Goudsche Courant, woensdag 9 september 1942

WOENSDAG 9 SEPTEMBER 18 DAA SI HieroTcr Heeft U lost van gazJcMiorsn of ivniNin deze worden afscIradi afdoende verwïderd Volledige gaziehtemattaga epi lam a l i manicunn mak up door med gedipt schoonheidsspeckillsta llMr J ICtLBI VISSER CIABETHSTRAAT 19 lóch is Jtieidc l Ds M N W SMit Ml Ulrtcht 1 3 op Donderdag 10 September a V V Bd T W in de St Janskerk ZHplaatoMi i mdehohd Ukóöf OiltVMr 1000 staks AflMrikunseh gnnM itflanendorpaiswNr bnalraman Tc bevragen R v Blokland Krugerlaan 46 Gouda Tel 2S75 Meabetfabmfc ki de afflgeviag vraagt voor direct MtilahMktn MMk Hoatfetwsrfccrs TifllBWiMM iktmiÊ balhrattM Brieveo onder no G 5140 aan het bureau van dit blad GEVRAAGD voor de ongevinc van Gouda een groot aantal Aardappelrooiers Aanbiedingen b de afd Landen Tuinbouw van het Gewestelijk Arbeidsbureau Gouda of één i ner Bijkantoren te Lekkerkerk Woerden of Zoetermeer NETTE LOOPJONGEN gevraagd PLUWEELENSINOEL 88 Dagmeisje gewaagd boven 18 jaar van 7 30 3 30 u Zondags vrU Adres Fluweelensingel 90 t en s wouwê mU momder BOOG Am§mt Cm ktsrt ma ab cc acMck Dosckalniait fCeBsog IcMekaraiyrlasla aict weM m K mm Waal Boot Aiiia ia cteootsl dt BoBf ItMrtn ca dopjta oalknfcia aas dei kelder op loldcr oviral Vnar aas Icack alct kooct Zoek ic op ca katas Etmq lUt da capaalea alttabUcft Daa aa t mv aa NETTE JONGEN gewaagd FIRMA M VAN VELZEN Turfmarkt 43 Rusthuis Huize Juliana van Stolberg vraagt NET DIEISTMEIiyE voor dag of dag en nacht Aanmelden savonds tusschen 7 n 8 uur Woning o i goeden stand tl liv fi tl kHp in riqi Br no G 5143 bur v d bUd I fe l MIODEUTAUSDIPLOn OLUBLISSEN Aanmelding voor deelname S V P spoedigst T VUYK Onder de Boompjes 4 Tel 3797 TI HUWH ZMStoapkamor goed gem zonnig getegea str Water met pension In cenlrum der slad Br na O 9I3S bur v d blad HAAS AZIJMFABRIEKfcN Te koop mooie zwarte k ruissnarige PrauKhe PIANO Merk Apollo Fabr Oabry d Zonen Westhaven Gouda Te bevragen Eramakade Il9x Bodegraven k synoniem aan s Het inkuilen vaa gras ea groMToeders met VITASAN Is een nieuw procédé hetwelk goed voldoet Sterk zunr Hesschen en gummigieters iljn hierbij overbodig 10 Kg VItassn Is voldoende voor 15 20 000 Kg groen gewas naar Bon ra producten is dank zij kun popularfteHf rooter dan d productie Toch z n M ar nog wei nuMir mondjasmaat Dit maakt za das ta bagaarlijkar Uwvirfnkafier zal ongetwijWd graag fkening h udafTmet Uw voorkeur voer eenvoudig goed en goedkoop Inlichtingen VITASAN Verkoop KOOPMANS MEELFABRiEKEN N V WETTIG CeOEPONEERO REPUTAT e DOOR PPESTATIE RADIONIEUWS Causerie Beste appels In den tuin en hoe za te kweeken 13 15 Planovoordo acht 14 00 Godsdienstige uitzending 14 30 Omroeporkest en gramofoonmuziek 15 30 Hier Is de koffergramofoon IS OO Bnaemble Willy Kok 16 45 BNO Nieuws zakelUke en beursberichten 17 00 Het kinderkoor van den Nederlandsche Omroep 17 30 Zang en plano 18 00 Van de baaa tèa nat eschouwing over het afgeloopen athletlekselzoen 18 15 Accordeonspel gr 18 30 BNO Nieuwsberichten 16 40 Spiegel van den dag 18 50 BNO Wat N derlaxul schrijft 18 SymphonJeorokest gr IBIS Viool en plano 19 55 Fagot en orkest gr Vanaf 3015 alleen voe f de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de Studio beschikken 30 15 Cabaret der