Goudsche Courant, donderdag 10 september 1942

DONDERDAG 10 SEPTEMBER Het Konifikri k komt stezus is Overwinnaar £ t 2 Hierover op Dondefdag 17 September voads T uur in de St Janskeric iiaijw Een ALOEFA fllm der UPA met MARIA LANDROCK HIDWIO BUIITRtU ILISAinH MARKUS THALIA KLEIWEO 103 T l 2230 aOUDA Da Usseaap waar U rhth toch bat kaste tkute nalt Vanoi Vrqdag tl Sept lot en met Woensdag lóSepL Onsterfelijke melodiën Virtiooze zang Een muzikale openbaring AVE MARIA met KAETHE VON NAGY HARALD PAULSEN PAUL HENCKELS Regie JOHANNES RIEHMANN Toegang 18 jaar Bespreekt tijdig Uvr plaatsen DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwart e rubri kl rtxdt opgenomen Dinsdags Donderdags en Zaterdagi Tarief Betrelcltihg advertenties 1 9 m M ƒ 0 22 e ke J piM meer ƒ 0 09 Andere aa ertenties 1 9 mM ƒ 0 26 elke 3 mM meer 0 10 alles btj voonutbetalmg Adv er tenues onder nummer aan iiet bureau 10 cent verliuogng Bewysnummer 5 cent extra Inzending den vooratgaandea dog Brieven kannen ntorden afgehaald eiken werkdaf van 9 O uur Zaterdags alleen van t 1 nor nuTERun DOrtSCBULKD STHUM VpOK KPHOPA HOOGTEN TEN W VAN STAUNGRAD GENOMEN AanvMen Ini Rzjefi nemen af A SWABE SOVJET BOSSISCHl TANKVEBUEZEN Bet opperbevel der Duitsche weermacht deelt dd 8 Sept mede Bg het stormendarhand nemen v n en beheerschende hoogte ten Zuidoosten van Novorossisk zijn meer dan duizend gevangenen gemaakt en 27 tukken ge diut een gepantaerde trein en veel ander oorlogsmateriaal buitgemaakt Voor de kust van de Zwarte Zee hebben gevethtsvUegtuigen eoi tranaportichip van 500 ton tot z ken gebracht Aan de T rek heeft de vu nd by vergeefsche aanvallen a Attien pMitserwagens verloren Ia bet vestinggebied van Stalingrad taraken pantaertreepen door hardnekUc verdedigde vUandeUjke stelUngen M namen in verbitterde gevechten uüddellUk en Weiten van Stalinpad gelegen bebeeraehende hoogten Gedurende den nacht werden de atad en SovjetvUegvelden ten Oosten van de Wolga gebombardeerd Ten Zuldweaten van Kaluga xijn herhaalde plaataelOke lanvallen van den vUand afgeslagen Het aantal pantaerwagens d t in dexen sector atad 11 Augustus vernield Is is tot boven de duizend gestegen In het gebied van Rzjef vonden ook gisteren geen groote gevechtahftndelineen plaatf Van 30 JuU tot 6 September xyn hier door het leger en de luchtmacht 2126 Sovjet pantserwagens ver aietigd Aan het omsmgellngifront van Leningrad mialuktoi de weinige vijandelijke aanvallen Op het Ladogameer warden 3 Sovjet kanonneerbooten door bcHntreffen zwaar beschadigd In het iiooge Noorden hebben geveditsvliegtuigen een luchtbasis aan de baai van Kola en het havengebied van Moormansk aangevallen Jachtvliegerg chotea ui dit gebied 26 vijandelijke vhectuigen neer zonder zelf verliezen telu ien De Sovjetluchtmacht beeft gisteren kt iueivtgevechten met Ouitache en Kiroatische jagers en door luchtdoel Machut 137 vliegtuigen verloren Vier Duitsche vliegtuigen worden vermist Bij vluchten naar het bezette gebied in tiot Westen en bu enkele overdag ondernomen storingsvluchten boven WestDuitschland werden in luchtgeTecbten 10 Bjitsche vliegtuigen neerMschoten In den loop van den nacht nebbeti oVmaties der Britsche lucht macht