Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1942

ZATERDAG 19 SEPTEMBER Krnder tafe btoelt j stroomatrassen Aanbevelend J G Potharsl en Zoon ki eiweg 90 92 Meubelen bedden tapijièfy kinderwaëQm Zonder bonnen k hee t U niets aan Au geld Wook dog en nacht tegen verliet Varforen bonnen worden proctiieh nooit vervangen Bonveritos door slordigheid ii zelfi wrafboor Neem bij het winlie ton nooit meer bonnen mee don U noodig hebt Dnfnbutiepapieren zijn woordepopieren Hoe ermee om tm gaan loert U hef boeltje DistribuKe én de te L O hef dan bij den Economi chen Vot flichtingidientt Emmopork I te s Grovenhoge ET JKIfOIENT uw BELANG Ê PibIKilK m M Di MM 1 M UrnML N M m SS ISuSr Gouda kao lachen Gouda zal lachen I Dc Nieuwe Schouwburg Woensdagavond 23 September aanvang half acht Gezelschap JAN NOOY Het populaire Amslerdamsche Tooneelgerelsdiap brengt U de alles overtreffende Iclucht in 3 bedrij en Oh Oh Oh Oh AURORA leder die dit liedje itent lal zeer zeker oo deze populaire Iclucht willen leeren itenneti Medewerlcenden Bcppie Nooy CUr Viacher Grectjc Scboonenberg Joh T d Water Haib Oriiaad Jo Viaclur Jr eat In de hoofdrol JAN NOOY de bekende looneel revue en filmkomiek bekend uit de Hollandsche iiit 7 7 n uit Poiygoon s Moppentrommel Lachen is gezonj To ngsprijzen van ƒ 1 50 tot ƒ 0 60 rechten inbeer Voorverkoop en plaatsbespreking vanaf Maandag 21 Sent van II tot l uur en van 7 30 tot 9 30 uur nake nette JONGEN g vr Vlug en Vaardig Gouwe 156 Tel 2277 DISTRIBUTIE Dil laat eer iedor afliaien door Vlug en Vaardig 25 et per gtzir per mud Gouwe 156 Tel 2277 Gevraagd voor Clirist Froöelord rwi s nette juffrouw liefit met er aring Br r o 3025 bur van d t blad Driewielig kinderfietsje t koop gevraagd Van Itersonlaan 7 Gouda Te koop ELBCTR GRA OPHlaDN met 17 pi ais nieuw Te bevragen Joubertstraat 158 Oouda Voor f w oud overhemd nieuwe front boorden eninarchctten Lange Tiende weg 32 Heeft IT stof Wü maken overhemden naar maat Lange Tiendeweg 32 Gevr flinke dienstbode P G een midd g en Zondags VT Mevr v Willigen Voorwillens 133 Stoomerij en Ververij vraagt voor direct atrQksters en naaisters enige neisjés Br no 3032 bur v d blad TE KOOP een nieuwe vilten donloeren hbed prijs ƒ S en een gectr beige hoed v fï 50 en een voslwnt Karnemelksloot 114 Net meisje gevraagd voor de middaguren van 1 30 tot 5 30 Wempe Joulwrtstr 142 WERKSTkR gevraagd voor den Vrijdagmid dag Zeugestraat 88 FLINKE DAGDIKNSTBODE gevraagd v g g v Fluweclensingel 87 Te koop een iwarte Regennuurtei groote maat z g a n Te bevragen Beijerschewcg G 41 Te koop boekeif der 2e en 3e klas handelsavondschoöl Achterwillens 26a ▼ rloofd JXAMKE DE WIT 16 a A W1U EMAH M September IMl Oouda Klelwegitraat iX Ameroac Jle iDo Thuis v n I D Haar to Mevrouw DE VRIÏSSTOLK aaggea hartelijk dank voor da vele bUJken vni beiangatelling bil bun zilveren feest alsnwde bijiiei IQriaTit bestaan van hun zaak ondervonden Oouda 19 September l 2 Bleekemlngel 1 NoUris J VAN KRANENBURG te Goufla zal op Maandag 21 September 1942 vjn elf uur in Hotel De Zalm a d Markt aldaar publiek verkoöpen de volgende allo te Gouda gelegen PAKHUIS met U bovenwoning Naaierstraat 19 20 Boven verhutfrd vo ƒ 5 r rr week on beneden voor 9 2S per maand WOONHUIS Ridder van Catsweg 94 Verhuurd voor 4 per week WOOimmS Muilepoon 1 a d Groenewcg Verhuurd voor ƒ 2 73 per week WOONHUIS Uthmaetstiraat 68 Verhuurd voor