Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1942

ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1942 U hebf n heerlijke WINTERJAS QF MANTEL Zoon warme jas d goed zil en waorvon yU long plezier hebt maar ede er wot groezelig uitziet verkleurd tnz loot cnj die jas eens zien wij geven kosteloos vakkundig odvies wat voor die jos tiel beste is sloomen ot verven moor doet het NU want straks Is hel koud en hebt U die monte ot jos noodig Dl PELIKAAN STOOMERIJ en VERVERIJ Tel 30ÓÓ Kantoor AMERlKA 21 en 307Ó ht de Kornamelluloot OotHli tel 375aDonderdag 24 September 1942 Aanvang 7 30 uur pfetle Muzikaal Palet voor oog en oor Medeueikenüïii De Bobton Hipperi in orchestrate bezetting van 14 Winnwrs 2e prijs Nat Concours Dansorkesfen I94I D AmlKusadeuri het bekende Kotterdamsche Solisten ensemble Tkao Ton Vafcn chansonnier Oa Blaasbalgall het fenomenale Amsterdamsche Mondharmonica Trio DaiMiiuiaKaa i het populaire Haagsche Hawaiian Ensemble Tolanda het charmante Indische Danseresje en Jocqnai Gcriach de vermaarde Radio Acc nist la Graad Conference Voorverkoop en plaatsbespr vanaf Dinsdag 22 Sept d igclijjis van 11 1 u en jvan 7 30 9 30 u Entreepr zen T f 10 7 lot n 75 SCHAAKCLUB MESSEMAKER Op DONDERDAGAVOND 24 SEPTEMBER a s wordt in de bovenzaal van het Calè Restauranl TM QOU W ter opening van het winterseizoen een simuttaanseance gegevendoor den Grootmeester Zoolang de ooonaad strekt lióg verkrijgbaar HANS KMOCH Helioglas ANVAMa 7 UUR PRCCIU NIet leden kunnen tot een beperkt aantal aan deze seance deeinemen Per vel van 50 x 50 cm f 0 15 RAAST ONS INLICHTINaEN Deze week speciale aanbieding cl Distr mappen Etui s voor losse bonnen 25 et Bonnenporlemonnaie s 18 cl S t Kleiweg 46 Nw Markt 25 Een UITKPMST is TRIXOROL ons hagdcnwaschmiddel ZONDER BON per 500 gram 0 30 THa ALLEBRANDI De Goudsche Bazar KLEIWEO 78 Jel 34l OOUOA ƒ Voor Elck WatlWih Een stukje kauwgromi pl 20 r M ta kaap gevraagA aan de Reeuwijksche Plassen Prijsopgaaf Thomsonlaan 88a Den Haag Bagger en Darie trebber gevraagd Gevraagd voor Den Haag z m legen I Oct een net Malei voor d e n P O goed kunn werken en eenvoudig koken v g r v hjl Mevr Raimond Sophiastr 19 Gouda 6nwt HOIS of mu TE HUUR ÜEVRAAüD te Gouda of onjstreken Br no Q 5396 bur v d bl SHIirT Behaalt Gouda het eerste punt IIUJU 01 BKBKR OMXMOKDMOEM tmm iaMcr vear OIrH ia ai iBp t t vopr de Cioud T elftallen zeker niet gemakkelijk SL week zyn er zware wedstrtj r l f i ta en ook ditmaal wacfatea ttl mO iiXen van kloek formaat 1 dat D0 op het eerste punt eiy eerste doelpunt wacht kriJÉt OMifHs t gacl dat zidi in hett U 9C BalU iti o H ondcncheidde en Huiit t gen U V V van een negaS teizMW OttTCKturc iièntelde Si dééd bet bij U V S ook niet 2 en wellicht t er nu een gelyk te bereiken uet de ze pUatselüke kanpen In j rd ll as e wordt een aanvang ge JJ 2w G S V O N D reaulJtói l t dusver waren het beat van de V r en liiet terreinvoordeet lijken T e bate kan to hebben Een der S tJUH t opgaven van het jaar heeft Mnnpia met een bezoek aan h t gede laiHtét en zoo vaatbealoten begonJL Laakkwartier Dal wordt voor de