Goudsche Courant, dinsdag 15 september 1942

l I DINSDAG 15 SEPTEMBER 1942 BONNEN Artikel Boa Aaolal i en Aaidappelen i A 2 kg ItScp Aaidappelen 47B 1 kg l ISep Best buit br ofgeb 47 Ï5 gr 19SeptBloem brT 312 393 3IW 3è6 70 gr 3 Oct Boter 4V 125 gr 24 SaptBoter I3S en 1 35 3 38 4 38 12 gr 12 Sept Brood of geb 47A 400 gr 1 Scpt Biücxl of geb 47B 50 gr lOSept Chocolade 48 47 00 gr 3 Oct Gort 385 2 0 gr 3 Oct Honden en k br 17 iMi è 10 Jcg 30Sept Jam 181 508 gr 1 Oc Kaa 387 388 JB9 lodgr 3 Oct Koffiesurrogaat 390 250r gr 3 Oet Melk 47 1 L IBSept Petroleum EAkaarl 02 2 lU 11 Oct 3 Oct WUUl nCMi m n kan voor het bet in der week wat minder vleesch ne men en de rest dei bonnen voor bloedworst gebruiken De bedoeling is dat n si reken ua ir de i laboonen volop beschikbaar Ijn IJ op Donderdag het hoofdbcstandfieel van den maaltijd vormen De slabnonen die nu te krijgen zyn leenen zich daar goed voor omdat 71 vrij dik zijn en de ie groe nte dus zeer voedzaam IS Men kan dan den dag tevoren wat extra aardappelen mee koken en de rest tot puree verwerken Het spaort aardappelen uit die voor ee n anderen keer bset te gebruiken zijn Er IS rekening gehouden met hef feit dat velen het gortrantsoen ook voor bijvoeding bu den broodmaaltijd gebruiken Wic nog wat mtlk over heeft kan aan het nagerecht van Maandag de in water gekpokte gortmout behalve wat stroop ook wat kokende melk toevoegen Bim en Bom de flegmatieken r = V o V i in o 1 1 n 1 4 1 fll fv r 1 I 11 1 Ie 0 7 f 11 1 0 7 I F il 2 I ik en 2 7 r O n 1 2 P O O FT 11 IK IM Iv It 1 1 tl 1 Tg l Mn f TM u Cf Ie UI II I 1 ir 1 1 I 11 1 r l 1 i iiw liIilA W t izo f er itpr r ft lit lib lii 1 les t je if t 0 r BK 1 ds je M en r 0 ni t t m tl w Jff t R vef f te Kt ft ir ITI 1 t rechter te gotterciain Iff WEL BNS SOBBTBN i nÉt pIuim ethoud T I r tlilourtrechl die terecht J hrt fraurtulrus sl ehten Kh P in Augustus J 1 al etf onnoo el voor Hi Sk met geweten tt Z ht oodw vergunning li iien mocht lachten ifffinooil 1 k ntwoord Teeu detbelrt ffende vraag M filter wH oorlog d t 1 1 ifl je niet d t er dUtnbutie 2é ff overal bonnen voor noodig t i werkje voor de idit kn leT Als jij ipcni li ch h ht om duur ta JK Veer de rest blijf je overal J5 ld de rechter £ t JjftM achtte tegen Jonkman het l ovtrluigiena bewus geleverd ui dat hu opzettelijk had ge 5l Zoo kon het OM niet de Iiyii sli voor slachten n I 6 Sbi g eniiuliaf vorderen MeteZ iu iihter evenmin opgelegd Hl werden vandaar dat het O M inunden hechtenis vorderde it hoort het vroeg de rechter T mjanJen hechtenis Nu ja hech Ifvangeniastraf Het zijn zusje Vl vonnis luidde conform den Clandettiene kaan 5 Woerdensche kapper Th F v ri terkocht in Mei j 1 kaas zonder J dow hem gekocht van den 38 iH landbouwer J Gravml ind uit Ruige Weide die e zelf fabn en er g eri ruksmerk op zi tte Kipper en landbouwer stonden resp ni hfl koopen en verkoopen de Lg bovendien nog wegens weder lloóp aan d n 28 j i M n grondw r jir V Duuiren uit Waardtr tere ht dllen bekenden het feit en hoorden i veroordef len v Dijk tot ƒ 411 heK o 20 d en hechtenh v Duu lot een el Ml b H te li Cnvenlmd IdMOO boete of 40 digen heohtims E n boete van ƒ 40 subs 20 A tn li htenis was de straf voor den jiri en m inilmimaki r ï G Riet ytjfii uit Hdiikoop die op 17 Jiii i 1 mieilemptlde kaas h lU verveeld da toen hu werd aangehouden 1111 sloot had