Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1942

2 8 19 September 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN l gaofc No 21042 i GDUDSCHE CCIJBANT bunmi makkt n xniiKV na roÊtnkmlag uut Cbefredteteur r TIETEa Oouda 4P Ï KPitWAAP VAM 08N AM aPSOHENST HPÜ P PiP Te Alkmaar werd m het Gemeentelyk Sportpark een groot concours hippique gehouden Het ccmcours tweespannen lo draf langs dr jury PoIv0oon Kutper rd U te Iklein inindor liijt 1 ver M mult r Ikrr in IHlbll iert ir I lHpni iH nvL hun hnrm Ijb hevige worsteling om Stalingrad s jianval wordt met systematische nauwkeurigheid voortgezet Na ▼ tiitig dagen strijd bij Rjzef fa uxluiting op het Duitsche weerfüiétriwicht vomeemt het D NB B militaire ude dat de Duitsche n er onder hevige gevechten in 1 en huizen m geslaagd zijo ver lieSie stad Sulmgrad binnen te tSw Duitsche vleugels steunen Ijj ifterszuden van de stad op de ff en naderen van beide zijden FbMlhiiten de stad met een yzeren jj Be dm bolsjewisten geen beWeï heid laat ie Sovjettroepen niettemin lileA weer trachten m woedende rSè W en roet zware verlie f m het opdrmgen def Duitsche troeI pg i stuiten bewijst opnieuw dat Ij govjetcommando Voor geen offers f tdtHichrikt om uit overwegingen van itige de naderende beslissing voor yin tftd uit te tellen ti melden de beknopte Duitsche t necmditsbaMiten ook met dageI tjki luccessen te Stalingrad de aanInl wordt toch met systematische fnuwkeungheid voortgezet waarbij zich met een geringe terreinwinst vergenoegen Drie dagen later be on eenRussisch offensief ondet leiding vanden plaatsvervangend commissans vanoorlog Sjoekof die aan weerskantenvan den Wo ga oprukte De bolsjewisten hadden voor dezen aanval 2500 tankss samenge rokken De voornaamste aanval werd bijna uitsluitenddoor een enkeje Duitsche divisie opgevèingen Weliswaar drukte de vyand Mgpujiieitt iaat d vooruitstekende wig van de Duit pfc ie Sovjettroepen niettemm sche flark eenige kilon eters terug j g bedreigden zy de stad van het Zuid Oos en uit moar daarmede wa ren zyn eigen krachten uitgeput In de Wilhetrstrasse legt men erden nadruk op dat alle aarvBl cn inhet gebied van Rzjef door de daargelegerde Duitsche legergroep zijn afgeslagen Blykens op gesneuvelde Sovjetsoldaten gevonden strategischeplannen was het doel van de bolsjewistjsehe aanvallen met slechts deherovering van Rzjef maar he be reijcèn van de spoorlijn SmolensklÏDuitKhë troepen hun kra etjfen spal Witesbk waarvoor twee volledige cavalenecorpsen werden gereedge WBUVINO OVER HET TWEEDE FRONT In een hoofdartikel over het tweede front verklaart de New York Times naai Nya Dagligt Alle h a n d a uit New York mcldf dat het oude wantrouwen tusschen SovjetRusland en de democratieën nog met IS verdwenen Uit Londen ontvangen geloofwaar dige berichten laten geen twijfel be taan over het feit dat Moskou met ziin bondgenoolen van meenmg ver schilt over de vorming van een tweede front maar er bestaat geen oneenigheio ol é 4é vraag of een tweede front wenschelyk is De groote vraag voor de democratieën is evenwel of een tweede front thans mogelijk is Noch het Amerikaan sche publiek noch Slahn kunnen hier omtrent een beslissing nemen Deze ligt in handen van Churchill en Roose velt en van de mannen die het ver trouwen van deze beiden bezitten Het ligt zeer bepaald in het belang van Amer ka de Russen te helpen maar alleen indien dergelijke hulp resul aat belooft en geen lichtzinnig kansspel is Elkeen begrijpt dal de gealheerden tezamen moeten overwinpfn of ge iHograd li t In een lengte van houden ïgfCfCer 