Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1942

OUDSCHE CGIBAHT Woensdag 7 October 1942 NIEUWSBLAD VOOR GQUDA EN OMSTREKEN jtffgsBti 21057 wcaa MAKKT tl ffOJ ffO r wtrekeiiiii HM Chetradactour f riSTER Oonda leisch Amerikaanscti antwoord aan Stalih fogen aan Churchill in het Lagerhuis irikaansche ambassadeur Moskou naar Washington Overzicht van de groote zaal van den Haagschen Dierentuin tydens het Oogst en Da nk£eest van Nederlandsche en Duitsche Nationaal Socialisten Polygoon Meyer Het Kaukasus front t j fi i j u f i4f K i i WnlënV bespre pe EiiK l x nieuwsdienst meldt ft diplomatieke kringen te LonIH verluidt dat er binnenkort fU officieel antwoord van Oroót grittannie en de Ver Staten op den lIMli van Stalin naar een tweede ftMl verwacht kan worden De gobter van Voorliobtuig zou ver Ibird hebben dat de geallieerden ilA in de naaste toekomst met i voorbereidingen voor de opridiItai van een tweede front zouden Mrir houden gUr Reuter meldt heeft Churchill IdLagerhuis verklaard in antwoord fcSTaag of de regeermg geen verhad af te leggen omtrent de jen van Stalm oVer de nood ikheid van een tweede front flrt is mi volkomen duidelijk dat toogenblilc van d Britsche regeepen andere verklaring wordt ojd dan die rsedi zun afgelegd i Ri voort dat hy natuurlijk heeft licht over de verklarmg van Sta Dt Labour afgevaardigde Bevan toen de volgende vragen il iMt met juist dat de arbeiders in I Engeland over den eigenlylten van Stalms verklaring spre 1 Moet het Lagerhuis geen gele krijgen zich met dfeze verkla beug te houden Beseft de pre de zeer ernstige gevolgen die de oorlogsproductie zouden kun ntstaan indien h t gevoel veld i dat er een misverstand t sschen SoTJet Unie en oo bestaat Zal er teer spoedig gelegenheid zijn om publiek te dezer zake in te lichten BiuïEhill antwoordde Ik heb aan weven afgelegde vericlaring niets Ie voegen liet Labour lid Bellenger zei Naar Je verklarmg schijnt voort te nen bestaan met de SUemauwste ikkingen mzake de coördinatie de stafwerkzaamheden vooir po doelemden zooals wy moestsn ven op grond van de rede van premier na zijn terugkeer uit Kan hij de verzekering geven tasdien Rusland en Engeland een Muwe samenwerking m aange den van leiding bestaat Qiiirchill antwoordde Ik Jieb mets Itoe te voegen aan de zorgvuldig ogen verklarmg die ik omtrent onderwerp heb afgelegd en ik zou Ijgerhuis drmgend willen advi I op een tijdstip dat stellig van is deze aangelegenheid met te uuten Ip den cisch van den Labour afge d Clement Davies t Chur teer spoedig de mogelijkheid om l het houden van een debat m mg moest nemen gaf de pre ten antwoord dat hu het Lager 111 uilnoodigen de regeermg m fcer haar ingenomen siandpunttaioen ook het Labour lid Molean H op een spoedige verklaring de spealcer tussdienbeide en verdere vragen EY NAAR WASHINGTON teerikaanadie ambassadeur te admiraal Siandiej zal ndar nieawsdiensi meldt naar vertrekken om rugge tfrhdhden met Booievelt Maan mU een onderhond met Molom a en wywrschijalijk lal hij Mk vertrek nog een bespreUng Vm voeren Standley heeft ver W het in hoofdzaak een be van miUtalre Tnufstukken JaerikaaoMhe hulp aan de Sidebetrrft eett Dinsdag naar de Engel i= sst meldt den Amerl ambassadeur Standlejr ont e naar Washington vertrekt ft brengen edegedeeld dat hy op zyn Washington vergezeW zal L w der mihtaireÉ en den Jie die rechtstreeks geinte W by de ontwikkeling deri £ nenwerking tu schen de