Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1942

crrjü f DAmmMj 4t Sf if WOENSDAG 7 OCTOBER 1M2 cerk m d Uêmt DOiMI HJcuTixaiDi werd de iarige Hoofdweg 4oar ee m Het Uedil Ui Cebrok a tai a d Ussel CrCAVK TAN IHUJFStEMEN lies v rzo kt Oiis Bog een de a i a Ie vestigen op de verplicfatmg van een ieder die drgfriemen in voor raad of voorhanden beeft daarvan OSgave te doen aan den diirecteur van l et Rijksbureau voor Initden en leder te Amsterdam en zijn verplichting tot ge noemd bureau een verzoek tot inschrijving te nchten Waarvoor fcrmuLeren an te vragen zun bij het Rukstnirean en de Kamers van Koophandel Reeds tweemaal werd per officieele mededeeling de aandacht op deze verplichting gevesügd doch het bleek noodzakelijk nog eens den naderk op de vetplictóing te teggen Niet alleen froofl edTijven doch o 5t kleme bedreven als smidswericplaatsen schoen makeryen wevergen meubelmake r jen enz vallen onder het voorschrift De gestelde termyn voor het indienen vttn de opgaven ia verlengd tot 17 October as Degenen die op laatstgenoemden datum bedoe de opgave respectievelyk verzoek tot mschrijvmg niet liebben mgediend stellen zich aan emetige strafmaatregelen bloot HOKPHINE UIT KAF VAN IHLACWHAANZAAD In de geneeskunde wordt als pun Stillend middel morphine gebruikt da als zoodanig onovertroffen is en door de artsen als onvervangbaar wordt beschouwd Het voornemen bestaat om thans ook in ons land morphine te t erei en uit het kaf van het biauwmaanzaaid In de zaaddoozen van dit olieiKHidende gewas komt nadat bet zaad er door dorschmg uit is verwijderd n I nog een zeer geringe hoeveelheid van het alkaloid morphin voor Dit jaar zal voor het eerst het kaf van den binnenlatidschen blauwmaanzaadoogst voor de bereiding van morpiime worden gebruikt Aan het Rijksbureau voor genees en verbandmiddelen is vergunnmg verleend tot het koopen en ontvangen van dit kaf In de provmaeS Groningen Friesland Noord Holland Zuid Holland Zeeland en Noord Bratant zyn daartoe commissionairs aangesteld In de ovCTige provincies zal het kaf niet worden verzameld In een officieele publicatie die naderf bijzonderheden voor de telers ed inhoudt dnngt het bedrijfschap voor booi jrtToo een rudvoeder op medewerking van alle betrokkenen aan Kortheidshalve zu naar bedoelde pu biJCutie verwezen BBITSOHE BOMMEN OP NEDERLAND Het ANP meldt In den nacht van Dinsdag op Woensdag hebben opnieuw Britsche vliegtuigert boven Nederlandsch gebied gevlogen Lukraak werden er bommen uitgeworpen die tdechts genn materieele scfiade aanrichtten Een burger werd gedood een ander emstig en verscheidene licht gewond Daar Dat Is de titel van oiu nieuw affiche n Se roode pt en w zen nAsr Rualaod want daar ts het dat de vrijheid van EuroEa bevochten wordt Daar strijdt de Duitsche soldaat en zf n bondReoooten tejrpn de Sov et daar vemleUgra zij de machtige lecera die Btalin gereed had staan om geheet Europa m de macht van het bo sJe Msme te bren ten Daar in Rueland strilden ook Nederlandsche manaen die hun volk en vaderland bewaren willen voor de ellende dte ook over ia volk 20U komen indien de mkda igers inden van St Jin niet vernietigd rouden Wden Kerel van Nederland ook uw plaats la iQ de gelederen van ons legioen Meldt u aan bij het VrijwilIigerBlegioen Kederland Konlnglnneffracht 22 te s Gra venbacc UIT DB gTAATSCOUKANT Bt bcachik inf van den secretaris generaal van Opvoeding Wetertachap en Kultuurbescherming Is benoemd tot tijdelijk ieerav aan de middelbare landbouwschcvjl te Ddfdrecht tevens bela t met het geven van DDderwtfa aan de Rijkstandbouwwintervhool aldaar A M A van Langeraad aldaar ts benoemd tot tiidelhk leerTar aan de RiJkstulnbouWschool U Usse F A v Dorp te Amstelveen geval op anderen afwentelt Verdacht Ik behoefde niet mU de vlaggen op te fangen ladi am