Goudsche Courant, maandag 28 september 1942

MAANDAG 28 S£PT£MBCa IStt tp A Bu wda i da te mpa i c n BM UMn Marina 1 i Kaor te De But met Julia 3 D van Wiem en te Ml Canto 4 Ffi v d ïktt wt OmMi C DlaAke te BIMhovcn met Jantette I C d Heuvel te OudWfkefk a 4 Usael met Ummmim 3 K F VriK W Noetdoip Bellcrette 4 D van Wieri ten te bbenn met Oarda 5 S fV er M De Kit met Juba C oncouri voor ééospameo Open klatte 1 A Stehouwer te Dubbeldam met Zampa 2 A Stehouwer te Dub beldam met Bayard 3 Jac van Abeetes te Tilbur met Boadcwtjfi 4 A cbouweit te DabbaMem met Jumbo Tw Ipanaen Koudbloed voer OocstwaMènt Merriën 1 Jac vn Eljk te Benthuizen met Mina l Idem met Aatnd 3 T de RoolJ t Zoetermaer met Rosaiio de Peia lem 4 Jac van Ei te Venthuizen mei NN Concours voor Tweespannen Open klasse 5 deelnemers 1 A Stetiou wer te Dubbeldam net ZaïflpaBayard 2 Ph v d Breggen te Wad aihxveen met Corato en G J Schift te Zeist met Derby 3 M Danker te Waddlnxveen met Wally en Waltra i Spok Abbenes I OMwavn rm Mas Hl dÜebwiMm Maat met een kopbal gel k te maitèl can hoekKliop op het poudache do Inpt 4h inaliiiaa oooonieelkundig uk f flttikllaKVr thuiaclub oni wwnMt iebiri KM den druk Tod iMUNren de Pbatdulven aanvallen itee4 gevaarlijk Een Looaduinsch doelpu Wlfafihm f irwoBft egena buitenapel geannuleer W WM dei daten kant bezorgt Wepatai en an een moeilyk oogenblk n Mhat grooten afstand G i k wofd n de gasten weer ste it e i strafschop verjpxiolen rong 1 1 Tegen hel emcit mpia er nog een schepje op Met een verrassend achot treft Van Zm mr dt roo 3 maar bet gelukt de fltnisclub niet het verlorea teiRln gijbad te hadrWmnen l acrie paordensport te Waddlnxveen Wtat eken voor A Steehouwr 1 JtÉfi TOtt Eijk ÊKcoOrthhippUpu fa den morgen was een aanvang ge tZottina 52 p Klavertje Drie i deebwmwa I De Gouweniiters te Waddimiveen Nieuwcrkerk 1 lien nummers t Hend wedstrtjden n ek Beyaert ftlWwr mtnm mrt a III 6 p 3 G V d Maiel WCcmngw Emma Wassenaar nel Rinfla p Oressudrproef voor viertalien 1 De Goiiwenutera te Waddaixveen Met Pirmslui iAmalia Ubina Wil ly n 45 p 2 Beyaart te Alblaaserdam met Mientje Katrien Hane Toosje M p 3 Uaasruiters te Maasland met le Wil Bcrtiui Onniate 44 p 4 Küfungin Emnna te Waasenaar met A i4 I ZotlMta iopit Bruno 42 p Concours van eenspannen Beginne liDgenklasst C pen klasse 22 deeine men betnahe de mdividueele ruiters de l n bouwluigpaardenkla se Beg landduke rtjvei enigisi0en deel uit Wassenaar Ovtrscliie W addinxveen Bergambacht Maasland Bovenkerk Oudei kerk a d IJssel Alblas erdam en Basfhoevedorp Zooals steeds was de organisatie m ocde banden bij den secfctana vanjcM het comité den heer G J ¥ 4 HflWt Htt programma werd precies op tyd afgewerkt 0 wialai Mdcn ala volgt Inéividueele dressuucproef Ama Porade tan de o deeliimA der dresKuitrproeveii ali de mMvoor aUeéih voor den doelman komt maar bu schiet precies n diens handen hoi £ t J W 8 f meer de eerste helft verstrijkt hcè S f k LIÜ u i hechter de verdedigingen van beidef partijen worden Er is voor de voorhoedespelers geen doorkomen aan Waren voor