W e en de Vereenigde Staten een aanvullend bericht vsr IiwVT bcnchtendiet si uu I ns S dley ty het beantwooi ijJ5 gen i g he volgerde N teemeen heeft men hier bet uj de Amerikaansche hulp lJJ n et met de verwachting i l Wus tei hebP el dat mi ni l alles doen J Ik zou willen medeT fc V neen in orde te wZ K weg gejai weidKde Staten en deie f wtn dam iiegH worden Exchange Telegraph meldt uit Lon den dat de leider van de Oost Euio peesche afdeelmg van het Amerikaan sche ministerie van Buitenlands che Zaken Henderson benoemd k tot plaatsv ervan gei van Standley tydens diens afwezigheid Henderson heeft destijds Churchill en Harnman naar Moskou vergezeld en is sindsdien in oe Sovjet Unie gebleven HOE HFT INTFRVIEW MET STALIN TOT STAND KWAM De Moskousche correspondent van de Daily ExpreSs meldt omtrent het tot stand komen van het interview van Stahn me den coirespondent van Associated Press Cassidy Een weel geleden ontving Cassidy telegrafisch opdracht van zyn bureatl te New York Stalin schriftelyk om een interview te verzoeken met als uitgangspunt de in den brief geformuleerde vragen Cassidy nam drie dagen tyd om de vragen te overwegen Vrydagavond om 21 uur werd de l rief door een looper aan de Zuidwestelijke poort van het Kremlin afgegeven In den natht van Zaterdag op Zondag om 1 ftur dus 28 uur later werd Cassidy te efonisch door den perschef van het cobimissariaat van Buiterllandsche Za keix Palgoenof gewekt Mopperend begaf de Ameiikaan zlch door de duis tere sltaien van Moskou naar het Kremlin zonder te beseffen welk een sensatie hem te wachten stond In gebroken Russisch antwoordde hy den wachtpost voor het Kremlin Tenslotte stond hy met bleek gelaat voor Palgoenof slechts tot hem zeide hy Hier is het papier vjaarop u wacht Het antwoord van Stahn was op een groo Wit papier zonder een of ander stempel 4et de machine geschreven en geadres sèerd aan Gospidin Cassidy iOver de verklaringen welke Stalin ain den medewerker van Associated Pfess heeft afgelegd geeft de Natilonal Ztg nadere byzonderheden be journalist had Stahn drje vragen gesteld waarop hy schriftelyk ant woord kr eg In verband met drukke bezigheden en met de onmogelykheid u een onderhoud toe te staan bepaal ik my tot e r korl schriftelyk antwoord op uw vTagen r Welke plaats neemt een tweede front m by de beoordeeling van den toestand van het oogenblik door dé Sovjet Urne Antwoord Een zeer belangryke j Men kan wel zeggen een plaats van primajre beteekems 2 Jn hoeverre is de hulp van degeallieerden aan de Sovjet Ume doeltreffend en wat zou men kunnen doenom deze hulp uit te breiden en te verbeteren Antwoord In vergelykmg met de hulp welke de Sovjet Unie den bond f enooten bewyst door de hoofdstrijdrachten van de Duitsch fascistische troepen op zich zelve te concentreeren 18 de hulp van de bondgenooten aan de SovjetUnic voorloopig nog wemig doeltreffend Tot verbetermg en uitbreiding van ccze huip is maar een ding noodig n aigeheele nakommg en te rechter tyd vart de door de bondgenooten aanvaarde verplichtingen 3 Hoe sterk zyn nog de Sovjetmo gelykheden tot tegenstand Antwoord Ik geloqf dat de SovjctIcrachten tot tegenstand ten Opzichte van hun sterkte tegenover de Ihiitsche roovers niet m het fomst klemer zoo al niet grooter zyn dan die van het fascistische Duitsehland of van eenigerlei andere aggressieve mogendheid om zich van de wereldheersehappü meester te maken Hoogachtend w g J Stalin