Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1942

ZATERDAG 10 SEPTEMBER Uit vroeifer tüden WÏI AJIilEEll stADsmEmvs BelMMBrcchiBg v b het TAN MBf nilZKNKW OMBtWWmOE HKDEBEN HET BUREA huurpetLi jjr Vattmptmteu aaa nMilmii Bij Mnbwe verkixipiagen vm rotronde goederen teeft den laatïten tyd dtkwijU dat de maximum ver koopprijs van het ooroettede coed vaslgjasteld is door het prijzenbureau voor ompoerende oederen Ook m Gouda ecu étrgeink bureau fevectigd Betrekkclvk kort na Mei 1940 werd er e n tHiuntop uitgevaardigd dwz dat KrtioagiAg der huurproaien van ooroarende goederen verboden werd Deze maatregel vkieide logischerwijs voort uit de prijsbebeenching waarmede de ovtri etd zoowei economische al sociale bel wgen diende Eenerz jds was bet duel iiifiatic te voorkomen andenijds moesten de economisch zwakkeren beschermd worden Deze liuur top bleek echter in de practi k voor êen kleine categorie verhuurders onbilllfk t ztfn peciaal in die gevallen wdairjD door persoonlyke of andere omstandighed n de huurprijs zich beneden het aigemeene huurpeil van Mei 1Ü40 bevond en als bijvoorbeeld belang uke verb tenn en aa ket huls werden aangebracht Het Huurpirijsbesluit 1941 opende nu de mogilukhLid tot huurverhooguig m deZc gevallen De bevoordeeiing werd opgedragen aan een zestigtal over het f eheeie land verspreide pruzenurcaux Het pruzenbureau voor onroerende goederen te Gouda omvat 25 gemeen ten en is gevtstigd bij gtmctnlewerken Aan hel hoofd er van staat de directeur van den dienst ir L SollewijA Gelpke De maatstaven Ten einde eenheid van uitvi eniig in bet geheele land te lirugcn z jn vooi dc e btir u s nauwkeurige richtlijnen va tgeateld aan de hand waarvan de gevallen één voor één beodrdceld wor den Meestal verge ui t men de huurprijzen van de onroerende goederen waarvoor Kuurprusverihooging wordt aangevraagd met de prezen die voor soortgelijke huizen of landerijen m Mci 194U als algemeen geldend konden worden bcsthuuud Daarnaast echter ia aan het prezen bun au opgedr i tn het vaststellen van den majymumprijs die bu het verkoo pen van onroerende goederen bedongen mag worden een maatregel die ev neons past m het kader van de prijslx heerschmg Niet alleen bu verkoop in iiet openbaar maar ooV l j ondeirhandschen verkoop wordt een dergelijke maximum prtja door het prijyc n bureau vas Tgi i atL ld en opgegeven aan den notaris Het bureau maakt zun Htt bureau aat bu de vastatelling van den maximum verkoopprijs uit van dl Jaarl kache twten en lasten van het onroerende goed Zoo neemt men blj huizen de huuropbrengst en verin in dtrt die met de lasten zooals onderhoud belastingen waterleiding enz De netto opbrengt wordt dan tegen een vast percentage gekapitaliseerd Daar uitgegaan wordt van de huurprijzen en deze volgens het Huui iru aenbesluit 1941 grootendeels gestabi Iisteid zun op het niveau van Mei IS40 worden dtis de verkoopprijzen € ok op hetzelfde niveau vastgelegd Z4 het dan dat zo oVer het algemeen iets hoogt r liggen daar gekapitaliseerd wnrdt tegen een lager percentage dan ui 1940 gebruikelijk was Beroep tegen de beslissing van het pryzenbureau is met mogelijk BesMielingen te Gauda Het Qoudsche bureau heeft de laatste maanden heel wat werk verzet daa een flink aantal verzoeken tot huurverhooging moesten worden behandeld en vtMr elke onderhandsche of publieke verkooping m het uitgestrekte ambtsgebied van het bureau een onderzoek moest worden ingesteld en een maximum verkoopprijs bepaald Dageluks komen aanwagen binnen die nneesta met spa d afgehandeld kunnen worden Zoo werden in de vorige maand ruim 50 gevallen betreffende het vervreemden van on roerende goederen en een