Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1942

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1942 atts Mm JU t tot i aiB r tüden AmngmcovtLJuri wbmterhulp ét iMtete maai u d e m uni aan fonnubefvn voar winteriiulp uit kwartaah lëig Traagb erelkt Voor de buurtschappen Cïntnon en O0 t MlliHIIW den in het advieabureau Moeder en KlndT lm nwihiria t ti t e daMr Bnln en ifel van 10 12 uUr s ochtends In buurMbap Weet ctin anvraaftorraalreren bij de Wijkhoofden verknjakaaï tuischea 18 en 2 uur a nd Wm VbH mH Bam D dezewtltlwolden ligt bu het plaatselijk bureèu H V D W ak Nieöwe Havaa 3tê tokct 1 ter inzafb D tMiwmgtormulitrm moelan volIedi ingevuld uitcriyk op lOaaiidae tl a 0tnakK vóór il tttimt fi Centrum en Oost vóór 12 uur West V j6r 20 uoc aan het sdm van afgifte terugbezorgd worden Een latere indiening heeft wrtahMtiBC r t fecrate dairimg tengevolge De op tyd ingediende lanvraagfomnrtieren gelden voor het geheele W H K seizoen Men aerge er dus voor det de aanvrage op tüd binnen fs LaiUsU büxondere kerk diemit van Jeagdraad DS TOirw oma jaar xoNiNaBUK SOMT JESeS IS OVmWINNAAIL I vai b één blQ verwacMeB Van de setie bözondere kerkdiensten reorguuseetd door den Hervormden Jeugdraad hier ter plaatse j girteravond de St Janskeric de laatste gehouden Ds H C To iw Ned Herv i redikant te Leiden l eidde inXeea druk bezocht dienst het onderwerp JIet Konix kr k komt Jenis is overwionaar ia Na bet gt aaec nath nielqk zingen van Gecaiig 14 opende de predikant met gebi d n las vervolgens een gedeelte uit Markus 13 vers 1 tot 13 en Ononbarin ea S van vei 9 af We leven vinR sprdcer aan in een irron en tirid die one ala hel j ware wakker schudt Honderden vngen rijzen in ons c waaoender de vraag na r de toekonict wel één van do be lanoukste is LevcA wü omdat het me anrtTï kan of heeft ons leve een vast do t En wat is dan dat doel Voor he die zich achier Christus acharen is de toekonut één blij verwschtcn van Gods ftminkrijk Door heel het Evangelie kbnkt de i proenGel oft en verwacht alleen Hem Hij heeft recivt op onze tehoor aamheid dsar Hii zich vrijwillig voor ons teli offer gaf en d zoendood stierf Door Christus üirfen en sterven o5enbaart HU ons de komst van Ziia ryk H t groote gex aar tjestaat dat wii do al onxe aardsche besloaunCEingen in hesla enomen vergeten ops volledie aan Hem over te geven J ist het voortdi remf verwachten van Christus die cschatolon sche gpanrin in ons leven ia het reheim waantnor we onder moeilük te omstandigheden nirt zu n bezwijken Aan h t einde fat tevens hef berin der werekt zal z n ral zfln groote ba hartirteid ons bUiken Jiha nesL de oude aoostel leert ons doo iHn vi iomen verstaan dat de itWfd voor € oj s rtjk le r zwaar zal jii n T n ie dn n is i rners opsins grpotale treik en hat Ook wij doen daaraan loo dikwijb nnee wat eer eP nde kan er r i l ont itaan alleen door het recproken woord Welk een inon ler chiie wanen in bijvoorbeeld de le en de vi rdachtmakin f Ts t inj 4 tnr h sf Hter dan Gryï eigen Zoon en krijgt deze vorst der du t mi dan toth het laatst woord Maar dan wiist