Goudsche Courant, donderdag 10 september 1942

DONDERDAG 10 SEPTEMBER i PUMTSELIJft NIEUVVS fV APSMIEiWS SCHPOL UGD DOET ZWEMEXAMEN BONDKKD JUNDBREN BEBALSN DIPLOMA aa Uaastkaal mtétririin Het wa gistemi zooals de heer G A H Weck het bq de uitrcikint der diploma s uitdrukte in zekeren zin een hntoriaeb oogenbiik voor bet onderwyi hier ter stede Voor de eers e maal werd namelyk aan een honderdtal leerlingen van de openbare scholen door de genieente Gouda na een met goed gevqlg affelegd examen een zweindiploma uitgereikt Op het gebied v i het rwemonderwy maakt Gouda al gedurende verschridene jaren geen slecht figuur De kinderen van het vijfde zesde en zevende leerjaar der openbare scholen kregen regelmatig gedurende de JtouuMiriaanden een uur per week zm wa in de S edelüke Zweminrichtin p5ongens en meisjes afzonderlijk l JIno van Bodtoop GocRAifr DE 75 AAB GELEDEN De burgemeealer en wethoudeta van Gouéa doen te wettn dat is floed gekeurd dat ten behoeve der gemeente Gouda worde geheven eenc belasting voor het in die g neente te ontvangen ooderVQs op de gemeentebur r school Voor het onderwijs is vooT lederen leerling verschuldigd dne gulden in bet jaar Wanneer meetdere leerlingen uit een huisgezin de school bezoeken voor ieder twee gulden Van de betaling van schhooigeld zijn vrqgeaifcld zü die oavemvogend zijn M JAAK GELEI N De pas venchenen 4e afL Se ded van het Woordenboek der Nederlandsehe taal van Matthias de Vries zegt over het woord Gouwenaar lo BenaDüng voor eene Goudsche of lan pyp b v Als ik s morgens m n Gctiwenaar stog Vosmaer 2o De uitdrukking D t is de Gouwenaar bü militairen in gebruik ala hun iets slecfato overkoint moet ontleend zijn aan bet slechte drinkwater te Gouda De redactie van de GoudSche Courant teekent hierbq aan dat den inwoners van onze stad die zich den tijd vóór de waterleiding berinnettn dit wootxl ia de tweede beteekenis maar al te goed bekend is büna elke vreemdeling maakte in den eersten tijd van zijn verblijf alhier kennis met dien Gouwenaar en wü hebben er gekend aldus de redactie bij wie de kennismaking zoo jnnig en bestendig was dat zij ten einde raad i esloten zich door een overhaaste vlucht daaraan te onttrekken 25 JAAR GELEDEN Tn café Dt Harmonie is opgericht een kegelclub met aanvankelijk twaalf leden Door de oprichters werd als naam aan de jonge vereeniging gegeven De Harmonie terwijl ais bestuur gekozen werden de heeren A teouwer voorzitter C Roos secretaris en N C den Boer penningmeester I Uit Bergambacht en Schoonhoven De broodbakkers hebben besloten in verband met den langeren duur der broodkaart op Dinsdag en Donderdag niet meer te bakken OOÖF VpatEEN HMKOOPSéRI VEOülo 9 Sept Rozen per bos Edjtn R 1 60 2 00 Ro sa andia 110 1 80 tetfly 1 40 2 60 Dorus Rrkers a IM BlIeB Fnilsen e 40 ÖT8 B 1 6Ü 2 60 Orange Triumph 0 6ö Fedrtokl l eo a 20 Florex 1 Jo Brivdif 0 30 fl 50 Duisbup Juweeltjes l SB 2 50 Gloria m 1 5 Else Paulsen 1 00 1 7 u Olsson 1 20 1 40 Sweet Hear j 4 20 Gemengde rozen 0 30oïi Diversen per bos Clem T i p Hendrik 1 20 1 50 id Mur ie Coui 0 9O 2 00 id Durandi 0 75 O i y bretia 0 12 Phyaalis Francef OjO 0 28 Vuurpijlen 0J3 0 37 SnetuJ bessen 0 31 Dahlia s in soort o is 0 23 