Goudsche Courant, maandag 14 september 1942

MAANDAG 14 EPTEMBER 1942 Jarenlang ondrageli lre hoofdiMin I die het n Ui fd publiek v in Go derak ipStditgd k ep r ir efn mat en lap pir IJ geworden dat het oankiiken Hiif i f lardvWas Dr anvalslmi s litai liiid aan een groote improdut K der a ftnp gaat het peJ peli k 1 Icide doelvenJedifm moeten mpipiil np reden ni n de aan nl bliMpn poyaarloo F en komt T fit activiteit aiff Diiiven liik wrtytelit mair aK hi 7tI whiPtin nHIlIJ PI lil gehrarh Pnarna valt wr deip fill imthpid ovpr hpt dpI iiarbii voor het l ph plan on mvilt E ïin f l itó èl j mti Ml BOWK n VTi Ltum wordt h et H Brou jgto doch doelman Van Oam D lMSn OndariJuciien xit k niet it Vod I h go d op dreef De Um een mooi k iu on 1 K n e U p gemut wordt ur x begmnen d acbooRbo lut f ndrr aatje Ie Up IhuiKlub woriii oual ov r biMli vrij fpoed g doelpunt d rua 0 2 Dit doelp int MitboulfMmc b U bMoek rt B fvn van Khottn da lt Ivu nmuwer neer die zich V ld w Even ister brtekt tJrjDor en ichiel prachtig in l lft voorhoed der Ihunclub i 2 1 1 191 achun v kana tt gèir F 3b en vrrdedigtno a hler Jiflf blauw witten S hoonho n of weer uc e door J de Boer J DONK knjgt nog een traf 5 2 naar wk d m kans wordi gt BodeirrAven in 0adewat r igreklopt 1 OONHOVeN KN GOI DERAK lOiKrN TWEFDE EGK Hf vcrrd inn van den dag wa da ud ierd kliiwe de krimp oen BodeL jMTil geklopt door Oudewïter Jng j iftr de ondfrsle plaats be S Ook Il roote pk an Schoon urf Op D N K wa een even on l ila raai rr iHaat Mei 5 K lho f i won Gouderak voor de dt maal weer et 1 O nu van lol Molwijk kff g den smaak u Hiktn nM4 een be hsle 3 0 op Umcht OMBUAK AMMFItSTOL 1 0 b bet land der blinden Dl fer l thuiawedrlniid ITOLWIJK HAASTRFCHT Alle doelpnnten nji de nist Stolwyk liiffl verdiond gcwo mpn w alle Imies was zij d me rvi if e de riBt t iiiK het gtliik op doch de PMi e was do tliuiscUib p l ntPT De be l speler was d Stol ijtlmlahaif v m Dam Slolwijk begon jianvdllend Twee Wdltig kopballen s iplo Ie H ias l tsk ehn n joed Haasu ht bracht fna het Stolwijk doel ook in gevaar w V d Heuvel gaf n et thuis Stol ïk had pech toen lot twoemeal toe Jie schoten tegen de lat kwam le rust zette de thuisclub een ifMief in en na een kwartier schoof d Heuvel uit een vxxwzet v an J t hard m I 0 ijf muiuten lljw ftf BunsUioten m t een hard Jw den Haastrecht doehnan geen IM ï 0 Tien mmutpfi voor het jdepaKeerde van der Heuvel de ge J Haastetht verdediging en schoot den benedenhoek J Ö I oeIpunten bü de vleet tt Afdeeling Gouda JtlMWHD BEGONNEN EERSTF AWttS IIFBBFN OPNIEUW SUCCES VMde dÉtg Tear de thuiscluba O ilalagen ui de gisteien voor de J Gouda van don Ned Voet l etp ldc wedstrijden luiden d Ie klasae A gMAnuners I G S V 2 fcl II DONK II IV V F P I 3 t I Lekkeirkerk III 10 0 ni 11 2 3 1 Ie klasse B I Zwervers II 9 0 11 Ie klasse B 3 1 2r lle I Zwervers II 9 a III Groeneweg I 5 oS tht II Nieuwerkerk I A IV Gouderak H 4 3 60 n klasse A VÏ JC m Olympia IV 2 J IV U N 1 O 10 7 Hu 2e klasse B £ II FSTO 3 0 eJïy Overschotjea I 7 1 IMoeicapeIle II 2 1 U klaaie C j3 8 V II Schoonh IH 2 1 kerk IV Stolwuk LL 2 3 Ohfc i 3 klasse A ïW V GSV V 2 1 OjJLïïr ONK IV 2 2 ES + O 117 Ci S kla5 e B Qi Zr H Zwervers n 0 N A VI 3 Oï Haaatcecht 111 4 a Q5jj jtn Zwervers UI 1 3 X7JTIO n 4i o inh en V 3 11 BergambMdit U