Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1942

VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1942 Ondragelijke Kenuwpijoeii Eioiiomischt lorlichtiii sdienst ingaande 10 September 1942 ii Ue bureaux van den Economijciie Voorlichtingsdienst telefonjtch tt bereiken oiider No 72 00 60 Mr VM bet Dcpartcneni Handel Nijverheid en Sch epv n Ie iGravenhage Mmnm XttUrS als de belde andere Thaliaspelers u Ook Hofman zyn handicap met iiaK terwUl V d Kuü juiit zeer terk jp3 de Spannend zijn de ISatste beurta als V d Kuy twee poedel maakt Hofman 9 en 17 toot Het verschil tusschen de winst caramboles der eenigingen bedraagt dan nog maai Jpunten Echter met 14 en een sloUeravan 28 wint v d Kuy voor zijn eeiijging den wedstrijd en den fraaSbeker De uitslag der laatst partijen n AntheunTs 72 L Tuinenburs 6n 67 73 moyenne 2 33 2 43 M 1 Leeuwen 35 H Versteeg 45 281 56 moyenne 0 97 1 87 S Holm 109C V d Kuü 96 81 1 T oyenne 2 7 5 7 ANTI FtfEDEI DE DOELEN Anti Poedel leidt met IS 16 In het clublokaal van Anti Pcedsp werd deze week op vier avonden hj eerste gedeelte van den ma sBakan tusschen Anti Poedel en Dt Doj len verspeeld Hieraan nemen beidf vereenigingen met zestien spelefsdet De Doelen de jonge biljarlclub peeldj haar eersten wedstrijd en zij 5 m slecht voor den dag gekomen met j stand van 14 egen 18 punten en m wel uitspelend Over t algemeen werd er gotd p biljart De meeste spelers wistcr e hooger ipoyenne te boeken dan erSj ben opgegeven was Engelhard Sdml tefi en De Jong peelden zelfs een tut stekende partij De volledige uitslagen waren car brt h s moy mp J de Jong 36 22 5 1 63 J F Boegheim 23 22 5 104 O A v d Muiden 38 28 W V Oosten 64 28 J CThris 66 20 H Engelhard 116 20 H Heij 17 29 G V Kooten 44 29 J Stolwijk 95 32 H Happel 88 32 S V Bueren 39 33 J Ferwerda 68 33 R de Jong 27 28 J de Brum 40 28 J Feit Zoet 68 26 W van Loon 116 26 T Kranenburg 44 21 J Scholten 53 21 A V Oosten 41 29 R Duitz 25 29 J V Oosten 128 45 F Fluks 125 45A V d Berg 126 32A Engelhard 105 32 E V Ruiten 28 33 A W Voorbergen 80 33 J V d Berg 51 29 Lv Leeuw en 110 29 D de Jong 21 27 A V Hooff 75 27 D Horten sius 93 2S 17 3 72 H Engelhard 95 25 21 3 82 Stand Anf Poedel 18 p De Do Up 5 5 7 9 14 19 3 8 14 11 6 8 4 5 10 13 9 10 8 4 15 16 17 16 4 18 13 26 3 16 17 21 104 1 35 2 28 3 30 5 80 58 r 2itli 2 75 18 21 SIM 1 4226 440200 52 41 Ü6 2t4 77 3113 280 84 2 42 1 7t 3 7 0 77 2 77 J O O O 3 2 O O i 2 O 2 O 2 2 I 2 O O O O 2 t 2 het rijden met een motorrijtuig ter 25 iari huisvrouw C C Kleven HooMredaeteur J O Weratcn BotterU Chet redacteur voor Cauda m Omstre r Tleter Gouda Verantwoordelijk voor da ad rtentl Akkersdilk te Sotterdaia Ultgeeölet N V Uottenlamacn NleumwRotterdam ZOET I ROGGEBROODj GEBR TEN HOEVE ROTIERDAM TEL 384J7 DEN HAAG TtL 3332 KerMieiulMi tot ttem in litettelöken ttood MJSBrr ovn JRM n o uaorDS OclMtw WilMk t idct een lerai laags Wflcadc paden In de lerie bijzonaere kerkdiensten welke de Hervormde Jeugdrand hier ter plaat ge o r gi n h we pd heeft Wtjk Bisterenavpnd in de St Janikerk ds M S W Smit Ne Herv predikant U Utrecht over T w h u God Hoeaeer de besproken proWemenleven roonl onder de hedendaafacbeieugd welke hunkerend uitziet naar en optoraing bleek wel uit ie grootefaelaacdeUini voor deaeo tweeder dienat Na hel gemeen chappeiijk zingen