesjes gevraagd Voor mil ligt een brief van een onrervrtjwijl f rs Hj klïagt 7ijn nood dat zneenige scheerniesie geh oken is en niet vervangen kan worden oi idat ne gens achcerniesjes te krijg n ziin landgenoot vanmorgrnnog nam u een nieuw me sje en verheugde u zich over de piettigo W J7C waarop uzich daarmede schoor Maar onze vni v iligers loopen met foppelbaaiden omdat Z11 gftn mesjes berltlen Zorgt u er voor dat in de Kerstpaktcetten voor het Oostfront tlietr nesjes gepj ki nnen worden en voor alle zekeileld n issthlcn kunt u ons aan taafjw scheerzeep on tandenboistels helpen st urt ons deze rendin geluk met uw hiidiage Voirorcingsronds V ijwiWigerrle pioen Nederland Koninginnegricht 22 te 5 Gravenhage Gii oreken ng 4jZlM VERLENGING VFRGrNNINOFN IN VFRBAND MEXAFI FVERINGSVFRBOD T jmBtPRODUCTEN De geldighciü duur van die speciale vergunningen levtrmgsv ei gunningen voor texticlpioducten cn kousenmach tigingen waarvan de vcrva Jatum is g legd in de perioue ian 6 September 1042 t m 13 September 1942 worden verlengd t m 24 Septomber 1942 Deze vel tpg ng Eftschiedl au omatisch zoo dat mi n ziej ervoor niet meer tot de distributiediensten hoeft te wenden Vergiftigingscey te Velddriel BIN AMIBSTAT In September 1941 overleed en inwoner van Velddriel A an Hegik onder min of meer verdachte omstandigheden Genumen tt d later rees legen de vrouw van den overledene de verdenking dat zg haar man door vergiftiging uit den weg zou hel ben geruimd De vrouw werd gearresteerd en bevindt zich reeds eenige maanden in voorarrest Thans ieeft de pohtie te Velddriel een zekere H V gearresteerd met wien de vrouw relatie onderhield V wordt er naar wu vernemen van verdacht m deze zaak medeplichtig te zun Het onderzoek ia nog in voUe gang TEEMIJN INLEVERING EIEREN VERLENGD De termun waarin hel verplicht te leveren aantal fltren moet wonien geleverd door de houders van pluimvee die geen voedertoewuzmg ontvangen is thans naar het Ruksbureau voor de voedselvoorziening mededeelt verlengd lol 20 Septranber 1942 0e termijn was aanvankehjk gesteld op 31 Augustus 1942 CEN GELUKSVOGEL Nadat de eerste premietrekking vande W H N loteru 194 eenige dagengeleden m Amsterdam onder grootepublieke belangstelling is gehoudenzijn nog enkele loten van deze eerste a serie bu e raderen van avontuurverkocht En pp het Dapperplein teAmsterdam is het wonder waarop elkekooper van Wmlerhulploten heimelukheeft gehoopt gebeurd de hoofdprusdie van ƒ 5 000 heeft eergisterenzun eigenaar gevonden een eenvoudigeAmsterdamsche koetsier Hu kocht inhelWoorbugaan ooi een dubbeltje eenplankje gokte mee en bleek op het allerbeste paard te hebben gewed Gisteren is hem op den Dam hetgroote geldsbedrag in baar geld terhand gesteld De plotselinge bezittervan deze vyf duizend gulden was doordeze wel zeer zeldzame belevenis danigbeduusd en tojen een persfotograafhem wilde vereeuwigen bleek hyreeds verdwenen te yn De ge luksvogel wilde blijkbaar onliekend bli en Dat IS dan de eerste ƒ 5 KM waar van in de volgende vuf series er nog vyf vo gen maar ndg wacht een aan zienlijk bedrag op zun eigenM n wel de hoofdpremie van de b e de ƒ 10 000 Nog zit de spanniilgfdus in de ecise serie maar het is nog slechts een Kwestie van enkele dafcn En dan za het er weer om gaanl wic de gelukkigen m de volgende serie die overt ens reeds voor een zeer groot deel is verkocht zullen zun GROOTE I ANDDAGVFRC ADFRING VAN HET MEDISCH FRONT De persdienst van de NSB meldt Op Zaterdag 12 dezer organiseert het Med sch Front ziln tweeden landdag to Ltrecht in het NV huis Oude Gricht 245 De openingsvergadering vangt aan om 10 uur met een kort woord door den organisatieleider van den Landdag arts J H R v d Pas waarna een rede wordt uitgespioken door arts dr F O Bruynmg directeurgeneraal van de Volksgeïoildheid over Lichamcliike opvoeding Na dr Bruyning spreekt arts J