Goudsche Courant, dinsdag 29 september 1942

DINSDAG 29 SEPTEMBER i NedérUmkche Voeffeal Bo APDBBLINQ GO Kamemelksloot 2Ö Goudt Telefoon 2764 SBCRETARUAT G S V V Oigrmpia V U wir Bodegraven III E S T O II 5 Op een Zaterdag in het gebouw vo r Kunsten ao Wetenschappen te Den Haag onder groote beUngsteUing en met veel succes gehouden feestavpijdj vi van d Haa Khe Krontjongblub Hai is ook de Krontjongdub Tahiti uit Gouda opgetreden BUJkens de Haagiche Courant werd de medewerking van de Goudache dub zeer gewaardeerd die zoo zegt het verslag m kunnen nwt voor de gast vrouwe onderdeed PechtoW cp M Grootend St 23 jr JONGHNS TEGEN GELOOPEN Het zeveD jar4 zoontje van den heer Van Engel uit de Marktstraat 15 werden door hem 18 partijen gewon ibij het spelen oi straat tegen een an lüMMEUWS iiitl i iniiig N Aa r MfMfimaeaooL In vcrtenA met de tccdi tocnamoi4e dMteantaiK b het MMarifcoop iwemmfn te aezer ede heeft de afdceliaf VmmaéÊ Arbeid tran bet Med Ari eidiiront beiloten het aantal twemuren tot twee 4 te bi eid i Voorts tollen en aronds ool voor volwaaMocn en een ciinua ia de Duit clie iatH ord n gdiottden OBwnv Bur oveksrekn Op den hoek v a den Graaf Tlerisweg en den Ridder van Catsweg ia gisteren de C JMge joogen J B de Boer uit den neraonirag doordat bt zich toen trii halverwege den njweg liep emdraitide en terugliep aangereden door een wielrijder De knaap viel en raakte even buiten tiewustzjjn m ar uit liet nderzoek van dokter de Bber Meek dat bU geen le iel had AHnnr m dbn baao ftirgerlijke Stand 24 Sqrt Pieter m van P Kerssc JMom en B M O Blok M Maaict 21 jT 29 Scfrt Wilhelmus an van i Koe iVmana en H M Bakker Sunnam str at hïS Reina Grietje Wllhelilhna dr van E Haveman en W Denkers v d Palm straat M Emmerentia Maria Joaephl Aa dr van A de Jong en E M P Donk St Joaepbstraat 56 Sept Martina Debora dr van H J Revet en A de Wit M Verlaat l l Wilhelmina Antonia dr van A C Wemoiers en P H Lalcerveld Kuiperstr 14 Sept Catnena Alida Mana dr vantl van Duuren en A M van der Windett Rh Peithstraat S Johannes zn van J Eerland en J Burggraaf Gr Jacobaatraat SS Sei t JJammes zn van A J Verbeek en L van der Speld Da Costakade 13 Oerardus Antlionitu zn van G A de Haan en A L M Boeren Sophiastraat 43 Oadertraawd 38 Sept J Hoogendoom en P van Aalst R J M Vergeer en J A vaii Gageldonk Uit vroeger tijden Dl aooMcn oomtANT MBLDDB t ntfAAa OKLEOEN Vit den gemeenteraad Op den 1 Mei 1868 eindigt Ie magtiging tot het heffen der tollen op amsterdamsche en floudsche rijpad n irordt voorgesteld cngoedgelieurd om de verlenging dier toUarievcn voor zes jaren aan te vragen bO het ha bertuurr M JAAR OKLEOEN Uit n advertentie Zaal Kunstmin Domierdag 28 September 1802 slecht eene enkele buitengewone groote voorstelling door het mternalionale artisten gecelsellap van het Theatre des Variétés Optreden van de origineele Uniputters in tvunne komische solo s duo 8 dans Buitengewone