Goudsche Courant, maandag 5 oktober 1942

MAAND aG 5 OCTOBER i 1 Mijn hartelijken dank gallen die blijken van ngstelling gaven bij overlijden van mijn Krf e vrouw SUTJt CORNEUA noX Kstna a BLOK Raam 90 JuniorehcompetitM beJÜndigii o iuakn n 3onip tUk van da Af Mibic Oouda ia Zataniac iMrioieD aM den wedctri t AAbriinc A 0J A i Jo iBn B 7S T Da sdstwd a tukte A d eUn A 41 1 28 r22 24 32 24 24 14 23 16 41 M Boy a 10 ïiïA b 10 Dr ten Cate Maagdarm Jlchtig rheumatische tischeen Zenuwziekten Is OonderdaB Om i Rotterdam Eendrachtsweg De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor ZuidHolland maakt Ingevolge het bepaalde bij artikel 2 van het Oyerdrachtsbesliiit 1942 bekend dat op 3 October 19 2 in het Handelsregister van haar kantoor ta Gouda de acte Van overdracht als tiedoeld bü genoemd artikel is ingeschreven betreffende de N V Gebr Baas Graanhandel en Veevoederfabriek te ouderkerk a d Ussel Ter kennis van schuldeischers wier vorderingen nog niet opeischbaar zijn wordt gebracht dat zij Ingevolge het bepaalde bij artikel 7 van het Besluit het recht hebben een zekerheidsstelling te verlangen 10 1 Afdeelinc B Groep 1 Oljnapla a Oouda e Ö N A 1 A dan Boys a S V b 6£ t 23 15 17 39 18 34 14 4S 18 12 7 4 l 16 10 10 2 2 Groep i s 8 t Lakkerkeifc Sohoonhov n a 8 O N A c 8 Be amb a 8 Atnmerstol a 8 1 30 14 31 17 12 33 6 56 ISIMON IDE WÏT Afdwling C Groep 1 t i yO 8 2 0 6 0 0 Groep 2 4 S J 4 1 1 C 4 O 2 O N A e piympia t Gouda d O S V o Qljrmpia o Ö N A t Jodan Boys e 3 24 5 25 13 0 56 7 1 3 2 9 12 8 4 O 1 3 2 Gevestigd vqncrf 1 November ZUSTER H DE BHUIN Particulier Ziekanan Kraamveiplaegster Uroenendaal 107 Tel 3531 Gouda Op een Handelskantoor geplaatst worden JOIGSÏÏ BEDIEKOE M of Vr Beleven onder no G 5705 bur van dit blad kan D O 8 lODAN BOYS 3 1 Gouditcbe iniddenllnie ble te veel achter De Boys verschijnen niet drie invallers waardoor zij nogal verzwakt waïen Do Gouwenaars werkten hard doch de midden linie speelde teveel teruggetrokken lüerdoor ontstond een flinke gaplngun het elftal waarvan DO S na rustl dankbaar profiteert Enkele minuten na het begin maakt Hoogendoom v§in een misverstand In de D O S achterhoede gebruik O 1 Aan beide zijden wordt fel gestreden t i t dikwijls goed speL Hoewel D O S l ts in d meerdCTheid is blijft da atand tot de rust in het voordeel van de Boys Na de hervaUmg gaat D O S op het Ooudsche doe af ongeoorloofd aanvallen komt de gasKn op een strafschop t ataan waarmede D O S gelijk maakt n 1 Even sluiten de Boys hun tegen étanders in maar bü een snells uitval van D O S doelpunt de linksbuiten prachtig 2 1 Tien minuten later peelt V Leeuwemte zacht op den doelttum terug en als de kippen is een D O S speler erbU 3 1 D Boys even den moed niet op en gaan steeds tfp het Rotterdamsche doel af echter londer resultaat BOCKET Goudsche Hockeyclub begint met twee overwinningen OEVRAAQD een nette dienstbode boven de 18 jaar Mevr Vis Joubertstraat 96 DE NIEUWE SCHOUWBURG T 3750 Zaterdag 10 October 2 30 uur De levende poppenkast verzorgteen Opgevuerd zal worden Jan Klaassen maakt portretjes en De heks gefopt De kinderenen de ouderen verwekken daverende lachsalvo s om de stoute streken van de