K Th Koth hoofd van den medischen dienst van het Ryksarbeidsbureau over De houding van den geneesheer in de nationaal socialistische samenleving Te U uur vangen dan de sèctievcrgadi ringen aan waarmede hel ochlendprogramma wordt besloten Dis namiddags om 14 uur wordt de gjoote landdagvergadering geopend gedurende welke het woord zullen vocr arts C C A Croin plaatsvervangend leider van het Medisch Front pv er De Nederlandsche arts in het n euwe Europa en arts dr K Keijer leider van heet Medisch Front over Van genepili r tot pionier der Molksgezondheid Na de pauze om 1 45 uur zal door Mussert een rede worden gehouden Na beëindiging hiervan zal hij over an tot de installatie van dm raad van volksgezondheid van afdtelmg V van het hoofdkwartier dtr NSB waarop te 17 uur deze Landdagvergadering zal worden gesloten WIJ7IGING VAN ENKEI F I OONEN FN ARBFIDSVOORtV AARDEN B ukens de Nederlandsche Staats courant van 7 September heeft het Col cge van rijksbemiddelaars een tweede w uz ging aangebracht m de regeling van oonen en andtre arbeids vooiwanden voorgpée rubber verwer kende industrie Naast eenige wyzigingen m de ge meenteloonklisstnjft loeit uit de nieuwe redactie vooil dat de regeling tevens van toepassing zal zun op de rubber Uim en kofferrubber verwerkende m dustr e Voorts IS een tweede wi iiging aan gcbiachl in de regeling van loöfien en andere arbeidsvoorwaarden voor de verfindustrie Krachtens deze beschikkirg is de gemeente Venlo overgebracht van de vierde naar de derde ooi k asse der regeling Beide wiizigingen treden n werking met ingang van de loon week waxrm Ivftandag 11 September a s valt Steunt automatisch steeds ir r Nedeilapdsche n innen ver cterkei de Veleden n van onze liijders in het Oriten eeds neer pakketten worden door na vcrAorgmg fonds geieri gemaakt om 01176 mannen te Jie VI j7tn dat het thuis front voor hi i zbegrn wil GcreRc d vragen wij u steun voor oi s werk en nd en u ons liezen un wtit ve leenen v aartm zoudt u dan hievan geen geuoonte mak i Het een voudig=fe Is el n automaUs he overschrijving op on7 girorcken fe Hu irt pis vandaag nog itn bedrag eiT eeft dan nietecm opdracht dit ledrag iedere w k of iedere maand automatisch van uwe rekening af te srhriivir lOp aanvraag zeiden w 1 gaarne dP ben od tfde formiil eren Stel nt autoat h Ons gironun ner is 432100 t n Ver7orj inrsfonds Vriiwllllgerslegioen Nederlanfl Koninginnegracht 13 te Den Ha at Doodvonnis wegens bezit van wapeiken Het Duitsche Oberferickl In het beleMe Nederlandtclw Med heeft dm W fr l a Bh B ataatabtnver Plele ohaa vaa Loaa uit KolUrdan wefrm he betit van w apenen ter deed veroordeeld De thans 53 jArt e kafclaagd Pielr Jehan van Lo n waa elttenaar van er i ealebedruf Ic Kotterdain Op 21 A rl 1 42 waa de beklaagd in lUn cafe me t eca maa in tuist geraakt Toen de aa i aiMSUlte maakte hel cafe e verlatep liep de beklaagde naar zUn slaapkamer ea haalde daar een met les leherp patroarn Uden pistool De beklaagd volcde dea man op straat cn loa e een schot Ia de lucht om hem ichrik aan e iacen Uoewel de beUaacde op d baoKte waa van de vaorscRrirten in ak bet bcail van wapenen rn van de zware straftea die in verband hiermede xUii vastgesteld had hU bet bijna twee Jaa Ua opzettelufc aehterwece gelaten de pistool en de munitie in te leveren en bad hy het wapen in ziia bezit rhou dea Het DuiUthr Obrrgrnrht hrcft ilrh derhiUve tenoopt crsiea de zwaaratr atraf toe te paasen die de wet vaar scbrbft Ook dit eval beteckent een drlngeade waarwbuuing aan alle Nedcrlaadert ook bil het bezit vaa een vuurwapcii dreigt de deodatraf VEEHOUDER VERPLICHT TOT EXTRA VEE INLEVERING Nog zeer onlangs is medegedeeld dat de secretaris generaal van Land bouw en Visscheru op grond van de hem verleende buitengewone bevoegd heden is opgetreden tegen enkele vee houders in de provincies Gclderlani Zeeland I imburg