Goudsche Courant, vrijdag 11 september 1942

y VRIJDAG 11 SEPTPIBER 1942 N V K lANDBOUIMUIK DIRECHT m ttx t A It WOLruiM a L OnnmX Mr W 1 OODI VAH TBOÖeTTOK Ar Ur M AN ASCH VA HIK A CN HQEVEB DE BRAtrW ank kf Dnimltd VarstrsM cradiataa NMoal goldaa liapontln AgoalMii Do haoraa F m dar Uado lo Goado Klaiwag 112 aa O W C mm PorA Kroea la Woddlngaraaa De Directie j B DEBHALiPdRT N C DERUYTER K a DC aiAuioKiMR tauMiwi H A BABON VAM BORXajUB VAMLOBiat CK o am Voor UPS Brandkasteii en Slotenfabriek N V IJZERHANDEL P ROND Pi SOUDA 1W iWli WMW1 Wi WMMWI1MI AdvvrtMitWn AOMBOVTIB vtn kennU v n bun voor HMOMit huwdttk raarvui Sr voltrekking nl plaat viodan op Woaoadag 21 Sept la Ammantol ihnreUJkiinzegenlnt lun M lur 1 d Na Harv Kark te Ammaratol door dan Wel erw Haar Di J B Th HucmboUz September IMl Oouda Punt 17 Ammentol Lekdijk 171 Toekomstig adres KMweg 110 miKÜNIEK voor Sprnk Hl Stiiiibriini liiiziifiirSJ iiiiini pieringstraat 113 Woensdag en Zaterdagmiddag 2 uur 3 30 uur WeetU De Harmonie Vereeniginf te MoordrccM vraagt voor repetitie op Brieven met opgaaf salaris eot vóör 18 SciM aan den secretarial DAN DE WILDE Stavenaatraat 42 Atoordrecbt Te koop mooie zwarte kruissaarige Fraiia he fHANO Merk Apollo Fatw Oabry Zonen WaathaMa Oouda Te bevragen Emèakade 119 x Bodegraven Woning op gooiion stand Il biir if tl Imp inrnii Br ao O 5192 bur v d blad VOOR DiaacT Haar vnagt IW aiaap fc a w r geaieab el oagemeub net voHelig paasion Uefat in cealrttoi Brieven m rolledlfe biiiaadarhedea no O 5118 bur van dit blad SIT tkLAAPKAMKR gOCd gem zonnig gelagen str w net peMlon in CMtrum der stad te liuar Br no O 5177 bur van dit Uad firlipwQorliier gevraagd door Levcnaverxckeringmaat schappij Brieven no O 5172 bur van dit blad BLOEDZUIVEUNDE KRUIDEN ürogistiril I v i Woudtn Zaugaitroot Bm voOrUw bonagn IET BESTE BROOD dal 0a kk n wordt Dm brood fM V UM KI Jr GÉOENENDAAL 64 TELEFOON 35M ▼ MfWHid T voord llg ia ona téngmodeV o r prooi KOOPT ZATEBDAG ons TaBaCa BLOEMETJEu W habban TRANS Uw itauo dringand noodlg 11 Varaanlgtaig tol bastrl ding dar Tuborculoaa la Goudo L producten zijh goe I yglJWEl aiCE MELKStlJTEü IN GOUDA HEEFT Tt N y FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN DER VEREENIGDE ZUIVELBEREIDERS Hierover spreekt Ds H C Touw van Lelden dat de Alg Cofip Begrafenis Vereenigfng U A te Oouda hel aniga adrsa Is voor een aarsla klaa uitvaart of ci ematie legen kaalprlja dus zonder winatbaJagT Bel btl een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of vraagt Inllclitlpgen aan r C A LAUOEMAN Zoutmanstraat 60 Het Koninkrijk komt Jezus is Overwinnaar op Donderdag 17 September Zitplaatsen vri avonds 7 uur in de Sta Janskerk TEirail ITE LI II fi lumMiiemi imrEiita Oeia tentoonnelling wordt georganisterd door het Depirtement van Vollovoorllchtlflf en Kunsten tn den Nederlindichen Omroep In het kider vin het 2e Nederlandiche Itadlomuzlalcfeest van den Nedertandschen Omroep Middagconcerten op de tentoonatelling Ut4 K ll Z0 22 24 en 24 September Rondleidingen door den Heer Dirk j Balfoort i t3tS T t 2t JS ZS en 27 Septambar I4J0 uur TOEGANGSPRIJS 25 CENT I MEIwlORApIDUM van Firma s en Handelsmerken MWAMMMm MV bkiitj nik tzi leveren wU U een zoo best moj elijk product t £ 3660 VAN DER VEER S KleMÜngbedirlJven ooor alle kUeding DE beste ADRI VAH MAAREN U WIJOSTMATtS 6000A aL Mlii aiB fti i i T i mH NYREEDtRU Iitü5EL CG VAN üER GAPI EN l W GEREGELDE DIENSTEN N V DEG0UD5CHE 5T00MBLEEKERU TURFSINGEL29 TELtF 2600 GOUDA fjMSséé ROTT£ DiVl UTRECHT DEN HAAt D£Lf T LEIDEN TEL 3I52 316I KLEIWe6 aS GOUOA TEL 26 Voor deelname aan deze iNKEL EN CAFEINSTAUAFIES MEMORANDUM RUBRIEK die de reputatie van Uw zaak of artikel in dezen