Goudsche Courant, donderdag 10 september 1942

ffm m tmmM h I M I1I DONDERDAG 10 SEPTEMBER 1942 jiMllli r havens DtutMche handen ridi loo v IS n den vuand ali op hel en het verlammen van zij nen em levensaders Want A lil II GELDIGE BONNEN De wiMurde Yttn oud pUfHCfK Aantat 1 kg mmdmtof ooit os MmntLANDSCHS MmnuND Dsnuc WiJSHClO VÏRSTANOIG EN VOORUITZKND ZIJN 21J DIE KWEÏKEM EN RtJSTIC VERGAREN DAT MOBTIN AUi mNSCHEN tXitN O AN ZOUOrN ZIJ GINIfTEN VAN ItN ITIEDS CROOTEK WORDEND m EN DAAKVAN TI URfEA TIO 01 VRUCHTEN rtUKKEN in het wild BRAMEN VLIERBESSEN n BOSCHBESSEN Het Voorlichtingsbureau andety vrwhtcn Wie treden de bessen met van den Voed ngsraad gtin suiker aan den inlanger verwarmen dan Xuft Siaak wil besteden kan noodig is De ma sa op In de maanden Augus het aap van de bramen een doek o n vergiet tus en Septemter woren vlierbessen m fleslaten uitlekken De fles den we door Avnatuur se en bewaren Men chen zeer goed choon wel bijzonder goed moet daarbij zeer nauw iraken en met gekookt gedaan Vele vluchten keurig werken In onwater na PO n zijfl er dan in het wild dcrstaand recept zult u kurken Oi o n et te vinden bramen zien weVke voorzorgsbess sap doorkoken en vUerbessenroodebosch maatregelen genomen de tlfischen ermee vul bessen die vooral in moeten worden om het Icn De jurken m ae veenstreken voorkomen sap voor bederf te vr flessohcn dnikken en in kunnen we verzamelen waitn w o We moeten deze vruchVo sebessen conservet J ten die de natuur ons veeren zichzelf men men geen kurken bezit ten geschenke geeft met kan ze ecnigen tgd m kan m€n er e i dubbel versmaden In smaak een doosje kistje ot geveuwen stukje ceUo noch voedingswaarde jampot ticwaren doen zy voor de geU ziel wel dat er met kweekte vruchten onde wilde vruchten nojf der Blauwe bramen al wat te beginnen is smaken b v heerlijk op Maak er gf b tik van de boteAam of indien wanneer ze in uw om g men het heeft met wat geving groeien maar f L gS yoghurt hangot of pap denk er n nooit be S r Zoowel van br nen als vKichten van planten te ragpen s er van vossebessen en gebruiken die gij niet IV J J vlierbessen kan men jam kent Er zijn vergiftige 2 5 m ken I ok lijsterbesbrc pn die K mand zon Xf sU sen woTKnerwcl voor der ervaring met altijd ST f minstens gebrb kt Zij zi n echter v n de eetbare kan onDe J f rang om ze zonder der cheiden r nde k meer te verwerken Het viietbeWn of bren en en de gortinout beste smaken ze 1 comi rame p daarTn met wat zout bmatie met vruchten kh aaar koken welke een minder piU De vruchten met een a htjes ga KOken gen naak hebben zookleuie hoeveelheid w Kooktyd pta W mm i ir Een z z o U ïSlr r r ZL chten bü de p elosterbessen op 750 g voldoende sap is uil eren Buu 14 Ot T ij 2 l t ndf n Il 401 I HII llM t ea L de i irii dt na tn 1 dr lOf p imj lal I Ver 1 ifÈ P ra ti 1 M ic aar nr 1 ie Iitie vi ren 1 ¥ bn I V I nn tv 1 dt 1 1 ins hf neld f en 1 p lU 1 11 litl RS 1 1 iir4 V inl 1 B 1 1 k k ilart s ter laa H Et 1 nci t b i o 1 s ft 5 jten ï 6 n d e r pelroleum machtige kruisers en 4Be0e gers op den i S i Mpn voor het udUMI IV J toedïel wk te r jeze oV WCj spM l oorlqflMMrtng ia Ae ouwjKt IH één punl Wiitai t lêéren M tWM voorbeddCB inilitain aeüvit dtt Itatate oflote btl t li ena vao het ber den Wolg k noordea ld i iMfftns j M renll bietia lü l dat daarmee de botejewisteti Ie v n Noord naar Zuid w t twec