20 kilometer voornamelyk ym den Westelyken oever van de i t De stad te twee tot drie kilometeïned Elk huis i voor de verdei iM Bvgericht Stations watertorens dKtlllche centrales montagewerk iHtMn en ketelhuizen van fabrieken ijjt tot een groot verdedigingsstelsel HMikt waarm de Duitsche stootiMpen met teun van artillerie moe B linnendringen De eene straat na Je llitlere moet gezuiverd worden BoWten heeft de regen die de laatste gevallen is ongunstige gevoorwaarden voor den aanvaller pen Nog woedt de atryd in dit ijewistische zenuwcentrum doch ktiit beginnen de nrilitwre wn econffBliche gevolgen zich langzaam af te letkesen De Londensehe bladen houden zich nar aanleiding van de berich en hunter orrespondenten uit Moskou bezig iet de verbitterde gevechten m Stalingrad De Times is van meen mg ki hel een groote dwaasheid 70u zijn te verwachten dal het weerde Sovjets misschien nog zou kunnen redden De militaire correspondent van de T i m es tótiift dal juist de Duitsche luchtMcbt boven Stalingiad zich bijzonder eur heeft geloond Moskousche correspondent van Illy Telegi aph verklaai e front wordt gevormd zoodra daa voor de noodige strijdkrachten bijeen zijn Stalm kan dn n et bespoedigen evenmin als hii invloed heeft op de omstandigheden die een tweede froni mogelyk maken In een bericht aan de New York Times behandelt de Amenkaansche expert voor Sovjet Russische aangelegenheden Bertrand Weaver de Sovjet Unie meldt het O NB uit Geneve Men moet wel in Sovjet Rusland zelf geleefd hebben zoo schryft hy om de Vernielende krachten die daar aan het werk zyn ot de juiste wyze te kennen Dit IS daaron zoo belangryk omdat er vandaag den dag veel valsche profeten en theoretici in Engeland en de V S zyn die onder den indruk van hel feit dat de Sovjet Ume aan de zijde der gealheerden aan den oorlog is gaan deelnemen het Sovjet systeem by de Amerikanen en Engelichen ingang willen doen vinden Een van de meest vernietigende von nissen over het economische systeem der Sovjets is afkomstig van den Mos kouschen correspondent van de N e w York Times Harold Denny Deze heeft in September 1937 in zes artike Üie militaire positie in Stalingrad meenschappelijk onde gaan Een twee h M laatste dagen van een ernstig Miian m een wanhopig stadium is Wak Wanneer thans Stahngrad WK dan uen de Britsche en geallieerJe troepen zich m hun stryd om het uropeesche vasteland voor de zwaar proef gesteld Zelfs wanneer men worüchlig IS by de béoordeeling van levolgen dan moet men toch zeg dat de val van Stahngrad de of sieve kracht der roode legers voor W breekt DE SOVIeTAANVAIXEN RZJKF duurt thsna reeds de Duitsche troepen in Rzjef zonder dat de JJJwwiJer er in U geslaagd dit jJJ Bte Duitsche steumunt aan J ï w loop van den Wolga in J JHe krijgen Hoewel de gevechyL zen frontsector nog met zyn J2SW spreken militaire waari22 van een groote Duitsche J l wnf omdat de Duitscbe troeJr het booti hebben geboden JTff gewekUge overmacht en den J r bultwigewoon hooge n menacl toegevoegd J iewistuehe overmacht aan ij z e eenheden schat men aan ms KI veren mjiteriaal j militaire zOde op een vyf J £ H t totale aantal der m den j i WOrDen cAMnt n lf nn het dan Jg IWOrpen soldaten zelfs op jri nvoudige Niet mmder 2S liV es alsmede 35 Cr wig des hebben de Roode iSjvWer verspeeld zonder eenig u voordeel van beteekens te iSS a anks dat de k JWen by deze gevechten hebbJ i bedraagt meer dan 2000 Srwbitterd karakter van den t HïJef blykt uit het feit 1 1 2 i vjettroepen m de af gelooid r meer dan 120 aanvallen jjröuiuche stellingen hebben ta