Goudsche Courant, zaterdag 3 oktober 1942

ZATERDAG 3 OCTOBER I9it DISTRIBUTIE VAN SCHOENEN Afhalen aanoraagfotmttHeren Da laidir vaa den tiibutiedieiBt bericht hk de inaaod Octcber 1S4S kunnen aCnvraaglacnMiliana toor aUa aoorten scfaoenoiboBBen ronien atgehasld door ban wier aaalaehtsnaHn be tet met één der letten A C D R r O op WoejMdac October 1 43 J0N6ENS KUVEiBEimiusTiiiiT teekt Qevraagd een net 2e melBie Mevr K O WeifcnMn Dorpstraat 90i Qoaderak zq U wear d oog ii uH Jahrio s Ini Oevraagd een NET PERSOON voor besteiwerk en een paar uur bakkerlfwerk ttaaaiaiid t BakkaryaR Aanigekien Maandag na 3 uur Nieuwe Havea 20 met baar chiqaa hoed En t ia niet eeoa cea nltowcl Neen dIenzelMen hoed heeft haar BUM e a maaad daden afgedankt Ongelooflijk maar looh waar Ze heeft m direct bil oaa latea vervormen en daakzQ onm speciale vindij is die doodgewone tagge heerenhoed veranderd la een moderne en daverend pregrammal Hel nieuw gevormd Ned Beroepsdanatt M HARRY POHL en zijn 12 SOLISTEN PETER SIERS HoU geestigste coaferencier NICK CARSON net Afrikaanscbe liedjes DE ZINGENDE NEQER DE MATADORS 4 Accordconnlstea WAIKIKI HAWAIIANS SNAAR QUINTET PrIJzm der plaatsen f 0 75 1 1 2S 1 50 Voorverkoop en plaatsbespreking 5 en 6 October van 11 tot 1 uur en van 7 30 tot 9 30 uur 7 October van 11 tot 1 uur en van 3 tot 5 uur aan de zaal Dit programma was in Lelden Haarlem Den Haag Schiedam Hilversum Amsterdam binnen enkele dagen uitverkocht das haast U wederom is het opWoeasdag 7 October a s BEDIENDE aiviiAAao voor lichte kantoorwerkzaamb i eeftijd 14 17 jaar Brieven no G5e96 bur v d blad infl Cha rma hfe lDameavHthoed Van iedere oude dame of heerenvilthoed kunnen wfj een dameshoed maken waar U mee pronken kunt En bovendien hebben wy in den winkel in onze uitgebreide nieuwe Oevraagd een steno typiste eenigsz bekend met boekh Br onder no G 5657 bur v d blad Gezocht te Gouda een NETTE HUISHOUDSTER bekend met lichte verpleging dienstbode naast zich Br no 75 van Burk s Advertentiebureau Kleiweg 39 lütbsiA wat de klok alaat V MAISON Voor spoedige indiensttreding gevraagd Mnk Btilieiiiir Vr l Brieven onder No G 5590 Bu V d blad JóhoHfta Markt 70 naast PpHtiobarnau Oowia voorheen Kioogitroot 189 Rotterdam Gevraagd in bet v Itersen Ziekenhuis te Gouda een DIENSTBODE Aanmelden eiken morgen van 1112 uur bij de adj directrice Algemene Friese Levensverzekering Mij Leeuwarden Opgericht 1844 verzekerd bedrag 400J IT 757 Burmaniahuls Telefoon 3041 De Oroot Noord Hollandse van 1845 Amsterdam V Brlenenhuls Tel 3283a Verzekerd bedrag f87 082 334 De directies van beide instellingeti maken bij dezen bekend dat door hen Is benoemd als vertegenwoordiger in het agentschap van wQlen den heer D PyRRER A J QBLOBIIBLOM Henegouwerweg 44 Breevaart H 28 Waddinxveen Gouda Advertentiën andere bladen worden zonder eenige prijsverhooging door onze ADVERTENTIEAFDEELINO geplaatst Bü opgaven voor meerdere bladen is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU Tricholeercn StQomen Vervan Model persen van Uw UlhUtkietdUif