Goudsche Courant, maandag 14 september 1942

aan MAANDAG 14 SEPTEMBER 1942 Het Koninkrijk komt i o Jezus is Overwinnaar 5l S uw van Lelden ZHpfaMtaen vrij Oevraaid een aankoaende rood en Banketbakkor niet ouder dag I8iaar g g v A COMPEER Brood en BanketbakkcrH Tel 935 Waddiniveen FUIKE BEIIEIklIE innagd boven 18 jaar jJjkkerli P Waag IJssellaan st Gouds iEf MB ifiErUillO in eenvoudig gezin van 8 12 a V II1 Leeftijd 17 i 18 jaar Br no O 9278 bureau v d blad GEVRAAGD een net dagmeisje Burgem Martenssingel 83 Juffrouw Wed zoekt voor 4 a 5 uur per dag eMJge btziflisden in iizin Br no O iïn bur v d blad Repar r niet zelf t Laat Uw Huithoudof Induitricmachma vakkundig nazien door TH RICKEN NAAIMACHINEflAllDEL Zowtmanttroat 4 Gouda Ondtrtfttlta Naildin LANDDAG VAN HET MEDISCH FRONT Ir MuMert orer de Volktgezondbeid fa dé Zaterdag gehotvSan nuddftgver Wienrif van den tweeden landdag van h t Mediaeb rroot t Utrecht heeft d leider der N ï B ir Mussen een rede gehouden over é voUugezoivdheld Aja én rede die d in tall tie InMdd van de leden van den Jla d voor d VoUtgetondheid der NSB liet hü een lutvoerig overzicht vooraf 1 over ie huidige aituatie op het terrein der binnen en bultenlandsche politiek 0a rin zeida hii m dat hei dicptepuat waarin oüê vt Uc zich bevindt alleen nog verergerd zou kunnen warden door m gMiUeerde landing en i daaruit voortkomende veiwoeatingen of door bombardementen van onze t dCD Atvorena over te Aan to t de installatie van den Raad voor de Volksgezondheid die zal optreden aU adviseerend raad voor het hoofd van de volksgezondheid in t hoofdkwartier der be weginK stheute spr in groote lijnen het werk dat op dat gebied ial moeten worden gedaan De volkiizorg laat zich onderscheiden In de volksgezondheid In engeren zin en in het werk van den Nederlandschen Volksdientt Het doel is da sociale tflejtanden van het volk omhoog te biengen DU u een opbbywwerk voor jaren of tienldllen jaren d t grootere vormen zat aannemen naarmate de revolutie zich doorzet Da stand daaivan was ni t slecht en if gelukkig nog met ileiht Zu was in 1938 biévredigend Waaneer wtj weten hoe er Van 1930 af hondc dduizenden werkloozen zijn geweest die van een minimum moesten leven hoewel er in alle opa ichten overvloed was in dit land Wannaer wh bedenken dat zij vele ontbenngeh hebben moeteit doorstaan en dat toch onze volksgezondheid op een hoog peil is gehandhaafd dan kunnen w ons voorstellen hoe eens de volksgezondheid zal kunnen jsljn Spr noenide daarop nkele ctffers over de zuigelingensterftp en xle tbc waaruit blgkt dat Nwlerland ten aanzien Van het eerste da beste plaats inneemt en ten aanzien van de t b c de beste na Nieuw2 e land Er is m one land op het gebied van de volksgezondheid veel gepresteerd en wy liebben dflHrvoor groote achting en waardeermg Er kan dus veel bedorven worden en danrom zal de verdere opbouw met grpote zorgvuldigheid moeten geschieden Bovendien heeft men ondei democratisch regiem gewerkt met groote moeilijkheden Wie vroeger durfde preken over rassenkwesties wa meteen onmogelijk en het probleem an de voortplanting van minderwaardigen kon hoogstens theoretisch worden behandeld De staat ondersteunde een nomiaal gerin met ƒ 14 tot hoogsteni ƒ 18 per week terwijl aan een krank inni ge ƒ 20 per we werd besteed by misdadige aanleg tot ƒ 24 Spi besprak vervolgens dff volksgezondheid in verband met den nieuwen ttid die ondei de meest ongunstige omstandigheden begint De oorlog past een selectie toe In de Ten