de aiener Johannr ong door zión laatste vi oeTi oo Christus die ve boven alte booze machten taat als overwinnaar On Golgotha vrerd satan volkomen versloten dif moeen we niet betwvfe Ier dit moeten wij gelooven en in dit ge iof kunnen w rtistie sterven De verwarhtine Pods eeft ónslevensdoel Zija riik Wift tot ineeuwigheid en in de moeiltikste omsfan tandiphedpn kunnen ve lofzin genrt met oogchevea hoofd Hen tegemoM treden i Christus wederkomst oo de wolken Js ons bohoud en aMus besloot sprdter Diet satan maar Jexus Christus heef he laatste woord Na het remeefchappeiyk zingen van hef Gebed des Heeren Uu koninkryk koom toch o Heer Ai werp den troon des sat ins n cr wc d deze dienst met gebed gesloten Pe vragen welke naar aanleidmo van deze diensten ingekomen zijn zullen in een soecialen diens door ds J J BuAeK fVreformeerd predikant in HerstcM Verband te Rotierdam beantweovd worden tlulia Theater Eeps op n nacht met Lili Muiat ne LiMm KMxf In wig thébl en Luci Big ehl Mtki vang 815 w Zondag vanaf 9 30 uur ResBle Bieaeoop Het lied der puszta wet AltUa WJrfaiger ca BeUeaaarie Hatheyer Aanvang 8 15 uur Zetcrdfc vaiöaf S uur Zondag vaaaf UO uur Zaterdag 2 uur en Zondag 1 30 uur Een wmtemachtsdreom met Macda Schneider S Mn ku ataaBaap De vddlMbt ia het Oosten Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf S IQ mir Set 74 aar CB 28 Sépt 2 7 30 Wr Kunstaün Variété Arbacus met Albert de Boojr Arti cus mr Coidl en aodereo It Septus aar Jackthata JKMtJe FMtnneg Veilmg van matorbootjea en teeiaÜcs door deurwaarder B van 28 Sevt 11 aar Cetdrah Praatje 3 Knake uit Ro terdam over dè handbalsport voor vereeniging K3 0 a Sopt U aar Bc Zalau Openbire verkoopiog onroerende aoedcren deoT aotaria J van Kiranenbuig 21 S pl UM aar De Zaha Algcmeenevcrgadeving van aandeelhoudersKV tot aanneroieg van werkenwortieen H J Nederhorst tt Rept 7J0 nar CtttUoksal biUartvar anfglng Ter Gaaw Eattcnajaccl 63 Algemeene vergadering district Gouda Ned Biljartbondl 22 8 it 7 3 mr Bet Blanwe Krab lieden v gadermg Ned Chr Vrouwenbond inleiding mevr A Knoppers Valkenier over Jm Cïodes kracht voorwa art Sept 7 30 nar Reanie Algemeeneledenvergadering Het Groene Kruis Sept 7 30 uur Reunie fqrer Bijeenkomst Scheidsrechtersvereen groepGouda lezing W H A Burgwal nit sGrttvenhage over Waarom Airori Ik scheidsrechter 23 Sept S 30 aur De Zalm Ledenvai gadering vereeniging J e Ambacbtsscfaoot voor Qouda en omstreken 21 Sept 7 30 uur Nieawe Sctoawbarg Opvoenng klucht Oh oh oè oh Aurora door Amsterdamsch Teoneelgeselsdiap Jan Noojr tt S pt 7 30 aar Weawe Seheuwbarg Atnapola s muzikaal polet met de Bobton Flippers de Ambassadeurs llieo v a Vyn Yolande Jacques jSerlach Pim L Grand en anderen 25 S t 1J5 anr Garef Kerk Orgelbespeimg Feike Asma ATOTBEKSHSDIENST Sleedt geopend dci aachts aUeen voor recepten Apotliefk E Grcndd aUeen Prins Hendr kstraat 15c Sokophouders Oversfijtbaie kwaliteit Frans van Camp üMiM iaiii VAN AlXn WAT ONTVRBEMB VMb pa ploia en dgaren Gp de Mark js gisteren ten nadeele van een kaashandelaar uit Uoenkoop em rqwiel ontvreemd dat de eigenaar