stoot kwam i generaal Konjef èiy Poo e troepenmacht tot den tliiTWWgm Reeds spoedig kon f SÜ fnwel tot sUan worden 1 oeeten de boUjewWten De Moskousche correspondent van P ily Her ld meldt dat de jjjnacliers met een tot dusver onge woede stryden Geen enkel ge bt zy bexetten geven zö weer TO len die gecensureerd werden en toen van Parys naar New York werden overgeseind zyn vonnis gemotiveerd Na de publicatie van deze zes artikelen heeft de New York Times zelf haar standpunt bepaald en onder het opschrift Het communisme in de practyk aan de Amenkaansche openbare meenmg de vraag gesteld of zi na een grondige bestudeering van de artikelen van Denny de invoering van het bolsjewistische stels m de VS wenschte Met een onve holen ontzetting heeft Denny wiens oordeel is gebaseerd op jarenlange ervaringen m de Sovjetunie van het bolsjewisme en zyn erva ringen gesproken Van soortgelyke trekking wareiv ook de conclusies van den Moskouschen correspondent van de Science W o n 1 1 o r WiUiam Chamberlain iie niet minder dan twaalf jaar m de Sovjet Unie heeft geleefd Van hem is het bericht afkomstig dat by de door de Sovjet regeering in 1933 m de Oekrame georganiseerde hongersnood drie tot vier milhoen menschen om het leven zyn gekomen Wanneer dit de middelen zyn om armoede en ellende uit te roeien zoo schryft Weaver dan kan men alleen maar zeggen dat dit de wreedste zyn welke men zich kan voorstellen Zelfs Sir Walter Citrine ae secretaris generaal van de Br lsche Vakvereenigingen en de Fransche radicaal socialist André Gide die zooveel voor het communisme over hadden zyn volkomen ontnuchterd uit de Sovjet Unie teruggekeerd Men kan beslist gelooven wat deze mannen over de SovjetUnie hebben gezegd en geschreven zoo merkt Weaver op zelfs al zyn deze berichten enkele jaren oud Want m de laatste vyf jaar heeft niemand kunnen bewyzen d het bolsjewistische stelsel zyn methoden zou hebben gewyzigd Wat de N e w York Times en zyn Moskousche correspondent toen schreven is daarom ook thans nog van kracht Dit dient ledere Amerikaah voor oogen te houden Hy moet niet met de gedachte spelen dat het willen en streven der Amerikanen m overeenstemming te brengen zyn met het willen en streven van de Sovjet Unie Het Europeesche Jeugdcongres DE gLOTZITTING Het Europeesche jeugdcorgres te Weenen is na v er da en byeen te zijn geweest gesloten De slotzitting werd bijgewoord door talryke verte genwoordigers van staa party en weermacht Ook Reichsorganisa ions ieiter dr Ley en de stafchef der SA Viklor Lutze waren aanwezig ever s de Japsnsche gezant Sakoema en een offic eele waarnemer dcor de Poriu cesche regeering gezonden De voorzitter der aibcidsgemeen schappen brachten hun emdraoporttn u Mei grooten by val werd de rp o lutieder arbeidspemeenschap Ei che opvoeding ontvangen voorge ezen door den voorzitter dezer gemeenschap Louhivouri Finland De arbeid ge meerschap zoo luidt deze re olut ziet m de waarden en deugden waar an de selda en van Europa op de slagvelden v an dezen oorlog m der trii tegen het boI l wisme en run bondgenoolen een ichlend voorbeeld even de geeslelijl en zp i srondslagen van het n euwe Europa Deze he dhaflige fundamenteele kraciten en het bewus zyn der Europe pschc lotsgemeenschap in het hart de jougd te prenten is de taak en het hooge doel der arheid eemeenschap Ethische OD voeding Ziv wil het ge cof aan God en de waar fn gezin W Ik vade and eer arbeid en vryhe d ot ifcve woest bare fundamenten maken van de meuwe Europeesche gemeenschpp Ryksjeugdfeider Aymann verklaard dat hel Europeesche