Goudsche Courant, maandag 14 september 1942

MAANDAG 14 SEPTEMBER 1942 1 vieri 4 STOLlI 4Mma j naar tr j Jt V iMht kan i flADSNIEUVS Jeugdtweekeinde Vnü Evaavelische Gemeehte VUBBONOBW JONOEBCN BUnUEKEN HDN PROBtEMCN Ruim W f T menwlcr pkofren Bjl Den Haaï Kulterdam Dordrecht 1 t t heb n Ztterdaf en Zondag UM tgcnomrn aan een Jeugd week elndr dat de Vnje Evangeh che Geinefnte hier ier plaatse jeorgani eerd VertehiUend predikanten dezer geneenle hebben in dnikbezochte bueen kom ten onderwerpen ingeleid welke luuAT veHwmi hielden met den hedei laaxMhen norxi der jeuiïd en met de bet oefte oixter de jonge en over de Tragen v het leven te sprejten In den eeriten djenat welke Zater4a imidd i gehouden werd besprak dj D i ner van Rotterdam het onder werp Vragen De predikan bepaaM tun jeugdig gehoor bi de vragen Ge fcüif JIJ njet eh Waar is je Wijd chap Dei Zondagamorgcn werd de aan darht der jnneeren b aald blj tjet cmderwerp onfficlen onderverdeeld in God en Wereldnood inleider d J Knier Jr vÉn Zeiftt en Gods reent avadrdigbeid en het onrei ht hipr heit den mieider de plaataelijke predikant d H r Leep In de Remonatrantsche Kerk werd dei middagK de aluiting hijeenkomSt rehmiden waarvoor de belangstelling reer grnot was Dn J Enter prèk over Weett paraat terwijl ds H C Leep besloot met een rede Weesi actief Het jeufwlkoor onder leiding van den heer W Klooit verleende aan dese samenkomzt rijn ntedewerking Prententen toonstelling in Oftsthuiskapel gesloten BUÜN 1 M BRZOfKFRS Na een negi nweeka he opinstelhng il Zaterdagmiddag de tentoonstelling van prenlm v m oud Gouda in de Gasthuiakapel gesloten In totaal ziin er luim 1800 bizoekers geweest Op den laatslm middag hebben de leden van den Oudlieirikundi en Kiing Die Goud de beldiigwekkende verzameling prenten v in hun stad in vroeger jann be ithtigd Bij de slui ing heeft den heer C II Hagedom den heer G C Heebeis otist rvat i4 dir must a dank ge br ii ht voor de totstandkoming en in ri liting de er prentenver ameling n aan mej Vi Idkamp voor de wi e wa irop J I de bezoekers de leekeii ngen heeft toegeluhl Goede dag voor Vereeni gi voor t b c Destrüding rOLLECTF OPBRENGST VAN RIJNA ƒ lUN De Zaterd gehouden collecte ten bate van de lOudiKhe Vereiniging to bestiijding der tuberculose gaf bij eerste telling een opbrengt van ƒ 1774 72 terwijl nog verschillende giften te wachten ijn Dit is een record en hel is begrijpelijk dat he behtuur zeer verheugd is door dit resultaat dat de fmanciee e zorgen der vereeniging iets verlicht heeft al blijft ook in de toekomst sieun voor de tuberculosebestriiding zeer welkom Buiten de collecte om heeft de ver eeniging in de afgeloopen week ook II n gift van ƒ 100 ontvangen OOlIDSrH VOFTBALLER KRIJGT HERSENSCHUDDING Tegeiyk Bct tegeasUndcr gekopt Terwyl de 18 jarige O N A spelT I Markus wonende aan de Nicolaas B Hsslraat twintig mmutem voor het enKle van deti gisteren m Den Haag gespeelden voetbalwedstinid H B II O N A II opsprong teneinde eenT ll te koppen spimng en kopte een teg fUmdir tegelijkertijd Dere kwam rt i ir u m botsing me Markus die ach teniver sineg Dïe O N A speler bleef eenigen tijd bewusteloos liggen en e later op advies van een op het t iTein aanwe ige vrouwe hike arts