de rust de partyen aan Kasbcffgas doal nBi acsiMMl Het was een snelle fnsache wedstrijd waarin Kasbergen wd de hoofd ro speelde Beide elf allcn hadden dr invallers Na den aftrap golft het spel heen en weer Bodegraven schiet een paar maal elkaar gewaagd na de pauze begint 1 0 OirecUrfaarna forceert Goude instantie den prachtig spelenden doel Qp Y i gg Een half uur was reeds verstrekep m de ïe helft toen de gasten uit een onschuldig lakende aanval de leiding namen 0 yl Dit inspireerde Haastrecht lol TTog grootere krachtsinspanning De b auwwitfe ver dediging wist lol vier nunuten voor he eii e atand te houdöi Toen echter moest de doelman voor een feilloos ge nomen strafschop geheel onnoodig ver oorzaakt zwichten 1 1 Eén minuut voor tijd zwoegde de pil der thuis club het halve veld over plaatste den h sl naar de m Ivoor die op zifi beurt keung overgaf aan df n links nten die onder oorverdoovend gejuich het wui nenddtpunt onder de lat knalde 2 1 dr P ttden hr en f n Cia urgel er go e rg I e Ie a 15 jeel Wt fe Un rhl V 3 fi org it f r ft ird fcH rn f ir te pneter aiv OU fr 1c lat ite IA er t i cl bor rirn e leii I 1 k dt liiCT WtXMJ allen lixp lUitAC IfLeuim en Hiafl Alpheo Virw t sec i ec m V lil i d èstafeite IGPSV ld mt ortniW vervu Vi l SOVDBCHE IBMSWAKKK O Mtalni mag ditnvael i aaa 4e voortioede wor J lekcT n in ito tfttm te voor df ruit tpecmt nenspel ttanrlmi MIL e vioite toen uitate rateem dat Gouda en vwdert bivkbaar bkken binnenipelen en tot gevolg d t wt oor het doel t kS ejfcll veel m de minderheid Tdrt W wijwel geen kanaen tot SnSi Bovendien waa ênX f t algemeen sterker zoo 1 it eo oitte aanval ook maar M iMld kwpfc De wteBginff lar CoiranaiMrii had het h el at Etkw kwam k c ht i pa t dit ém V U1 d uJo g was jiubu mpM o ib e In bat bijzonder ktopiwfi nfet ftwc ien Bo f n v d W n L en lufiH dr vttagel WitvMet Va btan wa Mrtegenover Uond Wds de I rt t v m het V D L kwintet iDank ti 4e bijna alom tegenwoorijéttü B topp r ipB Süielten en J nbMMltdc Hielin d T ga lhee ng ouurda feet 15 m nuten voor VD Lhaar © f QMelcn doeifHic lie bet cent en direct Sop Idioat V dl Ifcak vaa ver at M doel ft doen dat Cteriilscn te vc cg l ie ifeta rc 2 0 Qeï tenanl M len Mltft l f Gouda enlhousiasl nwoestn Waltbie Cecd al recht en fük Butlig werk ijn telken JKCM VMTdcn doelinond plaatsen van In bal iMafcetile het verraaccnde riciMnt m en btfo leidde dat tot ceeidtHt toen bQ een aear haaien aamnti lluHem Hieena vit soo n voonet inlehMt doch Goos op zijn post trof Ni te pau bleek de Gouda voor SSl ilStfSdwöÖT Hdttoóp i eHstaiten en Waltiue ecbt binnen Door julfl groo enthousiasme wisten de bezoekers Jiet spel voocrnamelbk op de Maacriuisgthe hellt tet houden maar de politoer wull i lil BMsliib bleef toch de situatie volkomen met iUT Tmwul na rvn kviariicT Goud ver waa SM C VÜL plotseling tor en vergrootte t r van Ontelen baar vnacapronc 0 Gauda pi 4cB moed DOg niet op Gooa kreeg Beer wark dan te voren Schollen trok lot nv en dan mee naar voren maar tpfiedig bleek de achterhoede diens it n niet te kunnen missen Het