Goudsche Courant, vrijdag 18 september 1942

Lli VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1942 Sm luuf aar Mêat 1 h OELmÜE BOHNEN Af fl Boa AAtdaiqrelca 47A Aardö icten 48A Aaidl f3i B 47B lleeAu br efgeb dï mt geb 4 Bloem flb m 393 39V3pS 2 kg ï kg 1 kg 1 kg gr Wgr akïlt iw hed ft aa diraclMtr van de hamiMBie dtcOfca bocMpila ilegd De hoogere leeftud is hiervan dt reden De heer met deie vereenifing m jaren dat faü den dnigeer laide vc i lauweren aeoogst jfit eoncownen kwam hy met M den Arbeid uit om de v ran de laagite tot de hoogste Ie brengen Een blÜt in da doet zien km wto VClL behaald Niet tfca m m maar ook bij vete tetatéa mér i verleende Kunsi na den Ar leiding van den heer KbheX Ing Vele zomeravondcon die gegeven werden in e t in é Steranatraat aoh der zU begaafde leidu Met ffiSf begrijpen da t Moor £ hi zal terug denken aan het ge Mk M hear Nobal figpBmwmf vowi soMtAo gil B v Kaïfc HLM ntir prof dr Jw m MaMft paekman KMkTwcn 3 30 uur a H IB ww aat i ai li a C IlaaaL Gcrcl KTaMcfUaaüc 10 en Ulir de keer H Okkcrae HUAKimniinaiNG i9 9li 26SepK S Oct 94 Sept 19 Sept 1 Sept 26 Sept 26 Sept 3 Oct 0 ailt t aa koMa uid wina de cijtwa Oi Ihiat heb ik in iWe putaip tnod of geK 7AÜ KW gr of geb diar 60 gr O gr 5 gr lOttgr UKOODJBS EN SPIRGELEIBREN cxjumEsmN vbr ocht Gisteravond kreeg de poUUe te Buc nnn bericht vaii het gcmeceti uia dat in een automatiek aan den Huiierweg spicgeleiercn verhodit werden tegen abnormaal hoofcn prijs en bovendien broodjes met pekrivleesch tegen prijzen die ver boven de toegestane l cn De politie deed eeii inval en eonstatecrde dat bier inilmlniiii nog veel te krijgen was zanAet bon Spiegelei en werden verkocttt voor 0fi5 per stuk eo broodjet met peltelvleesch zonder bon voor 0 In cfidraeht van den biirge ier non de poliUe dea geheelen voorraad in beslag Hier bleek inderdaad een paradijs voor smulpapen te zijn De Btan liad o a nog in veor aad 250 eieren 17 muisjes rookvleescn een vat pekeivleesch ein RL rogga en kitten appris en peren die in de aolamafieh atet verkadit moefatea wcvdRi Hetvleesch en de rogge waren bestemd voor den zwarten handel Hierna deed ne politie een iffnn In een automatiek aqn de Raadhuisstraat Hier werden spiege l e i er c n voor 0 70 per stuk verkocht en gnt afgeoomsn Er kwanren vqoral veti Indbjonceas die abnormaal hooge verteringen maakten Ook hier werd de geheele voorraad in beslag genomen Er was gen vrachtauto van de gAacente noo om anes mee te nemen Behalve veel klein goed werden om in beslag genomen 1021 eieren 150 kg ongekeurd vle ch 4 groote bossen cacaopoeder 20 kleinere bussen cacao en 20 bussen gecondenseerde meUc In de St Janstaan nam de politie neg in beriag een aantal bussen sanovite welke verkocht mochten worden voor T9e per bus doch van de hand gingen VDor M k m hbb ItMg H C O FK it wetd Ikaina laar dathrt knt tiü n l a or d m traL maai fUn Ug luur di rail dei luur dl ImMltn EN f i rfer 355 rai geItt M Ir sjr ri rH 111 w lu u Iigeli U t nfulrtl udJ eslu ttt pecteuK urJe 1 1 oo l lmW Ive Ijtniaun fit Maaw a k UM a balpen daO ii lll a ahatMaaa mt Mat dkaal i na Mtkualo atpafektDf Tan M lablcttan aiaebta lOala varkrtUbaar Oudei éric a d IJstel 3ING VwgWrtI t Mi fêmoA m Oe geite Akveieeniging VntoteHa Onzer GeMea V O G kwjw ki ledeBvervdering