daartoe de last was gegeven dan zou ik hebben gewei erd Prof vmn Gew iten hierna c euch komend noemde de houding van verdachte zeer zonderling Men stelle lich voer aldus spreker dat de chef van den burgerlijken stand kan zijn ambtenaren zou vragen of Zit er wellicht bezwaar tegen hadden bepaalde geboorteacten in te schruven bijv als het kind den naam Adolf of Anton zou zijn gegeven Daarenboven is in dit proces de stijl verminderd door verdachtes vraag aan de gemeentewerklieden Indien hij had gezegd Hier sta ik ik kan niet anéanf an hu sou geweigerd hebben den last door te geven dan zou men dat optreden kunnen veroordeelen doch tevens een zeker respect voor zijn houding kunnen hebben Hier echter is getracht de verantwoordelijkheid al te schuiven op ondergeschikten Spreker kwalificeerde deze daad als sabotage althans als een uiting van stiekume ophitsins Meer dan ooit is het in dezen tijd een eisch dat de overheid niet met zich laat spotten en dat zi wordt gehoorzaamd Waar evenwel voor de eerste maal een geval als het onderhavige zi voordoet wilde spreker geen zeer zware straf vorderen doch zijn eisch beperken tot een maand gevangenisstraf Ma Th J J M Kroon als verdediger optredend merkte op dat er een geschil was tusschen den burgemeester en den directeur van Gemeentewerken over deze aangelegenheid Dit heeft verdachte ertoe gebracht de vraag aan iijn personeel te stellen Pleiter beriep zich voorts op een tweetal circulaires van den secreterisgéneraal van Binnenlandsche Zaken inzake de gewetensvrijheid der ambtenaren Hij concludeerde tot vrijspraak aangezien zl niet bewezen is dat verdachte het oogmerk heeft gehad stremming in den dienst te veroorzaken en aaafezlen hij niets heeft geweigerd Subsidiair gaf pleiter het hof in overweging een geldlioeta op te leggen IJa re en dupliek werd de uitspraak bepaald op Donderdag 15 October OOKTOI OtrfDOOK VEBMOCeNS LASTING Sen nis end artr uit So st ad zich voor de Utrechtache rschtbuik t tferaiitwoorden wegens h t opz t rlt fc onjutsR ngUte do n voor de vcrmogencbelMting Verdachte had het fiuulacbiljct epMUelAjIc onjuist en ot volledig Ingevuld waardoor een be kag van 40 miUe aan effect werd verzwegen Verdachte gaf het ten Taste gelegde m zooverre toe dat hii een ruwe berekening had gemaakt van hetgeen hij bezat De moeilijkheden waren gekomen omdat hij naar htj xeidc ook de vernu emt van zijn baide dochters beheerde Hierdoor waren de vermagena door elkaar gevloeid Jioewel leder preciel wttt wat hij bezat Toen het biljet nK est wordctl ingevtfld la daarmee dan ook rekening gehouden De geneesheer gaf toe dat nien efÉecten bezat doeh deze vertegenwoordcn hoogstena een waarde an 17 OÜO gulden Verdachte s effecten war n grootendeels afgelost Aan Als getuige in deze zaak werd gehoord een inspecteur der belastingen dia verklaarde dot de zoon die stud nt was kort voor Zijn overlliden een vermogen had aangege ven van nilm 23 000 guldii met een inkomen van 11000 gulden I iter waa slechts een saldo van enkrfe honderden guides op gegeven Verdachte had toen tMweeitS dat hu eigenlijk van het geheele vemingen n1 afwiï t daar ztjn zoon dit pracuach beheerde I ater heette het weer dat het omgekeerde iiet geval was Ook had verdachte nog ge zegd dat de huizen gekocht waren van de opbrvngst van verkochte effecten Doch ook dit bleek alweer niet juist te xtjn De ofticier van justitie merkte op dat de zaak erg ingewikkeld leek doch in feite zeer eenvoudig was De opzet was volgens den of ticier tttt het verhoor gebleken Verdachle had geknoeid met specificallea en daardoor werd alles net meer preLies nagafUB Hier in Ugt VDor den Staat en nadaot VerdachU Ivesft de btlastlnataapaetlc voorttlogcn en toen hl moaiUJIcheden z f saankjynen ia hij naar Belgii uitgeweken In verband met den hoogen ieeftlid van