Goudsche Courant, donderdag 10 september 1942

fwKterdag H Sept 1942 iurt t No 21084 HEUVELSTELLINGEN OM STALINGRAD VEROVERD Kon groot belang üoor de verdere operaties Het front wordt ondanks zworen tegenstand langzaam ingedrukt PI liUf earteiptmiienl t Berlyn kasus regelmatig verder Niet alleen worden in het Westelyk deel goede vorderingen gemaakt ook in het Oostelyk deel beginnen zich omvangrijke beslissingen af te teekenen Het Duiteche weermachtsbericht heeft reeds gesproken van gevechten m het stroomgebid van d Terek Deze nadere geografische omschrijving wordt m de Wilhelmstrasse van groote beteekeniï geacht omdat in dat gebied de weg vry gemaakt moet worden tot het bekende oliecentrum van Grosny Uit de militaire commentaren op deze mededeeling van het Duitsche opperbevel bH kt niet of de Duitsche legers den Terek die op sommige plaatsen 500 fh jbreed is reeds overgestoken hebljen In het feit dat de naam van de rivier genoemd wordt zien de commep aren echter een teeken dat gunstige voorwaarde geschapen z n voor een succesvollen strud Verder trekt het de aandacht van mihtaire waarnemers dat de tegenaanvallen der Sovjettroepen bfl Rzjef en Kaloega sterl in kracht afnemen Weliswaar worden uit deze omstandigheid geen bijzondere conclusies getrokken maar het stoppen van dit Sovjetoffensief wordt van l eteekenis geacht voor den strijd om Stahngrad temeer mdat ook van Sovjet Russisehe zude bij hcrhahng verklaard werd dat de tegenaanvallen in dcQ eentralen sector beschouvii dienden te worden als onderdeelen van de worstehng om het t ezit van de sleutelpositie aan de Wolga Na de bezetting van Nowoioesislc De bezetting van de zeehaven Nowo sterken iJaihnil bebbeii de Dnittche troepen tmtüiii om Stalingrad nieuwe M M IUncm veroverd Deze heuSjidtfl B U voortzetting r BeritiM van het grootste belang M crfemakteUjken de aanvallen op i ikiitebteUiBgen van het door de yUnriiten met de modernste idderTiisfelegde Yerdedigiagssysteem p evechten in het gebied van IDlIuMd behooren tot de felste en UijJStrdste van dezen oorlog Beide M4 ca lijn er cieh van bewast dat lH MD meer gmat dan om de ver iftilBf van een stad Het is geen iJqtriiif in den gebrulkelijken sin attU lij de afstanden waarover i operaties uitstrekken ook te mI De stad telf strekt xich reeds iJtr n tfstsad van 30 k m aan de Ittp ait en da tmetingen van hei 4ieilttke slagveld d n nog veel grookr Vt Dniiaehe troepen lien xich nkstot tegenover een front dat 1 111 1 den ongewoon zwaren tegenIhil Uagzaam wordt ingedrukt Tevergeefs trachten de bolsjewisten Itot massale aanvallen op het in het Itorden tusschen Don en Wolga finttait afweerfront het voortmhnjden der operaties te vertilnderen hl de laatste dagen wordt van deze Uavillen op groote schaal melding tukt en het is dan ook aan te KB dat as worden ondernomen ter reserves die pas kort geleden lurter plaatse zijn opgesteld Het is tuurlljk met te zeggen vanwaar deze nerves zijn gekooien doch het ts liet onmogeluk dat de verplaatsing er na een vermindering van de kracht 4 r bolsjewistische aanvallen m andere telen van het front tengevolge heeft Kenmerkend voor de gevechten die het ft genbliir aan het Oostelijke it worden geleverd is het groote ll il l pantserwagens dat de bolsje wten dagelijk moeten mbo tenBenut blijkt niet alleen dat de bolsje iiten door een massaal gebruik van i tt wapen trachten de krijgskansen teberen doch tevens dat de afweerl en dit wapen uitstekend function Krt V Omtrent de gevechten in het bulususgebied toonen militaire krinI Bch nog steeds uiterst zwiigzaam t ontbreekt echter met aan aanWjnngen dat ook hier de operaties i lunstig verloop hebben Aan de fcrek welke rivier reeds op een niel