V D Lidoelptinl werd evenwel geannuleerd M in als kwam er een verindermg in éS Goudachen aanval Wa thie ging di midvoorpleati bezetten Door stug doarzetten s aaplc hu erin Goos la jSseoren maar v Veen redde op de ioellljn Kort daarop viel Boef uit 3 rk kwam hem vervangen nieuwe ïigmgen watvn daarvan hel gevolg iteieenvolgens speelde deie mvalkt rechtshalf rechtabuiten en midvoor Hij slaagd er in Goos op listige wjze te veirschalken 3 1 In welke foBrtalie de Goudsche voorhoede ook jpaelcie ïe was doortastender en schol vwrdiger dan In vonfe wedstrijden isaar ze had geen geluk en trof Goos boïendien m zeer goeden vorm Korl loot het emde hiradb 1 Van Velaen tien Itand op 4 I CromvIiet G S V 1 3 nnjcE vooRsntoNG m eerste vort 6jBV verscheen met vier invallen tardaor vooral d voorhoede zee mwakt was Desondanks namen de niten al spoedig het heft in handen Ze peetden in een vr j hoog tempo en Melden het s Wl goed open Hoewel het Ciomvliet doel h a onophoudelijk in grriar verkeerde duurde het doordat telt kansen werden gemist een half Jur eer de Gouwenaars dank zu P wuvelstein die na goed aangeven van ♦ Neort achtereenvolgens de geheele fensic der gastheeren verschalkte de iding nam O 1 GSV kwam ewna nog beter in Aanval op aAnval eg de CromvUet veste te doorstaan na zes ramufen i prgrootte Leffland Wet f n opbal den voorsprong 0 3 W taiselub gmf tich hierna wat lergieker weren raardoor hel tpel W verdeeld rakle Deze oplevmg bij OjaivUet bleek evenwel maar van weltjken aard Tegen het einde van eeerste helft was GS V weer alleen aa hod P Nuvelitem brach t den OMdop 0 3 fci de tweede helft spande Cromvlfet y terdege in Al haar pogingen om achterstand in te loopen strand ja echter op de Goudsche verdediging in goeden vorm was en de aanvallers J Wuut terug weei Met hel verstrij van den üjd daalde geleidelijk het bU te Hagenaars Ook G S V vond Wflkbaar welletjes zoodat het een Jlfe vertooidng ward Kort voor het 2J t de Oomvbet lnlubuilen H en laag schot te doelpui t n vi ia Po tduiveii 2 3 RS IN VO WIIOBDBN GAT DEN IkOORSLAG SjjCWBl het krachtsverschil met heel dS P de de jeugdige Postdui P Noeg over het algemeen genonten Jljeste Het onderscheid zat voorï k m de voorhoeden Die van wten Ambmeerrie vlot en toonde sehotvaardig terwyl bi CHympia amefispel weinig sprake was en ta ti te lang tahrnde met schiejS kleine overwinning kwam Post j d n ook zeker toe wiïankel k gaat de strijd m een f tempo geluk op en neer Na tien oien geeft Maaskant met een kop W vcn rzet van Malkm Olym2 leklfng 1 fl Even komen hier de gasten iets meer aan bod en J y doelman Hofwegen danig op de 2JS Psteld Deze weert zich echtff g sleluk Na korten tyd is het ï aES er verdeeld Aan weerskanten jLi f de verdedigingeiiin nllstdten S J Pos iuiveri iets verslapt £ JÏ lympla doffiiheerer zonder het Ipimten Ic kurmen lirengen Kort D O NX MoorcMcht DRIE GODDSOHE DOELPUNTEN ACaVbIt EMUUkR De ploegen waren goed tfr n elkan der oMewesaeti Tn dte eerste helft waa Moordrecht m de meerderheid doch door enthoBsaaat verdedigen alaêide de nuiscliib er bi