Goudsche Courant, dinsdag 29 september 1942

é 1 ft m IP 1 f f w t r ri tv f N f y i Ai 1 y t fr Wl tfi M 1 EzpreMobeatelliilg in de groote steden NIET ALTUD MEEE MOGBLUK De posteruen hebtten in 1941 rond S mihoen expreaaestukken te behandelen gfkregen De telling dit jaar gelwiKien wettigt ée verwachtmg dat over 1942 buna het dubbele aantal cal worden aangeboden Expresaebeatelling beteekent alleen bestedllng dadelijk na aankomst van het atuk op de nostm richting van bestemming en IS dus en bespoediging in het vervo naar de plaats van bestemming De ntïoeilukheid voor PTT onder de tegenwoordige omMandjgheden IS dat voor deze expressestukken met name m de groote steden de gelegenheid tot afzonderluke beatelUng hoe langer + 106 kleiner is gewordem fccrst Zijn de mo omjwielen goeddeels of geheel uitgevallen en den laaitsten tijd kan ht e laiuier hoe nunder besphikt worden ovdr rywielen Dezemkrmping der nudiïelen vn or afzondelijke bestelling aan den eenen kant en de zear groote toeneming van het aan tal expressestukken anderzyds hebben voornamelijk in de groote steden geleid tot het nemen van buiondcre maatregelen Zoo wordt steeds nagegaan of het medegeven van expressestukken m de gewone brieftjostbeslelling tot eerdere uitreiking aan den geadresseerde leidt dan met de sterk beperkte afzonderlyke bestelling mogelijk zou zijn Is dat het geval dan worden deze stukken in de gewope be tellingeni opgenomen Vooral in de groote steden zal het dus vaak voorkomen dat ean expressestuk meekomt in de gewone bestelling Het publïek mrH wel voor oogen houden dat dit gebeurt om de bestcliing nog zoo spoedig mogelok te doen geschieden WOOLTON OVEE DE ENGELSCHE VOEDSELVOOaZIENING Naar de B gelsche niecrwsdlenst meldt heeft de Britsche mmister voor de Voedsehoorzienmg lord Woolton verklaard dat de voafuitzichten voor de voedselvoorziening van Engeland In den komenden winter volicomen daarvan afhangen wat er uit de overzeeache landen kan worden iiigevoerd De minister deed een beiroep op het Engelache volk zich vooral te voeden met aardappelen en kaas daar vleesch thans slechts een onbeteekenend deel van de nationale voeding kan vormen SLOOPINO Or VFRANOERINO VAN MOLENS 2n het Verordeningenblad I4 opgenomen een besluit betreffende de Blooplni of verandering van molens Hierin wordt o a het volgende bepaald Het la verboden zonder schrlitel ke vergunning van den secretai is EenerBal van het departement van Opvoeding Wetenschap en KuUuurbeschermiïig of In btrljd met de juin zoodanige verguniJng verbonden voorwaarden een wind of watermolen welke niet geheet of grootendeels van metaal is vervaardigd geheel of gedeelteltj te sloopen voor het gebruik als wind of watermolen ongeschikt te maken of In te richten voor andere doeleinden dan waartot h normaal Ifl bestemlT DE PRUZEN VAN AANMAAKTCHF In de Staatscourant van 28 September zijn opgenomen wijzigingen vande prijzenbeschikkingen turf no 2 en 3 welke op 29 September 1942 m weirkitig treden In deze wijzigingen wordteen maximumprijs vastgesteld voor 2deen 3de soort aanmaakturf Tot dusverre bestond voor aanmaakturfslechts éen maximumpnsa e UIT DE STAAISCOUltANT Bij beschikking van den secretarisgeneraalvan WateEstaat Is met Ingang van 1 October1943 aan den expert t de scheepvaartmspectie B Speelman eervol ontslag uit 5 Rijks dienst verleepd op grond Van arlikel 69 van het Algemeen Rijksambtenaienreglement Bij besluit van den commi aris geneiaal voor