Goudsche Courant, woensdag 7 oktober 1942

WOENSDAG 7 OCTOBER MJa Mst gtoolc blqdschap geven mH U ktanis van de geIXMrte Tas ooie Zonen imfÊOtJ aUSBERTUt OllS JANSSEN SUZE P JANSSENManschot OoiKhL 4 October IIMZ Waledaat 4 6 DameliJU Ji h vraagt p I Nov ZIT tdUra MER met ToUedIg pension Brieven m pr sopg no O S740 bureau van dit blad TE KOOP Eea tliiii lu HienJerszaak mtl ottbrengwijk gelegen in t cegtruai der stad lage huur Br BO Q 9744 bur v d blad luk moetei ontrad of den drager ot de draagster der erniekten ervan moeten ov rtuigen oni zich te laten steriIibeeien om zoodoende een onguribtige proganituur te veihmderen Ölt sluit echter in zich dat men de leid mg van deze constiltaUs of onderxoekbureaux ral moeten opdragen aan hen die niet alleen goed onderlegd zijn als medicus en üs psycholoog maar ook op dehoMte tijD van de leer der er aondhexf t e verplichting van het mediadi ondenoek vóór het huweltik beoogt dus ki hooldzaak aan de sanstfanda huwsIuicqwrtneTs raad te geven Inde eerste plaats om een hannoniacfa hu wal uk Is sluiten en verder een onderzoo in te steUen naar den gezondheidstoestand m de tamiliei van beiden met de bedoeling bm te komentot een gezonde Nakomelingschap Maar looak reeds gezegd een volgens de wet verplicht medisch onderzoekvóór het huwelijk heeft dan alleen waarde wanneer het tevens insluit een huwelijksverbod voor hen die zi als dragers van erfziekten doen kennenMen zal eveneens meer moeten aansturen op bet bevorderen der natuurlijke gezondheid dwz dat men hun die gezond ziii raad moet kunnen geven om gezond te bltjven Wu zijnteveel den kant uitgegaan om ziekten pn zieken te genezen en zwakken en dobislen op te kwreken en zoodoende raakte de xorg voor de gezonden ag den aditercrond Ook dat moet in jj toekomst anders worden voorloopige regeling maakt de P het v gende bekend L Toegewezen aaa dett Undhindrlaar L 7ilderhand Bl cedeweg 1 7 te Morr eapelle de gtnieenten Bergachenhoek Blel wUk Zoetermeer H 7 roWoude Bei kei Rodenrijs Nootdorp Pljnacker I cld hendam Stom wljk en Zoeterwoud t TeegeweeeS un den luidhandelear T ZUtferhAitd Achterwc Itl te MMooepeUe de gemeenten MoercapeUe Zevenhu ree Waddlnxveen Boakoop en fteeuwlllcl I Toegeweieu aam Sen SetaUlltt P do frll Derptitraat üs u Benthalien de gemeente Bonthuizen Toegeweieii as Sen detaOHot M KaaUSe A 1S4 iretiknigge de gokneanleh Lelmuldeo Kllniiiorweude en Woubrugge Toegeièeiesi urn en detaiUlat iac u t ls Dérpewds tS NIeiiwvtea I del gemleenten leuwveen en ZevcnhoMee De telers v n tfroogewaasen In de q genoeiinde gebieden kunnen bU do P M sleedt Informeeren n welken handelaar whun rt oo dienen te Verkoopen 1 m geta gevtl megin U suoe eigenmartMftfleveteii Tevenla wordt er inogmeaU ulldrukkeMlkop gewezen dat telers van troogew J en toeWözIng voor gebruik van stroo uueigen o g t bil bun Pl tselJ ken BiireauhouSer nneelen unvrtsen Webneer dit gedaan wordt loopon gevoSr dat tV het ttroi aan den handel zuilen moew leveren Van lUd tot tijd niHen de bedrljvei den gecontroleerd Waarbij nagega r z worden of aan de voor i chreven bepa tn4 i de hend i gehouden Wanneer aan bovanmUanSe niet vuinu It tullen 4trenge sauhregelea genomen A tholis Ned Merv Kerk i BeroWpen naar U monde cand A tef Steeg te Oronlnjen Be4 Bkl voor Vorden ale hulppred cand H M Cnoiten Ie Woerden Chr Oeref Kerk Beroepen n ar w drecht ds J O v Minnen te Hulzen iN COaaSKM NEBlaLAWBSgli CT AMNOIK S T I TU U T KiMnen