Goudsche Courant, vrijdag 2 oktober 1942

iVRUDAG 2 OCTOBER i t VW OKN bektpNI éhie 4an tenaresi beketird w arachuwde in strafbaar voedael fiodegrai ntEOlKBfeURTBN V laten liggen wm ri roenMiMF deti plas Elfhaetwn V d B te s Gravenhage ƒ 3 g 2 dg IMUen a Mood dat gewicht voldoet B M te Zevenhuizen ƒ 30 s 10 dg h na 6 uur hebben van vr personen ZONDAG uur 4t6 Dam iuur dg ÜAue er tiur ds Bahnmul ankoor frtwawi met Ji GeorgAlèxandêr Aanvang 8 15 Zondpg vanaf 3 30 uur borst 36 26 P V 45 39 67 v d in 3 Bos 60 89 75 r jSe finT öwtEe l ser en niet aan het ge PREOll OOR ZONDAG n t oor de 7 M JEN TABWE OlKMÖKKXUD xiiiUMf ja A WL jMa K Rozendal van tJen li M S 9 t li Mi Weit H 7 SLi D Jïf ï 1 J M te Gouda ontslag van rechtaver volgjng vTsschen zonder jiihrillelijpc ven OP BXT tt tjHBOBD De uitat fenWiM 4e de daiwweacnMng ren J r d P in C ikjoijw j I van Jevcren W v d r Admirani jp van Kerkhof tïirwW iSvIgti a jdolrade 2 n Mk oeze VOOR SECRETARIE AMBTENAMt GM ESM Een inwoonsterl had aelf hear peraoonabewijs veralderd fte l een eenstrafbaar feit oplevert en haar een be Uj kMSring bezoijpie OT werd geöuren Geeft WMit hoaèmeden ttrtW wS THSTtn d koen weer mvtMUEfoHMiUwcn voor huli verlwring U mDeL SU hoatfwO kwaman Sbh vwziMhcn om leun M d buunadlafia n wUUboo den Hnatn KMdi zQn tienUllen wUkiwofden bevm M In alk van dcxe geiltaiMu een ondeiterii In te aMlen et ü neod in ImA aeoc gezin komt dit ttertier UA uHtng dan ia bet Md i doch in het aUemeeii kan acupt taerti wordan d t ar nog veei éaM te leniMflia Of kMMi halpei kan Uaar natinirtpu Vm r hu qrleefting ii f eld iioo A iceal leid lümi Van heden tot an mii ajk Maandag lal er een Itiatancolleete eboiMlen wardea Daar daaie collecte zooveel mogelijk te itdbnen tielpt gl uw bAoeftige stadgenoolan door déze maatujkc wintermaanden lieaDkomen En ala u dan daarbtt denkt ftean de vele honderd i kleine kliidarenva dau gezinnen dan tast u aker nog iH li mni uw zak wm n echter ook daadwertuUjk me d ewe tfc e ii geeft u dan op ala c dlectant aan w InjurtadiapriKxifd MNM ll RXR OnrCfn Q MKT tmomiüS aoKo UalatolleB a wwa aji a rq De politie heeft een l jBr g meisje bit Den Haag aangehouden dat een half iaar op een waiacherij te dezer tedft gewer k t en geleldelülc en eom Ë lel ea uÉicet bij elkaar gestolen had artikUen wentea gebruikt in het buiihoudMM Aa de moeder TeiJen deze Il proces verba al wegens liellng opgem akt Alle verdwenen goederen konden in bealag genomen worden TOrVAS WBOOENOMKN Uit de varkeoiwaag op liel vêcmarklterreiniz een daar hangende atofjaa van een wagenmakv vaa gemeentewerkea ontvreemd Uit irroeger tilden Dl CM tlMCf l OOIIKANr U SAAB C bEDEN Burgemeetter en Welhoaders der gemeente Uouda birengeD t£r keniuc der voerlieden en huurkoetsiers dut op Zaterdag den Sen Octoiaer IBSJ des morgens ten eU ure op het plein achter het waaggetxiuw aal worden vveiv gegaan tot de algemeene keuring