echte levende an Klaassen ALLE KINOERCN MÖQEN MEESPELEN I Prijzen der plaatsen ƒ 0 25 0 40 r 0 6a Plaatsbespreken vanaf Woensdag 7 October aan de ka a QEVRAaOD een flinke HUlP II OE HUISIOUDING R K Ravensleln Spieringstraat 87 Gevraagd voor 1 Nov een NET R K MEISJE voor dag en nacht Zelfstandig kunn koken en werken Mevr WUberts v Beverninghlaan 16 Voor 18 jarig Meisje op Wasscherij werkzaam wordt in eenv Chr gezin een TEHUIS gezocht Brieven no O 5713 bureau van dit blad Mevr Jonker Muller Nieuwe Parkweg I alhier vraagt een WERKSTER voor Vrijdag en een paar halve dagen per week Zich aan te melden Maandagavond 5 October a s Huiscarbidlampen m reflectorenliandbeugelt8 7S Vaten Carbid van 50 en 100 Kg f 10 en f20 Ledig vat Inleveren J N KNOOPS Crooswijkschewtg 24 R dam Tel 24289 Hypotheekbank 1 vraagt voor Gouda en omgeving Brieven mat opgave van reiarentles etc te richten aan No G 5640 bureau van dit blad Agent Wegens overplaatsing getocht door jong echtpaar Zli slaapof Zll an aiaapkamar liefst alleen gestoffeerd Tevens gebruik van keuken Brieven Potgletersiraat lé Qouda üdverteertinilitlilal GEVESTIGD Mayfair Leijzm Vit aaeasehMidieck lam cores ter verbetering van lichaamshouding en beweging Spreekuren Dinsdag van 1 2 uur Donderdag van 11 12 uur Ooat Herren 7 Vertrouwd en deskundig adrn voor Ufmd onderhoud reparatie A8VION UI OJW H C O H C heelt den eersten compeMtiewedstrud die In Schiedam tegen Aavum gespeeld werd verdiend ge iwioniien Door het mooie open spel van t Goudsche voorhoede werden vele Jansen geaohapen welke goed benut iw rden Nadat enkele ongevaarlijke aanvallen van de gaatheeren door de Goudtohe vercMiging zun afgeslagen doelpunt tien imnuten na aanvang mid voor Mareea uit een voorzet vaai den Imksbuiten v Wingerden Telkens zet Oe JialfUnie waarin spil v Rooyen een floede partb speelde de voorhoede aan het werk maar de Schie Jamsche ver dediging staat pal Kfnige minuten na de hervatting wrgroot G M H C haar voorsprong Een vryen slag door G M H C geno énen brengt den bal bij den rechtsbuiten HuUemans deze zet goed voor n de mtdvopr maakt er fraai O 2 van Aevion komt nu iets meer in den aanval maar de Goudsche verdedigers f Un tegen hun taak opgewassen Na een lcw rtieir maakt de linksbuiten na eentge tegenstanders hatidig gepasseerd t hebben het derde doelpunt Even later brengt dezelfde speler den stand op O 4 Een strafcornar tegen Q M H C wordt weggewerkt de bal komt vla den rechtshalf bii dui rk t binnen V Rooyen dl het vyfde doelpunt voor Un rekenui neemt De opatelling der Gouwenaars was den Uyl d van Eük en Gallaa a Sleensma F v Rooyen en tt v WinaerdenC m HuUeman H v Rooyen Maree Smit en R v Wingerden v QKOBN GEEL V 43 M KC DAMES Ook het dameselftal behaalde een Iraaie overwinning Wanneer de nieu welingpnnervositeit is overwonnen boent de Goudsche voorhoede opzetten n brengt de midvoor mej Dórüand en stand op 0 1 G M H C blijft inden aanval maar door te geringeMtiotvaardisheid blijven doelpuntenuit tot uit een worsteling voor betHaasKhe doel de rechtbinnen mej van E ik kans ziet het tweede doelpunt te maken O 2 Na de rust komt er meer eenheid in het spel van groen geel maar de Haag ch dames weten