mar atortln op S Oetolier tesen verpUciiUiisen loMende u Bala s IIJ431 Ewluenctae fraais a IS Fr a cii hiam UU Uim 1 0 a ol kruoeo ttM Nsonelw liroaen tSI Svsedteh kramti MM Ilaselw merk M Olaar oud chaMea 1 4 Otnar oloinre eohulden in Tinksdi peadea M 4 lew Ut PenfS eadeeeSsliIcnlMHt PmSJatemr ochulileii M ElotyST i Lei iS iowariiiche trronen a Draetuneg IJl ICima Itl rBMBOIIB 1 prodftdirift s tia td X Tsatuurk J ht do KAaMUJIKT WOOBVaN T Oet Pro ka ie tisert imm ltUk Idem ir ooert f iS S rstjSS 114 1 Ttus DAAR BIS DIEN MOfJEfii Landtchapfpltoon n mnmrgimfoonietung JU vnMtfer buitenlan boh toerü 1 ol awt met een phutou an ons mooie landje weer verliet dan Mbo d ergeat tuMChen ziia vuile wiaobcoed vast oi zikèt wel zoo n Initiatrtntm HolUuxbdi touvenirtte In den vorm van een steenen kionipje of aeebbak met v at gepofirroekte dansende viMchertjes een bruggetje en een zeilscbeepjê er op Maar als ge dsn dat wondere product van onze vreemdelingenindustirie nog wat beter ging bekijkeix zoudt ge aan den horizon van dat liefelyke vaderlandsche landsrfiap tien tegen één ook nog Iets anders hebben kunnen aanschouwen het pittoreske silhouet vam den onafscheidelijken moJen Wmd en water dat rijn de twee natuurelementen van onze lage landen Niets vormt denhalve méér een aationael symbool dan die machtige molen daar boven op den hoogen rmgdijk dl m zijn wijde steike armen de oerkracht van oen itomnyind v angt om dan in driftige onweerstaanbare kracht 7ijn wieken rond te slaan en het stijgendf water uit onze polders te zuigen het buitenwater in Eens toen de kracht van stoom en electriciteit nog onbekend was vormde de molen de grondslag onzer nationale njuverheld ja zelfs de grondslag voor ons naakte bestaan omdat hiJ ons letterlijk den grond onder de voelen schonk Dat was m den tijd toen op de wallen en muren der steden b dag eïi nacht de wieken draaiden opdat de w ire molensteenen bet koren konden malen voor het dageitiksch brood en opdat een nijver ambachtsman nuttige drijfkracht m zijn weikpldate kreeg geschonken Dat was in den tijd toen et n zekere Jan Adriaansz genaamd Lecghwater zijn watermolens bouwde in de meren Beemster Purmer en Schermer en toen een kroniekschrijver van Zaandam schreef dat men hier door de menigte der moolen ende soliBepvaart een groot Bos schynt te bewonen De Zaan r het molenland bif uitnemendheid waer tegen 1600 da eerste houtzaagmolens verrezen met twee vier som acht zagen tegelyk waar de wieken zich vTo oHik spiegelden in het water 1 zy werkten volbr de beroemde Zaansche scheepsbeschuit voor Oost en West En de molenaars werkten r ook voor de zeil en touwinduilrie zy maalden het mosterdzaad pei k n d gerst verpulverden de veirf toHen klopten den hennep persten de olie uH het ItJnzaad schiepen de grond stof voor on i befaamde oud HoIlamkch paipaer en naaalden d tabaksblacwren f n opdat d zoo dikwerf aaafgesproken snuifdoos der bur ery gevuld kon blijven Zoo was het aan de Zaan zoo was het ook elders waar nrtavr de wind over de velden woei en men van aanpakken wist Doch de tijd inig verder en althans in technisch kunnen ging de mensch r op vooruit De 8to ynketel kwam en de dynamo Leeghwater had berekend dat hij voor het droogleggen van de Haarleiiuner meer honderd en zesUi windmo ens zou nkoeten bouwen Twee eeuwen later deed men het met electnsche gemalen en had er daarvan precies drie noodig In de plaats ven den molen trad de hoogei walmende