Goudsche Courant, zaterdag 19 september 1942

1942 f VV 41 0OUDSCHi U dag2iseptert beri942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN DMSTREKEN L j rgane No 21043 W f jJ l 7 i f ii b i s i Bmrtmmi HAItKT n ncLBV tlU Cbefredtetaur t ITETtR QoMa Afzonderlijke Britsche uegtuigen ondernamen overdag ondoeltreffende stonngsvluchten boven het Duitsche Rilksgebied Een vliegtuig werd neergehaald Des nachts vlogen Bntsche boipmenwerpers naar Zuid West en Zuid Duitschland In eenige plaatsen o a in de stad Munchen berokkenden brisant en brandbommen g d llde over wegei d in M o in wy ken en aan opent are grtouwe De burgerbevolking leed verhezen Twaalf der aanjfallende bom menwerpers werden ten deele door luchtdoelgeschut ten deele door nachtjagers neei geschoten Na aanvallen op fabrieken aan de Bt itsche Zuid Oostkust bestookten Dl iische gevtchtsvl egtuicen in den nacht van 19 op 20 Septemt er het industriegebied van Sunderland met bommen van zwaar kaliber Vonrts maakt het opperbevel van de weermacht bekend De van officieels Sovjetzijde verspreide en door het Reuterbureau overgenomen bewering dat General oberst von Kleist gesneuveld IS lö onwaar GEWESTELIJKE LANDDAG DER N S B TE ROLDE Ir Mussert over de taak der Nederlandsche nationaal ibciatisten Tusschen Mufsert of Moskou is geen speld m er te krijgen ley c v Wk meen KOltjmAO VAH CJM AMBUgCiaia WILLKIE IN MOSICOV AANGEKOMEN De Ergelsche nieuwsdienst meldt uit M oskou Werdell Willkie die Zondag e Moskou IS aangekomen brengt een persoonlijke boodschap van pieaident Roo e elt voor Stahn mede Willkie verklaarde dat het tweede front voor de bevolking van de Sovi Urie bijna to hei symbool der hu is geworden waaiop zii naar haar gevoel van de zijde van Engeland en Se Ver Staten aarspraak meent te IKrhlien maken Wel vijftig maal heeft menfhem naar het tvieedtj fiont gevraagd tNGELSCBE DUIKBOOT VERLOREN De Biitsche adniiialiteit hoeft be kerd gemaakt dat de duiktwo Urge over tijd Is en verloren geacht moet wolden KONING FAROEK FiRNSTIG ZIEK De Tuikoche pers meldt dat koning Faroek van Egjrpte plotSPhng ziek ge worden is en zijn toestand aanleiding geeft tot ongerustheid lAAK BE ZWAR TE HAMDEL AACHTELOOA OPDAT IEDER HETZIJ ME KRUGË V A P ClaiWiii De wacht aan het Kanaal staat pal H lfiidschekusti Se ember 1Ï42 JO lis overal is OOK cie Holland sche kust m een o ordtrbroken er jnuvetvv I nelyken gordel van stei I ngen veranderd te a en tijde ge reed om vuur ci verierf uil te st rlen over den vuand die het zou wagen hR r te lat den Infan t ru pt s i ut in st ang 4 1 iTïaJ slrar P K fbmattn St De beide molens on dt w i fn van Goreum zi n fei restaureerd De moifi T Hl t volmaakt by de voormalige Arki Ische Poort Schimin S3t uiH rh i tutiel bt Iched l irg IkaK acht h A e popu enbcrg Jr CBi Itooneel h film ezonS jinbrgr 121 Sepl pj s eren a erti el enhbk ti konu lat 31 Be soorten T 330 Antieke iïaire Cxoe Micnv i720 pn lamP Ble tr H BRITSCH CONVOOI Lp weg kaar Sovjet haven VERNIETIGD 6 dagen 38 schepen 270 000 ton verloren gegaan bevechten In Stalingrad dlireh onverminderd hevig voort A f opperbevel dn de Duusche niicht jnaaki in een extra bericht jü e volkomen vemietin g van p o ccnvoui in de Noordelijke 1 In Urn t d van 2 tot 7 Juli 1943 Ifiii op 11 