krachlsoefening door den kleinsten herkules der wereld Voorts o a prof A Halwy beroen de goochelaar en illusionist vin de roIioB Bergères t Parys Tot slot zal professor Halwy eéne levende dame voor de oogen van bet publiek laten verdwijnen JAAR QILEDRN Joh de CJoeg bericht pei advertentie dat het oafé restaurant de Gooden Wagen Zaterdagavond October a s zal worden gesloten De stalhouder annex uitspanning aal op den bestaanden voet worden Voortgezet Uit Boskoop In October zullen weer veertig straatlantaams in dienst worden gesteld doch om 11 uur s avonds wordeb gedoofd Uit Bodagraven Tot predikant bij de Ned Herv Gemeente alhier is beroepen ds n Batelaan te De Bildt fumauK NIEUWS BerlcMKWoiti DUKLEGRIt AANGEWBZRN De Ujst van manschappeil voor den rbroek die pae irden oor het be wpehte voor de vat 30 namen Als gewezen de heeren kenwoude CAchler VarfcfA tt Gwr ff AMiCIdl polder JDen ToeMn kokni trakften an Krlmpoierwaa hoofdlieden z A C Dekker te hmeiti m A derak v De IQat voor Aen polder Berkenwoude bevat 34 aamen Ab hoofdlieden zijn aangewcaen de heeren W Huismaa n A J Scheer beiden te perkenwoode Bodraofv ORV H4DBN VOORWkBPEN Gevonden hpiia bouvier terug te komen marechaussee kazerne Voorts portemonnaienet inhoud jongensjasje vulpottood eh Jen ar idioentjaB Inlichtingen geni poktiCL DIPLOMA WEC KN WAfnUOUW Aan de Kunstenen te RottaMt noot de h4 diploma v kunde Theater Op het tooneel variété revue Aasvaag 8JS ur Tballa 1tart r Ik beschuldig met I wl Harbniam Heldemarle Hatheyer en Mathias Wieman Aanvang 8 16 uur Xf Sept 8 aar tadhiita ijeenJ omst 99t WMIanM l s att opvoeding spreker D Th d Bber over J Het lager on derwija 3 Oei 4 nar Bist JaaskariK Bijzondere kerkdienst Néd BQtielgenootschap prekers ds E S de LJnt te Sluipwijk da J A Tazelaar ta Rottardam n ds A Dubois te G uda medewerkftig kiiVderkoor en kerkkoor 8 Oét iM aar Knastnia Uitvoariag KrODtjengclubs Tahiti te Gouda n HalU uit Den ftaag 3 Oet i SSê oor CcatEal Postzegelbeurs Vereeniging vaa posl 9egelverzaï eiaan Gouda KmiOE Icademie van Beeldende fechnia c Weteosohappeo behaalde e iz plaat8ge C W de Leen Jr het weg en waterbouw AniAI SN AANVBAAOPORMIPUEREM BCHOEMUfBOmNBN J a 1J IJ aar DUtrHiattefcaat aar Afhalen aanvraagfonrlulierèn ter verkrijging van een schoenMbon v or hen wier geslachtsnaam begint net een der letters Waensdag fl V X U E PRSDKaCtlltT VOOR DONDERDAG Ned Herv Kerk 8 30 uur n m ds L Kleisea en dsiJaeobs bidstond coAr vsbcrniqdig de boskoopsche voung as Sept Roien per bos 1804 00 August Noach Edith Helen 3 40 4 40 4 20 Briarelif I W 2 1703 Florex 1 80 1 70iJ OO 10 APOTBXKKRSO NST Steeds geopend dee itachts alleen voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 EEN MAAND GEVANGENIS 0 82 1 38 Polyantha 1 80 SJW biqar Oleeon De politie heeft tot het ondergaan van hun straf twee inwoners aangehouden die ieder tot een maand gevangenis waren verooixieeld