Mnder slot of toecicht tijdens de wédcmarfct liad neerge et Uit een portiek van een woning aan do Vossenburefakade u een parapluie w genomen welke de bewoonster daar had neergeze Uit een winkel aan de Oosthaven Ün 5 garen van twaalf cent en 35 van ze cent ontvreemd DISntDHinESTAMKAART ACBTBX GKBMIBBN Bij zón vertrek naar het buitenland had de 27jarige timmerman W D altiler vefauimd zijn distrlbutiebeschdden waaropder z n stamk in te leveren Zijn verloofde de 23jarige mei M J de V te Haastrecht haakie op de stamkaart geregeld de nieuwe bonnen waarop zij levens middelen kocht en haar verloofde af en toe een pakje stuurde Tegen beiden IS proces verbaal apgen ikt W MAS OBUEDKN Uit een advertai e Sy nia De recti van bovengenoflui murfehgaatlBi ha keatt de ié den bonorairen leden lieleefdelijk teberigten dat u t hoofde der bestaandevacature van orcbest ir teur de aan vmr dar urtcti Wi t IM enoctttfênr l 18a7 68 tQt nadere kennisgeving wordtuitgesteld De directie van Euplumia lu Spiuyt C van VMii X Be ua alai nft cooiati sarissen iAAjr Mnin pN I leden van de vroegi W Ben aantal leden vin de vroegere Chr Geref Crcmeentc in Gouda liel ben zich teruggctrdkken en ender leiding van ds De Groot van Widdinxveeit een eigen kcrkcraad opgericht Deze kerkeraad houdt ainds eenice weken godsdienstoefening in het tokaal van den beer Maaskant ep da Turftoarkt tui e Noordcifccik Br IdiJken uit taat attdtje nog e i b iaandcrhedai a er d gebouwen De zaal dateert van 1811 en ia op 19 Januari 1882 voor liet eerst grimilkt geworden door ds Wedcrae er uit a Gravenhage De Noorderkelk ia in 1888 gebouwd 17 Februari 1888 in gebruik genomen 2 JAAE GKUEBBN In de voortzetting van de jaarvergadering van den Goudscben Voett albond werd tot secretaria penbingmeester wegeijs bedanken door den heer J M Hardeman grt ozcn de heer M de llol en tot commusana vrai het bestuur de heer M Backers Bcslotm werd pogingen in tact werk te stellen ein doi neer W de Ruii ter te doen teruginanen op ztjn bestutt om als voorzitter te bedanken aoodat bet bestuur dan zal bestaan uit de heeren W de Ruuter voorz M de Mot secr pennipgm W Sanders A M Back n L Verstoep en J liuldieiT conginissan sen Bovendien zal aan bet faeatuur toegevoegd aKwden Is coropetitteleider da heer A J Vetmentai Ondentetming daalde na April IS50 K e MABGARXNK EN VBT VERSTREKT De gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek betreffende de ondersteuning met geld of mél levensbehoeften ia bat tweede kwartaal 1M2 ingevolge de Armenwet verstrekt door de gemeenteUjke dieastoi van maatschi ipelyk hulpbetoon vermekien over de iMraoeiïnCesi te dieier stede liet volgende Op een bevolking vaa 351M personen op I Januari 1942 werden te Gouda gemiddrid per a nk min of meer geregeld ondersteund metftgeld of met levensbejioeflen gednneftin April 3 8 Mei 351 Juni 335 alleen rcmenden en andere personen uit eigen hoofde ondersteund in AlOil 189 Hei 160 Juni 155 De uitgave voor Btia of meer geregelde ondersteiuüng roet geld of met levensbehoeften bedroegen in April 23 2M Mei ƒ 14 418 Juni J 14 294 totaal