Jongeren opn 3114 Mtisette orkest en sotlBt opn 31 46 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Militair overzicht 22 10 Avondwfjdlng 22 20 24 00 Zie Hllvervum I gen welk formuher tfuldelljk ingevuld binna 2 dagen na ontvangst weer bU den Plaatif Ujken Bureauhouder moet zUti mgeleverd Na 24 September worden door hun IMI iormuheren meer In ontvangst genoineti Met den meesten nadruk wordt er uti P wezen dat m 1943 geen poterki ntiakkal zullen kunnen worden verstrekt xidit Ml de invulling van het aanvraagformulier hltr mede rekening behoort te worden eiehouda Indien aan de Ingediende aanvragen t ehett of gedeeltelijk wordt voldaan zullen de leverde poterkiembakken nog dil fta ur door belanghebbenden moeten worden slftnnmen en contant betaald VKRVOER VLAS OOGST 19C2 De Landbouw Cri li Organlsatie voor Zmd Holland wljtt er nogmaals met nadiufc op dat het afleveren en vervoeren van vtai mi den teler naar den kooper alleen nwl £ laats vmden indien de kooper m het bew van een machtiging tot afname n ln door den PlaatselIJken Bureauhouder U v gestempeld Ongesteinpelde machtigingen zU onieug als vervoerbewgi Overtreding zal itr worden gestraft t ok vlassers en handelaren die vlu f teeld hebben in en buiten de provincie zy wonen mogen hun vlas alleen vervoerrt op een machtiging tot afname die zi f ö Ondervakgroep Vlasbe werkende Indutói reap Onder vakgroep groothandel tti stn vlas Heemraad singel 93 te Rotterdam siO nen aanvragen Het vervoer van het i J door den teler van het land naar nin W drljfsgebouwen Is vrij mits deze afstand s meer bedraagt dan 10 M Wann afstand meer bedraagt mefit de le r het vervoer bU den Plaataelljken Bvnt houder eén vervoerbewljs aan te vra i INSCHRIJVING FAPIERVKRWEKKRBi De recieur van het Rijksbureau w Papier ma kt bekend dat Ingevolgf Het i paalde In d Papierbeschtkklng 1 3B iedere verwerker van papier of kart m plicht tm zich by genoemd bureau t inschrijven Deze verpliciiting geWt alleen voor de ondernemingen welke de be of verwerking van papier of Itinw haar hoofdbedrijf maken docli W voor de ondernemingen waarin JÏ delmgen ali nevenbedrijf worden v tw Voor oover dit nog niet Is gewhiM ef nen ia Lstgenoemde ondememmgen It L dien papier rf karton uitaiuftónd J verwerkt voor eigen gebruik alsnoR wljld een schriftelijk venzoek tot inëchzQ als verwerker van papier of karton w renden bij het TTtjVnljMrr su voor P y Zaanen traat 18 te Haafiem BIJ n rt nv ming van deze verpUclittng w J geldt voor ondernemingen welke tO L schreven bl de Sectie Grafische fïï van het Rijksbureau voor VerwerS Industrieën zullen strafmaatregeirt Ucn toegepast INZAMELINt BINDTOUW B4i DOR C Het Rijksbureau voor de Voed9el 0 ning inj oriogityd maakt bekend da r volufifet Bindtouwljesluit 1 MI ieder boSwiir verphCht U bij het doric n graan nat met de graanmaaier ZfJfb no jj maald is de vrijkomende emdje zamelen en deze ingezamelde eind bij de daarvobr In aanmerkin handelaren in binfltouw In te 1 BU den aanvadg van het do sr T 1M2 1 43 wordt noKmaali de i deze verplichting gevestigd en er p f0 dat degfncü dia het vorige mt f gezatne d hebben bij de tocwi mR i jf touw voor het maaliielzoen I94J een z 0 prüs hebban betaald voor hun blndtoJ degenen die niet Ingezameld hadder OPBNmO TWBSDK NKDERI