Goudsche Courant, donderdag 1 oktober 1942

IL nu kW rdag 1 October i942 NIEUWSBLAD VOOR C UDA EN OMSTREKEN fggfUg No 21052 OMfrateMMin f mm Oooda onno Moedigen test behoorUjk ruim gemeten zelf te dragen wy stryden met onze geallieerden als volgtrekt trouwe bondgenooten va eer Wy achten dit evenwel noodzakeiyk want slechts uit dezen misschien moeiiykslen stryd uit onze geschiedenis zal tenslotte dalgene oiüstaan wet ons nationaal socialisten uTt den ee sten wereldoorlog steeds voor oogen stond nameiyk dit groote ryk van een m leed en vfeugd nauw verbonden volksgemeenschap Want één lichtzy heeft deze oorlog eer t recht n 1 de groolp kameraadschap Alle Duitsche stammen dragen hun dee da atichting van het Grool Dititsclie Uyk zou anders slechts een staatsrechterlyko daadzyn geweest Nu is het een met h t bloed van allen ondcrteekende eeuwige oorkonde maar vooral ook een Doikonde die aan rie en itaat niet slechts den uiterlyken maditsvofirt m i ir ook de Innerlii e stevigheid gcett Er bestaat by ons nog slechts eei enkele wiiardpering en wel voor deni dapperen trouwen man voor den bekwamen nvan voor den vastberaden den stoutmoedigen man die in staat li leider van zyn volk te zyn Br is wcpkelyk een oude wereld tot instortinf gebracht Uit dczeo oorlog ontstaat door bloed bezegeld de volksgemecnschap veel sterker ni g dan wy nationaalsocialisten na den oorlog eenvoudig door onze geloofshelydenis aan de natie konden verschaffen Dit Ls volkomen zeker dezen oorlog overleeft geen burgerlijke staat Hier moet ieder vroeg of laat kleur bekennen Slechts wie zijn volk niet alleeo politiek maar uok maatschappelijk tot een eenheid vermag aaneen e smeden zal uit dezen oorlog ais overwinnaartevoorschijn komen Gelooft u dat de een of andere Duit scher den soldaten die thans uit dezim oorlog zegevierend teruglteeren etii ander I uitschland zou kunnen aanbieden dan het nationaal socxalistiscii in den zin van een verkeiyke vervtTl ling van onze denkbeelden omtrent en are volksgemeenschapT Dat is onmogelyk En dat zal in de toekomst zeker misschien de gezegei tl te l aat van dezen oorlog zyn Ik zou hier evenwel niet tyilien verzuimen tegenover het f root ook op4iet vaderland te wyzcn Ik moet onder da aandacht brengen dat de Duitsche werkman ontzagiyk veel presteert ea dat hy den huldigen staat zijn leiding en vooral den soldates trouw is IIË moet er op wyzon dat ook het landvoUc juist zoo zijn phcht v voU dal vooi Sl mllllopneiiTSilt t3ie vrouwen zich in dit arbeidsproces hebben ingevoegd En tenslotte moet ik nog de aandacht vesttgfn op het feit d t ook onze beroepen die gei slclyken arbeid verlichten zich volkomen opnffpren tn huiv afzotiderlykf Ijeoefenaars dat miKjoenen en miUioenen ook hier alles schenken m den geest m hun dt nken in het uitvitid n en in het werk om het volk to bevvapcncn en om het front noit meer h et voorbeeld van 1818 te geven Als ik derhalve thans tol het vadel land kan zeggen dat het votkomenr gerust kan zyn want dat zoowel In het Oosten als in het Westen in het fnord n en in het Zuiden het front vanf onze DuiUsche soldaten onwrikbaar itand houd t don kan ik eveiiioo tot het front zeggen Duitsche soWaat go kunt gerust zyn achter u staat een vaderland dat u nooit in den steek zai laten Week in week uit maand in m iand uit worden de goeden van on volk uit alle liagen steeds meer aaneengesmeed tol cèn onverbreekbare gemeenschap En deze timeenschap zal ook woer ift het byzonder in het licht treden by d groote hulpactie die wy deren winter