alcesnedeA ziea lit d van Jin tf aan de pe r lei il w gjUiukma zullen moeten onttStOi tiwmede de ov de Kaapiaciie f iuu evucrdev AmerilciiaiiKhe waUaeB die tot m toe via Ferziae ie Sow et Unie gg tn Iran naw de gevoerd j UI de tweede plaata zoMden wU M even stil willen staan Ml de iMlit verovenng door DuitoTboepen van alle bolsjewistische aan de Zwarte 7 e waardoor vloot geleidelijk aan een tonder havens wordt heteeon iXjK tot ovtrgave of zclfverK zal moet n leiden Ven exlralbencht heeft het opW van de Duitsene weermacht igavond namelijk melding Reit van de verovering van NoUk de sterke land en zeeves an den no rd west kant van den iius en daarmee heeft dan de letmarine in de Zwarte Zee haar oorlogthaven van lielang verKeed viel eenige maanden geSebastoool het vlootJteunpunt IJdiuitnemendheid De val van de liaatien Odessa Niknlajew ChrrEupatoria Feodrona en Kertsj vb daar rprd korterrn of linf ren til4 n vooraf gegaan En het bliikt Iti efn der hoofddoelen van het thiltrhe Kaultaeua offengief te 7ijn omievpnems die aan de oostkust nide Zwarte Zee gelesen haven s te hiditlgen Ri eds werden de vorige Ïm Anapa en Taman bezet terwyl thalB dus ook Noworo isk in Duithanden IS geraakt een mo naven van twee en halve kilobreedte vt aar tv int g groote in hPDMi tei eli ikert d konden en lossen Nog bluft de bolsjcihe marine bescti Uken o pr Ti p ip en Soechoem Pot en Batwè doch met uitzondering van InM s cnoeiDde haven 7ijn deze van itit K zeer oftdergpschikte twteekeiiii iiiiMen zal er bovendien ernstig ktning mee moeten houden dat een MItfiik over de passen van liet MMtlk deel van het Kaukaéusge krpe ook drze laatstp vier kust tlllien binnen afzienbaren tqd in niilKhe handen zal brengen Dit zou dan tegelijk het einde van il bolsjewistische marine in de Ivirte Zee moeten tjeteeekencn tmt het IS ondenkbaar dat Twkiie ée door Londen Washington en gcoefenden druk be twi ken I n aan de oorlogBvloot der Sow j lUni een vnjcn doortocht door Wporus en DardancUen naar de Mii lWIandschc Zee zou verleencn Zoo kompn de rondorn ons contiJW gelegen zeeën steeds meer in het Itllt der leidende machten van het jjWWW Europa Rpeds is de situatie Pyt in de M ldellandsche Zee 700 m dat een Engelsch konvooi n et JfOlt van Gibraltar naar Alexandrie Wm kan terwiil Rommel de eene JWhrking na de andere over 7ee jjNonden krijgt Reeds beheerschen ibche luehte 8ders aan Kuropa s i t de golven tot ver in zee Fn wet de bnisjewlstisctv marineWB Kroinstad zieh in de Finsche M nog steeds te handhaven toch Wmag de Oo tzeevloot dnr Sowjet ïich vrijwel ruet meer te laten en moet rii rich tot enkele tóo afzonderliike acties beoalen yxlat de Diiitsehe msrine 7ich van I nhagen tot Haparanda heer en yler achten mag jB t mipertoeticht over de Zwarte y tal straks dezen stntd om de J2 t appit in alle Europe whe wa ep waardige wijre afsluiten BE FILM l lpUaAMD riLM VOLTOOIT SmN MDznsK nt M mS ti einetn n heeft M Ned rlandJ nm orkest propaganfiafUin voKooid en oiMl N l iltndêch liedje vla alle JHJ om olk tot In d concertialen r 2l WTlt th muTipli h er oor com i S RuvBmk op motlevftn v n Jan CgMjCk llial e t e Wi Kaat mer 1 dan ook den elfden titel Jraiffm JJ MjMiopnanirn werden dezen lomer in I JP oude stadjes en op het land J H Voor de blnnenopnaineti ue kten P tedeiijii orkest n en hun dirtgenl v or teltlnff van defe muziek rxds haU