geworpen fen boete in ƒ 150 tt 50 dig n Ifrtel 1 T E de J Jirige veehoii ff A Boer uit Reeuwijk wegens iiitotient kaïsvervaardigmg rUATSELIJK NIEUWS Boskoop COttP VFREENIGING Dt BOSKOOPSCHE VEHJNG H Sepl R en per bos Sweet Jnrl 3 00 4 00 Briartlif 080 120 Ben Poulsen 0 46 0 78 Rosa MunUi IM Orange Triumph 0 74 1 10 Pecht U 150 2 20 Florex 1 iO 1 50 Had l ï IJK 00 Butterfly 1 40 2 20 iniiilt Noath 0 55 0 70 Juweeltjes UU 90 Else PouUen 1 W 1 56 Ro lltmlia 120 2 00 Inqar C J son 0 72 112 Edith Helen 2 00 2 40 Doius ll lcB j70 2 20 Duisburg 1 50 2 40 Sm rozen O W O 45 Diversen per bos Clematis Durandi U0 12fl idem Mevr Ie Cimllre 1 70 idem Prins Hendrik 1 70 1 90 luteuwbe sen 0 41 As ers OH Chiy uien gr bloemig 1 10 I fiO idem tos Chrysanten 0 26 016 idem per UkOllOU ZWEMDIPLOMA S Bij het gehouden na examen ziin in tZuiderbad de volgende zwemdiplo i uitgereikt Venwaard diploma I Susan M oy E van Boom G var Tol M t rt B Aarts J Bontekoe N BonMM Gvd Bogerd en K v d Oewoon diploma A Rooda G Bla t G Verboom en H Ti mm ers GSCHE POLITIERECHTER Vrouwelijke fietsendief Voor den wmkel van J Jongebreur M koop stond op 28 Maart een fiets jj bad mej M van S in de gaten it vrouwclyke fietsendief deed r werk Maar ze werd al spoedig Pepen en nu had zii zich vonr den JJgchen Politierechter te verant J De officier wees op den ernst J M riiwieldiefstallen in dezen tiid J f wilde m dit geval nog volstaan een gevangenisstraf voor den tijd j r maanden De rechter veroor conform dezen eisch Ottderkerk a d IJtsel OPENLIICHTCONCERT J rtagevpnd gaf de gem zangU l n Zang en Vriendschap S dewerking van het kinderkoor r Vriendschap en de muziekS ïiJlg Excelsior in De Vwenhoek een openluchtcon2 Hct programma werd ten aanJr van vele l elangstellenden op UW afgewerkt LOOP DIK BEVOLKING VrrtrolilMi m A t3 Mir SeiMoaiMneti I InabHh Sod van B 144h naar Schiedam Ane en Cetia de Waardt InMkqmen van Vlraeswtik nMr A 91 Neeltje Jannetje Heuvelman van Krimpen a d IJ eI naar A 87 Atiraliain de Hau de Jong BURGEKLUKE STAND Ondertrouwd Pieter Hoogendem M en Mana Grnotendorst 23 Jan Mounk 29 j en Jannigje Verwaal 24 1 Oudewater ODDKWATER aODEORAVEN t 0 riafe adlotvaardlgheid De beroeVer gaan het eerst lot den lanvul in er doch de Oudewater achterhoede it joed op dreef en retourneert het leder De gastheeren nrmen het initiatief over en van nu af aan zit de roodwitte vorit boedf steeds voor het Bodegraven doel Nadat Oudewate meerdere kansen om Ie doelpunten onbenut heeft gelaten scoort na een kwartier spelen L van der Steen 1 0 Bodegra en gooit er een schepje op en vooral de reCTitsbuiten schept meerdere goede kansen maar ziin medespelers ijenutten er geen vin De hechte Oudewater defensie blijft de baas Na de pauze gaat hel spel op en neer met Oudewater iets mere in den aar va maar ook de Schoonhoven P HUIJ ER NAAR OUDE VOFTBALCLIIB TERUG De Ned Voetbalbond heeft aan P Huyzer vioeger lid v m de üetbal vercer lging Schoonhoven i eT 1 Octo her overschrijving IN HPT ROIM GEVALLEN De lic c r G Plomp die he g w ns met htl aanleggen van eleclriseh licht op een van de booten van de Recaeru op de Leic had het ongclu k door n het ruim te vallen waardooi hij zich em stig bezeerde De dokter constateerde kneuzing van e aiigc ribben EERSTF PRIJS OP SOLISTENCONCOURS De heer B Hoon Jr beaalde op helZa4erdTg en Zondag gehouden soliste