hebben te volbrengen Ik moet echter het front ook nog iets anders verzekeren n l hoe grenzeloos dapper dit Duitsche vaderiand den oorlog zeUs daar waar het er met de ergste hardheid door wordt getroffen aanvaardt en duldt Ook hier worden talliooze heldendaden verricht niet alleeo door maiuien maar ook door vrouwen ji niet alleen door vrouwen maar ook door jongens Zy offeren zich met hun geheele leven op iit het besef dat wQ in dezen oorlog een enkele eedgemeensohap vormen die nauwkeurig weel dat wy ofwel dezen oorlog allen zegeviet nd doorstaan of gemeenschappelyk tot uitroeifilS zyn bestemd De Pührer besloot Onze te enstan ders mogen dezen oortog voeren zoolang zy daartoe in gtaat zyn Wat wU kunnen doen om hun to verslaan zullen wy doen Dat zy ons ooit verslaan ts onmogelyk en uitgesloten Het nat socialistische Duitschland en de daarmee vefbonden staten zullen als jonge naties als werkeiyke volken en volksslaten met een roemrOke overwinning uit dezen oorlog te voorschijn komen ITLERS REDE in hèt Sportpaleis Dezen oorlog overleeft geen burgerlijke staat OiivergelijklNire prestaties van deDuitsche wa rmacht en het Duitsche volk M Sept D N B Tiidens een macltlge grootache betooglng der In h t Sportpalast alhier is de tiende winterbulpaetle van liet Duit 1 dr oorlogstwinterhulpaetit 1942 13 doordeft Führer geopend die In § meeHleepetide re i het Duitache volk opriep tot een nleaw otfer iMt grootste sociale werli dat de gescKiedienis kent r Göbbek die tevoren rapport uitbracht ove de laatste oorlogswintle kon nogmaals ap een geweldige stijging van dexe sociale geneenatie wijïien jMf pers en radio verspreide aankondiging dat de Führer die bij de aardige RijksdagbUeenkorost van 26 April j l voor de laatste maal tot jhe volk had gesproken to het SportpaiasJ het woord lou oeren ha etste menochenmenlgte op Ae been gebracht Nog voordat Cöbb ls gereed wtsUn rapport fflcjek uH het gejuich drft van de straat naar binnen klonk A nUirer aangekomen was TerwUI de tienduizenden zich van de plaatsen au e met opgeheven rechter arm Hitler groetten betrad dese de laal d van Keichsfuhrer 8 8 Himmler en Oberbefehlsleit r Hilgenfeldt Hy leneraal veldmaarschalk Bommel onder het gejubel van tienduizenden de voorzieriigheid gewogen zyn Iels ergers kan en zal er niet iheer komen Het was een zeer moeiiyke zeer htirde beproeving Desondanks hebben wü dezen moeiiyksten tyd niet alleen overleefd maar wü hebben hel klaar gespeeld de aanvalscuvisies opnieuw op te stellen resp te vormen die bestemd waren tot opening van hel nieuwe offensief Dit offensief verloopt nu niet zooal onze tegenstanders hadden gedacht ft geloof dat wiJ als wü een terugblik werpen tevreden kunnen zyn met d achter ons liggende drie jaar Sleedt was de doelstelling zeer nuchter dikwyia zeer vermetel waar zy zulks moest zün dikwyia wel overwogen waar zy wel overwogen kon zyn vaak bedachtzaam waar wy tyd hadden voorzichtig waar wy geloofden onder alle omstandigheden zeer voorzichtig te moeten zyn Maar wy zün ook zeer stoutmoedig geweest waar stoutmoedigheid alleen ons kon redden EEN EENVOUDIG PROGRAM Voor dit Jaar hebben wU een heel eenvoudig program opgesteld 1 Oqder alle onutandiglieden datgene vast te houden wat vastgehouden moet worden d w z den ander te laten aanstormM£USf U voornemens zljPM rukken stevig stand te houden en f t wachten wie hier nu het eerst vermpeid raakt 2 Onvoorwaardelijk daar aan te vallen waar de aanval ooder alle omstan dighedennoodzakeiyk is Bet doel is daarbU volhomeki