Sactrmbcr teienMMt VMl 1 OaSTA OAMO la i£i holm Tldninllen mf Idl 5aiïLr HonM oocl VMl rrdlflt Ml fc kï derln I cht nspflnnlnr voor ti n oorlog ai S Atnerikiaxwrhe JounulUt Do vS M moet hebben Kerend dal ltej a f alj flrh aiev ïooala andere iC TT Holljrarood bctrhlkbur alelt llMh doeMBden j IBiK EN SQHOOL m i t r Beroepen n r Vlake Gfaal t Schoonhoven imi r W UrtJeharma Kmi ludpprolllter te Maarsnen aeMa 1 n depa en tUlQk lEark JtarDri n aaat alM U ZKoUa ta le fll n stond onder de productie 3i I Henrik SrhoHe aïi en ook j ffm la RcRie voerde B inier J Meyer wetmera t nd A van Moprkerken H elp t Mtie aan é laiasneHagt Set MfeMie Medeilaitdache volk iMcft belaBic bO en goede an mri ige voMziening van onze Neoerhe industrie BMK grcmdatofteB er grondstoffen Ion er sitteAacrglSNduotcnl worden Nu de groDd ning op froote moeilyk is hht een groot alge dat iedereen meehelpt a indwlri op gang te houden Dit l ket geval met papier itMp i mm hout vormen met oud palÉer r edl jMrcnlang ook vóór den otloc CHMidatoffen voor de vervaarfltmC VMI ideuw papier Vooral eelluToee houtsiüp en lompen zijn noodig voor de fcibricage ervan Waar éöcelqke craodstofC met steeda in voldoende mate voorradig zyn aprcekt het vanzelf dat aiéer oud papier voet worden gebruikt oi i de behoefte MM weuw papier te kunnen delcken Ket voor de fabncage van papier benaodigde hout kwam vroeger uit Busland en Finland De invoer ataat nu ecliter std Beeda zqn vérgaande bezuinigingsmaatregelöt ten aanzien van het verl nsk van papier getroffen Daarnaast dtent iedereen ervan doordrongen te zijn dat gebruikt papier een raardevoUe ndstof vormt en niet in den vuilmabak mag verdwijnen daar het dan vuil wordt en onbruikbaar IS voor de industrie Het behoort te worden afgegeven aan de wijkophalers van het Rdksbureau voor owde materialen en afvalstoffen Wal Nederland verbn kte In 193S verbruikte Nederland 264 millioen kilogrum papier waarvan niet minder dan 203 milUoen kg werd weggeworpen Welk een In de laM rnaandtn is tamelyk veel papier opgehaald wanneer men in aanmerking netmt dat de kranten en ti id schriften Si verband met de papjerbeperking kleiner van omvang zijn dan vroeger en het verpakkings papier in mindere mate wordt gebruikt dan eertijds In Maart was de hoe veelheid papier bij de huizen werd opgehaald nun een millioen kg meer dan In de foorafgaande maand en in April werd die hoeveelheid weer belangrijk overschreden In Mei toen de schoonmaak vermoedelyk nogal wat papier van de huisvrouwen eiBchte IS de opgehaalde hoeveelheid verminderd maar kwpjn todi nog boven het peil van Maart uil Er kan met genoeg oud papier wor den ingezameld Romea heeft daarom zelf de hand aan den ploeg geslagen door een inzamelingsactie op touw te zetten op de sciiolen Het kleine dorpi Kortenhoef heeft de eer van it primeur want daar is een tfiderwijzer van e n lagere school Uit eigen initiatief overgegaan lot een jn ameling op school waartde hij de kinderen met succes opwekte De wukophaler heeft al dat oud papier gaarne m ontvangst genon en Hy gaf er bovendien de han delswaarde voor welk Ijedrag de kin deren m het reisspaarpotje van de schtiol deden om er deztn zomer een prettigen vacantiedag van te genieten Zoo wordt reeds de jeugd opgevoed om zumig op gronditoffcn te zijn l aten onze huisvrouwen du streven krachtig steunen en daarbij vooral niet vergeten dat