aanzien van de kleedmg merkte spr op de noodzakeliikheid niet in te len w aarom meisjes fietstochten moeten maken en tennis moeten gaan spelen in 7oogeni amde shorts die metivn oud Noderlandsch woord feitelijk 7 embioek moet worden genoemd Er zal scherper toezicht moetenkomen op de zwem en zonnebaUen die een heilzame werking kunnennebben maar die hier en aar ernstige vooral geestelyke schade toebrengen aan de volksgezondheid Voor de womngpohliek en de huwelykszorg is het van beteekenis dat vroege huwelyken en groote gezinnen worden bevorderd Buitenechtelijke geboo ten moeten niet worden aangemoedigdomdat de gejonde huwelykspolitiek daardoor wordt geschaadt Het is noodig de aandacht te geven aan ile bescherming van de aeeisjes va l5 tot 18 jaar de ouders moeten Verstaandat de teugels strakker diene te worden aangehaald Is Mussert drukte tenjlorte zyn toe jrdei s op het hart dat er in oorlogstijd twee gevaren z n de topname van d t b c en de toename van de venerische ziekten Beide moe en 7oo krachtdadig mogehjk worden bestreden Hij ging vervolgens over tot de installatie van de leden van den Raad voor de Vo ksgezondheid Tot le en zyn benoemd dr Brtiynmg directeur generaal van de Volksgezondheid dr Croin leider van de Artsenkamer dr Kool medisch adv van de Rijksarbeidsbureaux dr van Roon hoofd van de medische afd van den Ned Vnlksdienst dr Siestrop van den Nationale Jeugdatorm Nachcnius van de Neder SS en verder de ar sen van t Hoek v d Upwich en Hardenberg SenMtioiie le jacht cip de Eilanden ABBB8TAMT TfnOEMAAL TE WATER EN TENSLOTTE ONT8NAW Een spannende klopjacht welke zelfs den meest verwenden genieter van WildWest ninas zou hebben doen watertanden heeft de Amsterdamsche eilanden op stelten gezet qlgir etiei Reeds enkele dagen geleden waren marechaussee s aan een huis op het Manniersplein geweest om daar éen der bewoners te halen den IS jarlgen F B die nog een gevangenisstraf van een Jaar moest ondergaan Hij was toen echter over het dak ontvlucht en daarom vervoegden zich s middags tegen half 6 opnieuw twee politiebeambten ditmaal van de gemeentepolitie aan hetzelfde adres Een jongeman deed de deur open en op de vraag of hij F B was antwoordde hij ontkennend en zelde E B te heeten Nog waren de poUtiamannen doende den naam te controleeren toen het jongmensch plotseling de trap afholde en de straat op rende Daarmede begon de eerste achtervolgingsrace welke haar einde vond In een garage aan de Kattenburgerkade waar de vluchteling zich in een kast verstopt had Intusschen had zich een dichte menigte ter plaatse verzameld die toen de rechercheurs met den arrestant naar buiten kwamen aan alle zijden opdrongen zoo zelfs dat de arrestant van den wal werd afgeduwd en in de Kattenburgervaart viel Daar scheen hij eerst goed in zijn element te zijn en met snelle slagen wist hij ondanks twee pistooischolert spoedig den overkant te bereiken waar hij op een terrein van Blauwhoedenveem Vnesseveem in een daar staande heistelling klom daar ontdeed hij zich van enkele kleedmgstukken en juist toen de rechercheur eveneens te land den overkant had bereikt sprong de vluchteling weer te water een nabijgelegen roeibootje maakte hy los en nu begon de achtervolging over het water want ook de rcbeur had binnen enkele oogen blikken een bootje bemachtigd Zienderoogen won hij terrein op den vluchteling en deze moest dan ook na korten tijd de Superioriteit van zyn tegenstander erkennen Gewillig voldeed hy aan de sommatie in het andere bootje over te