Sepleraber vat Britsthe Iig 1 nieuwe poging i edii in om poot convooi dat door terke llMibedeiC beschermd werd ot iNoerdeluke U itee naar een Sovjet Onze duikbuoten vcrtuetigden in felle achtervolgins vi f koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van Z9 0aO brt en plaatsten torpedotreffers op tne Britsche torpedojagers De heerschende weersomstandigheid maakte het niet mogelijk te constateeren de belde laatstgenoemde vaartuigen vergipgen Daarmede leed de vijand een zgner ztvaarste nederlagen in convuoige tijris 38 met oorlogsmaterieel van allerlei aard geladen koopvaard schepen waaronder ook tank booten met een totalen inhoud van 270 000 brt Daar komt nog bij het verlies van zes oorlogsschepen Slechts resten van het cnnvooi ten deele aanzienlijk beschadigde schepen konden ontkomen Het ofiperbevel van de Duitsche weer ipacht maak voorts bek ilan He Teiek hebbe Uuilache iroe r n der Ir de Middellardsche Zee heeft een Duitsche duikboot een schip van 1200 brt en vier vrachtzeilbooten tot zin ken gebracht Srti te breugen De eer slechte vechten Hy 1 VWrcns een sterk Noord lijken llitrj mveflijk maakte begunstigden il I DiutKhe formaties rcvechtsvliegtui tma duikbooten openden den aanval la reinietigden in dagenlange moei ke gevechten aj k dit uit 45 koop litflStMhepen oestaande conVooi IM omstandigheden die den strud Kt bemoeilijkten op groote af lft een onderzeeboot op eg luarden viiand A i n r ch lil 14 ot i nd m iö 01 1 PK VU o P8Z R 3 eg bij slecht weer en krachtigen leUjken afweet door luchtdoel t en jachtvlieftuigen brachten jivechtsvllegtüigen van dit co iv ImI hl totaal 25 koopvaardijschepen ilH en totalen inhoud van 17 000 Im lot zinken Acht andere schepen linileii zoo zwaar beschadigd dat zi I wloren beschouwd Moeten wor Bovendien vernietigde 4e lucht liidil van de beuakingsvaartuigen ln torpedojager alsmede tuee pa llmlllevaartuigen terwijl een tweede lR Kd jater in bnand geraakte 4 ipWP r i D 1 Appelen en peienoogst in d Betuwe Sommige tajikeft moeien ordeiateittid wiiro i daai ztj het jSroote gew cht ijiiei kunnen dragen CPp yêobii Zeylemaker I ot van Kafii c r Luitei ni w Van een succesvol en tocht m Melland che Zee terug Op dek toJf geschut werden 4 ringfï iS teekeren an het tot t Sen van 4 Engelsche Portzeilsehepen t PK Machter Sch F M t 4 1 r ïz Jl 5 i È 1 M tIktlÊ a i n f i 4 f i 1 1 5 ♦ 4 y i v B l V Op de Hoerdennen te Rolde is on der enoimt belangsteUing en aroot enthousiasme der duizenden d nemers de gewestelyke landdag van e NSB gehouden die ook door verschillende hooge Duitsche autqjpiteiten onder wie commissaris generaal Schmidt en generaal Rautei werd bij gejvonnd Op dezen landdag werd het woord gevoerd door den leideir der N 15B ir Mussert dié fcet tijdpe k in 19J8 39 een adempauze noemde jor de emdworsteling die thans neg bezig IS Tuasehen het Mussert of f loskou IS geen speld meer te kirijgen wa t het gaat thans om de weieldbe achouWmg communisme tegen de we rLlabcschouwifig nationaal socialisme en fascisme Inc jen er geen nationaal socialisme en fascisme was geweest indien Hitler en MussoUni er met waren dan zouden de Russische horden over Eoropa gekomen zijn dat staat muurvast Vervolgens herinnerde spr o a aan den eersten stiijd van Finland tegen de