den tand felrfk tl houden Na de raat lecHc h t er aanvahkeJuk op dat ét bezoekers een flinkeil voorsprong aoudeo ii mei docb toea begon COX K zicb vwacAed te Weren hetwelk bekrachtigd werdl dooir jdrlfc Sraaie doi Ipuntcn Het laatitc kwartier van dezen op togog peil ataanden wedi fid waa voor Moordrecht Onmiddel ba fitn attini telken de bezoeken vwi leer Enkele zeer ge vaarlijke momenten ontslaan voor hel Goudache lioeL Teiwlotte deelponi 0 r yn4er op Iraaie wijze 0 1 VanJienstelflk stopt bij volgende Mocw dracht aanvallen doelman Br waii énkele hardie se oten Na eenigbn tgd k mt dB fimsc ub in het ofiFens i f ï eii gred schot van v d Bos wi rdk iteuri i Vao dar Wefde gestopt Even latei krijgt midd nvaor H B ouweden bal fraai toegeapee d pasatii en keJe tegenstanders en schiet dan on hobdbaar in 1 I Dil doelpunt doet aan baide ZQdcn bet enUiousiaune a L lamm U de Bezoeken weet de Mdiging met Bcure aan het hoofa kordaat te redden als een wa cho lei lege op Var der Weydes he ig dom neerdaalt Hierna neemt Moutreeht tiet spel Volkomen m hand r nffoi hoe de blauw witten ook zwoe gen DONK geeft geen krimp Nd de hervatlirg gaat OvererndAfliai eenige tegpi tanders voo bij n gc eft dan roet een keiTig sc Mt voor de twtede maal Biouwer bel nakuke 1 2 Ldn plezHT hetiben de gasten nicl van dezen voorsprong waiifeven later scHiet Brouwer weer ik 2 2 Dt 4oeI punt doet DO NIK loskon et Dejwroekers weerden U W i m de ver dpdiging gedrongen Ms J Banker luteal doorgeeft aan de i drb Bede oil Maat er een gevaarlijke scfieirmutseling V gr hel b ajwwille doel waatorf O Bakker den uillonpenden Van der weyde geen kans geeft 3 2 Even Jater soiuet Kaabergen keihard tegen de lat en de toeloppende Theo ie Jjng deponeert nummer vier m bet net f4 2 Hierna deelt Moordirechl geheel de lakens uit Uitstekend word er ge combineerd De thuisclub krugl het zwtar te verantw x rden Al dotlman Brouwer is uitgcloopen scfiiet van t Hou latigf hem in 4 3 Even later kruipt het Moordre htsche doel doo bet oog van de naald als een goede icopbal van Theo de Jcjng tegen de Ut komt Ven assend snel komen nu de bezoekers opzetten De geheele v x i+ioede neemt deel aan de belege ng v n hel Üoudsche doel Een kwar tier leng houden de blauw wittcn dit offensief vol dooh door uitstekend ver dedigingswerk van het Trio Brouw Bakker SbMljae blijft de gekdcmaker It Eerste nederlaag w SchcKAlhoveii tn Moordreclit STOLWOK NEEMT DE LEIDING Het gaat spannen in de vierde klasse Twee eUlallen verloren voor hel eerst het leidencl Schoonhoven en Moor drecht die eén doelpunt achter bleven in de uitwcdstriiden tegen Haastrecht en DONK welke elftallen zich aan het herstellen zijn Stolwijk dat zich met en rep iatige zeg op Ammersiol handhaafde gaat nu aan hét hoofd Mei éen klinkende 7 2 oo het ver 7wakte Bodegraven behield Gouderak haar plaats In de topn oep Het du seizoen beter op dreef ziinde Oudewater bleef het zwakke WaddinxvCen gedecideerd de baas maar doelman Duran is op zyn hoede Aan den anderen kant schiet B Vuyk legen den paal Dtm komt voor Gouderak het eerste