uitgaven in het tweede ƒ 1 814 wat in veHwudingscijfers nee komt op ƒ 1409 per duizend der bevolking en op een gemidddd bedrag van 1 7 83 per ondersteunde partij per week Voor alle gemeosten v 20000 50 000 inanmers inn dcae verhoudingseQfm resp 11 80 es ƒ M en VOCHT alle gemeenten van 20 000 lOftOqp en meer inwonen 38 36 ƒ 951 Het aantal losse giften wai n Aptil no Hei 92 en Juni 83 De uitgavenvoor losse giften bedroegen in April f 1053 Mei ƒ 725 en Juni f 445 toUal ƒ 2233 gemiddeld bedrag per losse giftƒ6 44 gemiddelde gemeenten 2D00O 50000 inwoners ƒ 7 99 en gertieenten 20 OOO 100 000 en meer wonetéƒ11 34 In April zijn hier aan armtestigcc en crisiswerkloozen verkocht 1179 kg margarine i 473 ig vci tegen betaliag van re 0 44 en ƒ 0 45 per kg ONDKRBODD VA DBN WILENS De commissaris der provinde heefteen ontwerp opgemaakt van een wij zigingslagger dar wegen waarlHi mverband met de ovemcning van denzandw GoodaGoejattverwelle vande bebwrcommiine diior de gemeente het oqdtfhoud van étm Willens en degedeelhB va den Oecj nverwelied k dal t i de conunitu berustte op de gemeente overgaat BENfflBONG BU DK BCLASTOfGEN De beer R H Staal rijksklerk op de inspectie der belastingen te Gouda IS benoemd tot adjunct commies der directe belistingen en accijnzen WOr MI F GfLUK wit SEUCELO SPAART lUN 2ICH DE ANGSTIGE OOGENBtXCKEN VAN ANDtREN OVER CELDZORGEN wiet VOOkSTILlEN HIJ IS CPNAPfUD TEGEN VERRASSINGEN EN ONVOOIW ZIfNE UTGAVIN or GOED GHUK KAN MEM MET BCHJWENi DE JUISTE VV 6 CUEGELO STAREN DE R3KSP0ST A I l SPAARBANK l S ORT ILJABTEN ANTI rOEBEL WDI IVISSBI BRKER I 36 tS lata op De Baala Het en achterstand van tieo ponten ving De Doele Woensdagavond wederom den strijd aan tegen AntiI oedel De JQoele pelen waren bqzander op Seef De eene overwinaii g kwam na de andere en het leek wei of XQ hun achterstand tot twee punten ïouden verkleinen Maar Van Oosten redde ót eer van Anti Poeder door iB avn nastoot eoi fraaie serie van 40 te behalen n daardoor leinise af te dwingen De stand was nu 30 26 B jw ndere prestaties werden die avond geleverd door J Chns en A v BBuideii be faun parCoen b 15 beurten beëindigden Met dien stand vingen g teiavond de slotpartijen van den wedstrijd aan Ifaar nu toonde Anti Poedel de meeste wedstrydroutine te beiitten Zonder bijzondere prestaties te leveren wist ZIJ drie van de vier paxt en te wuinen en zoo de overwinnig in de wacht te sleepen De emdstand was 38 28 voor A ü PoedeT Na afloop werd door den heer Van Loon vooraitlcr van De Doele de wisselbcker met een toepasselQk wo d aan Anti Poedel uitgereikt Tevens is voor deze wedstrqdea eei medaille beschikbaar gesteld die na afloop het telgendom van den verlieier wordt als blflvende berinneruig aan de vnend chap tasachcB de vercenii gen De uiMlaeen kiidden ar brtii sjno3r jn p H Engelhaid a IS 8 2 40 0 J Chris 110 tf U 7 33 2 C Stolwijk 52 25 9 2 00 0 A Happel 4 2S 38 3 76 A v Maidca 31 19 8 2 53 W v Ontcn 82 I 40 S 48 H Heil ai 33 8 0 M G V Ktttica 15 33 4 0 79 W V LMa 7 3 2 31 J FeiU Xart IS 2S 33 4 13 S V BMxa n 3 8 1 S4 J Ferwerda 56 39 5 1 48 D de JOBg