van p aliii Il vers 1 en 10 opende ét Soiit de aamenkomst met gebed ta lai vervolgens een gedeelte uit ion atrsten bri van den apostel Johannes 1 Joh 4 vers 7 tol afcrt Wat züo er op dese wereld aidus ving de inleider aan toch veei ongelukklfen gerinnen gedompeW in rouw Bieofchen geplaagd en afgetobd door ziekte en lijden Is het dan een wonder dat in de harten van zulke mfnKhen de vraag rtjat Ia God liefde Naast deze ban ge vragers slaan de verbitterden die mei ander kunnen dan hoonend schelden tegen d n bübelschen God der liefde Schelden op God is niet julit daar w immers zelf on leven verknoeien en in onze beschuldiging TOrgeten dat w j zelf aansprakelijk zijn en niet God De tüden kunnen soms zoo zwaar zijn dat zelfs de meest geloovigen i vertwijfeling vrapen wïasrom griip de Heere niet m Maar juist dat niet ingrupen is het grootste bewi is Zijner liefde God in zijn groote lankmoedigheid geelt on nog tijd tot Henr terug te keeren Ind Hij zou ingrijpen zou het oordeel ons allen treffen IJe vraag of God Kefde is i zoo moei jJc te beantwoorden Al te vaak verw ri t men omdat men gelooft een leven langs geëffende li en en hje dikw la wordt ze verwachting t niet gedaan TSr Toch moet men zekerheid hebben dat men God te allen tyde kan verIrMiwen Eén naaih geeft zekerheid genoeg De naam van den man aan het kruis Jezus Christus den Zoon Gods die zelf een uitriep JJiin God waarom hebt gU mü verlaten Verzoen U aWus preker met God door Jezus den borjf en middelaar ruim aJlc misverstanden weg en dan zult ge in uw geheele erdere leven de leiding GimIs zien Juichend leert ge piin moeite en verdriet dragen in de zekerheid dat ondanks alles God toch liffde is Dit leert ons Clirislus aan he kruif 7 na lief heeft God de wereld gehad dat Hy rijn eeniggeboren Zoon gegeven heeft ojidat zoo besloot ds Smit een iegelijk die in Hem geloot niet verderve maar het eeuwige levon hebbe Na het zingen van gezang 173 vers 3 werd deze dienst mei gebed e sipien Bijzonder verschijnsel bij struikengroep KORNOELJE IN RIJKEN t VRUCHTENTOOI Een zeldzaam voorkomend feit heeft het pertoneel van den gemeeentelijken plantsoendienst de er dagen kunnen constateeren In het aardige planlaoentje op den hoek van Fluweelensingel en Kamemelksloot het z g Amerika staat een groote groep struiken in den loop van ongeveer vijftig jaar opgewaasen tot boopien bijna van een meter of vier vyt een uitstekende camouflage voor de daar achter liggende fabrieksgebouwen Het il de cornus mas of kornoelje die daar elk voorjaar opnieuw rte bewonderende blikken van tallooze sladgenoolen tot zich trekt door haar bijna ovcrdadigen overvloed van gelen bloesem Zeer zeldzaam echter vormt deze struik vruchten Zoolang deze groep struiken hier staat en zeker de laatste vijf en tyintig jaar heeft men geen VTUchtvorming kunnen constateeren Schooljongens maakten echter dezer dagen door hun heimelijk insluipen in het plantsoentje den plantsoendienst er op opmerkzaam dat de kornoelje zich dit jaar wel met haar roode vruchten getooid had Op een afstand 7iet men ze namelijk niet zoo duidelijk maar de jongcos hadden ze blijkbaar we opgemerkt i De vrucht lijkt op een kleine kers De struiken hanfen er zeer vol mee alsof de kornoelje haar schade voor die tientallen jaren wil inhalen Ook in het Houtmansplantsoen nabii