Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1942

WOENSDAG 7 OCTOBER ai liï vro r tUden ff ANH ANlIÉEa 8NIEII Jmgmge werekireiziger tofc tow Ladvolg i $ een ondernemende RottenlamKkie jfnil i graag een iBtreUteU wü mak£n H t middel d rt hv iaarum iiilkoo vMi te reeouto en d knaap fa banff Bet olI n oofc waarop Wj teren op ie vermarkt in de MaoMttM kroop ging hy midden taxschen de koeien tooo De toereldrei eindigde in Gouda waar bö het itUrffn i in jn ooedigeeriende bö het jlocWhuu Ludujie erd ontdekt Vol trot vertelde hy4at het dé derde keer was dat hü ee poflinj had gexeaagd H chynt boordei ol avontuurt tut t zv Door de zorgen van de politie iï hy oor ïyn ouder tervBsebrocht Loop der bevolking OEVESnCDEN W Honkoop werkm van Gouderak B IIO ir Vorrtrwnitraat 23 B Hamaker witlofkweeker van BameveM Schóonderbeekerweg 10 in Gr van BloisstTaat 75 M B Boschma verpl van Amerïfoort Utrechtsrheweg 293 Knigerlaan 130 C v d Kemp Bakker ib van Rotterdam Gkjuwstraat 11b in Gouwe 91 J A van Engelen groente kweeker van Schconbpven L Weistr 37 in Aehterwillene 3 W J F KorstJens hotelcmpl van Rhenen Achterberescheirtr weg 3 in Crabetbstr 5 H J Tijdink electr van Rotterdam Middenho f tra t I2a in Reg plant jen 26 Th G Jansink hulp id huish van Breda Oosterstraat 54 in Noorderslr 55 M C Verboom dbe van Beeuwiik Haa ihuisweg E88 in Crabethstraat 37 A E Zanen dbe van Nieuwerkfrk a d I I sel Grayenwcg 187 in Warkl 58 D C Spaans vliegtuietechn van Vclsen Fultonatraat IS Kanaa straat 198 in G Beatr xslraat 16 CHr H Haase hui h van Rotterdam Nw Bin renweif 146 in Gr Florisweg 10 L P H Dii bel bedrehef van sGraven hage V d Di vnrtraat 49 in L Tiendewe T6 P Wesldorp kant bed van Bvcuwiik Weth Venteweg H H ta in Gouwe 8 A M Schilt dbe van Bergamhadit R 92 in v Berfen IJ cndoompark I M V d H uvel 7 b van Ber f engen op Zoom Kon Willem I straal in KamemelkBloot H Gro neveTd raach houtbew van Moordrecht M 81 in Bóom ra r4 traat 1 A Spaao Ben ib van Rotterdam E ssetib i 5 ngel 86ii in J P Heye trait SO J W Snaan rb van RoillerdanfJ Esserh i n ingei eea in J P Hey tmWt 20 A M Ouaebroek hnln i d hul ïh van Wi rin srmeer Wierineerwerf Raadhuisstraat 20 in Hoog ïlraat 17 G van de Munt dbe van Df iich m I 38 in Lemflulsteeg 19 C M de Wit slager van KeetiwSjk Öorn D yt in Baaoatraat 11 Chr J G k rken venJl van Utrecht Cathariinpn in el 101 in Westhaven A O K vai Csnderen marech van Rotterdam Povnalrflat 48 vrri IT rMmonde In Oosthaven 58 W Th C MeeuwMen Tinker van Lieshout Ponwir A r 7 in KoekflPkstraat M F Finkien rg t an o afh van s Gravenhage T V Ptvirtvlietftraaf i9 in Wp= erk 7 A V tpIas Root r b van T eiden Nw Him 8 in Krugerlaar 38 E J S d Z mw huifh van Pan ndrecht Hoordho V 74 in TuTf ngel 76 A de Vrip 7i k nverz van s Graverhaee rp ph raat W in Surinamestraat 251 J J P van Ovefen gecrelare e van Wad l nxveen Poan lraat 49 in Vossen burchkad 31 D Bakk nes beton werker van Harderwiik Bru geslraat 16 bov n Ciiraeaostraat 17 W ten Have i b van AoeHoorn Beekbergerweg 52 in V d Pfllmstraat 84 B A Schouten plat f br arfa vtn Leiden Cosiin traat i4iin Pohaar ce IR A Spaan akken handeHiar van t rd nn i nI n inrel e6a In J f Heyestraat 3 3 ff Spaan akkenhandelaar van Rotter HOEST Uw kind Bedenk verwaarlosien kan gevaarlijke gevolgen hebben Geef da irom Uw kind de uit oude geneeskruiden aamengeatelde onacl demke