Sloiwuk IV De AMeetiac voetballen hadden er 1 Hl In bua vier ea twintig wadatiuden inqrtcB a IM doelmmten btf alar wat het hooge femiddelde van 1 en een half per ontmoeting is Het leeuwendeel van het succes hadden de liiulxpeknde elftallen die niet alleen 1 6 ma l het net troffen maar bovendwn zestien overwinningen behaalden taartegenover vier victories r ibezeekera en vier gelijke spelen staan Tweemaal vielen dubbele cqfen inde klaaae A Bergambacht boekte met 10 U op het debuteerend UekkerkazklU dl tweede zege en mede zetteHaasUecht 11 met een goede 3 O opDUNK II d tweede streep aan debalk Giout Ammers herstelde zich meteen rdke 11 2 op het van wal stekend O b V 111 Met een onderling gelijk spel boekten Gouda IV en ije Itun eeiste winstpunt In de Bgroep aren het Moèrcapelle en Moordrechtn die voor den tweeden kef r wonnende eerste mat 9 O van Zwervers IIen de tweede verdienstelijk vanNieuw erkerk Ook Olympia III hieldzu b goed door GÏoeneweg de baa teblijven De verliezende ploegen hadden dus alle drie een negatieven mzetEen Z ge vierend optreden van het zichhemtehend ONA IV t en Gouderak II maakte dat de balans in de hoofdgroep volkomen naar de thuiactabsoversloeg slecht V E P was het Mateen punt overhiL d J In de tweede klasse een goede tartvan U N I O Op dreef is K B O jh deBafdeeling dat opnieuw met éiooXt ijfers succes aA Het gepiomoleerdeBodegraven II voelt zich thuis en hetzich nu in den plaatseluken strud tegen t jTO gelden De andei4 nieuweling V F P II begon met een verdeeJiiig tegen Gouda s vijfde 6 6 De deixfe debutant Schoonhoven III kon het ook ditmaal niet bolwerkenStolwijk II bracht de tweede zege bin nen Gouda VI startte winnend en DONK III en Olympia IV deelden inhun eerste beurt Van de derde Irtassjrs noteerden GSV V Zwervtr iIII Soiwyk III en Ber aoibacht II de tweede overwinning de laatste met de beste cvfers van den dig II o oodat men m Berg ambacht deze ke fel pnxlucti JUMIOKENCOMPETITIE Lerkkcrkerk a kampioen Van d aicxd g voor dr junioren comtM titit van de Afdeeling Gouda ge sp Idc wcdïlTudtn waren de uiUla Afdeeling A Gouda a ONA b 4 l Aideelmg B Groep I b Jodan Boys b l V Gioep 2 l kkerkirk a =choonhoven a 3 1 Ook de laatste beslissing if nu ge vallen bekkerkerk a behave t kam pioenerh p van grotp 2 van afdee li B JODAN BOYS Zatfrdajjmiddaig o mptitic Afdceiing Rotl ni mi F O J Rotterdean dan Boys 2 6 J HOCKEY GOUDSCHK SL CCESSkn D Goudsche hoAcy ciub hef ft Zondag het sei oen op sucoebvolle wijze mgt et In Zeist speelden het dames en t heerenelftal vrient schappelijke wedstryden tegen de Sprmk hanen De Goudsche dames wonnen met 2 O en de heeren behaalden met 2 1 de overwinnmg ATHLETIEK ACHII LES TIENKAMP VOOBTGEZET Zondag heeft de vereeniging Actiil let het tweede gedeelte van den tien kamp verwerkt De uitslagen war n als volgt 1500 M hardloopen 1 A de Veen 5 m O 6 sec 2 M J Schouten 5 m 9 8 sec 3 W Janknegt 5 m 11 sec Hoogspr ngen 1 P Schouten 1 50 M 2 M J Schouten 1 45 M 3 C v Dyk 1 45 M Discuswerpen 1 C v Dijk 27 93 M 2 S Boot 2 7 15 M 3 W Janknegt 27M M De stand na hot tweede gedeelte luidt 1 C V Dijk 2 64 pnt 2 W Jan knegt 2241 pnL 3 M J Schouten 2235 pnt 4 P Schouten 2100 pnt 5 S Boot 2068 pnt De ploeg van Achilles die aan de 4 X 1500 M estafette heeft deelgenomen in I eiden wist zich vijfde te plaatsen in 