Vlugge en correcte bediening Alleen bij da oral Goudscbo Tricholaa iiu ridiUng Stoomerit an Verrnrli van f 1876 Sort Ttoadeweg 4 Gouda Tel 3257 AAARKT 31 GOUDA isoa 60iMesN eose Firma J F MUL DE KLEINtJES RUBRIEK v m Kwartjasrubriak wordt opgenomeii Dinsdags Donderdags en Zaterdags Tarief Betrekkingadvertenties 1 0 m H 0 22 elke 3 m M meer 0 09 Andere advertenties 1 9 m M f 0 26 elke 3 m M meer f A40 alles bij voondtbetaUng Adver tenties onder nummer aan het btireau 10 cent verhoogmg BewiJsnummer S cent extra inzeoding den voorafgaanden dag Brieven kannen worden afgehaald eiken werkdag van 9 6 uur Zaterdags sUeen vav 1 nar Te koop z g a n KOOKKACHEL Adres Vossenburchkade 25 13e koop buste op standaard 4 en een houten voeten irerbbankje ƒ 1 50 Adres Nieuwe Haven 5 TE KOOP AANGEBODEN eiken sohrijlbureau 1 houten uKschuiftafel en 1 paar beige damesBcJioenen m 41 Bx no 3207 bur v d blad Gevraagd net 2e meisje voor tiaJve dagen of werkster voor 2 iialve of itn heele daig per w Gouwe 127 Jongeman beschikkende over vrijen tud soekt thuiswerk onverschillig wat Br no 3201 Bur van dit blad WERKSTER GEVRAAGD 2 X s morgens de la Reijil o 17 Orgel te koop gevraagd Br met prijsopgaaf en aantalreigisters no 3202 bur van dit Irtad TE KOOP 2 groote konijnen Zoutmanstraat 62 AANGEBODEN ORGKLS Muller f 475 HiWobrawi f 285 Hammond ƒ 20U Amenk orgel ƒ 250 Jage r Westha ven 20 Te koop aangeboden Nieuwe radio laatste systeem J J Jager Westhaven 20 Gevr een sit slaapkamer 3 4 4 gld in de week viior weekemde liefst ooig tunnel Br no 3207 bur v d bl HOWELUK Succesvolle bemiddeling v alle rangen standen en leeftijden Uitgebr relaties door geh Ned Inlidit schrift en mond Bur Holland Admiral igr 219 Amsterdam W Reparatie en verbetering van alle soorten radiotoestellen Westminster tBdlo G de Raadt Wijdstraat 22 Gouda Jong gehuwd echtpaair z k zoekt woning of ged daarvan op netten stand Br no 3206 bur van dit blad Weggeleepaa een wit poesje Vr verzocht terug te bez biJ Tonnie Mol Du Toltstr 15 Wie raflt overall oude kw m S6 tegen kantoorjas m 56 Br no 8171 Bur v d blad TE KOOP H M V kofJer esnophoon met platen 85 levering ine platffl Ja r Westhaven 20 Voor banden ea rijwielaaparatie is het adres J C den Riet W Tombergstr 39 Tel 36 Ook Iwggen van fciopvlakket i dreralls te koop gevrsagd mant S2 moeten m aeer feeden staat zijn Br no aMO bureau van dH blad Fabrieksradio te koop gevr nieit ouder dan 1937 Br no 3241 bur van dit bl Td koap gevraagd 1 paar weiksïho flen m 41 tooetan besUst pruïm zijn Br no 3242 bur van dit bl Wie milt een poair jongen dioenen ra 37 voor 39 Burgvlietkada 61 wy maken Uw te krappe s oenen breeder en grooUT Joh Huuiitin Ooeleatraat 10 Tel 3730 Wie ndH meisjesschoeneni m 38 voor 39 40 en hooge jon esaohoenen m 38 voor meisjesschoenen m 39 i 40 Steven ateast 1 Moordrecht B z a een Duitggez meisje ï d en n t liefst m een Duits of N S B eezin Br no 3209 l ur van dit bl Reparaties aan alle soorten SPEELGOED SPEELGOEDDOKTEB Zeugestraat 86 Biedt slak aan net pers ais portier voor magazijnwerk