Goudsche Courant, dinsdag 29 september 1942

29 September 1942 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN gani No 21090 OUDSCHE col BAH T oreaa MABKV SL flLU CTU ChefradacMur t riITSa Oouda ie over het tweede front Hfl nieuwe Russische aandringen wekt bezorgdheid te landen ZOU zicii tot Moskou hebben gewend Oe ZHid Wett poMer Een diJlNn wording Vol belanfalelling Iaat d bevolking de werklieden de di op kun wijze van ru hout de zmk tHkkea viecUea irellmga m wem te StoakHolm oiitvmii en be nlt MMkM ia IB de SsTJet booMitad Zaterdag een vernn den vertegenwoordiger dent Roosevelt Wendell WiUbliecfrd waarin w rdt eaegd I daadwerkelijk tweede front fin den kortst mogelljken tUd JSjbt balp ii die de geallieertlen mit 8ovi Vnit ktmnen bieden In irferklaring be t hiet verder dat de ISlÓliwnle militaire leiders waar S lHJk door de openbare meening I St und willen worden Bi goed Ineelichte kringen te StockItfH i rt men dat Willkie waarIJJjUijk onder den indfuk van zijn i Sa aan bet front in zijn verklaring EMft alteengezet dat het vormen van liweede front In den volgenden M te laat ou zijn Willkle heeft ook S nadruk gelegd op den eiseb der tk i DuitschUnd meer en I iter te bombardeeren uit de lucht d zgn uiteenzetting o r de onderiMteUngen met Stalm zegt Wendell IfiSkie Het IS gemikkeluk om veilig luannngd door alle cornfoit in Amelü t zu en dan te legien dat de I bjj duizenden in Stalingrad ora Tegelijk met zijn eisch tot het fattUS openen van een tweede front Wjuropa verwijst Willkie naar de khedBn die met een dergelijke bemmg gepaard gaan Hij zeide Btrent dat hy aan het front Vele he soldaten had gesproken die iMfiar niet konden begrup n waarliptogeland en Amerika niet in staat Jai Duitschland door directe aanvaliw tl bestrijden Wlllkie reide voorts W Ver Staten en Engeland in ver illdl tempo tanks munitie en ander P l gsmaterieel naar de Sovjet Unie Boeten yenden Voor zlJn vertrek uit Moskou heeft IHllkle tegenover n Amerikaanschen inalist verklaard dat er tusschen Vsre mgde Staten en de Sovjet een greote cultureele overeen bestaat de viaag of hij m de SovJet Unie irerkoelmg jegens de geallieerden opgemerkt m verband met het uvan het tweede front antwoord jjBUkie dat de Vere n Staten tot lU deelneming aan den oorlog wer I ton beschouwd ah een bron van onbe Wvide macht Sindsdien hebben de ftlieiiigde Staten echter 70ó einig itmm en de verleende hulp is m de f im der Sovjet Unte roó gering dat mn een toenemend gevoel an onge duld ja 7rlfs van teleurstelling be I aeritl LONDEN BbZORGD tol hernieuwde Sovjet Russische j H ld gen op het vormen van oii I Uwedc front schijnt volgens Zweer kte berichten in t naangeven i kr cn it Londtn met bezorgdheid te WDtjten opgenomen Na zijn terugkeer at Moskeu heeft ChurchiU den mdruk I pvsstigd dal het hem zou zyn gelukt j fcmteningsversehillen welke tusschen Wlia en hem zelf over dit probleem W gen en uit den weg te ruimtn nwnieuwde roep tot het vormen een tweede front duidt er echter t dat deze meeningsverschillcn krom zijii geiiyeft DeLondcnsche corr pondent vaa teborger Handelaren ll art Tidningen beflchl Mr aanleidmg hiervan dat de elsclle minister van BuitenlandZaken Anthonv Eden aan heeft gevraagd of met een jWudering van de politiek van de Wjet tlnie rekenini mocst worden Wden Eden heeft hierop echter geruststellrnd antwoord gekre ord Londensphe radio heeft com Wjtor Patrick Lacy omtrent de rwniettingen van WiUkie te Mos T t het ontzettend u l ten leien Britsche vk e pr mier en aiinis Wn Aimmions Attlee heeft volEl B Engelschen nieuwsdienst SSJI op de uitlatmgen van WenJj tae o a geantwoord dat by de tldtn de goede wil tot vorming iJJ tweede front weliswaar aan r Sar dat men overeengeko w de deskundigen met te negee op zich zelf staande