Zuld West Duitsch gebied aangevallen Ds butigerbevolkmg leed ver lieren Vooral in woonwijken ontstonden mateneele schade en schade aan Cebouwen Volgens de tot dusverre ontvangen berichten zyn dne der aanvallende bommenwerpers neergeschoten Van as Augustus tot 8 September heeft de Britsche luchtmacht 252 vliegtuigen verloren waarvan 120 boven de Middellandsche Zee en In NoordAfrika In dezelfde periode gingen in den stryd tegen Engeland 59 Duitsche 1 vliegtuigen verloren GevechtsvUegers hebben overdag en des nachts wapenfabrieken en militaire installaties aan de Zuidkust van Engeland en m Midden en Oost Engeland aangevallen Een Bntsch motor schip van 300 ton werd door bomtreffens tot zinken gebracht CHINESSCHE AMBASSADEUR TE WASHINGTON AFGETREDEN De Engelsche nieuwsdienst meldt uit Tsjoengking dat het Chineesche kabinet Dinsdagavond het aftreden heeft bekend gemaakt van den ambassadeur der regeermg van Tsjo igku g te Washmfton dr Hoe Sjih Tot zgn op volger is benoemd dr Weh Tao Min Generaal Tsjang Kaï Sjek heeft voorgesteld dr Hoe Sjih te benoemen tot boogen adviseur vaij het kabinet GENERAAL VON BISHAftCK GESNEVVEIiD In een aanvulling op het Italiaansche weermachtsbericht van heden wordt medegedeeld Generaal Georg von Bismarck com mandant van een Duitsche divisie is by een der gevechten van de laatste dagen aan het Egyptische front op het veld van eer gevallen De naam van een dapper bevelhebber wordt aldys gevoegd bu de namen van de taliaan sche en Duitsche generaals d e schouder aan schouder m Egypte en Libye strijdende him leven voor de gemeen schappelijke zaak hebben geofferd De soldaten der pil In 4 rika brengen een fieren groet aan generaal von Bismarclt in de lekerheiit dat zy Jn offerdood door een schitterende overwinning zullen wreken BET AANTAL BRITSCHE KRIJG8GKVANGENEN IN DEZEN OORLOG Naar SPT uu Londen verneemt l eft het Bri sche ministerie van Oorlog aan het Lagerhuis medegedeeld dat sedert het uitbreken van den oorlog zich 77 142 leden van het personeel van alle Britsche wapens m krygsgevangenschap bevmden Hiervan bevinden zich 55 907 man n Duitsche kruMgevangenschap Hiert i njn niet béferepen de verliezen aan manschappen bij de operaties in Malakka en Birma SPAAN8CHE OPPERSTE LEGFR JtAAD KOMT BUEEN VrtJdRg a komt ond r voomtterrchap van Jeneraal Franco de bppe ste legerrqad bOeen Van de generaals die aan deze besprekingen zullen deelnemen zyn in Madnd o a reeds aangekomwi de hooge commissar s van Spaan ich Marokko geneSiad Orgaz de opperbevelhebber van fctilonie generaal Kindelan en de pvelhebben van Madnd genep liquet die buiten Madrid ver VSXDtGtXECïTfSnOT DEN BDBGBMBESTKB VAN DTBECHT BELEEDIGD Voor deo Utrechtschen vredearecfater liad xidi t verantwoorden de 48 jarige oafÖMuder Johannea de Groot wien beleedigu van den burgemeester den Keer C V Ravenswaay t laste was gelegd Op 12 Hei van dit Jaar had verd voor lijn catt des avcmda omstreeks tien u erai wogrdenwiaseling gehad met enkele personen met wie hij stond te praten Het ging over de polittf en verd drukte zioh over desi burgemeester van Utrecht tegenover iemand met wie hij van meeniog verschilde uit met de volgende woorden Die burgemeester van jullie is