ANDSCHI RADIO MUZIEKFEKST lS pArscUenrt van d n Nederlandschen Omroep meMtt D McntUrto eneraal van het departemmtvan VoUcgvoorUcliÜn n Kunsten prof drT Ooedewaaffen heeft slch bareid verklaard het tweede Nederlaodache radio muziekfeest t openen Deze opening sal ptaaUvlndm voor den aanvang van het openingsconcert oo Zaterdagavond IS September aa om kwart over laven In het Convergebc iwt Amsterdam Voorta 1M prof dr T Goedewaagen Zaterdal middag om half drie de tentoonsteUlng Vier eeuwen Noderlandsch muziekleven in het Rljkemuaeum te Amsterdan die In het kader van het muziekfeest wordt gehouden eveneeni opeaen nadat door den directeur generaal van den Nederlandschen Onvro een be etlBArwDortl Is uitgesproken en de heer Dirk J BaUoort alt organisator in een kort r d een overzicht van deze tentoonstelling heeft fegeveo Dottd 4ac M Septamber HILVWtSVM I 419 M 7 1B Lichte gramofoonmuziek 7 30 BNO Nieuwsberichten 1 ¥ i Lichte gramofoonplaten 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 40 Progranvmaknipsels en plakfiels 8 öO BertUnsch orokest gr 9 00 Populaire grainofoonplaten 9 30 Spiegel van den dag opa 9 40 Popoulalra gramofoonplaten 10 00 Gerard van Krevelen en zJjn orkest 10 3Q Luisterspel Het paard de hond de haan en de aap in onze moedertaal 10 45 Gerard van Krevelen en ztJn orkest 1115 ï trechtsch Strijkkwartet j 12 00 Almanak 12 00 Almanak 121 Theo Udlen Masman en 7 n ddosorkest 12 4S BNO Nieu ven sakeljjke berichten 13 00 Orgelspel en het Trto Jan Hofmeester WM Gooltch Strijkorkest en soliste 15 00 Wat is inapiratit vraaggesprek 1515 Cello en piano 15 45 GeolaetirSirijkorkest 16 43 BNO NieuwR £ a Fe HEaen beursberichten 17 00 UU SpaanacMe gewesten grarAofoonplatenprogramm 17 90 De Mek dlstpn 18 15 Plakboek 1912 kaleidoscoop 19 00 Brandende kweattes causerie 1915 Carlo Dutl zingt gr y 19 30 BNO Nieuwsberichten 19 40 BNO De Wereldmeenlcg uit vreemde kranten 19 90 Orgel en zang Vanaf 2015 alleen voor de RadioCentrales die over een lijnverbinding met de Studio beschikkerv 30 15 Oratorium Vereeniging Kerkgezang te Utrecht orkest en solisten Dpn 30 55 Componlsten9pl g l 21 10 Von Giuck Mo art gr 21 46 BNO Nieuwsberichten 32 00 Klanken uit ZuidAmertka gr 23 20 24 00 Solisten van groote venrMardheld gr HILVKMUM n 3 1 5 M 7 1S 7 40 Zie Hilversum I 7 40 Ochtend gymnastiek 7 aO BNO Gesproken blonenlandach overzicht opn 8 00 De beteekmla van den landstand voor de boeren en bet Nederlandsche volk 8 15 Populaire gramofoonplatm 8 30 BNO Nieuwsberichten 8 4S Gitaar fluiten harpspel gr 9 00 Populaire gramofoonmu7iek 9 15 Voor de hutsvrouw 9 20 Omroeporkest en soiUiten in 10 00 GodsdlensUge uitzending 10 30 Zan t en plano UOOVoor de vrouw 11 20 Chrwtehjk kfüderkoor Lenteklokje met planobeg leldAng 1130 Ensemble Joan Lanc en gramoCoonmuzlek 12 30 Progranun a overzicht 12 38 Berlijnsch Opera Orke gr 12 46 BNO Nieuws en zakeluke berichten 13 00 OFFICIEELE MEDEDKELINGEN MAXIMUM OÏROgBiraiS EN DETAUXlSTENPftUZEN VOOE ntVIT Bekendmaking Ne SI IMK Deze priJsUJst geldt van Seytomber 194Z af De eerste prijs Is de gros lersprtJs ds tweede de datailUstenprQs FRUIT Ie pr tp 100 kg 2e pr p kg Pruimen natuur Groep I Dubbele Boeren witte enz extra kwaUtett 40 OJM 1ste kwaliteit 34 ƒ 0 43 2de kwaliteit 17 0 22 Groep n