concounr uitgeschreven door de harmonievereenigmg Spoorwijk te s Gravenhage met i n saxofoonsopraan in de 2e afdeeUng den eerstenprijs met 154 punte n UITVOERING VOOR ZIEKFN As Woensdagavond zal het Schoonhovensch gemengd koor onder leiding van den heer Gijsb NiruwHnd m hel noï dziekenhuis van den heer Vierhout in t voormalig Geref Weeshuis alhier een uitvoering geven voor de pitien ten KUNST EN LETTEREN Deutsches Theater in den Niederlanden HET l PEELPLAN Het Deutsches The iter in den Nie derlanden waarvan dezer dagen g meld kon worden dat het me de repe titles voor opera opeielle en tooncel begonnen is heeft nu levens zijn vol ledige speelplan voor het komende aei zoen bekendgemaakt Het operaprogramma omvat de Fideiiej van Beethoven de Car men van izet Glucks Orpheus und Eurydike Jenufa van Janacclf Der Wildschutz van Lortzing en Mozarts Die Hochzeil des Figaro Icrwyl men het seizoen opent met itjn Don Giovanni Vocn ts staan op dit programma Die lustige n Weibcr von Windsoi Nicolai Puecinis La Bo hème de Odys eus van Reutter Rossmi s Der Barbier von Sevilla en Smetana s Die v erkaufte Braut Strauss en Wagner zijn vertegenwoor digd met Der Rosenkavalier en Lohengrin Verdi met Rigoletto en die Macht des Schieksals Tenslotte nog een mo dem werk van Wolf Fer ran Sly en Schmidts Der Gl x k ner von Notre Dame Van Brandts Buys geeft men nog Die Schneider von Schocnau Ttekmliweii Backt Het programma voor het tooneel is evenzeer een mengsel van klassiek en modem waarby men ook Shakespeare en Shaw op het tooneel zal zien ver schqnertf de eerste m Hamlet de andere in Pygmalion Overigens wordt dit programma geopend met Schillers Maria Stuart terwijl men er voortf i vinden kan thf Ibe NaeWigall van Bahr Der Glganr van BilUrgir Der Riehter van Z4iamea van Calderon en van Gotz en Halbe reap Dr med Hiob Prac tonus en Der btrom Tevens peelt men Hannibal van Grabbe en van Xitsiojr Emen Jux will er sicK Machen 1 ook J ie liluge Wiene ipi yan Sthrcy vogel an Mor l vart Woma Taoslotte mogen de roote figuren uit v roe ger dagen g noemd worden die in het heden mlaachien nogjmeer worden gewaardeerd Kleiai Spet Der zerbroeh e Krug GoetheVnet Fausl en lessing met Miima on Barnheün Een bijzondere vermelding ia de premifeie van Die Mainacht waard een werk van Bych dat m Duttachland noch elders vertoond is Van de derde groote kunstvorm waarin het theater werkt noemen wj Benatzky s Meine Schw ester und ich de Clivia van Dostal en Raymond Maske UI blau en Saison m Salz burg Dan volgen nog drie wereldbekende namen op dit gebied Kunneeke met zijn Vetter aus Dinsda Lfhar met Der Graf von Luxemburg en Der Zarewitch en de konmg deroperette compe5nistcn Strauss mit Die Fledermaus en Der Zigeunerbaron met wilke laatste operettehaar werkzaamheden op dit terreinbegint De eerste uitvoeringen zullen gegeven worden op het eind van October Amiuementsmuziek voor den onaroepl UITSLAG VAN PRIJSVRAAG De prijsvraag voor amusemenlsmuziek welke de Nederlandsche Omroej in liet voorjaar uitscheef is wat hit aantal inzendingen betreft een sueees geworden Thans heeft de commissie haar oordeel uitgesproken en kan de uitslag van de prijsvraag bekend worden gemaakt Er werden niet minder dan 643 m zendingen beoordeeld Het mcciendeel hiervan bleef beneden het gewenschie peil Na de eerste chiftmg moesten er van de 64 m cnduigen niet