CliryBantben ir bloeniig uM tres 0 27 0 47 id per tak OlS 0 2 l Gouderak TWEE HOKKN VERLOOT It Sept f Mr SM Im mk m a dere kerkdienst spreker ds M N W P r P t Utrecht over Toch is God Liefde II Sept S aar Hel Blaairc Kmls T edenvergadenng Ned Vereenigin tot afschaffing van alcoholhoudende dranken ioleidmg T van Vliet over Honderd Jaren N V II Sept nar DmüI Openbare verkooping van meubilaire en huishoudelijke Jeren door deurwaarder B J N Akkersdijk M ScpL aar Jactatais JHaatje Piatteweg Veiling van motorbootjes co jacbtjes door deurwaarder K van BioUand U Sept 11 1 mir De Zakn Algemeene vergadering van aandecHioiiders NV tot aanneming van werken voorheen H J Nederhorst £ 1 Sept 11 uur De Zalm Openbare verkoopiag onroerende goederen door notaris J van Kranenburg Feeatweek Het Leger dea Baas ter herdenking van het 50 jarig bestaan der afdeeling Gouda In alle samenkomsten medewerking muziekkorps en langbrigade U Sept IM ma leider en mevr J Grimijser It Sept 7J ur Dankstond 1 Sept iO uur Heiligingsdienrt 7 uur verlossingsdienst l idster M J y d Werken Sept 7 30 our Samenkomst r herdenking van voorgegane makkers Sept tM uur Sluiting fee telükesoldatensamenkomst APOTHEKER8DIENST Steeds geopend des nachts alleen vonr recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 NIcmre vaorwaarien bi verktsrik Mpasriag Bij een gisteren in het koft rt van de wed S Ooms alhier door nott ris L van Lange te Moordrecht i verzoeke van de erven van den h C Valk gehouden openbare verk ping zün koopers geworden van woonhns nwt schuur tuin en Smitsstraat 20 te Gouderak jroot C A de heer J Fijan te NieuwcrkBk a d IJssel voor ƒ 4750 en van M woonhuis en erf IJsaeldijk B43 Oiud ak groot 152 c A de hen Verrijl te Ouderkerk a d U 5el ƒ 5300 Bti deze verkooping heeft voim de nieuwe voorwaarden in verband ui de maximum prijzen voor onruerejjj goederen het lot beslist He pnjie bureau voor onroerende goederen n Gouda had als maximum pnizen vu gesteld ƒ 4750 en f 5300 en bj verkoopingwerd dit maximum uok in reikt Er bleken voor het eersie p ceel zes en voor het tweede v f gepi digdcn te zjjn Mede gercchtii den 4 bijzondere belanghebbenden d e ing volge de voorwaarden recht ar vootf keur hebben waren er niet u ian bij loting de perecelen werd n loep wezen Haastrecht BURGERLIJKE STAND Geboren Wünandus I ei ar in z van W W Schoonderwoeni i E M LelivekJ Marrigje M r a van N Reichard en J Koolwnk Mam Arijaanlje dr van P Boer en W M d I angen Helena Elizabet i Man Theresia dr van P H li t a I Kalene ker Gerda Geertru da van L H Reichard en L M K f LOOP DER BEVOLKING Vertrokken W Veibiirn out Nijmegen M J Lut naai Sc wa i J Th J Drost naar Bloef a M W Herfs naar Echt H J M Vu reusel naar Echt A A Zwj fiburt naar Echt W J Peeters naar Gii nGevestigd C J R Har aneil uit Warmond C den Boon u Ze C J Vonk uit Beeuwnk C J K Martijn uit Mook en M i J Bögels uit Mook en M i J H J M Bakker uit V uok e laar Moordrecht DAM VEREENIGING De i it slagen voor de competitie de damvereeniging Moordredil w3 J v d Panne J Verhoef 0 2 S Ui J Verhoef 0 2 M Boer G v n J ren 02 H Admiraal W v d P 2 0 P van Kerkhof C Tetloi i Waddinxveeii BBKNüLO GERAAKT Tijdens zijn werkzaamheden h J inwoner S