PERSSTEMIUEN OVER DEN EI8CB VAN STALIN Ook m de Ver S aten blyft de pers den eisch van Stahn om onmiddellyk ken Het orgaan irtin Roosevelt Washington P or schryft Stalin heeft nooit opgehouden de vorming van een tweede front te eischen Hoe zullen wy l op dezen eisch antwoorden zoo vraagt het blad van Roosevelt dat vervolgens zelf een antwoord geeft op deze vraag Men mag hoogstens de hoop koesteren dat wy als voli en regeermg tenminste met sympathie en begrip zullen antwoorden Voorts wendt de W a sh in t o n Post zich tegen diegenen die nog steeds let begrepen hebben da het lot van de Ver Staten zeer nauw met dat der Sovjets verbonden is De vyand der Sovjel Ume zoo verklaart het blad is ook de onze De Wolga is een Amenkaansche nvier geworden die zoowel ons lot als dat van de Sovjet Unie bepaalt StaUn s verklaringenbeteekenen dat wy naar tim meening onze verplichtingen om d Sovjet Ume te helpen niet nakomen De leek is helaas jiiet m staat om te beoordeelen of StaUn gel Jk heeft AUes wat wfl kunnen zeggen is dat wtj ook verder vertrouwen moeten hebben in de miU taire bevelhebbers der Ver Staten Philadelphia Record schrijft Wy vatten Stalin s verklanng letterlijk op Hy eischt onmiddellyke hulp en hj eischt deze over de hoofden der regeerinigen van de vereenigde naties heo Niemand kan Stalin berispen dat hfl onmiddellyke hulp eischt Voor ons doet zich de Icwestie voor of wU de spilmogendheden het snelste kunnen verslaan wanneer wy thans een invasie trachten te ondecnemen of hiermede wachten Want wy zitten allen in hetzelfde schuitje en dit schuitje i lek Voorts geeft het Wad als zijn meening te kennen dat Stahn ondanks den geweldigen noodtoestand waann de Sovjet Unie zich l evindt zyn verzodc om hulp niet door de pers had moeten laten publiceeren Dit zou vooral met noo g geweest zyn ioo besluit het blad wanneer de vereenigde naties een eenparig opperbevel hadden In verband met den eisch van Sta lm om onmiddellyk een tweede iroot te vormen beweert d Times in een bericht uit Washington dat de verklarin g van Stahn op de eerste plaats ge richt was tot Waahmgton en dat een soortgelijke oproep van den Tsjoeng kineeschen mmister van Buitenlandsche Zak n aldaar venvacht moet worden Klaarblykelyk zoo wordt in dit bericht van de Times verder gezegd bestaat er m de Ver Staten nog steeds een zeker militair isolationisme Dit houdt verband met het moeilyke vraagstuk van de verdeeling der Amenkaansche bewapemngsproductie wel ke een sleutelpositie voirmt voor de geheele Amenkaansche strategie De opbouw van een groot Amerikaansch leger concurreert steeds met de be hoeften van de geallieerden der Ver Staten naar groote leveranties oorlogsmaterieel lederen dag weer zien de militairen z ich voor de kwestie gesteld hoe © en eve nwioht tjereikt kan worden by de verdeeling der Amenkaansche bewapeningsproductie tusschen de behoeften der Ver Staiten zelf en die van de geallieeirden en welke behoef ten voorrang hebben De oplossing van dit probleem houdt natuurlyk zeer nauw verband met de kwestie van een I tweede front In Londensohe politieke krmgen wordt eveneens te kennen gegeven dat een doeltreffende militaire hvilp voor de Sovjet Unie m feite veel meer afbangt van het bewpapeiimgpotentieel der Ver Staten dan van h t potentieel van Groot Bnttannie dat geen groote stygmg meer toelaat AxMERIKAANSCHE HULP AAN DE SOVJETUNIE Het Amenkaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken deelt mede naar de Britsohe berichtendienst uit Washington meldt dat de Ver Staten Engeland en de Sovjet Unie een protocol hebben onderteekend met betrek king tot de levermg van mihtaire uitrustingsstukken m unitie en oorlogsfhiateineel aan de Sovjet Ume door ïngeland en de Vereenigd Staten Het protocol IS niets a ers dan een for mahtelt voor de overeenkomst welke reeds verscheidene maanden van kracht is Met dikke rwarW l n li la het NoordWetHeltjk deel van den Keukastu het Duit che froat aangegeven waarvan d ip vechu ectoren elegea tita bU StaliMnd Onwur Slechts f 20 per week bedroegen de inkomsten tion een gezin met zeven gezonde kinderen beneden de elf jaar Ledikantjes en beddegoed konden niet morden aaneescho t zoodat drie en vier kinderen tezamen m een bed sliepen fDtt m nog niet p eens het sterkste staaltje dat I uiansefutald kan worden Met geld won de Wmterhulp kon hienn tierbetennfl oebrocht worden Wmterhulp moet dtt geld weer op haar eigen beurt ontvangen on onze eigen j olfcsgenooten Bedenk drt o s u straks weer gevraagd wordt te offeren Wmterhulp vraagt met uw vestzak je doch UU hort Willkie minister van Buitenl Zakenf ROOSEVELT ZOU TEVREDEN ZIJTN OVER ZIJN REIS NAAR MOSKOU Ih Washington wordt m zeer sterke mate vermoed aldus laat zien de Londenache Daily Mirror vandaar be richten dat Roosvelt het voornemen heeft Wendell Willkie tot mmister van Buitenlamdsahe Zaken te benoemen HoOsevelt is n 1 van meenmg dat de reu van Willkie naar Moskou boven alle verwachtingen succesvol is gewees en de spamiuig tusschen Wash mgton en Moskou heeft doen afnemen Met het oog op de orlangs gebleken anti Russische stroomingen by het mmisterie van Buitenlandsche Zaken overweegt Roosevelt mutaties en wU hy met name den minister van Buiteiilaodsdie Zaken Huil vervangen door den meer liberalen Wendell Willkfe Reukoffer voor Willie wy hopen dat wanneer dit ki uid den achtbaren welt espraaklen reohtsclKipen en goedhartijgen mond van Uwe Excellentie beireikt het m wel nekendheid zal openbloeien Wy hopen verder dat de rook als draken adem over den Stillen Oceaan raar Amerika zal worden geblazen als een teekenjiBr liefde van Ohina voor Ame rnka Met deze opdracht he ft de si garenfabriKant uit Tsjoenking Kwo Teh Mmg alleronderdanigst den spe cialen afgezant van Roosevelt WiUkie een kistje sigaren overhandigd die on aer het merk Willkie ly Tsjoengking in den handel worden gebracht meldt Intennf uit Sjanghai Willkie staat nog steeds m het mid delpunit der belangstelling te Tsjoeng king De bladen publiceeren nog ateed kolommetilange artiklen ovei WiUkie levensloop en ook maar de kicinete kleinigheid van wat Willkie doet en zegt ontgaat ze niet Ze vermelden met alleen dat hy de Chireeiche meisjes de verrukkeiykste schepseltjes ter wereld heeft genoemd doch ook dat colbert en t oord nat waren van het tran pireeren toen hy met deze UeflyKe schepseltjes sprak snoRwexD sesenen oue fijne omeeit il oufmcsn Duidelijk la op de kaart te zien hoe de Duitiche troepen met hua aanvalarlefatinxfn langzaam bovencenoemdf plaataen om ln Kaart ran PM Slechts over een zaak en wel juist over die welke de grootste belai gstel hng verdiende bewaart de pers het stil7wygen n 1 dat WiUkie na het var krygen van een biizondere toestem ming van Tsjang Kaï Sjek een lang dung onderhoud onder vier oogtn heeft gehad met den communisten lei der Tsjou En Lai Dit is des t karak tensti