schoor steen ds zelfstandige mulder moeet verdwynen om plaats te maken voor den fabridcsarbeider Ons bleef slechts de verheugende verrassmg biJ het zien van een nog gespaarden enkeling en ons bleef het spuookje van d geniall molenaar kat van den markies van Carabas Wel heeft de vereniging De Hol landsche Molen door een groote activiteit en het aanbrengen van geslroomlUnde wieken vele barer ber schermelingen nog vaak fle redded de hand weten te bieden doch rtj mist tot nu toe € n tegenstelling met de natuurbeschermers en de Heemschut ters len maehti ien steun van de over held Maar dit is thans veranderd v ant pen dezer daigen heeft het Verorden m gen blad een verbod gepubliceerd tegen het zonder schriftelijke vergunnmg sloopen of veranderen van alle wjnd of watermolens die niet geheel of grootendeels van metaal z jn vervaardigd Dit kloek besluit is door de iccretarlssen generaal van Opvoeding Wetenschap n CuWuurbescherminft van Handel NUveiheid en Scheepvaart en van Landi ouw n Vlssdierjj cezamenluk genomen W aaruit weer de conclusie mag worden getiokiken dat hier niet alleen het landadiapssrhoon en de cultuurbescherming een rol hebben gespeeld maar dat ook terdege nu allerwefe in Europa iedeM denkbare energiebron wordt uitgebuit aan de waardevolle beteekenis m oorlogstijd van de gratis wind en watenkrach gadacbt is En dan nög is h t niet de oude molen die béter en ecqnonuscher dan welke fabnek ook het graan voor het thans oo sterit gepropageerde volkorenbrood kan malen Ean he lijke werkplaats zoo n molen m vol bedrijf nóg mooier dan ean smidse met binnenin die warrelmf an geheimzinnige geluiden het rommelen van de zware wentelende as en de wisselende druk der wmdvlagen tegen de hooge k 4 h t scherp gekraak van droget hokten planken er den ratel van een sterke kettinc kUt laar tusschendoor de pientere vak inansbllk van den witbestoven mulder i n 7xji nedit 7ooWmrt de zware bovenkmier en de swHr taadsardmolen voor ons HoliuuMdie landschap behouden Niet als iiHiseunwtuk maar als een stuk levetide wcrfceUJkhefal alt n nationaal aymboo van fiere krat t en arbeidsiidt HoutdrMaetaut t m mmÊBmmmmtmBÊmaimmÊmmr Stieneke s H è moeder niets leuk dat Ik bh m a rarjaantaf op bad moet vlarea aet Stieneke die gevallen waa en haar been zo emati had Ixcceid dat ze mlnjteos vier weken op bed moest Uigan Ja kladje daar Is nu eeiimaal nietsaan te doen maar wie weet hoe leuk ofhet nog wordtl Dat kon Stieneke zich helemaal niet Indenken Heel verbaasd keek ce toen moeder diezelfde middag met een groot vel wit karton aankwam waarop een chaar en wat blaadjes papier lagen ea waarop ook nog een Ujmpot stond Wat gaat u doen moeder Dat al je wel lien we gaan tarnenIets maken voor je verjaardag Moeder haalde toen ook nog een ronde schotel legde die omgekeerd op hft karton en trok den omtrek met een potlood na Langs die cirkel knipte zij daarna het karton uit Stieneka kreeg toen ook de schaar In handen Zij moest de cijfers van kalenderblaadjea uitknippen en die op de klok plakken want het was een klok die Stieneke s moeder wilde maken Er werden toen ook nog wtjzera geknipt die met een papierpennetje In t midden werden bevestigd zodat 7e draaien kondea Een prachtkJok wat het Ziezo zei moeder dat is gebeurd maar vertellen doe Ik je verder niets Ik zal de wljzert vaat op acht uur letten want om acht uur kom Ik je morgeiiochtend ala je jarig bent wakker maken En dat was ook zo De gangklok