on l rSlA tweede front te beU ftet noodzakelijk fiL r de grootst mogelbke pjjT wnmgen te verrichten Alle wa menun eB der ceallieer M deze verklaring van AtUee W Tasicorrespondent te New kaiJ t Attlee heeft gezegd dat wurluk omnogelyk is datum en rf tweede front mede te J phraae van h t tweede Eurapn is zooiets als een H J worden Het ia noodzakclyk jL Slag op den Aüantischen 1 luchtaanvallen op Duitsch veWalagen m het Midden op andere plaatsen m aanliJSJ nemen Het is onmogeluk l l op zich zelf staande onI ïrSL tweede front te beUl ft t noodzakelijk den vormen het tweede front Misschien overdr ƒft men i de openbare meening de beteekenu van het t eede front In eën hoofdartikel in het Turkscheblad Son Telegraph houdt Benidsje rich bezig met den moeilijkentoestand der Sovj6t Unie kelken Will kie openhjk heaft toegegeven Benid ji schrijft onder meer Het klmkt alswaarheid wanneer WiUkie zfgt datde bmnenlandsche toestand m de Sflvjet Unie moeilijk is en dat het landzorfder hulp van buiten zal ine nstorten De Sovjetreus is zwaar getroffenen de winter iïal zijn wonden Bog veiergpien Zorder een onmiddeilyktweede front kan men niet verwachten dat de Sbvjet Unie zich tot denvolgtnden zomei staande houdt Zijzou langzaam uitbranden als eenkaars t De verklaringen van WiUkie wordenook door de Diplo van commentaarvoorzien De D i p 1 o cons ateert daarbij hèt volgende feit Terwijl mDuitsch and ongeacht alle bestaandemoeilijkheden na le jaar oorliigiedereen in voldoefide mate gevoed engekleed ij heeft de Sovjet Unie hetzoover gebracht dat f een aan bodcmri kdommen en natuurproducten rijkland met een geweldige oppervlakteen met een naar verhouding geringebevolkmgsdichthSid de Bevolking ipde door den oorlog nog met getroffengebieden niet alleen levensmiddelen doch zelfs kleedmg mist Deze toestand onthult tev ens de geheele beteekenis van het bolsjewisjsche regimeHet bolsjewistische streven was en isniet den levensstandaard van de bevolking ie verhoogen en het volk toteen grootere wf Ivaart te brengen Veeleer was het van oudsher het doel vande roode wereldrevolutionnairen teMoskou om met de aanwezige financieele middelen der Swjet Unie decommunistische beweging m anderelanden zooveel mogehik te bevorderenen tevens om geheel m het verborgeneeen geweldig oorlogsappSraat te bouwen dat op het beslissende oogenblikdenaburige landen moest verple teren met behulp van communistischecelten de geheele wereld voor het bol jrviisme rijp te maken HtT GEVAAIR VOOH de SOVJET UNIE In een uitvoerig benefit o er Willkie bezoek aan Moskou meldt de spec ale corrfpondenl van de Times m de Russ klhe hoofdstad at herafgcloopcr weekeinde twee zeer ernstige aanwn ingen heeft gebiacht vooi de opva ng dat de Sovjet Unie zich in een cuut en groot gevaar bevindt De isle aanwijzing kunt voor in een tikel m litt Mnskuusche blad Roode el de andere iH een voofr het Amerfkaan che volk besttmde veiklaiing van WiUkic aan het einde v ir zijn bezoek aan de Sov iet Unie De R o o d e Ster 5j Iii eef dat het Dunetzbrkker groo e deelen v an Don en Koebange bied en en bajangrijk stuk van den Nooikleliiken KauKasus met zijn boe ren en arbeidersfeevoljiing zijn koren erts petroleum en fabrieken geduiende den iomerveldtoeht in handen van den vijand ïijn gevallen Willkie wiens ver klaringen een zeker gezag ontlemen aan zijn besprekingen met de leiders der Sovjet Unie heeft ui dit verhes eenige conclusies getrokken Een Reuterbei icht uit New York critiseert de uitlating ran WiUkie da de militaire leiders inzake het tweede front door de openbare m ening een beetje aangepord moeten worden Men kan me aannemen dat de openbare meening een ver landigen druk in deze kwesties zou kunnen uitoefenen pverigens is men zich geheel bewust zoo wordl m het Reuterbencht