Abdy s i roop VaMBdt kapnaM Wi koatl riet kraaekitis attfema AKKÉR S ABDU ROOP s frpfds bprf aBBi Tkalia Tk atcr WH zUn toch all aal geen eng n Imti He n Kfilmaiin L ni HweilhMh en UaraJd Panlwn Aanvang 8 1S uur Bensie BioHMp Menidien vom Variété met La Jaua Karin Hardt Attn HBrbiger en H n Moaer Aanva ig 8 19 uur Oct 7J MB Ntanra Mw w h wr g i Jaltrio tweede terrenpara fc mat Harry Pohl en solisten orKest Pet r Siers Hkk Canos en andefcn Oct tJt mat Mieawa SekMwtatc Kindcrfecat met de levende poiipenk st 1 Oct C nr Eaaatmia Eenpansna Itöd ten bate van Winterhulp IS OcL 748 aar DantCI Openbare vergaderinf Geref Bond inleiding da P A A Klösener uit Bodegraven over Doop Belüdenis Avondmaal 17 Oct 1M aar Kanalaala Uitvoering Qoudsoh foonedgexeUchap Tot Ons Genpegen opvoering van Zijn eerate levewntie n Oct M nr Klelae Kark Bübell S dB a S J KaU AFHALEN OISTRnWITft BrSCHKlDBN 94 12 en LM 3 38 am Dlstritalie kantaor bageltjks Afhalen aanvraagformt Jie ren voor kaarsen voor stal en voertiiigverlichting Donderdag Afha en aanvraagformulieren voor ichoenenbon voor hen wier geslachtsnaam begint met let ter B APOtHEKEESDIÉNST Steeds geopend des nachts alleen voiW Tpcepten Apotheek E Grendel alleen Lange lien de weg 9 dam Essenburesin el 66a in J P Heye straat 2 J W Bkim ass bedr leider van U recht Kpnonstnit 13 in Kroner laan 97 H P Flux Kante z b van Oberhiiieen Osterfjld Df Amsteinherg 7 in Spieringstraat 111 G J Swart kee reus en oorarts van Ogstceest Wiittenbachweg 63 in Van Iterïorrtasn 5 P MuWers heererVanner van Bo r ven Beurfitraaf 22 in MsrVt 56 M W S ann ndpl ma hf VS1 P uwiik W th Venteweg H 221 n P TIamv fraat 19 M G v Leeuwen he van W dinxveen Bodegr sfraatwef IM in F ntmanjn antsoen 18 A van Pchilvpn Pnuter 7 h van Animert Ftol Lekdiik 275 in KI wei 110 G A Ben ers r b van HardinVveM vierdi k P ff O in R gnlant 28 J M van Wer I nde mae bed van Reeuwiik Wpth Venteweg H 98b in Spie ingstraat I ll VERmtOKKGlVEN G rtof ode van Onder de Boomo y V naar TTtrecht Na auoark A Vice van W e Haven 11 naar sGra vpnhage v d Woert aat 19 J van T i ken van Gouwe Mhov raa Stedum Gr Molenstraat A fl H MePuwenher van F uw inCToi 7 paar D vent r OoBler raat 46 M Sipsroa van Votnwerf 7 non Amsterdam J P Hpiie aat 41 IT M Fol van Ve t 34 na n Wo rden K n iV Verkad T T d W ard van T P Heii straat S n s Rotte 8R Mlinsheer nlaan 1S2 C van F ürhotpn van Groenendaal 97 naar f G tv v Alkeinide an 1B7 A G H M c aö is van Graaf Flop cwe 28d naar Zeist Ja erlaan Ifia G Kronenburg x aniPot ctra 24 paar Am st rdam S n el ths C Parent en van Pi rsonwei R naar mersfoort Korte G anh 15 T F M Rihnurdoiiille van Markt 56 naa s Gr venha e Piet Fnins rant 87 L E van Pinxteren an Wir rdTik 1 n T Wa ïï nxveen Bo T Sfranfwp W P Jans pn van B ceker in i l 27 n Oudp amstel Knfcctraat i B W van er K iden v n Kl we 51 n U T if t n r 7ai 47 H Ehrhardt van Markt 4 mar win c iotpn En Wil traat 5 J A Don e1man van Stpiinkad aa Fotter m K fmakersstraat 59bA J de Raaf van Wnti f r a fif naa hnonhovpn ortpdiik 3 $ J H Steen winkel van hêltoTnastnaa 18 nf r oet nmeer S henV iweg 3 L H Wesrinc van Raani If 1 naar Neuss am Rh n D MarVt 3 J Por e van Gr Plf sstraa 29 naa v G avenha e G rimiiim tn at 189 K den Boer b Klpin van Pi r onwei 3 naar Zwijn rwhf But Doo nlaan 94 K d Tai er van K erstrBat 44 naar S Gr vn iacreTT Cnoes vt Ka