doelpunt als lut en voorzet van hnks Kasbergen hard en zuiver de bal langs de paal plaatst rak een hoekschop waaruit Kasbergen met een fraaien kopbal doelpunt 2 0 Bodegraven wordt dan be slachtoffer van haar eigen tactiek b 1 de buitenspel val Bij een doorbraak bluven de spelers staan m de waan dat het weer buitenspel zal zijn en rustig kan Kasbergen den stand op 3 0 brengen D reet daarna krijgt Kaifaer gen den bal weer n ziin bezit en struikeiinde langs backs en deelman deponeert hU den l ial wederom in het doel 4 4 B een aanval van Bodesraven cmtslaat wegens hards een strafschop dien J Sterk in een doelpunt omaet 4 1 tfa de rust kogelt Bodegraven keihard tegen de lat Aan den anderen GOIIDERAK BODEGRAVEN 7 3 Sm aanKhouwc Wk min 3SiW loeMuwers i Zaterdagmiddag op bat kndgoed van den heer A van der Ikeegeh m den Zuic Ia toUer aan eaeours hipptqua gahoudcsi gmng dMierd dour de laödeluka ryvacacMW e De Gouwetuilcn t WadtfMS MM De Schieniiter te OvBrschie en De PalestliWiiiteT te ZactnBMif MfWkt met de mduidueele dsesauivMWUners Huv was de die ln a g leo PMK dat het nummer voor hccren gekitst moest u orden s Middags volgde act eigenlijke cooowT mwb p et PD kk lK t kunnen gwifeten van melige pa den MMt Hel was een wat zoonet m bet nummer eenspan nen als m het nummer tweeapannan de paarden 7ampa en Baywd v i den l ec A Stehuuwer uit Dubbeldam te M loopen Hem werd den w alba Jr toegetaend h het tiumnter la wdb eti ir wiktB itpaarden voor oogslwagenS werd de dow Aet ge meentebestuuT van Wad dioxveen beschikbaar gestelde wissel beker gewcMncn door den hew Jac van den Eyk te Benthuitea ook hel vonge jaar dezen prijs won Aan de met de parade n ede vcér kant lukt hel beter als Trouwborstvoorzet vangt L Duivenduk de bal inde vlucht op 3 l Ala bg een aanvalder beioekars weer hbnds gtenaaktworden nu op den ran van het sttafsehopgeMed benut J Sterk met eenformidabel schnt in de fiovenhoek denvruen trap 5 3 Kaabergen naakt er 3 van In het laatsie gedeelte golftaanval op aanval op het Bodegravendoel af maar de doelvcrdedlger KlHiplslaat en stompt den bal er steeds utttotdat Kasbergea weer succes heeft 73 V IMASTRECBT SCHOONHOVEN 3 I Basltesing in de laatete aiinuaL De eindstand aajst erAp dat de strud de noodige spanning met zich brach er dat was inderdaad het geval immers in de laatste minuut viel eerst de bc slissing ten gunste van de thuisclub 7ich langzamerhand eem licht overwicht van de thuisclub af te teekenen Schoonhoveh speelt nu echter met een stooperspil en teruggetrokken binnen spelers De geelzwarten zwoegden wat ze konden maar vonden in de laats et Van den aftrap af neemt Haastrecht het initiatief en zit de eerste minuten revaar ijk voor hel Ssboonboven doel maar de verdedigers en doelman grijpen resoluut in Verder dan een vnjen schop die rakelings o er de lat suis brenid de thuisclub het voorioopig niet Ook de Schoonhoven aanva weet dcor rocd open spel het doel dicht te bena teren en krt gt na een kwartier plotse Imf een fraaien kans one klasse M 21 decbieeauters l ej G Ooea De Badtioevermter adiioevedorp