verder gezegd dat alleen de vqnning van een dergelijk front Sp zichzelf niet voldoende zou zijn wanneer ook maar eenige twiifel bestaat over het succes van 3e operaties want een vergeefsbhe ondernenuitg zou voor de geaUieerde vojken noodlottige gevolgen Aet ich meebrengen Ongetwufeld koestert meri in de yer Staten deii wensch om 4e Sovjets tot v et uiterste te steunen doch WashingtonStat wijst erop dat mihtairebelijissingen van vitale bê têekeniS niet dbpr gevoelsoverwegmgen beïnvloed m en voorden LOttB 8TRAB0LGI EISCHT VERKLARING VAN HET KABINET In e n rede te Wimbledon heeft lord Strabofgi het verlangen te kennen gegeven dat het Britsche oorlogskabinej met het oog op de ui tlatlngen van Wendell Willkie een verklaring zpl afleggen De voornaamste vraag die beantwoord moet worden aMus Strabolgi is of het oorlogskabinet terstond na den Duitsdhen aanval opj Rusland voorbereidingen getroffen heeft om den viiand te dwingen oorlog té voeren aan twee frqnten en indien dit het geval IS waarom Eïng Iand dan na 15 maanden nog niet gereed is DE AMERIKAANSCHE ZUIVERINGSACTIE Zoele Nero zoek In het Weslelyke deel v an den Atlan tischen Oceaan bu de Bahama eilanden en voor de kust x n Columbia ert Mexico wil de Anierikaans die marine een groote Wivermgsactie begmnen zooals welingelichte krmgen te JVashïngton melden Men meent n L in Amerikaanache marmekringen dat de Duitschers ergens m deze gedeeltelyk ondoorvorschte eilandgebieden U bootsteunpunle zouden kunnen bezitten Vox In September 146 schepen getorpedeerd BUN EEN MILLIOEN TON Naar gisteravond m de Wilhelm trasse verklaard werd zijn met hetzevende extra Ijericht vAn het opperbevel dor Dullsche weermacht m deze maand lol dusver 146 vijandelijke koepvaardiischepen met een gezamenl iken inhoud van 953 000 brl lot zinken gebracht Naar men in Duitsche m lilairekringen verklaart is dit cijfer het hoogste maandeliiksche torpedeeringsresullaat van dit jaar a DE GFVFCHTEN OP NIEUWGIJINFA Pors en publiek in Australië oefenenaandrang op de regeenng aldus meldt de Daily Mail uit Sydney om een eerlijk openhartige verklaring overae ware situatie op Nieuw Guinea afte leggen f De Svdney Sun sciirijf t b v dat de veldtocht op Nieuw Guinea den Australiërs zooveel zorg bereidt daar de in iitaire positie ondoorzichtig is De piemior Curtin zou er goed aan doen hel Australische Jlubliek emdelijk eens omtrent den waren staat van zaken m te lichPen aa DUITSCHLAND STRIJDT VpOR EUROPA DUITSCHERS N NOORDELIJKE DEELEN VAN STALINGRAD Ontlastingscumvatt n ten Zuideü en Noordeh van de stad mislul VESGEEFSCHE SOVJETAANVALLEN BIJ U A EN LADOGAMEER Het opperbevel der Duitsche we macht maakte 28 Sept bekend In het Noqrdwestelijk deel van deb IkBUkasus hebben Duitsche eh Slo waaksche troepen m harde gebergte gevechten verscheidene heuvelstel lingen genomen Aan de kust van de Zwarte Zee heeft een Duitsche motortorpedoböot een schip van 1 000 brt tot zmken gebracht In den strijd om Stalingrad zijn de Dttitsche troepen tlians ook opgerukt naar de Noordel e deelen der stad Het tot dusver veroverde stedelijke gebied is volkomen van den vtjand se zuiverd De aanvallen werden dpor geconcentreerd vitur der artillerie van het leger en van het af weergeschut vah het luchtwapen benevens door een massa in den strijd gebrachte Duitsche Roemeensche en Kroatische vliegtuigen voor den strqd op korten afstand doeltreffend gesteund Vijandelijke ontlastingsaanvallen ten Zuiden en Noorden van de stad zijn mislukt In den centralen sector van het front en bo Rzjef zyn verscheidene door sterke artillerie ondersteunde aanval Ifn van den vijand deejs in tegenaan vaJIen afgeslagen en een eigen plaat selyke aanvalsactie is n et succes voortgezet Ten Znidoesten van het Ilmenmeer zijn herhaalde