slechts tweemaal de verdediging te passeeren waarop de doelverdedigster goed in rUpt Nu volgt een G M H C aanVal waarbij de Uclwbinnen mej Buknese den stand op O 3 brengt Een stnafcomer tegen öroen Geel wordt door den mkivoor praditig gestopt en hoog in het doel geslagen O 4 De Goudsche dames blyven in den aanval en eenige minuten later volgt het v jifde doelpunt van de Itnksbutten mej d Jong 0 5 Hf t elftal bestond uit de dames Hess d Ktaarenbeek ea Barendse a Zuydmn Mareea en Heusöens m Valeken MT de Greeve van Euk Dortland Buknese en de Jong v Goede vakkundige verzorein i het behoud voor Uw fiets Voor het inmaken van APP£LM KS etc Sluit U Uw flesBChen natuurlijk ook zonder deksel zonder cingeil met HELIOGLAS Voor zoolang voorradig per vel van 50 x 50 cm f 0 15 t Oa OIIMTILM A N W 8 lMiidsmator an riJwtaiiiMslallar VUILE BANDEN Deze wascbt U grondig goed en vlug met TSIZONOt Het handenwaschmiddei bi uitnemendheid en ZONDERBON p r 500 gram f 0 30 Volkorenbrood RECLAME AANBIEDmC Prima kernieder ZOOUESLAG per pakje voldoende voor I paar schoenen f 0 15 TH ALLEBRANDI De Goudsche Bazar KLEIWEa 78 Tei 3418 QOUDA Voor Eltk Wat V iW Zoo juist ontvingen wij Groote Boodschaptasschen in ditterse Meuren f 1 95 Zie vorder onze collectia Damestasschen hot boste wat momenteel gebracht wordt r o JwiC Spoorstr 23 Bouda Tel 2338 S BAKKERIJEN KLEIWEG 81 WALVISSTRAAT 12 ftoeimófdP kedecs M A WEGENWIJS Wijdilraat 6 £ 0 en 80 cent koopers op atruik hebben verkoch J verphcht daarvan voor 19 September f A eldenlljk S October van het deshPireffeiiM jiaar kennis te geven aan het bedrijfiC Het desbetreffende net dient daarna binoM een dooF of vanwege het bedrijfscbap te p len termijn te koop te worden aangpfoö aan een of meer door of vanweye 7 driJfschap aangevnzen koopers op t Blertn Eep leder die de vnte fescfl J king heefi over perceelen blezer te vel is ingevolge biezen verordening 1942 ♦ n 7 om indien en voor zoover hlfde bie fZ OFflCIEELK MBDBDBELINCWN onverwiJkl besluiten nemen Men moet alxoluat ter plaatse zijn en mag niet vertrouwen op koeriers en radioberichten die altyd vertraging teweegbrengen Soms komt het op seconden aan Een andere vraag luidde Bent u zelf al met Kigelschen in nauw oontaCt geraakt Hierop antwoordde Rommel Eecs in het voorbijgaan heb ik een lazaret bezocht Men behoeft zich om mijn persoon werkelijk geen zorg te maken Ik pas wel op BVNDVETTOIWUZINGKN De SecreUrU G nerftal van het Depart tntntvan Landbouw en Vliadierti maakt lieverband m t de bebchlkbaantelling van nAdvetop de bonnen 53 der btrterkaart bekend dat slagere de gedurende het ttjdvak van 7 tot en met 10 October 1M2 van hun Uantenontvanjïen bonnen op Maandag IS October1942 bJj de plaatselQke Dietributledlenstendienen In te leveren tor verkryginf van vettoc vtizlng n W GRIBNDDOVT RIKT ea BIEZBN Oriendbout D enttiL die grien out hetwplk door hen overeenkonutlg de grondverordenlng 1ÏH2 moet worden te koop aangeboden ea op 15 November IMS nog nlat aan de daarvoor in aanmerking komende peraonen hebben verkocht benevens degenen die het te velde staande griendhout in de daarvoor in aanraerking komende jaren als hetseUde gewas ntet dan wel aan anderen