Bestuur en Justitie is met ingang van 12 September J 1 aan mr J A H Van der Dussen ontslag verleend als burgemeester van Hengelo O GELDIGE BONNEN III V an 1 5 1 S kg p 10 it O O05 Komkuniiners U mmslens 890 gr p st 17 1022 Ib 700 890 Er p 5t 1 l4 9 IS II 600 100 gr per at 11 OM lil 5W1 MO gl p SI It OIO Ie pr p 100 kg 2e pr p kg Koinkommersfek 10 50 014 Tomaten I I III en IV M O se Inmaten bonken 15 50 OJO Tomaten Uriel en gescheurde ƒ 10 0 11 Tomaten natuur IS 50 0 10 Ie pp p too at 2e pr p st Aubergine lO JE Ie pr p 100 bos 2p pr p bos Peterselie kervel 4J O 07 BosselderM 4 006 Ie pr p 10 1 kn 2e pr p kg Knolselderij boven O cm diam tonder lof 11 O M Ie pr p 100 II 2e pr p 61 KnolselderQ beneden O cm dlam mei lof S O 07 la pr p too kg 2e pr p kg Blad van knolseldertl en snhaclderii 8 OU Bleekselderij 10 1013 Zuthettl 7 so O 10 Maiskolven 2 90 O 32 Prei boven 10 mm dlam 10 ƒ O 13 tot io mm diani 8 011 Uien B 7 50 OIO Sjalotlrn 10 O 13 Augurken Soort I 31 90 040 Soort II SI 0Ï7 Soiirt III 19 017 Soort IV lO 049 Soort V S50 O 08 I f n stippelt U O 17 10 f iV tippel S 9S ooa Pepers I at Ie pr p toe st ie pr p 6t Paprika 19 OIT Ie pr p tos kg Ia pr p kg Ramenaa Il 044 HerfttkneUen gewaaschen 9 O 07 ongewasschen 4 90 007 j J Ie pr p los st Se pr p St KoèfraU boven 7 cm diam O oOS Ie pr p 100 kg S pr p kg Peen zonder lof roodel I van 20 90 gram gewasschen 10 OU n van 91 200 gram oagewasaehen 7 0 m van SOI 900 gram ongewasschen O 04I6 IV van OOr tnm en hooger ongewasschen 8 O 07 Been ronder lof gele 9 o 07 Ie pr p 100 bos 28 pr p boa JTonge bospven mlnatena SS at por bos 8 90 Oil Ie pr p Ito kg Ie pr p kg Kroten I tot s kg per Si II I a D vÉn V 1 kg per st 8 O 08 lU van l U 2 kg per st 9 OOT Gekookte krotei 3 st of meer per kg 13 O 18 minder dan S at per kg 11 90 0 14 FBUIT A or de prtlzen van da appelen peren druiven meloenen Amerikaanache branlen en walnoten wordt verwenn naar publicatie No 32b Voor de prlieen van pniimen naar publicatie No 20 en voor de prijzen van perziken naar publicatie No 31 De groepenlndeeiing voor afipcian en peren ia als volgt gew4taigd Appelen Bij beiluit van den secietariSfgeneraal van Binnenlandsche Zaken van 24 September Is M van den Hurk met ingang van 1 October 1M2 tot burgemeesté van de gemeente Ni telrode benoemd Het concours hippique te Waddinxveen Cox Oranje Pippin enz la nu Groep 1 Cïox 8 Oranje groep Ctroep II Goudrelnett enz is nu Schoone van Boskoop t roep Groep m Brabantacbe Belietleur nz is nu Bellefleur groep Groep IV Jacques Lebol ans U nu Jacques Lebelgroep enz Voor het anUdien van kool mw I et per kg b r ken4 worden met dien veratanda dat de kool na liet anijden owogen wordt Voor het sdirappai van wbrtalea mag I st p r k ot por boa berakaiut rardaa met diaa veratanda dat da srortalaa vMr bM seltrappen gawocea worden Voor da vbanuKliw n froentee aa Mail ma door d taiUi i a 1 et par kg ki rakesBiat Nog twee toto s vso het eoiMOurs hiraique dst Zaterdag te Waddinxveen is I Miden Ba vanC v dL Heuvel Ouderkerk ad UsseO behaalde met Ultramarhi n acfttan prUa lo de opea klasse amspannan beginnelingen klaase m tvr TmÜMpan KooArieel aeer Oofstwagns mernCn ratals O CTt 0 UedUt IMMERUII Verkoop of aflerering van trottwringeni ona OBN UamèttOiQ VAN ODD GOUD Zooaia ntóê vwrd gameid u tot de iiiataUiM van mji goud zilverregiatcr bctloten waarby o a wordt bepaald dat tabnJcantcn groothandelaars ik JüainhamieJaart in een door of tttiwafa lHen