ƒ 5 35 Pfr week Twee WOONHUIZEN L Dwarsstraat 22 en 24 Verhuurd vgor ƒ 4 20 en ƒ 4 15 per week Te bezichtigen de laatste 3 werkd vóór verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 en op dien dag v n 9 tot 11 ti aanv op den betaaldai 21 Oct aj Breeder bij notities gratis b d notaris verKTiJgbaaT Heel Nederland STUDEERT SU Schrlftelijl R Opleiding in AlGEM ONTWIKKELING MIDDENSTANDS DIPLOMA BOEKHOUOeN EN TALEN HISO LEIDEN PLANTSOEN 1 TEL 2S754 NQKLSCH Wenscht U spoedig practisch Engelsch te leeren of Uw school Eng door parate kennis te verbeteren bij Leeraar 20 jarige ervaring Engeland f3 p m Vraagt Tril B E O Beter Ëng Onderr Br no Q 5370 bur van dit blad iDDENSTANDSOIPLOMA OUUBLESaEN Aanmelding voor detlnimeX s v p spoedigst T VUYK Onder de Boompjes 4 Tel 3797 HODTDEZOMEIVilST in Uw huls door Een pracht sorteering losse bloemen en bloeiende vaste planten vindt U bQ eioria Mundi evrsagd NCTrc wirksteii Jroor Maandagmorgen en l rijdags geheel den dag Unmelden Mevr de Jong ollmers Wfldstnsf 24 letti Werkster gevraagd ar 3 ochtenden per week Zich aan Ie melden Turfmarkt JO lagmeisje gevraagd Lifefst niet beneden 16 jaar Tegen hoog loon Si phiantraat 3 6 Oouda eld nf briek vraagt JongsRS m Mtisjts Il iSR TiHilswtrIfr Br no ü 5346 burt v d bltd Marfcl 4 talafecn aSOS iMt tmm lippifii Mt SpriBiemcNK liNiiniii op Zaterdag 26 September as Aanvang 1 30 uur Ingeschreven zijh de beste tulgpaarden uit ons libid o a aangespannen Hengsten Fokmerrieën Eén en Tweespannen Luxebespanttlng Open Klasse alsook het Boerenwagennummer voor Warm en KoudbloedmeSrieên eni Totaal bedrag aan prijzen ƒ 1000 benevens 4 Zilveren Bekers en waardevolle Kunstvoorwerpen Entreeprijzen Overdekte tribune ƒ 2 1ste Rang ƒ 1 Ï5 2de Rang 0 S0 Bereikbaar per trein uit Gouda en Alphen aan den Rlin en per Autobus uit Rotterdam D P r ècWMUHS een oude heerenhoed stijf van model n stug van vilt en nu 1 die dpigelooverd In een euJc v of Dameshoedfe zoo zacht en soepel als velours want toen mijnheer zijn hoed afdankte liet roerrouw dien gauw vervormen bij Moison Johanna vervormen van oude dames of heeren vilthoedeo tot CHARMANTE MOD ERNE MODEUEN l MARKT 70 GOUDA naast Politie bureau voorheen HOOGSTRAAT 189 ROTTERDAM waar men een pracht collectie nieuwe dsmeshoedeq Ijeeft aardige apafte modellen maar bovendien speciaal is Ingericht voor het Iedere stem uit het publiek vindt bq Albert Heijn gehoor en aandacht Dat It een goede oude A H traditIel De wenschen en verlangens van lederen c ent ahonderlijk spelen een groote rol bi ons streven öm elkeen tevreden te ttelien Bi Albert Heljn Is de klant nog steeds Nummer Eén en vandaar dat noo velen dankbaar opmerken i k Albert Hajn er todi niet was ALBERT HEIJN Bij A H bent U bon al met Uw bon Op Rijwleigebled nog steeds het aangewezen adres Wijgebfuiken nog steeds oude kwaliteit materiaal voor Uw banden te repareeren Tevens 1ste klas vulcaniieerInrlchtlng Ook voor loopvlakken opleggen TH PEEK Voorradig I SelutlMi GOUDA TELEFOON S3I4 ltepan ied s es VenlUlslang n i t r VOORRAA LEVERBA R Wat een bof 1 0 £ en zwaluwnestje aan Uw huis Daar moet het gelak wel aan de deur kloppen I En wa weten het allen zoo n onverwacht gelokje wordt in dezen tijd meer dan ooit gewaardeerd Gesteld dat ge als enthousiast pijprooker deidl winkel binnenstapt voor Uw half onsje tabak en Uw leverancier heeft toevallig nog zoo n lekker