Goudsche Courant, dinsdag 15 september 1942

N iw ftfooisdag 16 Sept 1942 ix i M COtl ANT raMNkwdai MM Chefrwltetmin r TUTER Ootida NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Ij leinden van het fiiitsche zomeróffehsief Bezetting van geheele Oekraine het Don gfibied en beheersching van den Kaukasus rrontal aanval op Sfolingrod gaat onwaarffaanbaar door Sovjotinvloed in Azii taant k f iilrf U veld aan het Rtyptisehe front In de schaduw wu t do bemanning gereed rOrbu Luee Holli jeri tIEK Iwct hen tje Btraiil 14 iwKcn bel fikon W 8 OctolxT H te nu i sji VixjT ldrf Dt Ilorto fl uiE pirkfUn lig tarii f i hlo £ lenwichoe Kk vI m feht g vr Hr Beublrm n prinia tlls s l ll te ilitaln kringen te Berlün lei fiiterca van de lituatie bU JOagnd aldn Information dat Tliriïjewlstcn in dit geMed op hel BblJk e n grooter terrein bezet Bilfn dan de Dnitichen die hier rSïe wiggen zij doorgledrongen tMJto eer wordt er op gewezen lil wanhopig deze stad wordt verlijlld door de bolsjewieken en men J OMtt dat de slag om Stalingrad gMtwtifeld een der grootste n nfUtterdste en daarmee ook bloe § fitt in deien oorlog U de inneming van Stalingrad al 1 vlug gaat als men wellipht in jenkringen heeft verwacht dan ligt un de zorgvuldigheid waarmee de fpgjtieiie leiding haar troepen in den Im lieeft geworpen om zooveel mo W0 menschen te sparen zoo merkt Wfü t Beriyn van bevoegde zijde op Dl tegenstand der l olsJewieken in trad il dusdanig dat de Russen p ifuk voor stuk doodgeslagen o worden paar de bruggen naar j bottelUken oever van de Wolga 1 if btoker kunnen de bolsjewie hoogstene no proljeeren zich nimend In veilighei te brengen r4in zouden zij zich blootstellen e machinegeweren van hun kame jln op den Oostelijken oever Dl kslijewisten staan derhalve voor Ik km door de Duitsche of door hun Idien iMgels te vallen llMUINDEN VAN HET ZOMEROFFENSIEF j k nrband met het binden afzienllmtUd ie verwachten einde van den I tm Stalingrad onuehrijft men in t klingen de doeleinden van het zomeroffenslef van dit jaar dat men in de eerste plaats de Nlag van het geheele Dongebied I de rest der Oefcraine op het oog nar het vmelitbare gebied der aarde voor de voeding der listen van zeer bijzondere bcteekll Ook was men voornemens alte rieele grondstoffen en de wapenlllrie van dexe waardevolle gebieI wt inbegrip van Stalingrad in MiiAe handen te krijgen lr het tweede ooemerk van hc zomeroffensjef noemen de j J de beroeving der liolsjewis § m na hnn Kaokasische olie Daaraan Imen toe dat deze gebieden ten tiriet alleen ontnomen worden aan tt istander maar bovendien nog gMetingelOfd bU het Duit che bewa otentieel men er in slaagt aldin de Helmstra sse den geheelen Kauka1 de even groot is als het oude Duit 3 k van den romp der Sovjette scheiden kan men reg en l offensieve kracht der bolsjewisJ ko stwaarschUnlUk is uitgescha f f dezen oorlog Iwde mogelUkbeden tot gebruik J wltsche en geallieerde troepen die IMkomen na den val van Stali igrad WI ma zich te Berlijn in zwijgen In aansluiting op het weer ichtstiericht verneemt het D N B st de frontale aanval op Stalingrad Werstaanbaar voortgaat In weer il van den plotselingen regenval Ja de Duitsche troepen de stal Tier binnengedrongen Zy leveren r zware gevechten die hoogc jwwn stellen aan de soldaten J WMt de aanval niet in een geJ Hnie kan woiden ondernomen jw door afzonderlijke stoottroeW moet worden gedaan LJ bolsjewisten hebben ieder huis Wnnenplaals en lederen tuin in Wwedlgingsstelsel betrokken hinIjS versperringen en mijn velden EjWJW en vooruitspringende