r iar het Houde Kruis Ziekenhuis aan I Segbroeklaan vervoerd Daar werd 111 h rsen chiKWinj geconstateerd D M clball T 1 Il r verpleging opgnojnen HETS VERDWENEN Uit een hotclstalling is ten nadeele van den hotefhoudcT een rywiel ont vreemd POBTBMONNAIE GEKAAPT Ten nadeele van een melkslijter is uit zun broek het kleedlokaal van een melkinrichting en portemonnaie met leven gulden ontvreemd w AT AAR AliNEER ScboawbOK mtmrimp Verfeten v miwen met Marja Landrock HedwiRBleibtreu en Elisabeth Markus Aanvang 8 15 uur Ibalja HMsatcr Ave Uaria met B n jam no Gigli Kathe von Nagy Harald Paulsen en Paul Henikela Aanvang 8 15 uur Bennie Bioaccop Het getrouwde schoolmeisje met Hans Moser en Theo Lingen Aanvang 8 15 uur 14 Sept 7 nar Openbare sehool Keber traat Opening en aanvang tuinbouw wintercursus Ned Maat chappij voor tuinbouw en plantkunde II Sept nnr Daniel Openbare verkoopinf van meubilaire en huishoudelijke goederen door deurwaarder B J N Akkersduk M Sqtt S nnr Ntenwe SchouwburgHerman Rinket s variele met de Kilim Hawaiians Fantasio de Saytons Frans van Schaik en anderen Sept 7 anr Wt Janskerk Bijzondere kerkdienst spreker ds H C Tojuw uit Leiden over Het Koninkrijk komt Jezus is overwin naar 1 Sept 3 nnr Jachthuis Maatje Plaitcweg Veiling van motorbootjes en jachtjes door deurwaarder R van Blokland 2t Sept llM nut De Zalm Algemeene vergadenng van aandeelhouiders N V tpt aanrtemmg van werken voorheen tl J Kederhorst 21 Sept 11 uur De Zalm Openbarevcrkoopii onrperend e goederendoor notaris J vjan Kranenburg XE Sept 7 M nnr Clublokaal biljartverecnifinc Ter Gouw Kattensingel 63 Algemeene vergadering district Gouda Ned Biljartbond 22 Sept 7 3 nor Het Blauwe Krnis Ledenvergadering Ned Ohr Vrou wenbond mletding mevr A Knop rs Valkenier ovtr In Godes kracht voorwaarts 25 Sept 7 15 uur Geref Kerk Orgel bespeling Feike Asma Feestweck Het Leger des Heib ter herdenking van het 50 jarig bc staan der afdeeling Gouda In alle samenkomsten medewerKing muziek korps en zangbrigade Sept M anr Samenkomst ter herdenking van voorgegane m ikkers Sejiit 7 3 nnr Sluiting feestelijkeS tdatonsamenkomst 15 16 en 17 Sept Vrije EtaagelischeGemeente Diicüaagsclie conferentie 10 uur bidstond J en 7 30 uur samenkomdt Sprekers dM H C LeepJ Entir Sr N J Mcjoy en I J Vass u r l AFHALEN AANVRAASFORMULlfRfcN SCHOENFNBOINNEN 9 30 12 en 1 10 3 30 uur Distribu tiekantoor Afhakn aapvraagformulier ter verkrijging van iirt schocninbon voor hen wier gcslacl4£naain bejjinl m t een der letters Woensdag H I J DoDdcrdae KL APOTHEKER8DIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek E Grendel alleen Pnns Hendrikstraat 15c Jeugdige inbrekers GEGREPEN ONTSNAPT EN WELRj GEVAT In het dienstgebouw van den gemeentelijken reinigingsdienst is een inbraak gepleegd waarbij een enj twintig stukken zeep werden ontvreemd De wagenmaker magazijnmeester had het vermoeden dat jongens de daders waren geweest en nog wel eens zouden terugkomen Hij ging gisteren op den uitkijk staan en inderdaad hij betrapte twee knapen op heeterdaad sloot ze in afwachting van de komst van de portie in een schuur op maa terwijl h ij ging opbellen zagen de jongens kans door een luik op twee en een halven meter hoogte uit de schuur