nburg S46 J van Omm ren jb de Voo d van V Ife onlaan 3 rffHoUerdam Matheno p r n 447h J van der Brug van ierrfe Kad naar s Grav nha e onovslraat 4 G A Schutte van Krueerlaan l fl naar Gnavnh Thom onlaan 51a P R Schilt van JUDSCBf GOUD8CMI COimAN1 inSJM B 7S JAAB GELEDEN Op de graanmarkt alhier werden b j goeden ernzel de volgende artikelen verhandeld Poolsche tarwe roode Kleefsche tarwe Zecuwsche tarwe nieuwe en oude rogge wiotergerst en lemarcatat kflate a lange haver Fransche boekweit Noordbrabantsche boekweit bniina tononen paardefaoonen duivéboonen n blauwe crtIrtcD voor de meiting M JAAB GKLEDSN De gemeenteraad heeft aangenomen een voorstel van de commissie van beheer der stedeUik gasfabriek om e nieuw gasverbruiker kosteloos binnenleiding te vtfstrdtken van hoopten tien meter Aan den heer S 4e Vries werd m dien vwTfOek eervol verslag verleend als onderwijzer aan de H Burgerschool voor jongens Tot lid van de commissie voor de stralverordeningen werd benoemd de tieer H G Hoefliamer Aan J G Tyboul werd op diens verzoek eervtri ontalag verleend als bnigwachter ti JAAB GELEDEN De afdeeling Gouda en omstreken der Nederlan ffche Vereeniging tot bescherming van dieren heeft zich eenpinpistool aangeschaft en ter beschikking van de slagers gesteld ten gebruike bij het slachten van k ein vee kalveren geiten varkens en schapen Dhar door middel van het pinpistoolhit lijden van het vee bij het slacht izoo7Per verminderd en het slacl fenvergemakk ijkt wordt verwacht deafdeeling dat van dit pin pistool veelgebruik gemaakt zal worden Uit Boskoop Tot onderwijzer aa de bijzondere schoot in de Nieuwstr is benoemd de heer A L Kruidenier van Rotterdam Krugeriaan 13 Mar s Gravenhtge Thofsonlaan Sla A J Meyer van Reg olantsoen 26 naar Boskoop Burg Colynstraat 17 J H v Brugge eeb de Groot van Kteiweg 110 naar Rotterdam Wed 24 A W J Jochem van CruCTlaan 2 naar Rotterdam Dirk Smeetlaan 24 L Alblas van Sophiastraat 37 naar Rotterdam Jacob Catsstrat 123 j Huisman van Noordprstr 5 naar Rot erdam Amelantischestraat 41a C A M Mimpen van Wes haven 57 naar Zuilen Bern de Waalitraat 56 N C van Leeuwen van Lange Tiendeweg 58 naar Zoetermeer Dorpsstraat 155 A van der Wiel van Emmastraat 3 naan Gravenhage Ln v M erder voort 53d Dl L A M Rollfs of Ro lofs van Joubertstraai 52 n s GravenRage iiz nl an 48 M J Bsstebreurtje van Zrabethpark 1 naar R dderkprk Rijsoord G 268 J Th Ve tering van Croniéstraat 23 ra r Wpstervfori Vred burgstraat 3 E C hr Baervcldt van Sophiastraat 37 naar Rotterdam Jac Cat straat 123 J W GroenendUk van P C Bothstraat MO naar Ro ler am H de Kpiizerstraat 73b G P Pünselie Van Jan Luyken traat 28 n Haastrecht Hoogs raat C 122 E A H van der Gun van Kru erlaan 130 naar G 2venh e Anna Paulowna tr 17a G van dPC Heiden van Knigerlaan 40 naar Nieuwpoort no 248 J Gernaat van Nieuwe Parkweg 1 naar Haarlemmermaer Hoofddorn Beurshotel J A M Ysselsfeijn geb Goossens van WielewaalsJraat 14 nüjr Amsterdam Esmoreitstraat 15 I Th Kooistri van Robaaji teeg 31 naar MbordrechtTI 99 G van Herwaarden van Geuzenstraat 46 naar Rollerdarp Pr Frederikpleii 7 B Ramaker geb v d Horst van Kocko mlein 2 naa Grcnineen Vinkenstraat 14b H H Renting van W thavPrj 11 naar Baam Eemnesserwegft G Jobing van Boelekade 169b naar Groningé i Noorder Binnendngel 71 Verplichte ontruiming V an zolderf VOOkzORGSMAATREOELEN KRACHTENS DE