directeur van het R jkibareMi voor coo ferro metalen genummeRl en gewaarmerkt regiMar aantcikenmg moeten houden van alle tra tactief tnet goud en zilverwerken goud en oud iilver TcrlMmd hiermede is de gond ea verfecaeliikkiiig gewijxigd Hieruit kt o dat verkoop of afleveriag I trouwringen zonder inlevering van 1 goad is tocgestaai niita door den f biemer een Iieii1 a van ztin onderMw afgegeven daar de l eveegde in WMH avert lcg T n bewyie v4n den verkoop of de afieveruag van tiouwnngrn js de Itve j Ttt oer verplicht op het bewijs van ondertrouw en desbetrtffende gedd ieerde aantetkening t stellen es deze te voorzien van üun firmastemijel en handteekcning Het a verboden óp een bewus meer dan tweg trou ringen te verkdopen Oud gHud Da definitie v a aud s ud la als volgt K udeh werken en vei broken gouden wer It die In hande vaa den laatsten gebruiker ztjn geweekt Niet all oud Koud worden beschouwd a gebruikte doch nog bruikbare horloges Wr b gouden werken weUte aattquiteitswaar de hebben iQ twijfelgevallen bealist de dl recleur f gouden erken voorzien van echte parelen n natuurlijke edelateenen en wel alteen diamanten saffieren robljufn en smaragden afzunderli jk of gecombiueerd tndkn de hlti bedr elde parelen en edelstee nen niet vaif de voorwerpen worden gescheiden n de w laide der parelen en edelsternen een naar het oordeel van den directeur bel ingrijk veelvoud van da waarde van het In het werk aanwezige goud l eduugt d gouden werken welke ala ve sicr et op of urn voorwernen ztjn aangebracht In uen de goudMa rda tn verhouding tot d totale waaide van het voorwerp otiaanzlenfik la Handelaverkeer Nederland Denemarken BBGELWO TOT STAND GEKOMEN Voor het twgedo halfjaar van 1942 11 naar ons van bavoegde zud wordt nvedegedeeld een regeling tot stand ekumen inz ke het handelsverkeer uschen Nederlahd en Denemarken Voor den Invoer uit Denemarken zijrt 0 a voor de volgende met name genoemde producten cantuigenten va tateld mai hines visch sluchtpaarden genee kuiKliige praecaraten techmach poTcelein en ovomaltme DaanuCant beataat nog eenlbeperkte uivoermogelijkbeid voor andere producten In ruil zal Nederland o a radioartikelen bloembollen bepaalde metaalproducten eh tuinbouwzaden leveren Men zal goed doen zich duidejLdkvoor oogen te stellen dat de bovenbedoelde invoermogelykheden sjechts peparkt zijn zoodat men zich daaraiatrent geen overdreiren voorstellingdient te maken Voor Importeurs zal het voorts aanbeveling verdienen dat zii zioh alvorens 71J zich wenden tot het deviezenInstituut verstaan met de bevoegde BtjksbtisitfHix lesp monopaliehoudsters ter verkrijging van een contingentstoewyzing Wat dan uitvoer betreft dienen aanvragtn voor industrieele producten op de gebruikeluke wuze te worden gericht tot den centralen dienst voor inen uitvoer en voor agrarische prodijeten tot de belrokken monqpoliehoud ters Beperkt tramverkeer HËT PUBLIEK KAN MEEWISKEN Zoqals men reeds zal hebben temerkt zyn verschillende maatregelen tot inperking van het electnsche tramverkeer gerujmen Reeds de ppsitie van het materieel m het algemeen dwmgt er toe dat iiet wagenpark niet sterker m gebruik is dan met het oog OP de verkeerst ©hoefte bepaald onvermijdeluk is De moeilijkheden welke onder de tegenwoordige tudsomstandigheden onverm delyk uit de beperking van het tramverkeer voortvloeien kunnen echter ten deele worden Verminderd dd r ttet publiek zelf Ten eerste make men ni t meer van de tram gebruik