Mdzoarten kiezen of deeien want Ks nederlaag geeft met vier punten diNd 1 MD zoodanigen achterttand M IMK n heel toer zal worden om jM Mm bod te kom en Ook D O N K i gpuM is een laatige de uitwedstrijd Mté ie kampioen Bodegraven biedt fém pwapectiet Voor O N A 2 it het e pirobeeren op iMii vüid tegen D H C 3 dat eveneens 0 twci stevige nederlagen opende Ijoedc p d te bereiken GoudaJ is jtcelsior 3 nog niet overgevaren l derrie van Gouda kan het nu bij 3 0 f mogelijk opnieuw gelijk hou 1 M een nederlaag en een gelijk yel is er thans voor Olympia 2 een r erwiniiig te boeken nu Schoonhoven tf hetotk komt O N A 3 by Spart I heeft weinig kant op succes en ook ftn G S V 2 bij Xerxes 4 zal het een écrzün zich staande te houden jbceesvol begonnen Afdeelingselftallen I knaaen pMtle vtrsterkeo illtouwe wineUiajis heeft in de AfdeeM Gouda het in 1 A zoo goed begon k1H aastrecht 2 thuis tegen Gouda 4 b Mdere favoriet Bergambacht moet ii V E P op zijn tellen passen D O K K l up eigen grond tegen 5 S V 3 É Groot Ammers in Lckkerkerk kunSli zich bij de topelftallen voegen In Ie klasse B z jn het nog verken lllgfwed trUden iA het b zonder fcuderak 2 D R D en Nieuwerkerk liiferveTs 2 Moercapelle dat zoo juist iuiZwervers 2 een punt moest afstaan pUgt het b Groeneweg niet cadeau wympia 3 kan zich handhaven thuis gen O N A 3 De veelbelovend gestarte tweede liaweni kunnen het opnieuw een eind HMgen tliuis U N I O tegen V E P 2 OsoA S legen Olympia 4 en C B O t gcn Goud 8 en uitspelend Bodegrav n 2 tegep O N A 5 en Stolwijk 2 t Schoonhoven 3 Het eerste van B V C dat welticht ook gaat medetelIW opent in Moercapelie met gunstige yMruitzichten ICHAKEN De schakers in actie KMOCH KOMT SIMULTAAN SPELEN Doordat hij de afgebroken partü MfHi den heer B A de Jong gewonM heeft is de heer T Rook de zesde Minemer geworden aan de wedstrüiln om het persoonlijk kampioen Aap van den Goudschen Schaakkring Dt uitslagen van deze hoofdklasse iMenlls volgt A Bruggeman F van der Oaay 1 O Rlloggeveeti T Rook afgebr In de decde klasse D werd de volWWl party gespeeld Chr Boot tl Jong 0 1 jPe heer J de Jong heeft hiermede wy e lagen de eerste plaats bezet zooih uit onderstaanden stahd blijkt etf gew gel verl pnt J 4 Jong 3 3 0 0 3 Ai ♦ d Pool 8 a 1 2 Or Boot ï I f 1 1 A ciboet 3 O 6 3 O Aden besltssingswedstrUd voor de jlMe klas komen thans de volgende JJWen uit J de Jong P van der SanJji A van Maaren A Spoel L Stra J Bihe en A van den Berg Mesaemaker DlM week ia voor de achtate ronde jWI den bekcrwcdstryd van Messc wr de party gespeeld H Meyer g Tti tdUJt De heer Rietdük won na Mpvar spelen zoodai thans ook de W Meyer uitvalt Ouldcloaa maar niet hopehMa miU AKKERTJES tn iMia Da AKKERTJE n Me wel Btoi de onaak Mar wel die v reteixle ffttaaa verraaseod aael weg AKUaiTJES stlUcD direct Mt Mo D en maken dat t ilclk prettld g tt voelen finale van dezen wedstrijd gaat Mlutschen A RietdUk en A Brugge K welke party Maandag a s wordt Pg I e winnaar komt dus in het l van den wisaelbeker M g voadcn dut aea tock nU LGESneimTHEEK Msiltt 41 Qomtt Voor de verliezersronde zün Donderdagavond