LDCHTIfltSCHEB MINGSVEBORDEMNG 3p grond van de Lui beschermingsverordening heeft de burgemeester als plaatselijk luchtfeeschermingsleider bepaald dat de ingezetenen verplicht zyn voorzorgsmaatregelen te treffen tegen luchtgevaar door hot ont ruimen van zolders of bovenste verdiepiq n van gebouwen kantpren en bedryveil Voorts moeten op alle verdiepingen zand en w tti tbeschil baar zijn en eenvoudige hulpmiddelen als een schop een hark een tumslaag een vuunweep e d om een begin van brand te Wïhnen bestrijden Van gemeeiStewege sal de gelegenheid worden geboden zand te lietrekken i cnotes voor een galden papiebVoobÉAA m beslag genombk Aan can lucratief handeltje van twee Utrechtenaren in enveloppen en teiefpapier heeft de politie een eoide gemaakt Vaor rekanmg van den 28 ar en koopman W v d K variioefat de 16jarige fabrieksarbeider J v D in onze stad blocnotes voor ƒ 1 per stul stenogramtioekjes voor 80 cent ti loue velletjes l apier uit oude boeken en schrijfblocs gescheurd voor 15 cent mapjes van vyf velletjes papier en vyf enveloppen voor 35 en 4fi cent en van tien stuks voor 65 cent Wei ns prysopdrijving is de gdieele hoeveelheid in beslag genomen die bestond uit 14 blocnotes 6 stenogram twekjes 33 mapjes van 35 cent 58 van 45 en 36 van 65 cent en 74 pakjes van tien velletjes los pafner TE DUKE SAtHELPUrEN De politie heeft procesverbaal opgemaakt tegen den 5S jarigen smid S L v W alhier wegens prijsopdrijving van kachelpijpen die hij had verkocht VOO 3 50 per meter terwyl de prijs maximaal ƒ 2 50 ntocht bedragen BBCHTBANK TE BOTTEKDAM Bet yalsehe soikerbaanetje De Rotterdamsche rechtbank veroordeelde de 37 jarige Goudsche huisvrouw C Th S wegens het vervalschen van een suikerbon tot ƒ 75 boete subs 25 dagen hechtenis De eisch was drie maanden gevangenisstraf SPORT VOETBAL Ned Voetbalbond PBOGBAMMA VOOR ZONDAG District I Ie klasse Xerxes Hermes D V S D F C De Volewijckers D W S H B S E D0 Stormvogels A D O Sperta District II Ic klasse R F C Haarlem t Gooi Blauw Wit Ajax Emma V U C D H C V S V Feijenoord 2e klasse A V V S Velox Quick Blinkwyk V D L B M T U V V V I O S H V V Gouda 3e klasse B Oomvliet O NA Olympia V C S ScheveningenG S V Terlaak Postduiven GD A Laakkwartier 4e klasse E D O N K Oudewater Ciouderak Waddinxveen Haastrecht Moordrecht Ammerstolsche S VÉodegraven Stolwijk Schoonhoven Reserve 2e klasse A Laakkwartier 2 V U C 3 H BS 2 Scheveningen 2 D H C 3 Quick i O NA 2 H V V 2 A D O 3 U V S 2 Reserve 2e klasse B Jouda 3Ï S V V 3 Sparta 3 R FC 3 Neptunus 3 Fortuna 2 FIcrmes D V S 3 A D O 4 Feijenoord 4 De Musschen 2 Reserve 2e klasse C Sparta 2 Xerxes 3 C V V 2 Excelsior 3 O DS 2 Emma 2 Hermes DVS 2 Feijenoord 3 Ck uda 2 R F C 2 Reserve 3e kla e H Schoonhoven 2 Neptunus 4 G S V a Sparta 4 R F C 4 V O C 2 Excelsior 4 Olympia 2 O NA 3 Xerxes 4 8TEDENWEDSTRUD GOUDA LEIDEN De in het kade r van dejn Technischcn Dag op 8 November a s vastgestelde ïtedenwedstrijd Goudal Leiden zal worden gespeeld op het jjouda terrein ZEILEN Roei en zeH wint wisselbeker van Elfhoeven BECORD y ANTAL 1 ACHTEN TN LAATSTE SEIZOENWESTRIJDEN Zondag hield de roei en zeilvereeniging GMida haar laatste zeilwedstrüden van dit seiïoen Niet minder dan 84 jachten kwamen des middags aan de tart een in Gouda buiten de Sroote Pinksterwedstiijd n die echter geen plaatselijk kM kter droegen nog jBJnwner bereikt aantal