Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1942

NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN OUDSCHE idag 5 October 1942 u ffpni No 21055 imAüi COUBANT BarMai MASKt tl nua n s P inkMlB 4MM CbatrwlaetMir r niTBR Ooud ring over de voedselpositie Als er gehongerd wordt dan in geen geval in Duitschland Do aardappeloogst overtreft alles wat ooit op Dultscflien bodem Is geoogst Öogstdankfeest j van Nederlandsche en Duitsche nationaalsocialisten Toespraken van Musaert en Stabsleiter Schmidt in den Haagschen dierentuin Tobroek een tweede DIejppc Gevangen Engelscben die zich hun intooht in Tobroek anders hadden voorgesteld warden op vractitairto s de tad binnengevoerd Duitsche m Italiasnat slrU UiMt d ed ook deze wsaruinnige Enfeiaohe ondemenuac mulufcken PX S Mr AIt H D etordiid 200 2U en 2 H kof f r platen l UU ii 2 rywlH W 3 7 vraMd m ter Br no b lad P ▼ 93T dit W ï pMT 1 IBO dH W 39 1 krapix kMkel 113 bM U h btt BerUjn Sportpaleis heeft Tsehak Hermann Gormg ter jid van den dankdag voor den Jóóge onderscheidingen uitge7 Mn boeren en landarbeidersleidie zich bij onder verdienstelijk gemaakt voor de verzekering de vocd ielvrijtieid van Ouitschta Europj ÏLrfMPcretarig Backe verwelkomde jTO verklaarde dat de l aUte Jen na dra zwaren winter den en den oogst buitengewoon heb orderd en zoo de hoop van den iijbben vernietigd Duitschland honger op 4e knieën te kiin brcngtn Hierop nam de Rijksmaarschalk net fi Hu zou het Duxtsche volk open uiteenzetten op welke voedselbet voor het komende jaar kan éentn Vul de vreeseJijke ervaringen üit wereldoorlog aldus spr heeft mij het schrikbeeld der blokkade oogen gestaan en dertialve z n de noodige voorraden gevormd oor de oogsttekorten veTOorl door de beide eerste strenge iiteiJ werden opgevangen Toen nu algeloope derden winter weer hadc in tot dusver ongekenden lïing optrad dreigde het gevaar Hdc volgende oogst niet gehaald kon wrien ïoodat de rantgocnen moesten BTiien verminderd Vet d zoogenaamde blokkade van rtJand hebben deze moellykheden M ie maken gehad Genoemd bekiil k mi i zeer zwaar ge allen Men 10 Sims te geruster over de moeiluktilen ipreken daar zu ovelTvonnen ¥ 1 en m het geheel niet kunnen terugjeroi De rantsoenen werden vermdenj in het rotsvaste besluit op itielfcle moment waarop de alg Kle lituslie zulka zou veroorloven rmtsoenen weer te verhoogen Een Wfrilke grondslag daarvoor u ook eering van het tramsport Dit m IS mtusschen bozonder goed Kent de vo dselpo itie In de begebieden verklaarde Gdring dat jwar daar in de propaganda dik ll efficieel wordt gesproken van er moeiljke woedselpositie maar Hint daar in weikelukheid lang met lict i8 Weliswaar zijn ook daar wil bonnen ingevoerd maar wat B daarop kbjgt is maar eert exwtje en men voorziet zich daar in otdzaak via den shiikhandol Uentengtvolfe is bQ mU het oniftbare hr Ha iel ontstaan waaraan MMtootelIJk wordt vastgehouden t fc eer te plaats en bovenal Wt bIJ de voeding het Duitirhe volk kea er sterk voor dat In de onder Kbede genomen gebieden de b Inj seen honser lijdt Als evenwel Matregelen van Mize tegen tan nellljkheden ontstaan dan moeillni het weten als er gehongerd dan in teen geval In I uitschDe Dnithehe arbeider en degene ja Diiitsehland werkt wordt qua Int van allen het best voorzien wt onomstootelitk vaststaan wdanks alle veroverde gebieden