te klimmen en de beenen te nemen De namen waren onbekend maar niettemin wist de récherche het tweetal op Ie sporen en aan te houden Het waren knapen van dertien en acht jaar oud fluutdrcdactcur J O Weytttra Rotterdam Chef redacteur voor Gouda en Onutrctten r Tlriet Qoud VerautwoordelIJk voor de advertentm L Akkersoijk te Rotterdam UttüMfster N V RotterdanucB Nt uwtl lad Rotterdam yit Tro g r tiideiu K GOCDMBE COHBANT JOLODE 75 lAAB GEUS BN Uit Nieuwerkerk ad Uss l Op 12 September des morgens omstreek 11 uren ontstond er alhier brand m een honriberg op het lotp Hq deekle zich spoedig mede aan het daarbii staande huis en van daar aan de aangrenzende huizen met het gevolg dat zes huizen in de asch werden gelegd en een tien tal huisgezinnen van have en dak beroofd Enkele personen waaronder kranke zijn met moeite uit de brandende huizen gered De brandweer ont ving assistentie uit hetjiaburige Zevenhuizen maar eerst in den avond kon men zeggen den brand meester te zijn De schade is vry aanzienlijk evenwel was het meeste tegen brandschade verzekerd Het ontstaan van den brand wordt toegeschreven aan het brdeijen an hooi S JAAR GELEDEN Onder leiding van den arrondissements schoolopziener den heer dr I Terpstra had de tiaiaarsverradenng plaats van de onderwijzers in t arrondissement Gouda De heer Terpstra die ontslag heeft genomen als schoolopzie ner nam m hartelijke bewoordingen afscfteid van de leden De tiweede voor zilter de heer Bettink dankte namens de leden den heer Terpstra voor de wijze waarop deze gedurende 12 jaar de belangen van de onderwijzers en van het onderwijs had behartigd en telde namens het bestuur voor dr Terpstra te benoemen lot eerelid der vereeniging Dit voorstel werd met al gemeene instemming begroet 25 JAAR GELEDEN Burgemeester en Wethoudeis van Ciouda brengen ter algemeene kennis dat aan verbruikers van metergas en muntgas voor zooverre zij niet zijn aangesloten aan het electrische kabeln t der gemeente over c e mmn 1 ft ot 1117 een verbruik van 8M T zal zim toegestaan boven de vastgestelde rantsoenen 600 10IHI KAMERS lUISKAMERS SLAAPKAMERSi Directe leverinu door Nederland van Reeuwijk s MAATSCHAPPIJ VOOR WONINGINRICHTING Binnenweg 30 Rotterdam BEKROONDE HONDEN Op tentoonstelling in Den Haag Op de gisteren in den Dierentuin te s Gravenhage gehouden hondenten loonstelluig zijn o a bekronmgtn toe gekend aan de voigende Goudsche m zenders P Schullelaar voor boxer Claus van de Haagschi Schouw kam pioen moj E van Eijk voor dwerg kees Roepi van Puppies Home kam pioen A M J Smit voiyr dobbermanpincher Arwm von Bruningshof kam pioen en C M Kamphuisen voor lersche setter Ferdia of Sutherland met certificaat uitmuntend Economische rechter te Rotterdam VEE AANKOOP NIET GEBOEKT Terecht stond de 44 jarige veehandelaar H F Vreeswijk wonende te Gouda en thans gedetineerd m het Huis van Bewaring te Rotterdam die runderen had gekocht zonder daarvan de vereischte administratie te hebben gevoerd Bovendien had hij in het zak boekje voor veehandelaren de namen der koopers niet naar waarheid ver meld Deze feiten waren gepleegd m het tweedy kwartaal van dit jaar Conform don eisch wtrd verdachte veroordeeld tot 10 weken gevangenis straf met aftrek vari het