me Solan 6 4 p j J B Binnendijk Alphen a d ijn 3 mej A v d Soel Konagi Waiaenaar m t Ada 57 p S Neleman De S ieruitter Overaëhie S3 p 5 me D Stynis konitigtn Emma WasseitaiB Indwiduede dnüsuurproef ruiters Wasse N Ie groep 1 Koos Pool De Sclneruiter Orenchte met Albert T2 p 2 J Lekkerktrker Koningin finma Waasenaar met Zruro 7 p 3 J W J Oudedijk De Jouwcrui ters Waddmrveen met Dravekind O P 4 A P Chardon Maawuiters Ii iasland nu t Pronk je 8 p S L Oonfcer De Gouweniiters Wadchnxvetn met Üenetta 9 p 2e groep 1 P van Cliet Siegfned BergBmbaeht met Nico 7 p 2 A Verkerk Nassau Ouderhertc a d UsBvl met Banno I 64 p 3 J B Binnendijk Alphen a d Rijn 4 p 4 Joh Sols Nassau Ouderkei4t a d Usscl met Baaje 93 p lnHhvidtieele dresauirrproef Handicap 1 G Baan Beyaert Alblaaaerdam met Ogula 8W p 2 F Over 8T0LWUK AMMBRSTOL ea ItaaJ Er bestond voor dezen wedstrijd als steeds zeer groote belangstelling D Ihunclub behaalde en slotte de overwinning m i heeft er voor moeten verirtcn want Ammerstol speelde een zeer goeden wedstrijd vooral na de rust Toen moest Stolwyk zich geheel op verdedigen toe eggen De slryd was zeer spannend en fraai Na een kwartier nam S olwuk met en pracht doelpunt de Inding Een a CBie en voorzet van rechts ving id voor v d Heuvel i neens op en onhoudbaar vlo g de bal in het net 1 O Vgf nunuten later kreeg de thuisclub op den rand van hel strafbchopgebied een vruen schop e nemen waaruit spil Kool den voorsprong vergrootte 2 0 Ammerstol viel nu ook hevig aan maar de verdediging van tolwyk met V d Heuvel aan het hoofd hield stand Na de rust liep Ammerstol hard van stapel en de thuisclub moest alle zeilen bijzet en om stand te houden Plotse ling een aanval van Slolwqk n v d Heuvel kogelde m 3 0 Dne minuten later kreeg Aminerstol e i strafBcbop te nepien wellte links half Kooi feil oos benutte 3 1 Een minuut voor het emde glipte rechts bui en Stekelenburg door de Ammerstol verdedigati maar zijn geweldig hard schot htt fitolwuk voor het eerst gelukt om na tien jaar van Ammerstol te winnen AFOEELINO GOUDA Weer iccettan voor Bergambacht Moer capelle en OlymfHa III MOORDRECHT II WM ZWERVERS H VSRLIEZBN VO W HET EERST Herstel vaa Lekkerkerk BI en Goutb IV Voor de Afdeeling Otuda zijn gisteren gespeeld de wedstrijden Ie klacieA GSV Ill Ckjuda IV 1 4 Greot Ammers 1 VEP 2 2 Beiiambachl 1 DONK n 5 ft Ukkerkcrk lU Haaslrccht H 3 1 Ie klasse B MeoTcbccht XI Olvrnp a AI Moei capelle I ONA IV O Zwervers U Groenewtg 1 l met Ubina Beatirui Willy U 2 De Badhoeveni Iters Ie Badharvedorp awt Cfeixia Nora Jet 3 Siegfried te Bei ambacht Twec spannen landbouwtul i earden Mériëii Aangespannen voopnioereil gens geen luchtwagen 9 deelnemei s IMP Vrg te Nootdorp Bellere Ite en Boretle 2 C Oskam te Bersambachl met Wuna en t R van den Berg te Bergambacht met Corda 3 M P Vrg te Nootdorp met Teatt en Ucunaa 4 J Vonk Noordefraaf te Ouderkcrit a d IJpbel met Willy IV e Joh Pttla te Krimpen a d IJsael met Baaje Springen ui aroepen 1 Maaaruiteti I te Maasland 2 De Gouweruiters III te Waddlnxveen i Beyaert te AlblM serdam 4 