Goudsche Courant, zaterdag 12 september 1942

V jiamlagM September 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 21037 i ACHHIEN SCHEPEN T ZINKEN GEBRACHT De gevechten aan den rand en in het Zuidelijk deel van Stalingrad $ f llingen aan de Terek doorbroken gat opperbevel dor DuMaehe weermaeht deelt in een extra berieht mede gtltckc dalkboolea hebbm op de St Laurens aan de Canadeesche kust ttMMattMeflen Oceaan en voor de kust van Afrika in zware gevechten 18 toMavMi of alleen varende schepen met een gezamenlijken inhond van 121 500 2 1 1 lakaai Eebracht Een ander schip werd door torpedo s getroffen Boven £ wordi op het oocenblik een groote slag leg n een convooi op den Atlan 1 Oeeaaa geleverd MOSKOU WENSCHT EN VERWACHT EEN TWEEDE FRONT ft Svenska Dagbladet meldt uit Londen Een heel openlyk telegram van den Time s correspondenti te Moskou heeft in Engeland groot opzien gebaard In dit telegram wordt gezegd dat het verlies van Stalingrad catastrofale gevolgen voor de geallieerden moet heblKn vooral wanneer de Westelijke mogendheden er niet in slagen nog dit aar een landing in West Europa uit te voeren In hettelegram wordt v der gezegd het is geleidelijk een bijna ondraa jlijke moreele last voor de Russen geworden den geweldigen strijd tegen de Duitsche strijdmacht al n te moeten uitvechten Het feit zoo voegt Svenska Dagbla det hieraan toe dat een dergelijk telegram de strenge Sovjet censuur is gepasseerd wordt in Engeland opgevat als een bew JS dat dè mhoud van dit telegram overeenkomt met de opvatting van toonaangevende kringen te Moskou Men houdt het voor een duidelijk signaal dat Moskou efen tweede front wenscht en verwacht f et Russische militaire blad K rasja SweSda richt een oproep to de verdedigers van Stahngiad om tot h t laatste toe stand te houden Er is geen terugweg meer uit de stad en de verdedigers moeten met de tanden op elkaar hun plicht vervullen door te strijden tot den dood De stad tnoet to lederen prijs verdedigd worden om iedere straat om ieder huis moet ge slieden worden BM Qpper vel deelt verder mede JU de Terek iljn Dultaehe troepen lur fcncheidene als vestingen verllllUe vijandelijke steliingen gebro 0 Voor SUIIngrad drongen de aannOtade troepen na talrijke stellingen llMMtaderhand te hebben genomen In tmn i van dM hardnekkigen vijanUlfkm tegMMlaad verder naar den Hal der stad door en het Zuidelijke lui dei stad binnen Ontlastingsaaniritai door den rijand uit Noordelijke llHag ondemomA werden afgeslafm Merke afdeeUngei er Inebtmacht ilMiden tfp da voomaanute punten ni den slag de gevechten van het Il r n bombardeerden de stad everfef en des aaehtii waarbij uitgebreide tUÊéf weiden veroonaakt k ket ceUed van Rijef viel de vijand £ op verKAddcne plaatsen aan aanvallen werden in iware geen met groete verliezen voor den UmI afgeslagen Au bet Wolehotfront werden doir M krachtige stoottroepoperaUe tallUb vijandelijke geveohtastelUngen nnidd en een vijandelijk bataljon iMtetlgd Tn Zuiden van het Ladogameer en H de New mislukten vijandelijke aamülen doer het Duitsche afweermr Daakbij werden 11 pantserwagens I leoten bestemd voor het overstekea van de rivier vernield Ufer in Egypte verloor 80 000 man CHVRCHILL SPRAK VAN TWAALF MILITAIRE BESLUITEN Churchill en Roosevelt hebben beiden over de Middellandsche Zee en Egv te Mproken Na twee maanden zwijgen lUui verklaart men volgens den cormpondent van de Rh Westf Ztg t Sime heeft de Bntsche premier zijn luiden de zware verliezen medegedeeld Jlt liet leger in Egvpte tijdens RomimU opmarsch heeft geleden De premitr deelde mede dat de Engelschen MO man verloren een gebied met een iBlIte vjn 450 K M moesten opgeven II voorraden en brandstofopslagplaat o en het grootste deel van het oorliinnaterieel vielen in handen vèn den tWitttander zoodat er zooals Churchill 11 verklaarde een geheel nieuw leger i Kwt worden opgesteld Het tegenwoori B Bste leger heeft aldus met de troeP vaneenigen tnd geleden bijna alleen 8 Mam gemeen D verliezen m de Middellandsche omschreef Churchill meer daji dat W e noemde Overigens trachtte hij JP te wekken door de