deelen t lii tot sterice steunpunten ge die door flankVuur het terrein 4 eerschen Door vliegluiglxfmmen arWlerie en granaatwerpers moeten deze nesten van tegenstand rüp voor den stormaanval worden gemaakt terwyi infanterie en pioniers met ontplofbare mid lelen en vlammenwerpers naderen om het werk te voltooien Tsjoengking en de Sovjct V nle Nu de strijd tegen Duitschland alle krachten der bolsjewisten in beslag neemt en hun positie in Azië daardoor wordt verzwakt is een verrassende ontwikkeling opgetreden die naar buiten blijkt uit de afzetting van den militairen machthebber in de Chineesche provincie Singkiang of Oost Turkestan Sji Tsai en zün vervanging door generaal Mo Vao Tsoe benevens uit den groeienden invloed van Tsjoengking in deNoord Weselijke Chineesche provincies en verder in Centraal Azië hetgeen in politieke kringen het Verre Oosten ten zeerste de aandacht tr t aldus meldt Interinf uit Sjanghai Singkiang is sedert jaren nog slechtseen Chineesche provincie Als gevolgder verzwakking van het Centralebewind door de Chineesche revolutievan 1911 en de daarop volgendevoortdurende burgeroorlogen heerschten de gouverneurs aldaar onaftiankelijk van de centrale regeering enlater bracht het Sovjetimperialismein de jaren van 1931 tot 1939 dezeprovincie geheel onder bolsjewistischen invloed Het uitbreken van den Chineesch Japanschen oorlog in liSl verschafte den l olsjewisten toen nog de gelegenheid ook de oasesteden aan de Indische grens die voorheen nog onafhankelijk waren geweest van de provinciale regeering onder Sovjet in vloed in handen ie trijgen Daar thans de bolsjewisten elders in beslag worden genomen is de Chineesche regeering in staat de hekken te vervangen en den in tientallen jaren niet meer op Singkiang geoefendcn invloed te lierwinncn De laatste maanden is Tsjiang Kai Sjek stap voor stap dichter bjf dit doel gekomen Tsjoengking hoopt schijnbaar de medewerking te verkrijgen van de Kirgiesische bevolking die beslist anti bolsjewistifcli is maar ook niet bepaald proChineesch en 80 der bevolking van Singkiang vormen Vele Sovjet duikbooten tot zinken gebracht Het Finsche hoofdkwartier heeft een extrabericht gepubliceerd over de actie der vlootstrijdkrachten waarin o m wordt gemeld dat volgen s de officieele mededeeling van 1 Jtill door gemeenschappelijke operaties der Duitsche en Finsche vlootstrijdkrachten 11 vijandelijke diiikbooten vernietigd Met inbegrip van de reeds vroeger gemelde verliezen steeg hct aantal duikijooten dat deren zomer in de Finsche Jolf vernietigd IS tot 26 Dsarbij komen nog eenige onzekere gevallen waarin vijandelijke duikbooten op zijn minst zwaar beschadigd werden WIJZIGING IN RVSSISCREN RAAD VAN COMMISSARISSEN j aar Tass meldt heeft het ijcstutir van den Oppersten Raad der Sovjetrepubliek binnen Rusland de R S F S R Baussin benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van den Raad van Commissari sen en hem ontheven van de functie van commissaris voor de brandstofindustrie van binnenRus land Tot zijn opvolger op dezen post werd Prokofjef benoemd Voort heeft het presidium van den Oppersten Raad van binnenRusland Kowalef eveneepa tot plaatsvervangend voorzitter van den Raad van CommissaTiasen benoemd W0i van Orbtstuer HollaiMi ft Boerenleider Roskaiti ovjer zqn reit nsar het Oosten VOEDSELVOORZIENINO VAN EUROPA yEILIO GESTELD Zoo als gemeld heeft de Doet Compagnie eenigen tijd geleden fen aantal deskundigeh uitgezonden naar de veroverde Ooatgebieden om daar de noodige indrukken op te doen T t dezen behoorde