hel rustieke bruggetje staat eeii kornoelje die dit jaar vruchten draagt al zün ze aan dezen Rtrulk heel wat kleiner van stuk 7 EER Scböuwbarg Bioaeoop Vergetm vrouwen met Maria LMJdrocIt B wit Bleibtre on iaisateüi Maitu Aaor vang 8 15 uuf Zondag vanaf 3 30 uur Tbalia Theater Ave Maria met Benjamin Olgl KB e von WMT rold Paulsen en Paul Henckels Anvai 1 uür Zoaitag vanat 3 3 uur RemUc Bioaeoop Het getrouwde school meisje met Hans Mbaer en Thefi Lingen Aanvang 8 15 uur Z alerdag 2 uur en vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 M uur Zondag 10 30 uux Peer Gynt met Hans Alben n Sept aar Het Blaawe Kmfs Ledenvergadering Ned Vereenigmg tot afschaffing van alcoholhoudende dranken inleiding T van Vltet over Honderd Jaren N V 16 Sept M nor Daniël Openbare verkooping van meubilaire en huishoudelijke goederen door deurwaarder B J N A kersdUk Sept w Nieawe Schouwtarg Herman Rinket ï variété met deKihma Hawaiins Fantasio deSaytons Frans van Schaik en anderen Sept 1 mnt Sint Jamfcerk Bijzondere kerkdienst spreker ds H C Touw uit Leiden over Het Koninkrijk komt Jezus is overwinnSkt Sept 3 Biu Jachthuis Maatje Platte eg Veiling van motorbootjes enjachtjes door deurwaarder K vanBlokland Sept ll as uur De Zalm Algemeenevergadering van aandeelhoudersN V lot aanneming van werkenvoorheen H J Nederhorst 11 Sept 11 nur De Zalm Openbare verlïoopiniè onroerende göedeiren dooy notaris J van Kranenburg tt Sept 1M uur Clublokaal biljartvereenifing Ter Gouw Kattensingel 63 Algemeene vergadering district Gouda Ned Biljartbond Vttxtweék Het heget des Heih ter herdenking van hel 50 jarig bestaan der afdeeling Gouda In alle samenkomsten medewerking muziekkorps en zangbrigade II Sept TM uut Dankstond Sept W uur Heiligingsdienst 7 tjurverloïsingsdienst Leidster M J v dWerken Sept 7 30 uui Samenkomst ter herdenking van voói gegane makkers Sept 7 30 uur Sluiting feestelijkesoldaten samenkomst 25 Sept 7 15 uur Geref Kerk Orgelbeapeling Feike Asma APOTHEKERSDIENST Steeds geopend dei nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 Stydeer techniek Éis HEI NtDEBLANDSCHf lECHNlCUM PBNA ARNHEM Vraag het kostalei prfHpackM C 421 Benoemingen bU s rijks belastingen DE HEER J J LVIKINGA INSPECTEUR ierekend te zijn ingegaan cp I September j 1 IS de heer J J Luikinga alhier ontvanger der directe belastingen invoerrechten en accijnzen benoemd tol inspecteur van s rijks belastingen ter standplaats Rotterdam Voorloopig blijft de heer Luikinga hier wonen Onze oud stadgenoot mr J H Lourens te Rotterdam adjunct mspecteur van s rijks belastingen is gerekend te ziin mgegcian op 1 Aug j 1 eveneens benoemd lot Inspecteur dier mJddelcn mede te Rotterdam RIJKSPOSTSPAARBANK In Augustus werd cp hel postkantoor W spaarbankboekjes ingelegd ƒ 65 521 9 en terugbetaald ƒ 39 224 58 Hel aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 40 Jit Tr ilier t den BB GOIID8 I COVRANT 75 lAtm GELEDEN Gisteren is men begonnen gevolg teReveil aan het iMtstgenoraen raadsbeshAt on op vcadiilleDde plaatsen derstad versch ijsselwater verkrijgbaar testellen en schijnt daarvan aanvankelijkdruk gebruik gemaakt te worden Qit een advertentie Danse et maintien Opening van den kindercursas op Zaterdag IS October met de nieuwe dansen mooca bebe polka en AmericaiB Inschrijvine Gouwe C 28 en bij den