verdachte en het lelt dat hij nog nimmer veroordeeld was wilde de officier geen ge mngenliatraf elaehen doch vorderde en geklboete van 3000 gulden of zes maanden hechtenis De verdediger van verdachte kwam to de eonduste dat verdachte befioorde worden vrtjgeoproken De ultap k word bepaald op Dtwdx It October GELDIGE BONNEN iMlel fli J B u V t o U V o ipeel roMd v w onderUnge et tf n f enden uitslae an Dutin O 2 J C van der l A Dekker B van Leeuwen H 1 C de Bek J Twl l 1 1 It Neef e l F Ver 0ti C Hoogeodifk G l 2 cd ld io ITAL TiW MPTBEBB ek 4ieed zii van beamettelijke la i X Cl der 8w l jifhtherte voor M HKEK J OTTERSPBBB VBAAGT ONTSLAG Wykgeboaw leeftijd heeft de heer Iter van het Wijkge eweg den weiu ch te et Ingang van 1 Janctie te willen neer g tev Ottckpeer dte reedt In de II beeft tal van Jaren het kog met nauwgezetheid waarge LOOP WtlWVOLiUKa I giMX van Lekkerkerk naar C ll Bini le Vervaal echtgenoote van yel pkken naar Schiedam van A 149 itttè a Elizabeth de Jong lOKGmAjKE STAND CcWrm JaGOlt van Jacob Grave é JannisJefeoth Ba itiaan z van MM Verwelf en Cornelia Leentje r Ham wUhelmina Gerrlgie d HiGnrit Verdoold en Jannigje Gou Stolwök HFj DitmnmDizRN tk ntVFKStM BENOCnWD In wrband mit haar bmoemjng J llwnum is an mej W Drie iiiluer met BiganK van 1 t vHdi ontslag verleend alsi friuKt aan de eerste openbarjlaj idwol WBRIIR ONDKB SCHOOUKCGD KIMKI betAoor ielen f n betAoorkomen van e el VËnn VanIdIphUiene is jende men van d eer te oi enbar gerr i l tijdeliiligesloler IT M df eerstt enting tet n de7e tellike nekte znn 9M kinderen eWL IcézONBR GBMEPNTEk flttkir nde delnaanden Juli lAu s IIIBi S nt mJr riin geen aJnrft l o verlhdm § i deze iemtAtm gt niRR NOl BEL NEEMT AFSCBRIO Ie bnldigt haar dlrlfoit BHi iekvereeniging Harmonie yieef afscheid genomen van haar Tl en heer 3 C Nobel uit die zijn l eilrekking heeft neer W er leiding van den dirigent werd iJj Bltii met het nelen van een twee I Unchcn Hierna bedankte de I de heer D Bode namens de yjJjUgin der directeur voor de ff felding gedurende ongeveer 24 intnn rfe led n l r vereennintr l j Jieae hi als bliik van dank n j fl en sprak den wensch urt dat J f Nobel nog vele jaren van dit T Ml mogen gebruik maken IJ w de vereenlging VolV ondcr IK S da heer B A v d Bosch nbare sehflol woord jne in verbard net § f rk reSeti M fe werk i bij D Burcer sprak n nMéf iffilvHiV een wo rd van W de medewerking van den n vereeniclng Imj gehouden 1 n o erb ndisde namens de g gfschenk JWWiscn bedankte een onbekend de hurgerii voor alle wat de jjfceeft weten te bereikitn me W ile iuf er op de zomeravon J hel iSüWieV t n eehoore h eft ♦ w 4Ike daiVhetiiigmg doo phjrt teer op prys werfl ge bitaeht de heer Nobel dank jj Waardeerende woorden en mooie radeaux en orak de dat de vereerifing onder nieuwen dirfi en eer iffwoe tegemoet rui niogtn eaan iJS5f Me de oor iRfrr ift de BauRl V iieilnw n dirigent den 1 S on alhier voor JJ roon dinkte de zullen oo een Il gen He l i rL Chtend l 3pie oreker als oud voor7ittcr IjiTr f fWM d heter dan hH zal l l rï J Nobel in die jarer l liCj ilrin heefl edaan Hit W P m als bink van waar I WaBj igaren lï i heer N 1 1 w I J t te maal ondfr thn le ding RADIONIEUWS DoBdeedat I Oc1 k r BILVnMUM L 41SJ M BINMENLAIID 715 Die ta Geunc Citarriiten r 7 30 BNO Nieuwsberichten 7 40 DeiroeRte wint gr I 3 30 B O NieuwaberichtiO H W furopaa Gceat S 50 Piaoovoordracïit KT flW Oclitendhlanken gr 1 9 30 9 40 Spiegel van den dag spn 10 00 Orkest Willy Kok 10 30 Tr en om Wiivchotcn hoofdstad van t Oldambt en Westerwolde klankbeeldenreek 1 Orkest WillT Kok 1113 Symphonieconcert gr 12 00 Almanak 12 OS Plet vaS DiJk en zijn orkc J 12 4S BNO Nieuw en aakeltjke berichten 13 00 Omen omprotramma 14 00 Vocaal en Inatnimenlaal programma 14 30 Grainofoonmuziek 15 00 Daar boven