dan bepaald hoodtakelijk i en voorts kan ieder trachten het zyne er toe bu te dragen om het spitsverkeer van de trara egen zooveel mogelijk te verminderen Wanneer met stnkt noodzakelgk veimtjde men het gebruiic van de tram op de spitsteden derhalve s ochtends tusachen B en l uur s middags tusschen 12 en 13 utir n s avonds omstredu 17 en IB uur INSCHRIJVING ZIEKENFONDSEN Het staat toezicht op de ziekenfond aan heeft bcpaaid dat indien de aanRialding van verplx t verzekerden bi a i der algemaene ziekenfondsen plaata vindt vóór of m de tweede admintstratieweek na die wa nn de veraaketincsplichi een amvang nam de batroldün venelcerden tegenover het laeineen ziekenfopda waar zi worden Hijaaoin iaveo van dSn dag af waarop 4a vcrxekeringsplMht aanving aanapraak kiuwen maken op de verstrek kkffen ingevolge het ZiekenfondsbeakiiL Ui atla ov rige gevallen neemt 1m tuclM op da verstrekkingen een aanvaivi op den dag van miclu uvuig UGAKENFBODUCmE norr or n decbbiber Hat alnda van de slgaranproductia dat man mat vrQ groota zekerheid kon vaorapeltea U thans in ziclit De T U d vamaemt dat op 21 December de dgaranlabncken zulten moetan ophoudm Bat feat vwvaardiaao van dtt geootmidtfrt Me da iljagaliaiiliMlaatiTa zal aan Maiici ka iBiSnplag oa argaan vaat fatviakan Artikal Bob Aantal 3 Oct S Oct Aardappelen 49A 2 kg Aardappelen 49B 1 kgBeachuu 49 76 gr 3 Oct br of geb Bloem br 392 393 894 395 70 gr 3 Oct Boter 48 125 gr 6 Oct Boter 2 61 2 62 en 3 61 3 82 4 61 res 128 gr 11 Nov Brood of geb 49A 400 gr 3 Oct Brood of geb 49K 50 gr 3 Oct Chocolade 46 47 100 gr S Oct Oort 389 2S0 jn 3 Oct Mondenen k br 17 Ui è UTkg 30 Sept 600 gr x 100 gr 250 gr 1 L 02 2 L 250 gr 3 Oct S Oct 3 Oct 3 Oct 31 Oct 3 Oct Oct Oct31 Dec 3 Oct S Oct 3 Oct 3 Oct Jana 863 Kaas 387 388 389 Koffiesurrogaat I 390 Melk I 49 Petroletim EAHaart Peulvruchten 384 Btjat 4 49 4 50 rea 250 gr R indvet 48 100 gr Scheerzeep M 60 gr Suhcer 882 1 kg Sui rw rk 48 49 IM gr Tab skaart 49 1 rants Taptemelk 1 52 2 1 LTextielk 3e seria 411 m 120Textielk 2eaene behalve bon K VermicelU 38 100 gr 3 X t Versnaperingen 377 100 gr 3 OotVleesch 49A 1ÜO gr 3 Oct Vleesch 49B SO gr 3 Oct Zeep 370 28i75gr 30 Sept Zeep 370 45 gr huUh 30 Sept Zeep M 28i75gr 30 Sept Zeep 371 250 gr wasch of zeepp 80 Sept Zeep M wasc ip 250 gr wasAi of zeepp 3o SeptToiletEcep M 76 gr 30 Sept Zeep 335 28 5gr 30 Sept Wasch en zeepp 338 ZSOgr SOSefL Zeep L 250 gr wasch en zeepp en 28 è 75 gr ze p 30 SeptToiletzeep L 75 gr I Sept Brand tofteBKookdoeleuid 04 KF 1 Eenh 30 Apr 43Gen Anthracjet DC 1 Eenh 30 SeptGen Turf K 50 stuks 30 Sept SrandstkrtDVltm 5 1 Eenh 31 Deo VERLEEI INQ VAN OVEBNEMINCSCREDIETEN De secretaris generaal voor Bijzondere Economische Zaken en van het departement van Fmancien heeft bapaald dat een rijksgarantie wordt verstrekt aan de daarvoor door de secre tarisgeneraal voor byzondere economische aangelegenhwèn aangewezen bankmstellmgen voor door deze Iwnk te verleenen ovememingseredieten welke dienen om de overneming van gevestigde ondernemingen adoor natuurlyke of rechtspersonen te vergamakkelijken Ten behoeve van één onderneming kan slechts een crediet worden verleend dat wordt beperkt tot ten hoogste honderdduizend gulden Overschtiidlng van deze grens is slechts mogelQk na toestemming van den secretafugeneraal Een crediet kan uitsluitend wonjon verleend te behoeve van personen van NederlaWlsehe nationaliteit dte voomeirens zun een gevestigde On