voorarrest SPORT Uitslagen van Zondag VOETBALBOND District II 2e klasse A Elinkwuk BMT 5 0 Velox VIOS 13 1 U V S Gouda 1 0 QUK UW 4 2 H VV VDL 1 2 3e klasse B VOS GS V 3 2 O NA De Postduiven 1 2 Cromvliet Laakkwartier O 6 Olympia Terlaak 2 0 CDA Schevemngcn 2 2 4e klasse E Oudewater Bodegraven i O DONK Schoonhov en 0 Couderak Amerst S V 1 8 Stolwijk Haastrecht 3 0 Reserv e 2e klasse A Scheveningen II Quick II 1 5 VUC III HVV II 1 2 Laakkwartier II U V S 11 1 HBS II ON A II 6 0 ADO III DHC III 6 2 Reserve 2e klasse B RFC III Fortuna II 1 1 SVV III A D O IV 1 2 Gouda III De Musschen II 2 2 Sparta IIIHermes D V S III 2 1 Feijenoord V Ncptunus III O 3 Reserve 2e klasje C Excelsior 111 Fmma II 7 3 Xemes III Feijenoord III 1 S Sparta IJ RFC II 2 2 C V V II Hermes D V S II ♦ 4 Gouda 11 O DS II 5 1 Reserve te klasse H Sparta IV V O C II 5 1 Neptunus IV Olympia II 2 2 Schoonhoven II Xe xes IV 1 6 G S V II Lxcc sior IV 4 2 ON A ni R FC IV 0 7 Weer een magere oogst VAN DE trRSTE ELFTALI N WINT ALLLbN OLYMPIA De reserves herstelden uek Met acht puftten uit elf wedstrijdentegen vijf ofï ds n eirstcn wedstrijddag was de I ogst r et 7 o dun als vorige week naar not imm gunstigwas hft resultaat ook ditmaal r tSpe nai de ferste elf allen kunnt rmoeilijk op gang kom n al wart nondanki di ni der agen de ciifers toerbet r Aio heef G ida 7 ch fker nietslecht gehpudi n door hij U S metslechts I ü te vi he n een resu taat dat op verbetirig wiist hetgeencok met ON A het geval waas üt thuis t g n De Pisuuiven eveneensmet € n doi if mt vir de mindmwas Ook GSV viidc igde ich taaien de 4 3 ncaeriaag 011 de kampioenVCS was voot een nieuwe mg stel ug eervol AhcenDONK was er volkonren uit overtuigend werd zij opeigen terrein door Sc iounhoven geklopt Het eenige elftal dat won was Olympia dat tegen Terlaak het verwachte succes boekte en ald is iet goede pad bereikte De resenes hebben het er ditmaal Aat belw afgebracht Gouda 11 her teldf znh met een sprekende 5 1 te gen ODSII en GSV II leverde een goeüe prestatie door Excelsior IV te overtroeven Het oerde van Gouda speelde opnieuw gelijk thuis tegen De Musschen II een bevredigende ver richting Mede bereikte Olympia II bij Neptunus IV een verdeenng De twe O N A elftallen zaten n het hotKje waar de slagen viciei Het tweeJi dat gihcfl uit vorm se ijrt kreseg b HBS II met S O klop en tegtn ON A UI dat RFC IV ontving werd nog een doelpunt meer gemaakt Ü V S Gouda 1 0 EVFNDIG VELDSPEL MAAR HET SCHOT ONTBRAK VOLKOMEN Gaathcercn vonKtea een beter geheel De stJud tusschen UVS en Gouda was afwisselend Beide ploegen waren eim beurten gedurende korteren of lan gcTen tyd m het offensief en het valt int eilyk te zeggen of over het geheel ueneimen de een meer in den aanval IS geweest dan de ander De elftallen I adden vele punten van overeenkomst Belde speelden volgens hetzelfde systeem stopper spil en vej dedigende kantbalfs en van alle twee ploegen as de voorhoeed tot doelpunten vol komen onmachtig Desondanks waren er meerdere spannende momenten voor ie doe en want herhaaldelijk kregen dt voorwaartsen van beide partiien haast niette missen kansen die echter stttds weew tocb gemist werden Diar enbovtn waren dt doclverdedi ers aan weerskanten goed op