vijandelijke ajinvallen onder zware verliezen ineengestort Oak ten Zuidep van het Ladoganeer zi n nieuwe aanvallen van den vijand in taaie gevechten afgeslagen De met sterke strijdkrachten ondernomen po ing van den vijand om den omsinge lingsring van Leningrad naar het Oos ten over de Newa te doorbreken is onder zware verbezen voor den tegen stander mislukt Het aantal vernietigde booten is gestegen tot 395 Abh het front aan de IJVzee heeft heluchtwapen overdag en des nachts bolsjewistische luchlsteunpunten aan gevallen Duitsche jagers hebb n daar bij zonder zelf verhezen te lijden 26 V ijandelijke oestellen neergeschoten Het invasieteizoen is voorbij MILITAIRE GIBEURTLNISSEN VAN GROOTE BETEEKLNIS VERWACHT De Londen sche correspondent van I et Zweedsclie blad Aft nblade chrij t volccns den Weïtd Beo b a c h t e r dat te Lorden de opvatting lieerscht da het invasie seizcen leeds voorby is en dat de vorming van ten tweede from nu wegens force laieure onmogelijk is Boven het Kanaal hebben de eerste herfststormen owoed d ie gepaard gaan met hevig lor buiên en krachtigen golfs ag Bo v en de kust van Noord Fianknjk hg en dikke nevelbanken en dat alles l idt er toe dat een invasievioot met n uitloopen De tegerwoor ige strijden het begin van het vierde oorlogsjaar hebben in ti schen in Turkye geleid tot beschou wingen over de vooruitzichten der oorlogvoerenden en over den duur van den slhjd Men is volgen de Essener NationalZtg algemeen vfin mee ng dat dt komende weken militaire gebeurtenissen van groote beteekens rullen brengen en met spanning volg men den stri d om Stalingrad Zelfs m klingen die wegens hun belangen of uit evoelsoverwegingen den Engelchen vriendsch£ ppelijk zijn gezind komt men algemeen tot e opvatting iat de ïïngelschen en Amerikanen me n staat zynTiog dit jaar een tweede front te vormen om de Sovjet Unie doeltreffende hulp e verleenen De Turksche pers wiidt nog steeds veel aandacht aan dit probleem en het Mad I k d a m schryft o a dat de ge llieerden de nagestreefde superioriteit en aanzien van hun materieel en de opleiding van hun troepen welke noo dl is voor de vorming van een tweede fiont tot dusver met hebben bereilct Het Amerikaansche troepentransport ABSOLUUT GEEN COMMENTAAR ALDUS WASHINGTON Naar de Britsche berichtendienst uit Washington meldt heeft het Amerikaansche ministerie van Marine tóén men VT eg om bevestiging of tegenspraak van het Duitsche extrabericht over het tot zigkien brengen van drie Amerikaansche transportschepen geantwoord dat er absoluut geen commentaar te leveren was De woordvoerder van het mmjsterie deelde deft vertegenwoordiger van Heuler mee dat het de politiek der marine is op der elyke lieweringen nooit te antwoorden en dat men ook ditmaal van die gedrasstyff niet zou afwUken Nederland telt 732 millionairs INKOMENS EN VERMOGENS IN 1 40 4I Over du jaai ad 90 van de aangeslagenen in de inkomstenbelasting een inkomen van ƒ 5000 Hun inkomens bedroegen 72 van helHptaal terwyl zij in verkiand met het proJires sieve tarief slechts 34 bydroegen in hel totaal der inkomstenbelasting ui hoof som Daarentegen was 0 03 dec belastingplifhfigen aangeslagen voor inkomens van ƒ 100 000 en meer dn l taal 1 personen Zy had en 2 van het totale in omen lerwyl zy 15 m het totaal dezer belasting bydroegen Over het zelfde jaar was 47 van de vermogeni bclast ngplichtigen aangeslagen voor veimogens benedefi ƒ 30 000 Tezamen beza en ztj 16 van het totale vermogen én droegen JO c by tot de totale opbrengst der viimo gensbelasting m hoofd üm De 732 milliona rs 0 4 van het totaal aangeslagenem bezaten tijzamen 12 van het totale vermogen en betaaldtn 13 in het totaal dezer belasting Het gemiddelde inkomen per aan geslagene bedroeg ƒ 2 145 het gemiddelde vermogen f 64 000 