dan koopera op stam hebben verkocht lijn verplicht daarvan voor SO November 1942 kennis te geven aan het bedr fschap Het desbetreffende ndhout dimt daarna binnen en door of vanwege het bedrijfschap te stellen termijn te koop worden aangeboden aan één of meer door et vaawega hel l edrUfschap aangeweieii kot Msrs op stam Riet X egeneD dte riet hetwelk door hen overeenkomstig de itetw ei ordening l tt moet worden te koop Muueboden en 9p 10 September oaderacheidaaiyk 1 October van htt desbetreflende jaar dit nog niet aan de daarvoor tai aanraerkinc komende personea hebben vorfcodit ba n e v e m degeneiL dl hUD te valde staands riet In UM aan andf ren dan de de jbeti effende en of 1941 te vel dest etref ende perceelen gegroeide telken Jaie voor 1 Mei te velde te ka P T te bieden aan de koopers op stam w f J in de jaren l 40 en of 1 1 heefi verlcoc tegen den prfjs ten hoogste g h k m nader door liet bedrilfschap In overk ü T d n ffentarhtlirrf voor de wUaen vast te rceclen ïn de jaren I heeft verkoriit am den gemachtigde voor de i aen vast i BINNENLAND l n bedrag ha ï per nllchl rdeo Nadere InlTchtmgen omtrent de vcrni betreffende iendhout riet en birrfn nen worden ingewooaea ten kantore van bedrijfschap voor gnend en riet Z iS 79 s Gravenhace Hooge Raad MR IL A BOmB tot UD BENOEMD Het Aykscommissariaat maakt bekend De RÏJkscommissans voor het bezette Nederlandsche gebied heeft he lid van h t Vredegerechthof mr H A Helb in Den Haag bfcooemd tol Ud van den Hoogen Raad tJARKT B BICHTEj rtSSaRPii BIUABTBN Serie rao 710 carandboles DB HIBB W KOK GKDDCBT OF STOOT De heer W Kok alhier lid van d biljartvereeniging Per aspera ad astra die vorige week in een clubtoumooi van zijn vereeniging een beker won heeft gisteren in Ter Gauw in een partij tegen den heer Mplkert een fenomenale prestatie geleverd door een serie te maken van niet minder dan 710 carambolesl Een uur en een kwartier bad hy er voor noodig om deze buitengewone serie gewoon spelend met drie ballen oi met een carambole optellend te bereiken Telkenmale als de heer Kok de honderd vol ha3 gmg er een applaus op en dat was zeker ten volle verdiend HANDBAL DUBBELE ZBOE VAN VIRES Voor de afdeeling Rotterdam van het Nedorlandsch Handbal Verbond speelde Virejs et Celeritas I gisteren tegen Excelsior Gouda voor de 2e klasse Vires won met 1 0 Vires n speelde te Rotterdam tegen Dynamo IV voor de 3e klasse en won eveneens met 4 1 BUITENLAND ROMMEL OVER DEN STRIJD IN NOORD AFRIKA Ik geloof dat wy sinds Juli 2500 pantserwagens vernietigd hebben DE ENGELSCHEN GEBRUIKEN MAORI S KOPPENSNELLERS ENZ Op een bijeenkomst ten huize van minister CSóbbeU heeft veldmaarschalk Rommel voor journalisten gesprol en over den strüd in Noord Afrika IJeze stryd aldus Rommel is gevoerd onder zeer jnoeil ike omstandigheden en wel schouder aan schouder met onzen Itahaanschen landgenoot Met trots kan ik zeggen dat w j erin geslaagd zün den Engels hman de gositie te ontnemen die hij in het gebied van de Middellandscha Zee reéda veroverd had Tweemaal wa het hem reeds gelukt naar Cyrenaica door te dringen doch dank zg dè dajiperheid van onze troepen hebben wij het in een feilen strijd mal hem klaargespeeld