in de bergen voordracht 15 15 Paitorale muzieX gr 16 45 BNO Nieuwi zakelijkeen beurslterichten 17 00 Otto Hendriks en zijn orkeat 17 4S Amuse mentaorkeat en sdliate 18 15 Uit den mond 3745 bblj der dwazen luisterspel 19 60 Brandende kwesUea causerie 19 IS Het Omroep Hiirmonle orkeat 18 30 BNO Nieuwsberichten 19 40 BNO De wereldmeenlug uit vreemde kranten 19 50 Omroep Harmonie orkest Vanaf 2015 alteen voor de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de Studio besclllkjien 20 15 Plano en vlooi gr 29 40 Concertgebouworkest 21 S5 Zang en plano gr W 40 Cascertgebouworke t 21 25 Zang en plano gr 21 4C BNO Nleuw berichten 22 BO Spaanache zang gr 22 15 Pusztaklankcn zonder ngeunera gr 23 OO 14 00 Dana Hiziek en tang gr VITKEERiNOCN VAN BET N Ajr De centrale persdienst van het Ne derlandsche Arbeidifront meldr Van Maandag 5 October af worden uit de werkloozenkas van het Nederlandsche Arbeidsfront ook by ge deeltelijke werkloosheid uitkeeringen verstrekt voor hen die werkzaam zyn als diaraantbewerker kleermajter meubelmaker metaalbewerker ai bei der in een voedings of genotmiddelentwdryf sigarenmaker textielarbeider technicus weïkmeester of opzichthouder dan wel als fabrieksarbeider in een ander hieroep of bedryf dan de hier genoemde Bedoelde personen komen voor uit keermg m aanmerking wanneer bi inkrimping van den normalen weke Igkschen werktyd het aantal werkuren in een werkweek met tenmmste een vierde wordt verkort Met inkrimping zullen voor het verkrugen van uitkeering de volgende gevalleti worden gelijkM j ld7 Ten eerste het geval dat P t t l ovenstaande groep arbeidenrbehtlorend lid van het Nederlandsche AV ieids front zonder te zqn ontslagen i door BLVmaOM o 3 1 1 M TtS 7 4S Zie HtlverauTn I 7 CVhtendSymoastlek 7 SO BIVO Gesprokert binnen laodech ov r7icht eim 8j I eziag Het boerenleven in Ze iand 8 IV Orkestconcert i n wirkgever vo opbepaikieB tijd JS S n pï tSr i1 ï o i IS weggezonden Ten tweede het geval dat enJid zonder te zijn ontslSgen door ïijn werkgever voor onbepaalden tijd n weggezonden doch zijn werkloosheid binnen het tJj lyak vui een werkweek valt en m totaal niet langer dan 5 dagen duurt De hoogte van de lutkeering is afhankelijk van het aantal uren waar mede de normale werkweek is verkort Een vsrkortuig van d fn werk ti 4 welke een vierde van den normalen wekelijkschen werktud bedraagt zal htetbti met een halvoTdag gelqk worden ges eld ter ui voor elke verdere verkorting welke ten voUe een vierentwin ios en deel vaneden normalen wckelrjkschen w ktijd beirSct wrirdt Operette orkeat gr 9 IS Voor de huisvrouw 910 Omroeporkest opO 10 00 Godsd enstige Uitzending 1030 Trloconcert gr 11 OO Voor de vrouw IIJO Liederen van Catharina van Rennte gr 1130 De Melodiaten toliEU en pianocpel 12 30 Programma overzicht 12 35 BerltJnsch Opera orkest gr IJ 4S BNO Nieuws eH zakelijke berichten 13 00 Kleme tuinbouw 1315 Piano en zang oordracht 1400 Codsdienatlce uitzending 14 30 Strijkorkest I S 30 En hier is de koffergr mofoo 16 9 Zang en piano IS 41 BNO NieuwszakcUJke en bet riber chlen nM Kinderkoor van den i ederlandscl en Omroep 17 viool en cello 18 00 A J van Hoek vartelt over het tpel der M velden IS IS M fciimuilek gr ItJS BNO Ni uwsber nRen 1S40 Spiegel an den dag 50 BNO Wat Nederland chrllft 19 00 Zang en plano gr 10 15 rimc f1geboMworkest en solist Vanaf 20 IS alleen voor de Radio Centra ea die over een mnverbimling n et de Studio tiesc iikk n 16 li Zang n ortel SO 45 Salonnrkr t een olksmiiEialckwarfet en n Jefirdkoor opn tl a Muaette arkett en snHat opn ïtttKIO Nleuw erlcbte 2200 BNO Ml ir verridit 22 10 AvoBdwOdlBg 22 2094 69 KI Hllvef ftU i n 1 IgBffJ 1 vi e champétre ge ov handlgde de h er dlrif ermek aa den nieu waarna de avond werd he iMMn van ee i T chen draagt een uitheer ng verst gel lik