Reme Victoria enz extra kwaliteit 32 0 40 1ste kwaUtett 27 50 0 34 2de kwaliteit 17 0 32 Groep lU Overige soorten extra en Iste kwaL n f 0 34 2de kwal 17 0 22 Ie pr p 100 St 3e pr p ft Perziken Ia traven 8 cm dlam Xt 0 42 Ib van e 6 cm dlam 20 0 24 n van 3 O cm diam 11 0 14 III van é S cm dlam 9 ƒ 0 07 Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Perziken IV beneden 4 cm dlam 32 0 40 DrulvenyOroep I Gros Collman Gol den hampio Muscaat West FrJ ia Leopold 75 0 90 Groep II Frankenthaler 65 0 80 Groep lil overige soorten 59 0 73 Meloenen suiker en kleine groene ananas 33 50 0 43 overige soorten 24 90 0 31 Amerikaansche Bramen OO 0 75 Voor toezorging van fruit mag door detaillisten 1 et per kg In rekening gebracht worden boven den verkoopprijs af winkel Voor de afwijkende kwaliteit van bovengenoemde prodbcten alsmede voor het E g uitschot moeten prezen t erekend worden die in een redesijke verhouding staan tot de hierboven gepubliceerde maxlnmmprtjzen welke gelden voor de beste kwaliteit BU Inkoop tegen lagere dan de gepubliceerde maximumprijzen moeten de verkoopprijzen dienovereenkomstig worden verlaagd Voor den priji van appelen en perra wordt verwezen na ir puhlicatlie no 25 Bet vragen van hooeem prUsen Is ttrafkaai Bewaar dexe opgave en gebruik luar Nieuwe opgavMi kunnen de vroegte ongeldig maken 3179 POTBRKIRMBAKKEN De Provinciale Iiikoc jccntraie van Akkerbouwproducten voor Zuld HolUmd Den Hfag deelt aan belanghebbenden mede dat thans reeds aanvragen moeten worden Ingedlefid voor de aanschaffing van poterkiembakkea welke eerst in 1943 noodig zijn Te dien einde kunnen belanghebbende telers en handelaars een aanvraagformulier Mj hun Plaatsel ken Bureeubouder aanvra In öns eigen land bleek op sommige gebieden een kostenrtijging echter onwrmijdelijK hetgeen er thans iWraiddels toe geleid heeft dat dienaangaande nu nagenoeg het Duitsohe prDzenpeil is bereikt Anderzijds zal hetl onder nandhaving van een redelijka be iooning voor den ondernemer óoklmogelgh moeten zyn om voor venphillende categorieën van goederery nogtot n prijsv e r 1 a g i n g te kimen Denk slecht aan onze befaamde surro aten aan tol van restaurants en aaT de meubelindustrie PRUSPOLITIEK EN JCOOPMANSGEEST De conêequentie eener geleide economie Dt toeesl gezaghebbende figuur ia Europa op het gebied van de pnjaDoUt k U 4p het ougenblik ontegen£ g dqk £ dr Han Fisohbóck de Duit che Beichscommissar für die Prei bildung Een goede bekende ook te a Gravenhage waar hy ainda e bezetting geruimen tyd werkzaam waa als commiMaria generaal voor financiën en economische zaken Onlanga heeft hij weer eenj v JJ enkele dagen in Neerlanda hoofdstad vertoefd en daar toen voor het uenootochair Nederland en Europa een rede gehouden over zijn eigen arbeidsv d v d Die Preispolitik in Europa waarbli hu er o m op wees hoe de prijsvorming en de prijsbeheers hin de mogelUkheid schept om tot op zekere hoogte een allesBesllssenden invloed uit te oefenen op alle gebieden der economie Doch tegelijk v tigde hU r den nadruk op dat ook de prüspoUtiek geen eigen leventje kan en mag leiden maar dat zij een d è 6 1 ia van de algeheele economiscl e poütiek en deze weer een deel van de algemeene politiek Met dege algemeene politiek wordt begrüpeiyk gedoeld op