EEN KAAS GESMOKKELD bos Dalia s in soorteneuwbessen 21 et Clematis Durandi 054 IJO Idem mevr Ie oultre2J0 idem Prms Hendrik 1 30 2 40 Physalis Francelti 70 86 et Tros chrysanten 26 91 et Vuurpijlen 23 38 et óoör ymxEtaantG DE BOSKOOPSCHE VEILING 28 Sep Rozen per Butterfly 220 340 et Better TifiyS 400 500 et Orange Triumph 8 lig et Rosa Mundi 125 200 et Perfftold 180 320 et Duisbiarg 3a9 28e ét Ingar Olsson Ambtenaren van den centralen cri siscontroledienst hebben aangehouden den 50jarigen touwfabrikant J P A V C wegens het frauduleus vesvoeres van een kaas ONDBRWUS ÊN OPVOEDING C de vergadering van het Opvoedersgilde over onderwys en opvoeding hed n te houden zal niet sp ek n dr F Bréedvelt maar de hee D Th de Man inspecteur van het lager otxierwjjs s Gravenhage en oud hoofd eener openb lagere school te Utrecht SPORT VOETBAL COMPETinESTANBnl NedL Vaetbaibaad 360 340 et et Juweel je 140 280 et Edith He Doms Rijkers 190 220 300 360 et Aadley 25 V ust Noach 180 2ïO ct Glo 190240 et Sweet Hear 380 Poulsen 120 et Gemengde rozen 70 120 et 3e klasse B n 21 4 10 5 14 9 8 8 13 5 12 5 11 3 8 5 16 De Post hiiven Laakkwartier G S V Schei eningcn VSS Olympia O N A Terlaak GJD A Cromvliet 44 Stalwijk Sehoonhoven Gouderak D OJI K Oudewater Moordrecht Haastrecht Bodegraven Ammerst S T Waddinxveen O O O 1 2 OO 2 Diversen per Ijos TPhysalis Froucefti 54 79 et Clematis Durandi 90 140 et id Mevr Ie Coullre 380 470 c id Prins Hendrik 240 300 et tn s Chrj Santen 4770 et Stieeuwbessert 34 41 et Vurpijlen 40 56 et Dhalia s In soorien 18 27 et Chrysanten gr blöemig 220 260 et Nieuwerkerlc a d IJgtel BURGEIOJJKE STAND klasse E 4 3 10 7il5 3 6 10 4 11 6 10 11 9 8 10 8 5 6 7 12 5 10 0 16 Geboren Marn Jacoba Johanna d V J G Terdu en jly d Ham v Getrouwd C Temorshuizcn SS J A en M Karremans 30 j j d LOOP DK4 BEVOLKING Vertrokken kJh J Soera Hoofdweg 41 naar Engaén T M van Doeland Groenendijk 34 naar Waasenaar Reserve 2e klasse A Laakkwartier H 4 HB S U 4 Quick n 4 AD O til U V S U Scheven ngen II 4 Ouderkerk a d Ussel 13 5 13 14 4 10 8 3 11 13 8 10 6 14 5 17 6 13 8IMULTAAN SRANCR L n T 0 H V V D H C O NA V U C II m II m De damvereeniging Leer uw Tegenstander Overwinnen L U T O alhier opende haar win Yr seizoen met een Bimultaan séance 1 Als spe er trad op de heer De KlUjèer uit Oud Alblas die tegen 2 $ spelers te kampen had Er nen 6 remise gespeeld en 4 verloren De winnaars waren J Docters van Leeuwen N N H Groen en A van lAa sKTBERlCnTEN Duun £ r was eeo flinke belangstel ing O K K WDrt VAN T AO R AASMABKT BODESBAVaN m Sent Aangevoerd I stapels ktiai Ute kml SS I aB M Ide kwal oo si M Handel vlus Bij de gehouded athletiekwedstrüvden in het a elooften sauoen lusschen O KK alhier eo T H O R e Gou derak had O K K 23346 punt i tegen 21172 punten voor T H OR Derhalvebehield O K K de leiding met 2174 punten GESLAAGD llBafaredacteur t o Wentan Kotteroam Chi l i e d