jeugdverbond peen kwestie van vertegenwoordiging is doch van ernstigen arbeid Het dient eeen werekjmacht doch het n euwe Europa en is daarvan een eigen idee dat het door Enge and uit imperiahslische doplma irhc dsredenen geleide en gecontroleerde wereldverbor d der Boy Scouts heeft pverwonnen Europe wordt niet gevormd door een met koele inkt onderteekend verdrag doch slechts met het bloed van de beste Europee sche jeugd WH htbixn oerk bMoen mevrouw I Dë houding van Japan WILHELMSTHASSE OVER DE VERKLARING VAN TAM In de Wilhelmstrasse wórdt de verklaring van den nieuwen Japanschen mmistetr van Buitenlandsche Zaken beschouwd als een bewys dat de po litiek van het driemogendhedenpact onveranderd wordt voortgezet Tani s verklaringen zoo zeide men vormen een zoo duidelyke formuleenng van de bcndgenootschapspolitiek dat de pogmgen van zekere krmgen om Japan s politiek op de een of andere wyze jn twyfel te trekken hierdoor ad aisurdum worden gevoerd De nieuwe Japansehe mmister van Buitenlandsche Zaken heeft met zyn ondubbelzinnige verklaringen alle ver moed i8 en speculaties van den gemeenschappelyken vyand van de mo gendheden van het pact van drie den bodem ingeslagen De levensomstandigheden in Japan In een mterview met Domei heeft Minobe afdeeiingsleider by het Japansehe Binisterie van Handei en Nyvpr heid zich uitgelaten over vraagstukken £ 2 ds Sconomischen oorlog Het IS te Sl ryptu aldus zeide hy dat de bevo king op grond van de verovenn gen in de Zuidzee een zekere verlich I ng verwacht Men mag echter niet e gelen da voor de exo oitatie vande nil dommtn van hel Zuiden arbei rs T dieriaal en vooral schepen noo dig Zijn De grondstoffen aidus vei volgde Mifobe kunnen meestai al een in Japan ze f vcrA e t worden Daaiom n oeten er in de eerste plaat grond s o ii 1 gewjrnen en nair Japan ve vorrd worden oie voor de vocrtze t g van dc i ooriog van be ang zi n ze is wanneer daartoe voorloi p g VI o Kkrachtten hulpmaterialen en gt ut happen van Japan rjar het Zu c n gebracht moeten worden Op i crc daairvan kan men z ch voorste len dat de Ie ensoms andigheden van ntl Japansehe volk wellicht nog wal moei ijKer zouden worden In ieder gevai is het juister dit voorloopig aan II nemen dan een spoedige verbeteringte verwachten In den economischenoorlog heeft Japan pas de voorpostengevechten achter den rug Groote slagen zullen nog volgen DE CANADEEZEN BIJ DE LANDING TE DICPFE In een commentaar op de landing by Dieppe verklaart het Canadeesche minisierie van Defensie dat de derde Britsche commandogroep met in staat is geweest haar opdracht uit te voeren Een Canadeesch regiment uit Toronto kwdm zoo laat aan het strand dat het by daglicht moest landen en buitengewoon zware verliezen leed De Canadeesche troepen aldus de commentaar hebben voor de opgedane ervaring een hoogen prys betaald DE STRIJD OP MADAGASCAR Over de gevechten op Madagascar is Vrydagmiddag te Vichy het volgende officieele communique gepubliceerd Vi ydag om zeven uur heeft de tegen stander met aanzienlyke slrydkrachlen een aanval gedaan op de stad Anka zobe op 120 k m van Tananarive Om 9 uur verschenen 20 Britsche sch peii aan de Oostkust van het eiland in de buuil van Tamatave nadat zU hel havergebied hadden l eseholen Onze troepen boden tegenstand aan den Brilichen opmarsch in het binnenland GERUCHTEN OMTRENT EEN HONGAARSCH ROEMEENSCHE WRIJVING TEGENGESP IOKEN S P T meldt uit Berlyn Van Engelsche en Ameril ansche zilde wordt het bericht verspreid dat er op het oogenblik een gespannen ver iiouding bestaat tusschen Roemenie en Hongarye