Wer genoemde plaats is overschre w wordt thans een strijd gevoerd i de bruggehoofden V en sommige tierichten hebben iMlsjewisten in de Kaukasische ge kn militaire commissarissen beJwid waaruit kan blyken dat Mos uer rekening mede houdt dat deze Rieden eerlang buiton het bereik van t fentrale gezag zullen komen te en WWE PHASE VAN DEN STRHD Nur uit Berlijn wordt gemeld W verschillende feiten op een 1 stadium in den stryd op het jWwOk front waar de gevechten JlJjaatste weken hun hoogtepunt geJ hebben in het gebied rond r 8rad Nadat de vorige maand an mtbazingwekkend tempo de sleujTfimgen tot den Kaukasus verF waren en de Duitsche troepen opmarjoli begonnen waren m het JjuMiiache hooggebergte scheen in Jnensief dat gericht was tegen de re stellingen rond de r ke Trp ï ten van het centrale Zui2 il ïel van den Kaukasus dat JJ de toegangspoort vormt tot het r i eel nog uitsluitend diplomatiek L n lreden Nabye Oosten okierldllt al slrer t Nederlandsche VrUwitl rè bU de Waf fen SS Hel aantreden en richten gaat reeds goed maar de Gruppenfuhrer is met zoo snel tevredH SSPK Fntr Po een tóri ingetreden te zyn Wel eau vunf het b w U o ver te d i 1 nirt Uce vsB af k rt a i I verr rnv H hiJlv n f l JV Ike 1 Mn r frk II ORS MK Jgpprng J Uit enkele korte mededeclmgen Vb lutsebe opperbevel dat in j Biassen van den Kaukasus een f l geleverd werd tegen de 4 i verdedigende Sovjettroepen ► ifai ken van nadere geol oe bijzonderheden wekte den M V zwa xtepunt van den llZJJ T atst was naar de Duitsche p2 li ke sleuteUtelhng bij Stalm l naar de centra der bobje visi W ll n bu Kaloegd V P rsch door een hooggcberg iJ 6 =bter andere strategische p J een oprukken door het ftndjX Juist omdat in de ber oot ele passen geschikt zyn ki t f KTUke militaire transporHodtoS 8eW leger f omliggende Nen W ondig te zuiveren d ar de rekening gehouden moêi ♦ otWH ie mogeliikheid dat df pRv de strijdkracht op ee DöKr van haar ravitaili Sj r i t afgesneden ♦ WaM Uitsche militaire kringen Nd wordt aan het Va d ge ndai v n 1 1 ai Btj Be in den Kaukasus heerschende bijna tropische hitte staat debediening van het luchtafweergeschut slechts in zwembroek en helm gekleedr gereed om den vijand te ontvangen IPK Uoepner U H o Hat de Qpmarsch m den Kau NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN keiffige Hnvi jzuagen ov r de wyze nationale pers OTer bet liH vao d So waarcv Duitsche soldaten ui het achter rosstak heeft de discussies fai de inter Nederlandsche vloot Zeevloot sterk gestimu iMid door gif vernMord moeten worden Keft geheime bevel draagt het jet Zwarte leAd verloor helft tHUt De Wilhefanctrasse weigert geloof nummer 877 en luidt als volgt personele Voor siiccesvolie acties in het achter land van den vijand s de toep issing an sterk werkende vergiften voor mRsavergiftigmgen van groote beteekenis Als gif wordt u arsenicum toegestuurd verborgen in lucifersioosjes In deze doosjes zit een dcsis vergif van telkens een gram onder een dubbele bod n Daarboven hggen de lucifers Deze dosis arsenicum is oldoende voor het vergiftigen van tion man Bovendien wordt arsenicum verstrakt m ge latmecapsules m een doseering van twee gram voldoende voor ♦ vergiftigen van 18 man Voor uwe troepen ontvangt u 8 lucifersdoosjes en 15 gelatmecapsules Deze hoeveelheid moe zoo worxlen uitgereikt dit het gif daai wordt overhan lïgd waar ie toepas smgsmogeUjkheid waarl ürgd is Hiervoor komen in aanmerkirt vrouwen koks keukenpersoncel en personen die toegang hebben tot de levensmiddelen De strüd op NieuwGuinea HEVIGER GEVECHTEN BU BU PORT MORESBY De Britsche nieuwsdienst verneemt uit het hoofdkwartier van generaal MacArthur dat de gevechten ten Noorden van Port Moresby