aan die van een kwart werkloosheid voonteUen dat iemand gewetensbezwwen heeft hiaar ik acht Iwt verI W iJd mdieii aacn den last m islk een dag h n A IJ SU Hcz F M I J van Uni en Jivers IJ Ver abrxiU nk uit luit Bo en uit rs uit elo O HFFl IFN hebben I wen id II iini ch wei II 1 1 k Oi I f r I T Il et i t I i1C or pueBt heeft BNtrechl I iif rn 4 Ik t tetd Lt i de 11 een dicht k ppen W il e e7Pi lilt Uw or ld tpn rf I t b Me 1 1 ivll 1 1 1 ï ll 2 IV 1 U WPI IlilM il 0 MX Ot De eerate UfiMaoUecte ten bate van tticbUnc JÊma iviS9 Nedetlaatf heeft a dese gi pente t lUbW apge mSTIGINGSTEBBOD VCH SLACBTEHJCN De conuni aaru der feovuyK heg gnadgekeurd een besluit vj ikii bur eaMCster waarbij het Jp vettoodea in de femeoite zevenhuizen siaclitenjen lyV U n pensereen ditMicer CveDBCweAmuteruen va i dierlïike ateBtD t Jyt enjen en of inrielitinA JbeetciiK tot bev armg of verwerkmc van bloed en d fcrlyken ttiiA op e nchten te hebben en te geteuikcn Een mtzondermg is gemadtt voor beataa de inrichtingen aanbbood m bet mej B zKJi ems coMeskundige h Eeefat S mWOND uden verwondde aan het mes ft de De e RECNTSZAKEII VHÏDÏGEMCHTSHOr urrvoEKDia AN Domi BintoK MBESTKB GBOKVEN OFDRACBT QESTREMD Kwapgenissttaf gceiseht Het A NJ meldt Het Vredegere tshof heeft ach bez g gehouden met een zaak van practisch politieke beteekenis Met het oog op het bezoelt van den lader der NSB op Vnjdag 20 Mei j 1 aan de gemeente Eindhoven had de burgeroeester diw gemeente de heer H J Pulles den dag tevoren aan Gemeentewerken de opdracht gegeven des och tmds van dat bezoek zoowel de orauj blanje bleu vlag als de vlag der Bewe ging van de gemeenteUjke gebouwen uu te hangen De opzichter van gemeentewerken J A Hoonen aklaar ef hter had dien ochtend m plaats van de hem namens den burgemeester door de directie van Gemeentewerken gedane lastgeving te doen uitvoeren aan de hem ondergeschikte wei eifen by genoemden tak van dienst de vraag voorgelegd of zy daartegen wellicht bezwaren hadden Toen hadden inderdaad de m den winkel van lemeentewerken aanwezige werklieden gaantwoord dat zij met name tegen het jiithangen van de N SB vlag bezwaren hadden en zoodoende was in de uitvoet ng van de opdracht stremming teroorzaakt Wegens overtreding vah art 3581ms van het Wetboek van Strafrecht het nalaten van werkzaamheden waartoe uit kracht van dienstbetreklung Je verbintenis iiestaat en daardoor veroorza ken van glremmiDf in de uitoefening van een openbarm dienst had genoemde opzichter nch thans m eersten aanleg voor het hof ie verantwoorden De procureur generaal prof dr van Genechten had een achttal getuigen gedafvaard ow burgemeeste Puiles die echter weaena drukke ambt ïbeugbeden verhinderd was te ver=chjjnen De directeur van Gemeentewei ken de heer G C Kools betwistte het recht van den burgemeester om opdracht te geven de N S B vlag uit te steken De gemeenta timmemian P R DurBiuis verklaarde ojn dat de opzichter Mooncn d en ochtend om zeven uur in de werkplaats was gekomen met de mededeel g opdracht te heb ben de partijvlag der Beweging uit te hangen en met de vraag aan de ten etalc van twaalf aanwezige geaieente werklieden of zij daartegen bezwaren hadden welke vraag door hen allen bevestigend werd beantwoord Een beambte v n den Remigtngsdienst le de vlaggen had bezorgd beeft zMh toen ook met de p tsmg belast Oneereer hetzelfde verklaarden acfatereeii volgens de gr meentewerklie den P A J van Bakr 1 H de Kruyff J P van den Berghe en H C Viie De gemeente arbeider G E van Schaick in dienst bg de Remigmg verklaarde de vlaggen l hebben bezorgd bu Gemeentewerken en tot den heer Moonen te hebben gezegd U weet er zeker wel alles van De heer nen was daarna naar binnen ge om met de menscheiï te spreken en hy kwam terug met de mededeeling dat zq niet van plan viaren de vlaggen