Vajt e zeven geiheenten boven 100 OOO inviojiers is het bi drag der inkomens m Amsterdam het grootste daarentegen is het bediag der vermogens het grootste in s Gravehhage Van deze groep is in laatstgenoemde gemeente ook het gemiddelde inkomen en veiTnogen per aangeslagene het hoogst Hoogere cijfei s vóór he gemiddelde inkomen worden nog aangetroffen m Heemstede ƒ 3 853 Bussum ƒ 3 409 HiUegersberg f3112 Voorburg 2 904 Hilversum ƒ 2 712 en Zeist ƒ 2 704 voor het gemiddelde vermogen m Enschede ƒ 117 000 Rheden ƒ 102 000 en Almelo ƒ 99 000 Van de gemeenten boven 20 000 m woncrs heeft Kerkrade het laagste cyfer voor het gemidde de inkomen ƒ 1 699 terwyl deze gemeente en den Helder het l agste cyfer voor het ge muidelde vermogen hebb ƒ 30 000 D E riTOfeFENING VAN HET RECHT VJOJ ABOLIXIE en van GRATIE Het Verordeningenblad bevat een tweede verordening van dep Ryks commissaris voor het bezette Neder landsche ebied houdende wyzigmg der vererdenmg no ï 1941 betreffende de uitoefening van het recht van alMlitie en van gratie Vaste brandstoffen voor kamerverhuurders en pensionhouders IN T6TAAL 6 EENHLDEfil Kamerverhuurdeis en pensiotihou ders die aan nanaei dart t cn gasten huisvesting veileenen kunnen lus sehtn 28 beptombcr en 10 October by de d s ributiediensien op formulier mdSJJ 11 een aanViage indienen ter veikiiging van biandstoffenbonnen VOD de eerste periode t w de maan den Ot ober en November as van het btookicizotn 1942 I94J p dit formulier mo tefi zoowel voor pensions met haaiden en kachels als voor pensions met een centrale ver v arming de brandstoffen worden aangevraagd Indien m hel pension een centra e veivwarmingsinstallatie aanwezig ij moet het fprmuher in tweevoud ingevuld en ingeleverd worden Alle aanviagen dienen zoowel door den kamerv erhuurder of pensionhouder ah door de kamerhuurders of pensiongasten te worden ingevuld Een huuroer die meerdere kamers hééft gehuurd mag slechti voor een van deze kamers brandstoffen aanvragen lerwyl indien verscheidene peisoncn samenwonen slechts door een van ieae een aanvraag mag worden ji ingediend Vooi inwonend dienstp soneel en kostgangers mag geen aanviage worden ingediend De distnbutiediensten zullen voor October en November ler verhuurd gedeelte twee bonnen e e eenheid brandstoffen uitreiken Voor December en lanuari respectievelijk Februari Maart en April zullen wederom telkens twee bonnen ter beschikking worden gesteld zoodat het totaal rantsoen vour dezen winter zes eenheden zal bedragen Het dus vanzelfsprekend dat alle kamerbewonen zoo zuinig mogelijk dienen te stoken Voor de huurders van kamers welke centraal wprden verwarmd zuUeh eveneens overeenkomstig het bovenstande twee bonnen per verhuurd gedeelt per periode van twee resp 3 maanden beschikbaar worden gesteld lerwyl de verhuurders ondei bepaalde omstandigheden op een toeslag ten behoeve van de centrale verwarming aanspraak kunnen maken ten einde hen m staat te stellen de verhuurde kamers central te verwarmen Anders dan hel vOTige jaai was bepaald worden de te verstrekken brandstoffenixmncn en derhalve ook de hierop te verkrijgen brandstoffen het eigendom van den kamerhuurder of penslongast die verplicht i de benoo digde brandstoffen te betrekketi bi d n leverancier van den Ijelrofk n pen orihouder of kamerve huurder Voor pension met tien of meer g tcn of voor penuan waann geen i Wederom extra leTeringsplicht van rundvee opgelegd Herhaalde malen is reeds melding gemaakt van gevallen waarin de secretaris generaal van het d artement van LanHbouw en Visscherl aan veehouders die hun plichten tegenover de gemeenschap op ergeilyke wyze hebben verzaakt door melk achter te houden extialeveringsphchj van lundvee heeft opgelegd Thans IS wederom een zeer ernstigi eva te vermelden Aan een