dememmg over te nemen en daarVpor uit hoofde van vakbewaamheid credletwaardigheid en persoonlijke eigenschappen in aanmerking komen en voor wie het niet mogehik is gebleken op andere wijze in hun credielbehoeïtc te voorzien KERK EN SCHOOL Ned Herv Kerk Drietaf te Usqucrt ds I D Smlds te Scharmer H Ikfitede jle B J Ader te Nieuw Beerta en ds L Aloos t Leenj Geref Kerken Beroepen naar Groninaen als ziekenhuispredlkanl cand A J de Bakker hulpprediker daar HUWELIJK Heer 33 jaar met vaatc posltia en vermogend zoekt i anntamakingjnet varfflogeade longedame Brteven A M It Nljgh V Oitaur liotterdam AdvertentÜn Qaderlrouwd H R ELZENOA twroapen predikaat te Aagtekerke W ea INI POSTMA KUMie hssft succes Hmrtilkiidiegeiiiag In da Ned Hen kerk la Heerlen 8 Oct tell 45uardoordi F Poatma ledtr Icnf m Elktn Oinadag Donderdag en Zatardag wordt de KleintjesRubriek opgenomen Inzending da gs te voren aan tiet Bureau Markt 31 üouda of bij de plaalsetqke agenten elders HIarMede betnfcen wQ onien arclfeaieeiideii dank voor het aedeievea en de biyken vao belangsteiling ondervonden by hal overiljden van onzen lieven Maa Vader Behuwd ea Orootvader J FLUX Wed W FLUX de jong Kinderen en Kleinkinderen Oouda 29 September 1942 Pr Handrikatnat 102 VAiJAF 1 OCTOBER x onze winkels geopend van 9 tot 8 ftur Scharleman s Vischhandé t TIINOCWW 75 WIJOSTRAAT 14 Nieuwe betteiklanten kunnen voorlpopig niet meer aangenomen worden het ia ons niet meer mogelijk thuis te bezorgen Voor ileken en blzondere gevallen wordt nog beperkt hezorggl DE KLEINTJES RUBRIEK v m Kwart Mrt briakl w Mdt opgenomen Dinsdags Donderdags en Zatei gs biiaf Betrekkingadverteotieg 1 9 mM 0 22 elke 3 mM meer ƒ 0 1 9 Andere advertenties 1 9 mJl ƒ 0 26 elke 3 m Bt meer 1 0 10 alle bü vooïmtbetalmg Adver tenüea onder nummer aan het bureau 10 cent yerhoogmg Bewyantmimer 5 eent extra Inzendmg i n vooralgaanden d g Brieven knaoen warden afgefaaald eiken werkdag van uur tardagiaUeen vaa l nur Bji0k 1HKt MEISJE GG v v 21 j tegen 1 Nov Br no 3132 bur van dit blad Stemmen en repareeren van WONING te keop gevraagd voorbeleggmg Br no 3133 bur vao dit blad Gevnagd EEN NETMfelSJÊ voor de morgenuren Mevr H DE VRIES Joubertstraat 62 OMjels en puno s vemieuwm van bsigen prkna materiaal Jager West H ven 20 Te koop nieuw ameubleïn 2 armf en 4 stoelen prima gest eiken kleur groen losse raam Adres Burg Martenssmgel 4 tusschen 7 en 8 uur SHTWERK GEVRAAGD Boomgaardstraat 15 Ta koop gevr n kookkaeiiai Ganaagd net een MEISJE nor de morgenuren Zondags vry Com Ketelstraat 72 P Hoeksen s Gravenbroek scheweg E 158 Reeuwuk Ter overname gevr een jon wor heef z b b h pension aangeboden badkamer aanwexig K no 3137 bur bl genspakjer lafst rij of golfbroek leeftyd 9 10 jaar en een paar schoenen maat 30 31 Br no 3145 bur van dit blad Dwiel ea bandenreparatie RadM en Rvwielti J C DEN RIKT W Tombergstraat 39 4e Kade 46 Tel 3097 Werkt ook nu nog voordcelig Wie milt aiesw DRESSOIR annex tJieenteübel oude kwaliteit tegen radio Adres Joh d Haanstraat 22 liefst na 6 uur Te koop moot heerenrtjwiel met goede bapden 9 6 uuit Oud Reeuwijk D 24 Wie milt i wieiig tegen pop pen wag n7 Adres Sophiastra t 7s Donkerblauwe gabardli regenpuntel oor meisje 15 16 jaar te koop aangeb Burgvlietkade 34 TE KOOP een vulkaciiel irt prima staat CHide Bodegraven 8 Te koop een brume vos Bont Prys ƒ 40 Te bevr Wachtelstraat 27 na 7 uur Te koop gevraagd e i paar heerenisanen m 42 aangeboden 1 pr Swifl