mededeelmg WW met Roosevelt twaalf militaire r nU a had genomen weUter inhoud tuMeraard niet vermeldde N BNO TIJSSCBEN ENQELSCHE VAKVEREENIGINGEN EN REGEERINC lurGoeteborgs Handels og Jl f r Tjdning mcMt zijn atsten dag van het vakvereeni res bedenkelijke verschillen meen ing tusschen de Engelsche Dn eo aan het hoofd waarMier Citrine stast en Chur t diens regeermg aan het dagJptreden Citnne heeft een door JtfiW eenstemmig aanvaarde jj wwuwing tot de regeermg gericht 2v or het geval de regeermg met J e eeren tol de grootste JJ oert het uitrbreken van den g kunnen lei mne had de orfieffing gcëischt I W lde arlikelet van het b luit 4j oeidsconflicteff Churchill had 2 p itwoord dat de vakvereeniJ In dit cntieke stadium van den sewf os en blijven aandnngen rr K van het besluit daar daar heid of goede sav jZr van de regeermg met de nï ng ngj in gevaar gebracht ï worden In tit gevaar gebracht j wvixi n in zijn antwoord iW kennen dat het geen k nationale eenheid te spreNurt paalde groepen m den lt i JJr f kwetst voelden want een I S vakvereeni ilT png lefrengehouden en ge yli l W che corresjondeht acht teW dat Citrine s oor moeten worden op vat ir i dtzc wuk is ie i etduisttUH swuk De nachten worden langer de avonden beginnen steeds vfoeger Het is noodzofcclylc dat alten Jiun tuomiige behoorlijk tierdutsteren znodat nergens licht naar buiten stroaU Hi die zich aan deze plicht meent te kunnen onttrekken tergeet dat hii hierdoor met alleen ziclrelf maar ook anderen tn gevaar biengt Goed verduisterd goed beschermd mogelijk dat de zes miUioen leden der vakvereenigingsbeweging geneigd zouden zijn de V ei tegen woordisers der arbeiderspartij te dwingen uit de regeermg te treden indien zij hun wil niet kunnen doodujven Naar Aftonbladet meldt betreft de door Ci rine geeischte opheffing de bepalingen van den arbeidswet v n 1926 waarbij de proclameering van algemeene slakingen doof de vakvereenigmgen onwettig verklaard is In tegenstelling met den in een briefvan Churchill geuiten wensch heef hetcongres een resolutie aanvaard waarbijde bevoegde commissie opdracht krijgtih de eerstvolgende biteenkomst vanhet Lagerhuis een debat over dezekwestie te eischen DE ONLUSTEN IN INDIK Volgens een D N B bericht uit Bangkok nemen de onlusten in Indie in omvang toe Zoo heeft radio Delhi gemeld dat in Calcutta verschillende pogingen zijn gedaan om het tramverJceer stil te leggen De electrische geleiding werd door Indische demonstranten op verscheidene iilaatsen doorgesneden Nwr radio Delhi heeft medegedeeld he it Bet spoorwegverkeer door het vernielerï va h de rails ernstig geleden Op viele plaatsen is men met het herstel bezig OPRICHTING VAN BKN EUROPEESCH JEUGDVERBOND De jeugdleiders van Europa die te Weenen bijeengekomen zijn ter oprichting van het Europeesche jeugdverbond zullen Maandagmiddag een bezoek brengen aan den Rijksleider Baldur von Schirach en den Rijksjeugdieider Axmann alsmede aan de Italiaansche gevolmachtigden generaal Vidussom en minister Ricci Daarna zal de oprichting plaats hebben van het Europeesche jeugdverbónd ter gelegenheid waarva Baldur von Schirach zich in een groote rede tot de Eurooeebche jeugd zal richten S KOEtWAAO VAN OCH AMBDSOIiMr Het Nederlandsche RADIO MUZIEKFEEST Rpdivotringen van prof dr T Bofdawiagan an J P Bavarta Tentoonstelling Vier eeuwen Nedeilandsch muziekleven Amsterdam geopend De tentoopstelling Vier eeuwen Nederlandsch muziekleven welke door het departertient van Volksvoorl chting en Ki psten en den Nèderlandschen Omroep m het Rijksmuseum te Amsterdam is georganiseerd is Zaterdagmiddag officieel geopend door den secretaris generaal van genoe nd departement prof dr T Goedïwaagen De directeur generaal van den Nederlandschen Omroep dr ir W A Herweyer sprak een kort welkomst woord De heer Dirk Balfoort gaf in een Ijiteresssante causene eeh overzicht van het Nederlandsche muziekleVen zooals men dat pp de tentoonstelling m beeld gebracht ziet Prof Goedewaa eh zeide dat de hier tentoongestelde voorwerpen getuigenis afleggen dat ook de Nederlandsche mensch m zun muziek dat wat hu is met moeite en na