4aaaau te Oi erkerk a d Msaei roto G Crt Geteedtsj Jeluksprin eifc Open voor paarden van alle klasaen 34 deelnemeta 1 G Baan fBeyaert te Alblasaerdam met 0 ula 2 G Gnttmm De AmateVuiters te Bovenkerk mei Robbie 3 H Donker De Gouweruitter te WaddmxJeen mei Renette 4 C v d Marei Kcxiingm Emma e Wasae naar met Ruigla 5 Th Kroes De iouwemiters te Waddanxwen m rt Willy II J Moetert Maaaruil a te Maasland met Jopie 3e Jtlaase A DONK Ill GSV IV VEp Il Olympia IV UNIQ I Gouda V Se klawe 1 3 1 1 n Gouda VI ES TO I Bodegraven H RVX I Overschotje I MoercafleMe 11 ONAV KBO 1 3e klasse C Amnerstol SV II Stolw rk W 3 1 Lekkcrkerk IV Schoonhoven ID O I 7 3 l 3c klasse B Ooeneweg II Goiïdcrrt Dl 3e klasse C Haastrecht III U N I O II Stolwijk IV Stolwok lU Over bet algemeen n bet voor de leidende elftallen een goede dag ge weesl In de Ie klasse A versterkte Bergambacht met een stevige i O op de DONK reserves de etrtie positie zakt D OJü K na bet vlotte befm terug hetieifde is bel geval nwt Haastrecht II dal opnieuw verloor nu bi lekkerkerk III dat zich aardig inspet It en zich met het eveneens herstellende Gouda IV welk elftal het bltlkbaar niet sterke G S V UI reaoluut de baas bleef tot de kopgroep heeft opgewerkt Al die wisselencïp uitslagen ZIJH koren op den molin van de Bergitmèachtenaret die nu al dne punten voorsprong heiiben VEP bereikte het derde achtereenvolgende gelijke spi ditmaal als beloonmg voor de ven rei naar Groot Ammers Van de vier ongeslagen elftallen in B z jn er nog twee overgebleven De onlmoelmg lusachen de pretendenten Moordrecht II en Olympia III leverde een fraaie 6 2 voor de zich m de nteu e omgevmg goed Uiuia voelende Olympianen op die nu aan de spils gaan met Moercapelle dal zich legen ONA IV resoluut handhaafde Een veiiasauig was de 1 2 bu Zwervers II Groeneweg wat de eerste nederlaag van Zwervers en de eerste zege van Groenewg beteekende In l A ging UJNiO met baar sle vige overwmnm on vflorl hei was 4 O tegen Gouda V dat aldu v H r t eerst verloor U N 1 0 heeft nog geen enkel tegenpunt Mede bleven DONK UI en Olympia IV opgeslapen die a hun gelijke spelen tflt de eeratc overwinniog kwamen Voorspocdte blijft het in de BgTO p gaan met Kj£o en BodeSaven 11 die weer aan bet langste eindt trokken KB O zelf met 11 1 Bti de topeIft Ilen voegde zich E S T O dat zich dK seizoen heri wat beter iiim terwjil daaren BM niet m te tm eerste sucwaren de uitt agen weert mi eoil legen na V Overschoti ces Onverwaèht SioIartBt n Mr dm laii Iteer vertow bU Amate TStol n dat nu concurJ5 f we l Scheenbovm III i f j den dam Ij weini ge peeld ÏT vS P d o rt De stanAen bi de eerrte klasse z tt SU Ie klane A Bergambacht 14 3 16 7 33 4 Lekkerkerk IS 3 1 O 1 7 1 Gouda rr 4 1113 U Haastrecht tl 4 3 3 3 4 3 Gr Ammen 14 113 3 IS U VEP 4 0 3 13 3 U GSVm 31631 4 tf DONKK 41632 4 10 f 14 J 17 7 0 3 13 7 6 9 lT Ie klasse Moercapelle 14 3 Olympia m M orehe l U Gooderak II Zwerven U Groeneweg I 3 ia DRD I Httt proUeoKt Hoe houd ik miin flets 4 Mig lang In focdcii stMl Do oploiMiiig Bfcnc ze Rgdoatig vaor dagcHIk akkaadig