nog de volgende ptotUen gespeeld A H Kulik M Lakerveld afgebr J C Revel A Vente 0 8 1 J H V d Harst A H Kulik 1 0 De stand is nu alt volgt J H d Haret 5 4 0 1 A A Vento 6 4 l i i C R vet 5 SO a 3 M Lakerveld 4 4 O O 4 A H Kulik 4 4 0 0 4 Donderdacavond zal de scbi akmees ter H Knaöoii bü Mèssemaïc een simultaail séaoce gevea A f f G ada Deze week is een aanvang gemaakt met de huialioudelijke wintenwmpe titie van A C Gouda De uitslagen waren eertte tiental J Tom A van der Zaan 1 O P Lafeber J van Engelen 1 OW G Nieuwveld K de Jong fr 1 A van der Zaan A P M Lafeber 0 1 tweede tiental A Vermeer W van der HeU O 1 A M Nieveld M Lugtenburg 1 O J de Jong J M Gerhards O 1 D Hoogendoom A van Maaren O 1 M Benninga W Hoppenbrouwers 1 ft ö Ho endooni M Lugtenburg O l ATBLBUKK Goudsche politie wint tweekamp van Utrecht W ZES DRB ZEVEN NUMMERS EERSTE PLAATS BEZET Op het Olympia terrein ia gister middag een tweekamp gehouden tusschon de politiesportvereenigingen uit Gouda en Utrecht De GÓuvenaars wonnen met 80 tegen 54 punten De voornaamste verrichtingen wa ren 100 meter hardloopen 1 J C van Krieken JG 12 2 ec 2 Beintema U 12 4 s 3 A S de Haan G 12 6 sec 400 meter hardloopen 1 A S de Haan G 60 sec 2 J W Kraayenbrink G 60 6 se 3 Schouten U 62 6 sec verspringen 1 J C van Krieken G 5 06 m 2 A Boekhout G 4 87 m 3 Zorgdrager U 4 96 m hoogspringen 1 J W G van der Tas G 1 60 m 2 De Liefde U 1 50 m 3 J P Wepster G 1 45 m kógelsfooten 1 M Gcbuis G 10 34 m 2 H F Siebenlist G 8 94 m 3 Kwak U 9 14 m di scusvirerp i 1 H F Siebenlist G 33 11 m 2 M Gebuis G 31 78 m 3 Zorgdrager U 23 19 m touwtrekken 1 Utrecht 2 Gouda VOLGENDE WEEK SINGELLOOP Vertrek dttmtl ia Crabetltsinutt De jaarlijksche Goudsche aingel IdopeStafettè is ditmaal op Zaterdag 26 September vastgesteld De loop zal niet aan het einde van den Katteneingel maar in de Crabethstraat aanvangen Ook de eindstreep krijgt een andore plaats wat verder op den Bleekerssingel ongeveer bij de laan naar de Boelekade PLAATSELIJK NrEUWS Bodegraven HAAGSCBE POUTIERECHTÏS BVwieldiefttal Rijwieldiefetal had O de W uit Bodegraven gepleegd In de schuur van A Edelman stond diens fiets en verdachtehad het rijwiel weggehaald en vervolgens verkocht voor ƒ 15 Waar het hier een bijzonder geval betrof wilde de officier volstaan met een gevangenisstraf van twee maanden De rechter veroordeelde conform dezen eiach Boskoop OKENDROLOGENDAG Boskoop besproken en bezichtigd Donderdag hield de NederlandscheDendrologisohe Vereeaiging haar vierden dendrologenda £ Ditmaal werddeze dag te Boskoop gehouden in verband met de reorganisatie van denproeftuin voor de boomkweekcrüalhier A De leden kwamen des morgens in het H K Vereenigingsgebouw byeen en wedem v iikora geheeten door den voorzitter den heer Dorenbos directeur van de gemeente plantpoenen te s Gravenhage Hierna hielden dr Jan van Wyk uit sGravenhage een voordracht over Eenige problemen in het sierteeltcenrum Boskoop en de heer ir J G W Jjfiatius uit srGrav e imge over EnMe gegevenf uit de economischeontwikkeling van het boomteeItl £dnjf in het büzonder met betrekkingtot het centrum