op te hangen Toen heelt ger tulge van baick de vlaggen zelf maar opgehangen Vendadite antwoordde op de traag van den president dr arp of hu den laat tot het doen ophangen der vlaggen had ontvangen l evestigend Btj die lastgeving was er geen sprake van geweest eerst te ifcformeeren of er bezwaren werden geopperd Pres Waarom h bt u dan gelnfor meerd of men bezwaren had Verdachte Omdat het uitsteken van eeiv vlag een symbol leke di d is die men alleen uitvoert mdien m n sym pathie beeft Pres Ook als er een lastgeving is Verd te Bc meen van wel En ik vermoedde dat het personeel er ook zoo over zou denken Indien ik het personeel den last gegeven zou hebben dan zouden zij dien m i wel heb ben uitgevoerd Zg zijn e ter van mSj niet gewend eeg taak te verrichten waart en Ml bezwaar zouden hébben Pres Door het te vragen hebt u het nsu op het personeel overgeImeht Verdachte Ik verwachtte w l dat ze n en zouden zegden Pres Hebt i niet overwogen dat daardoor penoneel uit den gemeentedienst zou vrorden ontslagen ycrd chtc Daar heb ik lOD niet U itilgeataan delwuae het meeiter zoa Verdachte overwogen hebben de bedoekle Procureur Generaal es Begreep u niet dat uw hahfezag van den iMufeondermijnen Dat heb ik toen niet tk Dtieende bet recht te te stellen Ik kan me 4 0e arAATSLOTERIJ vunw Kuan kmtdb I4 t tïdddag vu 1 Oetobir ƒ No 41M M08 KWSB IliM 17505 ƒ M No liM MM TSiS 9873 14522 173fM 18266 21111 tm JU 7268 15164 18122 20902 21370 ƒ 1 No K92 2Sal M02 lOTia UMI 17329 17U3 17884 17 2 U7B8 191M IMtS PBUZIEN VAN 1049 4062 729S 9707 12414 16009 180S8 8745 12716 16140 19065 8786 12718 16171 19296 9844 12760 16200 19356 9066 12806 18244 193S9 9000 12935 16273 19423 9603 13008 16277 19468 9930 13066 16302 19551 10046 13313 16309 19663 10201 13398 I63S3 19696 10327 13401 16497 I9876 10394104551049610631 1201 4317 7297 1428 4443 7300 1583 4476 7335 1751 4S72 7S49 1766 4751 7411 1770 4787 7446 1971 4M7 7454 20S7 4855 7459 2264 4987 7463 2312 56132327 5083 2S62 52242573 53112712 53732741 54742800 56153013 56733036 5G7b 3652 5732 8336 3058 5716 8444 3083 5816 8583 3117 5876 8834 3140 605J S66I 3255 6095 8664 3274 6140 8806 3390 6194 8924 3419 6203 8954 11611 34S2 6354 8969 11669 3498 6521 8998 11672 3690 6612 9026 11714 3707 6666 9157 11783 3750 6909 9202 1 826 3767 69 2 9227 11909 3790 6951 9427 3872 6989 94S0 4006 7032 9527 4 7134 9600 13313 13398 13401 13499 13528 13605 13635 1J638 13902 14009 14014 14030 14090 14131 7686 7739 7682 7955 7972 16309 I63S3 16497 16716 20019 18792 10030 16871 30125 16923 10374 8080 10582 8215 10S90 16953 20469 16961 10623 8242 8311 10618 10622 10907 10913 10951 16969 10633 17264 20639 17318 10687 17392 20700 17360 10765 I10 2 14186 11081 14359 17466 10767 17484 a0777 11329 11445 IISIS 14499 14707 15094 15098 15139 17488 10796 17532 11065 17579 2108 17611 11116 17671 21102 15179 17727 11311 15303 17847 21394 15129 17890 1I40J 15333 17954 21536 15402 18119 11623 11978 11983 12025 12074 12089 16453 18269 21712 15469 I84I8 21746 15548 I84Sn 21755 15737 18763 21817 4072 7169 9664 15 n 18907 NIETEN 1003 3963 1007 3980 1073 3982 1093 3995 1171 4079 1194 4091 1196 4130 1206 4210 1208 4213 1292 4223 1338 4234 1393 4291 1S59 4263 1443 4268 1446 4284 1471 4297 1488 4310 14 4 O 1951 4321 1970 4312 1566 4304 1644 4419 1896 4433 1671 4604 16 4909 1782 4521 1604 4986 1856 4571 1860 4oT4 1866 4641 1888 4671 1972 4 78 1974 4 65 2016 4SO0 2029 4BÜ3 2103 4894 2113 49 6 2121 5000 2165 5044 2209 5104 2213 5106 2221 SI 19 2295 5139 2298 5151 2319 S1o5 2330 5182 2342 5212 2376 5241 24U3 52 1 2432 5321 2476 540O 2511 5425 2543 5435 2598 5496 2617 16 2656 5331 2699 5537 2669 5549 2677 3801 2688 5612 2695 54 52 2754 5689 2 67 5700 5720 5742 2813 57442829 97662832 58092898 58461076 58823119 58881323 W77 3329 090333 60743365 60923369 