zich in grootere mate ontwikkelen en heviger worden Japanners tlians U mijl van Port Moresby Naar de Engelsche nieowsdlenst in een extra bericht uit het hoofdkwartier van generaal MacArthnr bel d maakt hebben de Japansche troepen in bet gebied van OJum Stanley op Nienw Guinea een hevigen Jnflltratie aanval geopend die snelle vorderingen maakt Naar in het bericht verder gezegd wordt staan de Japanners tiiaaa 44 mul van Port Moresby af De Engelsche nieuwsdienst voegt hier nog aan toe dat de toestand op NieuwGninea ernstig is te hechten aan de l ericbten iip veronderstellen dat Ankara gunstig zal beschikken op het verzoek van Londen en Wa ington om den Sovjetoorlogs schepen een vrije passage door de Dardanellen te geven Ook wordt in Berlijn slechts in iieperkte mate rekening gehouden met de mogelijkheid eener forceering van den doorgang daar de oorlogschepen dan niet alleen bloot staan aan de Turksche kustbatteryen langs de zeeengte maar omdat zU dam tevens een vry gemakkelijke prooi zouden worden van de in de Egeische zee en op den Dodekanesos gestationeerde strijdkrachten der spilmogendheden Vast staat intusschen dat de positie der Sovjetoorlogschepen hoogst critiek geworden is De haven Batoem is ten eenenmale ongeschikt voor de ligging der schepen zoodat de gevechtswaarde der waarschijnlijk nog vnj omvangmke eenheden met al te hoo mee aangeslagen mag worden De zuivenng van het Zwarte Zeegebied is een met te onderschatten positieve factor voor de Duitsohe weermasht die wanneer de opmarsch langs df Oostkust van de Zwarte Zee tot een goed einde gebracht IS over zee leravitaiUeerd kan worden Bovendien komen dan de Kaukasische en Oekrajiensche gebieden die rijk zyn aan ertsen kolen minerale olie en granen aanmerkelijk dichter te liggen bij de centraal Europeesche oonsumptiecentra Het transport per schip over d Zwarte Zee en den Donau is immers heel wat eenvoudiger dan het vervoer per rail of per as over de moeilyk begaanbare Wegen der Sovjet Xhue E BOLSJTEWISTISCHE OORLOGTOERING Van militaire zyde verneemt het DNB Majoor Milif Smirnoff heeft voor den plaatsvervangenden volkscommissaris van birtnenlandsche zaker een geheim bevel geteekend waaruit weer eens de methoden van de bolsjewistische oorlogvoering blukt Dit bevel dat onlangs door de Duitsche troepen is buitgemaakt bevat nauw De Nederlandsche admiraal Fnrstner heeft volgens de Deutsche Zeitanc in den Niederlanden te Washington verklaarddat de Nederlandsche marine In dlb strijd aan de zyde van Engeland en de Vereenigde Staten tot dnsver ÉMttr dan de hein van haar personeel en bijna haar geheele vloot heeft verleren Picture Post over Engeland posi tie ter zee RAMPZALIGER DAN OOIT TUDENS DEN VORIGEN WERELDOORLOG In he Engelsche tijdicnrift Picture Post schryft iord Winster o a Engelands positie ter zee is op het oogenblik rampzahger dan ooit tijdens den voiigen wereldoorlog toen de Duitsche duikt ootoorlog de Britsche eilanden aan den rand van de ncder iag bracht Het oonvooistelsel he ft nlar men w et thans geen enkele waarde meer Toch moeten oor Ues Enge ands verbindingen ter zee behouden blyven want wij zijn e n belegerd eiland en wanneer het ons niet gelukt onzen eigen aanvoer te waarborgen en onae overzeesche legers versterkingen en aanvullingen te doen toekomen zijn wy verslagen Wy moeten het feit onder oogen zien dat onze positie steeds slechter is geworden In de Middellandsche Zee kan nog slechts vaei Uid tot tijd een poging gedaan worden om een convooi naar Malta te sturen Hoe lang zal Engeland in dergelijke omstandigheden en met zyn beperkte middelen dergelyke wan hopige pogingen nog kunnen ondernemen Men kan als zeker aannemen dat de Britsche scheepvaart