hoewel onze militaire kracht vergeleken met hem numeriek zeer in de minderheid was Maar de kwaliteit van onze troepen en van de leiding heeft ons de overwinivng verschaft Wanneer later de geschiedenis over deze gebeurtenissen zal spreken zal de wereld verbaasd zün met hoe geringe strijdkrachten wij het hebben klaargespeeld den Engelschman te verslaan en ver over de grenzen van Egypte terug te dryven Thans staan wij hondeid kilometer van Alexandrie en Cairo en hebben wü de poort van Egypte in handen en wel met het voornemen ook hier handelend 0 te tredea W j zijn er niet naar toegegaan om ons na korteren of langeren tyd weer te laten verjagen De striid in de woestijn is hard Vooral de klimaatsinvloeden zijn zeer moeilijk maar toch weer niet zoo moeilijk dat wij Duitschers uit het hooge Noorden daaraan niet gewend zouden kunnen raken De afstanden die wij hebben afgelegd zyn zeer groot Van Tripolis staan wy thans 2300 kilometer verwijderd Na deze algemeene uiteenzettingen werden nog eenige vragen gesteld Op de vraag omtrent de waarde van het Amerikaansche oorlogsmaterieel in NoordAfrika antwoordde Rommel Wy hebben het Amerikaansche oorlogsmaterieel m den laatsten veldslag in groote hoeveelheid leeren kennen waaronder ook de Pilot Reeds in de vroegere gevechten hebben wi kennis gemaakt met Amerikaansche pantserwagens die evenwel niet van belang waren Zü waren slecht gebouwd en gepantserd De nieuwe Amerikaansche pantserwagens die wij aantroffen zijn reeds aanzienlijk betere strijdmiddelen maar zij liggen reeds alle achter ons front Dat was voor ons geen slechte vangst Ook de Pilot is aan onze yntsergrenadiers de pantserafweeiflBhet luchtdoelgeschut ten offer gevallor Ik geloof dat wij sinds Juli 2500 pantserwagens vernietigd hebben Zy liggen ten deele ver in de woestijn verspreid en het loont d moeite niet gezien de groote afstanden om ze op te halen en tot schroot te maken De Engelschen als woestijnstrijdert Op de vraag naar de ervaringen met de Engelschen als woestynstrijders zei de Rommel De Engelschen hebben zich ingebeeld dat zij de eertige goede strijders voor Afrika zyn Stellig hebben ziJ meer ervaring dan wy Doch reeds by het eerste treffen met hen bltek rit onze troepen niet ou hen ten achter staan doch den strijd zonder meer met succes konden aanvaarden De Engelschen hebben daarbij nog heel andere mogelijkheden daar zij tairyke vreemde volkeren als Maori s koppensnellers enz gebruiken Dit leidt tot oneerlyke strijdmethoden Het komt nl voor dat Maori s een vooruitgeschoven post binnendringen en een voiuiig alles ombrengen wat zij aantreffen Wanneer zulke methoden gebruikt worden moet men met harde methoden antwoorden Daarover ijn trouwens ook onze Duitsche en Italiaan sche soldaten het eens Natuurlijk is ons eca aerlijk method van oorlogvoering Uever Vergeleken met d str metiioden van deie inUndars is de feigrisdunan over bet algemeen als soldaat fair maar niet ah jd OnlanBi 400O STAATSLOTERIJ Tvn iOAsas irBOEspa luit TrskUni van 5 October ƒ MM No 1301 21967 ƒ 4S No 64II TO 16101 1T247 18496 30860 ƒ tSS No 11016 11971 t 100 Nü 48SB 5339 6080 ISit iSn 10200 1C604 11287 11498 naM 1J426 lasM 14473 mis pRuzEN