tiental huurlakm behandeld In totaal werden hier ter stede sintls de insteUmg van liet prD enbureau ruim 200 gevallen afge werkt Van de verzoeken om huurprusverhooging moesten de meeste voorden afgeweken Er mag dan ook nog wel eens op worden gewezen dat het indienen van niet goed gefundeerde ver io ken geen zin heeft De weikiaamhedcn van het pryzenbureau hebben tot gevolg gehad dat vele publiek verkoopingen een efcerl ander aanzien hebben gekregen Mifrmalen komt hee nu voor dat bij Thalia Theater Eens op n naebt met Lili Murati Tileo Linden Karl Ludwig Dirfil en Lucie Engliach Aan vang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur ItaMris BiaacMp Het li l der piuzta met Attila Hoibiger en Heidemar e Hatlieyer Aanvang 815 uur Za terdag vanaf 6 uur ZtHidag Vanaf 330 uur Zondag IQ 30 uur Een winternachtsdroom m Magda Schnei der SduHiwhorg Biaaeaop De veldtoditin het Ooatei Aanvang 815 r Zondag vanaf 3 30 uur 19 Sept 7 3 uw en 20 Sept 2 en 7 30 r Kimstmin Vaiieté Arbacus met Albert de Booy Arbacus mr Cordien anderen to Sept 11 mr Centnl Praatje J Knake uit Ro terdam over dê hand balqjort voor vereeniging K B O 28 Sept 10 unr Olyrapia terreln Derdegedeelte tienkamp athleliek vereehiging Achilles 21 Sept 11 Bor De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg Sept 11 30 unr De Zalm Algemeenevergadenné van aandeelhoudersNV tot aanneming van werkenvoorheen H J Nederhorst Sept 7 3 nar Clublokaal blljartvereenlging Ter Gouw Kattensiogel 63 Algemeene vergadering district Gou4a Ned Blljarlbond 22 Sept 7 30 uur Het Blauwe Krnis Ledenvergadermg Ned Chr Vrouwenbond inleiding mevr A Knop pers Valkenier over In Godeskracht voojjfcaarts Sept 7 3 nar ilennie Algemeen eledenvergadering Het Groene Kruii Sept 7J0 nar Rennie foyer Byeenkomst Scheidsrechtersvereen grirepGouda lezing W H A Burgwal lUit s Gravenhage over Waarom w jidik sche isrechter 23 Sept 7 30 unr Nie re SchonOpvoering klucht Oh oh 1 Auïtora door Amst damseh é neelgezelschap Jan Nooy ƒ Sept S3 inir De Zalm Ledenvergadering vereeniging De Ambachtsschool voor Gouda en omstreken Sept 7 3t nur Nieuwe Schouwburg Amapolas muzikaal palet met deBobton Flipjiet de AmbassadeursTheo van Veen Yolande Jacques Gerlach Pira k Grand ery anderen a Sept 715 nur Geref Ke k Orgel bespelmg Feike Asma 29 Sept Jl unr en volgende dagenReunie Theater Vanelerrevup met Rene Renio de hond Robb Max Raffles Piet Groenen aal en anderen 25 Sept 5 30 uur Crabcthstraat Vertrek voor singelloop estafe te ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zyn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondag avond 12 uur te constilteeren de doktoren J W H Helleman Lange Tien deweg 54 telefoon 318i en A J Kettler Gouwe 166 telefoon 3368 ATOTOEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alleen voor recepten Apotheek P Weyer 3ouwe 131 Eitra Zus voiir niieo aÉii De Leider van den distributiedienst bericht In liet tijdvak van DInadag 22 tet en met Vrijdag 25 September 1942 kunnen aan loket 1 van het kantoor van den dislributeidienst in de voormalige sociëteit Oiu Genoegen Boelekade 71 aanvraagformulieren ter verkrijging van extra rantsoenen zeep voor vullen arbeid worden afgehaald De afgehaalde formulieren moeten voor Donderdag 1 October 1942 weer m de brievenbus van genoemd kantoor zijn gedepc neerd Afwijking van bovenstaande tijdstippen kan niet worden toegestaan Later afgehaalde of ingediende aanvraagfonnulieren kunnen niet in behandeling worden genomen Oproepen tot het afhalen van de extra liönnen zullen belanghebbenden worden toegezonden het bieden de maxraumprijs bereikt wordt en dat ér dan meerdere gega digden voor dezen prys