vernietiging van oud papier verboden is Zij zouden haar kinderen trouwens verdriet doen In dien deze aan de inzamelingsactie niet zouden kunnen deelnemen Deze is voor de jeugd ook daarom zoo aantrekkelijk omdat de school die het meeste inzamelt een extra premie © nt vangt terwijl zooals m Kortenheef de opbrengjt van het inge dmelde pa pier kan dienen voor een of ander doel waarvan de geheele Mhool profiteert Keuringen voor de Waffen S S en het vrywüligerslejD ioen Nederland NWDWE KEVRINGBN Het SS Brsatzkommando deelt otis mede Jat vrywilUgers voor do Waf fenS S en het legioen ZKh op onder staande data u de genoemde adre sen kunnen vervoegen teneinde g tkeurd te worden 15 September 1S43 10 uur Rotter dam Deutsches Hkus 31 September 1142 18 uur Utrecht Wehcrhachtsheim Meriaplem 23 September 194 10 uur Den Haag Cafe Den Hout BezuidK nhoutaeheweg DE GEWUSIOOE DIENSTRKCELING N Z H T H Met ingaog van 13 Septemljer a s zal d nieuwe dienstregeling van de Noord Zuid Uollaodsche Tramweg Mu in gaan De dienst op het baanvak S eveningen Javabrug zal worden ges aakt e de dienstregeling op weikdagen m df avonduren en Zon en feestdagen den geheelen dag zal zeer worden l eperkt Het inleggen van extra diensten buiten de forcnsenuren ia niet meer mogeijk De laa Ie c op v k dagen zijn Haarlem Den Haag 18 02 Den HiUit Haarlem 18 06 Amsterdam Den Haag 17 15 Den Haag Amster dam 1805 Op Zondagen v ord een IH luir dienst onderhouden Begin en de van deze diensten vnrdt men in den IS September verkrijgbaar gaateiden gMa Met ngang van 13 Septemtapr worden de busdiensten usschen Haar lens BloeaMndaal en Overvean geheel f DE R JKSPOSr SPAARBANK AAÏ oüD vBOuirrre vergat bood SCBAFPENTASCH MET 4M OUK Vermoedelyk aan een ongelukkigen samenloop van omstandigheden heeft de 27jange koopman C J van d r K te s Grav iliage het te danfcett dat 14i thana ala verdacht van poging tot diefstal voorloopig in bewarmi u ges eld K die bU zyn vader in den gr en tenwinkel werkte trof daar gisteren een oude bopdschappentasch aan waarw zich een dooi je bevond Het had er allen schyn van dat de taseh door een vergeetachtigen klant was achtergelaten K bekeek het doosje meende het wel als tabaksdoos te kunnen gebruiken en wierp de ta ch achteloos onder de toonbank Toen hjj s avonds thuis de doos echter opende trof hiJ daann een groot bediag aan geld aan z ker wel ongeveer vierduizend gulden Aangezien het me zyn bedoeling was gevveest geld Ie ontvreemden schrok hy geweldig van deze ontdekking ver u mde onmiddellijk aangifte te doen by de politie en begai zich naar een vriend dien hu van de vondst op de hoogte bracht Thuis gekomen werd hy vannacht doQr de politie aangehouden De tasch bleek namelijk in den winkel achtergelaten door de weduwe J N N die dien dag nergena anders was geweest en van de vermissmg aangifte had gedaan by de politie Het geld had de oude vrouw bijeengespaard Zy droeg het altyd tiy zich De vraag die nog rest is Ie wyten aan het feit dal de juffrouw niet weet hoeveel geld er precies in het doosjn heeft gezeten Daarin werd 3750 gulden aangetroffen K die een schoon strafregi iter heeft is voorloopig in bewaring gesteld Indien hij onschuldig IS zal hy het wel betreuren niet onmiddellyk aangif e te hebben gedaan van zyn vondst WUDVERTAKTE HANDEI IN DISTRIB TIEBONNFN TE ALMELO ONTDEKT De economiache brigade van de Almeloeehe