Boskoop Des middags hield dr E F Jacobi directeur der Rijksl i bouwschool in dezer plaatse een lezing over Grondonderzoek te BjBSkoop Hierna werd een bezoek gebracht aan het laboratorium den proeftuin en de tentoongestelde afbeeldingen oude catalogi en literatuur betrekking hebbende op Boskoop Deze bijeenkom st kan zeer goed geslAgd woTxlen genoemd Het aantal leden dat den dag bezocht bedroeg lie OELUK SPEL VAN JMTER NOS De schaakclub Inter Nos speelde a iier een vrlendsctiappeiyken wedtbriiA te en Haze rswoude met als ncultaat 9 0 land wint oor Europa op a l fionten 19 SCHEPEN TOT XiNKEN GEÈRACHT Het opp rbevel nma e Duit ebe weeniaelit decit JMe Jtaitseb duikbodlM hebben ta hevige vechten ü éaCmó blMihe Zee oor Afrika I de JSt LanreneeM n in a NMwdelijjke Uazee 1 aeheMn attt eca neniijkan iidumd van IM aoo brt alsmede en sleepbaat tot faken gebiaeht Dii L andere scaeiien werden gefatrpedeerd 9 COöP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VKIUNG 18 Sept Rozen per bos Ellen Poulsen 50 84 et Rosalandia 1 30 2 20 Briarclif 0 80 1 50 Edith Helen 1 70 2 10 Florex 1 70 Orange Ttiumph 0 84 1 02 Better Times 1 00 Hadley 2 60 3 20 Juweeltjes 1 70 2 00 Duisburg 220 August Noack 1 00 1 20 Butteriley 1 80 2 20 Sweet Heart 1 60 2 40 Dorus Rykera 1 10 1 60 Pechtold 1 70 2 00 Gemengde rozen 45 60 et Diversen per bos Clematis Durandi 0 45 1 00 id Prins Hendrik 1 80 2 30 Asters 9 15 et Vuurpyien 28 36 et Sneeuwbess n 25 55 et Asparagus 24 et Dahlia s in soorten 17 26 et tros Chrysanten 23 35 et id per tak 16 18 et BURGERLIJKE STAND Geboren Cornells z van P Noor dam en M C Kapfeyn Josephus Abraham Maria z van C H H Verbakei en C M Brand Overleden Cornelia Steenland 62 j Ondertrouwd J F Rokers 57 J en M M Groenendyk 41 j D Veerman O j en A M van Voskuilen 27 J P J Kooü 24 j en D Goudkade 28 j Berkenwoude PREDIKBEURT VOOR ZONDAG Ned Hef V Kerk 10 30 uur ds M J W Zeven boom BURGERLIJKE STAND Gehuwd Jacob Bfrkouwer 24 jr te Berkenwoude en Adriaantje van Tol 24 jr te Alblasserdam Gouderak PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 uur ds J van Vliet 7 u de heer L van Heek van Gouderak Moercapelie PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 è en 7 u ds Verkerk Gereformeerde Gemeente 10 3 en 7 u ds Hofman Nieuwerkerk a d IJssel PAARDEN OP HOL Vrydagmorgen ging een span paarden voor een meaimachine in de weide van de firma De Hollander aan den Eersten Tochtvireg op hol Alles kwam in de sloot terecht en een der dieren gedeelteUjk onder de machine Gelukkig konden de paarden bijtijds uit hun netelige positie verlost worden De schade aan de maaima hine was gering Schoonhoven DS T d GRAAF GAAT NAAR VINKEVEEN Ds D J v 4 Graaf predikant der Ned Hervormde Gemeente alhier heeft het beroep naar Vinkeveen aangenomen Ds V d Graaf dient sinds 1935 de gerpeente van Schoonhoveft Hy is voorzitter van de School voor Chr Volksonderwijs en van de Chr Bewaarschool DAM EN SCHAAKKAMPIOEiN De onderlinge competitie van de Sehoonhovensche schaaken damclub Denk en Zet is beëndigd De heer W V d Horst tverd na een l eslissingskamp met den heer M