zun Zyn er geen candidate met bijzondere belan gen die voorkeur hel ben dan gaat de notaris er toe over het onroerende goed voor dien prijs onder hen te verloten Het komt echter ook voor dat de door het prijzenbureau vastgestelde pigs met bereikt wordt en dan ge schiedt de toewijzing gewoon naar het hoogste bod BK GOCDSflIB COmtANX BÖPJIDE ï rAAU GELEOEN Uit eejT advertentie Openbare verkooping 9 Dinidag 24 September 1887 ten ovrerstaan van notans mr Kist van een netten inboedel boekwerken waaronder een Recueil dir belast in en lutg regten en acegnsen 1843 1882 fraai oud blauw en rood porcelein waaronder een compleet oud rood J ansch thee servies chocoladeketel met konfoor enz verder eene coltectie schilderijen van oude en nieuwe mees ers waaronder de aanl ldding van Bloemmaert Salomon s eerste regt van of naar Rubens stuk ken van Ostade Droogsloot Wagner Verveen Rgckelgkhuyzen Jonea Kaïmemaps en andn n M JAAB GBUÜDEN Gistermiddag Zondag ten 12 4 uwhad op de bovenzaal van het koffie huis dt Hirmonie een vergadering plaats van leden en genootligden der afdeeli g Gouda van het Alg Ned Werkbeden Verbond Velen waren tegenwoordig De president de heer Holsderver brach in herinnering dat de avondschool voor volwassenen den von Mi winter door het dep Gouda der Maalschappg tot nut van t algemeen geopwid ook in den aanstaanderi wiriter zal worden gehouden Naar aaöleidmg van dit feit was het dat hg he voord gaf aan den heer T G g7 Valette leeraar aan de Rgks Hoo gére Burgerschool en het Gymnasium Ihier die het grootenut van den curus in lezen en schrijven uiteenzette 25 JAAK GfLEDEN In den ouderdom vah 56 jaren is ovej leden de iWi C Krugt hoofd der school te Hekandorp WAJMtMBKN 3 II ook rarhuizer goal oe het iteeds met POLDIRVAART VwtoitiaiMi Eiiiednit MMibtHMrwfaatsaa Lal vooral ook op onze OIINSTVCIlMICHTIN Talef 2534 Turtmorkt l Er wordt beter verduisterd AAIWTAL OVEBTBBDINGKN DAALI De scherpe controle qp de naleving Jer verduisteringsbepahhgen heeft re Eultaat gehad Waren er de eerste gen vier vgf en zes inwoner die een tiekeuring kregen en wier hu zen drie dagen van het Iichtnet werden afge sneden deze week waren er over aile avonden tezamen drie slechte verduis leraars zoodat CJouda m deze verduis teringsweek een goed figuur geslagen iieeft al waren het er nog difé te v el Ook deie verlwliseerden zgn iAe dagen in het donker gezet Uit ket Gemeenteblad ONTSIERENDE RECLAME GEWEERD De iMirgemeester heeft vergunnjng geweigerd aan de Neder andsche Emaillef bnen Langcat W V te Bus sum voor het aanbrengen van reclame Ixirden aan de zijgevels def perceelen Ridder van Catsweg 28 en Lange Tien deweg 21 en aan het reclame bu c u Holla voor het aanbrengen van reclamelxirden aan de zggevels dtr perceelen Lange Tiendeweg 32 Flu wee ensingel 101 Ridder van Catsweg 38 en Nieu we Markt 40 Bouwvergnnningtn De burgemeester heef vergunning verleend aan J G v d Steen alhier tot hot vernieuwen van de winkelpui van perceel Gouwe 184 aan G J Polet a hier tot het m ken van een tocht portaal met en ree in perceel Graaf Flonsweg 51 aan W v d Kist alhier tot het verbouwen van Jen voorgevel van het pakhuis Raam 278 in i eroep aan A C Vergeer alhier tot het verbouwen van de voorgevel van perceel Boelekade 196 I ligplaats wooaachip Aan P J Hersbach alhier is ver gunning verleend ot het innemen van een ligplaats met een woonschip in de Kromme Gouwe Verordening op de brandweer De burgcilT ester heeft de verorde ning op de brandweer gewgzig4 en aangevuld Het woord loon is ver vangen door vergoeding en het woord vergoeding m toelage de vergoeding desgcwen cht te genieten De functie van chef chauffeur mon