beer A Kok en Comp Kleiweg Jean Gaillard prot de danae de la cour t5 SAAM GELEDEN UU Boskoop Op de plantenkeuring en tentoon UUing der Hij voor tuinbouw in de Gehoorzaal te Leiden werd aan de volgende Boskoopsche inzenders een gouden medaille toegekend voor de beste nieuwigheid aan den heer Jan Spek voor de schoonste collectie afgesneden meuwe rozen aan de firma W zn C Hage n Co en aan den beer Jan Spek en voor een beplante rotiqparUj aan de firma K Wezelenburg en zoon ondef Hazerswoude DIEFSTAL DR SCHEBrSLADING By lossing te dezer slede van een vrachtauto uit Sneek bleken verdwenen te zijn een pak gortmout van 25 pakken van een halve K G een doos pepermunt van 10 K G en drie kazen elk wegende 8 K G JBrood onder de wicht VONNISSEN VAN DEN aJUfTONRECBTER In de strafzitting van deze week zijn veroordeeM wegen het met vertoonen van het persoonsbewijs P H M B te Tilburg en J F te Rotterdam ieder t 2 50 sub 1 d h het doen aanbrengen van veranderingen in het penoonsbewus G v d B te Waarder S suba 2 d h het niet vertoonen van een in schrgvingsbcwii van en 2 assig motorrijtuig L A te Stofwijk en H B te Stolwyk ieeder ƒ 5 subs 2 d h het rijden met een rywiel zonder goede voorverlichting C H K te Willeskop teruggave ouders zonder toep van straf het rijden met een rijwiel zonder goede achterverlichting W H v V te Rotterdam ƒ 3 siUjs 2 d h het rijden met een voertuie ronder dat dat voertuig waa voorzien van een goede voor en achterverlichting C G H te Schoonhoven ƒ 2 sub 2 d h en ƒ 2 suba 2 d h wijl hij werd belemmerd in het besturen en het bedienen van dat motorxijtuig W M te Oudewater ƒ 5 subs 2 d h het niet voldoende rechlarijden met een riMv f L K te Waddinxveen ƒ 3 subs 2 d h het rijden over een voor een bepaalde richting afgesloten gedeelte van den openbaren rijweig H S te Waddinxveen ƒ 3 subs 2 d h met meer dan twee wielrndens naast elkander rijden K B te Haarlem en C G V te Utrecht ieder f 3 subs 2 d h iemand oo den bagagedrager vervoeren J B S te Harmelen en J ï G te Woerden ieder ƒ 1 50 subs 1 d h het verkoopen van brood dat niet aan het gewicht voldeed W E te Ouderkerk a d Ussel ƒ 20 subs 10 d h en B M V te Berkenwoude ƒ 50 subs 20 d h het niet vertoonen van een geldig plaatsbewijs P V te Stolwijk en L T V P te Gouda ieder ƒ 1 subs 1 d h niet goed verduisteren P v d W te Gouda ƒ 7 50 lubs 3 d h het visschen zonder schriftelijke vergunning A C Sch te Rotterdam ƒ 20 subs 10 d h met verbeurdverkl van het inbeslajjgenomene M G H Ie Gouda ƒ 15 subs 8 d h W N K te Rotterdam en J K te Rotterdam ieder ƒ 3 subs 2 d h art 22 Leerplichtwet P P te Rietveld ƒ 5 subs 2 d h het verkoope ran leescb zonder dat het vleescli voorzien was van een keurinaSstempel A A v R te Woerden ƒ 40 subs 30 d h het uit baldadigheid gooien van asch J B B te Zevenhuizen ƒ 2 50 sute 1 d h hel niet doen van aanteekeningcn in het opkoopreigister C V te Gouda ƒ 25 subs 10 d h zich in kenlijken staat van dronkenschap bevinden J C P te sGra venhage ƒ 5 subs 2 d h zich na 6 uur in een verlofslokaliteit bevinden A v d V te Gouda f 5 subs 1 w tuchschoo Ik ben bltl Ut Ik I7w advcrtcntl hab geltzen want Ik bcviga lenuwptjnen Ik kon geen enkele i nulit alapenl Tot mijn groot mu 4a iMbbcn mtf 4 OvaaH ea buitengewoon coed geholpen Ik ben nu weer een gaaandc pgawekte vnMw BU rhcumatiek