huaAer voer uigen 2 JAAE OBLEOEN Mat leedwezen vernam bet onderw zand personeel hier ter stede onlangs d tiding dat de heer Noothoven van Goot ontslag had genomen S S lid en voorzitter der commjssie van toezicht op het lager ondvrwys Eene comiDisaie bes aande uit de heeren Huljer Posthumua v Kempen Kropman Ëmeis en Slappens vervoegde zich ingevolge een genomen l esluit aan de wunmg van den heer Van Goor wnorop de heer Hut rr dezen mededeelde dgt het besioit door hem genomen aUen leed déad Spreker fing n wat er op het geoied van onderwus gedurende de achttita jaar dat de heer Van Goor in de commissie van toezicht zi ting had gehad i zooai wai voorgevallea g dankte voor hetgeen hi voor het onderwya en de onderwijzers had gedaan Den heoNVan Goor werd een kristallen bokaal op dIveren voet met zilveH 4ekael baoMcns een album met de namen der dgiAhebben aangeboden M Ji Gisteren herdacht de heer f Weil alhier den dag Met Ingang van 1 October heeft de heer X éf Rek sinds dertig jaar machinist bij de gemeenjelichtfabrie ken ifdeeling gas den gemeentedienst met penstoen verlaten Onie voormalige s adgenoot deheer H J Bitter thans hooM eeneropenbare lagere school te Arnhem isbenoemd tel leeraar in de natuur enstaatkundige aardrijkskunde aan dengemeente Qken cursus voor hoófdondirwHters aMaar uit Wadhixveen Ds J H Kosterte sGravelduin Kapene heeift voorhet bvvep naar de Ncd Rerr Omecnte alhier bedankt geen MalMl nMt BfiiuE iUihinaNj LeirtfhlMMrh n flkMIA MSsaaT Aanvang U ma ZumdH JO ur esnie te asa ap Mensdien vom Variélé met la Jaa Karin Hardt AtUUi Hai ige n flana Mosw Aanvang 19 uur Zaterdag vaasf iMir 2 ai vtoal 2 aO uur Zaterd 2 lUir en Zondag 10 30 uur A tls tenpension met Hieo Uagea S M ft Jt wm Oaatnt 1 nalze e ltwuts Varacniging Ira postzegelversamriaao Gouda 1 del int JTanskerk Bijzondarc kMcdlenst Ned Btjbelgenootschap aprekers ds E S de Lint te SluipWtjk da J A Tazelaar fe Rotterdam In da A Dubois te Gouda medewer king kinderkoor en kerkkoor 2 M TM apr KaaataaisR Üitvoesring Krantjongchibs Tahiti Ie Gouda ao 3alti uit Den Haag 1 Oet 7 M aar NÏevwe Schonwlmiv Jaltrm s tweede sterrenparade met Harry Pohl en solisten oikeat Peter Siers Niek Carson en anderen APOTBEKERMtiENST jit eds geopend des nachts alleenvoor recepten i Apotheek Dte Westhaven 14 OP BUn STAANDE FIETS ONTVWBBMD 0it een poort jiaaat eeaj agazijn aan a o Kleiweg i een damesrywlel datdaar afgesloten was neergezet ontvreemd NA DEN onansTAL De politie heeft een SS jarigeo toswerkman aangehouden tot het ondergaan van twee maanden gevangenisstraf waartoe hij weeeca diefstal oordeeld was DS LBBP OP DH9SAI TE nULNI Da H C Leep pr kant int Vrije Evangelische Gemeente alhi staat op een drietal te Pr3 eker OPBRENGST COLLEC VOOB WEBKVEKSCHAPFING AAN HVLPBEHOGVENDE BLINDEN De collecte welke hier ter stede ia gehouden ten bate van de Vereeoiging tot werkvo schaffing aan