damesschoenen blokhak m 40 41 Joh MiBirling Doelestr 10 te 780 RECHTSZAKEN DR HARDHAltniCE OMDKKHIJZER De redittienk te Zutphen heeft uitEpraak gedaan in de sirafaaaK tc en den J j jangen onderwijzer J J H uit s Hèerent erg werl aam aan de r k SI hooi te lieuwent gemeente Lichtenvoratie die zich te lerantwoorden iieeft gabad wegens mishandeling van een 7jarigen l rling Hij had d jongen geiraagd voor het bord te komen waar hu dan op de knieën werd gezet zooals da ondecwijzer wel meer deed al liij straf uitdeelde Toen de jongen niet uit zijn bank wilde komen had de onderwyzcr hrtn geslagen Er was 14 dagen govan3enis rtraf geeischt Dtt rechtbank heef nu 4e stukken in handen gesteld van den rechter commissaris opdat een onderaoek lean worden ingesteld naar de geestvermogens van dan verdachte WETENSCHAP nWMOTII Op aea proetsidirUt Ulekl JaWoed vaa 06 8iiw6zJcti id van een dfinto phaBf op d rli801ofl v a uipeniles pramovt er4l 4ot dolïtor hl d6 wl6 et ualuurkunde a d8 RIJksuninrsltelt te Utrecht mej Predertl Gei ude van Selnu seboren te Amsterdam OFFICIKELE MEDEDEEUNOEN MAJOMPII OROSSIERS KN DKTAIL USTBtnntUZBN VOOB OnORNTEN BN rKDIT i BcinBdauklas N SI Oax prtlattlst geldt van M Sept UW af De e nte prUi 16 de grosuereprUi da tweed de detainisteiiprtji GBOBNTBN Ie pr p 400 at Se pr p et Hou bloemkool la boven 90 cm over ded kop gemelen S SO 0 24 Ib boven 2S SO cm over den kop gemeten IS SO o 20 n boven ia as cm over $ len kop gemeten 11 90 0 1S m van IS IS cm over den kop gattieten ƒ OIO te pr p 100 kg Se pr p kg Witte kool It O 07 Boode kool ÏO ƒ 0 00 Savoyé kool geel 6J0 0 09 Savoya kool groen O 00 Chineesche kool 6 008 SpltJkool OOR Boerenkool 0 90 r 0 09 Spruitkool geschoond I30JSO O 39 ongeachoond 10 90 O Snll dunaell toot la 9 90 OM Andtivl I II Sll AndUvle n nso lêAtI Postelein IlSJS ItM Spinaue blad 1S SS I S4S Struik liso 1 01 Boonen kasboonea 9S Stok prinaeise I aaU apek sg 9a 0 SS itambeonea nn draad MM I M Overige aoortan il OA Pnnkbeanen M SIS p 8 tr 18 pr p 100 Bt Se pr Smpala I minalam S kg p IS I SJS n van I2S S k p 10 at S SS DINSDAG 29 SEPTEMBER 1942 Békehdmakuta Mosselei II I 1 a EIto Woemdag na 2 uur bizonder omjfandu heden voorbehouden ontvansen onderitaanï odreisen verse mosselen Verge moMcIcn prlji 11 cent per kg Geknipte mosselen gesorteerde kwalii i IS cent per k g ï 5ïterïï U gelieve tak tos of emmer mede te brenoa in papier kon men ze niet verpakken W A T d Bert 4 Zn Karoemelksloot 141 S A Elahottt Lazaruskade 43 A van Eyk N Filleket S Koematis F T Scharleman J F Scharlemaa f 6 Scharfemaa Jr A Vergeer lr Hujrlenstraat 8leiwe 95 Prin Hendrikstraat 124 Kuip rstraat 29 Bosweg 44 Lange Tiendeweg 75 lange Noodgodstraat Vergeet voordl Uw tas emmer of zak niet ae TIEOMO HAIGHTON CO WETTIOC PIEMKLEDailO lilt Se lUSSI Ie tlJST TBCniNO VAN MAAHDAO IS SEPT IMl HoooE raEtaeH I 4434 I42t 33 1430 4010 304 0704 3IS I I 300 sn t 100 I3M l 7 1 1S 1000 SM 4434 4010 1140O 19000 13IU mses inii i i imu lam i ujj 103 7851 I030 il473 I3IJ7 14030 nu rSEMlCN VAN TS IH 1440 28 nee 374 50 1 1361 07 IBT 1533 Uil 3393 5394 6735 7i7U 8851 677 1616 2658 3617 S535 6900 45 1540 3e4 3403 M03 oasi 704 701 799 031 1325 nij Ml 2117 2810 38 5191 im € 213 6493 r 41 7147 7357 m 7933 0050 euiB5S3 9078 IS sn 4mo 6T04 7088 7711 0179 1705 17b5 370 3 n 3801 39b 5003 5613 6035 S984 737 7407 74011 7495 8935 8073 9001 OIGV 1835 3760 4103 6095 7059 7535 9165 3789 sok 1000 3078 3779 4859 5869 7124 