l 0iMn 01 da competHia van de biljarti epSfiBg MDondreeht werden de JtOfr wedstriiden gespeeld M de ZSflS C Trouwhorst S5 55 S tK t e ep M de Brayn 45 uJk T de Pater 4S A Multum S 101 T de Plrter 45 C v i KM B5 4 l P V d Betirel mük BIoBt 70 72 C xr d ïnij piy Y V d Ka 45 78 87 By d KM 65 P v d Ift uvel BA U MnpibtiTB 80 C TrouwbMt W IS SI H Versteeg 48 Ó vi ibncn 3 80 D v Amen A 1 fl 7 62 P TwigI I Tiii t 0 3 42 T Fleterte 60 igt tt I DMKOMnRiin Cv uitslagen voor de competitie van it amvereeriging Moo rdr ch hit Bi J V d Paaae G v Jeveren M W V d r nne J Verhoef O j t Ttift P V Kerkhof 2 0 C Ter fcwpG Twigt 1 1 M Boere G M Jt 1 1 S Lely H de Wilde 11 IBVBGERUIKB SVANB Ofboren Masia dr van G Anï Iv ln C Visser Annigje Hümpje I k n P Tober en J A Reijm Oterledea D den HcUandor il Hchtgenoo van W J Via L yUMT MK BKYOLKINO riatkAaea D Ke k off huistlMMMr TSp DecttaeiMin A A van r Wm K V nottavdaw J WinF tof aDtcriiandrlaar Tan Zoetarwoude Vertrokkea A J de ivmi z b I Mar Ooderketk aaa dee Usad K IMndn metaalbcwertier met gezin IMt VüniBgcn R Wieringa stoker L Mr latterdaim H Groeneveld mach lldaMriicr a air Gouda P A mm z b naar tbarlem H w iw etfcw rk a d UueL AA68CH 6BBBCHTSn M De heer Kievit landbouwtecraar siyak wer De foUccfü van tiMmk co hua Teizorging De preker gaf een heUere uUeenzetting van al wat er op dit gebied te doen is Gestelde viafcn wanen door hem op zeer dttidéi w ze beantwoord GBema werden in totaal p Mn uitffereikt van de gelMuden zomergeitcnkeuring welke ditmaal in verbaad met de t jdsorastandtghedea imsteadeu in geld Bdvendien MJ e Üienwn dipköia s toegevoegd De vergadering gaf vervölgeris den Wenadi te kennen tot een verplicht tAue nider2oek l i de dieren alanede ktwtejiawe veoartaMqlui digè hidp vaar de leden fici e voorstellen werden aangeneaxn B9 eerstgenoemd voorstel werd bepaald dat Men die weigeren een Ib c onderzode te laten iBstellen g e ro y e erd zulten worden De heer A Boogendoom rijkiveearti altlier werd met dit onderzoek belM De voorzitter de heei P Albers Wees er nog op dat aan de uitvoering dezer beehiiten die in hooge mate den bloei der vereeniüing bevorderen zeer nauw de t nd zal worden gehoiKten WTODKVERBITERING ▼ nwegc ket hooghe MraadadM J e Krotpeaerwaar woldt het asidMltweg tek van de rivierd kcn in onae gemeente van een teer en grintlaac voorzien Daar er echte vieinig wegenteer beschikbaar is ondergaan aUeen de slecbtste gedeelten ops iuw een bewerking Het wegdek van den Lageweg tot de grena ran JDe Krorase zal aog geen teerttcweikiiHC ondergaan Dit gedeelte weid vorige zomer verhoogd ntBBinnDaTEN voor zowoAa Ned Herv kerk 10 en 6 u ds J G WodderiidL WiPneekovw M ea 7 nur de heer A de Ilede kkeid godadicaalanderwitzér GOMf keek N en o ds D A Vogel Ondetirater ▼ OOR ZOMBAG 10 en 3 uur di P Bekiap goaiaeM Ned Herv Kerk J Steenbeek Gcni Kerk 10 en v i Dijk 3 uur di W A Sletnwl uit Oapelle aaa denrOari dacht dat kq wel een sdiaap I Wht tla bten wanneer aan de f LIaHteitcD was voldaan 4 Reeuwük VTALB BUWIEU IEF9rAI VIritekaaKie van e peUtie I e keer V Stolw alhier was jaet eenrge arbeiders langs dei nieuwen 4 kaweg aan het gras maven Rmi fietsen stonden op een aittand van ongeveer SO meter tegen eea boem Pletsding zag de heer Stolwijk lat een onbekende op z n fiets weg reed