teur is veranderd in hoofdmonteur brandweer BooRöenii in papieren boorden hebben wi alleen de moten 4H n 5v or f T 30 per dozifn RAfis VAn camp Meubelprijzen te duur DUIZEND GULDEN BOETE Het filiaal van de mfuhelzaak NV ter Meulen te Rotterdam gevestigd aan den Kleiweg alhier is door den lnSpecteur voor Je Prijsbehecrschmg te s Gravenhage gens overtreding der prijsvoorschriften beboet met ƒ 1 100 In dit magazijn werd onlangs een dressoir aangeboden tegen den prijs van ƒ 14S Toen de klant die er aanvankelijk niets voor voelde later terug kwam moest het dressoir ƒ 175 opbrengen hetgeen de koopIu t van den betrokkene weer eenlgs ins temperde Tenilotte besloot deze na eenige weken het dressoir toch maar te koopen doch toen kreeg hij te honren dat de prijs van het meubelstuk f I05 was Een opsporTngsambtenaar van de Pnisbeheersching die de terecht ingediende klacht onderzocht moest ervaren dat hetzelfde dressoir ƒ 165 moest kosten Ook bleek hem dat verscheidene andere meubelstutken te duur gepriisd stonden De inspecteur voor de Prijsbehecrschmg veroordeelde de onderneming tot betalinp van genoemde boete en gelastte bovendien de openbaarmaking van het vonnis Burgerlüke Stand Gebaren 17 Sept Willem zn van C Bos en D Jongeneel Helmerstraat 18 Jan zn van J de Bruin en A Knippel Surlnameslraat 182 Johünna Maria dr van J Koolmees en M J Borst De Costakac 1 Ondertronwd 17 Sept P J J Knegt en J Th Vestenng J de V ies en G M de Bruin J J F Kramer en A M Steenbergen WA den Hertog en M J Nouwen T Tak en C van der Kleijn F Kalmeijer en A Visser J Schenk en B W van Prooijen HA Verweij en E M Polderman C de Bode en M C Starreveld Overleden 17 Sept Ane Brunt 75 j GELEIDEDRAAD VERDWENEV Ten nadeele van een Gou fsche firma IS ijdens het vervoer per boot van Amsterdam naar hier een lak geleide draad ontvreemd DENK OM PRUSAANDUIDING De politie heeft twee groentenhandelaren bekeurd die in hun winkel de artikelen met geprgsd hadden i Predikbeurten ZONDAG 29 SEPTEMBE Ncd Hervormde Gemeente Smt JansJcerk 10 uur ds H S J Klif 5 uur ds F W G Verheul We terkerk 10 uur ds M J C Visser van Rotterdam jeugddienst 5 uur ds G Elzenga Ver van Vriji Hervarmden 10 30 uur de heer J N Patti t Den Haag Ver CalTi 5 uur ds G A Pott v an Rotterdam RMioaatnBtaelie Kcrti 19 30 uur ds J Ni Tihu s Lothetacbe Kerk 10 uur prop A Meijer Jr hulppi ediker te Amsterdam j Ond Katb ekc Kerk 10 3 uur pvtoor G P Gi kes Gercf Kerk 10 en 5 uur cand A op Groot Geref Generate 10 en 5 uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente 10 en 5 uiUL ds A Dulxiis ui ds ld Ifret Ned x ret Ganeente 10 en i uur ds Joh van Welzen Woensdag 7 30 uur ds Joh v Welzen Trlje Evangeliscbe Gemeente ia in 5 oO uur da H C Leep Donderdag 30 uur Bg bellezing en j Istond Nederlandsche Geioofsgemenschap JQet Leger des UeUs 16 uur Heikgingsdiensl 7 uur ver lossingsdienst Leidster J v d Veen TERAABDEBESXnxOlG U A Jl HDVfHAH Op de AlgeoMAi Begraafplbats is gl tctmiddag liet atoCfelijk over Aot van den heer K A A HB itman oud woretans van de Ooudsche Winkeliersvereenigmg ter ruste gelegd Tot degenen die de laatste eer bewezen behoorden beituursleden van de vroegere middenstandsorganisaties de heer J L Hulleman en Balt A de Jong G W V en M W G van Loon De Hanze en Middenatandscenlralc £ en drietail bloerostukken dekte de baar Aan de groeve werd met gesproken ONZE BIOSCOPEN Thalia lleannr EENS OP EEN NACHT Theo Lmgen voert de regie van öe film Xent op een nacht en apeelt er bovendien een belanggke rol in Ben en ander is reeds een garantie voor vroolgkhcid En hoewel Lingen stellig de opper komiek is in deze luchtige geestige filmhistorie zorgt toch niet