bad juist acht uur geslagen toen moeder binnenkwam met de klok die ze tarnen de vorige middag gemaakt hadden Wel gefeliciteerd Stieneka zei moeder Ik lal beginnen met da klok bovenje bed te hangen ló dat je er bij kunt want Jazult de wijzers leder uur moetenverzetten Terwijl ze dat zei zet e moeder een grote doo neer waarvan Stieneke even later het dekeel mocht oplichten De dool wat In twaalf vakken verdeeld ea In elk vak lag een kaartje waarop een uur wat aangegeven Om acht uur krijg e je eente varJaarteadeetttje iel moeder om negenuur je tweede en zo achtereenyolgent totdat Je vanavond om zeven uur vooi dat tlapen je twaalfde cadeautjehebt gekregen Is dat niet leukT Stteneke vond het enig en ze pakte gauAr het eerste cadeautje dat In het t uurvakJe lag Het wat een nieuwe jurk voor haar po waarop ze zelf nog wat bloempjei moeat borduren Om negen uur kwam moeder weer de kamer binnen BUITENLAND DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA NIEUWE VORDERIN GEN IN STALIN GRAD Sovjet uit stellingen in Kaukasus geworpen VUF KOOPVAARDERS TOT ZINKEN OBBRACHÜ Het opperbevel van fe Duitsche weermacht maakt d d 8 October tiekend In het Kaakasusgebied wordt de vijand in een vorderenden aanval van hoogte t hoogte teruggeworpen Ook gisteren verloor hij in weerwil van het verbitterde verzet in het gebergte ten Noordomten van Toeapse en aan den Teick opnlenw krachtig versterkte hoogtestelUngen en veraterkte pUatsen Ia StaUngTad werden Ih hcSVige aflenderUJke gevecliten nleawe vorderingen gemaakt GevechtsvUegtnlgen en vliegende artillerie steonden de atormtroepen van het leger Ten Noordwesten gelakte het nog een tweede vijandelijke groep itrijdknichtea te omsingelen Aan het Oonfront sloegen Boeueensohe ItaUaanache en Hongaarsohe troepen venoheidene pogingen om d rivier over te steken en anvslien van den vijand af In den eentnlen sector van het front werden bU succesvolle aeMes ysn stoottroepen talrilka vijandelijke kasematten Ctt geveehtapositles vernield en de Temietigd of gierangen De eigen aanval ten Zold oosten van het ümemneer leidde gisteren tot belangrijke terrein winst Voor V en voor de ZoidAme rikajuuehe knst brachten dnlkbooten vUf vijaadelljke koopvaardijschepen met een lesanMaiyhen inhond van t6 M brt tot sinken n Eidcele Britsche vliegtuigen vlogen gisteren overdag boven Noord Duitsch en West Ouitsch gebied EnJcele brisantbommen richtten slechts geringe schade aan In den afieloopen nadit ondernam de Britsche luchtmacbt storingsvluchten boven Nederlandsch en WestDuitach gebied De buTgerbevolkmg leed verliezen In woonwyken van enkele sleden ontstonden branden materieele schade en schade aan gebouwen Volgens de totdusver mtvangen rapporten werden vier der aanvallende bommenwerpers door nachtja era en hjcfatdoelarüllene oeergceciioten U SCBIPBREinEKLINGKN VAN BREEDUK TB LISSABON Met den Clipper zyn te I i ïabon U leden der bemanning vai f a op denAtlanlischen Oceaan vemieltcde Amcrikaaflsche taokboot Jack Cbarlsi aangekomen A Met t Portu eesche schtp Ou ngo dat uit ds Alrikaansciic koloniDn kwam arnvee l n 28 achipbreukelui en dis ia de nafeljbeid der ktaé van UMrta wasen Mngstratfen Asittian hl m b wsrdan Onus op hst iMsladM sehb tn nütr sb ts swiMl wars irtiipsllatlft vu het ir d rlaadsak BMsd k T verjaardag Die te op bed vierde Zet de klok boven bed maargauw op negen uur zei ae het la tfadvoor tmede cadeautje Dtaiaal was het een boekje met overAiikplaatjes