hulpbehoevenda blinden heeft opgebradit ƒ 908 49 oAAincEtmm Vüftis gulden boete vi melk met vfeiiug In September zijn in de Hol stichting Volksgaarkeuken in de geaattigd 2S01 en afg wald 2Si totaal 2754 porties ROEIBOOT ZONDER VBKGtlNt NG OP DEN PLAS LATEN UGGBN In de strafzitting van het Kantongerecht van Woensdag zijn veroordeeld wegene met goed verduisteren H J K e Gouda ƒ 5 2 dg h L A v d L Ie Gouda ƒ 3 s 2 dg h C W F H te Gouda fS a 2 dg h H L V t 8 Gr venhage ƒ 5 s 2 dg h W H te HekendoTp ƒ S s 1 dg h T V Ie Hekendorp 5 a 3 dg h niet goed afschermen van een koplamp C J B te ReeuwUk ƒ 3 s 2 dg h G A de W te Snelrewaard ƒ S s rijden met een rüwiel zonder bel O van Z e Zevenhuuen ƒ 1 s 1 dg h riüden met een rywiel zonder gcfede voor en achterverlihting M C B te Gouderak ƒ 2 s 1 dg h en f 2 B 1 dg h H V te Gouderak ƒ 3 s 2 dg h en 2 s 1 dg h G van Z té Zevenhuizen ƒ 3 s l dg h ƒ 2 s 1 dg h O W B te Ri iwük ƒ 3 s 2 dg h en f s 1 dg h H M S te Gouda ƒ 2 s 1 djt h en ƒ 2 1 dg h rijden met een ryyiel zonder goede achterveriirhting C W S te Waddinxveen ƒ 2 s 1 dg h rijden met een rijwiel over voor wielrijders afgesloten gedeelte van den afWhlMiren rijweg N A S te Heerlen ƒ J a 2 dg h met meer dan tw4 wfelrijders naast eOcander rijden A de J te Lange Riiige Weide ƒ 3 s 2 dg h niet gebruikmaken van beiK ande oversleekplaatsai van B te Nijkerk fl s Idgli riijden met een voertuig welk niet was vooRicB var voor en achterve T ding M K B 1K antreiStt t 2 dg h A M v m P fc venhage ƒ s Idgh ♦ het niet vertoonen Tan een visch ereunniog A M v L P te fcGrwvenhage fl 1 dg Tl TC O te ReeuWijV ƒ s 1 dgh voorhanden hebbeo van visch beneden d Ms ie aida Bastti 1 L ie H a im htfS s S4gli tich wederrechtelijk doen toeëigenen van graa S K teBlèiiwUk ƒ S a Zii h veïkoopen van melk zonder voldoende vetgehalte W de C te Goude ƒ SO s aOdgli Politierecfiter ie R HlipruAm MARGABnW CONDBB BON De M jarige knildenier M L te GotKla kocht ta en avond van lï April i l van een hem onbekenden joneen 26 k g nwrgarine zonder naar de herkomst te stagen Zoo hH dit had gedaan weüidit zon hii dan de margarhie njet hebben gekoch Deze bleek gestolen te zi in en zoo kreeg de Kruidenier een vervolging weoena opzetheling subsidiair achuldhpilng Tereditstaand eide hij dat hij 200 had betaald voor de margSr4ne Dat was f 8 per k g Hij had de pakjes echter In 7lin winkel voor den irewonen prijs van ƒ O 37 A verkocht Hij zou das en winstbejag beotogd heMien doph alleen om zich uit de moeilijkheden tl redden daar hii een tekort rou ha be eetu d in riin bolertoewijzinwn Aan di Wal bad hif totaal niet gedacht Verdachte had de boter echter na sluiting van zi in zaak van den hem vreemden jon ren grtoch w onbewust zooal hii zich had nilrfdrukt was hij er niet in eloooen En d Mst waarin de njarearine was verpakt geweest had hö direct verbrand En dan ze veMachte een kat f het namw maak