Er werd in 10 klassen geseild en sportief en zeer ge enimeerd gekampt De uitslagen waren IJ voet joUen B 1 G v DortKroon 2 A v Doornik 12voelBjollen A 1 A M c Damiél 2 JMej A Both 12 m2 Sharple 1 J Struyk 2 G O Baat Kleine schferpe jachten A 1 D SUiunnen 2 J H Bodewes Kleine Scherpe jachten B 1 H Benschop 2 W Kool 3 D A Buitelaar 4 P Schouten Jr 5 P Promberg Groote scherpe jae iten 1 J A Schiltman 2 K Sixma 3 A M Soe tars 4 C J den Herog 5 W Jongeneel 6 T A v Dam Obgé egiAif M JaohJ 1 Tm r qi B eu firg s c B r 4 A S iBtr kM ltten 1 C dgderw lÏJN J vw W ÏSiftMiPM Mtkl a e 1 P B van Schaick ZiHeecn 2 U van Beest 3 P den Hertog 4 A U v d Ho ra i C J Boer £ J Houdyk Noecd Ned 16 ni 2 enibeidsklasse 1 J E Jaspejs 3 J C van Tienhoven 3 M H van Tok 4 W Idsenga 5 O de Roos 6 J H v d Torren 7 A H ue k w t et C J t Hoorn Ami de middagwedstriiden voorafgaande werd de jaarlijksche ploegwedatrijd gehouden om den rilvewn wisselbektu m 1939 uitgeioofd door de voorzitters van de beide watersportvereeniguigen Elfhoeven en de Roei en Zöl Oin dezen beker wordt jaarlijks één kear aan het einde vwi het seizoeit gezeild tusschen twee vertegenwoordigende ploegen van vier jachten u t eik der be ide vereemigingen in de Noord Ned 16 ra 2 klasse Dit jaar rareii de pk egen al volgt samengesteld ElfJioeven J E Jaspers Jacht Elotüvat II W E v Schelven jacht Hilda V G J M Steenland jacht Tempo Vivo A Hoekwater jadit HolMnda Glorie Gouda H van Hees j bht Marjolein I J H v d Torren jacht Angela N Both Jr jacht Annie U J C v Tienhoven Marjolein II De volgorde van aanko mst was 1 Vjui Hees 2 Van Tienhoven 3 v d Torren 4 Hoekwater 5 Van Schelve i 6 Jaspers 7 Both en 8 Steenland waardoor de roei en zeilvereeniging Gouda opnieuw beslag legde op den wisselbekcr die m 1940 door Elfhoeven en in 1941 dotw de Roei en Zeil was gewonnen Aan het slot van den middag werden de prijzen uitgereikt door denvoorzitter van Roei en Zeil die erzijn vreugde over uitsprak dat dezewedstrijden door een sfeer van sportiviteit en vriendschap zoo uiterma ewaren begunstigd i En nu gaan de soheepjes weer hun wmterslaap in om straks wanneer 4 lente weer komt opnieuw te water te Vorden gelaten om aan velen een sportieve verpoozing na den arbeid fn daarmee levensvreugde te schenkien WATERPOLO ZWEMKRING GOUA S Z en P C m Ie klasser is gisteravond titie van dèn Z rende ksOTipi S Z en P C I voor promotie De Schoonb Tcompe estee klasse iskalip II gespeeld lair de eerste klasse enaren waren weKeen 4 1 overwinning de gelukkigen De wintercompetitie begon met den wedstrijd S Z en E C Boekoop ï 1 PLAATSELIJK NIEUWS Etoikoop In hét Spaardersbad d er stede COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING et 40 It Orange 2 60 3 20 Pech told et Doms 15Ö n 50 70 et 8 Oct Rozen per bos Ellen Poulsen 1 00 1 40 et Inqar Olsson 1 14 1 38 et Rosalandia 1 80 2 60 et Else Poulsen 94 CL Edith Helen 2 Vierlanden 4 00 et Better 4 2d et Briarclif 1 9 2 Triumph 82 1 14 cl fla et Butterfly 2 4Ü 20 2 00 et Gl f idUfUnd Uijkers 60f70 ct Ad 1 90 et Geiiejigde ré Diversenlfifer bos Dalia s in soorten 18 26 xt Hiysalis rancetti 45 70 et tros Chrysanten 41 71 et Chrysanten gr bloemig 3 00 et Floks 10 12 et A ers 15 26 et Ciamalis Duraodi 95 cl id Mur Ie CoulLre 2 30 et id Prins Hendrik 1 70 2 00 et Spirea s 22 et Sneeuwbessen 21 31 et Liquslrum goud bout 19 30 et Haastrecht