mm der dan 4 2 worden afgekeurd Van het overblijvende deel werden na doorspeling en een scherpere beoor c e rs 111 uitgeschakeld zoodat slechts 80 composities overbleven waarvan de jury de punten kon toekennen Het resultaat van de e punl gw deering was dat veneweg heTgT sle deel v n deze t irhtig e nmp sities nog geen 50 van het to aal aantal punten wist te behalen In verband hiermede was de jury genoodzaakt om met uitzondei ing van categorie C geen eerste priizen toe te kennen De hiervoor beschik bare bedragen ijn daarom gesplitst in extra 2e en 3e prij en De compcsities van de winnaars van den eersten tweeden en derden priis zijn door de arrangeurs van den oniioep georehestreerd en uilen Viijdismiddag 18 September van 18 00 19 00 uur wordeJn uitgezonden over den zender Hilversum I De uitslas van d prijsvraag Is als volKt Afdeeliniï A drs hlitdtifcn mei Urkit aantal Inzend nfien 93 Eerste pi Ijs l 100 niet tocpekend rueede prij ƒ 60 jpbouw van A Sthweil7e l 1 Rottcidan lek Dien van F Standaard uu Zeist Derde prl 1¥i Waterland van J P J Wierts uit Den Haap Geer m de wind van vo en van Hcnil Rust uit Pdiys tn dtze catp e tip werd een lanmoe iilg r j s pi IJS loefikei d dan Cor WüldenUorp eo Theo de Vries Afdeellnff B f andere eMrnpoaities zender tckvt aantal Inzendingen IflJ erste pi Ij ƒ 7S i u 1 toeKekend Tv pede pni lO Pc kabal van Ile i c de Voa uit A terdam Jij vas dat nu oie I p je van l C KwJcHik t Di n H P De de pri s r 11 Gu It e r ult i e in H v d lam uit Utrecht en Als t a i d klokje slaat var A Caro is i t An teid t In deze citeiï ii e werd e n aannnc dig r i prijR toegekend aan c C W van de Hu t jtop Portee een tn Han Dunk AfdeeUng C con positie zonder tekst aantal iniei d nKr i 367 Fersie priis ƒ 0 Papillen van P C Kwad k uit Oen Haag Tweede pi js ƒ 40 Gilana van Win dt Zoete uit Den Hiag Derde prU 23 CWneesche koketterie van Eugènc Churmon u t Annftterdain Eei aanmoeduïingsprijs weid in drze cvtegorie loegektnd aan P C Kwadiik Th W Poliian W M de Vries Herre di Vos Oer Dik en A vart W ckeren De composities die met ee n aan noedigli t prijs van lo 7ijB gehonoreerd zullen zot spoedig mogelijk woiefcn opgenomen in ttl repertoire van liet in aanmerking komt i d ensemble De inzend ngen welke met vi r een pi Js In aaninerkiiiR kwamen zijn gtretourneertl RUKSCONSERVATORIUM VOOR MUZIEK In Oc ob r a s zal aan het Riikscon scrvatorium voor muziek in Den Haag een nieuwi afdeeling geopend worden en wel een afdeeling voor dans tn balletkunst die onder leidifig v in Yvonne Gcorgi zal staan Onder iis zal worden gegeven aan vakleerlmgen en aan beginnelingen HFT NFDFRIANDSCH VOtAAI KWARTFT Nederland W verrijkt met een nieuw zangerskwarlet Orfüer den titel Het Netie r landsch vocaal kwartet hebben zich de dames Corrle Bijster sopraan en R t s Boelbma alt vereenigd met de hee en Frans Vroons tenoc en I aurens Bogtn n bas om In het nieuwe seizoen een aailnl cxmeerten te geven waartoe zij een riijt ge varteerd programma hebben samengesteld KERK EN SCHOOL Nert Herv Kerk Aangenonwn naar Fnkhulzcn da D S M Aeraen Ie Baiwlorp Naar Btlachede als hulpprediker cand G A Waardenburg te Utrecht Bedankt vtor Wezep ds J J Poot te All e ide en Tlt i hoven Geret Kerken Drtetal te Hoogkerk ds W den Brave Ie Twijzelcrhelde d W Loopatra te Hijken en ds H van Rhijn te Rhoden Beioemd tol hulpprediker