uitsluitend hg voor de humor De talrgke verwikkelingen die zich vooral in het tweede detl voordoen zgn e r l misch en de overige hoofdrolspelers weten hetïrappige ervan terdege uit te buiten Het eerste deel is eigenhjk een inleiding doch mteressant en met een behoorlgk tempo daarna ordt de film wflker hoofd thema de liefde IS steeds lachwekkender en de finale doet denzelfden dienst als een dave rend slotwerk bg een vuurwerk Met Theo Lingen treden op den voorgron l Lili Murati Irene von Meijendorff Lucie Engliscb Hans Brausewetter en Karl Ludwig Diefal Reunie Bioscoop BET LIED DER PUSZTA Geza yon Bolvary voerde de regie van de film Het lied der puszta en men kan er herhaaldelgk de hand van den vakman in herkennen Spelend in Hongarge biedt deze rolprent tal van schilderachtige tafereelen prachtige iandschapopnamen die als achtergrond dienen voor het eenvoudige verhaal dat er in is vervat In het stille en vreedzame visschersdorp aan de groote rivier gaat hel leven zjjn gewonen gang tot dat de zwerver Silo er zijn intrede doet Het zwerven door de wgde viakten zit hem in het bloed maar door een samenloop van ometand gheden is hg genoodzaakt een tgdlang m het dorp te W iven Door een messteek gewond hem toege bracht door een jaloerschen zigeuner die m hem ten onrechte een mededm ger naar de liefde van zijn aangebedene ziet wordt hg opgenomen m de hut van den veerman Sandor en door duns vrouw Maria verpleegd S o en Mana vatten liefde voor elkaar op en het is deze liefde die Silo e zwerflust verlamt en hem bindt aai hel dorp Moeilgk dagen breker aan totdat de tiid komt dat zg openigk van hun I efde kunnen getuigen Attila Hörbiger vertolkt op sobere wgze de rol van den zwerver Heidemarie Hatheyer die van Maria Hellmu h Bergmann geeft een uitstekende ui bceldmg van den veerman Sandor Schouwburg Bioscoop DE VELDTOCHT IN HET OOSTEN Geen zoete romant ek beheerscht deze week het witte doek in de Schouwburg Bioscoop maar beelden van een gzerharde werkelijkheid Het gebulder der kanonnen het ratelen der machinegeweren en het gebrom en geloei der vliegmachines vormen de begeleidende muziek van de grootsch opgezette documentaire film over den veldtocht in het Oosten gedurende het jaar 1941 Voorzien van een gesproken Neder andseh commentaar geeft de film in een aaneengesloten geheel m tijdsvolgorde een imponeerend l eeld van den gigantischen strgd die daar m het Oosten uitgevochten wordt Beelden betreffende I sociale oestanden in de Sovjet Unie Simede van de met Duitschland verIwndcn legers gaan aan de eigemgke oorlogscpnamen vooraf Als een wajs ziet men dan de drie Duitiche leger groepen over West Rusland rollen het Dui che leger lievrgdt de Baltisehe staten en de dubbele veldslag om ByaLstok on Minsk wordt een groo e overwii ning Smolensk wordt genomen en na de pantsers agen van Loczow en Dubno valt Kiew in October rWl gevolgd door Odessa Het geheel wordt verduidelgk door talrgke kaartjes De film eindigt met beelden van de bneenkomst van s aatslieden van alle met Duitschland verkKinden landen te Berlgn In hel voorprogramma gaat o a een filmpje Natuur en techniek S V d Kraa s len hier morgen daarf OorlogHchade kan ook j adoniaMn orelian rv OBdmtHotf Had rland c M groote risicospreiding I Par halljapr aUchw f o eBp f i Rcada mgeaciueven inaer dag f mmm duizend tfÜlioea tuiden vardaaid r aiéer dan 100000 objKien Vraagi inlichlingen Kaataar I AMSTERDAM Tel aosis ONDERLINGE NEDERLANDSCHE MOLESTVERZEKERING MIJ gevtjiigd e Sntek Actieve g e n t en g rt w e ag d I G LD Elf GOEDEREN PHILIPS KfiBRT aHiVBKANDERDE rVZDBKDEN riT De beheerder der NV f iUps Gloelam ptnfabfieken en der N V GeTne nsct ppe