Droog kampioen dammen en de heer P den Boer kampioen schaken Stolwük PREDIKBEURTEN VtjBR ZONDAG Ned Herv Kerk lO yayr ds B J Kanist Evangelisatie XÜM en 7 j uur ds lapchen van Waarder GEEN STROOMLEVEiU A S Zondag zal over iVt eÉctriseh net geen stroom worden gSet rd van 8 12 v no en van 1 30 5 uUr n m Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 u de heer G de Pater van Haastrecht 6 u ds L Vroegindewey Ger kerk 10 en 6 u ds W J Smidt Chr Afg Gem 10 en 6 u ds N v d Kraats Rem kerk 10 u ds W F Zuurdeeg Wet en Evangelie 6Wt u ds C M Krijger te Rotterdam WETENSCHAP PROMOTBg Bevorderd aan de universiteit te Amsterdam tot toctor in dé genee jtunde op proefBctïrift getiteld Vitamine e bepalingen en liun waarde voorzie kliniek in bet bijzonder met het oog op habltueele alK rtus mej B Jecsunin d OUvtyra geb Ie Amsterdam en op op proef schrift getiteld The eompar Uv anatoitiy of tbc iiueleus intercalates istaderini and adjacent structures de heer D Ma II leb t Anwterdam pUgpüRWMin DE WlNt ELS m DEN A S W INTER Nieaum regeling van 1 October tot 1 April OP WERKDAGEN GBOPEND VAN 10 17 UDR b de Staatscourant tan 18 Septémbtr lijn éKcnomen een besluit tot Witdging van bet Wlnkelsluitingsbe4ldt 1941 en een nieawe aitvoerings bliehikking daarvan waarbU de se Marisgeneraal yan iwt departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart Aet ingang van 1 Octeber 1942wijzi wijziging brengt in de thans van kracht zQnde regeling inzake de verplichte openstelling van winkels In dien zin dat alle winkels in het algemeen op de werkdagen voor het publiek geopend zullen moeten xUn van 10 tot 17 uur Voor andere dan de levenmiddciJenzaken blijft de vrijstelling der verplichting voor den Maandag tot 13 vur gehandhaafd De nieuwe regeling Ml evenwei slechts gelden voor Iret tijdvak vaa L October tot I April Voor hef overige deel dea jaars blijft de huidige regeling gehandhaafd De zg middagpauze zal dus komen te vervallen hetgeen noodzakelyk was om vooral dat gedeelte van he t publiek dat oveaxiag in een vasten werkkring werkzaam is en dat practisch na bet eindigen van den dagelijkschen arbeidsfyd des jivonda geen gelegenheid meer tal hebben t Ü het doen van inkoopen de gelegenheid daartoe in het middaguur te bied Verwacht mag worden dat de winkeliers wier arbeidstijd eenigszins verkort is en voor wie de verpliphte openstelling hunn r winkels thans één uur later een aanvang zal nemen en één uuc vroeger zal eindigen te dezen hun dienende taak zullen verstaan Vorenbedoelde regeling heeft de strekking rekening te houden met de zuinigheid welke in den komenden winter ten aanzien van het verbruik van electirisch licht gaas en brandstoffen zal dienen te morden betracht Het winkelper neel zal voorts een redelijke mogelijkheid krijgen om nog vóór het invallen der duisternis zijn woning te bereiken Waar hft tydstip waarop de verplichting tot opeiistelling van winkels eindigt byna een half uur vóór het vroegste tydstip van zonsondergang ligt volgt hieruit dat bedoelde verplichting geen bezwaren meer zal kunnen doen rüzen met betrekking tot de naleving der