stappen en re ds meende men het einde van het avontuur bereikt te hebben toen de arrestant nabij een brug plotseling uit het bootje sprong op de z g remming en vandaar binnen enkele seconden op de brug stond Daar wèchtte hem nieuwe tegenslag want de tweede rechercheur stond hem reeds op te wachten Oök hier mengde het publiek zich echter in den strijd en trachtte den arrestant te ontzetten De politieman kwam te vallen waardoor F B vrij kwam en tegelijk het pistool afging dat de rechercheur in zyn hand had Twee jongens resp 12 en 14 jaar oud kregen het schot in een der beenen terwijl een 12jarig meisjé een schampschot San een dijbeen bekwam De twee eerstgenoemden werden naar het Binnengasthuis vervoerd Daarmede was het avontuur voorloopig ten einde want de vluchteling wist m de ontstane verwarring te ontkomen KFURING VOOR DE WAFFEN S S EN HET VUIJWILIIOFRSLEGIOEN NEDERLAND Het S S Ersatzkommando deelt ons mede dat vrywiUigers voor de Waf fen S S en het legioen zich op onder staande data by de genoemde adres sen kunnen vervoegen teneinde ge keurd te wolden 15 9 42 10 uur Rotterdam Deutsches Hau 21 42 16 uur Utrecht Wehrmacht hcim Manaplem 2 9 42 10 uur Den Haag Cate Den Hout Be uidenhoutscheweg FNGFLAND BELEEFT FLKE NEDERLAAG BEHALVE DE LAATSTE Hedenavond om 19 05 uur spreekt Max Blokzijl over Hilversum 1 in zyn politiek weekpraatje over het onderwerp Engelaiid overle ft elke nederlaag behalve de laatste UIT DF STAATSCOlaA an den n is m Bij besluit van den presidenjt Rljkbdiensl voor het National ge teld een coinmibaie voor ladWaanwinning lu de e conimissie zijn ben md tot lid en voorzitter rflr ir L R WenthoU tot lid en ondervoorzitter tr G B R de Graaf tot lid en sec etaiis dr ir J van Veen tot leden den diiecteui van het bureau van den Rijks dienst voor het Nationale Plan ir A G Verhoeven ir F P IMesu en i als adjunctsecretaris aan de commissie toegevoegd ir A van Dooininck Bij besluit van den secretaris generaal van Binnenland ïChe Zaken ts W Snater met ingang van Ib September 1942 tot bui geineester van de gemeente Nieuw eschana benoemd is J Sideriua op zijn veizoek met li gang van 10 September 1942 al burgemeester van de gemeente Nieuwe Pekela eervol ontslagen HET 0RGANI8EEREN VAN SPORTWEDSTRIJDEN De secretarie generaal van het departement van Opvoeding Wetenschap en Kultuurbescherming heeft ten aanzien van het orgamseeren van sportwedstrijden e d het volgende bepaald Het orgamseeren of doen orgamseeren van alsmede het verleenen van eenige medewerking in welken vorm ook aan een wedstrijd feest demonstratie of andere gel eurteni8 op het gebied van de sport is zonder toestemming van de voor den betrokken tak van sport aangewezen leidende sportorganisatie verboden noT Ie parlicul eren 2e commissies en comité s 3e commercieele instellingen en ondernemingen Dengenen die in strijd met het bovengenoemde handelen wordt voor bepaalden of onbepaalden tijd de bevoegdheid tot het orgamseeren van een wedstryd feest demonstratie of andere gebeurtenis op het gebied van de sport alsook tot het beoefenen en of Instrueeren van een bepaalden dan wel van eiken tak van sport ontzegd Bovendien heeft de secretansge seraal ten aanziai van de sport Met groote blijdschap geven wij hiermede kennis van de Ipboorte vao oman Zeeo HANS R VAN ZUTPHKN C VAN ZUTPHEN Haaandijk s Oravenhage IS Sept Hl Loudoostraat H t eoefening in vereenigmgen nog het volgende bepaald Deze beschikking verstaat onder vereemging welke zich met de sportbeoefening