of bewakinmlienst ook Iwkend jnet flate administratieve werkzaamheden Br no 3177 Bur van dit blad Gevraagd een reiziger voor luxe houten speelgoederen ook sgentuur reiziger komt in aatunerking Prima condities Br no 3178 Bur v d U B za een net Mebje vooir wmkei of huishouding v d en a Br no 3210 b v d W Nette woning te koop gevri voor belening Br no 3211 bur v d fated Meisje gevraagd voor de mongenuren Adr Roeendal Pt He ndriltstraat 10 3 tb KOOP een moderttsba kan erameulblement en bijpasseod vaxM z g aii L Tiendeweg 61 Boekbiqderü D v teenweii7 Jjrtiffsingel 23 Het betere adres voor inbinden van alle soorten boeken jaargangen en muziek Te koop 1 bouten werkbank n et bankschroef 80 x 120 Br no 3212 bur v d blad VEBKOOPHDIS Doelenstraat 29 TeL 3308 Inen verkoop van Antieke en Moderne Meubüaise Goederen Verrekijken Microscopen enz Een zjg a n salanunderkaakd te koop klein model Te bfcvr Singelstraat 12 Nette Juffrouw vraagt naai en verstelwerk ook graegen aan huis te komen naaien Br no 3179 Bur van dit Mad Verloren bedelkettmkje m 7 bedeltjes tegen jeJooningterug te bez Boekti J de Vey Wijdstraat GEVBAAGD KEERWERK voor jasaen en mantels Adr s Baanstraat 9 Brengt Uw oude zinkm emmers tellen wasdtketels bij uzerhandel P BOND Pzn Zeugestraat Gouda Ze worden weer als nienwl Te kaop gevraagd jonge konijnen 1 motOT westlanderpl m 20 ton 1 yzeren aak ofvlet pJ m 6 ton J Vermeulen 3e Kade Mt Zondagsniet Dagswlsia at Jaar biedt zich aan de eene week s morgens de andere week s middags Br no 3180 Bur van dit bl GEVBAAGD NET MEISJE voor iiarlve dagen Mul Varkenmarict 14 Te koop gevr EEN HDJS Bewoner kan blijven huren Br no 3186 bur van dit bl FLINKE DAGDIEN8TBODE evraagd v g g v Wmw Simgel 87 Gevraagd NKT DAGMBI8JE Mevr Steeosnu Oosthaven 11 Groot fcinderledikamt eiken te koiqi en divankleed Te bevr Krugerlaan 165 Latten voor verduistering enz Jan Postmus Raam 142 Telef 3720 TE KOOP dhrsnibed met kleed Gouye 108 Te koop lieste carrier met prima tmnden Te lievr Kievitstraat 30 Moduli fotostandnards Artuitieke Broches fraaie etso m glas gebrand De Kleine Winst N Haven 17 Te kaop gevr kookkachel Aanb Raadhuisweg E 11 1 i Reeuwijk Wie milt schoenen maat 31 voor m 35 D Burger Blmdeweg Beeuwifk Te koop mah cylkideibiff of in ruil voor kost of lataW Br no 3248 bur v d blad Singer naaimarhine te koop trap inzinkbaar in eiken Tflaat z g a n met 1 j aar garantie Te bevragen Gouwe 156 Distributie halen dit laat een ieder doen Vlug en Vaardfg per gezin ƒ 0 25 per ntaand is vertrouwd en accuraat Gouwe 156 Tel 2277 Voor gloeilampen en lampe kappen naar De Loodgieter Walestraat 12 Flink meisje gevraagd tot 4 uur Mevr de WiWe Genman Kattenemgel 82 Te koop 1 Philips radio zonder UJC G Te bevr O d Boompjes 33 Zondags niet Vergeet qiet dat Westminster lampen tot de t este gerekend worden Lange levensduur laag stroofnvQTbruik schitterend wit licht G de Raadt WQdstraat 22 Gouda Tel 2556 Wegeas vertrek naar elders per 17 Oct kamer met voU prnskm te hnnr str water Adres Bothastraat 24 MEISjE van 15 j gevraagd