l t evenwel de oogst van het eigen rland beslissend voor de voórzietDuitiichland bevindt zich thans in ielukkige omstandigheid da ti de Ie Duitsche weermacht aan welk W m ook staat uitsluitend door de J Wde gebieden wordt gevoed en 4ii loodat de vaderlandscne Vt hm volk ten goede kan komen Wl In toenemende mate uit de ver M gebieden aanvullingen komen wees er hierna op dat Duit ichJJ leer dan 6 miUloen buitenland Wb iders en meer dan S mlllioen 2 av ngenen mede te verzorgen gl D t beteekeret dat de produclieJl nog verder moet worden opge 1 ft den oogit beter kan overzien itaatssecretaria Backe verkocht JJI e zorgen d t In streken met Wviar het vleesch nog met 50 1 wordt vermeerderd Thans reeds J J f Ijverig aan gewerkt het Duit j Kerstmis een heel by f ex raatje aan vleesch meel en IJiMlllk ook andere kostelijke dinI kunnen gevwi k jnï Uit voorts iedere Dui I JJldaat van den eenvoudigste tot 1 1 voldmaanchalk als hij met 1 K bij hel overschrijden van de j p opdracht van den Führer een i 2 ii met een kilo meel een kilo d k tioonen een kilo suilier een tq wter en een groote houdbare t U krijgt dit met oor zichzel heeft er geen behoefte aan i bestemd voor de zunen W de vetvoorzienm verI a dat de t f ele raap or de vwst mi lukt is De oldaat heeft in Rusland d veroverd die hiervoor com 1 n geven waar kflorael bet oog maar reikt het j4l2 J2 zonnebloemen zich rijt r lfiï zonnebloemenolie lift dan onae raapolie Ook hier zal dus binnenkort een compensatie voor het Duiteche volk worden gevonden De aardappeloogst tftvertreft alles viat maar oeit op Dultschen bodem ii geoogst Omtrent de bewering van den tegenfctander dat de stemming onder het Duitiche volk zoo slecht was dal men het voor den winter leti had moeien geven om het ruitig te houden verKlaarde de bewindsman Ik kan tot imm tagenstandors sleichts zeggen dat dit zocthoudeitje gedurende den heelen oorlog gehandhaafd blijft en zellb nog woidt vergroot Het moeiluks e is ook in de voedsel voorziening overwonnen Van nu at zal liet voortdurend beter worden Dit is nog sleehfs een kwestie van organisatie Het Oosten moet worden georganiaeerd De Russen hebben immers alles verbrand wij zullen weeir opbouwen slachterijen marmeladefabrieken biscuitfabrieken enz Dat alles was er mimers eieren boter en m eel in onge loofl ike hoeveelheden Wu moeten het slechts tei plaats op de juiste manier veiweiken en ik hoop dat volgend jaar dan de pakketten komen De grondstoffen Op het gebied van de grondstoffen is de toestand even gunstig als bij de voeding De opge iUgen voorraden hebben gestrekt tot nieuwe bronnen bereikt waren Steenkool en ijzer bezit Duitschland zelf in voldoende mate daarbij z jn nog ontzaglijke haeveelheden veroverd IJzer en steenkool echter moeten eeist diep uit den grond gehaald worden en met dezen arlieid verricht de mynwerker het zwaarste werk dat er bestaat Uu waardeering voor zyn piestaties heb ik vandaag t esIoteii een verordening te onderteekenen die den mijnwerkeo speciale voordeelen verleent voor zyn geweldig werk De Rijksmaarschalk richtte vervol gens nogmaals een beroep op hel ge heele Duitsche volk om geen ormoo dige energie te verbruiken Ten aanzien van de vyandelyke luchtaanvallen verklaarde Gonng o a Wy hebben origineel bevelen in handen Zoo heeft b v een Engolsche luchtgeneraal zyn vliegers bevelen