te t Gravenhage West cand W H de Boer te Kampen Aingenomen naar Finmt n cand W J Wynid hulpprediker aldaar Niw Hi lingen als l ulppredtker cand G H k n Jr te Anslfidan Njar Nieuw B ts cand H M BulliQk hulpprediker te Assen KOfcRSFN NFDFRI ANDStH Cl FABINGINiiTITUUT Koenen voor stortingen op 10 September fef rn verpli 1 1 ni n luidende in Bcigas 10 14 2 Zwitser Qè e francs 4T Sfi Fraiiszhe fiancs 3 78 Lires 9 il Deti kclie kronen 3BJ4 Noorsche kroni n 42 82 csecdseht kronen 44 8 1 F nscl o mark 3 82 Dinar oude achulden 3 43 Dinar Inieuwt schulden I 3T7 Turksche ponden 1451 4 lewa 2 TO Pongo oude sthuldenl 3H 519 Peng nieuwe schitWen 45 81 lotv37 68 1 1128 SlowaakwlM tonen 48 Drachmen IM Kmia 3 77 OISTRIBUTIENIEUWS Ruilen van stad en Iand kaarten ALLEEN MET OVERLEGGING VAN DE DISTRIBUTIESTAMKAART Omtrent de stad en land kaarten die than bij de distributie rijn ingevoerd bestaat bij het publiek eenig misverttand Het blykl niet overbodig te iljn er nogmaals op te wijzen dat van de voedingsmldde lenkaarten met zwarten opdruk de kaarten dus die in zoogenaamd landgebied zijn uitgereikt alleen de bonnen voor melk en taptcmclk boter en aardappelen UI itadgebied met geldig zijn Alle andere bonnen van de landkaart IjTood vleesch suiker enz njn zoo wel m de stad als op het land geldig Dit laatst schimt door sommige win keilers in de steden met te v ordcn begrepen want er blijken bakkers of kruideniers te zijn die volkomen ten om i ehte bonne n met zw arten opdruk weigprcn in ontvangst te ne men Bewoners van het platteland die een weekeind m de stad willen doorbrengen öf daar voor langeren ti d vertoc ven doen verstandig na te gian of de plaats waar zij heen gaan in stadgo bied ligt Het zijn nam siijk niet alleen sttden die tot sladgebied behooren maar ook dorpen biivoorhecld Oegsl geest Wassenaar Beverwiik ed In ieder gfval doet men er goed aan en voorkomt men voor zichzelf onaangenaamhe den en ongemak wanneer men de distributie stamkiart n lar de stad mcene Tnt Zïindei distrib utiestamkaart worden in de teit stadgebied behooren de plaalsfn beslist geen bonnen ge ruild Ten overvloede vestigen wij er nog maals de aandictit op dat men met bonnen met rcwulen opdruk dus bon nen van stadkiiarlpn overal terecht kan in de stedeii zoowel als op het platteland BINNENLAND GESLACHTE SCHAPEN IN KINDER WAGEN Zorxiagavond hebben ambtenar n van den C C C D in samenwciking met de gemeentepolitie te Fimres ee clandestiene slagerij ontdekt Twe personen zekere H v d B uit Femnes en J E uit Laren N H w iier toen juist bezig twee pasge lac hle schapen m een kinderwagen te lakken on dez zoo naar de geine enle Laien te vei voeren Het vleesch werd in beslag genomen terw lil proces terb iai wr rd opgemiakt Als biizondeihe fd clie ne dat de se ipe n geslacht werden m een minder inde Inke buiskanner terwiil elk behoorlijk slachtgereedschap ontbrak Alle werd met e n gewoon mes gedaan HFT SCHANDBORD TF niLVER SUM WFER INGEVOERD In opdracht van den Hilversum eheiiHirgemeestei jhr mr E J B M vonHonningliausen is in deze gemeenteeen eiud gebiuik uit vroeger eetnvennl het schandboid weef ingevoclAan den muur vin he politiebureauin de Langestnat is e n troot bordopgehangen waareip te lezen st lat Uwgeyin wordt bedreigd door waar n 1 de naam n den overtreder die in het alpemecn belang dient Ie weide ge igritileerd we d