acteiif eaor Oevda en OmnreiaaF Tirter Oouda VcraatmDrde ii vooi se overtentlet L Akkendqk Üatterdani i iliMe MW H V Botieraimaan NieuwtoMO Rotterdam Mej M van der Kooij onderwijze Irts aan de Chr Scfool I B hie slaagde It s Gravenhage woor het examen akt J het pevei van onderwijs in de Iichameli e oe ning NBDWE CURSUS Ejti lk Ofte lekUng van 4r W J Leeu aoturtving uitgaAide tan da ve Biging voor fcerste hulp b ongelukM JBUSp in food een niMi aii curau ia 4i eer bulp aan Zaajhhk aantal lückiwe cursis en had nSn aangemeld FOLLBPSLg BtlLLI JBS MramOENOMEN De werklieden van dw ln de Molen plaats gevestigde pojk elfabnek van de fa Siiruytenbum Van Puyvend jk nemen omrtbtórten eén zakj brandhout vi iaA buis In een zak van één lerTWcfglietfen betond zich echter behuve brandhout eeo vtij aanzienlek ƒ antal afgewerkte houten Ikpels D aak weid in handen van dé politie teld welke huiszoeking bë den verdach e liet dooi waarbij nag vJ or een badrag van f 96 aan pollepels werden gevonden ma jar ziltbrrn oABraoRD A V Duijn A Kreuk I e damvereeniging L y T O alhier ilde tegen de damvwcen JMoor t dit Moordrecht een wedstrijdt up den wisselprijs Het zilveren Dam bord Oe uitslag wps als volgt LU T O Moordi cht Admiraal G Melgers C tvaijfJei en 1 B Bos J Vti4ioe A 2 0 11 8 Tevens werd nog een party uit de onderlinge compe itie beëindigd tus sch n J Twigt joh de Koning 1 1 BUBGBRiUKE STAND Getrouwd lp Hoogendam 24 j C Vuijk J w d Abine O H Groen P Wwigt 2 0 J C V d Voorde G Twigt 0 2 S Neef B Boon 2 0 J D V Leuwen W v d Panne 0 2 G Spoormaker 1 Broere 2 0 O verled en Arte van Vliet 58 jr editgenoot van Aafje Visser Oudewater OUDEWATER WADDI NXVEEN 5 Vier doetpaaten in eakelc uiaatea Van meet af aaii had Oudewater een groot overwicht doch juist dit over wicht was oorzaak dat de gastheeren hun meerderheid niet in doelpunten konden uitdrukken Voor het Waddinxveen doel ontstond een opeenhoping van soelers zoodat elk goed schot onmopelyk was en de verre schoten van de Oudewetermiddenlinie en achterhoede waren een gemakkeluke prooi voorden verdienstelijk soelenden geelzwarten doelman Het Waddinxveen elftal maaktceen enthousiasten indruk maar bezat en pc iotvaardi heid zpodat van den urper in heJ Oudew3terdocl het elmakke ijk f kon t feX bloiken stald wej K gedraaid Ka de ruJ had Oudewater a dade iik ucce dior A Vlasman en nu eenmaal het ho v p den dam was volsdon in weiniee mmuten no drie doelBimten waarvan MetveW Vlasmpn en W Vfn éfT Steen er elk één maakten Waddinxveen af den moed nie op en v d Byrser k in eenmaal slet op het r ppertje redding brengen Toen trol oudewater er weer op uit W v d Steen maakte er 5 O van Ondanks den groo en achterstand h eld W d linxveen foed vol maar tot doelpunten kwam rü niet H was een snortieve ontmoeting APSCBEia DE VAN DIJK OP ir OCTOBER Ds G R VT wr t MaaWlkeadam berocpcii Ds W van Dijk predikant der Geref Kerk alhier die het