Ischias spit verkoudheid griep zenuw en hoofdpijn helpen de Ovaaltjaa van het Trbieral A aa schap Deaa hebben gaen schadatilken Invloed op hart maag en darmen Neem dlract M proefl Origlnaele verpakking van IB UbJetten ilcchla O cta Ia all avottieklïn n drogisterijen varkrqgbaar Trineial AgonUehap Nassaakad ITS Asut raam Economische rechter te Rotterdam FRADDILEUg GESLACHT Tot 6 maanden gev ingenisstraf is veroordeeld d ftS jarige slager C Kalsiioven uit Bee wijk di op 31 Mei j L twee schapen fraLi Ueus lUd geslacht Wegens het voorhanden hebben an twee onigeoormerkte varkens op 1 Juli j l ia veroordeeld tot ƒ 75 boete of 30 da en hechtenis de 59 jarige veehandelaar J Hofland uit Bergambacht Clandestiene kaasbenidtng De 80 jarige veehouder H y Dijk uit Waddinxveen is veroordeeld lot ƒ 50 of 30 dagen hechtenis omdat hij in Juni j l kaas had vervaardigd en deze niet van een rijksmerk had voorzien De 50 jarige kooiker en visscher J Bcrkouwer uil Berkenwoude die op 27 Mei j l on estempelde kaas had vervoerd kreeg daarvoor ƒ 26 boete of 10 dagen hechtenia De 24 jarige grondwerker J Berkouwer uit dezelfde gemeente die ongestempelde kaas had gekocht werd conform den eisch veroordeeld tot ƒ 150 boete of 50 dagen hechtenis De 23 jarige landbouwer W S uit Ouderkerk ad Ussel die eveneens verdacht werd van het koopen van ongestempelde kaas is daarvan vrijgesproken Tot ƒ 40 boete of 20 dagen hechtenisil veroordeeld de 30 jange zaadhandelaar P A Ravensberg uit Gouda wegens het koopen v n kaas of boterzonder bon De 32 jarige landbouwen J Moons uit Haastrecht die zonder bon boter had verkocht is gestraft met ƒ 50 boete of 25 daeen hechtenis De ST jarige landbouwer A P Klever uit Haastrecht had clandestien kaas bereid Hu kreeg daarvoor ƒ 75 boete of 25 dagen hechtenis Eenzelfde boete is opgelegd aan de Vollebregt uit Haastrecht wegens het verknooen van kaas zonder bon in Juni ji Een boete van ƒ 200 of 50 dagen hechtenis is opgel daan de 53 jarige mej P Verhey uit Stolwijk die clandestien boter en kaas had bereid in Juni j l De 41 jarige landbouwer C Lamers uit Waddinx eeTr is veroordeeld tot f 100 boete of 50 dagen hechtenis wepen clandestiene boterbereiding in Mei j Voor eenzelfde feit kreeg de 45isnge veehouder A Breediik uit Waddinxveen ƒ lao boete trf 60 dagen h ehtenis Tot ƒ 25 boete of 10 dagen herhtenis i veroordeeld de 54 iariee veehouder J van Dam uit RIolwijk eveneeni wegens clandestiene kaasbereiding Melk zonder bon Een boete van ƒ 10 of 5 dagenhechtenis is opgelegd aan den 42 ia igen landbouwer G den Hartog uit Haastrecht die zonder bon ineÜc had verkocht in Juni j l Van dit feit zün vrijsespnoken de 49 jarige losarbeider C B en de 28jarige melkslijler K T beiden ui Schoonhoven Tot ƒ 30 boete of 10 dagen hechtenis is veroordeeld de 20 iarige C Eikenboom hulpbesleller P T T te Heeuwijk wegens het zonder vergunning vervoeren van aardappelen en boter op 28 Mei j 1 KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerlt Aangenomen naar Aagtekerke eand H R Elzinga hulpprediker te Voroden Bedankt voor Genemuiden da J W v d Linden te Kootwijk Voor Almelo da I J Mackaay te Nieuw Amsterdam Geref Kerken Aanffenomen naar Brielle als hulpprediker cand CL Ruben te sGra venhaiie Geref Gem Beroepen naar Kampen ds W C Lamain te Rotteidam Zuid Cllr