dreef en ook fortuinlyk Technisch sjieelde UVS stellig iets aKSBEBBBEsasBaaoEs saiBaEB beter dkn C onda In de Lei Khe v rdtdigmg vulde men elkaar uitiitekend aan nooit waa daar een gaping en de voorhoede tm k steeds als Mn linie p Bu Goud zag Dien wel eens een gat in de defensie doch dan wist Schol ten die als spil met hoofd en schouders boven zyn medespelers uitstak steeds in te grypen Van de rood witte voorwaartsen vaaren er meest twee hoogstens drie in ihet voor ste gelid vooral de linksbinreh bleef te veel achter terwijl de beikld recht sche spelers gein enkele majjl tot een nuttige piestatie wisten te kompn doelpunt Cos buiten kreeg stond het Ie scherp vooi voren uilvallei Dank zij het enthousiasme het hooge tempo en de afwisseling was de wedstrijd wel interessant De rust ging m Inet blanken stand Eerst twintig minuten in de tweede helft viel er een om de Leidsche rechtstoen hij onbewaakt Ier toegespeeld zette iemtsen trachtte naar ld den tfit te onder se eppen misr miste en midvoor Wanrooy had niets anders te doen dan het leer in het onbeschermde doel te plaataen 1 0 Hierna bleef de strijd varieerend met Gouda iets meer aanvallend doch wellicht tengevlolge van vermoeidheid zakte het spelpeil meer en meer Veelal werd maar luJItraak ge trapt Hoewel het een enkele maal nog spande bleef verder resultaat uit V C S G S V 3 1 SPANNFNDE EN AARDIGE WEDSTRIJD De met drie mvallers uitkomendebezoekers worden direct in Je verdediging gcdixingen Met keurig openaanvalsspci in Koog tempel waaibijvooral de buitenspe ers uitb iiikcn be dreigt VCS herhaaldelijk het Goudsche doe Hoewel de achterspilers zichduchtig weren krijgt Biem onder delat volop w ik maar hij bïijl t bijzonoer in voim Ond4rki het dverwichtdar thuisclub neemt na tien m nutentl S V de eiding al bij een sni Henuitval P Nuvreistein een voOr ct vanzijn broti op fraaie wij e bcfnijt O UVCS herneemt het offensie Bremweet echter van geen wijken ie moeilijkste hchoten houdt hij subijfm Hijheeft evenwel pech als de link buuenhard nsehut en het leer von ilcs doemans bander vu den paal ir hel netbciandl 1 n Tot de rust b ijvin lie ITastheciin in den aani l docli deGoudsche verdediging Iwudt vt aer stand l Na de hervatting b 1 ken ele roi en omgedriid De GSV er bij wie Lee f lang uoor C Biem vtrvaègtn is e len I u ep hun beun n o g tempo a iF Zi hebken echter wi mg gi uk l i twe emaa schiet de Jone t gen oen p i i te 1 WIJ k pba en V n Br ni door achter f e e rs uit den xio imo a worO m gcNetrd Na e r kwartier ste t een ver weggewerkien bil den inksbu ten d T thuiseiitb in staat onverw eht ioor Ie brei e 1 en onhoudb ur te eitelpi iten I liue vel de groer wit en sterk d minep en vergroot V 1 ni eenigen tl d ciour ha r rechtsbu ten eien vixirs roni4 fï 11 G S V eeft een n oed n et op en t en mm 1 en v r d wordt de volharding beloond als C ï rem met een fiiaitn 1 epbal doel treft 1 2 De s njd ve ns sjnnnend en friai De beste I oeg w n O N A Postduiv J 1 2 THKIbC 1 1 B KON H EG AAK DOFL MET VINDtN ln de G udse e pipeg w are n ver tbeidene c ijzigmge n aanget ij ich AI nksback was Ernst opge leid v d Spe t spt o e ren tsha f eti öuweneel fingeerde als aanvaseider Aanvan lelijk dominecM de de Ihu sC ub Met verre