wenscht bezig te houden een v reeniging waarvan de uitsluitende dan wel de voprnaamst taak u haar leden in de gelegeniwld te stellen zich aan liohameloke oefening of sport in het algemeen te walden Heden overleed tot mijn diepe droefheid na een geduldig gedragen Jijden mijn lieve Vrouw SUT E CORNELIA BLOKgeb Koeren in den ouderdom van I jaar a BLOK Oouda Il Sept 1941 Raam M Geen bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Dinadag IS September a a te 2 jj vanaf Raam 90 te 1 30 u op de Algemeene Begraa ilaats te Oeudo SpcKübeoefening in vereenigmgen la uitsluitend geoorloofd ipdien de vereemging welke zich daarmede wensch bezig te houden u aangesloten bQ een of meerdere als zoodanig door den secretansgeneraal van het departement van Opvoeding Wetenaobap en Kultuurbescherming voor eiken tak van sport afzonderlijk aangewezen leidende sportorganisatie s DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA HEVIGE GEVECHTEN OM STALINGRAD Heel Nederland STUDEERT BU DUREN VOORT Ontlastingsaanvaüen afgealagen SOVJET ACTIVITEft BU RZJEF HET LADOJAMEER EN LENINGRAD SchrifteKjka opleiding in AlGM ONTWIKKaiNG MIDDENSTANDS DIPLOMA BOEKHOUDEN EN T LEN HISO LEIDEN PLANTSOEN 1 Ta 25754 Het opperbevel van de Duilache weermacht maakt d d 12 Sept bekend Ten sulden van Noworossisk veroverde infanterie m hevige gevechten het laatste kustfort In den Tereksector doorbraken Dultsche troepen vijandelijke stellingen en vernietigden zij batterqen Ntatrali Vtraamfini KliHlervemlini Bavda Oe ouders die hun kiaderen de klMarveeding willen laten bezoeken kunnen ilch laten inschrijven op Weenadag t Sapteaiker en Vrüdas Sepiemker telkens des namiddags van 2 30 tot 6 uur in het Reslauraol op het Veemarktterrein Ouders moeien zelf komen en hun trouwboekje medebreagen Na dien datum wordt niet meer ingeschreven Het voedsel wordt zonder bonnen verstrekt HET BFSTIII R Voor Stalingrad duren de hevige gevechten om de verdedigingsinstailaties voort Oi tUstmgsaanvallen van den vijand werflen afgeslagen Het vijandelijke ravitailleermgsverkeer was opnieuw het doei van zware luchtaanvallen Bovendien werden des nachts Stalingrad en vliegveldinstallaties tea Noorden van de stad gebombardeerd Ten Zuidoosten van Bzjef mislukten nieuwe aanvallen van vrij sterke vijandelijke strijdkrachten door den taaien tegenstand van de Dultsche troepen Ten Zuiden van het Ladogameer en uit Leningrad deed de vijand vergeefscbe aanvallen welke hem zware verliexen opleverden Duitsciie en Kreatisrbe gevechtsvhegers brachten den vijand reeds bij de voorbereiding iware verliezen toe de Vo im Amiterdun J wm Mt mooi meisje ven P C Kwadilk uit Den HaM Derde pr OulUre OulUn r ven L Utrecht en Al t av ndklokje aUet vaAA Cerelui uil Airwlerdjim In deze calegorft werd een luhoedlgi n pr s toegekend aan C C W van de Hulst Joop Portengen en Hen Ounk Afdeellng C compositie zonder Mtaw aantal Inzendingen SST Kwadljk uu Den Haag Tweede pr s cUmm v i Wlm de Zoete uit Den Kaag n i JI Vi Clilnee he kokettene van Eugene Charmon uil Ajneterdatn Een aanmoedigingsprt werd In deze Th W P meu W M de Vries He re de Vos Ger Dik en A wen Wlckeren De compositie die nvet een ansnoedigtnüePn s van zijn gehonoreerd nillen zoo spoedig mogelijk worden opgerumen In het repertoire ven het in unmerklng komend enaemlile De Inaendloeen wellie met voor een prtjs in aanmerldns kwainea zijn eeretnurneerd lu het hooge Noorden bestookte d luchtmacht vijiandelijiks troepenkampen en steunpunten voor vliegtuigen