de leider van den Nederlandschen Landstand de heer Roskam die in deze functie advfsee rend optreedt voor de afdeel ng landbouw der Oost Compagnie Op de persconferentie heeft hvf een en ander verteW over de indrukken die hij tijdens z jn reis heeft opgedaan De roeping voor den Nederlandschen boer in dezen tijd zoo zeide spr is het wedèropnemen van een hl orischen draad die in de 16e eeuw werd verbroken De emigratie nsar en de kolonisatie vatï de Oostelijke gebieden is een geschiedenis van duizend jaar die zich afspeelde in de 6e tol de I6e eeuw Nu Indië verloren is dient ons boerendom zijn oude roeping weer op te nemen Het zal in de vervulling daarvan slagen wanneer het daartoe de kracht kan vinden Het hoofdtraject werd afgelegd per speciale vliegmachine veertien dagen lang hebben wij vervolgens per auto de gebieden doorkruist speciaal de Oekraïne MUn eer ite indmk Is wel dat door den arbeid die daar i en wèrdt verricht de voedselvoonriralng van Europa veilig is getrteld Angst voor hongersnood behoeft men niet meer te koesteren Hoewel de bewerking van den ae Toestand in Britsch Indië uiterst ernstig ONLUSTEN BREHÜ N ZICH VJT Volgens den Britachen berichtendienst heef de Bntsch Indische minister van Bmnenlandsche Zaken sir Reginald Maxwell in de wetgevende vergadering te New Delhi verklaard dat de toestand in Bntsch Indië werkelyk uiterst ernstig is De onlusten slaan van de groote steden naar het omliggende gebied over In deze stre ken staat het treinverkeer voor een groot deel stil Bengalen is geruimen tijd bijna geh l van het Noorden van Indiè afgesloten geweest Maxwell vestigfie de aandacht op de zyns inziens zeer opvallende omstandigheid dat de aanslagen op spoorwegen m ver van elkaar liggende streken vrijwel op hetzelfde oogenblik waren begonnen ITALIË PROTESTEERT TE LONDEN De Italiaansche regeermg heeft naar van bevoegde zijd te Rome wordti medegedeeld wegens het tot zinken brengen van het Italiaansche hospilaalschip Arno een formeel en in zeer scherpen toon gesteld protest aan de Bntsche regeermg gezonden Het protest is door de Zwitsersche regeermg aan de Britsche regeering overhandigd De Italiaansche regecring behoudt zich voor alle tegenmaatregelen welice haar gepast voorkomen te nemen ONDERSCHEIDING VOOR SUCCESVOL JACHTVLIEGER De Führer heeft de hoogste Duitsche onderscheiding voor dapperheid het eikenloof met de zwaarden en briljanten bij het ridderkruis van het ijzeren kruis aan Isten luitenant Hermann Graf als vijfden officier der Duitsche weermacht toegekend Graf heeft met 172 overwinningen in de lucht van de jachtvl ieger van alle tijden en landen het grootste aantal vliegtuigen neergeschoten Hij is thans escadrille kapitein in het jachteskader van majoor Gollob die met 150 overwinningen eveneens drager van deze hoogste onderscheiding is DUItSCHE VLIEGTUIGEN BOVEN ENGELAND Van Duitsche militaire zijde verluidt daf Duitsche gevechtsvliegtuigen vannacht belangrijke militaire doelen in Ooit Engeland met brisant en brandbommen hebben aangevallen Alle toestellen zijn op hun steunpunten teruggekeerd REDE VAN BULGAARSCHEN PREMIER Minister president Filotf heeft Dinsdagmiddag voor regeeringsvertegenjvoordigers hoogere ambtenarcm geestelijkheid en weermacht een rede gehouden daarin hij o zeide Alle nationale krachten van Bulgarije moeten worden opgeroepen om den strijd tegen het bolsjewisme tot aan de overwinning door te oeren Ten opzichte van de buitenlandsche politiek is het lot van Bulgarije volkomen met dat van de spilmogendhedcn verbonden en er bestaat