A V Hoo 44 B f 1 91 75 2i 14 3 26 J de Brain 34 3 6 0 87 6 R de Jeag 31 9 0 79 ï KEiK El SCiOOL N 4 HMT Kcfk BuMoi d 1 TI SlMbMbt t U VuwHaar Taarkurg 4i A v Boena te WuHvrfeL AaxcaemcB aiar Bn te Wmrik telM dl H de te Wmrik HUMT LtaMliotcn cauad e A V WM te GortaclMm r Naar IktdMradiktï caad A H C JacvlM te Buitfnvtn Bcila t nar Baamhnisia s t W v d Uada Ie tCMw k Gerei Kerken Bedaakt r t Blayhad ds H Voael te Amsterdam Chr Geief Kerk Tweetal ta Vteardiiisvn dB O Drtessen te Rotterdam Zuid en da K Groen fee Botl rdam Wcat Baroe a aaar Arfihena da S v d Male la Rotterdam Centrum TytenigiBg vaa aai Mtnistcn opgoricbt Ond l dia vand ban J van Nbordt hield de atS Boskoop van de Ned til voor Tuinbouw en Plantkande m Neuf een algemeene vergfdering De voorzitter deed eenige mededeeliagen over den tu nbonwcwrsu Er hckKeB lit 34 leerUngea laten schntfvan l rw 14 c i klaten zidv opgaven voor den cursus aanleg en xiaderhoud van tuinen Voorts werd mcde adccld dat enkele oud curtiateo het initiatief genomen hebbep een ver eenigmg van oud cujrsisten op te richten onder auspiciën van de ati Btêr kcop der Ned M r van Tumbonw en Plantkunde De beq i kiaig vm oicekomtn ptantonmateriaal had wederom een leerzaam verloop De uitslag is als volgt Giebr Verboom 14 punten D Veerman Jr 12 J Boor Gi 12 D J Hendriksen 7 P D dijker 9 J Mosari 7 J Hendriksen h Konun 10 KI V rlieom 18 en J Venema 8 ONZE VOIMBUi IN IWZSN TUb tBniaaaateUiag g aaf ea d l De bekende tentoonstelling Onze vaetiing in deaen tqd uitgaande van de comiiiissie voor hüishoudelöke voorhehling en gezinsleiding u thans in Bodegraven en werd Donderdagmorgen do6r burgemeester G R Vonk geopejid Ben inleideaÓ woord tot de tentoonstelling die zpo duldelük en overtuigend voor zicnzelf spreekt is feitelük overbodig akfus de burgemeester al moest hu daaraan mmiddeiUjk toevoegen dat het onderwerp van deze expositie in onzen tüd geenszins overbodig kan heeten veeleer het tegendeel daarvan De rondgang die door de aanwezigen ofider leiding van mej ten Haetf werd gemaakt bewees dat ovey het hier gebodene geen woord te veel is gezegd voob bcn rOTjmnuma Whistnattt J vy K te Bodegraven had de verbetering van een straatje onderhande Daar had hij straaïsteenen voornoodig e die had hij met Akbans niet genoeg Haar het Rijk had er wel en van de partu die er lag had van K zijn ieei genomen voor ïtjts straatje Hij beriep zich er nu op dat hq geen straatsteenen meer kon krvgcn doch de Officier vond dat excuus niet geldig genoeg zoodat hij twee muisden gVvangenisttraf vorderde De Haagsche pt tiercchter volstond m verband met het blanco s afMad met ƒ 1 40 boete sufaa 20 dages hechtenis op te leggen BORGBUJjnE STAN Geboren Agatha Maria ét van P van Tilburg en N de Boer Janneke CenÜena dr van H Slingerland ea H G van dier Veer Joris zn van J van d T Wind en N Zonnevrid WiBiebnina dr van J A van Leeuyen en W Pels Diana Nicolita dr van C Thawp ca J Schellingerhout Getrouwd F Kasteleija 33 ir CB A de Brugn 33 jaar Overleden Jac van Akca W jr LpOr BIR BEVOUONfi Gevestigd M GrootkasiSn van ZwoUe A Koudijs