tijd versterke wende men zich tot ons bureau Swi fl Markt 31 ROTTERDAM DEN HAAG Telefoon 2745 Gouda sr Jik2f ADVKRTEERKN DOIJF VERKOOPKNIl BUITENLAND DVnSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA STERKE VESTING WERKEN BIJ STALINGRAD GENOMEN Af weerslagen by Rzjef Leningrad en den Terek Het opperbevel der Duitsche weer mjfcht deelt dd 10 September mede Ten Zuid Ootten van Noworossusk mn m het door kazematten versterkte gevechts errein opnieuw hoogten ge i nomer Zware artillerie van het leger heeft aan de kust der Zwarte Zee vijl tranipoitachepen tot zinken gebracht Aan de Tetek heeft een afdeeling van een Duitsche gepantserde divisie den met massale strijditrachten aanvallen den vyand teruggeworpen ZÏ drong ir da vijandelijke artiUeriestellingen bin nen en vermelde batterijen In het vestinggebied van Stalingrad werden met steun van de luchtmacht opnieuw zeer versterkte en hardnekkig verdedigde vestingwerken genomen Bü den afweer van krachtige ontlastlngsaaitvallen werden 59 Sovjet pant serwagens buiten gevecht gesteld Dnitsche gevechtsvliegtuigen bombar deerden havenwerken en opslagplaataen te Astrakan Nachtelyke aanvallen waren gericht op vliegvelden ten Oosten van de Wolga In het gebied van Rajef hervatte de vijand zijn aanvallen met sterke infanterie en pantseratrijdkniehten ZiJ werden m samenwerking met de lucht macht in zware gevechten afgeslagen waarbij 77 vuandelijke pantserwagens vernietigd werden Ten Zuiden van het Ladogameer en aan het omsingelingsfront van Leningrad mislukten herhaalde bolsjewistische aanvallen Bij vergeefsche pogingen van den vijand om een overtocht over de Newa te forceeren werde rt6 vijandelijke booten In den afgeloopen nacht hebben e bolsjewister storirgsvluchten boveft Oost Duit 5ch gebied ondernomen De Sovjet luch macht verloor gisteren 128 vliegtuigen Bovendien werd een kabelballon door jachtvliegeïs neergeschoten Acht Duusche vliegtuigen keerden van vluchten naar den vyand niet terug In de middag en de avonduren van 9 September Vlogen afzonderlijke Bntsche vlieg iiigen over WestDuitsch land Door eenige brandbommen antstond geringe schade Patrouillevaartuigen schoten boven het Kanaal twee Bntsche vliegtuigen neef HFT AANTAL BRITSCHE KRIJGSGEVANGENEN IN DEZEN OORLOG Naar SPT uit Londen verneemt heeft het Bri sche ministerie van Oorlog aan het Lagerhuis medegedeeld dat s edert het uitbreken van den oorlog zich 77 U2 leden van het personeel van alle Bntache wapens m krijgsgevangenschap bevinden Hiervan bevinden zich 55 907 man In Duitsche krijgsgevangenschap Hierbij zijn niet begrepen de verhezen aan manschappen by de operaties in Malakka en Birma AMERIKAANSCHE SOLDATEN ONT8CHEEPT TE RIO Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt zijn te Rio de Janeiro 7000 Amerikaaasche soldaten lp volledige uitrusting en bewapening ontscheept RECHTSZAKEN Ambtenaar ter secretarie verduisterde 3500 gulden 1 JAAR GEVANGBXISSTRAF GtfiïSCHT Voor de Bossclie rtci bank s ond terecht de 28 jange B van H ambtenaar ter secretarie te Vlijmen De veidachte die ook belast was met de distrihueering van goedkoope levensmiddelen had in due functie een bedrag van ongeveer 3600 gulden verduisterd By het verhoor zeide de verdachte destyds slechts bekend te hebben omdat er pressie op hem zou zijn uitgeoefend Thans ontkende h i het hem en laste gelegde waarbii hij zich hevig ODwond De oud burgemeester van Vhjmen de heer Gvd Ven als getuige gehoord deed mededeeling van den aard der gepleegde verduistering waarna nog eenige ambtenaren werden gehoord Oe officier van Justitie achtte de verduistering wettig en overtuigend bewezen en eischte des ege een gevangenisstraf van een jaar De