pakje chte Niemeyer s tabak voor UI Die kans is niet uitgesloten en in trouwe dan hebt ge waarlijk gebofit Wilt V met de Kerstdagen bloemen n huis plant dan nu zelf Uw NARCISBOLLEN Firma O L NIEMEIJ r5 TABAK Bejaard beschaafde huishoudster van middelb leeftijd dienstbode naast zich Brieven no G 5274 bureau van dit blad EBKEKDDB BESTE Kaplampeii Dagmeisje Houten Kronen boven 18 jaar van 7 30 3 30 Zondags ifj Adres Fluwee lenslngel 90 Smeedijzeren kronen in het betere gèore Willy Brenkman Hieuwt Hivm 2S Ttl foon 2080 GEVRAAGD Dagmeisje Burg Martehssingei 83 Het grijs in t haar verdwijnt waar ALADIN verschijnt I aat aw haar nooit verves Gevraagd THUISIIAillSïERS Aaiunelden a s Maandagavond tusschen 7 en u Nieuwsteeg 5 t o Garage Hulleman Bet ar brulk van ALADIM kmR blnnan korten tüd uw haren hun oorspronkeltike kleur terug üTaral verkrtfgbaar kappen drogisten parfumeriezaken Prija t 2JG per 1 1 flacon Toezending AUUMN Brochure gratia en franco op aanvraag door Hoofddep t ALAUIX Havenetraat 183 Rotterdam Telefoon 2763S Ue DiMode ALAOIN IS GEEN VCBF EN IS ONSCHADELIJ gevraagd KRIMPENFORT Gouwe 73 MEUBELFABRIEK in omgeving GOUDA zoekt Meubelmakers of Timmerlieden Flink loon Voor directe indiensttreding Br onder letter K Boekhandel Veldwijk Waddinxveen DE KLEINTJES RUBRIEK v m KwartjesrubriakI wordt opgenomen Dinsdags Donderdags en Zaterdags LET OP Tarief Betrekking advertenties 1 9 m M ƒ 0 22 elke 3 n M meer ƒ 0 09 Andere advertenties 1 9 mJd ƒ 0 26 eUce 3 m l meer ƒ 0 10 alles bü vooruitbetólmg Adver tenties onder nummer aan het Ijureau lü cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Inzending den voorafgaanden dog Brieven kunnen worden afgehaald eiken werkdag van 9 6 uur Zaterdags alleen van 9 1 uur Particulier vraagt prima gouden horloge te koop alleen van partx Ie kl me ik Br no 3008 bur v d blad Te koop gevraagd een mandoline en wollen badpak Br r o 3009 bur van dit blad Bfóh Net meisje 16 jr zoekt een NETTE VEIENDIN Dansschool ZONDAG 2Ü SEPTEMBER worden de danslessen gehouden in het Veemarkt Rest Zaal open 5 30 uur P G Br met fjto no 2991 bur van dit blad Aangename büverdienstc v Zit slaapkamer gez m pens Br met opg van prijs no 3010 bur van dit blad H H KAPPERS Te koop gevr Eleclr haarsnijmachines 220 V scheerstoelen toileti waschbakken enz enz Br aan J v d Hoven Bergweg 224b Rotterdam N Heer van netten stand voor middag of avonduren Vereischt l eipraakt cn relaties Brieven no 2892 qar van dit blad f Juffr zoekt tlt staapk met pension Br no 30U t u van dit blad Gevr gebr doch in goeden staat verkeerende SALAMANDERKACHEL Heer vr fcsth of sit slaapk m pension geen beroeps Br no 3012 bur v d blad Br no 2993 bur v d blad NET DAGMEISJL Aangeboden ruim frroote Zir SLAAPKAMER m of z pension mooi uitzicht centrum Br no 3013 bur van dit blad gevr P G in klein gezin Zondags vrij bU D v Vliet Kamemelksloot 193 Ootid Voor Gevr V zoo spoedig mogelijk een nette werkster 3 d Crèmes Poeder Te koop gevr moderne KINDERWAGEN Br no 3014 bur v d bla d Pllateel sehilderes vraagt thuiswerk liefst klein werk Br no 3015 bur v d blad p w Aanm Maand 7 8 u Goudsche Industrie Huishjcj ool Oostiiaven 68 Gevraagd flinke DIENSTBODE adres J van Aalst Gouwe 176 Gouda Te koop lederea damesjas Gevraagd net MEISJE ah hulp in de huish ijiet beneden 17 jjiar F de Hruin Regentesseplantsoen 2 Lang z g a n W Boer H Schiel Zeedük 12 Te koop