Geref Kerk Beiocpen naar Ede ds D Driesen te Rottoidain Zuid Vi lie Evanp Gem Beioepen naar Franeker ds D visser ie Rotterdam PORf lODAN BOTS Vooc de Zaterdagmiddagoompetitie vao de Afdeeling Rotteni am wradt norgenroiddag Ie Rotterdam gespeeld T O G ni Jodan Boys n De wedsi njd Jodan Boys Groen Wit R il uitgecteld j O sinKe t 4t een korte on steMheid is te Oudewater op 40 jar4gen leeftyd overleden de heeir J G Sfrike scheidsrechter van de afd Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond ATHLETIEK Exeelski ioHderlinge achtkamp In een prettige slemmmg wend hettw ede gedeelte vsn den onderlicgenacfatkamp van de gymnaatiek en athletiekvereeniging Excelsior verwerkt A s Woensdag worden de wedstrijden voortgezet De bette prestatieswaren Dames balweirpen 1 D Luijchjenbroer 24 62 m 2 Il Stolk 22 10 m 3 T Ouwerkerk 21 38 m hink stap sprong 1 D Luijcbjeobroer 8 87 m 2 K Koster 8 68 m 3 M Slolk 8 32 m kogelstooten 5 kg 1 A Stolk 7 1 m 2 D Luijdijenbroer 5 99 ra 3 Baas 5 78 m Heer en Ie groep kogelslooten 714 kg 1 B de Pater 9 02 m 2 J Brandse 8 93 m 3 D J van Hoff 8 61 ra hink stap sprong 1 J Brandse 11 83 m 2 D J v Hoff en G L H Hammer beiden 10 06 m slilslaand verspringen 1 J Brabdse 2 85 ra 2 D J v Hoff 2 64 m 3 B de Pater 2 93 m Heer en 2e groep kogelslooten IVt kg 1 J W Jansen 9 53 m 2 D C Ouwerkerk 7 95 ra 3 Ch Baas 7 81 m t hink stap sprong 1 J W Jansen 10 63 m 2 D Brouwer 10 03 m 3 D C Ouwerkerk 9 50 m stilstaand verspringen 1 J W Jansen 2 67 m 2 Ch Baas 2 61 m 3 D Brouwer 2 51 m He er en veteranen kogelslooten 7 kg 1 A IJsselsteijn 6 99 m 2 K Baas 6 21 m hink stap sprong 1 A IJsselsteijn 8 72 m 2 K Baas 7 74 m stilstaand verfliringtn 1 A IJsselsteijn 2 15 m 2 P Zwanenburg 2 10 m Me is j es kogelslooten 4 kg 1 J Luimenburg 7 74 m 2 C Overeiinder 7 30 m hmk stap sprong 1 C Overeijnder 8 79 m 2 T Koster 8 09 m balwerpen 1 J Luijnenburg 22 44 m 2 C Overeunder 19 92 m Jongens 14 17 jaar balwerpen l R v d Heij 2940 ra 2 M V d Heü 28 90 m stilstaand verapiringen 1 H Blok 2 39 m 2 R v d Heij 2 11 m hoogspringen 1 H Blok 1 35 m 2 R V d Heü 1 20 m Jongens 10 14 jaar balwerpen I P Plomp 23 80 m 2 C V Hoff 22 55 m stilstaand verspringen 1 P Plomp 1 98 m 2 J Pijpers 1 95 m hoogspringen 1 P Plomp en C Hoff beiden M5 m BILJARTEN Verrassend slot bü Moordrecht Thalia s Vrienden B ORD ECHT HAALT ACHTEft STAND OP EN WINT oor den biljartwedstrüd Moordrecht Thalia Vrienden werden Woensdagavond in het Pofthuia te Moordrecht de laatste drie partijen gespeeld In deze hgslissende partijen gelukte het Moordrecht den achter stand van 67 caramboles geheel in te loepen en nog met 51 caramboles den wedstrijd ta winnen Gedurende den teheelen wedstrijd hebben de Moordrechlspeleirs hun uiterste best gedaanom den achterstand die zij al in de eerste partijen hadden terug te winnen Zoo lieten ook deze laatste drie spelers zich niet door een ach lerstand uil het veld slaan In de eer ste pactn gaf Tuinenburg het goede voorbeeld door met 17 te winnen Aanvankelijk leek het of hü evenals m Gouda weer royaal zou winnen doch te juister tiid her telde Anfheunis zich Ook de twetde partij gaf Moordrecht 17 winstpunten doordat Versteeg voor zijn nederlaag in Gouda revanche nam en den achterstand ophaalde lol 33 caramboies Onder groote spanning en belanostellmg werd daarna