geen twijfel aan de oprechtheid van deze siimenvverking thans wordt de oorlog tegen de plutocratieën en t bolsjewismei gevoerd om een rechtvaardiger ordening in de wereld op te bouwen Bulgarije heeft aan eigeq lijf de democratie van Engdand leeren kennen BiaBBaBBBEBBBBBBaBBÜ HHBa gild aec tal een beginatadimn verkeort werd reeds veel graan geoogst a m dea bevredigende hoeveellieden boter bereid l d Oekraine ging spr s belangstelling voornamelijk uit naar twee dingen ten eerste den oogenUikkeiyken toestand van de grondbebouwing en ten tweede naar de overblüfselen de res tanten van de vroegere fJederlandsche kolonisatie JUfat de zoo hoog geroemde zwarte aarde Ijetreft daarover is veel gefantaseerd maar wie de werkelijkheid aans ouwt dien zou de moed in de schoenen zakken Men ziet niets dan e n elndelooze troostelooze ziellooze steypen wereld zonder boomen beplanting of tuinen met hier en daar slechts een art eidershutje Toch is de grond er goed Hij bestaat meestal uit leem en zand met e n flinke laag humus Hü wordt bebouwd zonder kunstmest Een bewijs van zijn vruchtbaarheid leve reeds het feit dat de opbrengst thans reeds duizend kilogram per hectare bedfSagt Spr ontmoette hier zestien van onze Iweren die een half jaar geleden daarheen waren vertrokken Zij hadden zich prima gehouden en oefenden liet toezicht uit op de bewerking van groote strooken grond Een Duitschfe boer was hier belast met de controle ove een gebied van niet minder dan tien duizend hectaren Voorts vertelde de heer Roskam iets over de oude Nederlandsche kolonisten die naar Danzig trokken en 140 Jaar geleden ook naar de Oekrafne In 1920 zouden er daar nog 120 000 menschen zijn geweest die afstamden van deze Nederlanders in hoofdzaak Doopsgezinden hier Mennonieten geheeten Hoewel in Rowno hiervan geen gegevens voorhanden wa en trof spr in Chortitza het eerste sté unpunt 140 jaar geleden de eerste overblijfselen aan De afstammelingen der Nederlanders hebben hier circa 900 000 hectaren land bezeten In dit gebied hadden ïjj vierhonderd scholen opgericht en naar verluidt zijn zelfs talrijke laiMMjouwn chinefabriekcn daar aan hun Initiatief te danken Wat by allee het meeste opvalt is de geestkracht die door de Daitschers ontplooid wordt pm alles op gang te brengen Natuurlijk hebbep w i tijden onze reis ook zaken gedaan Wat het af te werken program na lietreft in de pekraine hebben w e by Rowno een proefboerderij overgenomen die zal worden ingericht als scholingsinstituut Over vier weken hoop ik daarheen 50 man over te brengen die zullen worden opgeleid om op een grondgebied van 5 000 hectoren als Stützpunktführer te worden Ingezet B j Wilna hebben we twee bedrijven overgenomen groot 150 hectoren met W6lker exploitatie eveneens als opleidingsschool vermoedelijk 1 October zal worden begonnen Kolonisatie eerst na den oorlog Boerenleider Roskam wees er met nadruk op dat het bij al dezen arbeid niet gaat om een kolonisatie Deze kom ecrsf na den vrede aan de orde Immers het zou niet fair z8n terwiil de soldaten nog vecjiten den grond achter hun rug te verdeelen Het Nederlandsche boérgndom heeft riet alleen het Nederlandsche volk gevoed en dat is een prestatie op zichzelf maar zich daarnevens een eeuwig boerenrecht op grond in het Oosten verwerft Ik kan u verzekeren aldu l loot boerenleider Roekist iZil v te Kikiting dat onze boeren ten aanzien der uitzendingen dan ook zeer geestdriftig gestemd zijn Z j zien er het belang zeer wel van in Tien jaar geleden waren er in on land 80 000 lïoeren die geen eigen