ook loo n mooie ploert Verd ontkende dezen zm te hebben gebezigd maar twee v ouweH k getuigen verklaarden onder eede dat hij deze woorden had gebruikt De officier van Justitie merkte zÜn requisitoir op dat dergelyke ernstige beledigmgen van overheidspersonen waarin vaak ook de N S B wurdt betrokken met meer door den beugel kunnen Er is geen prake van i it men dat met een geldboete zal kunnen afdoen Spr requireerde een gevangenisstraf voor den tijd van twee maanden Ook de vrederechter was van meemng dat hier een ernstige straf tq haar plaats was Het feit staat wettig en overtuigend vast en alleen wegens de omstandigheid dat verd een blanco strafregister heeft veroordeelde de vrederechter hem tot een maand door Lun toedaoi was in totaal ao eveer TOOOO kg graan frandoieus naar het buitenland verhandeld voomameItjk naar België Twee dezer heereOb die daarnaast nog andere partyen ra k tarwe groente en fruit frauduleus ver iHoideid hadden waren voor het ten laste geleede feit door den economiscben redster tot 6 raanden gevangenisstraf ep 1000 gid b ete veroordedA de derde broo tot 6 maa iden en 200 gId boete De verdaduten die in eerste instantie bekend hadden loocl enden thane bun l ekentenis en beweerden met de affaire mets te maken te hebben gehad De advocaat generaal mr van Ve zen eischte bevestiging van de door den economischen rediter opgelegde straffen Uitspraak over 14 dagen Teven zal dan deze zaak een vervolg krygeo daar nog drie andere Lunr bingers die eveneens in deze affaire betrokken ztjn terecht zullen staan OFFICIEELE MEDKDEEUNGEN HAiNOn IN LANDBOUW EN ZAAIZADEN Het BedrtJfKhap voor Zaaizaad en Pootgoed maakt bekend dat het verhandelen van zaden van mangelwo telen voederbieten landbouwwortelen gele en witte met inbegrip van het ras Robra grassen en klavers slechte Is toegestaan als de verpakking U voorzien van een plombe van cfen Nedertandschen Algemeenen Keuringsdienst te Wageningen aangebracht door of namenfi dezen dienst Hoeveelheden minder dan eon zak mogen ongeplombeerd worden verhandeld mits deze afkomstig zijn van en geplombeerde partij en deze voorzien zijn van een lal el vermeldende het nummer van het certificaat eventueel de verklaring van de oorspronkelijke standaardverpakking 4215 AANVRAGEN VOEDERBIETEV DOOR PARTICULIERE PAARDENHOUDERS MOORD DOOR GASVERGIFTIGING De Haagsehe rechtbank heeft de 41jarige Janna C Sch die ervan werï beschuldigd dat zy m den nacht van 2 op 3 December van het vorige jaar in haar wonmg aan de Deimanstraat 160 te s Gravenhage d n 20 jarigen Joh Hoevenaar door gasvergiftigmg van het leven had beroofd welke misdaad zij eerst negen dagen later had bekend overeenkomstig den eisch vah den officier van Justitie tot vqftien jaar gevangenisstraf veroordeeld De Provinciale Voedselcomn issarls voor Zuid Holland maakt bekend dat particuliere paardenhouders die in aanmerking wenschen te komen voor een aankoop ergunning voor voederbieten daartoe vóór IS September aj een schriftetyk verzoek dienen te richten tot den plaatselijken bureauhouder van het diatrict waaronder zi ressorteeien Aangevraagd kan worden 10 kg per dier per Btaldag met een maximum van IBOO kg per dier Op de aanvrage dient te