beroep naar Nü hoopt op dezer p aatse Zondag 1 gemeei je In de vacature is beroepen te Monnikendam heeft aangenomen 18 October a s te leid te nemen en typ a s in zijn nieuwe ELKAAR TWEE deien knaap geloopen en gevallen waarbij het een been brak Het ventje js in het ziekenhuis der St Jacobstichting opgenomerw Schoonhoven LOOP DER BEVOLKING Inceioaiea W an de Bunt van hage Banstraat 20 m itraat 23 J H Öi sen a Visacherstralt Sb 6 personen in Ig tesrf ver van llaailem Kerl straat C P Voj gen plaat SliWOk 21 in den Bi Graven irW Wei aat 0 Straeg 139 in van Ooltil v Noortlerg van Jaais plèin 42 J van den te doen vertrek ontstaande ds G R Visso OFFICIEELE MEDEDEELINGEN tlTSLAORN TAN ZONDAG 27 SEPTEMBER IMZ teklaiS A 0 V in Gouda IV J de Knegt Groot Araanen 1 4 V E P I A Sikelonboom U t Bottfmbadit t D O N K II 5 6 K F L Nolte Lekkerkerk UI Haastrecht II C van Wünen Ie klasse B Mao wif d it U Olympla va B V Adrichem Ntoercapelle I N A IV G van Wijogearden g O Zwerv a II Groeneiveg I D de Knegt 1 2 2e klasse A D OJÏ K m CS V IV H J Homis 6 2 VJtP n ympia IV H V d Koolw k 0 1 U H I O 1 Gouda V A F Hofstede 4 0 ae klaase B Gooda VI É S T O I G Lakerveta 0 7 Bodegraven C R V C I M Homis 5 0 Overachotje I Moercapelle II J G Kramp ï 1 OJJA V KJB O I F Geukea 1 11 y Ze klasse C Amm S V n Stolwijk n J W van Zoest J 1 LaUierkerk IV Schoonhoven lÜ W Baas 0 1 Ie klMse B Groeneweg II Gouderak III 7 3e klasse C Haastrecht III U N I Ó U J M den Besten 3 5 Stolwijk IV Stolwyk III 1 6 UITSLAG EN JBMORENCOMPETITn ZATERDAG 26 BETSEMBER 1942 Aftleeiing A Gfwep 1 GS V a ONA b H J Homis 2 3 gestaakt Afdeeling B Groep 2 Bergambacht a Ammerst S V a M Homis 5 0 wno Schootriioven a O N A i A Hofstedïf 5 O wjt o PROGRAMMA VOOR ZONDAG 4 OCTOBER IMX Ie klasse A Oouda IV Bergambacht I If uur N G Burger Haastrecht IlMjiroot Ammers I K F U NoHte V SJP l Le dicckerk ni 2 30 uur J Baas Ie klasse B Olympia III Zwervers II 11 uur M Horais Moercapelle I Moordrecht II L v n Scfaaik O H A IV Groeneweg I 11 uur G van Wijngaarden GoMeraV 11 Nieuwcrkerk I C Compeer 2e klaiu A O It K in V E P n D de Knegt 2e klasse vB G ttdj VI Overschotje l 11 uur F GeukesKB O l KST O I A Hofstede O N A V RV C J de Koegt IV I 12 ui Se klasse C Stolwijk II Lekkerkerk H v d Koolwük 3e klasse A D ONJC IV Overschotje II 12 uiH h JT Homis veld no 273 in Haven 44 A J van Zwet van Rotterdam v d Sluisstraat 44 in Koestraat 109 B W M Sondag van Obbicht ca Dorpstraat 48 in Oude Singel 84 H Noorlandt van Gouderak a boord in Oranjestraat 2 H G Brouwer van Gouda St Anthoniusstntot 16 m Havwistraat 60 M M Brouwer Van Gouda St Anthoniusstraat 16 m Havenstraat 60 A NienhuB van Leuven België Tervuursche Vest 144 m Haven 51 J Achterberg van Bergambacht Franschekade D 116 in Lopikerstraat 15 T J de Bruin van Jaarsveld 326 in Havenstraat 19 A Verveer van Will Langerak A 32 in Opweg 13 R Visser van Delft Fred Hendrikstraat 