voor thunwerk van 8 12 u Qr Florisweg 10 Gevraagd EEN njNK MEISJE V Swietenstraat 19 Wie milt bruine meisjesschoenen m 35 z g a n voor m 37 Pretoriapiiem 56 ANTIEK TE KOOP 3 Delftech schotelsblftuw decor 3 Delftsch boirden gekt 15 gekl porselemen borden 3 tinnen schoteils drverse aodeic antieke arttkeien Snoijstraat 52 Te koop GASBAARD Burgvlietkada 40 Koffergramofoons electnsche gramofoons onderzetkasten voor radio met ingcb electr gramofoon onderdeelen voor radiotoestelicn WestmiBster Radio G de Raadt Wijdstraat 22 Gouda TE KOOP jaequet cDstuum m S1 S4 Adres Gouwe 26 Gevraagd een pr br leeren sportschoenen m 38 rurni event ruilen oor m 38 kL Adres Qr cob straait 13 HsBdèr artikelen luxe branche U OondselM Kanststoppsi UeaeHaetn 84 herstelt a schade aan Uw kleedii4 aoonis mot brsod enzSfxiedoirders bkwon 24 uf gereed Te koop fevraaad RBf BtrfKNBAND Br oo 8290 faur t d faMi Gevraagd nette Irenw voor het stoppen van soUcen en verstellen van ondergoed B Martensin el 32 Te koop KOOKKACHEL z g aji Berkhout 4a Kade 122 Aangeboden tegen half Oct ruime tem stt alaapkaaaer voor tfn of twee pers met pension Br no 3151 Bur van dttblad I kan oog meenemen op reis en huishoudelijke Br aoL 3200 Bur n kteki iburgergezui oovtr Kletweg tegen II i 13 gtd per week Br ao not bw v d blad Nette kostganger gevraagd J Wégen Oom KelQlMr 33 TeL 319S van dH blad Voor Vtn ieÊiamtog b eond Wl bet overUtdan raa tSS u5 lNA CXtONKLU wi til lil dank Namans 4 VMBOit J A VHM tl October IMS tmmmvra urn TMVtalcmlkMIag Do Ictdar vtn dn diitTi In hrt tjjdvak van Maasits i tat oi mat VttMac U Oalafear IMS ktumcn an Mret 11 van bat kastoor vaa dao distributiedienat in da voormaUje aocBtait Pn Oenoacen Boelckada 71 tanmifrtn worden affehaaM loor het aanvragen Tan ruitsoenbonnen voer kaaraen Sroor atal en voertoigverUchtinx Na indiening van de ingevulde aanvraagf nmulierentulleri oproepen tot het afhalen van de bonnen sanbelangheWsenden wordentoegezonden NA VITBEIKmO 1SB Levensmiddelenkaarten D leider van den distributiedienst bericht Uitsluitend op Dinsdag 6 October 1S42 van 9 34 12 00 en van 13 30 19 90 uur zal aan loket J van het kantoor van deft distributiedienst Boelekade 71 alhier de uitntting van levensmiddelenkaarten plaats vinden voor ben die tot nu toe deze kaarten om welke reden dan ook niet hebben afgehaald SCHOKNCNRUiLSURCAlf Nieuwe Haven 308 Het bureau IgaHaaR volgende weetc ln plaats V Woensdag geopend op Donderdagmiddag van 3 5 uur Var Vrijz Hervormden Zondaga s Su saronds spreekt la de Kleine Kerk Pcperstr 128 da WestmQse van liotterdam Onderwerp Altesaalregkom Verloren N TROMMELTJE mal Inhoud Bonbotkjesten ktjft V Stoomerij Mul Tiende weg 4 Verzoeke inlichtingen of terugbezorging nCCICPO Wenscht U vlugen niEluun goedfngelsch te laeren spreken en verstaan f3 p m Leer 25 lar erv Engeland Vraagt Inl B E O buraau dezet A Is het weer opklaart en de oorlog voorbij is hopen wij U weer snel en volop kwallteitsartlkelen te leveren In dit vooruitzicht dienen wi ons nu nog even te schikken naar de