duidelUk vemiettging van den rechter arm van deze Internationale samenzwering van iupitaUsme plutocratie en bolsjewisme Hier hebben wy ons nu e iige oogmerken gesteld Ik mag ze zeer in hetkort in één woord samengevat vermelden om u tot het besef te brengen om speciaal het Duitsche volk tot het besef te brengen waj nu in deze weinige maanden is gepresteerd Het eerste doel was de bevfeiligitvg van onze domineerende stelling by de Zwarte Zee en de definitieve zuivering van het schiereiland de Krim Twep slagen die om Kertsj en die om Sebaatopol hebben hiertoe gediend Nadat WU dit in orde hadden gebracht scheen het ons noodzakeiyk een buil weg te werken die aan de Wolchof was ontstaan Zy werd afgesnoerd en de tegenstander vernietigd resp gevangen genomen Toen kwam de volgende taak voorbereiding v4n den doorbraak naar den Don Intusschen had de tegenstander van zyn kant als oogmerk eCn groot ofensief gekozen nameiyk van Charkof uit door te breken naar dèn oever van den Dnjepr om daardoor ons geheele Zuidelyke front te doen instorten U zult u wellicht nog herinneren met welk een geestdrift onze tegenstanders deze operaties volgden Zy eindigden in drie slagen met de volledige vernietiging van rneer dan 75 divisies van onzen Russischen tegenstander Dawap volgde to i het begin van ons 4k i grooie eftepsiet Het doel was hi 4 ente pfauita Oen tegenstander de hiatate fnM larwefebieden te ontneman In de tWMiie plaats Ka de laatste rest der aieenkolan t onthe men waarvaa cokea gemaakt kin worden in de derde pUatiy iQn oliebronnen te bereiken en ie ie nemen dan wel althana at te ilnlten De aanval zou dan in de vierde plaats worden voortgecet om xUa liatstc giootate verkeenader de Wolga a te snUdea Hier werd als doel gesteld de flreek 4Zoa op 7 41 onder 19 17 Maan op 12 27 onder 15 26 j Meo ts verplicht t ver jduietereo van zonsonderitaotf lot tonsopkomst LaolaY veo voerlaljten oeten een bali uur ae tonsonderganti ontstohen worden Herdenking vao den Dag i a Oadan Jeugdstom Ter gelegenï van het 8 jarig besUan van den Natlonalen Jeagdstonn wwden Zaterdag J l kransen gelegd op de fwfven vwi een Duittchen en oen Nederlandschen soldaat op den Crebbeberf Stapf Borrius llr m M m l t glMW I WW Ii W s 1 K 7U fÜWlirer herinnerde in lün rede In ilibte pisats aan iiet teit dat het Jnr geleden was dat h j voor het op deze plaats voor het Duitsche n spreken In dien tijd heefi hü atcer met handelen en daden moe tKighouden Wat thans uitgespro noet worden wordt bovendien onie soldaten gezegd iTieht iiet niet juist zoo verklaarde B t reeds thans bezig te houden Il gedaante van datgene wüt eens is maar ik a t het Ijeter dat wy llütg houden met datgene wat de Bbmenteel van ons verlangt AtlstWc Charier aan elkaar te It natuurlyk zeer eenvoudig isMin zal overigens ook slechts Jaren van kracht zijn en dcfor ten eenvoudig ter zijde ge worden Ook on en andere I hel voor onze tegenstanders keUjk te praten want zu hebbpn JU jarenlange vergeefschl moeite ng ons partijprogram ontdekt zien met verbazing dat zij e voof de toekomst ongeveer dat wat wU ons Duitsche volk Iwbben gegeven en waarvoor ons üe door de anderen deze oorlog MMtdaan IR wei erg geestig aldus merkte Wirer ironisch op als bv een pre legt Wij willen dat voortaanin hi t rechi heeft geen gebrek tt lijden of iets dfergelijks Daarin men slechts zeggen dat het 4jnHik veel eenvoudiger zou veest als deze president invan In een oorlog te duiken de werkkracht van zijn land had t om tot nuttige productie te 1 vooral om voor