de laatste partij gespeeld tusschen de tweede spelers van elke vereenigmg C v d Ku j en S Hofman Even ties luidden dat hij om kwaii aanwezig behoorde te zijn ten t Feuilleton fNaOruk verboden Detective tegen wil en dank door IL VÖUMER HOOFDSTUK ï Toen n bankiershuis Nielsen en Co te Hernöwnd ijn betalincen had gettaakt en dt beide lirmanten wegens bedneglijke bankbreuk achter slot en grendel wnrea gezet piees August Söderman zich gelukkig dat hy slechts e n matig belEoIdigde baan niet tk gulden vruheid kwijt waa Met hef oplimiamejji kerngezonden Jongeman van vierentwintig eigen beschouwde hij het als een uit gemaakte zaak dat hü wel weer gauw aan den slag cou guan Zijn kijk op t leven was zóo ioimig dat hij z lfs t besluit nam n lijn aven nooit meer een bankiersnuis te iloen profit Ten wyl de bodem a rop aommige van dei po pe xe gc bouwen plegen te MOrden opgetrokken hem allesbehalve sohae leek De gelegenheid d ed zich thans voor iet riieer van de jlvereld te bekijken al beperkte de r w Id zich In August SödermBn ii oogrn tot Zweden Hernösand waar hu was geboren en getogen bood Iemand te onguH tige kansen om vooruit te komen De alèuret tet aanzien en rijkdom lag m Stockholm Daar waren reedenjen en handelskantoren die wat graag e i plaats zouden inruimen aan een ambitieus jongmensch dat in de npodern talen even vlot rrespondeerde als hij ze sprak Zonder twijfel zou August Söderman s optimisme heel wat minder groot zijn geweeit als hU de kranten had geleÉ n Het kon toch wel niet anders of ookAKernosands Tidningen mioest nu en Kin een somber relaas hebben opgehangem van de werkloosheid die tn Zweden angstwekkende afmetingen aannam en waarvan vooral de hoofdstad Stockholm haar deel kreeg Sóderman besteedde zijn vrijen tijd echter aan studeerén sportbeoefening en het wrsUnden van detectiveromans Al blokkend boksend en gnuivend ver de pe h d r z lfs de sluwste mis tadigprs kunnen hebben ginj de wc ipiM th irt aan hem voorbij Die leerde cnrst in S o kholm dat htj aich als een dprado had voorge steld kennen Niet één patroon bleek om een nieuwe werkhsw t verleen te zitten integendeel Overal waar hU aanklopte kreeg hij hetzelfde bescheid men hield zich wél bezig met imtslag vao personeel niet mtA aanstetlisg Zoodra de economische omstandti flxlen gunstiger waren geworden moest hQ maar we r eens aankomen Toen hem dit een half dozUa keer was meegedeeld besloot hij in het vervolg steeds belangstellmd te informeeren wanneer men dacht dat dit heuglijk tijdstip zou aanbreken De antwoorden varieerden tussdben over tien jaar en ooit Zelfs en matige Jongeman die weinig rookte en niet dronk kwam met honderdtweeëntwintig kronen geen Uen jaar toe en dit was nog wel de kortst aai enomen termen Hij had op den trein naar Her nosard kunnen Klappen en t ar 7ijn geluk kunnen beproeven allicht met grooter kans op succes omdat hij er bekpnd was en er als bet hem in den beginne tegenliep to h voedsel en een dak boven zijn hoofd zou hebben Maar August wilde van geen smadelijken terugtocht wetei Bij het afschetd nemen van vader Rwedcn broers en zuaters had hij fier verklaard dat hij naar Stockholm ging om er een positie te vinden die zijn bekwH mherlcnUptht rou doen weft r itrpn hU vertikte het met hangende pootjes in ï V 1 V fe Hernosand terug te KKeren tenzij