18 m 42 8 sec en daarmede een nieuw GAC lecord te vestigen WATERPOLO TOETSINGSWEDSTRUD TE GOUDA Morgenavond is in de Stedeluke Zweminrichting vastgesteld een toet singswedstrijd tus chen de kampioenen HGA Den Haag en WZC Woer den G Z C EINDIGT MET GROOTEN VOORSPRONG De competitie in de afdeeling van GZC a beemdigd De eindstand luidt G Z C S Z 14 32 IS Maas 8 4 13 9 26 18 Merwede 8 3 23 8 26 24 DKR 8215 5 16 32 PCG 82084 19 30 MARKTBERICHTEN ASMAmaT OVOBWATEIt M Sfpl Aanvoer 38 parijen ISTB nluVs MIS Int Prtjwfi Ie soort U Ie nrt imm t M Handel vIh N V A innLAeoii Dl r i f t I IckUÉM VolewTdurs HBS 4 2 Hermei DWs = ADOD 1 t r 1 c t n iJ S l n WU BUM a t Haar lem DHC 3 RFC reijenooid Ïl Y VSV AJ i a ïe kL A llmtliwUlt BUT 0 Vehix VlM IJ 1 UVS Gouda I h Quick UW ♦ HVV VOL l l D 1 t t r I e t m kliHe AGOVV QuM 1 Tutonlia itihMle Ol PBC Co hpad i NEC HeraclM i Eaa Bon Wagcwncoi District IV Ie kiaau bpekijolierheld llauriH lMVV Roennond 0 2 Longa BW I WillMn I PIcus t Bituthoven PSV 1 IjNAC Moad ï 1 t D I 1 t r 1 c t V te klasse GVAV HSC Ï J Vilocitaa t SC 4 Snert B Quick 1 3 HMrenvecB Achillea I l euwar teiv Vtendan l S Ernise aikk verraniMcn Veleiyyckera heelt nel voor en verrassinf m opUma tor na gezorgd door op HBS een verdiende l zege te behalen Zoo wandelen van de 3e naar de 2e an de 2e naar de Ie en dan een volledig HBS den nek omdraaien I t b wel een unieke preaUUc Ijet op hoe ver d1 knapen het nog brengen Hermes deed bet niet zoo cuUlg ak d vorige week miir de 2 O op Stoinivogtls mag er oeh ook iijn DfX echter slelile wel geducht teleur door op eigen grond aan Kdo de eer te Jalen ADO echter hertlcide zith van haar Hoi titut nederlaag en ituuide het toch altUd noeiluk te kloppen DWS meteen ï 1 nadcrlaag naar Anvsleidaai terut HDVS 2 10 0 4 n EDO 2 1 O O 4 1 Volrwtjckers 2 10 0 4 3 BS 2 10 5 4 ADO 2 1 10 l 1 a 4 Df t 2 S 1 1 I 4 5 DWS 2 Oy l 1 1 4 Sparu I f O 1 O 1 10 Xerxe 1 O 1 O O 2 bto vogekl 2 2 O 1 4 In het tweede district heeft BlauwWil weer maar op het nippertje gewonnen datmaal luct 1 2 Vdn Etiinia F ycnooid beet geweldig van zich aldoor op het RFC veld maai ev ntjea met 0 te wuutfn en t Gooi pikte naar verwachting een punt op tei in VLC ddt ovcngeni met daverend voor den dag gekomen is V v ib Liijkbdar weer de oude Na haar Dardtsche zetie volgde tl an een 1 fl op Ajax zoadat alleen Blauw Wit tvijeiHMrd en VSV nog ungc Ugel1 zijn D i eert haar i uppar ei nwt ii d teek gelalin Hoewél DÜNman vervangen moest worüin eh r de iiist v Zmnin er De Wilde uitvielen blekt de groen zwarten toch de baa Vollebj t apee de zooalfi duoigaans buiten XXlft uitstekend en was zijn legen btanders herhia delijk te vlug af Do idet Urf I em b fiin voor lijd e n tweede doel i unt scooide ging het nog even spanaitn I a ir Dverigci s veidiendt de gro n zwaiten de zege volkomen Haarlem maakte ecliter e n allebbeha ve sterkt t iruiuk Feuenoord 1 2 0 0 z VSV 2 2 ü 6 2 BlaiM Wit 1 5 3 Ajux k 1 4 3 DHt 1 4 4 BFL 1 1 9 Vil 0 J 4 t vol u 1 5 7 Hl riem 0 4 7 m 0 4 In Ac ï ktiivte heeft BMT an haar reLsje naar Sliuckwuk geer pleizir gehad f5 O maar 7ofiah Vios lie hl Vt X it iJK ri v tr th wei wat al I bar l t Xagenaars betiiwien ir le 2v ki isM nift iiideti t s andtia k ii utei iiiiet I i 1 worden verloren nadat rit nri e f eHc ook il vou o rakt ntderlaai i ge