76 in Tol 5 M £ van der Maat van Rotterdam Hillegersberg Dorpatraat 4e in Havenstraat 19 H Lagerhuizen val Bussum Singel 78 m Wal 12 J 3e klaMe B Zwervers III Groeneweg u JL Steeui OfMiieweg III a udeiak m 1 W w C n 3e klasse C Bergambacht H Mwijk III J W van Zm GrootAnimars H Haastrecht III U N I O ll SioiwUk IV AUe wadstrijdpn voor zoover bm aöde vermei an behoudens naTJ wijziging vai en te twee uur aaii PWHiTRAMNA JVNOREN COMPETITIE VOOR ZATERDAfi OCXOWUt IMt Afdealing A O K A b JoOan Boyi l 4 uur A HctAt OOMPmm INDRSUNG Seklaase A Nog ingedeeld Bodept 3e klasse ven IV B Mag ingedeeld Zwn AORESLUST 1M I t3 De adreslust is aan aUe officuls Mt gezonden Men wonit beleefd verioS te oontroleeaen of de daarin gegey vermelding juist is en bu eveniu atHuzen daarvan ten spoedigste oppn te doeo aiin den secretaris Het aanbrengen van in het or aM gepubliceerde varanderuigen woi mede zeer dcingend verzocht 8C0EIDSRBCBTBRS Wekelijks is r een tekort vig aohddsrecbters xoodat noodgedKoigti enkele wedstrijden ni t door sctieids rechters van Qeitic qvege geleid kuniiei worden Nojpnaalsiwordt aaiiged gen op het m overwg kiezen van plaatsvervanger m die gevallen tw op opgË op de formulieren dient ti geschieden Afwezigheid van een Bondsscheidi rechter geeft nimmer aanleiding tot vergoedaig van reukosten HEM8CHK BPORTKI URINQ Het Bureau voer Medische Sport keuring is geopend den len en 3ai Maandag van iedere maand des avomii van 7 8 uur In het gebouw Spierinj stiraat 113 IGINGEN TUDELUK ZONDER TERREIN Vereen ngen die iijdelijk ronde speelterretn zyn om welke rmjenoi ook moeten zoodra zij de beschukmi hebben over een terrein hiervèn opgave doen aan den secretaris opdit dan ook thuiswedstrijdsn vastgnuM kunnen worden PORMUUEREN VAN HUOGERS ELFTALLEN Vereenigmgen waarvan de noogert elftallen in den N V B spelen m verplicht van de wedstryden v n i elftallen een afschrift formu ier ai U zenden aan de afdeeling 3ouda TECHNISCHE DAG OP ZO NDAG 8 NOVEMBER I 42 Op bovengenoemden datum i de Technische en Keiuecemmi sir vaschillende ontmoetingen va u ie leB Behoudens goedkeuring is het de M doe ing op dien dag een st donwe4stryd Gouda Leiden voor NVBspelers vast te stellen Nadere bj derheden worden aoo spoedig mogelijk bekend gemaakt Namens het txrstuiiri G VAN nLBintG secr compl i de Bruin van Hilversum Eemj weg 106 m Ol v Noortstraii 43 J van Asperen van Boskoop Bur CJlunstiaat 80 ia Veeratra t 9 R J K van den Bergh van St Michiel ge l A 2 in Haven 7 C G de Smrt van Wormerveer Noorddijk O i Albr Beijlmggr 20 C van He0rt van AarleRixtel B 161a m Kor Dijk 14 A J G Ridder van Ban veW Langstraat 4 m Lekdijk a van den Wuagaard van Kijs Z H Beetslaan 134 m Lupiktf weg 46 Vertrekkca F N M de Leeuw van i y naar sHertoge bOsch rct tuslr 41 6 personen uil Koestraat ü F Weuens ven Lekdijk 8a naai vl singen Nieuwstraat 1 N A Vliet van Wal 26 naar iCrsve hage Malakkastraat 