verdediger betoogde dat er m de gemeente zeer slordig met de voorraden voor de distH butie was omge sprongen en vroeg vnispraak subs uiterste clementie Uitspraak over 14 dagen 70 000 K G GRAAN OVFR DE GRENS GFSMOKKELD Drie smokkelaars uit Zuid Limburg de gebroeders B hadden zich voor het Bossche ecoTiomi ïche gerechtshof te verantwoorden aangezien zij betrokkem waren geweest m een graanamokkelaffaire van grooten omvarfg Mede door un Joe ioen was In totaal ongeveer 70 000 kg graan frauduleus naar het buitenland verhandeld voorname Iijfc iiAar België Twee dezer heeren die daarnaast nog ander part n rogge tarwe groente en fruit frauduleus verhandeld hadden varen voor het tenIast gektgde feit door den economi when rechter tot 6 raanden gevangenisstraf en 1000 gW boete veroordeeld de derde broer tot 6 maa uden ea 200 gld boete De verdaditen die in eerste instantie bekend hadden loochenden thans hun bekentenis en beweerden met de affaire niets te maken te hebben gehad De advocaat generaal mr van Velzen eisohte bevestiging van de door den econooiischen rechter opgelegde straffen Uitspraak over 14 dagen Tevens zal dan deze zaak een vervolg krygen daar nog dne andere Limburgers die eveneens m deze affaire betrokken z Jn terecht zullen aan OFFIÜJEKLK MEDEDËELIN EN VERPLICHTING TOT DEREgTE IN ONTVANOSTNAMB VAN Ul WAGONS GELOSTE GOEüBR AJUtwUtlncMi Tu dël rzltter der Boofdgroep handel un de leden ZooaU bekend elschen de Nederlandsche Spoorwegen dat op Zaterdag aangekomen wagons reeda op dlenzelfden dag door de vervoerde worden gelost Voor de vervoerdeis brengt dit echter moeilükheden met zich mede daar het bUJkt dat vele ondernemingen des Zaterdags aiUn gesloten Dit legt den vervoerde de verplichUng op de goederen hetzU in de magasijnen op te slaan hetzij onder verbeuring van hpt verschuldigde staangeld m de wagons te laten staan Hieraan itjn groote nadeelen verbonden vooral tn verband met diefstallen welke bU het vervoer worden gepleegd Bovendien brengt ook het nutteloos r den naar ondgghemingen welke des Zaterdags en eventueel ook andere dagen blaken te tiili gesloten extra sUjtage en extra brandstofverbruik mede In verband hiermede bepaal ik op grond an art 15 van het derde Uitvoeringsbesluit Organivitte Bedrijfsleven IMl en na overleg met den Secretan Generaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheep vaart dat de aan u ge adresneerde goederen welke uit wagons worden gelost steeds dlenzelfden dag dus ook des Zaterdags In ontvangst dtenra te worden geivomen saet F B j GIPS TAXATltMARKTFN PAARDEN De Provinciale Vo dselcommtssarts voor Zuid Holland maakt aan t elanghebbenden bekend dat voor Óe tweede helft van de maand September de volgende taxattemarkten zijn vastgtbteld 15 September te Rotterdam September te Bbmmelsdyk September te Gormchem 22 September te Rotterd pm September te Leerdam September te Rotterdam De aanvraag en aanbrengf or mulieren moeten respectievelijk op 11 12 14 IB 24 en 35 September ter bevoe er plaatse tiin ingediend iViet onderteekende niet volledig ingevulde of te laat bmnengekomen formulieren woiden met in behandeling genomen Verder wordt er op gewezen dat de witteformulieren bestemd tin voor het Vee en leest h Aankoopbnrean t n de blauwe formulieren voor de Provinciale commissie p a Bui eau Voedielcommlssarls voor Zuid Holland Afd Paarden Anna Paulownastraat 22 Den Haag De elschen waaraan het paardzoo mogetyk moet voldoen dienen soo volledig mogelUk op het aanvraagformulier teworden ingevuld 5890 VERVOFRVFRBOD VI ASLINT EN VLASAFVALLKN De DlrecVeu van het Bijks Texttelbureau te Arnhem maakt bekend dat alle tot dusverre verleende dispensaties met betrekkmg tot het verbod om