61033383 £ 1933440 62583449 62593484 72763488 63463507 63W 3524 63641530 63783634 63783641 63851670 64DO 3693 64 3697 6480371 6489 6734 10099 13108 15966 18973 6764 10101 13139 15908 19024 6938 lOltiO 13197 15979 19083 8992 10181 13209 16041 19094 70Q1 10187 13228 16057 19128 7428 10196 13346 16060 19131 16086 19133 16118 19150 16124 19179 16145 19187 16151 19196 16158 19198 16169 19 23 7041 10230 13358 7045 10240 13374 7074 10300 13405 7080 10304 13441 7098 10317 13447 7102 10339 13491 7115 10419 13520 7144 10426 13525 10172 19268 7163 10432 U5S4 16179 19280 16242 19365 16259 19401 16272 1947 16312 19977 16489 19971 16499 ItStf 16S66 19621 lt 585 1966 7177 10481 13586 7197 10535 13603 7111 10543 13641 7234 10545 13651 7373 10963 13663 7302 10571 13706 7399 10614 13731 7361 10718 13789 16607 166 17 li 656 16670 19 19671 1968S 197W 19761 1977 7401 10774 1JS09 7498 10781 13860 7408 10784 13936 7529 10799 13978 7595 1U856 139S6 1673d 7678 10865 14006 16669 10878 14031 16890 1 1U884 14038 16898 1983 7788 11020 14074 18611 198587832 11030 14107 16546 198597886 11046 14122 IBStB 199218046 11070 14134 17005 19932 8095 11086 1418S 1 U2Ö 19935 8073 11101 14204 17U38 199378123 11121 14230 17039 199418181 11132 14245 17041 199838217 11249 14246 17077 200288110 11274 14247 17099 100318251 11292 14273 17172 20111 8307 8352 8368 8398 429 8438 858 11333 14286 17175 2038J 11340 14383 l7l95 20450 20451 20452 17118 20478 17287 20515 naiu 20S11 17356 30539 17441 20559 17445 206 0 17451 20615 17530 20652 11358 14403 1H82 14419 1142J 114M 11465 14436 14480 14642 8989 1146 8655 11469 8658 114 5 86 5 11462 1464 14651 14677 14682 8677 11466 14706 8739 n492 14728 17d41 20654 8830 11541 14745 17834 20658 8851 11546 14764 17677 10706 8907 11565 1489 17711 10729 8911 115i8 14899 17763 20741 17874 30612 17920 30835 180J4 2090 18081 20935 18089 21029 18140 21044 8059 11585 14868 9120 11619 14901 9200 11647 14996 9212 11653 15020 922J 11063 19022 9226 11751 15186 9234 11784 15198 181 21096 9268 11789 1j273 I8I77 21077 9281 119 19 15276 18200 2U76 9322 9128 9377 9394 9437 4 0 47 9496 9585 11950 15299 18201 21179 11980 15312 18208 21277 18229 11307 18265 11415 18309 11492 18343 11411 18373 31M0 18424 31902 18426 21504 18428 II529 18481 21638 18490 2I54S 12051 15345 12061 15180 12097 15381 12111 15418 11154 19421 12190 15448 12246 l i466 9619 12291 15501 9641 12129 15502 9650 12433 1S526 96 6 12486 19671 18497 21970 9702 12495 15596 18503 21593 9752 12993 19649 18924 11996 9771 12610 15732 18531 21600 9783 12627 15734 18539 21603 9790 12696 15718 18653 21678 9817 12700 15740 18671 21804 9825 9847 9 92 9891 9981 10021 12754 15745 18684 11805 12761 15808 18 17 11 06 12850 19820 18754 21 90 12860 15822 18780 21864 3751 6556 3810 fifill 3846 662 12870 15845 18808 21903 12897 15870 18811 21934 10032 12917 13926 18889 21951 3849 6658 10042 12959 15939 18950 21987 1907 6889 10088 13069 19959 1898 12000 3939 6728 ONS KORT VERHAAL ln ebleven prljien f 100 000 50 000 f 9000 f 1000 1900 en 10 van 1000 beneven een premw van 30640 e en van 3000 KOLENDAMP door PAIIGWAD D V Gunner had het op ziin vingers kunnen natellen dat zoodra hij 7ijn straf had uitgeseten Steven Z Sn bende op hem af zou sturen Giinner had twee jaar gebromd voor een kraak tn een juwelierszaak een zaaltje dat hij voor Steven moest opknat n Jlaar ze hadden hem al te pakken voor hij rfe buit had kimnen feveren en tegenover de rechtSInk had h J Éfeen wo d losgelaten Ben appeltje voor de dorat grinnilrtfe hi toen de zware celdeur achter hem sloot Dat was nu tvMé iaar geleden Naleren was de Gunner vrtj sekqineo ni nauwelijks was hl bultan of hij be irwrkte dat bij gevolgd werd Hij keq dien vent mM dmt apcaaedcbt M k tjl lOOrt 10 Oct Artikal A rt welett HA Acniappelen IB Beschuit te of fcb U