SovjetUnie Toen werdeh er voor Finland bidstonden gahouden Waar zyn deze nu Zij zyn er niet omdat er geen politieke agitatie meer is Ln thans is er geen vierkante meter grond die niet belet gebied is Aan wie de schulcj Niet aan ons maar ain her die voor dtn iog ons volk op geraffineerde vvijs tf 1iebben misleid Nu bevinden vvij ons m een diepte punt en wie zal zegjfen of dit nu wer kelijk het diepste puiU is Wanneer w OHRe afschunrelijke bombardeminttn flboren op West Duitsche steden wie geeft mij dan de verzekering dat over een tijdje bijv Den Haag AmsteHjam of Groningen niit hetze fde iot zWllen oroergaan Wi hebben elf jaar lang alles geprobeerd om ona volk tot een eenheid I te breng n docli het is oi niet geijkt en nog steeds is er eW diepe kloof tus hen ons en de ardeïen Het IS onze Vaak die anderen jiend te ma ten en al ii de verschejrdfteid in Dl grootste ump wtl i o is land zout ku ntn trtfun üj z n u a e o ra I ü n igt men ons nu of vi het pre t V len dat w i bi et b er z ida èr weinig te tten is j t er vn in kleed en du e rl e i I ei 0 1 van tier woidci vveg enn I 1an antvioji ten wi dit w i datlil in t pl 7 ei s V n 1 1 Ki n a tjd zua veel d nj m r i II et n t oital aociu m i et duidelnk dat t er n e 1 11 n wil het beter vverdg A sH II 1 er net a Jan ciu U bi re I m vj r het lit 11 En paiu k V in ins la iJ n j i n i i j n r j hebfi c die vrec met Er li n p ai t Was Hitler Napoleon dan zul t er 1 1 voor tn n iraii d t s hl met Mijn vre s i s alleen dt aat 01 s k 1 1 1 t el ce z i 1 1 eon iiupiesil land te ie s 1 t V ai 1 wcik lal vv 7 at dfroi he Duitsclic As het goed was ou Ne fig p l ü tfion vo k eedaan del c aae met duizenden ma ir tiei dm van 01 ze rgens n e en s iai Ik h b iit V olk 1 ef en g f het mn f o fit i zai ik eivüor oigtn dat vv i 1 il e wolden en geen slaven Zoo a Ie 1 kun en m j n P ats van ti i Ku üi ie een wa idige pla i s in htl nieuwe Europa kujgen Fi Is thars oorlog en geen natio naa sor ahsma Beseffen vvij wel da htt gaT op lèifen en dood en wanneer WIJ Int zt o zien dan zijn vmj er waai ik nog niet het slechtste aan toe bpr besloot zijn rc ie me een hat stel ra d om mee te wiiktn vooi de gioo e turopeesche vo ktiengemeen sehao in het woidtnde Fiirope= ehe contineht Andere sprekers De hnddag was geopend door dend stuct leider Von Diente G Dieter Naiat Vüksdarstn waiti iiitgevoeid w a rW woord in boeital dn E JRoska d e o a ze de Wij kohen metom tt blekten maar om te bouwenH r irjRolde was het de boeienstemvan hif Nooidtn die krachtig l eeftwceikW nkcn De e s em is liet die acricM IJl n moet geven voer de g kt nis pr gi g u tvotiig n op de roldie he boen ivolk vin I edeiland iivroeeeie ee iwen sptciae buiten zi n i t n i 1 w e t 1 j r 01 OT e bicucn hebben veircht bii het Geiin f c el van de S a st he f ionai r Aai het slot van zi n rede zeide pr dut de NSB net is gekomen om kleine dingen te doen en rfèi Mus ert er niet IS om oe onderdee en fe roge len m ir dat de sli d van de r ilio naai socialisten is geoDrcn u l het d tp ste leven van het roepen zijn het die volksche gemi dl urt Tot de sprekers 1 I oorde pok de Arbeidsfront de olk en dat zij gevoor te gaan naar schaap die eeuwen 7 óp dezen landdag leider van het Ned heer Woudenberg Deze verklaarde o a Wie geen