in het Zuidelyke deel van den Atlantischen Oceaan en in den Indischen Oceaan eveneens aan hevige aanvallen bloot staat Men moet dus ook daar constatceren dat de aanvoer voor de Britsche legers slechts met zeer zware verliezen gehandhaafd kan blijven Wanneer dit echter m het geheel met meer kan gebeuren blijft er mets anders ov er dan te capituleeren gers en 200 musici is medegewerkt Op onze foto de leider der NSB ir Mussert met rechts de burgemeester van Haarlem leider van de Sticljting Nationaal Zangfeest de heer S Plekker i Stapf Omtrent den zeeweg naar Moermansklaai men het Bntache publiek volkomenm het duister Met het oog op degunstige strategische positie voor deDuitsche blokkade aan deri rand vandezen vseg moet men zich werkelykafvragen hoe angde e vitale aanvoerslinie oor de Sovjet Unie ondanks alleinspanningen en offer nog gehandhaafd kan worden Niei veel beter isde stand van den slag op den Atlanti cl en Oceaan voor de geaUieerdenMen kan daar den toestand zoo samenV alten dat Duitschland meer vrachtruimte tot zirken brengt dan de ge Tllieiden kunnen bouwen en datDuitschland meer duikbooten aanbouwtdan de geallieerden kunnen vemiet gen Bovendien mag men natuurlijkde zvvaie offers der Britsche enAmei kaai sche marine niet ui het oogveihs en In Gioot Bnttannie is mener ondanks al e inspanning niet mgeslaagd meer dan een zevtnde vande maandelijks vernietigde vTachtruimte door nieuwe schepen te vervangen Generaal veldmaarschalk Rommel en Generaal veldmaarschalk Kesselnng bespreken het gezamenlijk i p reden van hun afdeehngtn in Nooril Afrika HoJSmann Het zwaartepunt van de critiek op de oorlogvoering zoo besluit lord Winster igt in de organisatie Wanneei de huidige bewindsmannen het niet kunnen klaarspelen moeten er nieuwe mannen aan het roer komen voorïl echter moet er komen nieuwe tactiek en een nieuwe offensieve geest Het Lagerhuis weer verdaagd CREOIET VAN EEN MILLIARD POND GOEDGEKEURD Naar de Brttsche berichtendienst meldt heeft het Lagerhuis erir toegestemd iia de huidige zitting het Lagerhuis vdor nog een kort reces te verdagen Het Huis heeft na eèlsfckort debat door handopheffmg het door den minister van Financien yoorgeste de crediet van een milliard pbnd sterling goedfekeurd BBS A D O 3 0 Doelman Kok van ADO weert een gevaarliiken aanval af fPo y£foo i Meyer Naar de EYge sche ilieuwsdieijst meldt heeft de arbeiderslcider Pethwick Lawrence tydens de debatten verklaard dat de arbeiders zich ervan bewust zyn dat wanneer er een tweede front komt du een uiterst ernstige en bovendien bloedige aangelegenheid zal zijn De Labour afgevaardigde Bevan ver klaarde Het feit dat Chuj chiU steeds nog op ziin po t is moet als he grootfcte nationale ongeluk bc steVnpeld worden De arbeiders stellefi meer hertrouwen in de woorden var Worosjilof en Timosjenko dan m die van Churchill Dearbe ders weten dat 1 de Russische gereraa s verklaard hebben dat de oprichting van een twee de front mogeUjk en een nationale noodzakelykheid is Wilhebnstrasse over de rede van Churchill In Den Haag w erd Zondag op het graf van den weerman Peter Ton een herdenkingsplethtigheid gehoudegk De chef van den staf der WA legde een krans op het graf Fotodienst N S B OttOiPolygoon J Met betrekking tot de door Churchill in het Lagerhuis uitge iproken redevoering werd op een desbetreffende vTaag i de Wilheimstrasse verklaard dat eigerlyk alleen de bijkomstige omstard gheden waarop reeds gevvezen is aandacht ve rdieneji doch met de inhoud fS itTIPnfffSTaringen wMa MAUt n I KLD HU ChdredacMur t TlSTTtR Owi ta Wederom tegen veehouders opgetreden BXTRA KOEIKN INLEVEREN Enkele dagen geleden is melding gemaakt van het optreden der overheid