If er 1 Oct Bk en br TO gr lae gr SI Oet 18 Oet 11 Nov 10 Oet 10 Oct 31 Oet 31 Oet 31 Oet 408 409 4M 4 1 Boter 51 Boter S Sl 2 63 en 3 01 400 gr 50 gr 100 gr 260 gr 125 gr 3 82 4 8X res 1J6 gr Brood of eb SIABrood of geb 5IBChocolade 51 53 Gort 406 Havermout 406 Honden en k br 10 1 i 10 kg 31 OetJam 4A1 see gr 31 Oct 31 Oet 28 N v Oct Oct 3l 0ct 31 Oct 31 Oct 31 Oet 30 Oct Kaas 3 7 398 399 100 grKoffieaurrogaat 400 29lO grMelk 51 1 L Muisjes n boterham strooiael 403 300 gr Petroleum EAkaan 03 2 L Peulvruchten 404 125 gr Puddmgp venn enz 407 100 gr Rost 4 57 4 48 res 280 gr Rundvet 53 100 gr Bonnen inleveren bu den slager van 7 10 October Scheerzeep M 50 gr 31 Dec Sigaretten damea 20 st 10 Oet 31 Oet 31 Oct 10 Oct 10 Oct Suik r 402 I kg Suikerwerk 53 54 100 gr Tabakskaart 51 1 rants Taptemelk 1 57 2 57 1 L Texüelk 3e sene 41 tjn 120 Texfae k 2esene b alve bon K Vleesch 51A 100 gr 10 Oct Vleeseh SIB 50 gr 10 Oct 31 Oet 31 Oct 31 Oct 31 Oet 31 Oct 31 Oct Zeep 370 28 è 75 gr Huishoudzeep 3701 samoi met 371 80 a 90 gr Zeep H 28 è 75 gr Zeep 371 260 gr wasch of zeepp Zeep H wascfap 250 gr wasch of zeepp Toiletzeep M 75 gr Zeep 412 2 i ra 4 28 gr luchtgevuWeeenheidszeep of 70 a 75 gr eentieidstoiietzeep 31 Oct Zeep N 241 4 i 28 gr hichtgeviflde eenheidszeep of 70 i 75 gr eenheids i i ai n 31 Oct 31 Oct 75 rr toiletzeep Toiletzeep N Brandstottao Gen ABthraciet X 1 Eenh 31 OctOn Turf X 50 stuks 31 Oct Brandst krt DV 1 tm 5 1 Eenh 31 Dec Kookdoelemd 01 02 03 en 4KÏ 1 Eenh 30 April 43 kwijtraken En nu badden ze hem te pakken In een stille straat was er een gesloten t estelwagen naast hem komen rijden Stap maar even In Gunner zd de man achter het stuur We hebben je onder schot Gunner was ingestapt en voelde direct den loop van een revolver tusschen zijn ribben Blij dat je er weer bent baste een stem achter hem Dat was Steven Ze brachten hem naar een garage Wiar dat wist Gunner met maar het moest ergens bulten de stad zijn vlak bij den grooten weg naar Spring City Met bestelwagen en al waren zij het kleme gebouwtje binnengereden In een hoek stond een Ufel daarbovenop een stoel en Ixiven dit alles een groote lamp Gunner begreep wat zij zouden doen Ze wilden hem ondervragen zooals de politie dat doet Hij onder een scherpe lamp zij in het donker En dan maar vragen uur in uur uit Maar Gunner was met van plan te vertellen waar hij de buit gelaten had Zoek het zeil maar uit brulde hij tegen Steven die buiten het lichtschijnsel op een luien stoel was gaan zitten Hl ichreeuwde het uil MIsschen hooren ze me op den weg dacht Gunner Steven had het in de gaten Zet den motor van den wagen aan zei hij tegen den man die tri hem was dan hooren ze buiten dat speenvarken niet brallen Al een uur waren ze bezig en nog steeds had Gunner ni i gezegd Het werd benauwd In het kleine vertrekje De lienzinedamp van den motor Icrepg weinig kans te ontsnappen en er hing dan ook een dikke blauwe waas Toch durfde Steven geen raam of deur te openen Monotoom aoemde de motor en steeds weer vroea Steven Gunner kwam meer en meer op zijn gemak Een duivelsdie glimlach speelde om zijn lippen Vraag maar vraag maar dacht hij Hoe meer je vratigt hoe meer kans ik heb Het duurde nog een lialf uur Toen viel Steven van zijn stoel af en nogenblikkelijk daarop tuimelde zijn liandlaneer tegen den vloer Voor dood lagen z op den grond P unner stond op en rekte zich eeni Dan greep hij zijn zakdoek en hleM dien voor znn gezicht Met een sprona was hu bu de deur en ontsnapte hij Vijf muiutcn lalei t hij in een bui op weg naar Sprini iiy Kolendamp Is 7wairder dan lu rWL mompelde hii Ht zat daar op diasi Wei veiUc teaar ït daar beneden kregen de volle laap Ven liet moordende gas dat uit den urtfaat van den statloraiiir tjrwlenden motor kwam Nadruk vertioden AuteorwsSit voorbehouden