De bolsjewistische luchtmacht verloor op 10 en U Septembeir in luchtgev echten waaraan ook Italiaansche Ro meensche Spaansche en Hongaarsche jagers deelnamen en door de luchtdoelartSlene 171 vliegtuigen Veertien eigen vliegtyigen worden vermist la d eCTvte tien dagen van September verloren de Bruten aan het Egyptische front in totaa 170 tanks en gepantserde verkenningswagens Aan de Engelsche Zuidkust en in het Zuidoosten van het eiland plaatsten Dultsche vliegtuigen gisteren overdag met bommen van zwaar kaliber voltreffers op mdus rieele en vel keersinstalla ties Aan de kust van de beze le gebieden in het Westen werder twee vyandelyke vliegtuigen neergeschoten In den nacht van 10 op 11 Septem ber hadden Duit che en Engelsche motortorpedobooten in het Kanaal gevechtscontact Een boot zonk onnud dellyk Andere booten keerden na talryke treffers deels met zvrare rookontwikkeling om OFFICIEELE MEDEDBELINGEN KUNST EN LEHEREN i ï iïï DKBLANOSCHÏ POLrriE KN Dl BSBOEPSBRVNOWt i R IT r rcotgini Ie van de Nederlandache politie bij de Depart nienten van JustlUe en van Blnncnland he 7aken maakt het volgende bekeixl Amusementsmuziek voor den omroep A Er besUat gelegenheid tot aanslelUng UtJ de Nederiandsche PoUUe en b j de Brandweer van persom n die aan de hierna ver melde eiachen voldoen Voor den dienst b J de Politie geldt het navolgende UITSLAG VAN PRIJSVRAAG De prysvraag voor amusementsmuziek welke de Nederlandsche Omroep in het voorjaar uitscheef is wat het aantal inzendingen betreft een succes geworden Thans heeft de commissie haar oordeel uitgesproken en kan de uitslag van de prysvraag bekend worden gemaakt werden niet nunder dan 643 in zendingen beoordeeld Het meerendeel hiervan bleef beneden het gewenschte peil Na de eerste schifting moesten er Vdti de 643 inzendliigen niet minder dan 452 worden afgekeurd Van het overblyvende deel werden na doorspeling en een scherpere beoordeeling UI uitgesct akeld oodat slechts 80 composities overbleven waarvan de jury de punten kon toekennen Het resultaat van deze puntenwaardeering was dat verreweg het grootste deel van deze tachtig composities nog geen 50 van het to aal aantal punten wist te behalen In verband hiermede was de jury graioodzaakt om met uitzondering van categone C geen eerste pry zen toe te kennen De hiervoor beschikbare bedragen z n daarqm gesphtst in extra 2e en 3e prezen De compositie van de winnaaxs van den eersten tweeden en derden prys zyn door de arrangeurs van den omroep georchestrgerd en zullen Vrydagmiddag 18 September van 18 00 19 90 Uur worden Uitgezonden over den zender Hilversum I De uitzag van de prijsvraag ts al5 volgt Afdeelmg A maischliederen met tekst aantal irzendingen 93 Eerste prtJs 100 niet toegekend Tweede prijs 60 OpL w van A Schweitzer uit Rotterdam 4ck Dien van P Standaard uit Zei t Derde prija 40 Bneriand van J P J Wierts uit Den Haag Ge f m de wind van voren vap Henrl Rust uit ParUs In deze categorie crd een aanmoedigingsprijs toegkend aan Cor Woldendorp ea Theo 4e Vrie i AfdeeUng B andere composltiee zonder teksU aantal Inzendingen 183 Eerste prlj f 79 niet toegekend Tweede prijs M Polkabal van Herre Na da aanneming van gegadigden ont vangen zfl hun eerste opleiding in een politle opleidlngsbauljon welke op eldlng ungeveer 6 maanden duurt om daarna b J een der Nederlandache poUUeeorpsan tewerksesteld Ie worden In d voeduig da Meeding d huli enting en de geneeskundige verzorglrg vin de leerlingen van het Polltle OpleldlnRsbstalJon wordt van