vreenvie sprongen k Feb meer aan zsvarlen handel gedarfit Officies Dat is v neens strafbaar dat weet u maar al te goed wnnt de economische lechter heeft n al driemaal mef boet gestraft De eiseh luidde 1 naand gevaagenia tTSf Verd vroeg een gel oete doch de chter wilde daar niet aan U veftgen Ih kt n met een kat die rare sprontrea maakt Ben vnlgeaden keer doet u h ft weer Bove tien had n uw gewone tofewi zin n Door hsK knonen van 26 k kon u weer boter vert oooen waarvoor u hormetv kree Zoo wdst n tevens tiw recht op toewijzing te vergrooten Ket anni i luiiide M dage gevange psslrsf Opzetheling was aangenomen HOCKEY G MJBI C BEGINT iMC COMPETniE Zondag as speelt het heeren cfftal van Ö M H C den eersten eooipetitic wedstrijd en wel tegen Aaviesi UI io Schied n Het dam elftal gaat op bezoek bij Groen Geel V in Den Haag Ret Tervolg fooitietltle iirogramna luMt D cr ac m i sw oiulC H O C IV heeren 25 Oct G H ITX Zuidwyck II 8 Nov B3 a lU O M HX BIUASIEN NEDEBLAAOSfaiig nUUA VBIENOEN Ter gelegenheid van het éénjarig beslaan organiseert de biljartvereenijing Thalia s Vrienden deze maand neder laagwedslrijden waaraan deelnemen de vereenigio tn Moordrecht De Doele en Antf Paedel W KOK WINT BEKER U PER A8PERA AD ASIKA Gisteravond waa liet de laatatê avond van den onderlingen fcnnp wn den beker dien de heer O BtMJe Mstu irs lid van den Nederloideahe Bii iftbónd uur de Ottti öem 10 en 6 uur leesdienat Dandenlalg 7li uur da Verfawe van IJBse voMaxsciü ia Johanna WittietVcnwaerd n F J Geboren Ani mina d van V Stolwiik OndalKiam U j eai it j uweadraai ed 1 U P Plomp pMiertnuwd ï van de Overladen J van J Op t 76 jaar LOOT mr BBVOLKma Gevoed C V ee maii van Noord wijk J f BruUnis v n X enhoven A G J Verklreö van Go da J M Drieiwis van RotteaAam A D C Jansen van Don Haag jJt B Blfinker van Amalf any q v d Boom van Utrecht o i aerk van uoorn D M Scheer v n A ersioort O van Proosd van Weeap yertrdUctti G WijDiuizen en gezin naer RheMi C Vreeken naar Den Haag C M Wilschut naar Utrecht A T van Dam naar Rotterdam A C Kfcerstadt naar Coevorden J G Stcijn naat Den Haag A Koolwijk en gezin naar ZwaBimendam CANDroAACBBXAMEN THBOLOGIB Aan de B sui versitei te Utrecht slaagde voor ha Candidas taexamen theologie onze plaatagcnoot de heer G Boer GEVONDEN yOOBWraiPEN Gevonden kinderportemonoeie watat kindersiotie Boskoop OPRICBTINa VEREENIGING VAN OUD CI1RSI8TBN Binnenkort zaljfeen vergadering t elegd warden om An vereenigmg op t richten van oudKirsisten van den tuinbouwcursus alhier Het doel van deze vereenigmg zal zijnde onderlinge kennis m te kweeken KONDACIsblENST DOKTOREN A S Zondag ff 1 de Zondagsdienst der doklt reo Ardeo waargeoomeo door dokter C H TFlu eieL 3 PBaMiUBIiBTBN VÖOB SOmAiO Ned Herv I erk 9 30 en 6 uur da Jacobs Gert Kerk 10 en C uur da VaaderStorf Chr Ggpef K k M est S iwr d Kteiacn I Rem Kale vp Vrijx Hervonaden ds W de Voogd van der