uadcfboud naar iSIELirANWAAS t aoom IN f JimieRE3 COMPETITn De uitaiagcn van de Zaterdag voor dejunibrena npetitte van de AfdeeHngGouda gcspeeMe wedstrijden wan Afdeeling A Ontp I CS V a ONA b2 3 Afdaeling B Groep 3 Bergambacht a AmsMni S V a 3 wegens niet opkomen Schoonhoven a ONA e 3 0 wcgeMwe opkomen 30DAN BOY8 VLAArAiNGEN eindspwf Reeds na fi samenwerk ten Keppel Van de zijliji minuten weet Bo t in met V Wijk ledodpunakt no 2 met aen icbot £ r wordt aan beide zijden goed fcpel vertoond Het ij nu Vlaardingen dat doelpunt Kort daarop liogelt Boot no dne langs den doelmjD l Vlaardingen mist een strafschop Van Wijk kopt een mooien voor i H van Keppel tegen den paal Ifa de pauze komt Vlaardingen goed opzetten en sluit de Boys geheel in Uit dit overwicht volgt een doelpunt 3 2 Een kwartier voor het einde werken de Boys zich los Van Dijk maakt 4 2 waarna Keppel tweemaal hel net vindt Bu een rchermutselmg voor bet doel van Vlaardingen brengt Boot met een fraai schot den stand op 7 2 ZWEMMm Zweiiiexa3i3en in hei laaAJerftbad BN zimtio orimplomeerden Acht en acstig jeugdige zwenuten zwemmera legden Zaterdapniddag is bet Spaardersbad ten overstaan van bet bestuur van dese innehting en vaai de badmecsten J C T bout en W da Jong en m aanwezigb va lalrijiM ouden die zMh rfnd het biMin InmIden geschaard de bewtjaen af dat i ever een voldoende zwcmvaardighaid beschikken Met succeü zwommen buoa allen bon 100 m ragslag hun 50 m rogslag en hun 33 m gMleed zwcmnen Daarna volgde nog een Wiinuut walertrappen ala men wi wetcsik welk een langen t een miniiut m moet men gaan walertrappen B en sprong van de 1 m duikplank Slechts een tweetal candidaten faalden op een onderdeel en mogen het over een maand nog eena overdoen De heer G H de IViMe heeft na afloop van dit zweme amen kmdcioi en ouciersi terwijl alle candidaten op den rand van het bassin opgesteld stonden toegesproken Hq knoopte hicr aan een propag indawoflitd vast totm klonk z n fluitje en sprong de heete rij gediplomeerden te water I aantal deelnemen aan deae xwemproeven vertoont vergeleken Biet vi ige jaren een stygendc U n De jong4la j inemer waa zes jaar Het diploma werd uitgereikt aast 0 ga Schild Loes Schild Willy Scbild Paula de Mol Aafje Winkel Wiite Vtrwey Dini Baaa Nel v d Wal Ar ie Caboul Rietje v d Tooren Toos Kameraad Sonja Souffree Nelly de Jong Mop de Jong Dini Stacker Annie Kleiweg Tini Nieuwveld Plonia Rook Ria Verwey Ltes v d Wal Annie N bel Edilh Vi Rietje Usaelsteyn Miep Spaan Lia Helme Rensje Beer Coriii v V iet Loes Vos Lies de Jong Adrie Blokland Wi ly dm pat Dickie van Vliel Greta v Hooin Manetje Schouten Bmmy VeriMag Leni Boekamp Nelly Okkersc Cerry de Jong Henk Blok Aan Bos Piet de Bruin Reinier Walthie Dwk HeraWl Henk Kramer Piel V d Berg iKnli v Vliet Arie Schiiek Martien S riek Dferk Montegne Adrie FilWts L Dorcelo Sjaak Hoelofs La v d Molen Frans v Vliet Leo de Bhiin Klaarel Stecker Antoon Verwey Gerard Verwey Marinus v d Motan Kees Stobbe Herny Monnier Pief M imer Gwrit Verwey Nico Houcijk Ad Vos Cor de Vne J t Ja e Tonny de Jong