BVRGERLTJKE STAND Geboren Bemardus Martimie z ui B P de Jong en A M Steenberg Teunis z van G C Dijksman en j Blanken Jacobus z van J Steenbeigen en G C P de Jong XbriJluss z jfïn M Steoi bergen en C Cr Koudij Gihuw Gouderak N Hoogei ljk v2lir te en M D de gfc T2 jr Overleden LOOP DER BEVq Vertrokke ING igriegen H lertogeo aar Mook Beckers naar ffen Hoek naar s Gra U M Cii T M DuJ boech L T en Middela Gulpen J C W van Someren 2 jr A M Ver kley 75 jr wed van J Mulder C Verleun 59 jr echtgenoote van J C Bakker 1942 jnen de ledeawlen verdwenen Mm M i r JJ ii 4o JieiÊÊtitHay ik a scheut u de kdeautn n pijn in Je knieg icktta KJb vig d ik tf toe i iiolt gcbmikra oiocit Krcili ni kat gcknik aokeW OnaltKt lc n Il dÊt Btchts wast ti n n tluat t eentge mtinden zija de piiaen heelenaal verdwenen en k n ik ondanks miia i isica ca 106 Kg tichaunsgewicht ett loapcB ab vtocgtf Bij iheumsciek ischias spit erkaui hcid griep mouw en hoofdpijn helpen d Orukin ke Triacnl Agenttciia Deze hebben geA schadeli ken Invloed op ban mtag ee damwo Neem direct pfoefi Origincelc verpakking in 28 tiblenea il hti 60 at ia aUc apothekn en drogiitertien vefktiigb mi taUaMa v nhage A J van den Hout nu VtiMp oven J G van Mansom na mhoven J M L Hoozemsta Amsterdam Cl J Vonk ni r wijk F O A Loeters naar Dj dam G V W baron van Hemert lót Dinehof naar Schoonhoven T Gréaf naar Schoonhoven R Groen huyzen naar Rotterdam Gevestigd L G J Terstappen uit Neer H A G Smeets uit Steenderen J J Sta venuiter uit Enkhuizen E van Htit wijk uit Mook en Middeaal B F M CoUet uit s Gravenhage F J vw Bergen uit Gennep Th A Theumssa uit OverasseM M J G Vleeshouwas uit Hunsel M H Becks uit Neer A J Kotter uit nersfoort P J Va geer uit Allcemwie B C Romooud uit Alphen a d Rijn P W Blor k uit Oudewater C J Veelenturf uit Bode graven W C C van Nijnatten uit Amsterdam L C A Lepelaars uK Almelo P F Geraids uit Almelo Q P Pünselie uit Gouda HAASTRECHT HEEFT EEN HEIl VELD VAN ZONNEBLOEMFN REUZEN Een van 4 50 meter spant de kroon Mocht Boskoop al de illusie hebben gehad bezitster te zijn van een wertidrecord op het geined van reuze zonne bloem dan is die illusie toch ml wreed verstoord Want na Hellevoel sluis en Rijsoord komt thans ook Haastrecht zich met een zeer opmttkehjk verschijnsel der natuur mtidn Het lykt ofts thana maar vpil gc va het idee van een of ander hoope recorö af te stappen want wie v et wat de natuur elders m dit o r dt zonnebloemen blijktaar zoo vjor spofr dige jaar nog mectr gewrocht heeft De heer M Klein te Hactolrecbt geeft volmondig toe dat hot niet per sé zijn kweekkiinst is gin eest die zijn zonnebloemen zoo hoos deed opschieten want toei hy ze uitzaaide vas zijn ervaring in IdeMjnog il e n onl eschreven blad pifpjpij Hu dacil bij het zaaien meer Ayzijn kippen dan aan hooge zonncmifempn Willekeurige zonn Io inpitlpn el Pn Uit kippenvoer ƒ waafschJRÜjjr var Roemeenschen eorspibngfnam hij r voor Het resiAtaajr Vi overweldijfni Een dertigkal zonnebloemen a ot l op en ze oinwikkeldenl zich tnt wan reuzen zoodat vrouwlief al broir d dat de achterkamer er door verdu terd werd en dat de groente n den tuin niet groeien wou Een zorreb oen spande de Irroon Met een stoneel rt een kleinen boomstam en bladew als de ooren van een olifant kwam d machtige bloem ruim 4 501 metfr dn ter bij de zon dan de pitj waani t q voortgekomen was