HQ zette op een ander rqwiel een aditervoIgiBg in doch de dief had reeds een grooten voorsprong en wist te on omen De eigenaar deed onmiddeUtjk aangifte by een in de omgeving surveiueerende marechau aee die den rtjwieMief jufst had bekernxl wegens het rijden op den autoweg Dat het rijwiel dat de man bij zich had gestolen was was den pohtieBun toen nog niet bekend Zqn naam en atfres zijn echter bij de poUtie b end zoodat h wel spoedig opgespoord ta zQn r W U gelUk in gaf de pre iMMt TM i M Hof tae maar hier was wl a a dcTonnaHteiien vrtdaan In X uwokeik aiM dea lAari had S IMlacht O Terdoctite had het schaap elanl 4 atn geslacht en kreeg er drie MlndB hechtenis voor omdat liet IW niet was aangenomen Mur de pcoc gen etaal ug v n Me onutandighedeo D verdachte zei te hebben geweten Wk aiet moaU iwen niet aaai de jwaaliteiten was yoldaan En dat was utftvalBiet fcbeurd ook Boven n as het gealadite acbaap nog Own deze omstandigheden naoi V aan dat het slachten aoet oi n destien was gebeurd zoodat de WKtun straf aou moeten gelden van J en wat ook de eisch werd MMhte Tnklaarde dat het hier f ea jong tcha q betrof van 37 g e ls ook de controleur J A fJ9J a t Botterdam die het vei T Mapgeinaakt kon bevestigen k aÏS Pl l awe awiau o eT M dagen BraCtBaLMKS STAND 6 e b o r e a Johanna Petronella dr van P Warmenhoven en H Thierry Pietej Ferdinsgidus Jan zn vaa P J Louwes en C J A de B abaadrMr Siaioii Aaibcrt Cornel zn van C J van Harskamp en T Bont Ondertrouwd H A Molendiik S4 1 te s Gravenhage en G J de K aiB wi 31 jr aMar UlOP DER BEVOUUNG In gekomen H U lenbrodt lut Botterdam in Raadhuisweg E 67 Th C A JBiekairt Bit Leeman in Ptatleweg H 191 S M C Lut uit Leiden in Dorp D IM H G Groenouwe uit Gorsael ia Weth Venteweg H I 4 J Breere uit Zeist m Raadbuisweg E Ma A ter Haar uit Oud Vosscmeer ia aGrayenfaroelucfaeweg F 42 F U Venmeer uit E verdingen in s Cir veabroekacheweg E 177 Tertrekken M J iTd Werf lar Noorbeek Hoogemli 61 J F vaa Looik naar Gouila Coomhertstraat 19 J de Vries naar Noordeloos W H Dekker naar Rotterdam Witte de Withatrast 54 C fl Achtèrbeg SckaenlMvea Lepikerstraat 15 B Bieaet Knon iaar Ntjkerk SchoolStraat IM B Roorda naar Gouda Gr ftaohaatraat 31 H COBbei taar RotOwMÜaMlacbaamat 1 I D jOjpowOTPMCg eumiGD ma VCN B ZKKEN J Wiooah wenaeh gemesgd koor ff Jagavoad onder leiding van g W get uy den heer Güsb Nïeuw luitvöering voor de zieken fcj 5 u i wor de Rotterdam en fceer Vierhout in het Bg Ge t Weeabuif Qe nUvoeiwtóedde isi de bal van bet ge22 w atd iMc k op alle tataa J2 hwen ala iteneden van de Tg £ kewjen genieten é iï j e hedoriing om trolgen iiJ Woensdag en aportgelqki £ te g ven in het Oudeüeden N VOMt ZONDAG kerk U en u da A C j kerk it ea B ds G H Ri k Oemeente 10 en e u Lces Btraatweg ï 4 A Oosterw l r IZ f r € Ja U WéterkB J Kloein r VaddinxvS Bq Bttaatweg IM FABUKANVtM BJ MOETEM ZIOI t LSji S S ö léala r wordentweeiiieii gentwieplaa oe njft t A G M v bipaifaigea y i lunwht waardoor Klefl kaar wi nerdam It ka Mlin Tan hMtoi meoKta straatwM C 46 A C Bes Blok naat VeUen HafelingeiWM 347 R Kraair naar Stolvii k StoiwPfersluit 3 GKVOMDEN VlmiVERPEN GevOQdefc actetalch iet inhoud t bevragen bH den WtÖitmeester Nvan Arkel Platteweifr HBRKUMMHBID Eteze wedt stonden k de plaatie10 1 arbeidabemiddelJng ingescla