zün eigen t zorgen zoodat niet in een gedat pèr vierkante kilometer tien menschen heeft te herl erIthrek en ellende heerschen en mllUoen menschen werkloos zijn daze Ueeren thans een hooge Metten en plotseling tegenover 0 ld als redder optreden en ver icVKi zullen er voortaan voor dat de nobd van het verleden plgkeert dan zeg 4k dat deze i van wereldrijken daarvoor Ë yft bT ons in hun eigen en kunnen zorge i rb j hoor dat iemand nu geloof dat het de heerEdöi men vi nu eenmaal niet ooi df r aan den overkant aan S dat zU werkelijk ge R l tgkne wat zl voorgeven n d in hadden zij dit geloof kunnen belUden Wy hebben val nitt alleen iets geloofd k gedaan wat wil geloofden M elooven wij dat wü de w de definitieve overwinning Nnlnn Dat gelooven we en ook do b Hatuurlljk kunt eze lieden over het begrip I liet geheel niet debattocren wbeeM gelooft dat Namsos Jjywnning wak oL Andalsnes of W gelooft dR Duinkerk n de overwinning der werellgej 2 y o dst mUnentwegen JWue die negen uur duurde onderiijlfe bemoedigende T en zegevierende natie was kunnen w j ona met onze luccessen natuurlijk niet t zyn onze overwinningen er elgeniyk Als wU b k £ laatste maanden feï den rfWB doordringen stro naf rivier volgend tfn slotte rsiken Stalingrad bestor J ook zullen nemen j ch kunnen verlaten i3 In het geheel niets fifWl dringen tot den Kauka gook dat niets AJs rii de gjjtten als wU de Doiietz g nemen dan ig dat alles M K of 70 van het Dgcn dan U dat vol strekt niets Als w het grootste graangebied ter wereld practisch ontginnen voor het Duitsche volk endaarmee voor Europa dan is dat in het geheel niets Als wjj Ons van de oliebronnep verzekeren is dat ook niets Ofit alles is niets maar als Canadeeschjp voorhoeden met eeh klein Engelsch staartje als aanhangs l naar Dieppe koifen en zich daar moeizaam negen uur vermogenlte handhaven om daarop definitief te worden vernietigd dan is dat een bemoedigend Wonderbaarlijk blijk van de onultpatteUlke zegevierenden kracht die het Britsclie imperium eigen Ls Reeds in 19 9 waren wy niets want destyds blies Churchill zich reeds op Ik kan de heuglijke mededeehng doen dat het duikbootengevaar als definiüel afgewend kan wordeij beschouwd Wü hebben meer duikbooten vernietigd dan de Duilschers ooit hebl en bezeten Dal WU hem uit den Balkan hebben getporp n 4at wy Griekenland hebben verovyd en Krela bezet dat zy uit N Afnka vcidreven zijn dat alles is mets Maar als er ergens een paar man landen om een eenzamen voorpost te overrompelen dan zyn dat daden dat zijn prestaties Wie derhalve dergeiyke dingen gelooft zal ons geloof nooit begrijpen Overieens hebben zu natuurlyk tegenover deze daden ook wissels op de toe komst zy Jeggen het tweede fron zai komen DaaromtrenJ wil ik niet zeggen dat wU ons niet op een tweede froni voorbereiden Als de heer Churchill zegt wy willen thans aan de Duitschers overlaten in hun angst te piekeren waar en wanneer wij dat front vormen dan kan ik slechts zeggen Meneer Churchill angst hebt u mü nojj niet ingeboezemd Makr dat wy m eten piekeren daarin hebt u geiyk wan als ik een tegenstander van mllitai formaat had kon ik ongeUeer uilr keni n waar hy moet aanvallen Maar als nen militaire idioten tegenover zich heeft kan men naluurUjk niet weten waar zij aanvallen Of de heer Churchill de eerste p tk waar hy het tweede front wilde S artw handife uitgekozen heeft of niet daarover zyn zel fs in Etfgeland de meeningen verdeeld Maar geheel af gelien van de plaats die blf den volgenden keer uitioekt mag hy overal van