worden vermeld a volledige naam en adres van den aanvrager b Aantal paarden opgegeven op de reglstratiekaart van 23 Augustus J 1 o Aangevraagd kwantum bieten maximaal TWEE AANRANDERS VEROORDEELD De Amhemsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen twee jeugdige inwoners van Rheden den 23 jarigen los arbeider K I en den 22jarigen sleeper G D die omstareeks Mei j 1 de omgevmg van de Posba onveilig hebben gemaakt door alle wandelende of fietsende dames van haar handtaschje te berooven vaak on der bedreiging met een mes Terwyl I zyn slachtoffer beroofde stond Ö op den uitk k Bovendien had het tweetal zich schuMig gemaakt aan een inbraak en een diefstal van twee schapen uit een schaapskooi te Beekhuizen Het OM had veertien dagen geleden tegen beide struikroovers ieder zes jaar gevangenisstraf feeischt De rechtbank veroordeelde thans I tot vyf jaar gevangenisstraf en D tot twee jaair en zes maanden voor wat den Idatite betreft met af rek der preven tieve hechtenis GROVE VERWAARLOOZING VAN ACHTJARIG KIND dus 1800 kg per paard d Kwantum voederaardappelen waarvoor reeds een aankoopvergunning werd ont Onder parUcuhere paardenhouders Worden verstaan zy die één of meer paarden houden en over geen bouw en of weiland beschikken Advertentl n COB VAN SCHELVEN en ADRIBOCTEB geven kennis van hun voorgenomen huwelijk waarvan de voltrekkmg zal plaats Vmden op Woensdag 23 Sept te Aramerstol Huwelijksinzegening n m 3 30 uur in de Ned Herv Kerk te Ammerstol door den WelEerw Heer Ds J B Th Hugenholtz 9 September 1 42 Gouda Punt 17 Ammerstol Lekdijk 275 Toekomstig adres Kleiweg 10 De Harmonie Vereeniging Kunat na den Arbeid te Moordrecht vraagt voor repetitie op Vrijdagavond Brieven met opgaaf salaris enz vóór 18 Sept aan den secretaris V DAN DE WIDE Stevwsstraat 42 MoorS recht MONTEUR gevraagd voor sloom en machinewerk tevens goed bekend met aulogeenlassen Br no O 5156 bur van dit bjad EEN NETTE WERKSTER OEVRAAOD voor 1 of 2 dagen per week MeJ deJong Wilheiniinastr 48 Gevraagd te Gouda NIT BUftaCRWOONHUIS Huurprijs a ƒ 35 p maand Brieven ondsr no O 5163 bur van dit blad Opgemerkt zy dat reeda verstrekte kwantavoederaardappelen op de te verstrekken aaakoopvergunning voor voederbieten in mindering sullen worden gebraciit 4191 juuMc ir FOriER GOUDA Telet 2027 Onlangi is te Haarlem een 8 jang jongetje aangehouden wegens bedelarij Het ventje was zoo ontzettend mager dat men het direct onder medische be handeling moest stellen Het bleek dat het kmd Ib kg woog en in ernstige mate ondervoed was Een onderzoek bracht aan het licht dat de ouders het kmd zelfs het weinige dat de distribu tie toestaat onthielden en het zelf ge bruikten Zoow el het 8 jarig jongetje als een 6 jarig zusje zijn aan de ouders ontnomen Dezer dagen standen de ouders het echtpaar C E terecht verdacht van mishandeling Dr T Halbertsma kinderartsi verklaarde volgens H e t V a d dat hy op het lichaam en het gezicht van het ventje roode striemen had geconstateerd afkomstig van een touw waarmede het mishandeld was In enkele dagen tyd is het kind in het ziekenhuis van 16 kg tot 22 kg aange1 omen Dank zy het feit dat het kind niet ziek geworden ia bestond er geen direct levensgevaar