ven werkzoekenden tegen la de T rae week V f wedUoooea il wéoczaam in de centtmie w e A v er ruiiniltg terwyl de rerigea in de ateunn ling zUn opgmoitien PREDKBEDRTEIf TOW SSOMMCt Ned Herv Kerk Ikeuwük M d 7 uur cand N den OodMcn Ned Herv Ke k Sbi pw k 1 n 0 nur ds Ê S de Uat 3eref Kera 10 en tK aar dl V Warmenhoven Schoonhoven nanmBEVRTEN voos mhouig Ned Herv kerk 10 u da IX Ji v d Graaf u ds J van Vltel vtoi Goudertk MmdeHieidsgroep 9een dtaat Geref kerk 10 u ea tJt ds J Hoekatoa S K kerk 8 en 1030 aj Boagmis 7 Xeger des Heils 10 u HirtMgiwgidienat 13 u Zondagsscfcool 9 u Kindersamenkomst 6 u Bidstond 6 30 u VerDkomat BdMtt wtiia tiM t au toe iuB Wirtaa laaalealaertt waardoor dipa nd k gmaw worden ga B de vatkeewtiaen nadat 1 dete ai getmatüd heeft faatitid sterk zul In de eo te plaats ia in de Staat nat var U BavtaMber i 42 een beschikking opgenomen die alle aacub lkaker verplicht hun pnjzm volgens een bepaald calculatiesehema te berekenen De ondernemers 7 W daartoe in vier groepen gerangschikt B l fabrikanten klein abrikant atMHeerders en unbacbtsUeden voor eik waarvan een bepaalde Wijze v n bereken it ve vgefchreven Meubêlhandelaren die zelf stoffeeren vaU i hier ook onder De bedoeling tuervan is een grondig prijscontrole op de meubelbifaache nit te oefenen die lueraan een dringendeIbehoelte had Daarbij wordt evenwel de vrijheid van prijszetting die het artikel meubelen nu eenmaal met zich medebrengt omdat de veelheid van HMMldlea biertoe aanleiding geeft niet aan den meubelfabnkant ontnomen Wet zullen niet wiHeketnl tusschanpoozen en calculaties worden opge vraagd terwijl tweemaal per jaar een controle wordt gehouden wai bij de helana en andere beadieiden zuBan nxTeten worden overgelegd OBVONDEN VOORWBKPEN Omtrent onderstaande gevonden wen en zijn mUditingea te verlotipü aan het bureau v pcriitte kerkboek voetbal rli etje SetsIcutcnH pa kH w portemonnale bankbiljet rozenkrans cejüatuujt zakdPekr loto £tMi Wadjdinxreeii AKCLIKS EXCEI SMML Op de tweede plaats a n in dezelfde Staatscourant administratievoorschrif ten gepubHceerd voor allen die zich aaJ é bovengenoemde calculatiebetchikklng moeten houden Deze voersrtiiiftim beoogen uiteraard een controle op de uitvoering der beschikking De bedrüven zullen dtis over een belKiorloke administratie moeten beachikken willen zq aan d $ thans gefielde eiaeh voldoen ▼ 6r 15 October o moeten iSé belanghel benden zich melden bij net Biiksbureau voor hout Een en ander Is ssmengevat in een brochure die oowel de voorschriften 3ii een toeli Ating daarop bevat ImaHlirf ln beoit van P laeobi den ondierliivgeB wedstrud va de dawichil Ex elsior ia de wissel beker die tweemaal achtereen of driemaal in het geheel gewonnen moet woraeia door wen neer F Jacon ae finitieif bedaald De uitslagen Varen C KortcaMver J vVerzijden 2 0 F Twigt A van Ringelestein 1 1 F Jacobi A Lithoor afgebr A Tbl C Verheul 0 K Kranq Srftoemaker 0 8 W d Heiden C Blonk 0 2 A de Vlamiog J Teriouw 3 0 G Giijen T v Ofwegen 2 0 J de Beer D La Gnmd atetbr S de Graaf G Hecringa 2 0 P Vink A Blom afgebr D Schouten J de Beer O rC J Terlouw A Tol 0 2 D La Qiand 3 Veizyden X O A v Biagriestejn R Flier 3 i BURGERLUKE STAND Geb en Comelis WiBen z an P C de Joode en N van den Berg Willem Peter z van C W van Dam en E Berends