de nationaal socialistische opvattingen ten aanzien van een halmonisch opgebouwde volksgeméénschap en bü de daarm passende economische politiek moet natuurlijk gedacht worden aan het principe der g el e i d e economie welke niet meer zooals het kapitalistische liberalisme het vrije spel der economische krachten en het spel van vraag en aanbod beslissen laat over arbewL prijs en loon maar welke zélf met huidhaving van iooveel mogelijk particuliere zelfwerkzaamheid van bovenaf ordenend en regelend Ingrijpt tot heil van geheel de volkBgemeenschap Uit het streven aar een socialistisch gezinde meer rochtvaardigheid en meer welvaart voor illen verzekerende samenleving is dit principe der geleide economie geboren hetwelk ook in de wereld van koop en verkoop van handeldriiven en zaken doen de ohoone leuze der vrijheidin igebon denheid tot geldiruj brengen wil Vr Iwid om te i u eT n en om te verkoopen vrijheid om winst te maken en geU te verdienen mits mits het belang der ganache volksgemeen chop er nimmer op eenigerleiwijze door geechaad wordt en mits niet een deel en vaak nog irel het hardstwerkende deel van die gemeenschap verkbnjinert en verpaupert In het raam van deze geleide economie moeten wij ook dus de acticl teit van prijsvorming en pryalbeheer ching rien opdat het oude ideaal van den rechtvaardigen prijs rechtv ardig voor kooper en verkooper beiden eindelijk eens nader tot lijn vervuUlng komt De Nederlandsche koopmansgeest taat vooralsnog wat onwemiie tegenover dit alles Gevoed met da moedermelk van vrijhandel en ongebreidelde concurrentie begrijpt men dat systeem van vastgestelde prijzen eer lijk gezegd fiiet goed E n voor zoover men het wèl begrijpt kunnen de irfeesten er slechts een tijdclijken noodmaatregel in zien terwijl e nkelen in hun natuurlijk oud verlangen naar vrijbuiterij en ongelimiteerd hooge winsten een breed ar beidsveld voor handige slimmigheidles en khoeierijen jneenen te ontdekken Geen wonder dat de destijds bovendien nog onvolmaakt werkende opsporingsdienst van den Gemachtigde voor de Prijzen in 1941 reeds bijna achttienduizend fraudeerende personen en ondernemingen wist te attrapeeren waarbij in totaal een boete werd opgelegd van vier en een half millioen gulden en voor bijna 28 millioen gulden aan goederen is verbeurd verklaard Met klem wees mr H C Schokker de Gemachtigde iJOor de Prijzen er ons een dezer dageri evenwel op dat de klacht ais zou het bedrijfsleven door deze prijsvorming thans tot onrendabel werken gedoemd zijn op geen enkele wijze gefundeerd mag heeten Hij die aantoont dat hem tekort wordt gedaan aldus mr Schokker zal zijn deel kriigen doch de ervaring heeft al geleerd dat de klagers meestal niet met cijfers kunnen komen En een analyse heeft bovendien reeds uitgewezen dat 1941 over het algemeen in het raam dor mógeUikheden voor ons bedrijfsleven een bevredigend jaar mag heeten Bij een maatschappelijk verantwoorde prijsvorming dient ecfhter vooral duidelijk op den voorgrond te staan dat deze prijsvmrming geen automatisch werkend mechanisme ter honoreering der kostenstijging raag zijn ij dient immers t fens by te dragen tot een rationeele verantwoorde productie waartoe dan de prijsvorming de noodige prikkels in het leven zal hebtwn te roepen Het declareeren