Straatan van HaastredU Gerf Oeea M en g uur kaadienst C OP VEBBBNIG MI JMt WMKOOPSCBE VnUMG 1 Oct Rozen per bos Editfa Helan 32fr ne t Better limes 320 4M et BriarcUf aO300 et Hadley 3g 40 et Butterfly 2 34M Roaalnidia M aat et jMcii l M 170 310 et f ta Orange Pouben 00 itcn V Vca 34 et 70 et Gouderak bos Clematis Ourandi Prins Hendrik 280 PhysaluFranoetti 34 00 et bhalia s in soorten 1 21 et tros Chryaant n 4 64 cL Aate rs 13 21 et Gips 35 et Chrysanten gr bloemig 320 et iNDBR GKLBDE ET I de bestelauto vasi r d K te Stolwqkeraiuis dooraadilentsren van den C C D eea oa dw a uè fc o aidts w oiv c u Er bleken in dten al Badaren lezittD w flke zonder ar 9 tMwija wenden voevd Bü 4e ig9Man Mw die goederen ia iMitaotidDg fltdsan BET MVT VAn b MTE kreeg een MU op et nooia wewe een hevig bloedende waside versoraaakte Het toeval wilde dat zoowel de doktpr van Gouderak als die van MoooYlrecht met thuisj aa De EH B O er J Baas lieeftftoenieeg ooodved and Jegen Aan het de enigtiUnaM en tm Het Joncatje vaJ de hoer S en krfl op tiet boifd wrike een M Is door ambtena D bekeurd gewor vervoeren van aard De Inwoner t opliep daar hl ren van den C i den wegens het appate mider A P B gtmeente een v tarwe vervoerde BONKAARTEN ONTVREEMD BM ea laadtMUitfr vwranist mti divma diatrmaUe beletieiden die ver loedelijk ontvreenid zijn niMpT heeft iemaoil Qe gemeentepOlille uit Oouda op heeterdad betrapt ioeii hij in den Zuidplaspofder uien weg liam MISHANDELING Wegene mishanJellng is tegen eeen vader en dieoM aolo praoesverlxaal ep gemaajit IN HET pONKER ri BStveait ftaEBiKBBUBTEN VOOR ZONDAG Ncd Herv Kerl 130 uur dnW de Wegens het nie voldoende verduisleren is een ni w o J er bekeurd met bet gevolg dat liet li lit drie dagen is af paten Evangi bl ist Oosti Voogd van der SI Ned Herv Gei en 1 30 uur evi ste veen Geref Kerk 10 30 en 1 jnir da J T W Brdnumn Htiuméaro PBKDIKBEIW VOOB ZONDAG LOOP Vertrokken clttge Ncd cv xlric 19 uur de haer Mailae van Za erwoude ALoaaaaiac vncADiBiNa vêm T iniT Gietgiavond heeft het departenrumt Moorcbvcht Gouderak van de Maatadiappij tot Nut van t Algemeen taar jaarl ksche algemeene lcdemi igadering gehowien in het Postbois Ma bet ierVaditie getrouw geringe aantal belangt tellenden te heM en wgroet aprak de votu itter burgenMeater Bibdt n verttt amet het veraoheidb van dr X Meiwnlamii eeai korte lil iiiliji j lirii lil uit weüe de ve rga 4ring at ande aa nho orde Spr aehets den vnrladaae tta ienendi dK d4diMslMlük Beeleefde hSi aal bil de leden van Set Nut iiude tnrinnering voortlev ls een ilpvaar Voor het overige XfW zoowel de voorzitter als de eel Mis en de penningmeestw is raajêui spreken Het baituur ziet met tewredenfteid op het algelooppn seizoen terug de uitvoerinCfcn mogen geslaagd genoemd word si hn ledental stugt de bibliotlieek tndct en steeds ruimeren leaenkring zij het dat die voornamelijk uit niet leden bestaat en de