eir daar volgens Vroegere be richlen Willkie s programma ook om vatte een poging tot ontspannmg van de minder goed geworden betrekkin gen tusschen de Chmeesohe oommums ten en Tsjoengking hetgeen door de plannen tot ontsluitmg van NoordwestChina nog urgentef is geworden De rede van Goring DLITSCHLANDS TOENEMENDE VEILIGHEID De diplomatieke correspondent van het DNB sohnjfioa Men kan de reactie der weield op de redevoenng van Hitler von Rib bentrop en Gonng volgens het oordeel van Berlynsche politieke kringen alaus samenvatten dat de toenemende veiligheid van Duitsehland en zyn bondgenooten en de precaire toestand van hun tegenstanders reeds op vele plaatsen wordt ingezien en soms ze fs openlyk toegegeven Deze situatie is ongetwyfeld een gevolg van het feit dat Duitsehland en zyn vrienden qle door hen veroverde streken reeds thans productief maken Voor het eerst m de geschiedenis wordt Duitsehland m staat gesteld de gebieden d e eeuwenlang tegenovei ellcander stonden by elkaar te doen aanpassen en te organiseeren zoodat er een groot gebied ontstaat dat op het gebied van de voedselvoorzienmg zyn sporen al begint te verdienen Dat is een streep door de rekening van degenen die door het afsnoeren dezer gebieden steeds hun verval trachtten te bewaken Als het vyandelyk buitenland de verklaringen van Ryksmaarsohalk Go ring over de voedselpositie in hej bezette gebied in dier voege wil uitleg gen dat dat gebied door de bezettingitroepeii wordt leeggeplunderd lykt het afgezien van het feit da Hermann Gonng in hoofdzaak het Ooat lyk gebied dat als overschotgebied bek nd staat bedoeld zal hebben met ondienstig hier een juridische en een zakelyke opmerking te maken Dat de bezettmgstroepen gebruik kunnen maken van levensmiddelenvoorraden en an de g emeente in die gebieden bepSa de prestalies kunnen verlargen IS volkenrechtelijk vastgelegd in de artikelen 52 en i van de Haagsohe conventie Bovendien moet ui aanmerking worden genomen dat talryke buitenlanders in Duitsehland moeten worden gevoed zoo om een klem voorbeeld te noemen ruim een miUioen Fransche knjgsgevangcnen en tairyke Fransche werkkrachten Een zekere compensatie door prestaties aan de bezettingstroepen Ujkt be gnjpelyk ja zelfs vanzelfsprekend DE VERNIETIGINGSSLAG TEN ZUIDEN VAN HET LADOGA MEER Tydens de vermetigmgsslag ten Zuiden van het Ladogameer werden volgens berichten van hel opperbevel van de Duitsctie weefmacht in dagenlange hevige gevechten zeven bobjewislische divisies vernietigd en daarenboven verscheidene andere divisies en brigades zwaar getroffen De vernietigde divisies zyn de 19e en 24ste gardedivisie alsmede de l Ute 295ste 265ste en 294ste en 374ste infanteriedivisies Zwaar getroffen werden de 16a 24ste 98st6 en lUste pantsöbngade het 501ste en SOTste panLscrbataljon alsmede de 22ïte 23ste Srfste 137sle en HOste infanteriebrigades By deze gevechten leden voorts de lie 327ste en STJste en 376ste bolsjewistische infanteriedivisies zeer zware verliepen Na het zegevierende emde v an dezen slag ontwikkelde zich ten Zuiden vart het Ladogameer slechtó nog stoottroep en artilleriegevechten in het verloop waarvan op 4 October tairyke kazemat stellingen en gevechlsposities der bolsjewistcn werden vernietigd De luchtmacht controleerde de bewegingen van de vyandelyke troepen en venjdelde door tiomaanvallen bolsje wistische aanvBlsvoort ereidingen DE TACHTIG DAGEN VAN LYTTKLTON Naar de Bntsche