en Drenthe daai deze gedurende geruimen tyd melk hadden achtergehouden hoewel zii verplicht waren deze melk bu een melkverwefkend of standaardisatie bedruf m te leveren T hans is ook in de provincie Over ussel een dergelyke maatregel gcno men de secretaris generaal heeft aan een veehouder in Olst een extra in Ie veringsplicht van vee opgelegd Dezt man zal nu boven den normalen aan slag in de verplichte veelevering vier koeien moeten afstaan Men kan niet ongestraft de voedselvoorziening van zun volk tegenwerken COLLEGFS VOOR FPRSTEJAARS STUDFNTFN BEGINNEN 1 NOVEMBER Door het departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming wordt het volgende medegedeeld V L Met het oog op den duur van den voor aanstaande studenten verplioh ten arbeidsdienst beginnen aan allo universiteiten en hoogescholen de colleges die uitsluitend i estemd zun voor eerstejaar studenten met voor 1 November 1 42 Colleges die mede bestemd zijn voor eerstejaars en practica kunnen met toestemming van den rector mag nificus eerder beginnen In dit geval wordt de vóór 1 November behan delde stof voor de op of na 1 November komende eers ejaais herhaald UIT DE STAATSCOIBAM Bu ondersche dene besluiten van densecretari eeneraal van het depaitemiit vaiJustitie zijn benoemd lot plaat vervangendlid van de kamer van toezicht over denotarl scn en dand daal notarissen te ZwolleH Sjoerdsi a m pecfeu van s Rijkl belastingen te Fnscl edé tot rechter in deariondlsseme li rechtba k te GioninRen mrH Pot sul t lu 1 ptiïfier bi j de arrondiswementc reel lba k te s Gravenhage lotpre i ent van de artond enent rechtbankte Haarlen jhr mr E J Slrick v I Inschotenthans vice pre de t van Ken elde recliüjanklot vice p ebide t van de a rondi sen ntslecltbanK te H arlr n mr S J Pt thanirerhte in fjemtlde rechtbank f Bij be chikkmg van den seeretari generaal van hef departeie t van I andb w ei V sscherii Is ijiet i feartg van 1 October aan den landbouwkundige bij den dienst der RiJkshmdbouwproefKtallons dr J C de Ruvter de Wildt Ie Hoorn op zijn vel zoek eervol ont lag s zoodar ig verleend Bil be luit van den secretaris generaal van tiet departement van Binnenland che Zaken IS 3 Wie ng n et ingang van 2 Septemtle 1042 opnieuw tot burgemeester van de gemeente Zwaag benoemd DISTRIBUTIENIEUWS A OOR RUNDVET BON 48 Aangezien er misveriltand heerscht over de aanwiizing van Vlen bon vooi gesmolten rundvet vcx i hdt tydvak van 25 September tot en met 8 October maakt de secretaris generaM van hel departement Van landbouw en Vis scheni bekend d it bon 48 en niet bon 4 1 van de boter en vetkaart is aange wezen KERK EN SCHOOL L Ned Hr V Kerk Brdankt voor Zaanda ds D T TiOS te Deventer Gerer Kerken Tuvcetal Ie Utrecl t d J W de iTger te Zulfen en ds L Kuiper 1 Steei vkitk Beroepen naar Meuw Brets cand H V Bint nk hulpp eriiïcer te Assen B noei d tot h ilppredikcr te Lipi Mihu zen Hetirlk rami li KooaStra tr Vecnhufzei Te WiiiiUm ÜberKum cand I J Gons 1 Doorwwth Te Findho en cand C van Ru aldaar Aen mompn naar r Hertogfnboerl f hnlpprcdiker oor Grave i c nd L Zielhui te Deirt Naar NHkerk als hulppiedike cand K Kraiscr te NieuH Vennep Bedankt voor Tg ndorp Ooslyaaja alf hulp predfker cand W H de Boer te Kampen Ceref Kerken in HV Beroepen naar Oudcmirdiin ds E C B Kok te Bua i MARKTBERICHTEN HOTTfRDAM Op fl Sept weiden ter veemarkt aanffcvoeid 2j 2 dier n waarouW i 6 paarden 1 nuchterp kahtrpn 330 gia kaUcren 5 trig gen en 247 bokk n cn Reiten Ptij en per stik melkk leien 713 0 MP kulfkoeien 20 600 jOO vdrekoeien 50 t 340 vaarzen 480 36 255 pmkcn 3 0 330 190 graskahcrfn 21 V 1 5 JB0 De aam oer v n lïraskaKeren wai aU vrrige week met redf lijken handel en al thooger in p ijs Varekoeien aanvo r i woo met sleepri den handel en de prijzen hievenron tant Vaar en cn pinken aanvo r a o rlge w ek met maUgen IvVdel cn on eraoderde prijzen