gegeven waarin gezegd wordt dat niet de ocfrlogsindustne het belangrijkste IS maar de veinieling van de woonwyken De terreur voor de Duitsche bevolking het necrwerpen van bommen op vrouwen en kinderen is voor dezen heer dus het i esliAsende Ik zal er zelf rorg voor dragen aldus de ryksmaarschalk dat groote opslag plaatsen worden gevormd waaruit terstond voor de uu de lucht getroffenen geput kan worden Ik heb in alle voor my tocgankchjke landen zonder rekening te houden met de kosten voorraden in ontzaglyken omvang opgekocht opdat degenen die vandaag alles verliezen morgen tenminste het noodige terugkrygen Met bytenden spot sprak Gormg vervolgens over het streven van de tegenstanders tot oprichting van een tweede front en over de bedriegtlyke verwachtingen die de democratieën ook heden ten dage nog hebben ten aanzien van een mnerlijk verval van het Duitsche ik Met spot en noon weet Gormg ook de door de tegenparty uitgestrooide ge Tuchten van de hand welke ten doel hebben het vertrouwen m de Duitsche leiding te ondertnijnen Vervolgens sprak de Ryksmaar schalk een critisohe beschouwing uit van de leiding der tegenpartii en haar wansuccessen gra 1 H berinunerda er aan welke byna bovenmensciieUjkc wilsprestaties de Fuhrer in den afgeloopen liarden oarlogswmter verrichl heeft Ook de kpmende waiter zal weer zwaie eisehen stellen maar hy zal bclan gemakkelyker te dragen zyn dan winter van verleden jaar En wat zou het lot van het Duitschi volk zyn zoo guig spr verder waop neer wy dezen stryd niet wmnen zou den Het Duitsche volk zou vernietigd worden Deze oorlog is met de tweede wereldoorlog maar de groot rassenoorlog Of de Jood of de Germaan de wereld beheerscht daarom gaat hot m laatste instantie De Jood is het die ons den stryd op leven en dood heeft aangezegd Deze oorlog zal echter gewonnen worden omdat hy gév onnen worden moet En v y zyn ook onoverwinnelyk zoolang wy een hecht grainieten blok der Duitsche volksgemeenschap vormen Denunciaties heb ik steeds veracht want zy worden uit afgunst geboren Helpt liever elkander De dapperheid van onze weermacht is een fattor die onwrikbaar is Wy hebben het recht optimisten te zyn Zoo willen wy dan stryden voor ons oorlogsdoel en ons oorlogsdoel luidt de vryheid van ons vplk de grootheid van ons Ryk ër de veiligheid van onze tpekomsti met een woord Duitschland Dr doof den Führer met de hoogsteardeteekenrn oadcrscheideii anccea De strüd om de Aleoeten AMERIKANEN OP ANDREANOSEILANDEN GELAND Volgens een door den Engelse hen nieuwsdienst verspreid officieel bericht van bet Amerikaansche departement van Marine hebben Amerikaansche IrKerstrydkrarhten met steun van de marine dezer daaen punten op de Andreanos eltanden Iti de Aleoeten bezet Zware gevechten by de 8alomons ellanden De woordvoerder der Japansehe marine admiraal Hiraide heeft medegedeeld dat op het oogenbiik in het ZuidWestehjke deel van den Stillen Oceaan vooral bij de Salomons eilanden zware gevechten aan den gang zijn In welingelichte kringen te Tokio heeht men aan deze verklaring van Hlraide groote waarde Men verwacht communique s van het keizertijk hoofdkwartier over het resultaat van deze gevechten Hiralde heeft als verliezen vtan den vijand verscheidene Ameriknansthe vliegtuigmoederschepcn meer dan 10 transportschepen en jnecr dan tien andere vaartuigen genoemd ROOSEVELT