politie heeft de hand kunnen leggen op een zeer omvarvgrijken en wydvcrtakten handel in distributiehonnen tusschen Twante en Amsterdam Niet minder dan zeventien personen woonachtig te Almelo Lochem Bcltrum Amsterdam Driebergen Rijssen Wierden en Eindhoven zyn gearresteerd als betrokken in dit complot In het Verloop an het on derzoek zyn tientallen personen gearresteerd doch dezen v crdcn na verhoor en bekentenis weer op vrije voeten gesteld Er waren verschillende verkoopcentrales waar een groot aantal peisonen van tiid tot tyd de bonnen voornamelyk boter en vttbonnen peulvmichten en jambonnen kwam aficveren De centrales zorgden voor het transport v5n de bonnen naar Amsterdam waar men eveneens eetiige cenb ales had ingericht om de bonnen onder de vele handelarenverkoopers te d stnbueercn Hét onderzoek heeft uitEev ozen dat in een half Jaar tijds voor meer dan hbnderdduizend gulden aan bonnen uit de omgeving van Almelo naar Amsterdam IS verhuisd VEROtlNNlNOFN VOOR BOEKVERKOOPINGhN Voor bet organiseeren v an een verkoo ping waarop 4 oeken gesihriftcn documenten of andere gesthrcver verveelvuldigde of gedrukte stukken at aflseeldmgen dan wel spreektollen cS gramafoonplaten zullen worden aangcliiodai is vergunning noodig Deze vergunning wordt in overoen temming met den fecredria generaal van het departement van Handel Niiv erhetd en Scheepvaart verleend door den secretaris generaal vjn hef epartement van Vdlksvgprhehling en Kunstien of van het departement van Opvc ding Wetenschap en Kultiiurteescherming dan wel door beide laatatgenoaÉ k iPcretanssen gencraal geraeenschBplijk D WKir de Vergunning aan de Kamers van Koophandel en Fabrieken verschuldigde re hlen ziin thans vdsigesteld op ISO De desbetreffende bekendmaking i ni genomen In de Nederland chc Staatscourant van 8 September 1942 VERDRONKEN In de Dcifshavensche Schie te Rotter iim IS een roeibont omgealaseo Een der I I illiilMl n de 48 jari e W Troost uit de Paoderstraat Is daarbij verdrönkeo Dtdzend gmiéan mk W f JV Iofery VOOBBK Kort na elkaar njn twee hooge geld prqzen getrokken ml de W H N lotery ite Tweemaal duizend gulden heblien hun bestemming gevonden en een verslaggever van het ANP er eens op uitgetrokken om te zien waar deïe aanzienlyke bedragen wel z n terecht gekomen Het eente heeft een eenvoudige hniamoeder m Den Haag gelukkig ge maakt Haar maa is weraza im m den Arbeidsdienst en zy heeft het met haar zc kinderen van één tot twaalf jaar niet breed ook al door een ziektegeval dat handen vol geld heeft gekost En n dezen tijd komt er m een groot gexm dan ook wel een en ander ky ken Hoe zy dezen prys wel had gekreaenT Bet was wel aardig gegaan Moeder Buunk was met haar T jang dochtertje de stad even ingegaan en zoo kwamen zy langs het rad van avontuur van de lotery Eigenlyk om het kind een plezier te doen nam zy een plankje voor een kwartje en won OMi een lot enkele kwartjes Zy offerde weer een zoojutat gewonnen kwartje en toen ik de loten open maakte vertelde zy ons en ik keek was het alsof de wereld plotseling andersom begon te draaien Dit stam lot stond er heeft duizend gulden gewonnen Ik ben maar naar huis gegaan en heb m n man gauw een lan gen brief geschreven fel zoo heeft de gelukkige pryswin stprs als een rechtgeaarde moeder haar zes vroohjke spruiten in nieuwe kleeren gestoken het was zoo tengzamerhand hard noodig