veehouder te Amsterdam is de verphchfingopgelegd om met minder dan 12 koeienm te leveren boven zim normaleleveringsphcht Het moet langzamerhand duidehjk worden dat men aiet ongestraft de voPi ïeUoorziening van zyn volk in geV ar kan brengen ARTIKEL 11 ARBI IDSDIENSTPLICHTBESLUrr Dezer dagen werd in de Staatscourant bekend gemaakt dat met ii gang van dien datum aitikel 11 van het Arbeidsdiens pliohlbésluit alS volgt moet wofden gelezen Zy die op het tydstip van inwerkingtreden van dit besluit 1 April 1942 aangcsttfld ziin of Vooi J Januari 1943 aangesfeld worden in openbaren dienst nï by het bijzonder ondierwys moeten mdier zii den leeftii4 van 18 jaar dbch nog niet dien van 20 jaar hebben b leiiet en ongehuwd zlfn op straffe van ontslag vóór I Juli 1944 gedurende het daartoe door den secretaris generaal van het departement van Algemeene Zaken te bepalen tydvak hun arbeidsdienstplich h ben vervuld Dit artike waarvan de Wyziging vanzelfsprekend met slaat op de hans onder den schop zynde hchting 1 uUdt dus ir dat genoemde bepaling m den vervolge geldt voor hen Ie Die op 1 April 1942 waren aangesteld in openbaren dienst of bg het byzonder onderwys op dien dag niet jonger waren dan 18 laar en die op of na 2 April 1922 zyn geboren Die op I April 1942 in openbartsn dienst of by het byzonder onderwyswarert aangesteld efi die voor 1 Januari 1943 den leeftyd van 18 jaar bcrerkei Die na 1 April 1942 doch vooi 1 Januari 194 3 worden aangesfeld inopenbaren dienst of bi het bnzdnderorderwys en die 18i3f 18 jaar oud zijn Linr GENERAAL JHRJ H RÖELLt In den ouderdom van 75 jaar is oVer leden de gep luitenant generaU derartillerie jhr J H Roell hoofdbewoner aanvwezig is dient n plaat van n formuher md333 Tll een formulier br c 250 ie worden ingediend ctrfafhankelyk of iiï bet ïiensioil me certfjale verwarntlng of met haar den wordt gestookt De daaiop 4iit te reikt n rantsoenen zyn berekend voofi het geheele stookseizoen van I Octoböi 1942 tot én met 30 April 1943 zoodat cffze bedryvcn tijdens den duur hiervan geen tusschenty dsche aanvragen op formulier nid33 ï 11 mogen mdie nen Vaste lirandstoffen voor kook doeleinden voor pensions Persions n et tien gasten of meer a smede pensions waarin geen hoofd bewoner aanwezig is kunnen een aan vrage voor een antsoen Vaste tirandstoffen voor kookdooleinden voor he t stooksei oen 1 Octoi ef tot 1 Mei 1943 by de di tfibutiediensten indieneh per formulier Br C 250 Voorts kunhen Ook pensions met 9 of mindor gasten m bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een rantsoen kookkolen ten behoeve van hun bedryf Deze pensions worden m twee groepen verdeeld Dé eerste groep omvat die bediyven w r ten behoeve van het inwonende gezin van den pen sionhouder een kookkaart D Z of EA IS verstrekt De exploitanten dienen zich ter verkrnging van de mei voor uit te reiken brandstoffenbonnen t t dig distributiedienstên te wenden Di af gifte der Ixinnen geschiedt na iderteekening vfin een verklrnng welka door deze diensten beschubaair wondt gesteld De tweede groep omvat die bedryviencn welke hoewel beschikkende over een gasaansluitmg of een electri sche kookaanefuitin de maaltyden voor bun pensiongasten intsiui tend op een kopkfornuis plegen te be reiden m verband waarmede geen kookiranlsoen in gas of electriciteit voor bedryfsdoeleinden is verstrekt De betrokken exploitanten kunnen een rïintsoen kookkolen aanvragen met gebruikmaking v i formulier Br C 250 Toewyzing geschiedt pas nadat d brandstoffencommissie ter plaatse ea onderztiek hfefl ingesteld i M ni W ttt IHacut Zon op 7 38 onder 19 22 M an op 22 43 onder 13 42 Men ts verplicht te r i dnifterea van zon ooderitan tot cooaopbooAt Lanlaarnt van voertmeen M ten een halt uui na zon ouertfaatt onlstoken wofHen MHM S 1