ANTI INTLATIEWET Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt heeft Roosevelt de bij de antiinflatiewet i ehoorende voorschriften uitgevaardigd 7 DIVISIES BIJ LADOGAMEER VERNIETIGD Zware gevechten in Noord Stcdingrad NIEUWE VORDERINGEN IN DUN KAUEASUS Het operbevèl van de Duitsche wermacht maakt dd 3 Oct bekend In het Kaukasus gcbied werden de aanvallen op vijandelijke stellingen in het gebergte In hevige gevechten Toorlgezet De aanval op het Noordelijke deel van Stalingrad heeft overal de voor gisteren vastgestelde doelen bereikt Ten Zuiden en ten Noorden van de stad mislukten sterke ontlastingsaanvallen na sware gevechten Hierbij werden 41 bolajewlslische tanks vernietigd Onitiiche en Roemeensche luchMv ijtV acbte i bestookten het vijandelijke ravitallleeringsverkeer op de spoorlijnen aan de Kaspische Zee en in het gebied van den benedenloop van de Wolgo Aan het Don front sljcsen Ilaliaansche troepen verscheidene ppgingen om de rivier over te steken af In het gebied van Hzjef zyn by eigen aanvalsoperaties en by liet afvieren van vyandelyke tegenaanvallen verscheidene honderden gevangenen gemaakt 28 Tanks 44 stukken geschut en talryke zware en lich e wapens zyn buitgemaakt of vernietigd De vyand tfeed zware bloedige verliezen Luchtaanvallen met vernietigende uitwerking werden gedaan 9P spoorlynen en het uitladen van boUjewistische troepen ten Zuid Oosten van het Ilmenmeer De slag ten Zuiden van het Ladogameer eindigde met een volledig sucres Troepen van het leger hebben in voorbeeldige samenwerking met formaties der luchtmacht de na hevige gevechten ingesloten strijdkrachten van den viju ter sterkte van 7 divisies vemieUgd I237S gevangenen gemaakt 214 s Gravenhage 4 Octol cr In het kader van een reeka gemeeiiiciiappelyke byeenkomsten van NSB en NSDAP die heden iii vele plaatsen van ons land als oog stdankfeist zyn gehouden hcbtien op een groote vergadering in den Haagschen dierentuin Mussert de leidei der Natio naalSocialistische Beweging der Nederlanden en Stabsleiter Fr Schmidt het woord gevoerd By de aankomst voor het gebouw inspecteerde Miisstrt die zich in gezelschap bevond van commissaris generaal Schmidt gneraal der politie Rauter den gemachtigde voor Zuid Holland baron Haersolte van Haerst en den Haagschen districtsleider der NSB Van lerssei de opgestelde eercw achten van de W A en de N S D A P By het binnenkomen van de zaal die op strakke wi ze met Duitsche en NSB vlaggen versierd was en waarin door korenaren aan l et karakter van deze vergadering werd herinnerd werden de hooge bezoekers door de vele honderden bezoekers luide toegejuicht Plechtig werden onder de tonert van de defileermarsch ten gehoore gebracht door een muziekcorps van de Luftwaffe de standaarden der natio naalsocialistische formauef binnengedragen Mussert nam daarop als eerste spreker het woord en werd met luid houzecgeroep op het podium ontvangen Rede van Mussert De leider der NSB greep tenig naar het jaar 1937 waarin de N S B na de nederlaag by de verkiezingen teg n den aanval van alle politieke partyen zich bezinde en zich rekenKoliap gaf van de jaren van stryd In dien tijd vyf jaar geleden zyn de bronnen van het nationaal sociahsme ontstaan Godsvertrouwen liefde Voor volk en vaderland qn eerbied Voor den arbeid Mussert omsehrect de eerste bion als het vertrouwen op God