Ondertrouwd L G Voorhout en J Honkoop A d Gelder en M Hcogemdoom Overleden A van der Sloot editg van M Deiihar j F K vaa Tilburg 25 j C A Versluis 34 j GBVONDEN VO HlWBRPBN Crevonden portemnnnaie met distribntiebonAen bq F Moddcrkolk Kerkweg 68 zak met rywielooderdeelen bu C Graafland Oranjelaao 9 Te bevragen ten pohtiebureele ket ting van ffvene kralen m Wfggeloopen ia acn b g Ia EriMtic miirelak te Rotterdam EEN DOOBE TfRB GEWONDEN VanmorgBi uiiilUeikl half negen beeft in het ketcAdta van den Gemeentcliiken reinigin0 4 ea ontsmettingsdienüt aan het Noer pMn te Rotterdam een gasonttriofflng 4aata gevonden tengevolge waarvan een arbeider zoo zwaar werd gewond dèt hij op weg naar het ziekenhuis ovetleed en twee andere arbeiders werden gewond waarvan een zwa ir HA AR1 E1IIMERMEKR POLDER GEHEEL GESLOTEN Naar bei H b I d verneemt is de narOcbausaee er gisteren op last van den procureurgeneraal te Amsterdam toeovergegaan alle toegangen tot den Haarl nunermeerpolder af Ie zetten Er wordt nu nienwnd meer toegelaten dan de bewoners en zij die kunnen aantoonen dat ZIJ er een dringende boodachap hebben Het doel van dezen maatregel is den sluikhandel n koren die den laat ten tijd van d tot dag toeaam te verhinderen 1 Stalingrad uüanh D weermachtstaarichtrn van d laatste ftagen vertellen ona van den atrijd ertt AtaIm rad en zooals to voorzien vaa l In e n vectln hcnehapen stad li iiatlll Met den val nn Stahnsrad zal er we r een b lanxrljke everwinslnf op de liohjewfetm b aMtl i i het bali e Msn e een stap nader toC zijn Blgeheele vernietiiüinc epbracht zttn Ca zoo ordt het bol je vun m harden en M M lie irtrtld toy oor atap terugscdmnatn 2 a ooccU de l vrt tla van Earop lanfxaam maar zeker een telt mf l aiwa l aaa örtrwi Kardfn utrli Demrn ool KaOarlaMlBeha raannan deel en tiet Ia voor daaa naannan dal wiJ u vraceu ona verzorglagsfonda te nUlen steiuien Indien u wiat h eve rrrtisile u zoo n OctfrontstrOder Inval in piiradüs ▼ oor nnuliMipen gettffc te maken dan fort u xandaaif no t en flmli bedrag op giroiekening 4 12100 tn VcnnriiwstaMia VrV i Hfe ak stoen Nad iMil Xaatoflaae aclil n te VCravtnhag VBRn ICUTE AAVGirtE TAN DRUERISXEN Men vestigt er van bevoegde zijde de aandacht op dat een ieder die drufnemen in voorraad beeft verplictat is hiervan aangifte te doen Voor nadele bij onderiieden wordt verwezai naar de onder officjecle mededeclingen m dit blad opgenomen bekendmaking van den aecrelarisgene raal van het departement van Handel Nijverheid en Scheacpvaart TWEE KINDEREN VERDRONKEN ontboden kon Het 5 jarig zoontje van den landbouwer A Oost was op hel land aan het S elen met het eveneens jarig jongetje van den heer H Flokstra te Klazienaveen Beiden geraakten in een in de nabyheid van het land gclegoi kanaal en verdronken Een schippieT die de kleinen aag drijven maakVe onmiddel l k alann doch de gbn geneesheer uit Klazien slechts den dood constat HUISZOEKING LEVERDE VERSIAMn OB RBSULTATBN Ambtenaren van n Crisis conlrolè dienst hebber huiseoeking verricht In de woning van den lederhandelaar Th G te Venlo Deze huiszoeking leverde verrassende resultaten op Ofschoon G slechts een ledcrhandel drijft werden niettemin 480 paren schoenen die deels in de woning van zijn schoonztxm S werden aangetroffen gevonden en in be slag genomen