Rijkawege voorzien Zij ontvangen bovendien een zakgeld Van drie gulden per week Aan gehuwden en koelwliuiers kan een kostwlnncravergoeding worden verleend De aanatelUng tot adsplrant politie amble naar geachledt voor een proeftijd van ren Jaar De proeftijd vangt aan op den dag van Iridlemttreding b het Politie Opleiding bataljon De aangeale den zullen zich voor Ci n tenminste vU jarigen diensttijd bi df I federlandsche Politie moeten verplichten Bij gebleken ongeschiktheid bij ernstlgp vergrijpen legen discipline en mdlen valsche mededeelingen omtrent den eigen persoon ztjn verstreirt kan te allen tijde op staanden voet ontslag worden verleetid B Toelatlngseischrn I ASapIraat ortlciereB a het bezit van de Nederlandache natlonati telt Ipersooen van Joodsche bloede z jn uitgesloten De afstamming ook van de echtgenootr moet door de geschikt bevonden candidaten tot en met de grootouders aangetoond worden b onbesproken levensgedrag c llchanireliJkc feachiktheldL Een lichaamslengte van tenminste ITS M blootsvoets gemeten BÜ leer bijzandere geschiktheid kan een lengla van 1 M M warden toegelaten Personen die een bril dragen kunnen toegelaten worden Indien de geztchtssterkte zonder bril gemeten van het eene oog tenminste s s van het andere oog tenminate Vio bedraagt d leeftijd van ie tot en met 39 Jaar personen die in itm zijn geboren komen In aanmerking e het bezit van het einddiploma H B S met S jarlgen cursus of gvmnasium Utt bezit van een diploma voor Inspecteur van Politie strekt tot aanbeveling Kennis van de Duitscl r taal is gewenscbt E volkomen bereidheid tot medewerking aan den opbouw van den Nederlandschen Staat ook ond r de huidige omslandigl den evenals tot het aannerrtn van een loyale houdiïig tegenover de bezettende macht r zli die hun diensttijd tri de Nederlandachen Arbeidsdienst hebhen vplbracht genteten voorkeur Zie hieronder onder pant C f Ongeacht bovenstaande bepalingen kunnen te allen tijde ook onder officieren manschappen nt de officiersloopbaan bij d Nederlan he Politie wordeii taegelaten op Donderdag 17 September Hiveads 7 uur in de St Janskerlc H dB pralmaiiMM In KletiiaB tawe toH nZ Nu door het mooie zomerweer de laatste pruim aan dtuhV tajiiHiroelen berichten wij U dat niet zooals wj beaKemeMa s Woensdag de pluk geCIndlgO zal il M m nu tot Zondagavond 20 JSe iJ voldoende ïoor s n Voo l bevelen wij deze week de Jeflersen ZT on aan den boom kunnïn laten rQp worden is hV r = cn rqp worden s hi aT ld hoog suikergehalte ook bijzonder geschikt om LT kWDe ondernemer W Kempier Tol SI Haati STOPPAGE Onzichtbaar stoppen van scheuren brand olmoijjt in afle soorten weefsels Speciale afdeeliag M ze zaak GOUDA KLEIWEG 65 TEL EF 3058 PALTHE ALMELO m Damn en herói wederverkopen p LUXEII IBOURG Engroshandel Uubbeislr 22 Maastricht Tel 4371 een zeer interessante collectie o a WIJ maken U er beleefd op attent dat de Befean srs sa teffscr ars artikiiM Hulshaiidsllllu arMkslaa Heatparsa Fapisfvaraa Exposeert in Hotel Central Markt Tel 2S76 Qouda aparte ingang Zeugestraat p Diasdag 15 September van 10 19 30 uur W nodigen U beleefd tot een bezoek uit SCHOENEN RU ILBUREAU Met ingang van 16 Vp ai z l het bureau voortaan ge nt zijn eiken Woe isdagiru dig van 3 5 uur VIEUWE HA EN in Flink dcgalijk intlt g OEVRAAQD voor dag en nacht Qoed loon Mevrouw ZWAAN Oosteinde 347 Voorburg WMing 9p gsMltn itind Il Inr if II Imp iimiii Br ao Q 5264 bur r d blad Beiaard echtpaar P O vrijp beschaafde buishoydstsr van midddb leeft d d