De Roemeensche regeenng zou m Boedapest stappen heT l n onderromen tegen een concentratie van Horgaarsche troepen m net gebied van Zevenburgen In buitenlandsche kringen heeft men zich naar aanleiding van dil l ericht gewend tot de Duitsche legeering die officieel heeft meegedeeld dat van een dergelyken slap van de Roemeensche regeering te Boe djpest mets bekend ia VUtTSCaLAND STRIJDT VOOR EUROPA SUCCESVOLLE OPERATIES AAN DEN EREK EN BIJ ST ALINGR AD Aanvallen in andere sectoren afgeslagen Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt d d 18 Sept bekend Aan den Terek vernietigden Duitsche pantserformaties door jachtkrulsers gesteund doer een omsingelenden aanval het gros van twee vijandelijke bataljons en maakten 41 stukjcen geschut buit In den strijd om Stalmgrad werden m verbittetde gevechten in nauwe samenwerkwg met leger en luchtmacht nieuwe successen belüald Hernieuwde aanvallen van den vyand op het bruggehootd van Woronesjwerden met blotedige verliezen afgeslagen Sedert 15 S tember werdenin du gebied 91 bolsjewistische tanksvernietigd Nachlaanvallen van de luchtmacht waren gericht op vliegvelden m het achterwaarlsche gebied van den vyand Ten Zuid Oosten van het Ihnenmeer en ten Zuiden Van het Ladogameer stortte herhaalde plaatselyke aanvallen van vry sterke vyandelyke strydkrachten met vele verliezen ineen De boisjewisti che luchtmacht verloor op 16 en 17 September 146 vliegtuigen Zes eigen vliegtmgen worden vermist Aanvallen overda n s nachts van Duitsche gevechtsvlipgtuigeo waren gericht op voor den oorlog belangryke mstallalies m Zuid en Oosl Engeland In hel Kanaal werd een Britsch patrouillevaartuig door bomtreffers tot zinker gebracht Artillerie van de marine schoot twee Britsche vliegtuigen neer fTALAAJVSCH WBERM4CHTSBEiUCHr Italiaansche actie in haven van Gibraltar In zyn weermachtborichl maakt het Italiaarsche opperbevel het volgende bekend Aan het Fgyfitische front optreden van verkernmgsafdealireen Forma t es van de luchtmacht gingen voort piet het bombardeeren van de bases op Malta Een Bntsch vliegtuig werd neergeschoten De laatste twee dagen zyn vier van onze v egtuigen met op un ba is teruggekeeTd Strijdkrachten van de Italiaansrhe kohmkliike marine die de haven van Gibraltar waren binnengedrongen hebben daar het stoomschip Ravens Point tot zinken gebracht Tijdens een voorafgaande actie hadden andere itriidkrarhten in dezelfde haven de schepen Meta Shuma Empire Stupe Baion Douglas en een vijfde niet eidcntif ceerd vaartuig zwaar beschadigd Het grootste dee der aanvallende strijdkrachten is op tijn basis teruggekeerd Len beroepskader bü den Nationalen Jepgdstorm OPLEIDING VOOR lEUGDLEIDER De jeugd moet door de jeugd geleid worden Dit bekende devies van den Nationalen Jeugdstorm krygt in het voorjaar van 1943 een nog belangryker karakter nu de leiding van den Jeugdstorm tot het instellen van een beroepskader heeft be sloten Op een te Utrecht gehouden persconferentie heeft opperkompaan Rikkers de leider van de kaderschool van den Jeugdstorm te Ommen naar t A N P me dt nadere njededeelmgen gedaan omtrent dit binAnkort te vormen beroepskader In de Waden is een oproep verschenen van den Jeugdstorm om jonge krachtige kerels van 17 25 jaar die zich kunhen opgeven voor den cursus van drie masriden welke te l eginnen per 1 November a s gehouden zal worden in de kaderschool te Ommen Van deze jenge Nederlanders om te beginnen zal er voor een 50 man plaats z yn wordt niet alleen gevergd dal zy beschikken over een gezond en krachtig lichaam maar daarnaast zal