fmanciën hebben een baiig slot opgeleverd Oe plannen voor het aeiaoen lMl 43 staan rog niet vaat De vergadering iMelt echter baar yertnouwien in het Meid van het be tuirr uitgaapralMn eeiMrzijda door den periodiek èfUc dapden voorzitter t herkieaen en l t ja rveralag de rekenuig IMl gl eii de b rooting lWt 43 goed ie leeorcsi inderzijda door het bestutir irianoo vot madit te verleenen met l e ddüng tot da aaoiMtstriling van liet ianpcooMn ia VetlMMgieg van liet loeagcld dar Wliikrflieak aobtte de vergadering op gmnd van de uitgaven over h t vonge seizoen ni£t iMMdig w l gaf zu te ken nea bet streven naar verhoogmg van predikbeurt Ned Herv Kei M C vm dienat et peil der boeken op prijs te stellen LOOP DER BEVOLKING le dkaineft L B Janssena z b van GoiKia I A Jooctov Z M van R terdam g Ooatentan nctlftezin jareg ipinMl van Goud rak li C Fre rjks dKniEI bode van Amsteldam G ip van Bm I gel eieetridëa an Devim a Vot ijaerrlehteir aaar Anjwl A Bkwo dienstlKide aaar s GrïviÊ hage E van den Bovcokamp net mi I zin jnattanvlecbtcr aaai Gouds Nie u wer ke r k h d U icl OOMOMUWMB RXai rEI Schaap geslafM in Nieuwerkerk a d Uasel had i Steenwijk uit Capelle aan deq dandesUen qa schaap ree rechter 1 enis had inde dat wel aan de I was voldaan Oat bleek whl geval te zijn eweesl rxx dat proc generaal die het opzettelijk clistl destien slachten aannam zes maandel hechlenia e achte Het Hef heeft art 1 l wemn en drie maanden beHiti nU I selegd PKEDUtBCVSTKN VOOB ZONDiUl 1 Ned Herv keiklO en 3 uur dj A i H VoTleweider I Geref kerk H kn uur ds G k Hijkaen Oeref Gemeente M en O uur l4 dienst Oudericerkia d IJgtel PREDIKBEUKIM VOOR ZONDAD 1 Ned Herv Ka lO en 3 uur di Jl C Woelderinli Wiikgebouw 10 en 7 uur de beer 1 A de BedelijUieid gndsdtenstowlir l wiizer Gctcf Kerii M m 3 mr ds D i ▼ orri I Bier VOOR ZONDMI M en 3 uur li F ds W V D BinUiBaMIKE STAND Getrouwd Teudis Oskam 30 jr a Pietje Verdel 1 A De heer J C k Benachop volirl taÏT ter gemeente ecret inp 1 f il benoemd tot lee ing ambvriojr Mg gemeente secretarie te Mon f i orl waowmonta m wmrrwRWi geschiklfH om ty ii Stoep voor elk hols Een goede verduistering den ia hier firn Voor er desaoep tof ten einde het keüjkier te n ak en ri in het doiH te kranen orientecren Ie ku ren is de rafSd it ge h ldm publiek enM Geboren An hoiAus Adnani Pftn z van C G Mnld en A W Soh derwoerd J annea Theodoru i va A A Jansen en W Van Doorm Bi mavl dus Wilhelmus z van J I Steerkanwl en W C van Aclithoven Heiera Marit d T i H Vermey en M W Stnn Sckoodbovmi VOOR ZOSOW Ned Henr Kierk 10 uur ri van de Oraaf wwhereidirg H Avondmaal our ds N O S M van WiUigeLapgerak 1I diSl Minderheidsdrc geen di i Oref K k U eli O wh d J stra Rem Geref O m 1030 mir C Luyt R K Kerk I 6 30 uur Lof Leger dt s llfiLi 10 uur H dienst 12 uur Zondagsscluu KfaulersBnMaiHnnat O uur B gJO mr VerloMtingasainenkomst ïj Feuitteton ptadnOi Detective