hetultersie was beproefd era hl zich gewonnen moeat geven De lioop op een liaiidela of reederijIcantoor te zullen alagenj had August Soderman reeds lang laten Iraren z n aapiratl w Tren van heel wal liescheidener aard geworden en hij was bereid elke baan te aanvaarden die hem t hoognnodige 100 verschaffen om lijf en ziel bijeen t houden Zelf deze minimum eischen schenen niet voor inwilliging vatbaar te ziin Toen hij nog precies veertien kronen zijn rechtmatig eigendom kon noemen t bedrag voor een enkele reis deWe naar Hernosand hield hij zorgvuldig apart las hl m de dagbladen die hij g regeld in in openb ire leesza raadpleegde een advertentie waarin aollicitanten werden opgeroepen voor de betrekking van nachtklerk m hotel Sint Olaf grondige kennis vi de moderne talen strekte tot aanbcM iK August SBderman die vergeefs had gedongen naar de functies yan gids bij een reisbureau bioscoop portier en kellner In een volkszaak was onder de vele tegenslagen dusdanig in den put geraakt dat hij een positie als nachtklerk in een hotel een onbereikbaar ideaal achtte Het zou toch op niets uitdraaien als hij naar t nt Olaf ging en zich aanbood flij reknide uit hoeveel maal hij Voor veertien kronen in een gaarkeuken de maag kon vull n en in een volkslogement onderdak voor den nacht vinden Dan resile hem slechts de zware reis naar Hernosand Niet als de verloren zoon zou Ml worden ontvangen neen als de opschepper die de kous op den kop had gekregen Zijn broers en zusters zouden hem uitlachen en indien het lang duurde eer hU een betrekking vond hem verwijten dat hij een ouden vader die leH Jiard moest ploeteren om zijn kostje op te halen tot overlaat was Het bloed atroomde August naar het hoofd Weer las hij de advertentie in Stockholma Aftonbladct weer sch dde hij mismoedig t hoofd niet vooi hem weggelegd Boven zijn neerslachtigheid jecs echter de gedacht uit mag hel uiterste onbeproefd worden gelaten vóór ik genoodzaakt ben den Canossaüang naar Herndsand te ondernemen HIJ nam zijn besluit met dichte oegen Weea hij een regel uit t hoofdartikel van de k ant aan om daasiiail de leltera te tellen Was het aanUl venNdan ïou hU een po ng wagen anders niX De telling got föt resultaat teaenveerttgXletters Sodeiman verliet de leeszaal en wndelde naa t Sint Olaf l et wonder gWbeürde na een vluchtig examen werd Ri aangenomen Hij was er nu ze weken Zijn dienst legon om midaernacht maar de instruc 1 j Il van vier uur des namiddag was geweest om op de boi B gesteld van de loopende zaken 1 collega I ars Folmcr had hn den eersten dag at een heviK L opgevat en hi kon niet andc s j de vijandige gezindheid was wc De telefoniste Htine Tidvall ei eens om midderriacht naar liu hi man s werkzaamheden bepi jl i het inscliruven van late gasten oenil cW t bedienen van de telefoon nn zeUchap gedurende de lange n J was de reventienjarige Mat i de gasten met de lift naar r omg br itht een gezelschap derman weinig had want M iH de moigenuren zijn vader hin 1 j bij het rondbrengen van nielK f daarvoor gedurende den nain benoodigde krachien pp te do n Söderman s alaris bedroeg i nen In de week Volgens den l t Sint Olaf Otto Elmbl id V in werkelijkheid op aanmcrkei neer wan de nachlklerk had o king over een op de bovenste v fplegen kamer en alles wat i e gebruikte kreeg hij te en V l Wordt