van ko tten heeft zijn grenzen Doch daartegenover dient een behoorlijke beloo ning der prestatie te staan weshalve men in Duitschland reeds onder leiding van Reicihskommissar Fisohböck tot in cijfers uitgedrukte prestatiepcrijzen is gekomen De binnenkort verschijnende Richtlijnen voor het noi wbedrijf zullen daaromtrent ook iffliikNederland een oplossing brengei Tot f lot nog iet over de criUek op de pryabeheenduoc Ox aou In on land trouwens iet zich bewegen kmnen tbadet critkk En dan ia dit geval niet de critiek van hen di nieti van die prijiboheersching hebben moeten nwar van hen die r uien de vele prijaknoeierüen in de P ieder nuttig effect aan ontzeggen Doch op deze wijze voortgaande zal men iedere rechtsorde kunnen ontkennM omdat er au eenmaal nog altüd diefstal moord contractbreuk en nder kwaad gesdiiedt Een ieder stelle zich daanrbij liever de vraag wèlke prijzoi wei zoudöi gelden voor het eenvoudig distributiepakket indien er eeiu géén prijsbeheersehing bestond Wat zou men dan te betalen krijgen En een ieder bedenke ook eens wat er van al die prijsknoeiergen over zou blijwen indien iedere Nederlander op dit punt eens zijn volle medewerking bq de opsporing ging vetleenen Steeds meer zal ons voUc er derhalve van doordrongen moeten worden dat de prysbeheersching een sociaal belang is van de tioogste orde ledere smalende uitdrukking in de richting van dit institujft is tegelijk een domme aanval op onze eigen volkskracht BUITENUIND De gevechten op NieuwGuinea TOESTAND VOOR GEALLIEERDEN WORDT SLECHTER Het communiqué uit het hoofdkwartier van MacArthur bevestigt volgens den omroep te Canberra dat de geallieerde strijdkrachten op NieuwGuinea zijn teruggeworpen door de Japansohe troepen die bü Kokoda zijn opgedrongen tot de voorste verdedigingslinie Voorts meldt het leger l ericht van MacArthur dat 26 zware Japansch bommenwerpers een aanval op Port Moresby hebben gedaan In tegenstelling tot da laatate over winningaberichten van het Zuidoosten van Nieuw Giiinea wordt nog medegedeeld dat Japansche vlootatrijdkrachten Zondag en Mautdagnacht geallieerde stellingen in df Milnebaai hebben geschoten Radio New Tprk beeft een bericbt van Halted Press versin id volgeKÉ hetwelk de toestand der geallieerden op Nl uw GulMar slechter ü geworden De Japanners zoo wordt in dit bericbt verder cexegd liJn in opmarsdi naar Fort Moresby In een ander bericbt van R dlo New York wordt toegegeven dat bet den Japanners gelukt is terrein te wijnen in het gebied van Kokoda en ivqola Langdurige oorlog in Oost Azië BESCHOUWING VAN PERSCHEF VANH T JAPANSCHE LEGER In deHotsji Sjimboei publiceert de pferschef van bet Japansche leger kolonel Jahagi een artikel waarin hij zegt Daar de vijandelijke landen een langdurigen oorlog schijnen te bepleiten behoort het Jap insche volk Tojo dankbaar t zijn omdat hij Mét tteslistheid heeft verklaard dat Japan zoo noodig een honderdjarigen oorlog zal voeren Bij den tegenwoordigen stand van wetenschap en techr ek is het den JapanschAmerikaanschen oorlog onmogelijk door een enkelen s ag tot een beslissing te komen Om geografische redenen is een dergelijlce beslissing niet gemakkelijk te bereiken Indien de Ver Staten met hun geheele gewapende maclit Japan tot een beslissenden slag zouden