edtr LVS had met Gouda meer mdeit dan we hadd n ver bacht en UW stfldc haai aan han £ opnieuw teteur door ditmaal aan Quick met 4 3 de puuten te laten De VDL ze e op Quick chDut met zoo toevallig te ijn geweest alu velen 7icH heb ben voorgesteld anders toi h zuudet de Maa isltusthe pel€i a ook niet van HVV hebben gewonnen Velox 2 0 l I Blini kwijk 2 0 13 2 UVS 1 0 4 1 VDL 2 0 t 4 HVV 2 n t 4 Quick 2 0 7 S UW 2 0 i 7 Gouda 2 0 4 BMT 2 0 Z 11 Vioe 2 0 3 21 In B Het Excelsior etn lee yke eer tepeiSUediechl Dat Overnt iaii tn SVV eikaar ni t ee toct avi t hadden we eed vocrpeWDe thuisclub behaalde een nipte 1 O zepeC oat begon et et 1 k e ne t 2 uederl afïtegen t op bezoek z nde S W en NeptBiniu liet ona leelyk rn de steek door teg n ODSeen puot te er i telenOvermaas 2 2 0 0 4 6 1 cvv 1 1 e 1 a i Excciatev 31103 3 a SVW a I o 1 2 4 7 Nepluoo 10 10 12 2 ODS 1 1 1 a 3 ïliedrecbt 1 1 I I 2 2 Coal 10 0 1 2 3 SVV 2 o 2 1 3 la lt t tDvs heeft Quick een zege op de kampioeneii be haald Met 3 1 legde AGOVV op eigen grond het loodje Tiibantia verweerde 7ich legfn Enschede peducht ntaar veiloor toch met het ei ruge doelpunt evenals Heraste tegen N waar uede Almelo eie wel wat ouder cieveiwach tingen blevei Go ahead heistelde zich en won in Zwolle maar eventjes met 5 2 zelf de cijfer d e Wa eninRin m Enschedé op de Bo s behaald Die Wagenngsthe ploeg kan het nog een etnd brengen Quick 2 2 0 0 4 ï Wageniiigen 2 2 0 0 4 7 3 wchede 2 1 ï Ö 3 3 2 Go Ahead 2 1 0 1 2 S 3 Hr acle 2 10 12 4 3 VEC 2 10 12 2 2 Tibantia a 1 O 1 2 1 1 AGOW 2 0 111 3 5 PEl 2 0 0 2 0 4 S Eiiith Boyi a O O 2 O J O X la Het Zutdea kwam Maunt routine te kort leRen haar streekgenoot Sp kholzerheide dalir haar met 3 1 een lesJV a MVV i heel erg onder de maat gebleven met haar thuis nederlaag tegen Roermond Den deed Longa met HVV te kloppen h el wat beter werk Willem II 15 ec weer goed m helg n 4 zege op Picus bcw ijst De tilantn Irijd in Find oven is m het nadeel van LSV geëindigd maar hel beeïl er geducht gespannen NAC faad met heel veel moeite met N4addat weer tot de iwakke zuhjes sch nl tebehooren Willem n 2 2 0 0 4 7 1 Eindhoven 2 2 0 0 4 7 z Longa 2 2 0 0 4 4 2 NAC i ï t Spe holzerhe de 2 1 O 1 JJBW 2 10 12 1 3 Roermond 2 1 O 1 2 3 3 PSV 2 0 111 ar 3 Maunta a O 1 1 1 J ÏVV 2 0 111 i 3 Noad 2 0 0 2 0 Picus 2 O O a O 1 9 In bet Noorden vielen tw onverwachte re uita en nl de nedcrlaap van Velocltas op eigen grond teaen LSCren e van Leeuwarden tegen Veendam Sneek kon het al evenmm thuis bolwerken en liet Be Quick de eer GVAV wtm op het nippertje van Wbi terwijl Heerenveen het een t kje secmrder deed teren AchiUes LSC 2 2 O 4 S 0 GVAV 2 2 0 0 4 7 2 Heer nveen 2 2 0 0 4 7 2 AchiW 2 1 O ï a 1 VeemTam 5 Ï J Be Quick 2 10 13 4 5 Vetocilas 2 ï ï i i HSC a O O 2 O Z 4 Sneek a O O 2 J 12 Leeuwarden 2 O 2 1 7 MATIONAIJI WEDSTRUDBN TE LKUFN 9tt A giHtercn Lelden houden nauoMie wedfciitlden heeft AV 23 het club kMBpioensehap van Ne lerUnd voor juntores ffcwoiuien met in totaal 42 punten v46r V n L mei 2 puntert lievr Blankere liep de 00 M horden In rerordtijd nl II 7 teeonden bU ffn tweede pofinr kon xij het r t verder iMTengen d n lU sec De 4 y 1500 M toonde verder weliswaar een gioote Fupenoritett van de I Lehc vereen ing HoHand maar met 17 mirv SQ 7 sec bleven de wlonalrs toch nog ver van bet recoid