VAN yn 1864S 18792 19172 18 63 18382 1891 18608 18669 19783 19886 lOm 47M 6669 8102 12835 1$S08 lia 801 6791 S243 13031 15587 1191 4879 6850 1280 8002 8861 1473 9117 6826 1589 9206 6928 1794 9215 7023 1860 9291 7042 2201 5347 7047 2232 5393 7188 2320 9671 7250 2343 97 7290 2400 5785 7391 2598 5870 7512 2655 5873 7573 2681 5896 7582 2843 5912 7657 2881 5937 7668 3027 5949 7685 8127 5965 7764 3190 5970 7821 3262 6008 7871 3338 6158 7889 3534 6195 8010 3755 6220 8035 3818 6254 8144 3919 6289 8277 3967 6412 8386 4098 6415 8541 4154 64 i8 8573 12139 4259 6518 8587 12249 4564 6584 8654 4589 6 ü7 8674 4647 6624 8693 4716 6669 8913 4737 6651 8084 13118 15654 13231 15635 15856 15873 15823 16002 in 3 S40 8637 1326S 86 13332 8871 13420 10OO4 13462 10165 13500 16262 16427 20043 16512 200S1 16562 20078 16697 20261 18754 20287 16808 20308 168 5 20314 16844 20415 16900 20473 17069 20481 17111 20516 17159 20630 17254 20637 17378 2065 1 17448 20795 17470 20828 17675 2092 i 17698 20972 17814 20984 17820 21043 17844 21376 514 17863 21575 15189 18000 21832 IB145 21860 18459 21866 10246 13632 10429 13686 10603 10682 10717 13938 13998 13972 13988 13998 14267 14272 14367 14517 14534 14557 14585 10812 10888 11001 11151 11168 11 183 11413 11420 11489 14617 11504 14646 11933 14832 1194 14890 14910 14998 12337 12378 12611 12649 12670 15200 15362 15445 NIETEN 10548 13788 10587 13933 13390 13423 13425 13505 13508 13551 13579 13673 13702 13715 16546 16575 16 577 16642 16B62 161 83 10684 19398 16721 19478 10725 195 j 18742 19522 16766 19541 16820 19597 138 f3 16829 19571 13900 16853 16P i9 16806 16924 10976 16985 170O6 17020 17034 19261 19352 19653 19381 19388 19395 1020 3601 7365 9984 1056 3608 7373 10008 1059 3610 7378 10017 1138 3625 7400 10020 1190 3669 7434 10027 1202 3708 7436 10036 1214 3711 7487 10031 1260 3717 7505 10148 1264 3723 7508 10216 1295 3754 7663 10236 1376 3886 7679 10264 13745 1423 3887 7701 10278 13787 1426 4013 1707 10293 19577 1962 19636 19658 19670 19672 19673 19756 19803 1442 4024 7794 10337 1470 4027 7828 10407 13907 1488 4083 7844 10467 13946 1502 4103 7941 10470 13953 1578 4105 7949 10496 14015 1589 4107 7960 10509 14023 1595 414S 7966 10 566 14035 10580 10637 10715 10719 10747 10790 10895 10904 10939 10945 10992 10999 11033 11040 11074 11140 11204 11222 11271 11303 11402 14042 14043 14059 14103 14131 14232 14262 14297 14345 14460 14469 14567 14576 14579 14587 14824 14650 14652 14673 14681 14741 14915 14935 19010 15084 15111 1614 4205 7990 1640 4275 8001 1869 4289 80 39 10715 14059 17078 19838 1684 4349 8051 10719 14103 17094 19357 17101 17121 17158 17261 17276 17285 17 305 17365 17379 17386 20190 17400 20173 17458 20193 17467 20249 17550 20288 17561 20304 17567 20349 17371 20388 17578 20400 17587 20417 17616 20463 17651 20486 17720 20604 15126 17725 20540 15175 17771 2094S 1522 17822 20568 15228 17916 30573 15237 17853 20587 15242 17992 20677 15272 17999 20704 18005 20727 18009 20766 18071 20770 18120 20817 18128 20840 18189 20847 18220 20861 18248 20877 20930 20967 18295 2100118301 2105218304 2105518313 2108418315 21172 18 364 2120918 135 21212 18408 ai216 18439 2125 184 54 212S9 18510 2126F 18536 21271 18Ï77 