het besef van de menscbelyke kleinheid ten aanzien van God en zyn pogtn om het goede te doen vooi faan txiven liet kwade alsmede zyn iKreidheid lot dienen en offeren Ontbreken van Godsvertrouwen is een beletsel voor waarachtig nationaalsoeiaiisme Wy zyn vandaag bijemgekomen om God te danken voor den oogst en on vcrlwnden te voelen met den bodem en de leden van den Landstand Wij beleven daarm een sterk stuk nationaal socialisme De zaadkorrel moet zich geheel offeren om een honderdvoudige lerrijzenui taaka 3 7 atnkken geschut 441 granaatwerpers en 843 mitrailleari alimade era grooie boweelheid ander oörlognaaterieel bultgemaig t of vernietigd nietigdDe verllecen van den vijand aan geaneovelden bedragen meer dan 28 IKM man Het aantal vün zifn gewonden la niet te sehattea By een aanval op de Britsche Kanaalkust hebben motortorpedobooten m den nacht van 1 op 2 Octolier ondanks hevigen afweer van torpedojagera een vyandelyk Icoopvaardyschip van 2500 brt en een bewakmgsvaartuig tot zmkbn gebracht Een ander schip waarvan het zmken met meer kon worden waargenomen werd beschadigd Ook in deij nacht van 2 op 3 October ontstond voor de Nederlandsclie kust een zeegevecht tuschen Duitsciie hevcihgmgsstrydkrachten en Bntsrhe motortorpedoljooten die door doeltref fend liUenevuur vercirevei w uien Na enkele stormgsvluchten overdai zonder eenige uitwtrking vielen But sclie bommcnwiTpers in den afgeloo pth na ht West Duitsch gebied aan Dp bevolking leed verliezen In v ü wi k n van verscheidene s eden m h t by zonder in Kr fcld ontstond mnli rieele schade en schade aan geijouwen Vyf der aanvallende vliegtuigen wcr den neei escholen By aanvallen ovei dag op de bezette Eebiedcn in het Wes ten verloor de vijand nog zeven an dere vliegtuigen Licht Duit che gevechtsvliegtuiiri ondernamen gisteren overdag aanva Ten in scheervlucht op voorden oorlog belangrnke installaties aan de Zuidkust van Engehnd Het opperlwvel maakt dd 4 Oct bckFnfl In het Noordwesten van den Kaukasus zijn verseheiden boschstellii gen en ge echtsinktallaties ondanks hardnekkigen vijandeliiken tegenstand ge nomen De luchtmacht bestreed nog voor de eigen voorhoede vijandelijke kolonnes en troepenconcentraties Ten Zuiden van de Terek werden de als vesting versterkte taai verdedigde steden Llkotovto en Werrhnij Koerp stormenderhand genomen In bet Nooixlen van Stalingrad is de vijand opnieuw in zware gevechten uit versterkte1 l kken huizen en versterkte stellingen gei9 i pen Sterke groepen vliegende artillerie en Inrhtdorlgrschut der luchtmacht steunden hierbij dr formaties van hefj leger Andere vlieg mogelyk te maken Dit zoo simpele feit 1 S de grondslag van het leven liet IS dan ook een bron van groote troost en berusting in de harten van de nabestaanden tier gevallenen Wie on er is met dag en nacht met zyn gedathten bii de stnjdcrs in het Oosten Zn offeren zich alu het zaad in den bodem hun offer u niet vcrget fsch maar een noixizakelyke voorwaarde voor de herruzenis van Europa De herinnering aan de geyallenen dient aan ons orfgstdankffcest vooraf te gaan Voortgaande t etoogde Mussert dat dit oogstdankfeckt berust op drie pylers in de eerste plaats wordt het gevierd om God te danken voor de letterlijke verhoormg van het gebed geef ons heden on dagelyksch brood Iif de tweede plaats om te denken aan het herlevend besef