Voorts werden gevonden 120 actetass 500 zeemdoeken en duizenden veters alsmede een groote partij portenum es en portefeuiltes Alle aangetroffen lederwaren en andere goederen zijn in beslag genomen De ia beslag genocnen goederen vertegenwoordigen een waarde die in de ituizenden guldens loopt of geb K Brood of geb 48B Cbecolade 45 m Chocoladeof 317 HOgr 3n unit 17 lH t kg30S4pl 383 MB sr 3 Oct lao r 3 Oel mat a Oet I E ttSept IHkXl MSept r s u u Oct SMgr SOcL 3 Oct 3 Get Wtliftrwerk Oort i BandeDJ elB 4c br Jain KaM VB HU KoffieatHSMfaat IMk Mrik Betrdewm EAkaaHPM nnbtea MVenniedli laac Ml apa tetU SM IN gr T Oct Rundvet 48 lOO gr Oet Bonnen m Ieverd b denslager 3 Oct 31 Dec 38 Sept 3 Oet 3 Oet l Sept 38 Sept 19 Sept Sept RQat X 4 4 50 raa 250 gr SOgr 20 St 1 kg 100 gr 1 rants 1 rants M 4 382 48 4 7 48 Scheerzeep Sigaretten Suiker Suikerwerk Tabakskaart Tabakskaart Ï aptemelk 1 50 2 50 X k U aptemelk 1 51 2 91 1 L TegOielk 3e terie 41 t m 120 Teailelk 2 kerle behalve bna K Tlceteh 47A 100 gr 19 Sept yieeaeh 47B SO gr 19 Sept VIeeaeh 4 A 10 gr 26 Sept VIeeirii 4aB 90 gr 26 Sept 2iaep 170 MiTSgr MSept Zeep IM 45gr hoidiJ SOSept Zeep M StlTS SOSept Zeep tn XM gr waaeb of leepp 90 Sept Zeep M waschp 2S0 gr waach of zeepp 3u Sept TWl etz ee p M 75 gir 30 Sept Zeep 3S5 28i75gr 30 Sept Wasch en zeepp 336 250 gr WSept Zeep L 250 gr wa srh en zeepp ea U è 75 gr zeep 30 Sept ToUetzeev L 19 gr I Sept é Brandstoffen Ko doele d KF1 Benh 30 Apr 43Gen Anthradet IX 1 Benh 30 Sept Sen ToTf IX 50 stuks 30 Sept randirt krt DV t t m 5 1 Benh l Osc RADIONIEUWS UM I 4151 M 15 Cramofnohmuziek 7 30 BNO Nieuwsberichten 7 40 Opvvekkende ochtendklankafi grpl en opn S 30 BNO Niauwsbarichtrn 40 ren lachend weekelmd gr pil 8 90 Hongaarïche rhapaodie jrrpi fl 00 Vrooltjken Tlot CT pn 9 30 SplMtel van d i dag opn 1 9 40 VrooltJk en vlot grpU lOt AmUFementaorkest nqn 1 10 30 Actueet journallttick ptaatla 10 4f Fnaemble WiHy Koken solist 11 10 Zang met pianAbeceleidiag 12 OO Alinanak 15 OS Klaas van Beeek en still erkaat 11 4 BNO Nieuwi en ukeltlkcberichten 13 00 Oerard van Krevelen en riinorkest stiliste en orgelasai 1S 4B Raaks Arbeidsdtenft J a Arbeider en de rtiltiitir Maa SrmnhaaicOrkeEten gr pi 14 49 Frafmenten uit Da Laohende CavaMer ofierat 80 mLvaatoM l is s m 7 15 7 40 Zie Hilversum I 140 Oehtendgymnarrtlek 7 50 Zanf koor rn rkcat gr pi SOO BraD4 nda kwestlec cauaerie opn I Uehia gramslaoamualak SW BMO Nieuwsbei ichten 8 40 Syiiiahonie Orkest trpl 9 80 IJchta gramorAimualek 9 15 Voor de hulBvrouw 9 30 Orkest van den Duittchen Arbel isdi nst 10 00 dadienatigc uitzandlBg 103 Orgeicttticert 1100 Voor de Jeufd 11 Piaitoaoli gr pi I 1130 Orkestmuziek uit ket Noorden 13 15 Planovoordracht Itgr pi I 11 30 Stadclilkorkest van Maastricht 14 00 Godsdienstigeuitzendil M3 StedeHik orkest van Maastricht en soHst 1538 Dichtende Jeugd l m Salopoikest 18 45 BNO Nieuws en zakelijke berichlcn 17 00 Voor d Binnintchlpper 17 15 Org tst fi 17 30 Het kwartier Vrtndan arbeid 17 45 oJgelspel 18 80 Da NSBaatuoordt 18 1 1 Jodelwo Hans Walter Igrpll 1 30 BNO Nieuwsberichten 1848 Spiegel van den dag 18 50 BNO Gronlngschpraalja 19 0 Groeten aan Nedei landarheZaclieden 19 18 tarunlt avond Vanaf 30 15 allaen voor de nadio Ccntralcs dic over eenlijnveibinding met d