en gcsin van Barendrecbt A W Meoers van Noordwvk W U Nobel van Gouda J G B inuller ea echtgenoote van Rotterdam A Baaislag van HefleL Verirokken C Nbordheek cAtgenoote van C G r Ifcbben de toiijn naar OudAlblas C J Veelênturf naar Haastrecht G C Welzenis en H van Euk en gezin naar Oudcir nistel G van Gh el Grothe naar Arae foort M P de Jong naar Warmond A Kooistra naar Wassenaar R P Steijn naarCionncbem P E van der Werf nawr Woerden A S Hcukoop naar Braoielo Gevonden pay schoenen lios sleutels roienkrans en armbandje Verloren zijn om een portcmonnaei Met ƒ 14 ca een p ai1ffettillc met ƒ lOT PREDIKBBtWnN TOOK ZONBAG Geref Kerk IA uur en 6 a Ds Dam Ned Herv Keek es uw ds Klo sener Evang Luth Gem 10 uur ds Babnmuller Geref Gem IA en 6 uur leesdienstVrijdag 7 30 aur ds Ltgteilwrg vanVlaaedingen l Evang Kring Beursgebouw 3 30 uur de heer Sevensma van Amsterdam uuri nw hewiB J oageval kont Wèl tegen t finaaateei VERZEKEOINC MIJ SNEEK Tvl 2234 daarvan Ken polis vanZeyrsPen Jke OogevallenTenekertng d ktT rlMs kV varimtav Maaw en alle andere ongevallen hoe en ÏT ook reroorzaakt Wlmaakte icohTvetUgingl zeer lata ffWitol ZtTJt dagdUkacha angwwJiHa mb vu achuwtng tegen uitstel vnu wodaac kUkhtinceol AANVAASDDIC TAN AMBT Onae plaatacaaot de beer A H C Jacobs die z n benoenung tot bak prediker bö de Ned Hervonndra mcente te Uaaraaeivaacnain za 2a dag 37 SepL slJ UA zqb ambt tt rda iageldd AA6MBB POUtURECBTSa ▼ eitroawte geaekaadea Dat A van O te Boakoop het trouwen van z n patroon genoot w t bewezen doordat hij uit de slaapkama een stoel mocht gaan halen M denzelfden dag tiewees de man dat lid vertrouwen misplaatst as dnt 4 het n acht k astje tip de alaapkamer nj hu geluk het zilveren borloee van da haas mee Nu stond van Q terecht voor deiHaagsche politirerccbtcr Oe ofüuqvroeg twee maanden gevangen stnlDe politierechter gaf die stxaf nun deed er de toexegginc bq voor t i n advies bu grati ala dw erdiKvraagd Boskoap PKEBnCBBVRTBM ▼ NMt ZONDlIt Ncd Herv K ik M ea 6 uur ik JacAha Gcfcf Kerk 1 ca 6 uu da Vw ig Stoel Chr Geret Kerk M en 6 uur dl Kleiaen Rem Kerk voor Vriji Hervormde 10 uur mcj ds Thaaasen Gei1 f Kerk vja KTcs S uur k dienst ZONBAGDUNST BOKTOREN A S Zondag zal de Zondagsdier ftdv doktoren worden waargenomer doet dokter A J Zwaj endók telef J55 COOP VEKECNIGING DE BOSKOOPSCai VEILING 17 Sept JUntm per bos Oran Triumph 46 80 et Pechtold 1 80 211 et Duisburg 1 25 et Bnaiclif at l et Augtiat Noack 5 1 10 et Bu gly 1 6O 2J0 et RosalandM 1 i i i et Hse Poulsen 1 3fr 1 60 et 4a Olsion 1 0 lja et Hadley 1 70 AI et Kdith Helen 2 0O 3 00 t font 1 10 2 00 et Dcni Rijkers 63 1 Ü et Gemengde rozen 30 45 et Diversen per bos Clematis Duraiè 46 70 et ld Prins Hendrik 2 1 t Troa Chrysanten 22 36 et Da u s soorten 18 22 et Sne iyirbesser 21 et Astera 19 et Cbyaanten gr blo 2 10 et tree CbijfUi em pet tak li H cent HJUtrecht rBBOfKBEVRTBN VOt ZOVntft Ned Herv kerk 10 30 u d W Voogd V A Straaten Ned Herv Geref Bvangelisalie 10 1 cand Fokkema Deilt 7 il evangehs tor G de Pater G ef kerk IOlSO ea 1 da J f Brtbnann Hekendorp rREOIKBEimT