a dat met 17 min 2 2 sec ten name staat an Haarlem pp het invktaiienun mer 100 M hardtoope cmtbrak 0 ien4arp De overwinning was mi onb reigd voor den nationalen kampioen Spi e u m 10 S sec EBN ArnTftTF WERFI Dl FCOItD YAN GtJNDER HAEGC Gunder Haegg heeft Zaterdag m 3 mnlen 4020 M in den nieuwen we elqrt coi dti d nMl 13 min 304 sec ftioopeq Hft vorige record itond op naa n van dfii Fin M ieki met 1 min 43 3 sec sedert 19M v Haegg besluit atxoo cm schitterend fieizoen tilden hri eik hü niet minder dan 8 weieldreeords heeft verbeterd IBI RENNEN DE RONDE VAN SCnP BNINGEN De ronde van Scheveningtr geoiKani eeKl ddor de verceniginK De Kam ptoen bracht 7 an ateuTK aan den start me voor een tpannenden etrtjd over W km 33 ronden hebben geiorgd Winnaar werd C Bfjl uit Dir Haag tl uur 17 min 49 sec BOKSEN WIE WORDT nP OIGER VAN SIMELINGT Naar an de zijde van den Eiiropee chpn Ixtlatbond iA tpè bekend wordt gerraakr heeft de bond lienn ffwiomen van htt terut lrt kken van den Lui o peest hen k ipi pioen m hel zwaaigfw tht Max Schmelir r De Appe z t reetta binnenkort een gevecht voor dezen vriigekfiiiii ttri u tschrijvcn waarvoor de Itahaan Mu tna en de Diift phe i ampi en Walter cu8et m aanmerkihg komen TPNM DR riNAl rs AN l F NATIONALE HAMFlOI NSf HAPPfeN Gwtereu zijn oi de Mets banen te Schcvemngen de Uatste wedstrijden gespeeld van de national t n i ska rpioenschappen welke in de week van n t m 19 Juli j l niet meer kur t n wtrd r L w Tkt Ook nu wai ei get n bijzondere verra smgen Mej Rollm C otiquerque verlengde opnieuw voor een laar haar kampioenschap m het enkt Lvpel dames door m de male mè r VkugeK Spit emakkeh k met 6 2 6 2 t pr taa In het gemergde d hbelspel kwa n de titel aan mej Rnllin CoiKiu rque in Teschmacher die met me Knottenbelt fn d i Hoed wel tenige moeite hadden ii den emdf rijd doch tenslotte met B 4 6 2 wisten Ie winnen RADIONIEUWS HET VIJFDE AG BIO PRAATJE De pfrvdiptist van den N ltr and schfii Omroep meldt 0 T den zender HiKersum 2 za mcifM ravind an 17 K 17 15 uur hetvijfrtf AGBIO praatje dat dunodigaat r eT wilde bessen worden uitgezonden DiivdaK 15 Sepumber Hll 7 IS Grameloormu ek T BNO Nieuwberulilen 7 40 Fn ifte Ochten kUi kenIg p I 30 BNO Stuw beiichl n 8 40 Rh 1 n ntes m suisite o 8 r xe Yt Utcieren opn 0O Orge cm ce t opn k 30 Si e el val den dap lopr i 9 40 Coneeitgebou Orkest tr pi I l Eniembie Willyhik en olttt 1 3Ü b iii m h n maar kenl 1 tn o li lOpr li 45 Fr en b e W Kokol l 1115 Orgelcorcert U 4o Pienosoli Alrminak 12 05 Muziekct ps van deDuil rte Vkeeinach 12 4 BNO VieJ 11 zake ijke btr Ui p c 7air mei p anobeüee dirt 14 Oti Rfdenlie Orkest pn 14 40 Lei n Ee i nieuwe lu jekgeest ml a kt ii E i iJpa 1500 echlsih tedt l O ke t It 1 0 A i e rt sch Kanvei i tlv 7e h p Ifi Gi rnenüd koor lopr 16 45 BNO Nieu lakelljke en bi n bericr iii l 00 Orkt l r i Lor Serbar 1 1 1 wae wikaal p f an ma 1 00 Iwi d ar s I r IB 7anemet piannbef Ie d ns 1 W Veei ards sievan het Ooslfri t 19 15 a Jf f f 1 130 BNO NfUVi bi l Ur IfHO BNOCevproken birn ld del Si mphome Orke t Sr pi at af 20 15 Al eenv de ilïdlo tei tra de ove een i nverbindmj n et de Mud i te v kker S ten Ml od sten en Cf lul froole Onnopi ki t opn 21 JO IT eo t den Masiran en lln da Ké i r p Jl 45 BNO Nieuwsberichten CO Noorsthe Hcgaarsthe ei Spaar tl e dar t g pi 