boerderij hadden Bij invoering van een boereperfrecht in NederlandT waaraan door ons wordt gewerkt za wellicht 8 tot 12 hectaren per boer noodzakelijk worden geacht Duizenden IxVren voor wie geen voldoend land beschikbaar is bieden de uitzendingen dus perspectief D mislukte Britsche landingspoging bij Tobroek Twe £ MuiserSy oièr torpedojagers enkele torpedohooten en corüetten vernietigd of buiten gevecht gesteld Zware Engelsche verlie2 en aan dooden gevangenen en oorlogsmaterieel Het hoofdkwartier der Duitsche weermacht meldt in een extra bericht Die Britsche troepen die in den nacht van 13 op 14 Septeifaber met gebruikmaking van lucht en vlootstrijdkrachten bij Tobroek geland waren zijn in nanwe samenwerking tusschen Duitsche en Italiaansche strijdkrachten na een iwaren Aiellen strijd vernietigd of gevangen genomen De vijandelijke oorlogsschepen werden door kustbatterijen en luchtdoelgeschat eèder een welgericht vuur genomen waarbij drie torpedojagers eenige kervetten en talrijke landingsbooten tot zinken werden gebracht De daarna in Oostelijke richting wijkende schepen werden aangevallen door afdeellgen van de Üuitséhe en de Italiaansche luchtmacht die twee kruisers een torpedojager en erscbeidene motortorpedoboeten tot zinken brachten Andere kleinere schepen werden zwaar beschadigd Duitsche mijnvegers brachten een Britsche motortorpedoboot met 117 gevangenen in de haven van Tobroek Negen vijandelijke bommenwerpers werden neergeschoten In totaal werden 576 gevangenen gemaakt onder wiSe S4 officieren Bovendien verloor de vijand een groot aantal dioden Een oWvasgrijke hoeveelheid oorlogsmateHèel werd bnitgemaal t Ondet de gevangenen bevinden zich talrijke schipbredkelingen van de tot zinken gebrachte Britsche oorlogsschepen De eigen Ternezen ilJn gering AANZIENLUKE GECO IBINEERDE OPERATIE Naar officieel te Rome wordt meegedeeld was volgens de bij de gevangenen gevonden operatiebevelen het doel van de Britsche actie een gelijktijdige landing ten Oosten en ten West i van de haven De Engelschen wilder daarna van weerskanten de reede van Tobroek bereiken zooveol mogelyi schade toebrepgen aan de havenwerken en de in de haven liggende Kchepeti met speciale middelen tot zinken brengen Voor zoover op t oogenblik va taat werd aan de actie deelgenomen door twee kruisers verscheidene jagers en duikbooten en een aanzienlijk getal corvetten en motortorpedobootcn Dp poging had dus het karakter n n aanzienlijke gecombineerde Operatie Zij werd voorafgegaan door een zeer heftigen luchtaanval die van Zondag 21 liur tot Maandag 30 u duurde Daarbij lieten de Engelachen nl t minder dan 500 bommen allen terwijl de vijandelijke schepen haven en stad onder vuur n men Kort daarop volgden de lamlinfjen i d baal van Marsa el Aoeda westelijk van Tobroek en in de baai van Marsa el Sjiaoese Oostelijk van Tobroek De Westelijke groep werd onmiddellijk tegengehouden door de plaatselijke verdediging terwijl de Oostelijke groep die goede landingsmogelijkhed n had over een kleinen afstand kon oprukken Toen echter werd deze afdeeling overweldigd waar bü zij gevoelige vcrhe en leed D overlevenden werden gevangen genomen Het eerst trad hei marinebalaljon Saii Marco tegen da Engelschcn op Dit o tving weldr teun van andere marinetroepen en luliaansche en Duitsciie troepen tiit TObroek Volgens het verdedigingsplan werden ook per auto troepen aangebracht die ecliter niet in den strijd behoefden te ward i geworpen Zware scheepsvcrliezen De Duitsch Itahaanschc kus t en luchtdoclbatteryen namen onmiddellijk