Nu gaat ze nog wat sehoenenbonnen aanvragen ook al geen overbodige weelde en dan komen er nog wat nuttige zaken die er altyd by ingeschoten zyn De tweede duizend gulden fallen terecht gekomen in Tilburg by een 21jarigen kantoorbediende In de ouderlyke woning hecïschte over dit onverwachte voordeeltje vanzelfspre kend uitbundige vreugde ook al was hier gelukkig geen sprake van een ge zin dal uit den nood geholpen moest worden De jeugdige geluksvogel bleek eenige loten te hebben geltocht in een bekend cafe te Tilburg en hy was zoo zei r o tuigd geen geluk in de lotery te hebben dat hy den lotenverkooper vroeg de loten maar oi en te scjiêuren En iC fs oen deze hem het groote lol vooi hield zeggende U hebt dui zend gu den gewonijpi meneer meende de jongeman dat h j m het ootje werd genomen Vader door zijn zoon neergeschoten IIRAMA TE UULUNTËREN M nndagavond 11 omstreeks hgilf tien werd de landelijke buuitschap Meu lunleren onder I unleren m opsthudding gebracht door een moordaansl ig waarvan de 59 jarige landbouwer W Bloeraendaal het slachtoffer werd Der gev oonte getrouw begaf deze 7 ch op het genoemde tijdstip naar bii ten om de luiken der woning te sluiten teen hi plotseling werd getroffen door een schot uit een vuurwapen Wankelend wist hij de deur an de woning no te bereiken w lar hij liewusteloos ineenzeeg Dokter Appel uit Lunteren die ijlings werd ontboden constateerde dat de rcchleilong was doorboord en daar onmiddellijk levensgevaar bestond werd het tathtoffer per ziekenauto o erge bruht n lar het gemeentelyk ziekenhuis te Arnhem Bij het onderzoek naar den dider dat onmiddellijk door de politie uit Lunleren en Fde werd ingesteld en waarbn ook doch zonder suttei gebruik v e d t en iaakt van een politiehond tastte men 1 in ankefrijk olkomen in het duister en tik spoor dat tot een snelle oplossint van het drama kon leiden si heen te cenenmale te ontbreken In den loop van den volgenden dag vestigde de pudste 29 jarige zoon van het slachtoffer door zijn gedrag de aandacht der politie op ziih en toen men verschillende verklaringen door hem afgelegd aan de fe ten ging toetsen bleek er alle grond ainwezig tot arrestatie over te gaan In het begin trachtte de verdachte nog zijn onsihuld staande te houden doch de amwii ingen stapelden zich in den loop van Woensdag dermate op dat hij een volledige bekentenis aflegde Tumchen vader en zoon bleek sedert Keruimen tijd ernstige meeningsversthilkn te hebben bestaan en deze oneenigheid scbunt de zoon tot ün da k1 te hebben gebricht Op den bewusten avond schoot hy uit een raam der woning van zeer korten afstand op zim Vrr os STAATSCOURANT 4Pnsi BiJ beschikking van dci secietarls gene lal van Opvoeding Wipnischap Kul 4 1 Sept 1942 aan dr F M Jaeger dp lijn ve zoik eervol oBtslag verleend als hooglteiaar aan de Rilksiiniveisitclt te Groningen Bij ondersihiidene besluiten fan den seen larla genei adl van Justitie Is benoen d lot rechter plaatsvervanger In de arrond ssements rechtbank te Dordrecht nr A Boon agt nt van de Nederiandsche bank aldaar ia bepaald dat de vacatures van notaria te A istf r lam nntataan door het aan J Zoe t S Wi st en te Spier verleen 5 ontslag Biet7ulU n wordi n vTivuld H WTK noeniid lot notar s binnen net arondiaaeftient Almelo ter standplaats Almelo V P HazewinWet caadidaatnol iris te Hengelo tO Bij besluit van den wnd sec tarls