trappen werd de voorhoeoe aan het werk gezet waarbij de gasten in de veididiging werden ten ggedrem gen Toch waren het De Pi t tduiven die na len n inuton de eidin namen De reehtsbmnen lOSte een elfeelvoi schot w larbij de ba eenieje meters voor het jouds e doe vatfl r chtmg veranderde en Flier totaal verraste 0 1 ON A hervatte haar pffensief maar stuitte op hardnekkigejn tegen stand Nadat Brandse eeniie malen haa mast geschoten loste Ouwenee 1 uu een voorzet van Biesheuve een fiaai schot dat de doelman tetnauwer nood kon stoppeij Het tempo werd hooger opgevo rd en er wirri vmnig om den ba gestreden De O N A mid voor siaaj de er m eenige malen door de IjOosdu nsche verdediging heen te breken maar z n schoten faalden Voor korten ti d verplaatsten de gasten het spel Eenige minuten voor de ïnst loste de midvoor uit e n voorzet van reehts ern hard laag schot waarnaar Flier tevergeefs gicep O 2 Direc t d larop knalde 5uwcneel uit een hoekschop van V d Broek vlak voor het doel ove r In de tweede speelhe ft was de thuis club weer voortdurend in h t offenlef De Goudsche aanvallen volgden elkaar snel op maar de afwerking was onvoldoende om suexes te hebben Legio waren de hoekschoppeti op en éS I VR GT rOB2f JWDWgTajvI G ÏAIÏS BgOCHUKBS OMTRkHif i Het Nedcrlandsch ArbeidsfnJ t C HOOPTST ISS AMSTERDAM t l P fittaW Blist duels voor het Olympia Terlaak 2 0 KALM BEHAALBE ZESF OW Bbn tameliik tam en emotielo s paj tietje dat in de ee ste helft ee n vrj wel gelijkopgaan der partijen t rjj na de rust echter een duideujk overwicht van O ympia bracht III e en aardige was wel dat Olymp i i doelpunten in do eerste helft gemaakt terwijl men later er nki bet overwic ht en ais gtvo g djar van talrijke kansen het ne i mecT wist te vinden Olvmpias nieuwe aanwinst ue ouS xcclsiorman Maaskant be e at midvoorplaaLs voldeed don r i kerp traagheid niet ten vol dewh maakte veel goed door beide d pm ten voor ïiin rekening te nem dn ee ste kwam na on cer tw nuten Krieg p aatst e n ba voren waar Maaskant zich er van maakte en van dichtbij v em paal ins oot 1 0 Even al Aerd opnieuw geju cht voor een d jrt nu van iroomei er dat iK h pr fn buitenspel werd gear ul eer Hen kwam er evenw j och va m eei ige r unuten daarna Maa k ap n euw den b l goed voor de pn kreeg en ook ezi kars bf utte f Fen vnie lap leverde Tprla l t ni enm tegenpunt e p maar de ree on ni n raakt het leder maar ha f ae rust beven Deide parti 1 n aar nzo der ever wel succes e boek D eet n i ne vd ng nam O pia iet initiatief mrt als direct re n airtal hoekschoppen die ech t n areipunten op everden Een hjr lot vin dichtbi van den voel van asKa t K S I tr meter i ir wii een verre bal door Uuv iP se oten door cien doe min w ue s tpt Met rnaien ontstonden r ijke situaties ve eir het doei de ie Kers maar de O ympia vr ielegde h erh pen gemis aan se oijrrr d aan d n dag Zoo ook de tweede helft waarbij o ai va Un var Te aak cbaarseh t en tiovenüion slechts zelden g l £ Waren D O N K Schoonhoven DIRECT NA HET BEGIN 11 V DOLLPUNT Het zag er aanvanke iik n uit dat de thuusclub met g ftrs klop 70U krijgen In de he ft was DONK geerSz ns deire van de blauwwitten doel hcv itting waren de aanva g istheeren neg maar sporadisc en NS t