togen wil en dank nor H vaUMKR m tVafvalf Oaae arders tuldta tan opzichte van ds slaB da rooisi aiagilgfca voarkaaaandMd iat sidM ta aaaiaa maar aUaa Jwatt tnuiBtte s9n granten Ik gM nIcmanA hst tcebt mi als em sdntrti fa lt aad len hsg rsga n t Sn kost r nu naar aces rond voor all wal uJmbI e n ddectlsve f an ti nasi t la k enis anut Da h sa knau i s sldds slab en o on so b Uk v n da puat van da Un n da man mat h l kimslbiiMi laakte rfapand IM laatste laQa jong vrtond al MM IK aan kleins cemcUe aanbrsngan as banaaWcka ouda ksrell Maar Ik nami hel gaad nwt n at wtld alleen maar aaas weiaa kUi as tt m da kuip D nn asn rums Msn Limn srlnasnuMtsehappIJ gerust en Ml jinecl sttSea hst gevolg lal I de uilgeiaofde btiooBing var hsbl p kwst ar xeker van wnaa da da varasfceringanisstscluippii aen dikke twloontiig ultlaott voor dengedk dl haar bet iMlolsn habsnoer nwt terug te brengen Waarani asudl u de ehikklte niet iiiif Ik MM ar zA op ott ala atst UdtaoMNgc Ift i it l iM wafc U variMugt sich te bM Eèsit VBO galende beenen en van etoade hlHmncn Ik heb prima hersenen maar de liaanen olala Om dlc reden stat Ik en soort eompagiMnschap voor Mud gaMan ca peiaonsel vaa het bM Olaf m age ta de gaten speur aa gf aa stat ds eta of andar duistere bladside In hun verleden hebben 4leb Je eenlg hiavast doe h t dan rtiatlg aan Laat df venekerli peasje ia den s l darsi d haagt Oa paa la ja tae Stel mM garag M op ds hoogte Hab Ik je een tip accevsn die tol ontdekking vu 1 den diet leidt dan betaal mU tien procent Afcesprokan Ik sd dr over nadenkan sei Aagiol Mg keeleaiaal aMvarzosad Do dat U bent een jongmeasch amar wn la sit maar bel valt dIkwUlsniet mee In de wereld vooraU te koinea Als Ik u dasrbl een stootje lian gavtn sou bet me een root enoeien zijn Zander mijMtl een vow op den lioad te t k a Ik heb kük op ViMiischen tast Ik u t taaroBS en vk i garw tls lng b B M aw aaiiperiagaB mal dsn klerk aaa wica taraa Ds Bdrlagaaad kat hatasneer la bewarlag gal HU hcatt fact kostbare sieraad gezien h n kan zijn bef eerte hebben opgewekt Zijn itertllk slaat me niet aan Kb nu zal k n in voememra altvoerea aa en tacMJa aan scSicppen Zaodra Deschanips was vardtMnea bosieedda Süderman aOa voUc aaadacfat aan Ljirs Folmer AaavankeltJk was hij maar al te bereid dm klailt te verdenken Niet dat hg daarom prafaaaor OesAampa vertrouwds doch Pataar had hem steeds Iemand gelekea die kat achter den elleboog l ad Oeboraa an getagan to Stockholm steeds na mtddernacnt op straat kon hij heat relattea hetiben aanieknoivt naet mlsdadl g ai fc ii a gsn dl hg op de hoogte rtelde dat naren Oe BérlneusTd e n aeer kAstbaar fealiaaacr te da brandkast van ber Siat Olaf taad dean dcpeneeren Er zou e n Have sanbrcngpreml op djn ovenie rh a i Het was rel bultenaaarao aicAwaaadlg dat nag nknoMr een Inbrekar iSch nor da aala bad gainteraasasrii n dat dia belsMSIelMiif pMscUiw bleek