132 W i3n ff f Koehje antwootooe Oescnimpe reptiieaUl OedaM jaar Je ndt bM awrdw ba é IMf it vennsed Ik aeinde la eed dM Buenoi Alrw Iaaa bod heaCt alaaii van vilt miUlBan banes Zaoals cep apre kwoord 2e t eris Quekar taarhm Mp en beker a te er wM uker van lat se niei iuIIcd i J ï aaeleinaal teraikralibeMn laQfeii WH en qqiuk b tmmtt De oian nlei a kunstbeen drukte de dooc a VDUSKR lippen iM stOl oneen dal bet leek aleof i dl pum Van den neu de kin wilde llef D 3tective j T V k H a tt Masnua ivaaccB Vletor al de boion lilUkbaar bmi eri op tÖn eouk Ben een aooo al Ik map wat jekomt uiteaeroi A Hn gaal piin Tevraden o de nts aeai Buenos Alraa DaüK la uHateke daNaem een itoel aa tap een horrel als le e Irak I baM DoMhan M war it iMeb a HIJ e en tweetal dareo idt en van da Ueieii ha nemeii et ap tafé leplsstst faar M ki dN vermaWMMa L koop IS I Inkoop IS aai er t kma nleM O n Hneuard ol rtaldk k iM ar bel nat Met Neen luidde de ku tr repliek Arht minioen rJb de aaaurantlenwalEihappiJ en vijf nyilloen In Buenoa Altee De baron wnel ildi da handen Lang een kwead uuikle Je kunt la Kaneel la Bretagne datoad fcaealje uniiiate bewoonbaar ateamkkeo en te huls In ParOa aanhouden Zonder Iwiifrl zonder iw i e Rroeatlae rai Milten lirhrelf toen il het Veritas van haat hals iioer vernam e kreeshM compleet op de zenuwen die arme tmu De Btrtnsuard laehte kakelend 8n at aaakte aU een ar tw K pn are eind Hik ctoder ler ooeen waren Oeim wonder Verdenkt ie tou er de nrt n h MH n Mlat la hel minat 4 lultte arnveardaa l o nada VarM prerlea hoe de l eei tttb heeft loecadraaen Geheel en al eolgeiu net plan W i namen vaa het atattoa eaa tast naai hel Slat OM waar Ik een briefje vond van de Kalundbjr s of we kwainaa dineeraa tn eaa nacht wilde oveiMiJven vt or het geval rij er nog met In waren cealaagd een e Jilkt hotel te vinden Mijn neel Paul tiad het zea la orde fanaakt t snapt dat Ik de uitnoodlKlng met balde handen aannam Ik had er voor Kezorgd in het Sint Olar tegen slulttngslild te arnveeren érneitine inoesl dus wel het halmnoer In de brandkast van het hotel leteo deponeeren want d Knlundbjr a eijn heelemasl niel on uitpakkeri met juweelen en dat soort dingen gesteld Ik informeerde o de afe Ml aafe was hlhihl een oede nop aangexlen Ik laU la beenrini gal dat door al het eld er wereld niet was ie vervangen Niet onverstandig redeneerde Ik een eeiuige te hebben die later onder ecde kan vciki sren dat het halssnoer werkeijk IB de brandkem Is edeponecrd Ik n het daarom eveai uit hM 4 ul en Hel her dea klerk bearalKleren Toen vroeg Ik een toii papier daad bd 4tui er In lakte den bn l tiirht en af te mtin handte rkenine vdr de erh w ♦e M op n n etter n h r hfti t kon n N tuurlDk ing Ik nlei vet vódr Ik de tale de awn bmI bad ilen tluiian Uilskuiken KhoMkunstbeen De baron hield zich doof aaa hel aat waarmee hll niet wilde tMoran Ik waar naar bovaa Oe ooodlgc bullefe