21274 1BÏ81 18 58718607186631871418748187671877818786 18790 2149U 18837 21911 18891 21313 16229 18875 21635 16226 18804 31863 18908 21666 18930 21776 18972 21825 19019 21831 19067 21888 19100 21918 19229 21926 19237 218S4 19239 21951 1935U 22000 19864 19867 19819 19944 1723 4471 8063 1824 4472 8071 1831 4527 8161 1853 4587 8165 1869 4609 8187 20038 2004i3 20066 2U118 1872 4628 8205 1814 4712 8278 1941 4745 8262 1969 4766 8299 1880 4840 8338 1886 4842 8339 2024 4918 8340 11459 11474 11514 11524 11552 115 8 11562 11591 11668 11800 11821 11859 11889 11842 11981 11998 2088 4926 8365 2094 4967 8376 2139 4991 8419 2146 5009 8426 2184 5028 8436 2187 5030 844q 11404 2212 5033 8471 11431 2250 5102 8489 2269 5150 8497 2293 5293 8566 2324 5307 8576 2357 5342 8598 2372 5343 8629 2386 5367 8624 2386 9423 8628 15274 15323 5355 15361 15401 15426 11998 15486 12001 155ri 19534 15594 15663 15680 15708 15715 15724 15738 ri776 15793 15801 1 810 15827 15847 15885 15885 15900 15905 5931 15989 16001 16044 8P65 16105 16139 16178 6192 5438 86 38 5441 86692500 9450 87122310 5460 87982581 3467 88102566 5473 88132598 5576 88393606 5660 88992614 9689 89182708 5697 8957 2716 5868 8994 120302743 S922 9007 120532756 5957 9067 120712761 5992 9090 121072768 6ai 9130 12153 2804 6I i 8133 12197 2814 6159 8192 122ÖI 21282 21284 21292 21294 21 331 2135U 21367 21461 21471 16344 16384 16411 16415 16434 16464 16500 16 502 16526 16541 2819 6178 8225 12217 2863 6198 9295 12225 2866 6286 9318 12296 2868 6304 93 il 12336 2870 6366 9393 12 365 2884 6376 8360 12368 2884 6449 8369 12408 2808 6468 8383 12427 2818 6487 8422 11478 2883 6503 9440 12543 3009 6582 9484 126O0 3008 6386 8485 12620 30 9 6 i93 9500 12659 3035 6628 9506 12695 3044 6641 9920 12715 3048 6683 9540 12794 3097 6713 9564 12802 3118 6763 8582 12É04 3128 6787 9583 12878 3196 6820 8S88 12888 3177 6833 8980 1281S 3183 6871 8610 12894 3188 6883 9652 13004 3213 6899 9686 13024 3295 6812 9758 13041 3327 6983 9770 13096 3386 7059 9780 13155 3435 7092 8846 13174 3491 7086 8864 13237 3487 7179 9912 13352 3919 7242 8833 1 3318 3566 7247 9948 13376 3591 7271 In d vorice lijit staat 1 ra c 881 7447 m z 7347 7484 m x 7483 12362 m z 12372 1324 m z 13241 13386 m z 13396 16683 m z 16683 18374 m z 18375 20660 m i 20666 In de 7e lijst itaat 12709 m z met 70 In de 8a lijst staat 13911 in t 13871 188U m z 18841 19834 70 m c iriet nog is het gebeurd dat een Italiaansche patrouille die van Keofra kwam in Engelsche handen viel Men gaf den soldaten thee te drinken en verhoorde hen maar omdat men hen niet kon meenemen heeft men ze aenvoudig neerge hoten Dit zün methoden die onder fatsoenlijke menschen niet gebruikjlyk zijn In antwoord op een opmerking dat er onder het Duitsche volk bezorgdheid bestaat dat de maarschalk zijn leven al teïeer aan het gevaar bloot stelt antwoordde Rommel Ik kan u verzekeren dat ik zulks niet meer doe tian strikt noodzakelijk is maar tot dusver was de toestand in Afrika zoo dat een leiding van den rug uit niet mogaluk was Bovendien moet men bedenken dat op het strUdtooneel op elke plek gevaar aanwezig is Bc boud ervan om altijd daar te z jn waar iets gaande is alleen op die manier kan ik