22 44 Celielde klanken gr pil Hll rRSl M II Ml 5 M 15 40 Zie Hner i t 00 Och ei d s Ptiharncnich oikel van Ber hn er pi 8 BNO Nieuv bein lilen 8 40 Sv ut tOikesl g pH 00 Hel Wiene B I Otkis igrp ois d H v V qai Tilos sp ri en rnütr t P lOTO dsdienslige ultiend n 10 30 Sjmphori l n trt g p II 1 Kameror eet ig pi H f 1206 zie net p an btgele dinü iftpll na overrieht 12 i Berlim ch PI llhir onlschorhe I pl 12 BNO Meiiv ia kehke lir chten 1100 Wat dovl de d eU e van d n landbouw 13 1 = P J igril 14 00 G dsdien lig iHrindinir 14 30 Klanken van alle kanlm gr pi 1 30 Z n lal in ekenialen 16 00 Svlveslie Tr 18 45 BNO Niuw 1 k ijke e l sbenchten fOO Tekvveekl of in vvild ae bodem te m ld 17 30 Theo t den M man n 7ttn dahso itesl 18 00 0 S 4 rjinr 1830 BNO Meuwsbintl t 1 18 40 Sp f rvan den dag 18 W BNO 7 nraatie 1100 De Brue dir Moord i Zi ld vèTeent deelamato um 20 00 BNO Engel ehe mtiendinf Holland and = = M g nttat n Voor de r Man Traversa vioo mrt o kesl rr pl ir pil 2145 BNO Nir iwsberlcl t n ZfOO bWi Militair overticht J2 10 Avond ijdlnir 2I20 4 t Zie Hilversum I KERK EN SCHOOL JMBT EMFUTAAT Ds H C Binee predikant bl de Chr Geief itemeente van Zaandam is veoriie mens op de veipadirirg van de classis Am sterdam op 7 October a zijn emerilaats aanvrage m te dienen wegens het bereiken van den 70 jangen leeftijd Ds Binee v erd 26 Maait 18 1 te Gouda gpl en en kwam perst op eev o derd n leef lild tot het predikambt Hij studeerde aan de Theologische school te Apeldoorn In IW werd hij prcdikai 1 te Zaandam en ver trok vandaar in 1912 i aar Cioningcn In 1917 erd hll predikant Ie M n rvvoude en m 1127 verbord hil cli voor de tweede ma aan de gen enle van Zaandam waar hij iich op e sch llend gebied beweegt D Bmce legt dus iiin arbeid neer in dezelfde renecnte v par hl diien ook aanving KFRKMEVWS Ned HeTV Kerk Beroepen naar Harlchds J C H Jong te St Johannesga NaarHa en IGron ds R Bul te Emnvercompastum Benoemd tot hulp edler ie Amiterdam cand C U Graalstal aldaar PLAATSELIJK RIEOWS Bergambackt WATEKFOLO TOCKNOOI CXZ V é mt n S Z ca F a UI wtüBMin In het zwembad u t Xx uaaiiiML iMider roote belanpteUing een waterpolo tournooi gehouden Aan dit tournoot natnen deel dameszeventallenvan GZ C Gouda S en PC Schoonhoven O Z V Oudewater en B Z C Bergambacht en de heerenzevtntallen GZC V SZ enPC III en BZC De Gouwe III Waddinxvcen dat ook van de partij zouAll li t verstek gaan De deelnemende zeventallen waren wel tegenelkiiar opgewassen wat blijkt uit hetfeit dat driemaal de punten gedeeldwerden ij BZC dames G Z C damea eindigde met 2 2 Bij de strafworpen plaatste GZC zich voor de winnsarsronde De ontnioeting O Z V dames S Z en P C daitiei werd door OZV met 3 2 gewonnen In de wm naarsronde GZC O Z V kwa n er r r etn gelijk spel I I voor deng Na ïtrafwörptn ging O Z V vnde damesafdeeling met den eerepalmstr ken lï de afd heeren leverde de wedïtrijS GZC V B Z C een gelyk spel op Bjj het docischieten was BZC de gelukkige S Z en P C lil dat legen De Gotjwr III zou uitkomen won van een c mbinatie GZa OZt met 7 3 In Je winnaarsronde won s Z en PC III met 4 1 van BZC Ook eeft wedstrijd tusgchen de jumores van BZC en die van S Z en P C eindigö m een gelgk s el 2 2 IHrLOMA WFMMBN Het zwemdiploma is behaald door de meiijes M 7i rierlaan C Zijderlaan A Ooins B Blanken L