mbode naast zich Brievei o O 5274 bureau van dit bal Adverteert in dit blad vervoerde worden gelost Voorvoerdeo eiigt dit echter rooellijki zich mede daar het blyki da venemingen desïtaterdags zjjn geculegt der ve voerders de verpjchtir goederer e zij i de n agazijren öihetzij order verlieunqg van hel digde siaa aeid m de agons te Utr Hieraan route adeelenvcoial 1 ve b Ad met diet ta ien het ve t worden ge eegd Bbrengt ooi et nutteloos ryden pasreminge we ke des Z iterdfi 3 eiook a d f dagen bfljker te lyi f xlra dge en extra brands jl mtfde In ve 1 a d h erthede t epaal tkvanart an het derde L voe i organisat Bedrljfslever Ml en n met der ec e ins Generajl v an het nnt Va ij del Nljvert eld en Scledat de d L geadresseerde goeösieuit wag worden gelost sleedt den dat cl ook de Zaterdags ir o d enen e den genómet S833 T J TWu I ANBI t lN NKHTtRI KALtEREN TK UU H Het Bed 1 fsChap voor Vee ei naakt bei ei d dft het me Ingary Septembe M niet n ei m ceil l nQchteie ki veren op de everings Deïft tt vering aan te bieder M it op grond van bijzondere prestaties esi zeer groote leiderscapaciteiten Indien ztJ d ar naa over v o d fen4a algettieena ootwikke Ing besrhikkan n MaDschappen a ze order 1 a b Ile onder 1 b c zie onder 1 c o J zie onder 1 d a n doende f kennli In het btjzondevar de Ne r sadscha taai zoowel ir ord ala 11 geschrift Zes k assen lag o dt WIJS n oelen met vru t zijn gevolgd Ht bezit van een poUUe dip oma strek tut aai beveling f 7 f t der 1 f gzeorderlg C I Personen die dit oofrnbUk a s vr J eer In der NAÖ dienen behoeve niet te aoUlcrteeren De geachikte tand da er uit den NAD wirden op andere wijae io aarnirkirg uebiathl mot ptaaUli g by de Nederlandache Po itïa Zij die reeds jiit den Arbeidsdienst zijr onu dgen dienen wel ta so llciteeire i op de wij e 7üoaii hïe onder la aangege en N0 FERBO MFTALKN VOliK VlT 0IBI O DllTSlHt QKUH D Dl ec e van l e Ruksbu Noa Fe to Metalen n iak bekei d MetalldetKUtigsbeacheide vi elke izun op Maart id4 ot eardSePteirbe 1M2 komen te verva ei Nda um kun en op deze Meta ldbescheide n den regel geen kooi 1 ni ei of BeschaffungibealaligJi worde 1 algegeven Op Mela besclie de v an 31 Ma i t iMJkunnen ve wcrkingbvergunningen rvu dan worder affegeven indien 0 J 1 trokker Mt alidcckut g besctieldeen koopve gunning of Baset bestdt 11 V lor deze partu is ot ind t nalenaa reeds voor Besi siff t esbesUltigur en kunideze Me aiJdeckungsbescheide slet 30 Septt 1 bei 1043 worder aangevraa die aai eev raagdt Beschaffum guneer be luden opk r a dezen d geldigheid Houders var ngev rege mg ve vallen zgnde Melal 1 bea hi ide die voor het uitvoeren i p Duitsctt fid acht nog Non Ferro 1 moeten aar thitMen imoe ten rich Dultsche n opdrachtgever Jn vet 1 stellen en een nieuwe mat rt aldakk JJJ Vlagen r g n Nachkontmgent i Deze nieuwe cofvtingent toewijzlag Mf Ji svhem i u Metalluhertragunjïs Ll i moe wedei vm op de bekende wljie btj Ztntra atiftrvEsstelte worden Ingedl t moet er ekt i ing mede houden MeuildeckungsBeicheide ultgeach i J 1 Apri 1942 of later per 31 Deceml T zuilen ve va erv Voor het overii veeleren naar de aanvuliingsci No looa we kr binnenkort verachljr t t PBONNEMNLEVKKINr Zooal hek nd dienen detaillislei J hen a1 i n zeepbonnen eedur if vierde w k van den geldigheittedi eerste wtrk na afloop van den g § l duui bij de plaatselijke distributie in te leve en eiil De Sec elsns Generaal van hel Depj vjiilli d N iverheld tn Sel eipva hekend dat eenoemde bonnen echter l van uitzoidtnng