R het ongeluk hu h t Ir port van zware ijzeren plalen te geraken waarbij hü kwairi l i en zijn onderbeen br Per M 7 is hij naar Gouda vervoerd on te woorden verpleegd SLECHTE VERDUI8TER 4AK gaari dan klassikaal ondej leiding van een onderwijzer naar het zwembad waar het eigenlijke zwemonderwij woidt gegeven door de zweminstructeurs van het bad Met dit zwejnonderwys werden buitengewone resultaten bereikt Hei was verwonderlijk te zien hoe deze kindercfi in deze betrekkelyk weinige lessen de zwemkunst machtig werden Maar er zullen ook weinig lesuren geweest zijn die de leerlingen meer op prijs stelden Juiat dit jaar ondergaat het schoolzweumen een belangrijke uitbreiding Nadat de buzondere scholen dit voorjaar begonnen zun om gebruik te maken van het Spaardersbad is er met ingang van 1 September j I nu een regeling getroffen dat ook de openbare scholen gedurende de win temaanden sc oolzwemmen In hei Spaardersbad zullen krijgen en wel évn keer in de twee weken Tot nu toe mis e dit werk echter zijn bekroning in den vorm van een speciaal examen Wel namen verschillende leerlingen deel aan het diplomazwemmen van de Stedeliike Zweminrichtlng maar het is nu toch als een Ifroote verbetering te beschouwen dat een speciaal schoolexamen is ingesteld Allemaal bollebozen Gistermiddag is nu dii schoolexamen RUNDVET GEKOCHT De Goudsche banketbakker J v d B had de onvoorzichtigheid begaan van twee slagersjongens 5 kg vet te koopen voor ƒ 46 zonder grondig geïnformeerd te hebtoen naar de herkomst Zoo hij dit had gedaan hij zou te weten zijn gekomen dat de jongens het vet hadden ontvreemd Wegens schuldheling vroeg het O M ƒ 40 boete subsidiair 40 dagen hechtenis De rechter deed er ƒ 10 f 10 da en af OpUchttng In het versl van de zaak tegen den 24jarigen Goudschcn ovenist H G A die tot zes weken gevangenisstraf met last tot onmiddellijke gevangehneming is veroordeeld wegens oplichting voor ƒ 58 van een vrachtryder uit Berkenwoude door dezen z g geblokkeeerde benzinebons te verkoopen is vermeld dat de voorstelling van verdachte a n den benadeelde dat deze met de bons kón gaan tanken bij den benzinepomphouder C i J Verkade bezijden de waarheid was onxlat Verkade geen benzine meer kon verkoopen daar hij ean groot tekort had Het blijkt echter dat dit laatste niet juist IS Niet Verkade had een groot tekort maar de firma bij welke A vroeger in dienst was Verkade had dezen collega voordien n l eens geholpen en toen de zaak gesloten werd had A het voorgesteld dat zijn slachtoffer nu wel bü Verkade benzine kon gaan halen doch deze liep er niet in en juist door zijn opmerkzaamheid kwam de zaak uit Verkade staat geheel buiten een of andere onregelnatigheid eu verkoopt nog steeds benzine willigen H Luethart J C Sirre E Vis B L O school F Verbiest N Lakerveld Centrale Kopschool N Oudijk A Overeynder E D Doe and 3 van Wijk H V d Wal J Dijksman J Kelder I Vergunst C v d Pann G Goedhart M H de Waal F J Mikkcrs e V Leeuwen H Jansen A den Edel A Buurman M v d Laan G V Bekkum J H Slaman J S v d Laan Burgerlijke Stand GckMcn 8 Sept Roljert Hendrik zn van J H Dortland mi H Lammerg 2e Schoolstraat 13 8 Sept Marigje Elizabeth dr van P Baas en A Cromwijk Vossenburcbkade 29 