uitdagen zou Japan dat oprecht toejuichfen De Amerikaansché regeering schijnt echter van plan te zijn pas pvef een paar jaar wanneer haar geheele wapeningsprogramma voltooid is een algemeen tegenoffensief te ondernemen Op het oogenblik schijnt zij zich tevreden te stellen met het verkrijgen van steunpunten voor een dergelijk groot offensief Onder deze omstandigheden t ehoort Japan niet alleen tegenmaatregelen voor te bereiden maar den vijand voor ttzijn zonder op hem te wachten De ooïlog kan noivele jaren duren maar ék economische positie van Japan is onaantastbaar Voorts schrijft Jahagi Het Chineesciie conflict is de eigervlijke oorzaak van het Japansch Amerikaansohe conflict Maar zelfs indien de Vereenigde Staten Engeland en Tsjoengking thans zouden voorstellen Japan te belasten met de regeling der Chineesche aangelegenheden op grond van een compromis zo i dat geen aanleiding tot beëindiging van het conflict zijn want het Japansche volk heeft thans grootere verwachtingen omtrent het oorlogsdoel Bovendien is er geen enkel land meer dat zou kunnen bemiddelen en daarom zal de oorlog niet ophouden voor een der partyen volkomen verslagen is 490e STAATSLOTERIJ VIEBDE KLASSE DEHDB LIIST Trekking van 9 September ƒ IM No 21386 1M No 8iS 16630 PKUZEN VAN fbS 9631 12859 16778 18609 1154 3996 6390 1184 4U0 84S6 988 12944 16Ï78 18654 1306 4203 6767 996U 13042 17029 18898 1731 4391 7231 10113 13192 17032 19422 nti 4563 7259 UÜ66 13767 17108 19547 2631 4566 7457 11318 IW69 17192 1986S 19 4683 7614 11425 14006 17219 20468 2 9Ss4967 7622 11761 14772 17265 20589 13104 TSiJ85 7820 11847 14987 17413 20760 8437 U932 60M 17493 21191 S689 12258 15216 17782 21200 fl85 12355 15397 18181 21655 B828 12548 15449 18279 21873 2837 12828 16181 18331 rige lijn staat 11749 moet zijn moet zijn 18966 DVITSCaLAND STRUDT VOOR ËXntOVA NIEUWE HOOGTEN BIJ STALINGRAQ GENOMEN In centreden sector alleen plaatselifke gevechten Het opperbevel van de Duitscbe weemxcht maakt d d B Sept bekend e swaie gevechten om de faüd xeevestinc Neworossisk werden bQ buitengewoon hooge bloedige verllcMin van den vijand totdusver TS8 gevangenen gemaakt Behalve een groote hoeveelheid oorlogsmateriaal waden Tolgens de op het oogenblik ontvangen berichten 14 tanks 90 stuk ken geschut van allerlei soort een pantsertrein en verscheidene schepen buitgemaakt In bet gebied van Noworosstak worden nog gevechten geleverd met vijandelijke groepen die verbitterd venet bieden Jachtkruisere bestoektoi in aanvallen in scheervlucht het colonneverkeer der bolsjewisten op den kustweg ten Zuidoosten van de stad Aan de Terek werden bij een vergeefschen tegenaanval van den vijand van IM bolsjewistische tanks er 65 vernietigd Jachtvliegers schoten van aanvallende vijandelijke vliegtuigformaties 27 vliegtuigen neer In het vestinggebied van Stalingrad namen Duitsche troepen in weerwil van hardnekkig verzet nieuwe hoogtesteUingen Sterke formaties gevechtsvliegtuigen en vliegende artillerie steunden de gevechten van het leger De bmggen over de Wolga ten Zuiden van de stad werden overdag en b nachts geliombardeerd In den centralen sector van het Oostelijke ftpnt vonden slechts plaatselijke gevechten plaats Aan het omsingelingsfrtont van Leningrad werden vjerscheidene vijandelijke