verduisteringsvoorschriften Het verleenen van ontheffing om deze reden zal dus vxxjrtaao riiet meer noodig zijn In de regeling inzake de vacantievan winkelier en winkelpersoneel i in dien zien wijziging gebracht datvoor wat betreft de levensmiddelenzaken voortaan ontheffing zal kunnen wofden verleend Netzü voor niet meer dan tweemaal ten hoogste zes hetzy voor fliet meer dan driemaal ten hoogst e vier achtereenvolgende in één kalenderweek liggende werkdagen Hierdoor is tegemoet gekomen aan een van de zyde van belanghebbenden geuiten wensch Met Uw EXTRA SNOEPBON en voor BETER BROOD IBaHkerij KLEIWEG 3 De aandacht wordt er nogmaals op gevestigd dat het in het tydvak van 1 October tot 1 April mogelijk zal biyven de winkels voor het publiek geopend te hebben op de eerst vyf werkdagen der week van 5 tot 18 en op Zaterdag van 5 tot 19 uur uur DE N 8JB In VoJk en V aderland deelt de secretari generaal der N S B mede dat in den naam der Beweging een kleine verandering is aangebracht Zy zal voortaan heeten NationaalSociaBstische Beweging der Nederlanden De afkorting bljlft echter als van ouds N S B SLACHTOFFER VAN MOORDAANSLAG OVERLEDEN De 59 jarige landbouwer W Bloemendaal wonende in de Buurtschap Heulunteren die vorige week na een huiselijke oneenigheid door zijn oudsten zoon met een vuurwapen werd neergeschoten en dientengevolge levensgevaarlyk werd gewond is in het gemeentelijk ziekenhuis te Arnhem aan de bekomen verwondingen overleden DOOOmjK ONGEVAL De 56 jarige H H wonende te De Bilt wilde ondanks de waarschuwing van den conducteur vart de Zeister tram toch op een rUdende tram springen Hij kwam te vallen en bleef met ernstige verwondingen liggen Het slachtoffer werd per ziekenauto naar Utrecht vervoerd waar hij aan zijn kwetsuren is bezweken OFFICIEELE MEDEDEELINGEN BERICHT No 122 MAXIMUM KLEINHANDKLSPKIJZEN VOOR CONSUMPTIE AARDAPPELEN Met ingang van 21 September lftl2 mogen de volgende prijzen aan het publiek In rekening worden gebracht K leiaard appelen 0 V2 per hg Duinzand land eji veen aardappelen 0 071 2 Het vragen van hoogere prijzen is strafbaar GEDKELTE VAN EIGEN OOGST VOOR TELERS VAN AKKERBOUWPRODUCTEN Het Bedrijfschap voor Granen Zaden en Peulvruchlen maakt bekend dat binnenkort een verordening zal worden afgekondigd waarbij aan telers van akkerbouwproducten wederom zal worden toege staan een gedeelte van hun oogst voor eigen gebruikt te behouden Telers beheailên graaa voor brood In het algemeen kunnen slechts die telers in de nieuwe regeling wordea opgen men die ook in de periode 1940 41 of l 4 42 broodgraan uit eigen oogst hebben mogen behouden Hoewei in bijzondere gevallen eem uitzondering kan worden toegestaan dient te zclfverzorging ztch uit te strekken tot alle leden van het gezin en inwonend personeel van den teler Voor elk dezer personen mag de teler uit eigen oogst een hoeveeliieid tarwe en of rogge behouden ten bedrage van 104 kg voor personen geboren voor I Nov 1938 en 52 kg Indien het jongere personen betreft Deze hoeveelheid moet dienen voor de eigen broodvoorziening voor het tijdvak V9n I November 1W2 tot 31 