7898 9414 016 9934 9029 10184 10185 IO2O1 0349 1OST9 ioei5 lOTIÏ 10031 11021 11038 11043 Il0a4 11169 11391 111 9 11488 IlSas II709 II8II lia97 i 13176 13240 13390 13424 i3432 12 75 12489 13019 13713 1374 ISoÖg Ju 13443 13488 18493 13592 13780 17858 nr61 14138 11356 14671 16018 1 SS S 587 16639 8780 il 16903 16996 17SI3 17050 17106 rub 17107 17364 17491 17541 I7 as I 5 17754 17759 ITOOa 18019 18144 18183 IPltf 16256 18539 18161 18641 18793 18952 18966 loÓSI 19116 193M 9317 OEEN raESoln 210 304 I wn 19073 leaM 19940 19901 19998 20077 win 30155 30333 30W9 iLü 130 IW 313 303 8 4 666 1031 1017 IS99 1431 1473 1664 1737 7 a 1006 3033 3063 3366 3416 2481 3666 3076 3117 7B 3309 Sloa 3133 4IW 4507 4638 4664 1014 1011 llll 1369 1131 ItSl 1611 1857 5664 1660 6163 8184 8194 6137 OOM 8007 6956 1001 7363 1188 7306 7348 398 4t 747 llll 130 976 1346 1614 1910 3385 3773 12 483 985 1373 I6f 197U 3335 3791 3369 3753 4033 4305 4933 1330 5762 loot 1046 1117 1145 3066 3467 3132 m 644 4354 031 1393 10 1993 3389 3816 3371 3704 4001 4480 4943 5310 5788 1319 1540 1841 1641 3161 31 3571 3661 3169 3186 3614 Wit 8913 4 l7 4116 4753 47 6 51U 1166 5594 l 7o 6024 60 H6 6603 6677 2611 7036 7136 66 7410 7466 fW3 715 7637 6067 636fr 1573 1611 1771 2101 2506 1118 1 il i4 l 42S8 4ftin Mil 1661 SI66 S 3t IH ia91 3370 3734 3334 3601 3833 3641 4 6 4IW ld 3631 3673 1015 4038 4336 4313 4601 4881 137 S 71 5337 lae 5690 8759 6I6U 6165 ff77l 6778 7227 7243 7308 7518 7650 7651 7903 7034 6lf4 8311 J 4 8422 8668 8761 904 i 9077 9429 9453 96 1 9857 1 10319 6042 6083 6718 6727 7161 7114 7474 7481 7796 7938 83X3 8439 771 7781 7781 tnO 7951 7997 6006 8338 8294 6909 8443 8457 6491 8771 6701 8601 9130 9138 etn 9 63 95879895 1997 7601 7676 7600 K6067 606 636 aaat 6131 Sl 3 8511 8804 92 7 9006 9 ll 4 9096 M54 6374 6380 6616 8616 6663 391 9007 9017 0896 em 9339 9406 9716 9716 9786 9776 10339 10340 10351 10409 10411 1 10545 10554 IC F7 i0577 10193 10633 10047 10704 10721 I 10770 10 80 116 0 10840 10671 11134 11143 11307 I 16116 10131 lOia 10130 101496446 104661911 VIM 10743 itfll 47 11361 llin 11318 11316 H37J 1 1 74 m iiiai ÜiS II114 lü MSI 11546 11616 11684 11681 11884 11687 11783 11861 11861 11911 II94I tl666 II9M 11000 13048 12073 13 1 131S3 13196 13303 12301 I I6 11 inil 13K3H117 12346 12353 US 12380 11451 13478 I34 0 13403 2m S666 131IS lUM 13566 12597 13611 2658 11701 11731 13607 12847 1 41 I666 1361 liast 13944 13015 130 1 j073 13140 13141 13166 1310J n 1 I t96 in66 IS3II 13446 13461 136U i sie 353 nm 3913 13737 1 J66t 13617 11616 13833 13840 1I93 I ijj ij j 9 1 014 11046 14090 MIM 14346 MUI 1434 14354 14J 4 418O 14438 144 7 14477 14103 II Men 1417 I4616 14649 I4 7fi 14 iS h783 14770 14777 14799 14847 l4Wt4 19640 14953 14696 15003 15004 15084 jiy 1172 ijiai isiaa 15313 1 11660 15167 11181 15298 15308 15 7 1 ns 154 3 1 429 15440 11463 1 1111 1666 19946 1H8 15573 15574 I5 lt isei3 15736 15755 15646 I966I mn 1988 11901 tieit 15943 15948 5 51 15967 15961 15991 ie n 16136 16 41 16166 16116 16988 16266 16380 163 6 6322 16311 16338 16339 1048 18364 mn 16614 16881 16605 I66B4 161 8 16703 8711 18863 16661 16943 I8it4 16961 t 4Mia 16964 11117 17178 173M 2 I Uil 17311 11314 t7 0 17163 1738 t 401 VWa 11 3 17614 17633 17648 17 13 fis 17799 17953 17861 17909 1 11 tjpn lim 16669 16121 16133 1815 lalll 16681 16217 1S221 1S375 I8 n wit ISSn 16M0 16400 I0571 18587 i 993 18666 16764 18644 18846 16117118 16 16903 16613 18954 18956 18971 