studio beschikken 20 IS Humoreske Igr pi 1 20 4 5 Bonte avond 3145 BNO Nieuwsberichten 2200 BNO Militair ovCTzicht 22 10 Avond iJdlnK 2Z t 24 00 Zie Hilversum I V MR IK T VAN TONOTWGBN FW WMKAM SPKBKBN nVKNAVOWD VOO DR RADIO Dc peTfd l gTTi rt rmn dm NMterlandBCtten Omroep tn ldt Umórruntm sprrken fn l Muur ver den EClkter Hilversum I mr M M Rost van Ton nln cn prwldenl van de Nedprlanduchc OmtCompafrai en Boeren leW er Rtwhwrn Beide toespraken xullen Zaterd Km i ren om 7 40 uwr over def zender Ui l ruim 1 worden herhaald RëCTORAATSOVEROBACHT UNIVERSITEIT VAN AMSThKDAU De Senaat der Univewitf il van Amsterdam zal opWaandag 21 Scplember a s om 4 mir m de aula der UniTwrsit l de openbare Tergadermi houden die bif den aanvang van leiler academiejaar plaat heeft De rector magnlficus prof dr B Brouwer Ml verslag geven van de lotgevallen der IMfver iteit in hel afgWoopen studiejaar en de rectoTüle waardighefd ovatira en aan prof dr H T Deelman MsmiVTiEiiimvs V te brandstoffen voor kookdoelehiden edu ende het ttidvak van 15 September I 42 tot en met 30 lirll 1M3 geeft de met M kf geBMikte bon der DZ kaart voor v sste kpndEtoflen voor kookdoeleinden redtt op het koopen van én eenheid VHie brandstalen roet ui nderiaig lat anthraciet On vn faruikera zuUnn B9C de op dezen bon aaa te achaf en iMMidstoften moeten toekomen tot 1 Ifnvember 1 aangezien eerstey dezes datum een nlwwe bon zal irarden aangewezen ETERSCNAP IJMNKiaCHE GRAVEN BLOOTGn SOD I buurtschofi nothana gam Maerssaa onder Icdding van dr Bursch en dfi H one uit dlidan opcravingen verricht Vranklachf basranfplaaU mat vem tlan m kon orden blost alagd In enkela aravaa werden skeletten gevonden benevens mien zwaardan punten vaa kuisen k8a4n dolkan Da graven lagen ongavaer tat 80 cm diep Oa trof men M a vlnsUch aardawerk aaa De aaraaoitcn ijn laswal van mannen al8 vaa viouwait FFtCifELE LAItmOUWMEOEDEELINGEN voor dr Provfnefe 2 iiid HoTtand emfCF ACTUFfLE ONOCmVERFCN OF NET GEBIED VAN BE VEENOUDERIJ TmwIJzIiib n m évM In verband met hei drfinïtief va Ut len Tnn het aantal runderen djt gedurende de beperkinrffperfod l Dc fe mbtr 1943 1 Maart 1943 aang houden mag worden wSMf den reehtraders drfnrené anneeraden vóór 1 October a s tehrlNa lifh h hun Plaat eTijker Bureauhnitder op te aeven weTk aanbt runderen rij gedurende de beperkrnff periode wenK hen aan te hmidfn De definitieve tocwjjung moet vóór It Oetnber vastj e teM rijn daar op dien datum de bedrijven aangepast dienen ta mn Indien vnor 1 Oetnber reen verzoek om een beiKtalde toewij inf Sn binnengekomcD 7al Hoor nnji va tfïebnuden ww den aan het aantal runderen aooal aan e e en op de nnlangi door de veehoude nntvanren kaart VervfteelMarflzen rundVM Met ineans nn Maandjg 11 September a moet aomU bekend het vervoer vamninrleren bO en 60 k e pedekt ijn d rt Peen geleldebibet afgegeven door óêü Pïaatwlnkefi Bureavthnuder of Harktadminifftratie Vonrde markten DelftGritidavan 7 September en Tuiden op 18 Seplember wat dit reed Keorgantieerd STerht veor bet vervoer van nindeten ver een nfM nd van mmder dan 5 km i geen geléjdebiljet noodtg indien d run deren niet van eigenaar veTwi5 e en In alle andere gex allen dient het ervoer van een rund door fen geleidebiliet gedekt te lijB Bovendien moet indien een rund door eeh veehouder