voor het verband tusschen volk en Ixidem En tenslotte om er te geven aan wie het toi komt aan iiet landvolk waarmede geheel Nederland zio i op dezen dag één gevoelt De leider bracht in herinnering hoe in de jaren voor den oorlog de dankdagen der kerken tot een paskwil werden door de voedsel vernietiging op last van de overheid Onze bodem is klem te klem Maar zy is goed dank zy den noesten arbnd van vele voorgeslachten In den N O polder en in den Zuid Westpolder van het IJ sselmeer op de wadden en in Zeeland zim nog honderddiii enden ha grond te winnen Het is van de boeren een enorme prestatie om hier per k m 273 menschcn te voeden en en ook nog uit te vwren Wu zyn trotsch op onzen boi reastand die zooveel biidraagt lot het winnen v in den oorlof Mussert gaf tenslotte uiting aan ziin vurigen wensch dat de tyd niet ver meer zal zyn waarop het mogelyk zal zyn nood en ontbering wag te nemen Van ons volk waann Fiiropa s vyanden zullen zyn afgedeinsd waarin Furopa zal zyn gereorganiseerd en tot bloei en voorspoed gebracht diior natiiinaal w eiahsme en fase isme vexir de verbemden volkeren van een verjongd ce nlinent Langdurig applaiisl Kftr rr Srlimlm Slab lcll Fr Schmidl mt eicf n tr me dewerker van rMll minl te t noirnbcrc noerrde dll dankfee t pn ultlnK van dr ÜPTTieensrhap tusüchfn front rn v drr anrt n pen ht iiti dat mpii zich nok In Npdcrland npoffarlngsgpztnd wil lnY tten voor Kurr pa Deze oorlog la epn onrloR om breiod Hpt leven van de volken 1 afTiankplMk van de mo elljkh ld briwd v r eiifen vo k iilt plllpn bndem te wlnnpn Spr lesde pr den nadrijk op dat OulUchland ook tonder oorloi In Ter dood veroordeeld De Nederlander Voitus van Hamme is by vonnis van het Duitsche hooggerechtshof in de l czettc ederlandsche gebieden dd 3 October 1942 wegens ver tioden bezit van wapens ter dood veroordeeld Van Hamme heeft m strijd met alle oproepen tot inlevering van de wapens twee pistolen en een vry groote hoevealheid mu i itie nog m Mei van dit jaar tot zich getrokken en m zijn bezit gehouden By ziin arrestatie v erd by hem nog een a in tal anti Duitsciie ge schriften gevonden Vooits hei ft hy in zyn woning een van een Vfrvalsflit per oonsbewys voorziencn Jood ongeveir drie weken vertmrgen gebonden Het vonnis vorm een nieuwe ernstige en drng nd waarschuwing au allen die er zich on danks de steeds wici gigevin waarschuwingen en aanwyzin gen nog steeds niet van bewust zgn dat zy s lein reeds door het louttre i ezil van etMi vuur wapen hun leven op t spel heb Ijen gezet tuigen zetten dr verplettrring van Sovjet etappeverbindingen voort Jen vrij groot aantal vijandelijke tranjiiiorttrrinen werd vernietigd een motorsehip op de Holga in den grond gehoord Nachtelijke bomaanvallen waren gericht op vliegvrldrn en artillenrconcentraties der bolsjewisten ten Oosten van de Wniga In den nuddensicloi hebbe i stormIroeppn sueresvoile ondernemingen ten uitvoer nelegd Ten Zuidoosten van het Ilmenmeer heeft een eigen aanval nieuwe vorder ngen gemaakt Of de plaats waar Duitsche patrouillevaartuigen in hot narhlgevecht van I Octoi er aan de Nederlandsche kust Britsche snelbooten in den grond hadden geboord hebben bcveiligingavaartuigen temidden van een ma ssa wrakstukken drie Britsch officieren p t la f man gevangen giroincn ecnige tienlallen jaren tljdl door zijn prestaties op leder Keblpd