en Stieneke vroeg vlug e n kommetje water een acbaar en papier Als Je maar geen zwembad van je b l maakt zei moeder en SHeneke moeet o lacbm dat haar bed er haast van lohudde Ze had al heel wat plaatje overgedrukt toen moeder kwam waarschuwen dat het tien uur waa en dua tOd voor het derde cadeautje Dat wat een mooi tprookjeeboak Om elf uur kwam er een blikje met ttroopwafelt uit het elf uur vakje te voonchljn Dat is zeker omdat je om elf uuraltijd een beker chocolade drinkt zeimoeder En zo ging het de hele dag door Steeds kwamen er nieuwe verrassingen tot om zeven uur de doos helemaal leeg wat In het laattte vakle zaten een poaf lekkere warme slaapsokken En nu naar bed zei moeder ofUever en nu gaan slapen want je ligtal in je bed En hoe It d te verjaardagje bevallen t Was heerlijk zei Stieneke ik hebnog nooit zo n leuke verjaardag g£had heut waarl En de hele nacht droomde ze nog van verjaaraklokken en verjaarscadeautjes RAADSELS Welk deel van een boom vindt men aan een wiel wanneer men kop en ttaart wegneemt i Neem twee delen koper een itukjejvan een granaat twee delen ttaal de Kelft Van vier het derde gedeelte van een moaael een deel van een jacht en nog eens de helft van vier Voeg dit alles tezamen tot een man die en waardevolle ttef uit het water ophaalt a Neem een lichaamsdeel zonder ttaart en een vogel waarvan men i tweede letter laat vallen en voeg dit tteamen tot een zwart mens OPLOSSINCFN Keten Ketel t Slultwachter SLUIKHANDEL IN EVIGELINGEN Engeland kent een nieuw soort sluikhandel aldus da Londenschs correspondent van deNya Dagllgt Alleh a n d a den sluikhandel In zuigelingen die volgens de Daily Herald langzamerhand een schandaal wordt Babies worden over da toonbank verkocht overgedragen aan menschen die geheel ongeschikt zijn als opvoeders babies worden geadopteerd door vrouwen die zich op deze wljzs aan den oatlonalen dienst willen onttrekken babies worden zelfs verkocht vóór zij geboren zijn In een vergadering van de nationale vereemging voor de aanneming van kinderen is hierover etii geheim document voorgelezen De e vef niging heeft gedurende drie maanden een onderzoek ingesteld dat tot weinig verheugende resultaten leidde De secretaris verklaarde dat er een groote vraag naar zuigelingen bestaat van de zijde van pleegouders die laairbij beliang hebben Niemajnd weet ech ter wie deze plegoudei oigenlyk zijn en tot d usverre is het zeer duistei waar de kmd Ten blyven UIT OE PERS Medisch onderzoek vóór het hutvelgk Ui storm achrljft dr K Ks jsr om Juist in dezen tljc nu de nationaalsocialistische levensbeschouwmg meer en meer doordringt is het dringend ge wensdit dat men het belang van het onderzoek vóór het huwel k ala bron voor de vormliig van een harmonisch huwelijk en een ge onde nakomelingschap wederom aam de orde stelt en voren brengt $ i dan met alleen den vorm van een medische keuring naar llchaamsgezondhei4 en lichameIgke afwukmgen maar ook m verband met psychische afwykingen en rekeninig houdend met de factoren van ras en erfel kheid moet men hen die een huwetyk willen aangaan van raad en voorlichting dienen En nu zal men zdcer in den begmne niet niet drastische maatregelen moéten komen waarby als blj de paarden vee en hondenfokkers alleeh de nadruk wordt gelegd op gunstige ras en erfelijkheidsfactoren aan de persoonlyke neigingen van de beide sexen zal hierby zeker de allergrootste ruimte moeten worden galaten Dearom zal m i m