TOOK ZONDtft Ncd Herv kerk 10 uur de he r van Zocterwoude BURGERUJKE STAND Geboren Jan zoon van J Verm M en I Kootstra LOOP 0EB IWTOtRiW Ingekomen C J Raat van Gouda Vertrokken L a A van LiesW naar Megen Femillelon madrak aMednJi Detective tegen wil en dank door V8LMKR Il Vervolg HOOrDSTUK III Na de politie te hebben ingelicht hield BMennan ich weer aial Katia Holm bans Oe pols sloeg maar de llttjongea krief hef hewiitz in niet terur terwlil hl Baar aan diepen leeren tauletiil werd edrages August ivist niet wat hu voor den bewustelooze kon doen Toen loeg hfl i h tecen het voe hooM n mirlilk had rtln eor e werk behooieo te lijn tea tlekenbirt kenbirtr v hiiwen Hii h rrtelde het verzuim bdde vervolgaa de kaaaai vaa T S heole oer te Wn 0 Elnblxd wakker te kHMen maar alndelllk hdita hal uaut jK inijt meerde hu araafom bU M tlin nachtrust werd gestoord SMerman bracht hem op se bgoflteu Ik ben dtreet t anedan belooMe de gCianl BHK ep Je poaL Aagaal ad het et belaelMHjk vei welke radl mt M M hcMen a pan te verlaten Ri wiÜrp ao een tiUk op de gehavende safe ea ging aan zijn leg naar zHten Terwijl hl de gebeurteni aea van den bewogen nacht overpetnade becrecp Uj eensklaps boe de boa la alkaar moest tgn gezet en hij schold zich eea iiffer dat hi zooveel tM noodlg had gekad m er achter te komen Het waa naaaurliik opzet van de dame die zich mevrOtm Hangó noemde geweest om hem mei t apTOokjc sm een man in baar k mar naai de vierde verdieping te lokken en npt too ipnf an den p te ho iden tot d roeven hiu werk zonden kebban verricht Vaklui speelden t in twintig minuErn mf re n V klpftr De sfé wa feitelUk niet meer dan een oude Bzeren kaal voor den leek misschien indruirwekkend maar een zware Jongen die wist hoe bij een kraak moesSi zetten werd geen nogenbllk doev t pompenae Toorkometi van de wÜB gebracht Rel eoniae wat hO kon wenachen was dat ze hem een kwartiertje rustig jjpn gang lieten gaan Södeman gevoelde er alles voor rr vrouw HangO eens flink onder hanrt r nemen doch de gérant had hem gelast op ziin post te blijven Terw hl overwoog of fc4 aid v e r k aard deed aiel zich aan de order ta storen traden een inspecteur en drie mbercheui MaacdL Be Bispirteor een mlbéSmam amUOiaU voer August haalde e B PochrQfboekJc en potlood voor den dag Wia b D JcT tatomweKle hU aAatp Oe nacWkleik Aiignst Sadermaa AlkIk a OOB raad mag geven laapectaur aet er dan den noodigcn apocd achleri Ik rerd naar de vierde verdtcplag alliuilsii daor oen mevrouw Hangt die voorgat dat eenInbreker ia haaf kamer asu i ZO Meldme mlm twintig miiHiteD aan t UIntio enm dlea t slOiieB de beBdlelea kon stag He kan niet andera ot zQ speoMe nel henonder Mn bocilie De inapecleur heak raad tUt bedienl de llftTTSSdmiaB wees naar den tautcidl Matta HohB nt werd dow de iBlir kers aeergealagMi Stav bi Berg itoak een reis naar devierde verdieping on bron de bcwuaUdame hier ge a ittc de inapectenr tém vaazijn mannen Het pljt ma chef laaar Ik kan niee net een Hf overweg Als u er geen bezwaar tegen hebt I SBderman aan wil Ik den recher I etaeur wal aaa Oae daL Da teapectèwTwcadda