October 1M3 en koiT overeen met een rantsoen van 2 resp 1 kg per week Voor den liid tusschen den einddatum van de huidige regeling 19 10 42 en en aanvangsdatum van de nieuwe regéUbg zullen op de gebruikelijke wijze broodbonnen kunnen worden betrokken Zij die van de nieuwe regeling gebruik maken moeien zich echter verbinden voor genoemd tijdvak geen aanspraak te zullen maken op het ontvangen van broodkaarten en extra rantsoenen voor bijzonderen arbeidZij dienen hiertoe hun distribulie tarnkaarten voor 4 October 1942 te laten a f itempelen op een nader vast ie stellen zitdag Hierbij moet tevens een vóUedig ingevald aanvraagformulier worden ingediend dat binnenkort aan de zelf verzorgers zal worden toegezonden Aan den teler zal dan eén bewijs worden verstrekt vermeldende de hoeveelheid welke uit eigen oogst zal mogen worden behouden Bij de periodieke uitreiking van distrllnitiebescheiden voor elke in genoemd tijdvak vallende distributie periode zal aan den teler in plaats van broodkaarten en extra rantsoenen een ontvangstbewijs worden verstrekt dat door hem zorgvuldig moet worden iMwaard Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat zoowel de opneming in de regeling als de eenmaal gedane keuze der producten bindmd ia voor het geheele jaar Ook indien deze producten voor andere doeleinden b v laai zouden worden aangewend behoeft men iet op hernieuwde afgifte van broodkaarten te rekenen Voor gestichten en inrichtingen die veneens voor ze verzorging in aanmerking komen geldt een overeenkomstige regeling waaromtrent zij zich met den voedsel ÜWU 1 K NIKU WE miiMris van htin provincie wliindini niniirMii atcllen ï f houden Wveii len en alfftpremle Behalve genoemde hoavaelheld voor zplfwrwmtJg mag de teler voor zichzeif 7iin gezin en in fon4 nd personeel ala tclei spifmle belwudtn een gezamenlijke hoevec iieM van p r hoofd 25 kg tarwe roae ge t haver rfi of boekweit dan wel lilTg trrwe rogge gerit haver en of boekweit ï 9 Itir Rnü img te behouden hoeveelheden dienen dooiden teler eveneeda op eerdervemicld nanvraacïormuUer te worden opgegeven J deeien in d telersofcmie Arbeldei s die lot het niet lswoDond wroneel van den teler behooren mogen voor juchïeU en in4 cn zfl gezinahoo d of hoofdkostwinner zijn voor hun gezinsleden bovenstaande telerspremle eveneens van den teler betrekken Hiervoor komen slecht die arbeidera in aaiunerking die in Ivet verrichten van arbeid op graanteeltbedrijven hun hoofdbestaan vinden Deze personen dienen evenwel afstand te doen van hun mogelijk rweht op extra rantsoenen voor bljzonderen arbeid met uitzondering van die voor boter of vet Zön tij reeda zelfvertorger voor aardappelen of vleesch dan verliezen zfj ook het recht op laatstgenoemde rant oei en ZU houden echter hun gewone broodkaarten De laodarbe1 ber die van deze regeling ge Toruik wil maken dient zijn ditributiestamkaart zoo noodig ook die van zijn gezinsleden mede te geven aan den teler van wlen de landtiouwpremie zal irorden betrakken teneinde deze kaart en op eerdergenoemden zildag te laten afstempelen Aan den teler tal ia dit geval per landarbeider