geluk spreken als hU negen uur aan wal biyft Hitler vervolgde o a In myn oogen heeft het jaar 1942 reeds de zwaarste beproevingen achter zich Dit was de winter 1941 1942 Uc mag wel zeggen dat in dezen winter het Duitsche volk en inzonderheid zyn weermacht door tosféhen i bodl van den Don en lgt zeU U t w als plaats Stslinniet omdat dit de plaats net den van Stalin t b miïur uitsluitendat dit een strategisch belangryke is èn omdat ons duideUJk voor stond dat door da i itschakeling vai Dnjepr Don en Wolga als ver keeswegen voor Buslaiid hetzelfde of iet ergers geschiedt als vooj Duitschland het geva ou zyn als we den Ryn E16e de Oder en den Donau zouden vesUezen ifant alleen op dez rfeusachtigeir straoM de Wolg wordt in zes maan den jongeveer dertig miUioen ton goe delfn vervoerd Dat is ovenveel als per jaat d den Ryn Dit is afgesneden en wei reeds gerolmen tyd Than vwrdt er yooral ook een eind gemaakt aan ds positie van Stalingrad Daardoor womt d ezp grendeling bereikt en versterkt en u kunt overtuigd zyn dat geen mensch ons van deze plek kan we rygen Wat nu de overige oogmerken betyeft u zult wel begrypen dat ik daaroveé niet spreek omdat het moment zal omcn waarop het Duitsche volk volfsdlge opheldering omtrent deze nieöwe oogmerken zal verkrygen naz u echter w l zessen dst wM uu flUk do orsanlMtle van dit stginiurhé dat wU thans belteiTsicher als lifuwe lebbcin gesteld Er Is una let aan In feite dit teuiaohtlse g led vellK tien vooi onze oorlogvoerlnR en In en 7ln nlft alleen vonr de voeëinf van en de Vaartwrgtng van onze grond maar ook voor de luatandhoudlng vanwheel Suropa ttSMvn t ai moeit om te beflonen het verHR in orde worden eebiacM Er tijn ttenAlzendcn kilometefK spoorUJnen die wij HU tlèratellen of wol aedci t lanR liebben her tel Dit levutarlitlge verkpetMiet dat thans reedSjVoor het grootste deel op Europeesche aiioor roedto gebracht waa volKeinen verwiMst Géén honderden maai duizenden brugslbi nioesicn opnieuw worden gebouwd Dlt ttlM li thans in enkele nruianden geachisqof zal binnen cmltele weken voltooid ztjn NU Un er aan den kant van onze teeenataiums menacheB die zeggen waarom stopOM ze ptotsrllng Wel omdat we voorzichQl zUn omdat we net zoütang ergens bluve tot we onzen etappedlenat geheel In orde hebben Wij organ sepi en achter het front het verkeci en den landbouw Hef getjied inoef worden ontgonnen Het gaat erom I4t we een deel hieiv an geheet cpnlcuw itjoetvi oiltfnteeren Wat hier la gepresteerd ia gWOloll ontzaglijk Ea als dan zoo n ch ap9kap ik kan hel Slet modAB uitdrukken zooais mljnenlwene ruft Cooper of Eden zegt dat was etn grool fout dat de Duitachers de Oekraïne of liet Koelyiigebied zUn bitmen gedronKi i dan zal nij nog wel zien of liet eeh fo it Was dat wtj de verate gebieden zijn oln reir gedrougen De eerste z j het ook nog beaohelden reattttatcn van dit optreden hebben wti tot az wreugde voor liei Duitsche volk toe wHiPk IruMeii makfn aiMfWa buM rvan overtuigd zijn wy zijn daar nog aar aan het beglu Volgen Jdar al zal dil gebted geheet anders georganiseerd zUn En lndeluk kpmt daarna de organisatie van het algemeef e economlscbe leven en j daarna komt de mijnbouw Ook hij moeti worden ontgonnen Daarna komt de eiectrltche stroom Als u kon zien hoe daar gewerkt wordt zou u betïrljpen dat ook tn een tijd dal er schtlnbaar niets wordt gedaan de ondanks tela geweldigs wordt tot stand gf Israchi J aarbtJ komt nu dat dé bevolking wordt bevrijd ven den druk der boisjewisttsche rnflctit die ook thans nog