i k beztt van asndeelen Phahps Gloeila U bneken heeft oor het boekjaar 1 40 Mid IRGEZONDEN Collecte voor de blinden ARBEID IN INRICHTING Evenals vorige jaren vkordt ooi dll jaar wederom gecollecteerd vco de 150 blinden tewerkgesteld in de be kende Inrichting PI Middenlaar M te Amsterdam De Vereeniging eeft er naar de blinden in staat te o lm zich ooveef mogelijk m het maa t ap pelijk leven te kunnen handhaver op da zg hun gemi s zoo weinig mooe nk zullen gevoelen Om dit doel te ei ken vvordt aan de bhnden voo un arbeid een bescheiden loon uitbe iald waarSoor zg in staat zun voor z en de hunnen te zorgen De Veree inj beschikt evens over een ir al voor a leens aande vrouwelijkeb rden Voor het uitkeeren van de bo f Dedoelde loonen is veel geld roo i l aartoe ook een beroep op V wcnS eoaan De Vereeniging hoopt s inwoners van Gouda met mild Till zuilen geven teneinde dit choon werk m stand te kunnen houde De collecte wordt gehouden van Wee daf 23 tot en met Woensdag 30 September Deze collecte wordt aanbevolet door ds H van Dgken ds G Elzenga d R S J Kalf ds F W G Verheul l de BIois dl J P C ten Bnnk A Dubois ds H C Leep ds J Niert uis J J Simon ZOET ROGGEBROOP GEBR TEN HOEVE ROirftOAM TEL 3 0 4 2 7 DEN HAAG TEl 3332 i Feuilleton Olttrm Detective tegen wil mi dank dooi H VöUIER tilt u SMerman s eer te na Hl balde en vuM en Imd drdgend ap dra gérant Uwill Bit aer w ulattkhadm laUrn opdrulrn hè Goed aur am ui Flmhhd rMIreet e haast l aAler den 1 B ruc nm rttdbnrhaw Ben D iaap rteur grUnad jJT i Rhermutsfl leid Ik af on heN n ra houdrn in dit hotel la topwrirouwd aui een iMchtwakfr een lift pjara en en nachtklerk Heb Ik hrt fechK eind ot i Ja eh tijdelük bracht de i rantaarzelend In i midden Tgdelijk De Inspecteur snoof Datamoesje ken ik Het U ontzaglijk üoedkoop over het Sint Olaf op te scheppen la een rustig en vertrouwd hotel maarondartuaachen wordt met de veiligheid vande gasten en hun bezittingen een loopjegenomen De linjongen knapt een uiltje loodra hij den laatsten logé naar bovenheelt getransporteerd De nachtwakerblijkt op zun ronde niet te bereiken te lünDe nachtklerk leest detectiveromans enlaat zich onder de bedrijven beduvelendoor een gare oude tante die hem eensprookje op dt mouw apeldt Terwijl hijaandachtig luiatert wandelen eeniae zware jongens het h jtei binnen en Inet eenblikopener anijdpn zij het deksel weg vande hoakjettrommcl dic jullie een brandkast gelieven te noemen De brandkast ia geplunderd Wétheeft de politie in zoo n geval te doen terwammen of de roovers achter de broekte zitten viel d g rant uit Zun gezichtwas paar van w ede Hij kon het slechthebken dat op lijn kasten moppen werdenteUpt tiaar wordt v or ge7ar d Alles op jn tijd Kunt u deanoods bij benaderingpgeven hoeveel er in de brandkast wan Ongeveer twstf h n Td kron n contanten Verder eigendommen on door gasten in bewaring gegeven Zij allen ken nen er de volle waarde van Onze aan aprakelgkheid is beperkt zooals u begrijpt Ik neem het aan Hebt u een opgavevan de deposito s Zeer zeker tk leg een UJs aan vande gasten die ons ieta in bewariAg gevenmet een kort noutie betreffende den aard van het depositoe Het wordt geb auwd ende inlegger moet voor accoori teekenenpp die manier is zoowel de eene als deandere party gedekt Het doet me genoegen te vernemendat althans iels hier In orde Is Laat mgde lijst eena zien Otjo Etmblad ging nset den Inspecteur naar zijn kantoor Meer politiemannen waren gerequtieerd die een cordon om het Sint Olaf trokken Soderman die icn zeer pcbo d v 1 i bet optied i van den gérant ra tegelijkertijd neertlachtig omdat hij zijn baan kwijt was doorkruiste de hal en nam In een