lid is van het N A F is geen nationaal socialist De taak om te komen tot een oplossing van de so ciale ordening is die van het gchee e volk zelf en daarmede heeft de kerk niets te niaken Het Nederlai dsche voic heeft zijn lot m eigen handen eiv in dezen ooilog wordt beshst over 01 s lot Europa str haar handen uit en wi hebben de kans nu voor goed de toekomst van ons land te verzekeren Zijn rede beëindigend zelde spr dat de toekomst hoopvol i3 want dat eens Nederland in de kroon van Europa als een parel zal schitterei De levensvatbaarheid van landbouwbedrijven GEEN OVERDBAC h ¥ OF SPLITSING ZONDER TOESTfc nsnNG VAN DE ORONpKAMER Het besluit inzake het vervieemdenvan lardbouwgronden uitgevaaidigd in den herfst van 1940 hief toenniet alleen een onbegrensde prijsstijging voor landbouwgronden op dochvoimde ook den eeisten stap naar eenwtrkelijke orde in den eigendom vanlandbouwgrond f e toepasMngsmogelijkheden van het besluit bleven beperkt tot eigendomswislelthg vanlandbouwf rond door verkoop schenking of vei ing Voor deze gevalle weid door het jaesluit toestemmingvereischt an de bevoegde Grondkamer de vroegere pachtbureaux Dtze inaatri gelen vv aren op n duurveo eei we kehjk besluui ei n ezonde verdeeling van den lar ouwgrond njet voldoende Vooral Icon metdit bos uit een Om do e reden is thans in he Ver01 dtn igonb id een nj iging veichenen vai h t besiu t houdende legelen met betrekiving tot het verV n t f r 1 1 db L w k1 I dei De belnngfiikste uitbreiding is de hipijinir VI larhij het besluit vah toe p ibsiri wordt veiKliard op sp ilsingen van grond niai a inleidin van een erfei IS e i viel dooi een testamuilaHi bepaling of dooi ecu scheidmj van teiP SrèAFMAAT ffEGELEN BIJ VERSCHILLENDE XÏVERTREDINGEN Uitvaardiging an rechterlijke strafbevelen BivoroD riD A hft I Li T 5LLIlK HOOID V A QÓLIIIL I boorden ngtn 3 ad bent èen tn den ng van otn Rllk=comlnlS a c I rtreffenae siiafbeve lei strafaeschik k ii en f 1 nil kosten ondeivvtipon w irsohu 1 gt n llierbii oi dt ten aanzieil van rcch teiAiJke strafbevelen o m bepaald dat terzake van een overtrfcfin di reeb ter bij schriftejiik bevel geldboete hechtenis van ten hoogste zes inian den of verbeurdverkl iing van voorwerpen kan opleggen Aan de uiK iar cig ng van een strafbevcl gaat t en behandciiiig ter terechtzitting vooraf De ie chter vaardigt het strattf ver uit ep iidtring v ir het ootnbai m nislerit De veroachte kan binnen t e wc k i nadT hom het sinfbt vel 15 ut gereikt daartegen b hot j ei cnl sch iftt luk of dooi etn monec m V rk ar ns bezwaai aanleekeneh met hpt verzoek behandeling ter ter ebt zi ling te doen plaa s vintien Htt open III miristerie nnakt dan de zaïk dl 01 dagtairding ttr terech z tin ai nhang g Htfgtrecht is bij zijn uitspcaik met ge junti n ajn di n inhoud van het strafjeie eoi s woidt o a he volgende be paald ten janzien van lalbafcch kkingei V m i5e plaatst jke htje foen varpo e Qvetredmgep van de verordfr b S ffei phevvcidui cien de ucht e in r stoioidem t de veijide botrefftrde de hare l av ng n de OjJIf aie oroo on d woKtnvtr eer g e Ê V 11 de e p gi nd daa v ai UI S Jfaa di o uilv e igsv sehi f ttnljyordeivm plaats v n dat 1101 be vncgaeNde I lej Sfr t e e 1 e plaatselijk lit ifd V in pj ilit beiecht nalatenschap Hier