incteviild d nron der wordt een kort iiitt eksel van het genaakte proces verbial oprehangen waarin de burgemeester de bt idaeht vestigt op de genleegdo wandaden van den gehang ne De eerste die op het sehandbord vei eheen was een groentehandelaar uit I ooodrecht die ZTterdag j 1 bij het venten te Hilversum andijvie en groene k Mi tegen veel te hn ige pri en had cerkocht Ili zal op dit scharTdbord worden opgevolgd de or een ieder die irh schuldig maakt aan den zwarten handel clandestiene slachtingen prijs opdrijvingen en soortgelijke daden INVAL IN EEN GOKKERSBUURT De bewoners van de Ilbkkelaan en omgeving te s Gravenhage zijn gistermorgen omstreeks 12 uur zij het van verre getuige geweest van een Wild West scene die zieh afspeelde ir de slopjes nabij die laan Mannen ren den de hui en in ageriten in burger zonden waarschuw ingssehoten de lucht n en temidden v in hel tiimul raTsden de motoren der mntorpe iMnp De Haa e lie lecherehe deed narrtOijk een inval 111 een gokkersbuur g Nnar aanleiding iB6 in irh en dn er in de slopjes bii e Hekke laan op sti 1 it gegokt werd hadden a enten V in het bureau Buitenhof zich cm e f uur daarheen begeven Midden op trait troffen zij een groot aantal per sonen aan ged cl eli k zittend en an derdeelg chaard rond eenige tafel tjcs Men wa bezig met het zoogenaamde boksen een varnnt van he kaartspel ha tenjagen De agenten die in burger waren mengden zich onder het pub ek kregen contact en ook al spoedig een uitnoodiging om ook erns een karsje te wagen Nadat om half twaalf een tweede ploeg agenten oroppemerkt ns ge arriveerd meldde molo gernnk even later de oflicieele koms der politie Spelers en omatandeea rongen op en trachtten zk uit de voeten te maken de agenten in burger maakten ach bekene n signalee ixien lexler Sip 7i n plaats te bluven staan Toen verjchei dene m nn n daaraan geen gehoor gaven vuurden zy waarschuwingsicho ten nf De binnen de huizen gevluchte lieden werden met behulp der motor politie daaruit gehaald en al spoedig stonden allen met de handen omhoog voor een muur in afwachting van het transport per arrejtantenauto naar he bureau Buitenhof Van de 21 arrestanten had men er acht op het spelen be trapt de oveiigen waren kykers Dal met het s el groote l ëdragen gemoeid waren blijkt uit de groote l edragen die de spclei hi zith droegen Een hunner had met minder dan ruim duizend gulden op zak teiwiil zyn maat chappelijke positie daaivoor geen verklaring kon geven lipt geld van spelers en kykers is voorloopig in be slag genomen Nad It proces verbaal was npcremaakt zijn de 21 arrestanten gistermiddag om 3 uur weer vrijgelaten VFRBRniK UIT EIGEN BOOMGAARD TOEGESTAAN Het n gebleken dat hel bericht waarin onder meer werd bekend gemaikl dat in boomganrden of fruitteeltbednjven de e tgelegenheden vanJruit niet meer ijn toegestaan alsmede dat de verkoop van fruit doortelers reclitstreeKs aan consumententhans m het ge hee Ie land is verix den tot misverstand aanleiding heeftgegeven De meen mg he ft namelijkpost gevat dat het den telers nu metmeer is toegestaan vin hun oogst eendeel vixir eigen gebruik te bestemmen Uitdrukkeliik wi t het Rijksbureau vcxir de voedselvoorziening inoorlogstiid er op dnt dil onjuist isDe telers kunnfn over dat gedeeltevan hun nogsjt dit zi voor eigen gebniik nocxiig hebben vrijelijk bcschikkefi j JIET i 14 