ai ktot zi a awMgcMiiiktnk Sl ar haar deaoooda aie ak alt bezwaren maakt Ben paar ai l a mz later Maple Aagaal an r daar aa haoicr SMt AatwaotdHeef irilL IknH bü haar awl lüa kaoperivtlde ivmat karluwtdc hit aidb dat at vrouw BaiMHI er dan greadal voor had gaachovcs aieltcasln gat tM x vertwxiDghct slat owai dda l h aaeOL Br branddeUeht maar h vertrek was leeg HM keekIB de kaA vamigena la de baAaiiier Zsoala ky wat had vcrwacM een lovendwezen Ie bckoaaca Bet vaUaa b t dewaschtatd biteh te zte v ei d w en e u Oceaspoor w daat de bewoaaoear aebterfelalen Hel atcl er aaar att dat de vogel lagcvlcaM aal nckefebcur Berg lakoaieh Maar boe kan dat protttteerde evorblufte Saderman ZQ la alet door dehal gekooMi ik weet het poaitiefi Ba eenaaderan aHgaag beeft hel Bolcl alet Ia e dan gcaa voor hol peramcdTGeen brandtrap De uitgang voor hel personeel wordt am elf aur V avonds afgesloten Ik vindN t Iq dlaiMt traden den sleutel hi mijnl s cnaar co Ik antshnt de deur vóór ikga slapen Om op t dak te kunnen komen moet de sleutel bl den gérant worden gelaaid Blijft dua 4e brandtrap over Daar kae III ia gaaa at gcbraik vaa i n a g maakt mcvrow RaagO la awaae m bowwd ca op arn Vargott aMt dal i9 oaa Wiat b4 eh k cdiarctear Bergaaaida de ep nam dOB oaitvaBacr vasidvhi aa vfoag iQa dMf aadcre l aa tt a at l w loiddMi dal t BPOC maa boven mentaa bWvcB os d brandtrap to bcwakoa Otto Blablad de girant waa la de hal toao BMetmaa met rocherebeor Berg terugkeerde De Inapecteur die Hmtdad had ondcTvraagd aa aaDtcekenlngon bad t maakt klivie tün boekje toe HU iio dd a sieb tot daa nacbtklcrk Kr vaadoor hi boorde hH RstuurH k kamp 4 ar tusscben uit loodra l baar wcHartiatcn had geiegdl Hoc krcëfJo hel ia Ie heoM t poet vartatoatWaarom waarschuwde e den botddalec Hv nl T Bsorn OUo Etmtalad schaaaptc iQb keel De gérant waa een lang b i e ëk e hwamet een iorcnel op den neus n zandklei rig baar Het la een ongelukkige same loop van omstandigheden dat de hoteldetectjvc juist gioteren zijn betfakklng opzei Zoo gauw konden we geen gcschiktenplaatsvervanger vinden Maar Sllderman behoorde In een geval als zich nu heeft voorgedaan den nachtwaker te waarschuwen en het aaa hem over te laten ho t landelen Hog al iQgiack mceMde de ii pe Hg blafte August toe aarom stuurde l de nacMWaker iilel asmr de vt rit f dlepincf GifUg antwoordde ValCMi vodsiMlV deed bü ar igeabllk zija roade KMt Ik nii en hij uithing Dan had Je dra ÜAjongen naar w jcW dienen te sturen met opdracht den n h t J nu waker ta aockea Jouw pilrbt was érsnt je poot lo bühren hoogte August keek hem strak aan en Flnoiw Oetso oogesi knippcrdaa U zelf Instrueerde aae M In J treden dat gasten die een beroip t atelpersone l doen met de Vr voorkomendbeHl behandeld moeien Jj den Ik hield mij er aan en durt o daar een verwijt van anaten De Jjgilde als een mager varkca Hi J sea kwartier hebben geduurd eer nachtwaker te pakken kreeg De gérant stak ziln apltae liin ril tig vooruit Wou e mi biwtaHaaeren DiUslages Daarbij la Jo gedrag I recdacht gewectL Wie aarsiirleprt n niet In het complot waa tWordt t