voor het eerst afgenomen Het is een examen geworden met een hoog percentage geslaagden want slechts enkele kindereh l hoefden te worden afgewezen omdat ze niet aan de eisohen voldeden Deze eischen waren 60 m borstzwemmen 50 m rugslag j springen van de duikpiank en 2 minu ten wa ertrappen Deze schen verschillen slfchts zeer weinijf van die voor het gewone diploma zwemmert r wordt o a niet gewaagd gekleed zwemmen bestond voor dit eerste chooldiplomazwemraen ook van de zg le der autoriteiten veel belangstelling en zoo waren o a aanwezig burgemeester E A A Liera de heer W Sanders we houder van onderwijs de heer L G Akkermans consulent van de lichamelijke opvoeding in de inspectie Gouda de heer A J Gideonse chef van de afdeeling onderwijs ter gemeenteseociarie en de heer Ph J Bom ambtenaar voor ie liöiamelijke opvoeding Verder waren hoofden van scholeb en onderwuzers aanwezig De jury die de prestaties der kindctcn beoordeelde bestond uit de heerec G A M Weck Ph J Bom J Derckaen A J Gideonse J Polman W Sanders en P B Lips De heer G A M Weck lid van de commissie van toezicht op de Stedelijke Zweminrichling heeft de kinderen na afloop van het diplomazwemmeo toegesproken waarna zü uit handen van dcn heer Gideonse hun diploma ontvQngen Hier volgt de lijst der geslaagden Sdiool 1 A Holthuyzen P Hönhout N de Waal A den Boon School 2 H Bunschoten L Lugthart W Vermei J de Groot H Tak School 4 A FUIekes J C Boer A v d Heuvel H F Vreeswijk D Binnendijk J W Goris LlKielIeger C Tuynenburg S J Kajdlioven School 7 W v d Water G Bors M M Scliouten T A Vergeer P EmstAC Spek G Brinkman P J Versliws P V Dam School 8 H v d Berg L Oppelaar M de Jong W NieuwveW J Kruisingaja Hook W v d Laan J A Tybout G N Baas School B M B Lenskens E C Cabout E G Maarsen T Gideonse E A J Kettler J P Lafeber J M Reyerkerk N Botterop A a W J Verkerk C Broere A J Vixseboxe C de Joode W Breen F A van Schaik J H den Boer A E IJsselsteyn C 1fis School C W Binnendijk H van Santen N van Reenen T Riemers A Bos H L Hortentius P N Antheunis H Bennis M WiUemse N H van Lingen A v d Laan P van Goos Schilder van vijf meter hoosde gevallen OP HOL GESLAGEN PAARD TROK DEN LADDER MEDE Vanochtend omstreeks half tien is op de Spieringstraat e n voor een groentenwagen gespannen paard da daar stond te wachten geschrokken van het geluid van de klepper ichoener van een voorbiikomenden jongen en op hol geslagen Bij het wegrijden raakte het voertuig een ladder waarop de 45jarig schilder D P Vermeij uit de IJs ellaan stond op vijf meter hoogte bezig met het schilderen van een woning De ladder were omgetrokken met het gevolg dat de schilder er af viel en op straat terecht kwam Ten gevolge van den val kreeg hij een fdoedendc hoofdwonde en brak zijn rechterbeen Per auto van den G G D is hij naar het Van Iterson ziekenhtii s vervoerd Hel paard werd op korten afstand door een voorbijganger gegrepen er tot staan gebracht Diploma zwemmen 1 VIIF EN VEERTIG GESLAAGDEN In de Stedelyke Zweminrichting is gistermiddag het jsarlijksch diplomazwemmen gehouden Als gevolg van het wisselvallig zwem seizoen was het aantal deelnemers niet zoo groot als andere jaren soms hjst geval was Er waren dezen keer wat meer