lang probeeren geworden u dat ook hij hetkind 18 jVan zijn verleden dat voort zingt op hit rythme van vroeger eeuwen en een melodie herhaalt en vaneen die l verleden heeft voor gezongen Ik geloof aldus spr dat één grondthema alle Nederlandiche muziek heeft beheerscht en zal eheerschen De Nederlandsche musicus heeft de uak dit thema te ontdekken het in zich te laten doorklinken en het naar persoon en tijdgeest te vaneeren Het is voor den Nederlander als muziekscheppend en muziekminnend mensch noodig zich van dien achtergrond bewnrt te worden en met alleen met hei gehoor maar ook met het oog en door middel van de Studie der historie de lynen der geschiedenis na t speuren De kennis der realia behoort bij de kenn s der muziek zooals trouwens het jiezen van alle kunst haar kracht en haar tekort gelegen is in de gebondenheid llhaar geest aan zintuig en speel£lke £ tyd heeft eigen mstrueigen muziekprogramma en schnjfwyze die beantwoordt bjn historische dominant en zijn geestelijke aspiraties Waarom domineert m de Oudheid het blaasinstru ment eti bu de Germanen het strijk instrujnenf Het is één vraagstuk uit duizenden op dit gebied da t de bepaling van den geestelijken inhoud dier muziek sterk be n Ioedt Uitgelachen en nf l begrepen Nadat e genoodigden een rondgang hadden gemaakt over de tenloorstelImg werd m de benedeii7aal een kam n muziekconcen gegeven HET BEZOEK VAN WILLKIE AAN TURKUE Interinf meldt uU Jstanboel Het be zoek van WiUkie heeft ondier geen gunstig gesternte plaats gevonden daar men in politieke krmgen a i Turkije met onbehaaglijkheid de diplomatie ongfeftone ensceneering van het bezoek heeft opgenomen De nieuwe Amerikaansche ambassadeur Steinhardt heeft nagelaten het bezioek ui den m het internationale leven bij officteele beïoeketj gebruikelijken vorm aan te kondigen Zod kwam het dat WilBcle geen gelegfenhpid kreeg een ontmoeting te hebben met den president van den Turksehen staat ofschoon dit een nstige wensch van de Amerikanen was Op den avond dat Willkie vertrok is de president van den Turksehen staat die zich in Istanboel had bevonden naar Ankara teruggekeerd Ook de Turksche mmisterpresident die een inspectiereis door Oost Anatolie maakte heeft zich wegens het bezoek van WJlkie niet gehaast Het u de Amerikaansche ambassade niet gemakkeluk gevallen den minister president ten laatste er nog toe te bewegen Willkie laat m den avond voor zun vertrek nog te ontvangen In het Concertgebouw Met een concert door het Omroep Symphonie Orkest is in het Concertgebouw te Amsterdam het 2e Neder iandsche radiomuziekfeest van der Nederlaadschen Omroep officieel geopend Voor den aanvang van het concert hield prof Jr T Goedewaagen een toespraak Spr noemdS het met toevallig dfit juist ui deze tijden onze blikken steeds weer terug gaan naar de Nederlandsche muziek van de 15e 16e en 17e eeuw Hel is geen heimwee geen romantische zucht naar het verleden zondermeer die ons uit de vraagstukken van onzen tijd naar d e van Bourgondischen en Habsburgschen tyd terug doet grijpen integendeel het IS onze blik vooruit die ons dwingt telkens weer om te zien Het zijn onze toekomstwenachen en onze plannen ten aanzien van onze Nederlandsche cultuur die voor ons juist die eeuwen van muziek zoo belangTijk maken Spr memoreerde da onze cultuur daadwerki ijk meewerkte aan de Europeesche cultuur en actief den toon aangaf Nederlands he Vnjwilhgers h fde Waffen SS Het gotd aanleggen van het geweer is metzoo eenvoudig Er gaan veleoefeningen aan het schietenvooraf SS PK Fri z Po J Polygoo n Anclré 5i P iCl il 3 i S ÏXIilMli TJA kiW Spr gmg vervolgens na hoe na n J Hb HI Hm mÊê ïïmm ssÊiam till K 1 t jss rtl wmm Gezicht op de belangrijke zeeën landvesting Novorossusk aan de Zwarte Zee welke door de Diutsche troepen werd veroverd Wcltbild Polysoon De restauratie van de Groote Keifc te Alkmaar Het groote raam v n het middenschip wordt onder handen genomen Het nazien van een vliegtuig op een Italiaansche vliegveld Orbis Luce Hoüond fPotj goon Kutper De leerlingen van de Haagsehe scholen krugen les in vlasbewerking Inden schooltuin aan de