Een prac it V licht zoo n Woem met een diameW van 43 cm ok de andere zonnebloemen hebben respectabele fmrtm i gemiddeld 3 50 a 4 meter De reus is dester dagen i pevcld moet di dienende taak gain venw len De kippen zullen er de n wffl gelukkig mee zijn En indirect met Klein vanwege de eitjes Waddinxveen DAMCOMrETOIE Van voor de ondsflnige coi peti van de damclub Excelsior goi pe partyen luiden de ujÉlagen A Tijl D La Cran L de Uraat W v Mngele en C Korten ver A t ittooi M Flier i C Kram WIv T tarre H Troo Jr enoute A Blonv Twigt P Vink L Kramp F Jacobt J de Bieer T Baan C Blonk K Kramp J Verrijden A Blonk F Jacobi FemUeton mtemik Dètectiv tegen wü en dcuilc door H VALMBB iVenem Ui HëuMh bat sal Ja mMTillaa ven kerda tü Hét i er tiptop Zou ik er anders konrMn a H9 volgde Iw De bat bad rechts tn Hnlu e n untal boxen in èén erran n men lU plaau SiRne b stelii d n keUner drin t egecrdea hicfstuk i et gebakken aardappelen vooraf wetwcht li een icjtMll ie cbruikea August had lieti llttioBnde of aodawater gedronken TeganoVer i f inel c met den èocktail lld hl ilch echter groot houdeci ao Uat daai hi een las bier aynmlMM Slipit rttde met eél raping gelicht Bier alt er iof koud In en bet l löo n geweldige plas ia c maagl J Bij boofe uitzondering dAnk tk aanglaa bier Sterkan drank h ik nog nooitgaproefd Ut is mijn vaat voornemen haai nooit Ie proeven ook J kunt alles te var doordrl vanmeende zij Khokschouderend E n borrelau adn lilit achaadt otet IM lU aM wallaae Ik heb geen trek um pet ronduit te zecaen SIgne Ik begrijp niet hoe een latisje ale l tich aangetrokken kan gevielen tot loo n gribus terwul er nette galegenheden te kust en te kear d n tronste de wenkbraawen h Deze gelegenheid itaftt gunstiger aangeachreven dan je denkt jij gaat taluttend op de buurt at Dat ia het hem juist In Stockholn noet je de adresaan kannen Wannt i je ens s middags onder bet liinrhuur komt of tijdens het diner lou Je r over verbazen hoeveel fijne lul biereten De t rieven zijn laag wat ze voorsetten iB prima In dit opzicht kan d MaMmBar met de beate restauranla concurreerfn Nergeni worden de klanton lóó vlugbediend kijk daar ia mijn biefstuk al Terwijl Signe al nam Augu het meisJ nauwkeurig op hij kon hel nu beter doen dan in de hal var kat hotel ooMat zij vlak tegenover hem zal ZUn vtucbUg taxatie van toen j niet lulst geweeat hl had haar te jong ae chat miKKhlen ti een Jaar ol vijt OW den mond waren cherpc trekken de halder glans van da oogen was tanga ktinttinattgen weg varkragen en aan den bloa op d wanden was de reugepot niat vreemd Waarom bestcMa tater ala a ar toch aiet van drinktT lnforme rd xU tacB tii haar maaltijd had be tadla Ik vind het niet lekker Had je over je afkeer van gkarkea dfar i heengexei an een cocktail nomen i Oir ij uttatckend Ik neem Poen de 1 dMB zij er op aan dat blj mrt n u küitken Hij deed het maar dronk aiet Zij alaagde er niet la baar onlstemmtiigte verhelen Wat ben Jtl een laale Plet Veonilt doe als tk ad fundumi Dee komt debtemming er in SigIVe droAk In Mn teug v glas leeg August schudde het hoofd Hij bad haar graag een genoegen gedaan maar bet bier smaakte hem sb sotuut niet en WS dacht er niet aan zijn glas te ledigen al ontstemde hg er liaar door Zoowaar begon hu tka tikje ipijt te gevoelen dat hij zich had aten vcrleideB mat hel meiaje 4P tap e gaan Hoe langer hH in haar