oudere dames Het diploma werd uitgereikt aar de dames J Ravenst erg v d Hoek M H E Plak van Dam E de Gruylvan Dam M W v d BergNooten boom H Hofstede Woudenberg C S Appel Verhart Cath Lafeter Catti Hammen M C A Gevwts Heefer G M BareldsAbeve C S Tak Matse Willy V d End Marietje Kreeuwen Lenie van Wifligen Annie Weck J M Kors Dientje Booman Thea Moéns AU V d End Willy v d Füert P J de Jong C P Jaring Pia v Kersberg n Netta Hartjesveld EPy v d Hendel N V d Hond i Dina de Waard Corrie loudie Teuny Baas Mientje Mul Bep SchTeuder en de heeren K Zandvoort G Reyheveld Cl de Bruyn J Janzweert S C van Loon T de Groot H Nijhof Jansen C J van Eyk W Hijneveld J Wever P v d End B Heppener J v Leeuwen T van Eek en A van Netten Gctraawd 9 Sept A Bron en A van Duuren P C van Hees en G C A M Vervoert C M de Wit en G J K den Os A Bode en W IL Mobd Overleden 7 Sept Barbara Cornelia Joanna van Adricheaj W i Verhuizingen binnen de gemeente W J Pietets van Zoutmanplein 13 naar Kuiperstraat 30 N F van Duijn van Nieuwehaven 96 naar Gouwe 33boven Th Kammeraat van Heerenstraat 135 naar Achter de Vischmarkt 86 C A Masaar van Groenendaal 82A naar P C Bothstraat 30 mej C L Karskens van Vossenburchlóde 121 naar Gr Beatrixstraal 10 wed A van den Bosch Sander van Burg Martensstr 19ben naar Oosthaven 52 T C Meindert geb Seele van van der Palmstraat 89 naar IJssellaan 2 J Sluiter van Bockcnbergstr SJbov naar Vierde Kade 35 mej J Verweij van Marirt 58 naar Robaarsteeg 20 H Voqau van Ridder van Catsweg 45 naar SunnamsCr 278 Th J Steenbergen van Vest 109 naar Varkenmarkt U S Meijer van Krugerlaan 35 naar Oosthaven 31 TOLHEFFING VERVALLR 9 Sept Gouwenaars loepen verder uit Voor dep biljartwedstrijd fftialia sVrienden Moordrecht zön Dinsdagavond in Gouda drie jartijen gespeeld In de eerste partij gelukte het Moordr ht den achterstand tot dertigpunten in te loopen tJ v d Kaa won fan M Luxen 6 caramboles W detweede partü werd de hoop van Moor drecht om den achterstand nog verderop te halen tinaal den bodem ingeslagen door het verrassende spel vanM van As Hoewel B v d Kaa goedspeelde en zelfs 12 boven zijn handicap haalde nam van As geen enkelrisico n tikte regelmatig zijn punten by elkaar Serie op serie werd gemaakt waardoor hy het mooie totaalvan 162 caramboles bereikte Thalia een winst bezorgend van 5l caramboles Toch bleek Moordrecht d hoopnog niet te hebben opgegeven wantJ Bos won weer 14 caramboles terug De Goudsche voorsprong bedraagt nuweer 67 carambole en dit zal waarschijnlijk wel te veel zijn om nog inde drie laaatse partijen te kuimenworden ingeloopen IJ V d Kaa 45 M Luxen 33 50 32 moyenne 1 67 1 07 B V d Kaa 68 M van As 99 80 162 moyenne 2 67 5 4 J Bos 57 C Degenkamp 47 55 31 moyenne 1 83 1 03 Verschillende inwoners iijn daar de afschermtng van de w Op weg Qaoda Bdteadorp biievolge de besluiten van de raden der gemeenten Gouda Reeuwijk en Hekendorp goedgekeurd door den commissaris der provincie ZuidHd land heeft de secretaris generaal van het departement Van Waterstaat met ingang van 1 Juni jl in iI okken het recht van tolheffing op dea zandweg Gouda Goejanverwelle BENOEMING TOT HVLFFRHIIKEK Onze oud stadgenoot cand A H C Jaóobs te Bodegraven is benoemd tot hu