Blanken A Hekktng C Okam G Schippers G den Too N Kobe B Pons N de Bruvn en M v d perg tn door den jon tn P J Broer Aan de volgende eisthen mo t voldaan worden 150 m borstïwwmrrien 50 m rugzwemmen een minilut watertrappen Iprong an V m hoogte Boskoop COÓP VEREfcMCrVG jaX BOSKOOPSCHE 12 Sept Ro eq per bOK AugustNoath 0 50 5 8U Pechtold 1 W 2 20 Butterfly f 2 60 Bri óiif 8 90 130 Fliirex 1 10 1 60 Orange Triuirph 48 0 96 Had ey 41 2 60Sweet Heart 120 2 70 DuisbVfg l 40 A 9ü Llse Poalsen 1 06 1 44 Be terTimei 1111 tdith Helen 1 5ft 2 40 Dorus RiiKefï 0 60 100 Gem VozenO iO 4 Diversen per b Dalia s in so rle i 0 25 0 32 cClema 1 Durandi 0 Ö 0 95 Ki Prins Hendrik 0 80 1 Asters O O tros Chrv anten Ü 2fc 0 8 idem per tak O 1 Kl 19 MEISJE OVERBOORD CrSLACElC Een dochtertje van en s ipper die beul wav nfet lussen aai de gas fabr k a hier el cv rbr u in de Goijne a l eer vocrbijvarend vaar tuig maakte rren dorr middel van een paar hoorn too en op li t orpeluk op merk aam De aatdochl werd getrok ken var den beer G ureni di dm vnboorr k en er n laagde het 4 jar ge mei ie te edaen rRJDIKBEl RT VOOR DONDFRDAG dl Lamain Giief i em b uur val Rut rdam GEVONDEN VOORWERPEN Gevtia n arnibird twee v ui pot looden en bril li lichtingen politie bureau N Dl IR BIERTJE Wedcron deeil em p aatsgenuot bi d p lilie aangifte van rn leld efS a Het rijwiel was door aen e genaar oi beheerd en niet afgesloten geplaatst ter ijde 3h een cafe BIRGERLIJKE STAND Geboren Marijtje dochter van Johannes Slappende tn Gijsje Ma rijtje Laros Zpetina Jol aruia d van jeiiit Veiweij oi Zoe ina Adrians earlier Teije z van Teije de Jong en Wietske Posthumus Overleden Petrus Johanne Torken 76 jaar Ondertrouwd Geen Getrouwd C n elis ijerveld 24 jaar en Cornelia Maria Lunnemawi 25 jaar Gouderak BIRGERLIJKE STAND Geboren Dirk Jan zn van Aric van Yperen en Bep Witte CAECILIA CONCERTEBHDE J terdagavond gat de muziekvereenigmg Caeciha haar laatste 70mertoneert an dit seizoen onder leiding van haar dirigent den heer Gijsb Nieuwland De respectievelijke nummers wer den goed uitgevoerd De publieke belangstelling was groot Nieuwerkerk a d IJ el PREDIKBEUlfr VOOR DINSDAG Gercf Gemeente uur ds ian den Berg van Kröbbendijke Bl RGERLIJKE STAND Geboren Francina d v W v d Berg en C den Hollander Tcuni rn v A de Jong en J Lnmmers Petronella Wilhelmina d v T H Berndsen en A T Kerklaan Dirk zn v H den Outer en G van Vliet Comelu zn v U Verkalk en M Vuik Gehuwd Ant van Vianen M i rnr Hi rn irook 24 Adr van Mul em 2S en A de Jong 23 y uinft JJ 1ST40 ry k ldt BUI Bora lltkc hëoMpiln N tdat ik cveaw l i kuuf mctOratl tn heb tMlg4 oia dt pMBco acIiRl ftiimuttm Na éoê ik vccf awt ple tct m n werk BH rbeBBUitIck laclila siiii ve aeud h M grtw i M bMi ttB halpaM de OvMltJei van het Truieral AgeatKhap Den hebben geen iibadelUlnn Uivkied ep hart mna en durmen N m dltaci d4 proeft Orlglaeele vwpskklng van M Ublettcn iliehtt M oti ia aO polhtku m ogMertJea Wkrttgbur Trtaeral AgenUcaap NuMakad m AMitiffc Oudewater PROF C WUKER ZRVBNTIG JAAR Ond pastoor der Oud Katholieke Kerk Ie doer plaaiae Prof C Wijker pastoor der Oud Katholieke Kerk e Delft en deken Vdn het flartfbisschoppeluk kapittel van Utrecht vierde zijn zeventigsten ver jaardag In Fpmond aan Zee geboien weid prof Wijker m 1899 priester gewyd en begon in hetzelfde