n 1 et m Het begin is ensaiioneel N vergeefschen a nval van D trekken de bezoekers er tusse He bal gaat van man tot man Kavelaar voorzet is A v d h by oih prachtig te doelpunten Geenszins ontmoedigd tracht oe c ub zich werken Enkele worden gerost dexJi zonder sue Gouwenaars probeeren het stee ko t spel n a ir dit is een ko I de hand van de Schoonhovense dediging tr woeden dan enkt aanvallen opgt zet maar de ▼ cikkundig onderhoud en rBporatie bli GIEL VAN WAAS GOUWE van Uw nets door Verleng den levensduur fflrf Feuilleton flf adruk T rlM d n Detective tegen wil en dank wr H VDLMEa l VtnrolO Ia Iwler leval gaea kennissen die Ik 00 Iwt te den nacht ou durven lastigvallen Dat h leelUker Reuach het spilt me r mMr Setde rman haalde bedenkelüksttn shouden op llj wrang il handen U wilt me dua noodzaken tol hetaanbrsken ean den dag door d i alad crteoleren Denkt u mlch mun toestand V tal Hnn aM n barbaar lult n n tsl n Seklerman at mri bet geval verlefen e fl hem aan x ln hart een jonge aoole vrouw bQ nacM n ontt de straat J op te sturen Allea veea er up dat hij metr een dame uit goede kringen te doen hnd Maar hij dacht aan idn insiructtea d e waren slechts voor één uitlegging vat baar Na een aaneling itelde hij voor r Als u hier In de hal bleef illten Daartegen venettcn de voorachrlfien xicb Biet De oogen van de blondine vulden ilch met tranen Ik ben 00 moe klaagde i U eetniet hall hoe Ik naar een bed snak i tu voor deaen éénen keer niet van de regels van het hiils afwijken Hel HHi me mUn betrekking koatim Hd trok jich aan een oorlel Ik eh veronderstel dat u voldoende geld bij uhebt imi een kamer te betalen Neen dal heb Ik niet We kan Ikmorgen btjtijds Iemand opbellen die meongetwijfeld uit de verlegenheid ral helpen Om u de waarheid te verte len k heb twwt gekrecen met één van hetgeielarhap waarmee ik aoupeerde ikhad g n geld btj me Maar ik wil u 6nrn nnf all onderparvd grvea Hij ia véélmeer waard elan de buur voor een kamerbedraagt Zij nam een platina ring met diamant van den vinger het eeniee sieraadlat at droeg Geen kwestie van weerde Seidermanbeallst af Hij slond eenige oogenbllkkenpeinzend voor aich uit te staren ToenMisse hien weet ik er een mouw aan tepaasen Ziet u Ik heb zelf een kamer Inhet hotel Die kunt u krijgen en dan Ishet ook niet noodig dat Ik u inschrijfMaar ik moet één voorwaarde steltenvóór achten dient u het hotel Ie hebbenverlaten Dan zit mijn dienst er op enlost de dagklerk me af Om ongewenschtevragen te v x rkomen mag hij u niet zien De liftjongen is een geschikt type Hijhoudt zijn mond als ik het hem zeg Ik breng u In ongelegenheid ala Ikop uw kamer beslag leg Torh piet Ik gebruik ze paa In danmorgen Acht uur ia zoo vroeg wierp se tegenLaten we er negen van makenl Hu hield voet btl atuk Ik klop u om uiterlijk kwart vooracht Hela Mattsl rijs deze dame mijnkamer Ik weet werkelijk niet hoe Ik u vooruw vriendelijkheid zal ilanken Niets te danken Houd u ban de afspraak dat is me voldoende Zoodra de lift zich in beweging had gezet hernam Seïderman zijn pla s aan den e ssenaar maar het was liem onmogelijk te aandacht bij den roman te bepalen Hij piekerde er ovet hoc een dame van btlehaving het in liaar hcwfd kon halen zonder geld en bagage