jgnediker N de Ned Hervormde Gemeente te Maaissen NIET CMNBD AFGESCHERMD Een bewoner van de Markt is gisteravond verbaliseerd en het huisvoor drie dagen van de lichtleidingafgesneden wegens onvoldoende verduistering ni t verduisteringfcuren tijdens de orde was MARKTBERICHTER VREMAIIKT OOl DA 10 Sept Aanfevoerd Is nuk 3 magere varkens 87 bissen 2 444 runderen 41 nuchtere kalve c kalveren 14 ach pen loverKenut V C 28 bokken en ellen 15 1 Handel ttujK y KAASMAKKT GOl nt 10 Sept Aanvoer M parti en ka Ie kwal met Rtjkamerk van 82 ld ie Itwal rSS Oa IOO Hjn i AASMAKKT OrRDTN O Sept Aanroer ISO parMi i rljkani Ie kw mm m ir l kri a W l RoofilTMaetcar J Q Weynen Rotteraam Chef r dsrte r voor Gouda eo Omstreken f Tt T Gouda VerintwoonJeltjk Toortliif ad ertenoei L Dltceebter H V KouirCuaiai NtmwiblaA Rotterdam Handel vluc v Allerlei voor den kantonrechter Sncnerkinc iTia isckto i et OJ4 hens ƒ 50 aata M dagen nBea ham klaagde de 1 tfolikeie Tc Zal het nu nog schappelijk maken maar kom niet meer tenig berioot de McMar fti tfx 10 dage 1 BiET DERDE KLASSE KAARTJE IN niC E KLAS8RGANG ▼ laaaeli Schriftelijk vonnis werd gewezen in de zaak tegen een slager uit Woerden MDS het oorbanden hebben van tSWi k g ongestempeld rundvleesch De slager twd verklaard dat het hier van de pteatseliilce toewuuncseontfniisie ontvaii te vleeach betrof dai hy van de vorige week had overgehouden Dat er feen stempels op stonden noemde hy een gevolg van het feit dat er bij de stempeling slechts hier en daar merken worden gezet waardoor het bij het uitsnijden gebeurt dat er van goedcekeurd vleeach stukken worden overgehouden waarop geen stejhpel staat De verbalisant en hel hoofd van den keuringsdienst daarentecen hadden nvedegedeeld dai het versch vleesch was dat onmogelijk van vorige week kon zijn vo gehouden De rechter heeft ƒ 40 subs 10 dagen gelegd De eisch was ƒ 50 of 14 dagen Politierechter te Rotterdam De tfcbiieiziger 4ie ixkeuri waa omdat hij met zijn weekkaart 3e klasse in den trein van Gouda naar Rotterdam in de gang vaj de tweede Uaaae had eestaan was de v raat waardiging zelve omdat de Spoorwegen hem op kosten gejaagd badden 4 e trein was overvol voor je werkmoet je beslist mede en bijbetalen voor4e tweede klasse kan je niet als je eenweekkaart heb sputterde hü Maar wat hem vooral hoog zat was ftiat hU bekeurd was terwijl hij in hetdoatier vol papieren dat hij met zichdroeg een brief van de Spoorwegenhad over een soortgelijk geval waarinde houding van den conducteur nietwerd ondersdireven Dit papier beschouwde de passagier als een vrijgeleide en hii achtte zich officieel gera8 tigd bij de volt in de derdeklasse op het bakon van de tweedete gaan staan Het iuridisch gevoel van den rechter was anders Er staa niet in den brief dat het niet strafbaar is maar de Spoorwegen waren het in dat geval niet met den conducteur eens En hoe u het nu keert of wendt strafbaar b it u volgens de wet wel aldus de kantonrechter mr A J M Oonincx Maar overigens kon men zich aan gene zijde van de groene tafel de omstandighed indenken en daarom werd de kleinste boete opgelegd ƒ 1 of 1 dag De reiziger vond het maar zoo70o Hij arfitte zich onschuldig de rechter bekeek het anders