gezwingeld vlas al dan niet gehekeld en vlatafvallen waaronder te vei staan hewei kte lokken snuit dechets beweikt bolraap of vlashaard poüterheden te vervoeren of te doen vervoeren met ingang Van 14 Septenïber 1942 worden ingetrokken Met ingang van dfeat datum Is het ap grondvan het bepaalde in de I tnnenbeschikking 1939 nr 1 aan vtrwerkers van alsmede handelaren Uitgezonderd detailhandelaren encommlssionnairs In vlaslint en vlasafvallenverboden deze goederen te vervoeren of tedoen vervowen tenzij het vervoer van fabriek of b urlff vlas r af tot aan pakhuistusbchenhandelaar commissionnair groothanlaar pmrer j is gedekt door een door ofna on der directeur van vf onoemd bureauaf f en vervoei b Oa Bedoftide vervoerbrw 7en zijn verkrijgbaar gestekl bij deStiel tlng Buvla lint Heemiaadsingel 93 Rotterdam 5S7S AANMELDINOSPLICRT TPFVSCHILLERS ÜRIFNDBOUTKOOPfcRS FN HANDELAARS ONGESCHIID TEFNHOUT EN RIKT De Ondervakgi oep Gn othan Jel in Griend maakt nogmaals bekend dit degenen die In aanmerking wenscht te komen voor een aankoopvergunning voor schilleen voor de wltmakerti welka teen ook uitsluitend zal mogen worden gebruikt om te schillen en na het icbillen ter beschikking van het Bedrijfbchap voor Gnend en Riet zal m worden gthoud n gelieve zlvh vour iiH tetybei 1942 op ta geven aan et sttif tai j van de Ondervakgroep Ölroothandel Griend Keizersgracht SIT Amsterdam w onder opgave van welke hoeveelheid gro ni teen Itij liiervoor wenscht t ontv j en eventueel welke soort m t vwrmeldint vai de hoeveelheid witte teen dl in ij Ja cS 1939 1910 en IMl lieeft gescbiU resp di leverd Degene dte In aanmerking wenscht komen voor een BankoopvergunniiBK vn 3en 4 jarig griendhout op stanïm gnendijout door hem volgens de norniiii J zullen worden voorgeschreven door h lM drlJfïChap voor Griend en Riet zal inofW worden bewerkt terwQTl de hoeveeihedf oogst piuduct aan genoemd bedr jf zulten moeten worden gemeld en ter b t ti k king van het bedrijfschap moete v i gehouden dient zich voor 20 Sept f te geven aan secretariaat van de Oi i rv s groep Gioothandel in Grlenil KeueM rJ 317 Amsterdam C onder M cave van inotarissen van wie hij in éê Jarm 11i en 1941 gnendhout op stun heeft j k treventucf i van da eigenaars indien t ij van direct zonder tusschenleomst ri jnotaris heeft gekocht Onder koopen en vcfko en op JL wordt erfataan hetgeen in deze brrfna doorgaans wordt genoemd 4uidhten paclittii Degene die In aanmerking wpn M komt n voor een vergunning tot het vtif T delen van ongeschiid teenhout voi J door het Bedrijfschap voor Griend te stellen normen gelieve zich voor 20 Stvi 1 tember i H2 op te geven aan het secr t van de Ondervakgroep Groothai J jGriend Keizersgracht 517 Amiterddrn W onder opgave van de hoeveelheden yj I waarde van het ongeschllde teenho i dal Jwin de jaien 1938 1940 en 1941 aan r andt fabrikanten of andere ulteindelijkt jkers heeft verkocht j i ti De Ondervakgroep Groothandel i maakt n jgmaals bekend dat lederf l delaar die in aahmerking wenscht t t 3 voor en aankoopvergunning voor r riet zich vöo 20 September 1942 dff te melden blJ het secretariaat van df jj vakgroep GrooUiandel in Riet Kei frsiiT e 517 Amsterdam C onder opgavf omzet tn eld in de Jaren 1936 1 J7 i T 1939 alsmede van de yerhandeldc f heden boisen riet in genoemde Jarp K cificeerd naar de verschlllenda soortf ciiiceera naar ae verscniiienaa soon riet matrlet en bladriet De andati i er Uitdrukkelijk op gevestigd da onder o jaanmeldingsplicht met vallen deger Jriet op stam koopen het z g P J 1 doch uitfilutiend de handelaars die X gesorteerd koopen en verhandelen r die aan dezen oproep geen gevnln zullen dit Jaar niet aanmerking ko f gii een vergunning