clubfauteuil plaats Rechercheur Berg kwam bij hem staan hu verzocht August het gebeurde nog eens In geuren en kleuren te hei halen De l e ite intieme voorvallen in het leven van den mchtklerk wilde hij te welen komen Berg scheen ontgoocheld te zijn dat de jongeman efn blanco straf egister tM z Ala je het miJ vraagt concludeerd hij tenslotte had die vrouw een medeiilu ht ge m I t hofïl f n ifizy yn of haa kamer binnengeglipt Je moet j tM nader order t r beschikking houden alle appertementen worden met een fijn stofkam melje door70cht Die mevrouw Hangö kan het Sint Olaf niet hebben verljiten Jl gaat vrj uit o fik 7 i me sterk vc gm en Er was niemaad dim je naar de vierde verdieping kon sturen en er zat dus niets anders op dan het zeif te doen De schoeljes boksten hel handig voor elknar Het kan me geen lor sc l n mokteAugust Er IS maar één ding dat me schelen kan de gérant schopt me de keien opterwijl Ik me hield aan de insfructiee diehij zelf heeft gageven Tja dat ia een beroerd ding Hijmoeat een zondentmk hcbb en pikte jouer voor Misschien had je jn ers den schopeen paar dagen Jatcr gekregen Het SintOlaf is een van de vele hotela die doorde tijdsomstandigheden xijn ichterii tgegaan zoo hard dis een paard loopen kanWat ik intussciien niet begrijp jongensvan de vlakte konden toch weten dat hierejn bedroefd beetje te vinden is Lui vïnwie wat te halen alt strijken In eenbeter hotel neer Ik geloof het graag Voor mijn part Iden ze de Bank van Zweden gepl m derd Dan was ik taominste mijn niet kwijtgeraakt De rechercheur legde August dcrb een band op den cMxMler Trooa Je jangeman Je lult geulscbap genoeg hebben Duizenden in Stockholm un er even beroerd aan toe als jIJ Over gejrek aan ge eischap had S derman dien nacht evenmin Ie klagen pomie liep in en uit HiJ hield zich onlediK m de voorwerj en en popcraaaen die door d dieven achtetoo H den grond waren gesmeten we r in de brandl jst te leggen on plaatste daarna 700 goed en zoo kwaad het ging de deur er voor Zó zag de boel er althans niet 70o gehavend uil Toen dook hu opnieuw in een fauteuil en en dacht somber over zyn toekonst na tot rechercheur Berg hem kwam halen om de politie bij het doorzoeken van de appartementeir het waren er tweehonderd en zevcdïïg behulpzaam te zlln Eerst tegen twaalven had men z n dienal niet meer noodig Op weg naar de boven ste verdieping riep Ollo KlmMad den nachtklerk aan en stelde hem een brief ter hjnd In zgn kamer gekomen scheurde Sciderman de enveloppe open Zij bevatte een schrijven van den garant wsann fleze me c c fle d t h i zuh tegen het nde van de loopende week als ontsla kon beschouwen HOOFDSTUK JV Het Sin Olaf had behoord n JJ lick Callager en uitgeweken Ier J het In wed D zeer naar den viee e Jogaari Toen hU het Ujdeluke n t J cuwige verwisselde Het hij tV Tj kind een dochter behalve het h tf J w4t ander ooroeicnd goed n m j ileen s ontgoocheling zij had 1 iis zoo uw mogclok van de hjna r l an om naar haar vaderland te ug i eeren bevatte het testament elf i ing dat 7ij t Stockholm moest 1 J wjnen en niet één van de t ez 1 iJJJ mocht verkoQpen Bij het maken v n latste wilsbeschikking was Patncl i Jj er van het standpunt ult agaan i i lies i it hij bezat ion Zweden i itarom legde hij rijn erfgename lichting op baar geW in Zweden Ie V len Blijkbaar had Patrick bij zijn even Jl r Kt d te pf lis gevolg daarvan steeds me T v s leren te verwerven geen tilrf l JLf nja dochter te leeren kerm n W n t ea werd aooals Patrick toch h l er niet beler van Pileen gafjgecn ot z j Moest bet geldslukje nlin icr maal hebben omgedraaid Het cing dat zij zelf niet wist hoe i f Haar iu niglicid kende e n Wordt vci