in een hotel te willen overnachten Het was lang niet zeker dat zij hem de waarheid had verteld t relaas cjfit 7ti tUdeiu 1 Bouper met iemand twiat had gekregen en allen haar daarom in den steek gelaten zouden hebben kwam hem minirtena apocrief voor Vermoedelijk had zij weHirden gehad met haar verloofde met wien zij uit was geweest de ring dien zij in onderpand wilde geven kon zeer goed een verlovingsring zijn S derman begreep zelf niet ge ed waarom hij voor haar in de bres was gesprongen HU vond tenslotte slechts één verklaring omdat ZIJ hem niet voor en barbaar aanzaï hij t bewijs hexl willen leveren dat zij xtch in haar beoordeeling niet vergiste Bevredigen deed deze verklaring hem allerminst Matta keerde tsnig Hij trc sen grimas en lal Je kon wel eens een ledtjke pijp terooken krijgen voor je gaianterlet Onzint Zij Is weg vó r iemand erzijn neus in heeft gestoken Jij bent deeenige die er van weet O ik zwllg als t graf verzekerde deliftjongen plechtig Ik houd wel van eenavontuurtje Matta Holm moeht den nachtklerk graag Soderman Het zich er nooil op voorstaan dat hij de meerdere van den liftjongen was zooais zgn voorganger en had direct het meneeren afgeschaft leken MatU er mee begon Holm ging door het vuur voor een chef die hem op voet van gelijkheid behandelde en hem ijn dutje gun de in den tud van zijn ba is De tyd kroop om Langzaama begon Sexierman 7ith bezorgd te maken over wat hij had gedaan Warfneer ongelukkigerwijze een kamermeisje de blondine uit het vertrek van den nachtklerk zag stappen Dan volgde op staaoden voet ontslag Hoe meer hij er over piekerde he meer hij vond roekeloo te hebben geideld Hij had er rijn betrekking mee het spel gezel Na geruimen tijd be sprong hem wederom het schr t eeld van oen zwaren terugtocht naar Hérnosand Het was een koude miezerige ochtend toen hij om tien minuten over half acht aan zijn kamerdeur klopte Hu moest het eenige malen herhalen eer hij ntwoord ontving Slaperig beklaagde de jonge vri uw zich tk mis een bad Vóór ik ttiijn badheb geliaa ben ik nooit klaar wak erl Maak voort ritip hij op afgemetentoon Over een paar minuten beginnen dekamermeisjes met haar werk Goedl klonk t ongeduldig gegevenintwoorel Sdderman zond onverwijld lA de lilt naar de bowenste etage en in spanning tot zij mei baar be k o 1 last de hal bereikte De blondm siaiJ uit Irlsch alsof zij een nachtrust v jf had genoten en wuifde een groet 1 zij hem paaseerde ScWerman s Malta bl hem Ie komea HU legde t kerhand op den schouder van den L gen balde de rechter tot vuist en hem die onder den neus Ik ben een kalf van een k hij dreigend maar ik stamp je t r nals je één woord oververtelt viin v vannacht Is voorgevallen i d f Geen woord beloolde Malt V k Dacht dat je me beier kende Het is je geraden Ga nu c helpen bij l aanlengen van de n Soderman haalde diep adem Hi 1 de zich moe en slaperig ook in t niet op zijn gemak Als het beken I hoe brutaal hiJ tegen de regcW Sinl Olaf had gezondigd ginü J jjder pardon de laan uil Eerstens 1 1 j een jonge vrouw zonder bagage de in t hotel laten doorbrengen a 1 naam uil t register gehouden en j compleet Ie maken haar zijn elg afgciUsn De eene overtreding noodzakelijk gevolg van de an 1 weest IWordl VI GJIVJ