ABBFIDSVOORWAARDFN IN HET BONTBFDRIJF Bliikens de Sliatscourant v i derer heeft het College van niksl emid delairs een regeling van loonen en andere irbeidsvooiwaarden voor de werknemers in hft b ntl ediijf vastge steld Bliikens de z legeling iin de gemeenten in Nederland in twee ge meen ekl i s n ingcxleelcl owel voor mannelijke als voor vioiiwe lijke w rl tiemeis zim loonen v islgeste I I V oo manne li ke wetkneme s gaan de loonpn van l vror leeilingei in hel eersf halfjiir tct ƒ 27 M a f S voor vol sla gen vcerkneme s f 1 vror Ie b ntwer kers en ten minsle f 50 voor den chef bonhverkei Voor jrctftyve hike werk nemere g nn de o mi fÊPfr H in het eerste hilfiaar 11 ten Vrirsie f22 50 vonr e ic nt fin t k ner t Tn ee meenteklnsse 2 ziin de loonen 5 lager Fer sehemi der np eidinp Aft min nelnlie leerlingen ts e pgenomen Voor overvieik il een extra belocinine wor ien uitgekeerd Per lair zullen de werknemers 6 daiï n v icani e genieten Voer het overige bevat de rei eling 0 a eenige bepijincen betreffende leorle Thnt vnn Ie e on oc er ehris feil ke fees dagen en bt v rzii m en be reffrnde de beeir liging der dienstiw trekking De e besrhikk pg nat in op Maan lag 21 S nl mbei 1 K2 HIT DF STWTSe 01 RANT Bij Ut uit van den setielaily t ne raal vanFirn en ts iin P F val V errn li ie Ruk If 1 fn hoofd van de insoec f der bi a lii l en te Cor nt her nel I ga l van 1 Nt t ber 1Ö42 p zijn VPi7 ek eer I nnf ag R iks rite t ver leer d aan W l A van de Ven ni tvanger der d ecle belasti gen te Rottertlan mei nga u van 1 Novi i ber 1142 op llr tr7o k et V onl g 1 I Rijks d t nsf er et i d Bil on ler t heide bes en var den ecre tan ï ner il van J title rijn benoe rd ttit ub t 1 jut fficit r van J i 1 I e bij de iironc ssef tntsrprh h ukteAs itr mrP va Emp thans an blenaar van hel opt nbaar mini lelle bil de kantor Ce ecl I ten in het arrond sent l Mllrielbiti en tel ib tituiit officier van Ji stil t hij de arr orri ement rechtbank Ie I eiiw arden rni B van der Ml n II rfi s aii Me I a vat het I enbaar 1 uil ene hij de kant rï ei tcli len In hetarroi d sit nent Art te da i Bil besluit van efer secrftarl genenal van Opvoeding Weten chap en Kuluiibet ehei ining it net ln an van 21 S ptr ober 1942 bei oe d tel longltera ir in rit facu leHt der rethl Peleerdheld on orderwl s te geven in het oud NederUndsch lecht de otvtwikke Een liet IS slechia een voorbeeld dit weekmenu Ue plaitstlijke omstandifihtden zijn op hel oofjcnblik te verschiUtncl dan dat het voor iedereen te verwc renlijkcn iou zyn Het gaat er alleen om aan te toonen hoe men de beschikbare voedingsmiddelen het beste o e de maaltijden verde e kn kan Tuischen haakjes is geplaatst een groente cl wat fruit Waarmede men als men i fver een wat ruimere bc urs beschikt de md altijden kan aanvullen Na 15 September 7ijn de mosse en er wlfer Er worden maatrege len genomen om ze over de plaatsen waar ze aangevoerd worden zoo goed mogelijk onder de gegadigden te verdeelen Men profiteere van dit uitstekende voedsel Is er geen visch voor den Vnjdag dan moet een bordje pap den maaltijd aanvullen of V Peulvruchten 384 25 ir Vermicelli iflac rn spaghetti 386 100 gr 3 Oct Rundvet 48 100 Jl6 Oct Bonnen ingeleverd bijden fager Rust 4 4 50 res 250 gr 3 Oct Scheerzeep M 50 gi 11 Déc Suiker 382 1 kg r etr Suikerwerk 48 49 100 gr 3 Oct Tabakskaart 47 1 rants 19 Sept