miliiuenen nuri schi ri ginds t ychisch gevangen houdt ip een vcrsaagdheid pn men mag wel zeg t n in een angst waarvan men zich in Duithchland en in andere landen haast geen vooritteliliiii kau maken Dit is de angst voor d n corr iiilssarla voor de Gpoe voor het geheele be wind waarvan rnilltoenen mensclu n veivultl zijn Dat alles moet langzamerhand veidwrl nerr en het Kr zijïf daar vele gebieden waar de ge liet le bevolking reeds ten getale van rirtllioe neri met Ons meewerkt en er zijn andere RC beiden waar zij reeds In on e geledei n en aan onze zijde strijdt De resultaten van deze reirsachtige bediUvighetd zyn ontzaglijk TeiwHl wd In het Noorden van Europa In het Westen en aan alle andere fronten ona In t defensief bevinden vervullen wij daardoor een der geweldigste voorwaarden voor de organlaaUa van Europa ten oor log en oor dc en oorlog Daarbij komt nu voorts aan onzen kimt nog de verdere uitbreiding van onze bondgenuotachappen hier aan de spits de samenwerking met onzen oudsten bondgenoot Italia Niet slechts aan é n front strijden wij genieenachappetlik mav heden ten dage reodsv aan eeii geheele raeka fronten Hieruit blijkt dat Ut verwachtingen van onze tegenstanders die meenen dat zy dit bondgenootschap kunnen losmaken Idiotie zijn Wij weten heel precies wat het lot van het Dultache en Italiaanaohe volk aou zijn als de andere wereld ooit een overwinning zou kunnen bevechten AU zU thana zeggen Ja natuurlijk dan nemen wy ge bescherminf van Europa tegen het bolsjewisme op ona dan kan Ik slechts ten antwoord geven Engeland mag wel oppassen dat het in staal la zichzelf tegen hel bolsjewisme t beachermen Ala In een tand aai tsbisachoppen helUge inlsaen lezen en op hun aitaarkleed aan den eenen kant liet tMisjewlttlache ambteem en aan de andere zyde hun nationale embleem hAben zic Ik het donker voorheen dergelitk land In Duttschland en It llü evenals Spanje en een geheele reeks andere Europeesche volken Boeinenl enz hebben met het liolslewüitlsch probleem afgerekend Of de overige Wereld daarmee eveneens zal afrekenen zal eerit uit dezert oorlog blijken Maar dat deze overige wereld het niet met ona klaarspeelt daarvan kan zl overtuigd zijn Als wij al onze bondgenooten en degenen die aan ot ze zijde strijden Roemenen en Kongareri Kroetcrr r n Slowaken ei Vooral in het Noorden de Finnen en voorts de Spanjaarrrten errz als wij hen allen bijeen nemen Kutuien wij werkelijk zeggen het Is thana reeds een kruistocht van Europa Daarby komen de Gernfiaansche vry wiligers van onze Waffen S S eneigen legioenen van afzonderiykc EuropeestSi staten Het is werkelyk Europa dat zich hier heeft vereenigd evenals ns in oude tyden tegenover de Hunnen of de aanstormende Mongolen Ju WERELD01VfVATTEI te BONDGENOOTSCHAP En nu is nadS t ik de laatste maal tot u sprak Japan eveneens tol dezen oorlog UH etreden Het is thans een wereldomvattend ixmdgenootschap met alleen van de haveloozen maar van alle volken die stryden voor eer en fatsoen en die besloten zyri de laag haTtlgstfls coallties die de wereld ooit heeft gesien uit den weg Ie ruimen I V BU een kwitbatterU der Italiaansche Militie Ken blinde aan het gehoorapparaat van een stuk luchtafweerge schut P K BTenner Atl II De Führer behandelde nogmaals de beweringen vaji d en tegenstander over de Duitsche duikbootsuocesien Onze tegenstanders zoo zei hy verklaren WU hébben ontzagiyke afweermiddc l n wy hebben fieuw methoden waarmee wy het gevaar aan banden zullen leggen Ik kan maarkeen ding zeggen de Duitsche geest