een bewiJa worden verstrekt dat voor de daarop vermelde hoeveelheden evem alt geletdeblUet moet dfenen voor het vervoer van tolerat e irJjf naar woonhuis van den Landarbeider Donching na X November 1942 Baar in verband met het voer het kontlhde seizoen ontworpen dorschplan rfe m Éetijkheid bestaat dat sommige telera niet voor 1 November 1942 zullen rnogen dorschen kunnen in dergelijke gevallen de hoeveelheden welke anders door den teler uit eigen ooc st zouden zijn behouden geheel of afedeeltelijk uit regeerin 8voorraad wirder gekD t De hiervoor vaatgeatcide prijs ligt 0 50 per 100 kg boven den richtprijs van het desbetreffende product Vervoerbcwljcen Met ernst wordt er op gewezen dat hetvervoer van de producten welk op grondVan bovenstaande regelingen van inleveringworden vrijgesteld verboden la zonder eengeldig geleidebiljet Voor het vervoer naaren van den molen moeten zoowel door der teler als door den iandarbeider de vereiachte Xen y biljetten bU den plaatseltfhen bureauhouder worden aangevraagd 923 INZAMELING GEBRUIKT PEKSDflAAO De Provinciale Voedselconimif sarls voor Zuid Holland brent ter M nnl8 van belanghebbenden dat veehouders die op een aarkoopvergunning geperkt Ptroo ontvangen gehouden zijn bij ontvangst van het Ktroo het peisdraad onmiddellijk loa te knoopen en af te geven aan den kleinhand laAT die het stroCT heeft geleverd Het draad mag niet worden geknipt maar dient te worden iMgeknoopt en moet gestrekt dus niet gevouwen worden ingeleverd In verband met een regelmatige stroovoorzicning van de veehouders la de meiewerking van de betrokkenen dringend gebrïden Via de kleinhandelaren zal het aldus verkregen draad weer ter beschikking komen voor het persen van verdere hoeveelheden fouraKcstroo KROONKlltKRNDISTRlBUTIC Het Rljk sbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd maakt bekend dat in afwijking van de tot op heden gevolgde werkwijze bij de distributie An kroonkurken van 1 Nov 42 af vergunning nillen worden afgegeven met een geldigheidsduur van eoi maand Hieruit volgt dus dat voortaan uitsluitend de behoefte voor é én maand tegelilk kan worden aangevraagd Het betreffende aanvraagformulier moet worden ingediend voor den lOen van de maand voorafgaande aan die waarvoor de kroonkurken noodig zijn met dien verstande dat de kroonkurken noodig voor de maand November voor 10 OctotMr inoeten worden aangevraagd In verband met het feit dat steeds minder nieuwe kroonkurken kunnen worden toegeweien worot er nogmaals de aandacht op gevestlKd dat uitsluitend aankoopvergumingen voor kroonkurken kunnen worden verstrekt aan die bedrtlven die voldoende ge bruikte kroonkurken hebben Ji elevprri 6921 Hoofdredacteur J O Weyttera Rotterdam Chef red act e UT voor Gouda on Omstreken f TIeter Gouda Verantwoordetljk voor da advertentiet t Akkersdnk te Rotterdam ürtjieefster H V RotterdamscB IflewwaWad Rotterdam s AMAPOLA stelt U voor Muziekfestijn n4 het volmaakte afsluitmiddel Uwer inmaakflettSclien Ons succes van dezen inmaakt ij r Pers bewijs élui s 30 et Idem met portefeuille 65 et Abonncmenlsélui s 47 et ClIOUWUURCJ V