omstandigheden van het heden waarbij wij U gaarne alle mogelijke voorlichting willen geven offl van de nog beperkt voorradigekwalltelt artikelen een zoo doeltreffend mogelijk gebruik te maken Vraagt om de gratis b4 ons te verkrijgen vouwbladen met alle mogelijke voorlichting op het gebied to onze hedendaagsche voeding Vsor ketera waar SthÉsliir WalvlHtraM V Oevr door a I leen wonemletlame writ boTAalittia ohrrl 1 fttog BMl kcnkaa Br no G9fl80 bar vandltblad Oevraagd Ibta liifwis ScHÉr RETZEMA Zevgestraat Oevraagd voor dag en nacht Zelfstandig kuoiwadc wctkoi ea koken v g g V halo van 2e meisje aanwezig ZIcJi aan te melden aa 7 uut Mevr BICKNESE Cnbethstraat 4 Oerraagd natte Dienstbode voor dag o nacht goed kunB ide kokca Oecd looa Br ao O 5665 Bur v d blad MEISJE ganaagd voor dag of dag en oacM Zondags rli Adres BmvrUctkade M Htti Mtftir ftvnagd voorVffmHailMar dagochtCMl Oost Ittvsa 3T B H I J IC L M M O P Q K T V W S V X U Z D DoDdardic S October 1043 op Woenadi 14 October IMX op DoiMlerdag U October IM op yfoau v il October l l M Doodacdac OeUbtr 1M3 Of Woenjda M October IMS op Donderdag W October 1M2 Het afhalen dient te geichieden aan loket 13 vao de atdealing Vtitatük van het kantoor van den diatributiedicntl Boelekade Tl op boven enoentde dagen van 9 3 jM en van UU UM nor Van bovenstaand sohema kan niet worden afgeweken ZQ in wier dfstribotSaataaakaart het vakja H aaet een ratal van M9 of hooger te gewaanneifct kumen momenteel leen fermnUeren bestemd voer het aanvragen van adwenenbannen IA beivepi of wericKhoeaenbannen af De door hen ingediende aanvraagformulieren bltlTen in behanddlng Aanvraagformulieren voor schoenbonnen H en huis S nttrfföls kunnen op t ovea genoemde dagen worden afgeald ongeacht of in het vakje H4 van de distributiestamkaart een aanteekening is gesteld Men kan derhalve gelüktydig of afzonderlek een aanvraag voor een schoenenbon IA met een aanvraag voor een schoenenbon II of huispantoffels indienen Vaste Brandstoffen voor Kamer en Pensionbeivoners De leider van den distribulie dienst bericht Op Dinsdag 6 October 1942 van 9 30 12 00 en van 13 30 15 30 uur kunnen door kamerverhuurden aan loket 11 van het kantoor van den distributiedienst in de voormalige sociëteit Ons Genoegen Boelekade 71 formulieren worden afgehaald ter verkryging van bonnen voor vaste brandstoffen ten behoeve van kamer en pensionbewoners voor de maafiden October en November 1942 De formulieren dienen aan de voorzyde ingevuld door den verhuurder en aan de achterzijde door de n huurder s vdór Donderdag 8 October 1942 Na beoordecling zal zoo spoedig mogelyk een oproep tot het afhalen van bonnen of een afwijzende besehikkinig aan den kamerverhuurder worden toegezonden Bij het afhalen der bonnen dienen de distributiestamkaarten van dg luunerhBurders of penaiongastea te worden medegebracht Genoemde formulieren mogen evenwel nld worden afgehaald en ingediend voor pensions met 10 of meer gastenof voor pensions waarin geen hoofdbewoner aanwezig is Veze pensions zullen namelijk op hotelbasis