byzonder worden gelet op den geest van deze jongelui Deze geest moet frisch en bruisend zyn en hy moet open Slaa n voor den nieuwen tyd Op den cursus zal ook het begrip kameraadschap op de juiste wyze moeten worden aangeleerd De groo st mogelyke aandacht zal worden besteed aan de sport dat is wel een van de belangryksle onderdeden van de opleiding Van den jeugdleider wordt immers verwacht dat hy zyn jongens meeuwen en stormers zal voorgaan met name in de beoefening van de sport By hel veldwerk alt het zwaartepunt op de weerbaarheid watvt weerbaar dient de jonge Nederlander te zyn nu en in de toekomst Onder hel weerbaar z n verslaat men op de kaderschool ook het kunnen schieten Op speciale aangelegde schietbanen zal worden geoefend me klein kaliber geweer Al wordt er diis zeer Veel aandacht besteed asn het practische werk ÏDcze wuk is d € v€cduisUuhg swuk S Waarschuw uw buurmon als j h de verduistenngsvoorschnf S ten overtreeit Wys hem zoo 9 ooodig op de gevaren tvelhe g hierdoor kunnen ontstpon AU u een loaorschuromg ontvangt 9 ddor de nalatigheid van u zelf i of een der leden van urn gezin S wees dan dankbaar en zeg niet f Waar bemoei je je meeé Goed verduisterd goed be J schermd Urlauberkarte dienen ook door winkeliers in ontvangst genomen te worden Aangezien er nog steeds misverstand bhjkt te bestaan omtrent het al dan niet geldig zijn van de trannen der Urlauberkarte vestigt het departement van Landbouw en Visschery er nogmaals met nadruk de aandacht op at de bonnen der Urlauberkarte met blauwgroenen ondergrond en voorzien van een blauwen adelaar hier te lande geldig zijn zoodat wdnkeliers derhalve verplicht yn by aanbieding van deze bonnen de daarop verkrijgbaar gestelde artikelen af te leveren SIEGFRIED SOMMES GESNEUVELD De Beauftragte van den Rykscommissaris voor de provincie Utrecht Siegfried Sommer die eenige maanden geleden naar het Oostfront was vertrokken waar hy als luitenant en compagniescommandant zyn mannen aanvoerde is naar VolkenVader1 a n d meldt in den stryd gevallen Voor Lenmgrad gevangen genomen Ge argen bolsjewieken wordt m de Duit cne stellingen voor Lenmgrad terstond een verhoor afgenomen P K Manthey H H St daarnaast zal ae theorie op den cursus een belangrijke plaats innemen Er zullen lezingen worden ingeschakeld o m over de rassenkunde de geschiedenis en de heemkunde Prof Jeswiet uit Wagemngen heeft zich bereid verklaard met de cursisten uit Ommen heemtochten in den omtrek van het kamp te ondernemen Behalve deze lezingen zal op zoogenaamde schaaravonden verteld worlen om enkele voorbeelden te noemen o er Zuid Afnka de figuur van de Ruyter en andere nationale helden terwyl op bepaalde avonden ook gedichten en verhalen zullen worden voorgedragen en verteW Dne maanden lang zullen de cursisten naar lichaam en geest worden getraind zy worden op de tot kamp omgebouwde boerdery te Ommen gelegerd gevoerd en zoo mogebjk ook gekleed terwyl zij verder de beschikking krygen over een klein zakgeld Als de eerste cursus slaagt zullen er meer solgen Zy die zich voor Ommen opgeven behoeven niet uitgesproken lid te zyn van den Jeugdstorm Wat men van hen eischt is dat zy een open oog hebben voor den nieuwen tyd dat zy den roep van het nieuw Ie vormen Europa verstaan Na afloop van den cursus zullen zij aan een algemeen examen worden onderworpen ê H c t Wlaan Zon op 7 21 onder 19 45 Maan óp 17 48 onder 2 01 Meo IS verplicht te ver duisteren vao tonsoaderüanil tot Konsopkomst Laataarns gan voertuifier moeien een hali uur na zon onderüanfi ontflohen worden K 71Z ndrM po