gei eraal van Financien ztjn benoemirlot insriccteur van a Rijks belastingen de ontvange 9 d r registratie en domeinen D Moler aai te Zw ll W B Plantenga te s Gravei haRe J Boxem te Deventer W M Maat te Harden tjk mr P H f hammen te Sre S M Kw pmana te Zutphan R M an den Berge te A meio J J van de Welier te HeeiUn A H Kuiper te Amsterdam J J Wlüegers te Rotterdam zijn benoerndf tot ttiapecteur van I Rijks belastingen pladjunot m pect s d er middeleit mr H I ourei s te Rjri lerdain mr G J H Vorn ei te A dam in mr H van Bieen te s Grast nhafe rijl b noema tot Inspecteur van s jks bel s tfri nfcin de ontvangers der direVI toelastln g n invoerrechten en accijnzen J J Luikin te Rotterdam en J J van der liight te Rolteidam ztjn benoemd tot inapecteur der directe belast re n de adjimctinspec dier mirtdelin mr A I van den Tem rdaa Artikal Boa Sept Sept n V usq Aardanpelosi EA Aardappelen 4ffi Baachuit br of cb 4 Bloem far SOct 12 Sept 12S t USept 12 Sept 3 Oct 3 Oct 10 gr 125 gr 392 aS3 3H 395 Boter 44 Boter 3 SS 3 36 n 3 3S 3 M 4 3 US gr Brood of geb S x 400 gr Brood of gcb 4 B M gr Chocolade M 47 100 gr Gort 385 250 gr Honden en k br 17 m è 10 kg 30 Sept Jam 383 500 gr 3 Oct 3 Oct 3 Oct 12 Sept 31 Oct 3 Oct 3 Oct 12 Sept 3 Oct 31 Dec 12 Sept 3 Oct 3 Oct USept 12 Sept Kaat 387 388 389 100 gr Koffieaurrogaat 3110 250 gr Melk 46 A 1 L Petroleum EAkaart 02 2 L Peulvruchten 384 250 gr Vermicelli mac en spaghetti 386 100 gr Rundvet 44 100 gr Rijat 4 4 4 50 rea 2S0 gr Scheerzeep M 5U gr Sigaretten dames 46 20 t Suiker 382 1 kg Suikerwerk 48 9 100 gr Tabakskaart 46 1 rairta Taptemelk 1 49 2 49 1 L Teztielk 3e serie 41 tm 120 Textlelk 2a a rl behalve boa Kt Vleeach 46A 100 gr 12 Sept 12 Sept 30 Sept 30 Sept 30 Sept 30 Sept 3U Sept 30 Sept 30 Sept Vleesth 4 B 50 gr Zeep 370 28 75 gr Zeep ITO 4S gr huish Zeep M 28 i 75 gr Zeep 371 250 gr wasch of zeepp Zeep M waschp 250 gr wasch ot zeepp Toiletzeep M 75 gr Zeep 335 28 75 gr Waach en zeepp 336 250 gr 30Sept Zeep L 250 gr wasch en zeepp en 28 i 75 gr zeep SOSept Toiletzeep L 7S gr Sept Braodatoftea Kookdoeleind 03 K7 1 Eenb 30 Apr 43 Gen Anthraciet IX lEenh 30 SeptGen Turf IX 50 stuks 30 Sept Brandst krt DV t tm t 1 I ib 11 Dwi Gedeeltelijke zons verduistering HEDENMIDDAG VAN 17 25 TOT 11 VVR Hedenmiddag zal de zon gedurende ruim anderhalf uur gedeelteUjk achter de maan schuil gaan Langs een zwak gdtromde schuin omhoogloopende baan zal de maanschijf hierbij van rechts naar Imks over de bovenzyde van de zonneschijf voorbij trekken Voor ons land gelden de volgende tydstipfien 1 n 25 uur Begin der eclips de maan raakt reohtslioven den zonsrand aan 2 1818 uur Maximum der verduistering ï 1S08 uur Einde der eclips het laatste strookje van de maansrand schuift linksboven van de zonnesihijf af Deze verduistering belooft een interessant verschnnsel te worden men zijer echter voorzichtig mee zyn oogen aanhet directe zonlicht bloot te stellen Debeste bescherming biedt het traditioneele lieroete glas ook fotografischenegatieven kunnen goede diensten l ewyzen EEN SLOTWOORD OVER DE JEUGD Hedenavond van 19 05 tot 19 20 uur spreekt Max Blokzyl via den zender Hilversum I in de serie brandende kwesties over het onderwerp Een slotwoord jser de jeugd V l eud Uf DISTR1 I TIEIIIEUW3 Ruishoudzeep DE BOKNEN 371 BN 371 ALGEMEEN TEZAMEN INLEVEREN Zooals bdccnd ia l t voor het