jaar zijn pastoralen arbeid te Oudewater waar hij werk 7aam was tot 1907 Toen weid hij pas toor t Dordrecht m I IO t éAmer foort in 1920 president van het seminarie aldaar en in 1938 pas oor te Delf Bij al zijn werk wepd hij in 1911 hoogleeraar aatr hei seminarie om Ifs te geven in de Bijbelwe ensehap patrologie en pastoraal In 1914 werd hn kanunnik var hat aartibisschoppelljk kapittel in 1919 cre ans en in 1941 deken van dit college Da VAN Dl IK NEEMT BEROEP NAAR NIJMFGEN AAN Ds W van Dijk predikant bij de Ge reformeerde kerk alhier heeft het be roep naar Nijmegen aargenomen Schoonhoven SLFCHTE VEROtlSTERAARS Vrijdagavond heeft de politie tegervtisthillence persoren proces verbaajf pijCiiiiut vveg s sle ht verduistejrer Deze personen zijn als bijkomendMsfaf drie dagen v an het e ectriscl liOht afgesneden BtRGERLIJKE STAND Gehore Co re adv an C Suui en A Schep Dirkje d var W vai der Berg en T M Be k P e er An tome z Van P A Goud iaan en N dt Gruijter Louwres s L k z var A Kleijr en M L de Grru Over eden C F Hrntn anr 81 I weduwn van J Bevaart Onderl ouwd B P van As 24 en G Nfuman 22 C A dt W 21 j Pl de I jigen 22 i H C de Ge e j 25 j en C van Dan 24 j y J Barre eld 52 en C G A de K 1 E 57 j Getrouwd M G W Schiphou wer 26 er J de Neef 24 j Zevenhuizen VREDFRFCPTER TF OTTERDAM Prapagaaui biljetten afgescheurd Er stond ii t Zevcnhui en een drie lal jongens van 15 en 16 jaar terecht die het enge jaar uit baldad ghei I een of meer propagondabiljetlen van de N S B hadden afge shturd en ver meld Deze geva len van baldad gheid werden met gefloten dturen behan deW D oulin warm medt gedag vaard zoodat de reotiter zich wel In hoofdzaak tt t hen k Mi wenden on hun kinderen beter onder den duim te houden Conform den eisch Werden alie jon gena veroordeeld tot ƒ 3 boete of 3 dagen hechtenis De 18 jarige monteur A M v W uit deze gemeente wa s er eveneen s bij gfwee t in meor gedaan aa de baldadighe d Dit bekende hij eerluk doch tevens dat hij er geen po 1 lieke oogmtikin bii md gehiri Dat wilde de rechter in dit geva ook wel aannemen doch hii bracht verd onder het epg dnt de N S F op derge iike hinde ingen streng rtagtert Het verviiende zeker aanbe veling dergelijk optredfii achterwege te laten en de Zaterdagavonden bctei e gebruiken De officier rtir C W v Dedeni wilde in dit gevjl ook slechts balda digh id aannemen en vorderc tegen deren jongen di m ieder geval ouder is dan de overigen ƒ 4 boete of 4 da gen hechtenis Het vonnis luidde conform dezen eisch De 19 jarig tuindersknecht D J M uit BergscBenhoek ntkende echter pertinent dat hij m den avond van 6 December jj een aantal NSB propagandabiljctten van een transfer matorenhuisje had afgescheurd en vermeld De gemeente veldwathter C Ooru had 1 em er erh ir als het ware betrapt Deze politieman had in het duister afscheuren van pspier gehoorjl en was naar de plek toegtloopen v i waar heet geluid kwam Tegelijk had hij liet licht van ijn zaklantaarn laten hunen waarop nij M had herkend Deze ontkende echter biljetten te hebben afgescheurd Verd held vol dat de pohüemanliet afscheuren nooit heeft kunnenvaststellen Het OM achtte echter het wettigen overtuigend bewijs tegen M aanwe7ig In veihirfd m de hal tTrrige houding die J j t flaangenomen vroeg het O M ƒ 7 50 r 3 dagen Daarmede ging de Trederechter acco mi