gedurenae de pe n 14 tot en n el 18 September 1S f ter inwi se ng ïullen kunnen word geboden mrvoeb van BUNpraK T 1 I p I andbouw Crisis Organisatie voHolland doet een dringend beroep jmedcwei ii van de in haar vve wminaihle veehouders teneinde oj bied van lel vervoer van rlinileren r vernam i ar ten zooveel mogelijklieden Ie voorkomen Zij verroekt de veehouders de t levering be tem e runderen tijdig t jt doen staan bij den ei rkeersweg veerijders deze dieren niet op den overname uit de weide behoeven tej t Meerdere auto s tnoeien 3 ma i nil maken naar de evemame markt i Inladen van het vee bIJ de b eerste vereisch e Is Df ge egen e d tot solilcitee en ts Bietopei i e e d voor ir potitie erst zijnde perSOI t r Dit geldt niet voor ben d e aangesteldzijn b de VrU iUii s BulppollUe Dereper mpn kunnei wel sotliciteeren op dewij e als hieronder is aangefïeven De solilcitatje moet geschieden d rhet indienen van een elgenhard R schrijverBlj ttit schreven moet worder overgelegd een tgenhandir lïesehreven ievensloop een Ufschrtft van het InsjKCteurs o PolltlMiptoma zso men dn bezit alsmedep irlcfcttjst S eer ligevjlde vragenlijst isaaruit ver schi nde btjz inderheden van den solllcl taryrnoetan b ijken Hel onder 3 bedoelde formulle Is verkrijE baar aan het Gemeentehuis 1 de plaats van Inwoning t lt de soüJcttatle moet duidelijk blijken ofmen voor de PolHle of de Braadweer solliciteert Zij die gediend hebben bij de Watten SS het Legioen Nederland N S K K of e ntge andere Instantie dur Duitache Weermacht dlcr n bli hun soU citatie teven te Vbcgen een bewijs van entslag Origineele diploma s getuigschriften e d miVeten niet worden ingeconden IV Sollicilatiefarieven met óf bijlaeenmoeien vóór 22 September aa worden Ingezonden aan het Bureau van den Gevolm chtigde voor de Reorganisatie van de Nederlandse ie Politie p stbus 215 te s Gravenhage Op den sïillicitdfiebrief moeten bovenaan duidel Ill Jn vermeld naam voorletters woonplaats straat en htdsjiiunmer alsmede previnrie waarin de woonplaats Is gelegen Op de enveloppe moet tHivenaan z Jn ver meld Soltlcilatip V Alle BvoUedlga soUlcilatles of die nietVdór senoetndet nalum zijn ingediend worden terzijde geleftdl ZIj die na 28 Januari 1942 op bovenaan gegeven wijze een volledlga aoiilcitatle hebben ingezonden behoeven niet andermaal te soUici teereu D I Voor den dienst bü de Brandweer gelden soortgeli ke bepalingen met dien verstande echter dat geen adspirant offtdereB worden aanj ar omen de ichaamslengte tenminste 1 6S m be draagt en brlldragende personen alelworden loegelaten S de leeftijd Is gesteld op SS tol en met 30 Jaat en in zeer btjwndara gevallen tot en niit 35 Jaar m hel algemeen slechts In aanqierkingkomen vaklieden met goede vakbekwaamheid aulobankwerkers automonteurstimmerlieden schildert metselaars electriclens en enkele schoen en kleermakers voorrang genieten do leden van Brandweren niet zijnde Beroepsbrandweer oudmllitalren In het bijlonde zU die eenrang of graad bekleed hebben bij de voormabge Nederiandsche Weermacht II SoIIieitoties voor d Braidweer moeten vóór IS Septemlftr a iltin ingezonden Zie nvtrigens hicriioven onder punt IV Vroeger ingediende solliLitaties voor de Brandweer koiniii te vervallen VERPLICHTINO TOT OIRFCTK IN ONTVANGSINAME VAN UIT WAGONS QBLOSTE OOKDt lU N AanwUslag v den voarsitter der Boafd grsap iBdustrle aaa de ledea Zooais bekend alschen de Nederlaiulactae Spoorwegen dat o Zaterdag aangakotnen wMona leeda op dtti avifdeti dag door de