hoofdzaak den nadruk moeten leggen op die lichamelijke en psychische eigenschappen en afwijkingen waarvan men weelv dat z j overerfbaar z n en als zoodanig een seer nadeeligen Invloed zwllen ilxbben op de nakomatmgschap waardoor de gemeenschap zou wordsk belast met een min of meer groot aantal lichatnelijk of geestelijk onvolw ardlgen In dat opzicht zal oen medisch Hidemiek vóór hst huwellik nker alleszins aanbevelmc verdienen mits men de daaruit voortvloewiuie consequenties eveneens aanvas xtt Vim zullen moeten bestaan tfi het Iuitre9c n aan de candidaten van ean gszondhsidvas Dan zal men moeten voldoen aan Ucbamelijke en gees taltj gezoDdbsid en raszuhrerheid m spdndite vsA de nieuwe gtzkbtspaatat Vptt de Iser v n het na W b MT avs s Mfike sehadieUks fsrts I saawesi Qi zal bm nét btnrs Net meisje ge ri lOHANNES i bncden 16 laar Mevr V d vmk Jas Lajrkeosinai I titaktfftoMWNtlniëan n goeden staat é 14 s 2Ü0 Meier mtt gloefkopnotorea beslist geen bcnzioemotoren Brieven met sl rocrigs Inllcklingea pr s en plaats van beuchtlglBK oo O 9737 bureau van dit blad b sysomsni aan TE HUUR SEVRAMD Biet rachl van koop OaHaBOBOBOBOBanSIBOB Fabriekspand te Gouda grondoppervlak 10 x 25 M minstens MET CTAOE S Ooed licht veretscht voorzien van gas electr lichten krachtstroom enz BrIeveB met volledige inlichtingen onder no G 5736 bureau I TtEKXINO HAIGHTON t CO WETTIGE nEMItLEENMO 1313 Upn TlEniNG VAM DWipJIO OCTOICR IM3 HOOOC PKEMIEN I 100 871 3 4 5Mb MM WTO 10141 lOWi IH09 l 7SI is u 17064 ttEHatM VAN ƒ 70 van dit blad Ml TM 304 35M 3749 8773 SUf 810 46 IHA 3073 3 ai M8f 7349 8739 480 473 1873 aM 4610 0IB3 73ja 6 i5 001 IVW 1078 1111 1779 IM 106 Ml S135 11 tnt 104 4 0 4aW Al6 aSM 0341 643 fSM 1611 W 7707 791 fiHa 111 9163 IBB filWO 7M Oni 10004 10050 lOOM I 10340 0304 IÖI3B 10303 10479 10601 lOOM 10710 10046 10850 II03T 11183 Dia 11360 11377 HWO n30S 1 480 II460 11490 11830 11544 I 11787 it 786 11800 11833 I1M8 13053 13087 13143 13343 13347 13411 I349 13674 13830 1300n 13687 I39SS 18114 l Ul II1B8 13341 1338 I3J23 13684 18786 IS97A 14186 Ml O 14Ï11 14831 14880 i4 03 14444 14616 14 I4A87 14087 14813 14 18 1509 18I T 15266 18808 18400 1 4I8 IMOB V ï 188M I X 1 inii 1 17889 18118 I61J9 I IBSl 18404 1S441 1S408 iB IO 18010 18681 t8H4S I 18016 19118 18803 198 lOOtl 18678 lOSaS 19714 I j j j 1 16711 16U4 18888 10060 18081 IGI30 10138 16148 10319 10880 163Ï1 I 18808 lOiÖO 18808 10060 I71S 17334 17380 17183 iT M 17480 17M3 11003 17876 lt7 8 Hr uato mis mr UT16 1BT40 lil ni Hei I TIO 1 os rSEMIEN m 48 148 f II 86 Ml S Si St U413 1431 1883 a84 iaat i88 Wie het laatst ptookt 8tc okt jbiet best Uw gevoel segt U op een lullen her tdag dat het prettig is nw kachel aan ta maken Maar aw verstand raadt U aan wacht tot het werkelijk kond isl In deaen tijd dient met retstand gestookt Ut worden anders mlt U het ip den winter voelen I Zotg daarom ook dat uw kamers tocfatvriy sijn en dat de ramen en deuren goed sloiten dan voorkomt ge warmteverlies Doe ook steeds de deur achter U dicht I Mim 1 rtto Mil 436 Mif teer Mta ttti mii tnft nm tooT wee m itow MM RH Inai nneni n nw emiroiu leitt loiai inio lOt nleete iteer itett loen loen Miea taei4 loset loen iiui iIim lim iiim iiMi iiiit lU iiiei iiwi iiiea iiwie iisn iitti iien iiiic iiteo tiet laiei imii itt itMt iMuiriM isin itnf itm inei iiitimat iseti iiMgtiiitl ittu uii ittet iMse it i iMte imp isni UTOi ttiei in i iitet imiMen leeii leite Kim kim