worden behandeld en kunnen derhalve een formulier Br C 2S0 aan noemd loket afhalen Zooals reeds in het persbericht hetwelk eetiige dagen geleden m de dagbladen werd gepubUceerd is vermeld ziiilen de bonnen voor extra vaste brandstoffen voor het komende seizoen verstrekt worden aan de kamerveilianrders of pensioahouders dooh dienen deze de bonnen af te staan aan de luunerhaarden of pensiongasten In verband hiermede zyn de bonnen en derhalve ook de daarop gekochte brandstoffen in principe eigendom van den huurder of pensiongast en dienen deze bij eventueele verhuizing te worden medegenomen De huurder of pensiongast is evenwel verpicht de kolen te betrekken bij den leverancier van den kamerverhuurder of pensionhoodi r Kookkolen voor Hotels Restaurants en Pensions De leider van den distributiedienst bericht Hotels restaurants pensions met 10 of meer gasten alsmede pensions waarin geen hoofdbewoner aanwezig is welke voor het bereiden van warme maaltijden uitsluitend of hoofdzakelijk op vaste brandstoffen zijn aangewezen ininnen vaste brandstoffen voor de keuken en ten behoeve van de warmwatervoorziening aanvragen Aanvraagformulieren Eh C 250kunnen worden afgehaald aan loket 11 van het kantoor van den distributiedienst Boelekade 71 alhier en wel op Woensdag 7 October 1942 van 9 30 12 00 en van 13 30 5 30 uur Na indiening van de ingevulde aanvraagformulieren zullen oproepen tot het afhalen varj bonnen eventueel afwijzende beschikkingen aan belanghebbenden worden toegezonden Houders van kleinere penslona iie in het bezit zlJn van eeo kookluart petroleum of vaste brandstoffen kunnen voor het verkrijgen van boveagcnoemde bonnen inlichtingen mwmnen aan loket 11 eveneens op den hieilwven vermelden dag Ondergeteekende Corn ae Bruin bekend onder den naam Goudsohe Lederhandel Stoofsteeg U berioht hiertnede lat bij zijn zaak in leder en scboenmakersfoamltnren heeft overgedaan aan de firma L ▼ d LINDEN kdMtendel JOt Olifant tiit Utrecht die aan hetzelfdeadres de zaak als filiaal gaat voorteetten Com d Bruin dankt alle ingezetenen uit Gouda en omstr en die item in die jaren begunstigden en vertrouwen schonjun n beveelt den niettwen eigenaar als Boodanig warqi llUjdRai dien soriesring en fgyizetx U rw eJ tingen in donn Uf4 overtreffen CORN DE BnUIN Mag ik n aan U voorttdlm MVMttsam i 4s 1 ♦ Lederhandel de Olifant ngan lai ook maar zoo In utrecht kent men mij al sinds ItlS Ik heb mijn sporen dus wel verdiend I Kijk U eens wat ik verkoop ACTETASSCHEN BOODSCBAPPENTASSCHEN FIBTSTASSCBEN en overige Lon Lederwaren Verder zijn wij wtl het gesorteerdste adres voor EDBBERZOLEN BiTLEGZOLEN SCHOENCKBHE VETERS EN LEDEBVEBF en dan het artikel van dezen U d UmaWERK VOOR SCHOENEN HAKlIteBS TEENSTDKKEN KOPSFDKEKS ZOOLBESLAOt Mag ik ook Gouda bedienen zoo als ik in Utrecht bekend benT Sleofsteag 1 Telefoon 2tM Bij voorbaat dank Café Restaurant Ter Gouw Zaterdag en Zondagsavends V V i V JLtI 1 tot 10 30 Zondagamiddasa Matinee van 4 30 aaaaaaMHM a od oraargëe omiimpllo a Vlêadandm TMom Z2S3 CONCERr BLEEKERSINOEL I