moei evenalg bU alle andere Ucheldingen de Grondkamer qagaan ol de algetneene of bij ondere landbouwbelangen zich tegen splitsing verzetten o niet eo ot bij een scheiding of bU opdracht tot een splitsmg de belangen van de landgebruikers die genegen en in staat zijn het land zelf te exploiteeren op de juiste wijze ïijn behartigi Landbouwgronden moeten dtu ppincipieel niet meer gesplitst woriSeii en bij scheidingen zooveel mogel jlc in de handen van die deelgerechti en komen die bereid zyn zelf het land te exploiteeren Zoodoende s aan de ongebreidelde splitsing van landbouwgiond die zoo als de ervaring heeft geleerd leidt tot de vernietiging van een gezond boe rendom en tot de vorming van zeer kleine boei en bedrijven welke geen levensvatbaarheid hebben onmogelijk gemaakt De ingevoerde uithremmg van de verplichting tot verkrijging van toe stemming bij de vertreeuhdmfi van landDouwgronden bettekent niet de invoering van een bijzonder erfrerht voni bf lenhofstedêlf Het eifrtcht der leden van de bocrenVamilies is in im wett lijken omvang niet gewijzigd Slechts de verwezenlijking van de aanspraak dei erfgenamen dbor splitsing van bet and is prine ipioel uilgcsloter HIJZIOING BEGKAIPNISÏV T Hot Vorordemngtnbl ld bev it ei n eroid ning v in don Rijl tommi siris wiaibij wordt bepaald dit nilikel 11van ne Bt iaftniswet bu on woikiiig re£ d In htt be it ffcnde iiliktl 19 wordt om beoaijd at de ilfcemttnebof ra ifp aats zoowordtn m lff i D h l tor al gen Man bot ktikI pstuur f ei er koi koh ko gt mcento di en ei tn begrinfplaTts Ijezil dO ijkon V m de leliën diei kirktlnko ptn een e in een ifzofidoiii f ii 1 lii li ndi 0 hen bisteind K i Iti 1 inw bt £ 1 ivoi H 1 1 h t I goldl e Ie vhn en Il e h mdotdvi f ig gu dtu hotht r s in len hoogste Iwee wokt 1 f ve r Je UK el k al 1 g v in v 00 v e j 11 op tg en Do sueitlaiis c e 1 oraal in J 1 1 ie i 1 deze be oef dheid in gome ei I n i n mindei d n titndui eid 11 v mo s b pp kei He p a selijk hoofd van pil o kan van de zaak af t ind duonv e r be o e v in hc epotibaai m n ene wmneti et v m etidot 1 is tlit I hoogeie stiafltn bciiooren te woidon opgt e d dan wol 2 ui ndcren hoofde be veoeren van eeV t eililelijk trafp ros T 8jinatif moei woitien geafh In en e opci ba ii minis ene een ir p finktiig 1 oegeel 1 m wijst htt d z I ik na 11 liet plaatselijk h lo d 11 pijil lie leiuf Pijl t eli k b fd vai p 1 ie is I ia gomeei len waareen hrofIteimmissaris VII poll ie IS deze 2 in ille apdtre gemeenten de burgemocioi De veidaebte k n bnitr twee welen bif het plaatselijk hoifd vin pelilie goree lelijke bosii inK verzoeken liet gei echt is by zijn ui spiaak net geborder aan den inhoud van de straf bescliikking De secretaris gcnetaal van Justitie oefent het recht van gra ie uit t naanzien van de bij stiafbesthikking uitge piö H n s nffen id TeffWetdp bevat de verordening regelen ten ia en vah s rufbeschikkingen van de gevolmach igdtn vaU denRijkscommi s v 001 Iel bezette Ne deilandsche bied b nnen het kader van de Duitsche rechteihjkc mirlil M V V M nL KVk VKW 9 Zon op 7 24 onder 19 40 Marfn op 18 57 onder 4 27 Men IS verplithl Ie ver duisteren van lonsonderfianê tol zonsopliomst Lantaarn van voprtuiÉC ï moeten een half uur na zon opderöenS oHj stnl en worH n i t K 7U