gezeladiap irerkaM l rflei If IDlMer beviel zi hem Verin nei ik paste tij beter bij I arj Folti n wp nu die kon haar krijgen wat hem betroti 1 Waarover pieker je vroeg Slfaena een poos zwijgen Ik vind dat het zoetjeeaan md wordt naar het Sint Olaf terug te keeren Het u og een beeie tippel Weet e wat ik vind schamperde zij Dat je echt geniMfl gezelschap bent Een oogenblik Ik IWB zóó weer bij jel Signe liet haar taachje liggen August kwam overeind ca atelda het haar ter hand Zij bedankte met een glimlach klopte hem bij het verlaten van de box vriendEchapp li fk dp den arm Hi reageerde niet maar staarde strak voor zich Hun bni was op één na de laatst Terwijl hu stond werd hij in de achterste afdeeItng twee mannen gewaar Ofschoon één van hen zich onmiddellijk vooroverboog deed hij het toch niet zóo gauw of August had hem herkend I angzaam gtng hij weer zitten Zija neusvleugels trilden In zijn oogen vCr icheen een hard licht De bezoeker In d box achter em wai niemand sndera d n de man dlïn hij lA Sint Olaf met pseudo mevrouw Hango had gezien en die zich Klauaen noemde Sóderman begon te begrijpen dat hu met een bijzonflcte bedoeling naar de Uaxlm Bar waa gelokt Dan m i3kte Signe Han en zonder eenifen twiifpl deel uit van het complot dan kon het geen toeval zijn geweeat dat zij haar zuster in de tigarettcnkiesk ver l ving U het haar zuster waal Signa i innemende manieren waren er enkel e alleen op berekend h m naar deze obacure gelegenheid mee U tronca Waar zat sQ nu Zou zij terugkeeren Hit geloofde er niets van WM achter bet complot atalvooralsnog een raadsel maar selte hij wel dat het op herdraaien Om geen andere redeo hem In de Maxtm Bar willen h zich Klaucen bevond de ni politie werd gezocht in verbanddietatal van het betaamde halssnoer Toeval was ten eenenmale intee lotfn Slf Hansen had opdracht gekregen Item meete lokken en ali het ecrzte bat lieste groentje was hij In den val ge oopen K a p n wiai natuurlijk met wien bU Ifl doen had Vandaar dat de schurk zoo snef het hoofdvooroverlwog maar toch niet snel geifoeg Ineens vielen Auglul de schellen van de oogen Werd de hand op da pseudo ne vmuw Hangö gelegd dan konden degenen die aan de plundering van de brandt ka Ui hel Sint Olaf debet waren ero tekenen ook nwedlg te worden geknipt Dbch zóóver fes het nog niet en laover macht liet ook alet komen Méfe daa da politie vreesden zij den hnt l r1 fve Alleen dfie toch had de bewuste dilme gezien in haar dubbel creatie van w vrouw Hangs eiv aaavreuw KlauK welke trucs zij toepaste had htsr geoord Daarom moeal hij tiH wvden g fuU d ZIJ m aa n den hei te aabben Insepifct aam werd de ki k T ontchadelttk geaaaakt door m dwelsaend middel In sita eonjump doen daarna bij nadit en ontij n plaats vervoerd waar sU hem om konden brengen zonder dat er e f naar kraalde Ma Het had den tcikurken nBl rr i van de beoogde tMdwelming kom n Het lag gecnazUm aan S r sen zij had haar uttersU best ed hem lot drinken te aolmeeren was nu eenitiaal geen Uefhebb r en dèn smaakte het vocht Ir t Bar bcm al Ie bitter De pUnn i t dus worden gewijzigd Zoo hei h l ten termijn gelukken overleü Jf man Vast en zeker fiep hel op ge knokpartij uit Dil leek hem kwaden het minat want dan b tUd de mogelijkheid dat de pohtx me beorioeide Allicht feaoeld ruet grMeld buurt bewaaer rix te waaraehuwen als van da V mt ke a liai i werd fWordt I