Wees blii zeide hij dai wij milder geweest zijn dan de Spoorwegen Maar de vier gulden die de Spoorwegen willen hebben heb ik geweigefd te betalen zeide de passagier grimmig Jamdgje Zij had een gezellig blauw hoedje op met twee afhangende linten en leek een vriendelijke verschijning maar het was lang niet mooi geweest wat Janntgje uit Zevenhuizen had gedaan door e n emmer met vuil over de voeten van een buurvrouw te gooien Die linten mochten er nu bij wapi eren had zij op den bewusten dag het hoedje gedragen dan zouden de banden oigetwijf d als gebolde zeilen hebben gestaan roo slormde het Waarom was je zoo ondeugend VToef de rechter Tk ben niet ondeugend gaf Jannigje terug ik heb al verschillendem er natte voeten voor de buurvrouwgehaald U bent toch ip ers agressief genoer vond de rechter Gerritje was er als getuige en zij had gezien dat haar plaatsgenoote d asch voor de voeten van de ander had neer e ooid en dat de manier waarop ze dat deed geen twijfel liet of het gebeurde opzettelijk SPORT LJARTEN TBAUA S VRIENDENMOORDRECHT U zskg ze niet staan anders had7e het wel niet gedaan verondersteldede kantonrechter en hii verzuchtte wat heb je aan al die ruzie Dan moet die vrouw uitscheiden snibde Jannigje Miin tuin wordt doorde buurvrouw als W C gebruikt envindt u het zoo tollig als je daar moetvoorWf loQpen Zoodoende kom 1e niet uitgestudeerd meende de rechter Ik hoeï niet t gtiideeren gafJarnigje subiet terug Een rijksdaalder boeje besloot de kantonrechter en zorg mi dat u verstandiger bent Ik ben veTstandi g genoeg ie andere jjiffrouw moet wijzer zijn enovertuig van i e juistheid van de eonmerkine stevende de Zevenhuizensche de deur uit Te veel passagiers in cabine Behalve de voHe trein was er de volle autobu waar an de besti urder terecht stond omdat hij 1e veel passagiers in de cabine had toegelaten De menschen moeten toch mede ik kan ze niet laten staan aldus dechauffeur Acht reizigers stondeh er deeldede verbalisant mede Dat is toch te veel vond de rechter Dan heeft men niet de vrije be ct V king over het hesturingsapparaat Dat men soepel is met het toelaten vari passagiers k la bonheur maar men moet 7e uit jfe cabine houden Vijf gulden Aankoop niet ingeschreven Een koopman in tweede handsch goederen had verzuimd den aankoop van een bakfiets in het register te schrijven Ik had het rijwiel gekocht om hetzelf te gebruiken en vegeten het inte schröven Het O M had niets met deze vergeetachtigheid op Er worden dagelijks ik weet niet hoeveel fietsen gestolen en dan moet de poKtie in de gelegenheid ziJn de ontvreemde goederen te kunnT opsporen vandaar de verplichting om aanteekening te houden aldus de ambtenaar De rechter las in dfe stukken dat de koopman al eens een dergelijk feit voor ƒ 12 geschikt had en deze recidive in FEUILLETON B Nadruk vatwdaid r DB RBNAUTO Roman van J KöNIG Mantreda item werd een tie ch gefluister Hii legde den brief neer Elln grmp ernaar en las bem oog eens ov £ n ik heb er geen idee vart gehad Ik was erbij toon von Erdmaonadort tB Anacker den wagen kwamen bekijUm Maar ik wiet Immers met dst nm Erdmannsdarf hem op siia naaa Itad vnyand Werkelijk ik heb bet aiet e weten ik iwecr het u Mantrad hiisterte ntat