Het hoofd van de opnluchtschool waar het jongetje school ging verklaarde dat het ventje bij de achoolvoeding onverzadigbaar was Heel vaak verzuimde hy echter en de moeder verklaarjle niet in staat te zyn geweest de bonnen te geven die voor 4e school voeding noodzakelijk zyn Tenslotte moest hy hem van school verwyderen Nadat ouk nog buren verklaard haddrai de kinderen herhaaldelyk te tóebben hooren schreeuwen oihdat zy geslagen werden werd de moeder gehoord Zt verweet nu den vader dat hy het voedsel uit de kast nam en opat waarvan zy vroeger het kmd verdacht had waarvoor het dan slaag kreeg Dr Posthumus Meyjes had een ra port uitgebracht Hij verklaarde hierin dat de vader leed aan debilitas mentis en ontoerekeningsvatbaar was De moeder lydt Jiieraan ook doch moest als toerekeningsvatbaar worden beschouwd De twee kinderen dite thans aan de ouders ontnomen zjyn zyn geboren vóór het huwelyk van de moeder De beide kinderen die na het htfcwelyk geboren zyn zyn nog onder toezicht van de oLders Unentsctiuldigste Stunde Riegang iederetf leeftijd Zondagmorgen 1030 HANS ALf ERS in PEER GYNT 14 jaar Zaterdagmiddag 2 uur HET OETROUWOE SCHOOLMEISJE IN bE TOVER MUZIEK Zaterdag vanaf 5 uur Zondag vanaf 230 VERWACHT Oa naar Reunla Iedereen doet I De officier eischte tegen beide ver dachten 5 maanden gevangenisstraf De uitspraak volgt op 17 September 70 N K G GRAAN OVER DE GRENS GESMOKKELD Dne smokkelaars uit Zmd Limburg de gebroeders B hadden zich voor het Bossche economische gerechtshof te verantwoorden aangezien zü betrokken naren geweest ir een graai mokkelaffaire van groo ei omvang jMeoe AMERIKAANBCBE 80tJ ATEN ÖNTSCHEEI TE RIO Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt zlin te Rlo de Janeiro 7000 Araenkaansche soldaten in volledige uitrusting en bewapening ontscheept tÊÊÊÊaÉÊBm Te koop mooie zwart knlsaaailt Praucbe PUMO Mqk AaoMa Fabr Oabry Zo Wetihavea OoHda Te bevncMi Emnukidc IHi Bodccnvea ZltplaatsMi vril tilivrililwpiiiniii Br DO O 5161 bur r d blad Van Vrijëag tot en met IWaandaK Vergeten Vrouwen Autiuhr in Uamenstift Tosgang ollami bev n t laar SCHOUWBUlUf BIOSCOOP In ons voorprognmnia De Engeisohs landingspoging to Dioppo Deze merkwaardigfe film speelt zich af in een tehuis vdor ongehuwde adeiyke dames die vergeten zijn door het leven en door de liefde Temidden van deze verzuurde teleurgestelde eigenaardige fluis terendkwaadsprekende en vaakvreemdsoorlige vrouwen brengt het toeval ptotseliag een Jong melsie dat noraale gevoelens en verlangens beeft Het con I flict dat ontslaat Is zeer boelend zeer raenscbelijk en heel apart laatotf vocN ot inns Voorziet U tydig vao plaatsen Telefoon 3750 Kassa geopend van IOtott2HHHr n ni 3 lol 5 uur Dë Nieuwe Schouwburg GOUDA TEL 3750 Woensdag 16 September presenteert Herman Rlnket s Variit hot reeMI aueoea an 1 42 DE KIUMA HAWAIIANS Zij spelen en zingen voor U Hawaiian Krontiong en Ned liedjes Bekend van Radio en Qramofoon Ek N Joa kè FANTASIO JACK JUNIOR De Musicale Clown Toppunt v Acrobatiek DCSROI LniS WIM HERPIN KATINKA KUSTER Komische Jongleurs Radio accardeonnlst Liedjes a d plano SAVTON COMPAafllE Vermaarde KunstwielrQders ALS BA Ti FRANS VAN OHAIK de zingende zwerver