aanvallen deels in een tegenaanval met steun van de luchtmacht afgeslagen De bolsjewistische luchtmacht verloor op 6 en 7 September in luchtgevechten waaraan ook Italiaansche Kroatische en Hongaarsche jagen deelgenomen hebben 1 5 en door luchtdoelartillerie 40 vliegtuigen Drie andere toestellen werden op den grond vernield Vijf eigen vliegtuigen worf den vermist In Noord Afrika plaatsten Duitsch gevechtsvliegtuigen voltreffer op concentraties van vijandelijke tanks en auto s alsmede op vliegvelden ten Zuiden van AlexandriS en in het gebied van Suez Bü vluchten bovcji de bezette gebieden in het Westen en bij enkele storingsaanval en overdag op WestDuitschfand werden 3 Brftscbe vliegtuigen neergeschoten In den strijd tegen Groot Brittannië l estookte de luchtmacht in den afgeloopen nacWt voor den oorlog belangrijke installaties in OostEnge land met bommen van zwaar kalilïer De geallieerde besprekingen te Londen VERKLARING VAN HET WITTE HUIS Naar Radio New York meldt is ia het Witte Huis een verklaring afgelegd over de conferenties die in Juli te Louden gehouden zijn tusschen Britsche en Amerikaansche regeeringsvertegenwoordigers De regeering van de Ver Staten was veitegenwoordigd door Harry Hopkins den persoonlijken vertegenwoordiger van president Roosevelt door den chef van den generalen stat generaal Marshall en door den vlootvoogd admiraal Ernest King De geheele Amerikaansche generale staf hield tesamen met Harry Hopkins belangrijke besprekingen met den Brltschen generalen staf en met ministerpresident Churchill die tien dagen duurden Op deze conferenties werd de geheele oorlogvoering besproken Met instemming van president Roosevelt werden de verrischte beslissingen genomen over militaire operaties Op hetzelfde tijdstip was Stephan Early de secretaris van Roosevelt in Londen om bespreldngen te voeren met den minister van Voorliehting Brendan Bracken Op de temgreis brachten de Amerikaansche regeeringsvertegenwoordigers een bezoek aan Usland AMERIKAANSCHE STEUNPUNTEN OP DE GALAPAGOS EILANDEN Naar de Britsche berichtendienst meldt heeft de Amerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Huil verklaard dat de Vereenigde Staten met goedkeuring van de refeeertng van Ecuador militaire steunpunten op de Ga lapagoseilanden hebben gevormd Omtrent de goedkeuring van het parlement van Ecuador tot eerf overeenkomst met de Ver Staten inzake het afstaan van steunpunten te Punta Salinas op het schjnreiland Santa Elene en op de Galapagoseilanden wordt vernomen dat de debatten hierover gehouden werdoa in een geheime zitting Naar verluidt aldus het D N B is de minister van Oorlog van Ecuador wegens deze overeenkomst hevig aangevallen door de conservatieve oppositie Vernomen wordt dat de werkzaamheden voor een steunpunt te Punta Salinas reeds in Februari van dit jaar begonnen zijn De concessie aan de Ver Staten omvat h geheele schiereiland Santa Elene dat 1500 km van het Panamakanaal verwijderd is Wat de Galapagoseilanden betreft zoo had de regeering van ï uador reeds begin 1941 aan de Pacific Development Cprporation uitgebreide economische concessies verleend De onderneming werd naar buiten gecamoufleerd als Schlldpaddenmaatsohappü Als directeur trad echter op de Anierikaansche vlootingenieur Foster