een Rouge Lippenstiften HiABD Gevr net meisje v d en n 2e meisje aanwezig Regen tess ant soen 28 x Wie milt meisjesscheenen mt 35 voor mt 38 Te koop poppenwagen met stoeltje Kamemelksloot 118 Kattensingel 72 Oouda en Meisje vraagt thaisweili Te koop een prinrwi HAAKD Van Strijenstraat 48 onversch wat Br no 3017 bur van dit blad Geve een nette jongen 14 15 jr van Dijk s Bakkerü Doelesiraat 20 25 Te koop gevraagd een paar beenstukken Br met prijs no 3018 bur van dit blad Te koop een wieg en 9 M 2 bruin dekzyi Adres Vasseivburchkade 114 Te koop EEN HAARD Aangeb een pr Am eikenhouten orgel te zien Raad huisweg E 89 Reeuvjs jk te bevrageiï Vossiusstraat 26 na 6 uur werk wagen Heeft V voor paard en op 2264 Gouda bel Adri van Maaren Wijdstraat 13 BONVRIJ leuke fruitt stj s sier bloempotjes De Kleine Winst N Haven17 Uw boekhouding piekfijn in orde tegen matig tarief Br no 3003 bur van dit blad Flinke jongen gevr voorr bakkerü goed loon Nieuwe Haven 198 RUWIELBANDEN kunt U liet voordeeligst laten repareeren bij Radio en rijwielhandel J C DEN RIET W Tombergstraat 39 4e Kade 39 Tel 3697 TROUWLUSTIGEN Meisje gevraagd voor de morgenuren Van Eijk Surinamestraat 171 Te koop mooie hakrd z g Het ideale schoonhoidsmlddeli Kleimasker Muriel May 40 oant Gevraagd nét meisje 17 jr vooi wfïikei cn huishouding L van Nederpelt Woudstraat 1 Gouda a n beslist mooi oolicd Emmerk kleine m ruilen tegen grootere Surinamastraat 278 Gevraagd een FLINKE HULP in de huisho uding zelfst kunnende werken en koken BOD GEVRAAGD op radiol Tungsram A L 1 Te koop 2 KOFFERS V Dam Cappenersteeg ongebruikt olietankje van 1 100 L m kop kraan Adres 1 zich aan te melden tusschen 4e Kade 69 s av na 7 uur 17 uur Bleekerssingel 68 Wie heeft boeken inkoop en verkodt ook k jnderboek on en i nt Bóekenpaleis verh a lf pr gr son jxieken Gj da L ens zoeken Boelek c 56 teTcööp Trekwagenije Teeken lij mét ezel Kinderzd i je Poppen ledikant fti Il Speeltafeitje m stoc Te bevr Kamemelksio 18 l w PFAFF naaimachine Laat z one eens na schoonmaken Bijtiji lu pen kleine 1 voorkomen kostl are ties Gouda L Tiend i ft ir a a 51 Zeldiame koopjes 2 speis orgel met nav jende registers 3 st w r ten dekens en een luxe vuikachel z g a n Adires HjuI Stemmen en repareeren van o els en piano s ve uieu en van balgen prinu mitenaaL Jager West Haven 2 Te koop ftón jnenhok tdeelig met of zonder nr nen vorstmanslraat 3 Te koap 6 dl konijCien m zinken bod en rekk n M Tfe bevr s av 7 pn 8 uur B Ma rtenssingel 4 $ UUWKLIJK Succes Ut bemiddeling v alle ra igen standen en leeftijden itgebr relaties door g e Inlicht schrift en i Bur Holland Admirteogr 219 Amsterdam W Ie Gnodsche Knnststoppaii IJsselIaan 84 herstelt all schade aarf Uw Klvedmt zooals mot brand enz Reparaties aan alle smirte SPEELGOED SPEELGOEDDOKTER Zeugestraat 86 Boek inderU D v Leruwea Turfsingei 23 Het bciewadres voor inbind alle soorten boeken jasf gangen en muziek verSo phuis Doelenstraat 29 Tp 3 Inen verkoop van Antiekfen Moderne MeubilaireO deren Verrekijkers Men copen enz Brengt Uw oude l emmers teilen wasrhkete bü ijzerhandel P RON P Zeugestraat GoU ia Ze worden weer als n Te koop gevr EEN I Bewoner kan bjifvrn t T Br rto 3056 bur van LattfSi voor vertui tfri enz Jan Postmus Raam 142 Telef 3 Voor gloeilampen n lamP kappen naar De Lo flgieter Waiestr Maaf 8le i Het leeemiaeq bekend Na d Oad r er óehnt Ei tot ib ve tiMille r