vermaard van Rramofoon en radio DE MUU HAWABAMS nil8 EW WA DE PAUZE OP VEtUOEK OVERAL UITVERKOCHTE ZALEN Voor nadere bVzonderheden zie men de advertentie van Zaterdag a en de rcclamebilietten DB 2 NEDERLANDSblE RADlOMUZtEK LUMTMMAB CTIMMI AT FEEST Te koop gevraagd toonbank lang 2 5 è 3 5 m voorzien eikenof raah houten blad Aanb no 2825 bur v d bl Te koop aangeboden nieuwe moderne kinderwagen kleur crème Br no 2833 bur van dit bl Agent van politie zoekt goed KQSTHUIS Br no 2834 bur v d blad Juffrouw zoekt ZIT SLAAPKAMER met pension Br 00 2836 bur van jtit blad Ectitpaar met twee kinderen ZOEKEN HUIS In Oouda of gedeelte woning Br no 2837 bur v d blad Te koop aangeb een mooie BABT UITZET Br no 2838 bur v d blad S sportif idd st meisjes k kennismaking met 3 sport Tongelui It 19 è 20 Br m foto no 2839 bur v d blad KANO TE KOOP Te bevragen Raadhuisweg 100 Keeuwijk MEISJE gevraagd voor de morgenuren Adres H van Alphenstr 3 Aanm na 7 u MEISJE gevr van 830 tot 1 uur Vrijdags den geh dag Adres v Eijk Sunnamestraat 171 Net persoon bra v enkele dagen per week voor UCHTK BEZIOHEDEN liefst buitenwerk Br no 2844 bur v d blad Te koop een goed onderti 2pers eiken ZFILKANO Te bevr biJ G Kok schip Cornelia Nieuwe Vaart W Z Banden repareeren doen wiJ al gedurende geheel den oorlog Onze ervaring staat geh tot uw dienst Radi9 en Rijwielhandel J C den Riet W Tombergstr 39 4ie Kade 46 Tel 3097 Distributie afhalen Dit laat ieder doen door Vlug en Vaardig Gouwe 158 Te ei 2277 Abonneert U heden 25 et per mnd per In Te koop pracht Smger trapnaaimachine weinig gebruikt inzinkbaar In eiken inlaat met één Jaar garantie Té bevr Gouwe 156 Te l oop BOUTEN KOFFER zgan Te bevragen Karrekletstraat 27 tw Pfaff naaimachine Laat 70 ons eens góéd na Kn en bchoomnaken Bijttjd verholpen kleine storingen voorkomen kostljare repar i i n Gouda Lange Tiendev eii 6 Te koop KOFFERS speciaal voor werkgelegenheid moet weg Te be Vr V Dam Cappenersteeg 19 ZEILBOOT te koop Te bezichtigen De Watemimi bij Elthoeven Taterdag tussdten 4 en 6ji NETTE K08TGANGFRS gevraagd Tuinstraat 30 CJouda Ter ovem gevraagd 1 o meer laboraforimn Jsssen Br no 2856 bur v d blad Te koop een SOLIEDE BRANDKAST Lange Tiendeweg B2 Gevraagd wegens ziekte v b tegenw net melale v vast M evr den Boer Plerso nvt J Gevr halfwAs bakkerslsnetl ongeveer 18 Jaar E Voorsjuis Haastrtcht TE KOOP GEVRAAGD costuum of colbert m p taloil groot pers van 21 fr Br no 2860 bur v d blad Te koop gevr een modenw KINDERWAGEN Br nxt prijs no 2862 burvdbl Te koop 1 pr nieuwe lede len hecrenpantolfels nf oude kwal Tevens gevraag lederen kinderschoenen 24 Adres Zoutmanstr 3 J NET MEISJE GEVRAAC van 8 tot 3 uur hoog loonAdres Houtmansgracht Jj Gevraagd een WERKSTER voor den Vnjdag Zich aaiunFluweelen Singel 70 Ovraagd n net meisJ de morgenuren Adres M Vries Gr Florisvfcg 2 mkk J V HenegouW nstrag Te huur gera ilt sla pk op goeden st desgev en s voor 2 pers met apart slaar kamertje Br no 2867 bur van dit blad Te koop donkerbl taf TROUWJAPON Br no 286 biw vanJ Lï Te koop pracht KiNDERLEDIKANTJS mëf kapok bedje Te bevr Gouwe 16 vn Dt nênsve 1 tl mi den deV oveiri besta kent wijlen bohjew actie b Een I worden IS den AnA l k1 oevo Wen