i8 eo 16666 19010 19079 19138 l 719166 19187 19205 1928 19J J 1 tutt 1932 19 4J sim 1 1 J 2 HUO 19660 19675 19 00 19 1 1 56 9603 t 85l 19666 19883 9tt8 lM6B 189tl I8897 19963 20006 30C6e 20 04 20157 30201 30344 20318 3m41 16868 20387 30393 3fH o 20404 i m 21H85 20518 20546 20 63 2 P aB6Bl 30649 30740 20T79 30804 308 o i e 20941 ONOecOaHiOEIRO aitbetpr ng fl 4 klux It 1I st pri raien n 165 4418 iriwr n 4468 6344 taotk jn 8311 ili l o lbr kt 8361 moet yn t 8463 mort lyn 6403 6766 ontbreffct 1 on moM tiui llftot iroi 111a 19 82 fiebracf t wdrden twven den verkil 1 winkel j Voor de afwijkende Inralitelt vai f w Senoemde producten alsmede voor li itschot moeten prijzen berekend Jfn die in een redelijke verhouding sta de hierboven gepubliceerde tnaximwelke etUn voor de beste kwj Mi inkoop teg n lagere das de Bepul ma timump i 2 n moeten de verko i i 1 dienovereenkomstig wo den veilaatd BIri vragen van hoogere prUien Is uifbasi Bewaar deze opgave en gebruik hanr Nieuwe opgaven kunnen de vroet re on geldig maken ZAAI7AAOBEGFIINO ZAAII UN7 IM2 4 Het Bedrijfschap Voor zaalzaad en nM ma t in aansluiting tp hel per 1 x treffende de saaizaadregellng 1942 M 1 begin September 1942 bekend d it 1 seizoen 1942 IMS de volgende regp zjJ gelden voor zaallijnzaad De handel in taaildnzaad 1s in atv tm van de nieuwe regeling op Imsi d rjutzaad erorder mg 1042 voorloopig sle l gestaan aan hen die een overeenkoi M Ini zaad met de Ncderlandsche Ak 1 l Centrale hebben aangegaaiy Voor het b i land zal slecht toegestaan zün de ha d I isdoor den N A K goedgekeurd Innzaa Asnkoop en afle enng kan geschieden ds geiende vervoers en pnjsvoorschi fm afwijking van den algemeenen r tal het echter toegestaan 7Ön met d rt NA K gekeurd caailijnzaad rechtstr tv van de telers te Jcoopen tegen de daarvt vasi gestelde pil zen De aankoop van d t niet door den NAK gekeurd zaaitijn id echter slechts toegestaan aan die exportfurs die voor den export van ongekeurd raallijnr aad worden ingeschakeld en de dno derea aan te wtizen Inknopers Aanknopen rn IJ voorraad hebïcr van ongekeurd zaa ijnr aa8 door handelaren dio niet tot aankoop gerpdi llgd zijn Is verboden Dit zaailljnoiad ral o voorwaardelijk is tieslag worden gen nieti BRSTTTUTIF VBACHTKOSTBN BINNlU LAivDSCREaCBOENTEN RN rRt rr VFBVOEBD OVEB MFflR DAN 160 KM t e Nederlandsche Groenten en Fruitc trale afdeeling vrachten maakt liekend v n 23 September J 42 at tn de maxmioia prijTPP der navolgende producten de daarW vermelde vracht factoren zijn gecalrul r pruitkool rgeschoond en ongeschoond 1 per 100 kg prei 120 per Ito kg £ ƒ 1 20 per 100 kg maiskloven I 50 prr II I 1 maisklovenramenas ƒ 1 per 100 kg Voorts wordt medegedeeldAugustus 1942 af voor pruimen nat 9 en 3 de vrachtfacinr 2 50 per 100 kg ojdraagt GENEBATOB ANTBBACIFTTen gevolge va de papierschaarsclit de generator anthraeiet binnenkort d 1 wedarverkoopers der vier groote i J maatschappijen nier meer in papieren Tdoch in cartonnen doozen worden iï 1 Deze doozen zullen 1 5 hl generator eiet bevatten da prijzen aan de k rirnrbrulkers zijn als volgt vastgesteld per doos voor nootjos IV en ItM P voor jiootjes V 1 mogelijk t mak jjl Ten einde het mogelijk t makm gebruikte verpakkingsmateriaal wedei carton to verwarkan Ilea doosen f S anthradet sleolita Unn inlevartaig van U6t wordtn getavard Voor loaver a raden atrafckwi giiHan nof aflevenne MBloran akkas aa l i kl sgen de tn hitende prVian laats vinde It oor IS