vdpr Mn nacht mren gauw bd alkaaren Ik teleianeerde den klerk dat we dtaonacht afweslf spullen tljn Onder diebedrijvan was Bmaalina mat haar tollatklaar De raten van ds Kaiundby i stondvoor het hotel la wachian O JaT Hei kon niet nrcsstlicher Hel dtner varliep heel gezellll rawaren trouvrans entre aam Dea volfanden dat kaardettswa naar het Slot OUTterug De bMOB gtiOMlde Je kunïle ooienKhrik voorricllea ioaa we vareamen datM de brandkast hadden geplunderd Victor D sd am R llmischte c nlsch l êt kan iriér gehaald habben bQ denichrik die Je tal levsnfca als I hebtrerwerki wat Ik Ja SM ga lagiaii Da orandkaat werd ef Iuntlerd ta maat het lalssnoei bevond Sich er niet In De oogen van De Béringuard achenen jii hun kassen te pulle Hij snakte naar I idem en pai einiletlik In alaat nli te brettjen Bh eh dat moet op eet werglj iln beni en Ik rag rtiiirieiijk even lullelljk als Ik Jou zie dat de klerk bet Mul I In de brandkast depooearda aa haar afsloot Mijn handteekening ad op iMSpakja el étui lag la da iMkasL ja aaJouw handlaAealiit toad m bal aakjaDvarde gthatia MaadM alalT Toch h a d ia aa ar mallnt aan ant i0otdda Daat h a iB W saUdand Haar bel bevatte gaan halstnaar wel een handvol msrdalonc itaenen Rei tiaa rtnkaMe taaan da riesch tarwW Da B4rintuard aleh aan berfci la cbaiik offl ovar den schok haas te konasi Mei onvaste tiem al hij i wilt me er tumcbea aaiaaa Vtelert Al Is de grap i beatja la am iteaiolttB smaak toch heb la er succes mee i hadi D as eh amps atweord hielp Da gwHd uit den iliaon Als Ik naar mijn iara iad l glnti rammelde Ik ja door aliMarlde Wi Stommerd Bzell 011 was mil den aioomen baron la bar Op heftlgen toon t f hl den ander lerug Wees met loo royaal met ie naahlkaartje Je bitnt zelf een stommerd eenexel In het kwardraatt waarom moest aldie mslag rOrden gemaakf IWe haddenhel veel eenvoudiger in Antwerpen ofAmeterHsm kunnen klwar ïpelen M r neen 11 tond er t p dat tk er heelemaalvoor aaar Stockholm sou aaani Nogal glad Hoe wku iu i 5l UI hebben geénireneerd Je hem W la de buurt wan Antwerpen norh J tefdam kennissen die loo hoet J aangewhreven all de iCalundb r Zweden zal geen Sterveling hei m Ihoofd halen het w rd van de Kn muo ia twijfel te trekk Dal Ie drn n waarin de dieOtal iï rd cpleega eu en niet in het hotel logeerd lelt tof J ten verdenking Ik weet heusrh vi T Ik mijB zaakiea moet opknappen S werpen en Amaterdam lijn te vtei die oa kennen We hebben er Z lauaa waar we Paul Solaag 5 nen onderbrengen om voor ons ne te effenen Verder wordt algfm i weerd dat de Stockholmsche P JiJlaks U Ik heb den bort van nH bekekea Louis ea sMWls Ik he rotte la het de aeeuurete wen Je had hst over Paul sol f mag honderdmaal mijn neet ijn 0 heb geen al Ie beogen dunk 1 inuaterheld blW er bij L t taak lOo ingewikkAd V I deanooda niet eeavoitdig het op den kop getikt bijvoorbeeld t nhrsak In m i huls U PsrU J en het la Buamn Aire iwordi