de vijandelijke schepen oncfSr vuuE 3 jagers en 7 aviso s werden tot zinken go racht een kruiEcr en 2 aviso s bc schadigd Toen de schepen zich te 9 u terugtrokken werden zij achlervolgd door Italiaansche en Duitsche vliegtuigen die een kruiser een jager en verscheidene aviso s tot zinken l iach teii Een lichte kruiser werd beschadigd Onder de gevangenen bevinden 7ich een kapitein ter zee en een Amerikaansf i joum alist Naar het D N B van militaire zijde verneemt heeft de landingspoging tot gevoelige verllcïen vonr de reeds sterk geslonken Kngelwhe stri dkraebten geleid Twee kruisers vier torp dojager verscheidene torpedobooten eenige corvetten en talrilke Tandingsbooten zijn niet meer beschikbaar voor v i dere v ke eperatie in de Mif dellandsehe Zee De9se wtik U ét Niet alleen voor u maar ook voor uw medeburgers of dorptgetiooten dient gij te zorgen dat uw woning s avonds poed verduisterd ij Wij laven in een tijd on oorloB d i een tijd Ban sterfc ueroroot lerejispeuoor Goed verduisterd goed beschermd Denk aan het tijdig verduisteren W ANNEER men s avonds na zonso pdergang door onze steeden en dorpen gaat constateert men vrijwel overal ddt door de lange lichte zomeravonden de menfdien vergeten hebben dat er vep4utsteringsplicht bestaat Er blijft licht l randen in een achterkamer waar men in een kast in een donkere hoek iets t moet opl ergen Hei licht straalt een uur later door de voorkamerramen breeduit op straat Het was een gezellig avondje Reeds oin 8 uur verdreven de schemerlampjes de naargeestige regensfeer an buiten Al pratende werd het tydjtip van zonsondergang vergeten en het licht schijnt in d edonkerte ongehinderd naar buiten Het was warm geweest binnen Tot laat in den a fond was men achter goed verduisterde ramen bijeen geweest Niemand had echter gedacht aan het groote openstaande tuimelraam waardoor fel licht naar buiten scheen Gasten werden uitgelaten Even maar knipte de vriendelijke gastheer zijn g nglicht aan meende de bezoeker een dienst te bewijzen Even maar golfde een breede lichtbaan over den eg die allen verblindde De slaapkamer verduisteren zij niet daar hïd men practisch geen licht noodig De ♦ dunne overgordijnen sluiten wai genoeg s Nachts komt er luchtalarm zij staan op en ontsteken licht dat door de dunne gordijnen overvloedig in de duisternis dringt Een lange rij var nalatigheden van handelingen leidt overal tot ernstige ondoordachte verrtuist erin gsovert redingen Al deze tekortkomingen leveren voor uv omgeving een ernstig gevaar op Dan wordt het nu het donker weer noeger invalt thans tijd om zich voor het ontsteken van licht eerrt er an te overtuigen dat ramen en deuren licht dwht geslqjcn zijn Het eersT even licht een ver chi ins dat zoo vaak geconstateerd wordt voordat men de lichtafscherming aanbrengt is reeds door de felheid van he VTij uit lralende licht in dit oogenblik een ern ïligp eevaarsfacto voor V geheele omgeving Waarschuwt elkaar al poede buren wanneer er per ongeluk licht zou blonden De politie heeft strenge orders Zij waarschuwt niet meer Elke ai ond vermeldt uw krant wanneer gij moet aanvarigen te verduisteren Vergeet dit dan niet Een gewaarschuwd r ensch telt voor twee focit tn wil i eet t i i O óen VÊlKKVWXW X WK XV l a Zon op 7 16 onder 19 52 S Maan op 15 06 onder 23 59 S Men U verpiichl ie ver 8 duisteren van zonsondergang é tot zongopkomst Lantaarns van voertaifjen Lantaarns van voeriaiRen f i moeten een hali uur na zona i é ondergani ootatoken worden V i l i l l M I 1 W T W11 H m KÖENRAAO VAN DIN ARBEIDSDIENST