de erate en tplriinfisevendp moKendheid van Europa zeju zijn geworden DultKchiand had daarvoor ftvfn oorlog noodis Ztjn vijanden hadden etlen oorluK noodJK voor het handhaven van hun macht in Europa Stnbsleitci Se hmidt Irad vorvolftPns tn beschouwingen over dp b Rinselen en het geloe f van het tialiondaliiciallsnie dat uitgaat van de stelling dat ÜP yk bloed en dui ook KelUk karaktpc btj€Pn € behoort in dprelfdo Reirtnn thip Dp rln van het levpn Is voor Duitachland s tpgenslandeis slecl ts de ruchl naai niachl en nikdom Vooi den nationaal iciali t betrpkpnt het eclitpr rijn karakter uit te leven en in riin aitrptd trouw Itvpr tï en dapper te ziin Dp Dull ttip soldaal is ook met slpchta de beste otndat hy de beste wapeiu en d b stp eid fl hppft ma ir o i dat hij doordrongen la Van de groote re dKiljke wpt Zoo komt het ook dat het DuMschp volk dat een slervpnd volk was wpdpr gioplpiidp is In Ulïenstelling met de bevolking van d ISA dip uit vprsrhiHelldc bistanddpplpn IS samPngestpld zoodat J pen leleling daarin oide kan scheppen Daaioni mi ttpn de Ipidprs der USA wpl i p vlucht nemen In hot begrip wereld Op Furopepsche bpvolklng kent daaitegenover het begrip volk Hpt spreekt dus vanzelf dal de Joden de uatuuriyke vUandeu van Euiopa zlin Wl trpdelijdpn heeft met Jodpn die naar de piaata worden gebracht waar zU behexïipn Wordt uitgcnoodigd ecn een bpzoek t brpngpn aan het Oosfelltk ftont De randslatpn van Europa tiehbpn bpfii lipelUkerwyt langen tOd geleefd In dp FnRMsche fppr van indlvlduallsntp Duitschland heeft liet reeht te vet langen dat men zich In die landen het Fngelsche Juk zal afschudden al is het ooie duidelijk dat dit nipl m een gaat reden waarom Duitschland dp volkeren dan ook tijd Iaat Zftolang geen Furopepsch volk zich gelUke ofteis heeft getroost als Duitschland heeft niemand hpt rechl ons aldus spr d leiding In Europa en het benutten van d mogctUkheden van Europa Ie betwisten Ook deze rede werd door de aanwezigen lulde toegejuicht Het slotwoord werd daarop gesproken door comniissaris generaal Sthniidt Deze zetd o m dat nu het In Nederland nog niet mogelijk 1 aU In Duitschland de raplsopnen te vprhoogen dp Duitse I ers in Nederland evenePHB niets méér kunnen krijgen ZU krygen dprplfdp rantsnenpii a a de Npdprlandeis Men moet hierbij bedenken dat Duitschland al sedert 195 dislribulle heeft gehad en Nodetland pigenlltk pas in IMO en l MI Het sp ppkt dus vanz l dal het RHk In iflt opzicht het eerst aan de beurt wa Spr gat uitdrukking aan dp dankbaarhplit ipgetis den Nederlandschen boer De dag is niet vpr meer dat geheel Europa uit do onmetelijke vlakten in het Ooïlen gevoed zal kunnen woidpii Hauptdioiistltiidpr Schmidt besio if met te wilzen op den onlemhartn ovpi wipiiii gswil van den Fdhrpr den pprstpn arbpidpi pn dpn pisten soldaat van l uropa Pn puIp hpoi dasiop met een dripvoudlg Sleg Heli dat door alle aanwezigen spontaan wpid ispik oomcn M t tiet Dpulscli and Pd I Pt MOrstWcsspllled Pn hPt NpelPr andsri e volktI d g voi d dooi dpn plPcMigpn af narscli der vandpla wp d hPt ooÉlsldankleest lev Dl n Haag lus otpn 1 AWW I 0H Ut HtaoH Zon op 7 48 onder 19 08 M an op 3 10 onder 17 49 9 Men is vurplitht te ver duiateren van zoosondertanii A tot zonsupkomst p LaoUarni van vourluitfen j moeten een halt uut na rons i I onderitsnil ontstoken worilen H 7V