tegen een boer m Overijssel die de melk van zijn liedryf met afleverde Thans kunnen nieuwe gevallen worden gemeld waarin de secretarii generaal van het departement van Landbouw en Visscherij krasse maatregelen heeft genomen tegen landbouwers die hun plichten ten aanzien van de voedselvoorzie iing verzaken Veehouders in Haren Adorp Groningen en Noorddyk moeten eert aantal koeien inleveren Ook m de ovenge provincies kunnen soortgelijke inaatregolen binnenkort worden verwacht Deze veehouders die de voedselvoorziening van hun volk tegenwerkten hebben deze ernstige gevolgen ultslui v nd aan iichzelf te wijten Gevolg van bomaanslag t e Brusse l VIJFTIG GIJZELAARS EN VORDERING VAN 5000 FIETSEN Uit Bruslel meldt S P T Als gevolg van de veelvuldige aanslagen welke ich den laatsten tyd te Brussel voordoen en wel in het byzonder als gevolg van den bomaanslag m een bioscoop waar een ütai werd gedraaid over het Oostfront waarby een jong meisje is gedood en verscheidene personen zwaar werden gewond zyn 50 vooraanstaande Brusselaars m gyzel ng genomen Voor het herstel van de aangerichte schade heeft het stadsbestuuir van groot Brussel de opdracht gekregen 5000 rywielen te leveren De Duitsche rechtspraak VERKLARINGEN VAN MINISTElR THIERACK Woensdag heeft de Duitsche minister van Justitie dr Thierack voor vertegeiiwoordige a der Dui sche pers gesproken over doel en beteekenis v n df lem on aiHs door den Fuhiti verleende opdracnt Als zoodanig ziet dr Thierack den opbouw van een steike nationaal ocialistische i echtspleging voor de vervulhng van de geweldige tegenwoordige en toekomstige taak van het GrootDu tsche Rijk De minister zal het daarheen zien te leiden dat hel Duitsche vojk in de toekomst m den Duitschen rechter een helper ziet De lechler mag net meer een uitsluitend voor het bestuur werkend jurist ziin Weliswaar kan de rechter slechts met de wet recht spreken doch he mag niet zoo ver komen dat Jiij de wet bel eerscht miar het leten niet meer ziet De opdracht van den Fuhrer tot reoi inisatie van de Duilstho lochts pkfingvorm de inleiding ot een ontV eip waan aar sedert vele tientallen ia byna honderden jsr s eeds weer was gestreefd doch dat rooit bereikt kon wordei Dat de minister van Justitie zoo noodig van het bestaan te recht kan afwiiken l etepkent natuurlijk niet dat hij in de nrhtcrliikc beslissingen kan ingrypen Fven onjuist i3 de meenirg dat de richter thans kan doen en laten wat hij wil ITALIAANSCHE VERLIFSLIJST VOOR AUGUSTUS Het Italiaansche hoofdkwartier deelt mede dat de verliezen geleden m Augustus aan de verschillende fronten 7ijn leger en militie Egyptischn front 508 dooden 891 gewonden 5956 ver mist Russische front elfde hjst 280 dooden 947 gewonden 105 vermiot front op den Balkan 295 dooden 187 gewonden 31 vermist marine 39 doojfen I4J geA onden 109 vp raist luchtmacht 52 dooden 85 gewonden l 04 vermLst ROUWPL ECHTIGHEID VOOR DEN HERTOG VAN KENT Nair de Britsche benchtcnchenïl eldt 1 in de Westminster Abbey in tegenwoordigheid van Chun hrll en buna alle ministers tan het Britsche kabinet een rouwplechtigheid gehouden voor den doodelijk verongeluk cn hertog van Kent ONDERHOUD VAN LITWINOP MET HULU De Sovjetambassadeur in iVaUilngtonI ifwinof heeft een onderhoud gehadmet staatssecretaris Huil zoo meldt deBritsche berichtendienst Deze bijeenkomst heeft gezien de critieke situatie aan het Russische ffont groote lie ini leiiing gevekt Litw nof heeft geiweigerd iets over het onderhoud med4te deelen Msniwvt Zon op 7 06 onder 20 06 Maan op 7 48 onder 20 39 Meo IS verplicht te ver dnistereo van zonsondergang tot zonsopkomsl Lantaarns van voertuiiJen moeten een hali uor na zont onderganiS ontstoken worden K 712