tydvA van 18 Anastns tot en met 30 September teegeataan op d bon 370 va i de bonkaart al eme n ongeveer 45 gran huishoudzeep te koopen mdien deze zeep nog vcxjrradig was Het ia noodzekeluk grtilekeo deze bepahng te wyzingen in dien zin dat meet ingang van 10 September tegen inlevering van bon 378 algemeen tezamen met bon 371 algemeen een stuk huishoudzeep van 80 90 gram kan worden betrolcken eveneens voor zoover de wink ier $ eze stulüccn voorradig heeft r Geen keuze b Mi meer voor vermicelli maizenit sago en Naar aanleiding van het feit dat In de periode van 6 September tot 3 October geen maizena sago of aardappelmeel verkrygbaar zyn gesteld wondt van bevoegde zyde medegedeeld dat een wyzigmg van Het bestaande systeem voor deze artikelen in voorbereiding 18 Uit de practyk is namelyk gebleken dat de vraag zich voornamelyk nchtt op maizena sago en aardappelmeel terwyl vcrmiceUi pakjes kippensoepen andere keuze artikelen uuftder gezocht waraa In verband hiermedewordt het beter geacht met hetsysteem van keuze te breken en deartikelen om beurt m een bepaalderangorde op den bon vprkrygbaar testellen üei RADIONIEUWS VrlMaa S liemk r HltVratSUM I IpSJl M 7 IS lichte Kramotcmnpla n 7 90 BNO Nieuwsberichten 7 40 Moii nspel gr § 30 BNO Nieuwsberichten 8 0 De wondere wereld van microtpon en cMnera 8 50 CcUeM Ji met planobegeleidint igr 9 00 Uctlte kUnken gr 9 30 Spiegel van ten dar opa 9 40 Omrocpmeisjeskoor opn 1000 Ensemble WIIIv Kok 10 30 Voordracht 10 45 Knsemble Willy Kok U 15 Planovoordracht IZOO Almanak 12 05 Ouverture en rhapiodle Jr 12 41 BNO Nleuwa en zakelijke IWnchten 13 00 Gerard van Krevelen en ZtJa orkest en gramofocomuziek 1400 Klaar vcior opname Draaien gevarieerd filmpmgiamma 16 45 BNO Nieuws takelljke n beursberlcl ten 17 00 Zang plano en gramofoon nuriek 17 30 Hier is de TWppenkMt ItOO Muziek rond 1 00 gevarieerd programma 19 00 Neerlanda stem van het Oostfront 19 15 Marschen en marHchliedpren gr 1 19 30 BNO Nieuwsberichten 19 40 BNO Btnntnlandarh rakelijk praatje 19 90 Het froote Omroeporkest en gramofoonmuiiek HILVEBSUII B 3915 M T 15 7 40 Zie Hllvtrsum I 7 40 Ochtendgymnastiek 7 50 Sportnieuw s oa TechniKChe voorlichUog 8 30 Populaire gramofoonmuiiek 8 30 BNO Nleii lbericl ten 411 rrlMche liederen opn 9 00 Populaire gramotoonplaten 9 15 Voor de hulsvrouw 930 Kees Veening en lijn ensemble opn 1 10 00 Godsdiei tige uitzending 10 30 Zang en plano 1100 Voor de kleuters 1120 Orkest opn 1130 Orkest Helmut 7ach riaa IJ 30 Programmaoveriicht 12 36 Berlijnach Opera Oikest gr 12 45 BNO Nlpuws en akelUke berichten 1100 Limburg als boerenland vraaggesprek 13 15 Arnhemsche Orkest Vereeniglng en ollat 14 00 Godadiensligda uitzending 14 30 Arnhemsche OrMt vereenlgmg 15 30 Voor de vrouw 16 00 OrEelconcert en lang 18 4 BNO Nieuws kelijke kelijkeen beursberichten 17 00 Voor oe jeucd 17 30 Cello en piano 18 OO Wekeinkach sportpraalje 18 30 Marschen van Wllly Sihoolenever gr 1 18 30 BNO Nieuwsberichten 18 40 Spiegel van den Haf 18J0BNO De Jordaner vertelt over sociale nooden 19 00 Jungherrs Accordeonsolislen J 19 15 Mannen in dienst van ons volk 19 30 Tusschen de Nederiandsche w ilfshonden reportage 20 OO BNO Engelsche uitzending Holland s political aipects Voor de R Cenlrales Cello en piano gr phaan over spannen OortasMit met irlierbcsan vos eb wea ot bruMn 150 g gortmout lS 1 Voor d vr 4n