HU staarde voar licli ntt a dacht Hat Is miin schuld Rel la allcaam n ichuld Ik heb de amlcraB vareor ik was schuldig Kn terwijl ik dit ik onschuldig was ik den armen Ponslek opgejaagd en misschien in den dood gejaagd Else heeft het niet één keer n aar hondttd keer gezegd dat ik naar Weidenau mpest gaan En ik ben niet gegaan Ik heb niet getdefoneerd omdat ik zoo verj liefd op Elin was en niets anders wilde dan Elin belpen en daarmee heb ik Ponsiek in bet ongeluk gejaagd Mijn vader moet hem helpen zei Elin dan Ik geloot dat hi zich be I ZU ging naar hem toe Maar xU had ilch vergist de zieke lag nog steeds roerloos ZwQgend zaten de belde menscbn Baast hem verdiept In hun treurige ge achtCB ElndelQk kwam de dokter timg Kom tel hij at l ent a beiden bleek Is ar Ma ttH mzm aiakc gebeurd T ZQ BtondSB haastig op wOdsa Mripen Ponste op de brancard M leggcB maar een biMm krconca deed hsa 00settfUten De ziëkoidracsr duwde I31a acht tenttde r haat a dat maar Jufbnov ad Ml Dat is niett voor a Hg knielde neer n wflde de armen vaa Ponsiek over elkaar leggen Bü draagt rouw sel bQ kUbeeft een baad om den arm b er lonand van xtln familie gestorven 7 vroeg d dokter aan Manfred Ik weet het Diet Ik heb er geenIdee van Qc was In lang niet bij hem Langzaam legden de dragers Ponsiek op de tM ancard Toen bij erop lag opende hij eensklaps de oogen Hij keek allen aan naar H i r en niet te welga waar tm was lim lippeo beweger zleh maar het was slechts een heescb gefluister Allen keken Manfred aan Ik denk dat z ja dochter gestarveais Zij had onlangs een ernstig ongeluk zei dez L Langzaam droeg men den zieke weg De dokter sloot de rit en toen keerden Elin en Manfred in de kamer terug en kekea bedroefd naar de leege plek waar zooeven nog de brancard had gestaan Zij hadden nog geea woord met elkaar gesproken toen er 4keer gebeld i erd Het was de dokter Ik wQde oog even naar o beldnkomen kijken zei hij hartelijk Wij I zullen miinheer Ponsiek er wel doorheen halen Maar nu moet u heiden eentieetj voor u zelf zorgen Geeft o dejuffrouw een blouse van uw zuster mijnheer Cnrv n dan wascht u slehbeiden ecos aiofc het geucbl an de handen en zet u een sterken kop koffie Ik drink een kopje mee Xn zooder veel woorden ging de dokter naar de keuken en begoo daar alles klaar te maken Manfred en Enin dedea wat Wü gezegd bad en kwamen daarna bil tkem in de keuken En dan werden di alle drie heel vrooltjk zy lachten otn de blouse van Else welke veel Ie groot as voor Elin en haar nog kinderlijker maakte Tenslotte vertrok d dadrter om anders zieken t bezoeken Nu waren d twee jHeen In het huls Zü waren opnieuw stil geworden ManIrad ka dc naar JKlin gebogen hoofd met het mooie ïlonde haar Hl keek naar haar wangen en naar de donkere wimpers Maai Ik a iets vraif hKtroowHallerman vroeg b j zacbt ia Toen flot steeds dacht bü a an P dan werd zijn stmn vaster Toen u dat ongel niet Peter maar ik o 0 Ik weet het antwoordde wder haar oogen op Ie sla n Je weet het Wie he l JL zegd Sedert wanneer weet Het Is miJ duldelijK S Langzaam hiet Elln naar op Haar groote orolne im vochti et e 01 haar wangen Hij legde zjjn Banden op En ie beb dadelij houden Zü knlkU zwUgend En niet van Peter Nooit 1 f