Mient word i spmnewiel en weefgetouw aan dekiadnen gedemonstrered Polyooon Mej er MABKT tk TBL0 HU rMbckamiit SIN Chefredacteur r niTER Oouda SweeliDck onze muziek twee en een halve eeuw lang zweeg Nederland speelde niet meer mee m het Euro peasche kunstleven toen het emde der 19e eeuw een opleving bracht dw echter niet groot genoeg was om onze cultuur uu haar eenzaamheid te ver lossen De musici zullen zelf de Nederlandsche muziek uit haar isolement moe ten verlossen Onze tyd is bevorderlijk voor de ontwikkeling in de richting van een sterker wordend Germaansch eenheidsbesef Zoolang de verkeersmoeilijkheden beletten onze muziek buiten de grenzen bekeniJ te maken heeft de radio op dit gebied een verantwoordelijke taak Wij hebben verplichtingen tegenover Europas cultuur Van de Germiansche cultuurwereld M bekeken mtfet en kan ons land welr het recht verwerven weer een niiziekmiddelpunt te worden dat aan heel die wereld ten grondslag sti ékt zooals de oude Nederlanders c vei wie spr sprak het zijn geweest Na deze toespraak volgde het féestconcerli Tijdens de pauze sprak de heer J P Goverts hoofd van de afdeelmg muziek van het departement v n Volksvoorlichting en Kunsten een rede uit welke per iftdio werd uitgezonden Spr zeide dat wij de verschrikkelijke barensweeën meemaken van een iieuw tijdperk in de wereldgeschiedenis Een der frootste omwentelingen IS bezig iich te voltrekken niet geleidelijk doch abrupt als een totale breuk een geheele wereld bevindt zich in den greep van den dood Ook de kunsten zijn nooit ontkomen aan de dialectiek van het wereldgebeuren De revoluties m de muziekgeschiederis zijn er vele en ook hierbij IS wat de allerbelangrijkste omwentelingen betreft geen sprake van geleidelijkheid Integendeel schynbaar onvoorbereid kwamen er ploteeling nieuwe stijlen op die een volkomen breuk met het direct daaraan voorafgaande vertoonden Stijlen kwamen op geraakten tot bloei geraakten daarna in verval Maar nog nooit heeft er een chaos geheerscht zooals in de eerste helft van deze eeuw En dit is wel een merkwaardig samentreffen met de huidige revolutie in het wereldgebeuren dat ook de muzikale revolutie ingrypender was dan ooit tevore Dat hel oude zegevierend uit deza muzikale omwentehng te voorschijn zal treden is volstrekt onmogelijlc Wel wilde het den laatsten tijd liiken of er een terugkeer was tot de praeklass ekerl of wel dat de rompntiek weer opge d ging doen Doch dit was slechts schiinbaar Het was slechts een uitvloeide van de behoefte weer de harmonie tusschen verstand en geoel te herstellen nadat in de chaot c e periode vruwel uitsluitend het etho en sorak een nieuwe taal veigt ekei bij Mozart en Havdn Bi i ima een nieuwe taal vergeleken bil Beetnovfn Bruckner een nieuwe till vei2i eken bi Schubert en zoo spreken on e tijdgenootenconiponis teii weer ee nieuwe taal vergeleken bu alles wat tot 1910 ontstaan was Au het anders zou zun zou het niet diugtn De heer Goverts ging vervolgen in op hetgeen de luisteraar gedurende dtze iruziekuiek zal hooren en gaf etn beschouwing over het karakter Mn de in de toekoniit Ie verwachten muziek van N ederlandsche componisten wanneer deze zullen vertolken hetgien wilhcht ongeweten in het diepste van elk zimei volksgenooten loeft Roekeloos omgesprongen met een granaat TWFE JONGENS GEDeOD Vrijdag hebben 3 jonge mannen te Tsgelen m het Belfeldsthe Broek een granaat gevonden welke nog niet ontploft bleek Zij £ piongen daarmede zeer roekeloos om en probeerden het Diojectiel met een lucifer tot ontploffing te brengen De gevolgen waiea ontzettend Hel pro ectiel sprong met een geweldigen knal uiteen en de drie jonge mannen werden alle zwaar ge wond Zij werden nadat geneeskundige assistentie was gearriveerd naar het ziekenhuis te Fegelen overgebracht Twee van hen zijn torstond na aankomst daar overleden de derde jongen verkeert in laversgevaaj I ioH en Wlaa t Zon op 7 13 onder 19 57 Maap op 12 43 onder 22 35 Men IS verphchl te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen S pioften een hali uur na zons4 ondergang ontstoken worden i£ w nnnAWWK v nev k wm w K 7i