nieuwsdienst meldt publiceert de Engelsche minister van Productie Oliver Lyttelton aan het einde der tacl lg kritieke dagen een verklanng waarin hi zegt dat die dagen thans voorby ryn en dat geen Engelschman ze opnieuw zou wiilen meemaken Hy preekt verder over de gevechten san het Ooitelyl e front en m NoordAfnks en verKlaart dat hel Engelsche volk de prodOttie moet verdubbelen om in elk opzicnt v r de toekomit gereed Ie tijn AMERIKAANSCH SLAGSCHIP TOT ZINl E N GEBR ACHT Aan dejcust van We tAfrika Zooals nog in een gedeelte van onze vorige opgave kon worden verniMd maakt het Italiaansche opperbevel ia een exlra brricht bekend dat de Italiaansthe duikboot Barbarlgo onder bevel van kapitein Enzo Grossi op den Atlantisehen Oceaan een Amerikaansch slagschip van de Missisipiiiklasse tot zinken heeft gebracht Dl Italiaarsohe radio deelt mede dat de toipodeering p aats had om 2 uur 15 min d ea nachts en wel op 215 gr Noordei breedte en 14 25 gr Wes tarlcngte t w op 330 zecmyl ten Zuiden van Freetown West AfrJta De oorlogsbodem werd door vior toapedotreffcrs van den Italiaanschen onderzeeer tot zinken gebiacht Het bericht van het tot zinken bireiigen van een Amerikaansch slagschip de Misaisippi klasse dor r een Itjüiaan sche duikboot heeft m politieke krin gen te Washmgton veel opzien gebaard er op de persconferentie tot tairyke vragen gcltid meldt het D N B De veo tegtnwoordiger van het mmisterie van Marine weigerde echter zich uit te laten over dit bericht zonder het oveugens tegen te spreken Oe strüd op de Salom ons eil anden JAPANSCHE LANDING OP GUADALCANAR Het ministerie van Manne te Washington maakt bekend dat de Japanners op het eiland Gnadalcanar een der Salomonseilanden ondankshevige tegenactie der Amerlkaanscheluchtmacht nieuwe landingen hebbenverricht De Amenkaansche stellingen op het eiland lijn evenwel behouden 1 Wilt u ecrib kyken wat er mtt myn radio aan de hand is ïi is iets niet m orde Zoodra ik asehakel houi ik over Engelsche nederlagen Misschien zit er ergens een fou Ja minheer er zit ergens een fout Waar By de Engelsche weermacht Bodijtfcawo prose Belgrodo Stopf BUHL OVER DE POSITIE VAN DENBMARKEN De winterzitlmg van den Deen hen Ryksdag is geopend met en rede van den mmister president Buhl Deze veiklaarde os dat Denemarkens positie als niet oorloig voerend land gehandjiaafd zou blyven Dene raarkens politiek zooals die irt den oproep der regeering van 9 April 1 M0 en door laatste regeenngsverklarlngen en besluiten lot uitmg is gebracht sta t vast Wanjioer de tyd voor den wederopbouw gekomen is zal Denemarken met andere volken naar krachten meewerken aan de uitvoering van de groote genveenechifppelyke taak Denemarken wenscht een goedie en nauwe samenwerking met Duitsfchland in het komende nieuwe Europa D mmister presidfent vervolgde daarna aldus Het u voor Denemarken een ernstige tyd Het doei dat men m de allereerste plaats voor oogcn dient te houden is de waarborging van Denemarkens zelfstandigheid en de handhaving der vrijheid van het volk Het welzijn des liands verei it dat er in den geest der samenwerking en bezonnenheid gehandeld wordt en dat er overal rust en geordende toestanden heeirschen A w ww wt w wwwMiM nai y df fH HiaoH j Zon op 7 S1 onder 19 04 Maan op 5 28 onder 18 f0 Men IS verplicht te ver dnittereo van zdokonderitanfi tol lonsopkomst Lanlaarni vao voertuiten moeten een half uur na lons onderfaofi ontstoken wuiden K W