ontwaakt zoodra bat halssnoer er tn lag Onmiddellijk echter zette SSderman de verdenkins van üich HIJ mocht ilJn vroeseren coll niet verre van dal e Maar oog nimmar bad bil ham aooala nu baawaasdiaafc te taal gaadM Oa de tabtaztetsn vaa oan maa mat lol volg van t hal 4cunstbmn taateod dia atU Binsl jndlvar ep da graat teekl ma l hatd p te s t ar sa voor ea autalc wedSaan Aagpisi wM sr van aas te crateal Sr haatend aiat da paHagste tewatfxlng IMB atea I ptaodMteg van Aa h M towSt wsgapHiktlil te a ten NBan aaloot hO Ik ga aiai maktngan van IcraasM ais Da n Folmer Iets op Mt k dan ge ollUa het t dis aa fc a a t tel kerfsMlC laat ge oliua het tritsaabant asradiltanjk iMbfian as ham ti lang an dan tend fcvadM I kam niala tsn fante ku i i aan tafgen Julut wlldp Sftderman 7l n lerluur hervatten toea luenuuui minder dan Inapeclear tfppalröm het hotel binnentrad Even bleef hij staan en keek AugusT met zijn harde oogen strak aaa 4WdeinM n vaeMa hoe een rilllac hem ovar dea rug liep MQ gevoelde lick adwMlg en vraag stek benauwd at af da polltlaauui hat Ö4k sau welen HOOFDSTUK vm üppstrdra kwaaa regeirrcht op hen Vertellen ze mIJ en mop of heQsch waar dat ie jou tot hotel dete hrbben b vorderd was 7ljn svmpaU t M roc p fi Men toon snlwoordds August Ze varleMan J 4 Hal M ktm ie het bewQi teven at het gevolg hl als 1 bHnde g tdt De ware taaaanaich aan krtak tedianl HoevaalM Je MQa saak De heltt vaa wal aaIfkea knikken fc al a l a n ad te te bal stegpreclM dk isail te vaall n ia i M te dsGtopsWka güSoi aaasaa ta aag MJ ilj niet aaa Ik nnalja sndar vlar aegsaspreken gldiiiteaM nsn la aao aasarl4k7 Betreft ka df ptunderingbrandkaalT Zal te wtl teaiHsi OpgeadiatanlAllsi b i ftalva raVa gemak gtag Ai drn tespsH tnr oor an bracht tam zijn tSnar Ogpalram verkiaanto aenigan Steal waar bult de bewaaar I aich met een plaata op den rand van bel tied vergenoegen neb wat oader d kurkl Informeerde d poUUeiBaii Keen Dat heb Ik niet Ik ke gam vi achrlft dat me verplicht Je een borrelvoor te zptlcn maar een glas water kun Jemet alle plezier krijgen Dsn doen we het op een droogjeHoe lant znt e dlenul er op toen nachtseen poging werd gedaan om Ouonar Lund 4 lsl te vafgMtteaaT 1 Om aiM aar Saoala l lamawl te al kan bevestK ialte Halm aa te warw T dte Ml odrtaads asM mir h VailMI Masaad am ansevr ntlautea aar asMan hal hotel na u s aii BiBpaWs da vraas gk te san niat pa v Wdét f dat atelT dood Tioah sret gMaantgk Meen I SJ IÖ M l dco sin Kerel Je Itegt datja jT kab anmIskeBbara J lsnB a a i j J Z 1 teUgs dam dte Otetesr If nda i Mn aawiltlada loJaeltenBa l BriMa avtei v4 r aehlan oltknmn ewaadekl angiisl voelde tich kond wora l STdat al hU onaridMUik gaf de tem hem mii verrndcn hU ér hel iwtigcp toe 1 Wo hoe SThetT drong OpP tk bob de vraag al baantw oecleur locii Ik al Je acn opfrlsschsrljc w J Knaapl Het was op slag van urn Ia taxi door Jullie straal rc H tWatdi