rechtirtreeks aan een TeeH der wordt verkocht en aankoopvergunning aanwezig te Tijn Een aanknnpvergunning dient door den koopenden veehouder bij 7i n Ptaatselijken Bureauhouder Ie worden aangevraagd Dew veehouder overhandigt de aankonpvergunning aan den veehmider die verknopt di onder overlegging van de aankoopverminnmg bi 1 Flaataelitken BuraaSiotiöer een geïeidebiljet voor het verkochic rund lean verfcrl gen Het aan en verknopen via een erkenden handelaar k ir te allen t jde londer aanknopvergunning plaatf vtndcn De veehTiideri diMien er wel rekening niede te hottdcn dat eek veor de runderen die ingevolge de verplichte veeleve rlng naar een markt moeten worden ver voerd een geleidebiljet aangevraagd dêeni te worden Slechts op vertoon an het veeboek e en persnnn tbewij worden geleide biljetten verstrikt Indien een hd delaar voor een veehmider een geleidebiltet aanvraajzt moet niet alleen het 7ak beekje an den handelaar maar ook het vee b oe k je van den betrokken e houder worden overgelegd Vorrr ervoer naar een markt moet het ge eidebit et B dagen veor ótn marktdag sangevrasgd worden Slechts m buxonderc gevallen ral hiervan door den Plaat eUjken Bureeuhouder kunnen worden afgeweken pen veehmider Wordt er tpedaal ep gewr en dat de gcleldcbil etken van door hen n ingckoehtc runderen binnen 2 x 34 uur bij hun Pliatsfl jken Bureauhonder moet e w wwden ingeleverd Wederom onder overlegging van het veeboekje Hat n al a ii mm laam MawarNiKspltotit kan rratiga gavatgHi Batifeafib Voor zoover mogelijk zulten de Plaatselijke Btireauhouderit ooi hei afgeven vanceleidebiïjetten of nader vast tt stellentiidstippeti fn verschillende femeentpn iii ng honden Met ingang v m 14 September i wederom met de uitgifte begonnen van mevtcutilfacten voor rundvea HoofdTakelijk itomen de bcdriji en rtte ovtr voldoende luwvoeder beschikken voor deze meidrnntraefen Jn aarmerking Veehoader die meeuen voor deze contracten In aanmerk tng te komen moeten iteh too spoedig mogelijk hieiloe bij hun Plaatselijken nure Tuhoudcr opgeven De contracten hebben een looptijd tet 19 Maart 15 Aprtl en 15 Méi telken vooe 1 3 gedeelte van het af te luiten lantal Veebtfbden dw me uil igen veestapel coniractecren kunnen wederom runderen nit dt overname markten betrekken Hiervoor zijn aanvraagformulieren bji de Plaatselijke Bureauhmiderji ver kri Bbaar Slechts indien een derffdUk voU Irdtg ingevuld formuHer v dco erkendtn marktvcehandel aan den marktvertegcnwoordiger wordt overhandigd kan een rund uit een ovemamefnarkt betrokken worden flfi preekt vanzelf dat runderen be tewid voor meatmntract oi itp de vr markt aangckocM kunnen worden Verder ligt het in de bedoelmf en beperkt aantal zg opattoontraaian uK te geven met een looptijd tol 15 Augaatus en 15 NoveAiber Ifl41 IVre contracten kunnen zoowel door me ster als door welrfrr afgesloten worden i a dl tw il t r ¥ doende voadar beschikken en gedurende den winter vee houden De raiaderen bestemd voor opzetcont aet kunnen echter n t uit een overnamemarkt betrokken worden Verder is het de bedoeling dat de runderen die niet uit een overnamemark WNTden betrokken voor het afhatten oWcieel gewogen worden Het schatten vni hH gewfcht der runder a xj tct hel 1 terste he r f r bttj ven LANDB niW CldSlS OBGANISAtlR VÜOH ZÜID HpLLAND