Taptemclk 1 50 2 50 114 L 19 SeptTextielk 3e erie 4HmlïO Textlelk 2e8e l rbeNalve bon Kv Vleesch 47A lOO gr 19 Sept Vleesch 47B 50 gr 19 ëepl 7eep 370 28 è 75 gr 30 Sept Zeep 370 45gr hii sh 30S pt Zeep M 28 i 75 gr 30 SeptZeep 371 250 gr wasch of zeepp 30 SeptZeep M waachp 250 gr wasch of zeepp 3uSept ToileUecp M 75 gr 30 Sept Zeep 33S 28 i 75 gr 30 Sept Wasejh en zeepp 336 250 gr 30 SeptZeep Lt250gr wasch en aaepp en 28 i 75 gr zeep 30 Sept Tollet eep L 75 gr Sept BrandstoHra Kookdoelelnd 03 KF I Fenh V Apr 43 e n Anthraciet IX I l enh 10 SeptGen Turf IX 50 stuks 30 Sept Brand tkrt DV 1 tru B 1 Eenh 11 D Ung van het recht bezien in htl Ileht v n I et trertnefansel e recht er de ii letdinc tol lie teht wtlt s hap aan dr Rljksi i ivirsltttlt It 1 liet hl dl J Ph de IVItnie Vi i In en Bil be til kkmg van den gemat hligtle vooide 1 Ijzen 1 als loegevoei tl inspetteur voor tie P Ijsbtltc sthing in a geniet i en dleivatbevregd tot htl opleggen vin turhtiethtelljkesi affen en maatregt ien in eersten i inl l tl I r A van Vuuis woi ende te W t nar Bi beschikking van den g r it I I i dt voorde piil fti is i I s In petite vtro dt PrUsliet eeisrl Ing n algeireere eliei t bt voegtllot het oplegei n van tuchtrichtelilke traffentn rnaatregeUli in eei sten aan eg It gevoegd a 11 hel iih If 1 van de f leelliig voor elcPrii beheersthing mr J W van d Poelwonende te Vot rscholen i SPORT ATIII FTIIK HM STRIJDfN AV Dr S S FN rO t BI M OHI FMI INS HA 1 NIKDrRt ANDK 7 I 1 ts J ï weidfn m h t Olyir pis h Stjlrtion A lam I ltkw Td liijd4n fctliojudei van de SS und Poiiif t Spot I it t r s Lhafl I ü ndt 1 li l k tetf t ttt n wr oudrn dp w d tiiidcn dic rnorKen om 8 i ir br t ni en en w iar van stiilddügt d ind Ui den v i d n t ijudm bij Aan hf l etnüc i tef t bS G ipp4 ui tv umi Ct r fral eufnflnt dT Pftli l Ka it r n f 1 jit ijkr wooidtn d w nnaar toei c p oken I f viK ri if te uitsUgfn luidrr éK volei K E M u er 1 i t L tha f M rtr 11 tl M SS Sri ut p K wüteM J t tl 20 r tf I I S SI iim n Ritf trr n 23 1 2 S S l set ir eis l r 4 4Ü t 1 t i I istdiette 1 Nc l iUnds4h po I D Ha Ik J IJ ï l i Nrd pf htir A tnda ï iin 38 et pferv erpen I 7 igw U Schp Gerde M 71 m 2 Sb Sch it Scl rnalfuts 4 K n Ur l SS Stu i lu v Aspeieii Ui 54 M 2 SS Hdiipf rlii f HldlUri te HKl n lei I SS Sc J ulu H 1 I in 11 M 2 Oberw D Sihp Kutsrher tsendarpbi lUn iicdfdtji Il lï Irta sec Ho gvp irKrn I SS Stii m i Richter I 70 M 2 SS Stbfil Hr i nn 1500 mrter 1 Pbl AKut te BiUn 4 m4n 17 4 s C 5 S Sluim KOKel V sprinpf n 1 SS S ur i m Hlchtter 61 M 2 SS Maiipisrharf Wisrhrwr 4 X 100 meter tUfettc 1 Ned politir D HaaR 46 sec 2 Sch P 45 MfC jOOO 11 fit t 1 SS l i t Filsch 17 min M c 2 SS Scl UlZe W jlff voor September Zondag lardappclen snijboontn rililapptny komkommersla ge stoofde peren 70 gr vleesch per perhoon Maandag stamppot rauwe andnvie ribtoppen gebakken tomaat in water gekookte gortmout met stroop 70 gr vleesch 20 gr gortmout per ptrsocKi Dinsdag aardappelen bru ne boonen appelmoes fruit 50 gr bruine boonen per persoon Woensdag roodekool seh ij n gehakt aardappelen ochijngehakt van rest br boonen 15 gr met aardapp len frviit Donderdag slaboonen aard ippclpurée gebakken tomaten V r IJ d a g aardappelen mosselen of gebakken bloedworst sla van andijvie en biet Zaterdag aardappelsoep met atsoepgroenten en watmelk klaargema kt fruit