rust o K niet Wu hebben om te bqginnen mét on ze duikbooten alle prestaties van den tegenstander verre overtmfen Dat zal ook niet anders worden Ook by ons worden onafgebroken niet alleen wapens vervaardigd ma ar vooral nieuwe wapens gefabriceerd Tot dus ver zijn wy tiians elk jaar met een nieuw wapen voor den dag gekomen waartegen de vyand niet was opgewassen Dat zal ook in de toekomst zoo blüven Nu heeft men overigens behalve het tweede front nog een ander mid del de man die den bömoorlog tegen de on schuldig burgerbevolking hoeft uitgevonde heeft verklaard dat deze bom menoftrlog binnenkort nog uitermate veel krachtiger tegen Duitschland enz worden gevoerd He mm slé f trding yirmén Jffg Y mH110pneillRilt t3ie vToiiwên g £ In Mei 1940 heeft de heer Ohur rftiH de eerste bommenwerpers op de Duitsche burgerbevolking afgestuurd Ik licb hem destyds gewaarschuwd Byna vier maanden lang tevergeefs overigens Toen hebben wy toogfslagen eiTw el zoo grondig dat hij plotse Ung verklaarde dü t dit een harba hrsch heid was en Engeland daarvoor wiaak zou nemen De man die dit ines op zün geweien heeft als ik afzie van den oor logsliit sergeneraal van dezen oorlog Roosevelt de schuldige van alles heeft het dus gewaagd ich als een onschul dige vMor te s cllen Zij voeren thans weer diven oorlog Het uur zal ook ditmaal slaan dat wy zullen antwoorden Dan moeten de beide voornaamste misdadigers v an dezen oorlog en de Joden die achter hen staan niet beginnen té jammeren en te grienen als het emde voor Engeland vrcesclijker zal zijn dan he begin Ik heb destyds op 1 September 1939 tydens de zitting van den Ryksdag twee dingen gezegd 1 dat wapengeweld en ook de tyd ons er nimmer onder zullen krtjgen nu men eenmaal dezen oorlog opgedrongen had en 2 dat voor het geval dat het Jodendom een internallonalen wereldoorlog tot uitroeiing van d arische volken van Europa om maar Tets te noemen aansticht niet de arische volken zullen worden uitgeroeid maar t Jodendom Degenen die by dien geesteszieke in het Witte Huis aan de touwtjes trekken Hebben het inderdaad klaar ge si ki hel eene volk na het andere bi dezen oorlogte betrekken Maar in d zelfde mate spoelde een anti Joodsch golf over het eene volk na het andere zy zou zich voortzetten De eene staat na den anderen die tot dezen oorlog is toegetreden zal op zekeren dag als antisemietische slaat te voorschyn komen D Joden hebben een ook in Duitschi nd om mijn prefetieën gelacl en Ik weet niet of zy thans nog lachen dan wel of hun hei lachen reeds is vergaan Maar ik ksn slechts verzekeren dat htm het lachen overal zal vergaan Ik zai ook met deze profetieën gelyk krygen Hitler herdacht nu degenen aan wie de successen van wereldhistorische betcekenis gedurende de laatste maanden te danken zyn Hii bracht in herinnering hoevee ménscheiyk heldendom maar ook menséheiyke sni art en leed acjjter de laconieke korte mededeelingen der weermachtsl erichten is verborgen Als men zich de prestaties voor den geest stelt die achter de korte mededeelingen omtrent ridderkruisen e l staan moet men erkennen dat bU alles wat het vaderland moge doen dit zyn soldaten nooit genoeg kan danken Dat geldt niet alleen voor onze soldaten maar ook voor die der met ons verbonden volken Daarby valt te vermelden dat do Duitsche weermacht by haar optreden niet handell als byvoor i beeld de Engelachen at wy niet anlieren steeds Sturen naar de plaatsen waar het byzonder gevaariyk is maar dat wy het onzen vanzeUsprekenden plicht dat wjj het onze eer echten