ttm iMii M M 14M1 iteit luai iu r KTii HWe iMte i4eH luto km lie iteet iieet itm itiaa lut liMt II teri nat DMi oei 999 10 71 lOUl Ifltat 1U640 tent imn iet loua list4 tISM IHM 114M iifl4t naat 11119 laasi iisH 1X12 laata latii im a laaoe taait iiatT itiaa ia oa 1 134 7 latto 13037 13 30 1 14330 14341 141 14000 14710 147 I 14 14 141 16330 16001 5733 15775 15703 107 0 isaea laait lasn lanoo iwto isiti i39ei laaai i4 iet I43SS 14442 I44M I4TS4 47ta Il74ft isooa iieta laoea 1 41S IMM ISMt IMei IM IMIB I lecae iteti ittii itoa laoeo i 45794 latea laooa I01I3 IflllQ 16146 10150 I fl3sa itaoa iss7t 1 3 0 iaa 4 1 417 lewo I04 4 10575 10595 1 i t i a ottii it i4 1 7SS 18TU lataa laeaa leeao i7u4j 170 17101 17104 niao 17340 nee iTaat ifta i74u 17440 t7aoi 17570 17035 i7a i 17000 17044 ITen 177 2 I77M 17 10 ITaaS 17843 ITOMl 17800 17005 17854 17007 I7M0 loote Iteet loorit iten itoti taoou loiiu 10140 loiaa los j 10370 inTfl itett i t 7 itnt itaM imio 10439 iihoi ioooo laoii laooi io7m iimi itni itTT 1 7 0 itTae 10000 losiu i ea loeoo loois 10930X10005 iimi ittti i ia itaat i ih lain 1037a i 43s 1 0 7 1 401 laOa 1 407 1 470 10401 léCtUl 19533 1 5 0 19009 19730 19739 Hiiriiili uil liiiiiil r kolcii t ni i 7ee it7 a i oto 30040 aooto aqiin 30114 20130 20107 temt aoaai aoaao aoMt aoaio aoooo 30200 40443 2040 00401 aoosi aoeïo joooa aooii 30033 30543 20 50 J07is 2074a 00777 30 3 oaas aoeao aoe4i aoeso 20 73 aono aoeio aoes7 KiaUCATII Il DEPARrEMtNT HAI DCL NUVECheiO m tCHEepVAAKT l k HCT UKXOUHiVKAU OMOCCOtflI GEOD Hlft Prtmifl na rTO Moai BKMt 10 a i promlo OOHi proalo 1 Art idhini OFFICUFIJE MKDEDEELINGKN Tsa pucaT OOK vooa fastinakin D Nederikndtch Oroenten en rrultoentnla maakt bokend dal behalv voor herf itrapen kmjjrapen met uittonderlns van de wUvleeïlfe etle peen idua Eoowet rood als ieie n alle uien ouk Toor pAotnuücoB vrllpUcht beslaaL Vorbouwero van paiUlisfcen tull n dea producten dui lecht mu an verknopen vl een t t eaoemde Centrale angesloten veiling voor tiilnbouwpraducteax il3S BLAUWMAANtcAAnKArLPVSKINO vooB MORpanniBSBiiiuiNo Het Bedrtlbicluip voor Hooi Sti oo en Bu voedtr m kt bekend dal dit Je r voor hel eerst het kai van den blnnenlandschen inaanzaadoosot voor d beretdlnc van het voor d eneetkunde onontbeutUk pUnatUlende middel morphine 2 1 woidea cebrulkt len verfunnlng tot het koopen en ontv ns B van dR kal la verleend aan het Kllksbureau voor Genees en Verbandmlddeleii dat hiervoor gebruikt zal maken vSa de diensten van den heer P Bleauboer dlrtcteur der Za iz dtelerovereenlging Waard en Qroet te Kothom N H Oo heer Blaaoboer heeft m de provlndea Groningen Priesland NoordHolland ZuM Holland Zeeland en Noord Brebant coirvmUsionnalrc eengestetd la de overige provincies zal het blauwmaenzaadkaf niet worden venemeid Het Bcdrt fadi p venoekt e8 n telen la bovengenoemde provlnei drlusontf ten volle hun medewerking te verleenui door hun kaf te koop aan te bieden aan deze commtsslonnalr Verkoop ervan a n andereh i verboden Ingevolge do Verordening Blauwmaanzaadkaf 1M2 Ingevolge aiUkel 1 van deze verordening zal hel Aan en Verkoopcureau voor Akkorbouwprodueten het kaf i nnen die dit niet te koop aanbieden êéb den heer Blaauboer tn belit kunnen nemen KERK EN SCHOOL GV D EN GOEDEREN Daar hel tol het verkrUgen van een goedo pbreng st aan morphine noodig lo dat helmaanzaad goed droog wordt gedoracht snirdt STBOOaCOBUNCl BATONNUBINO rfB D Provinciale Inkoopoentrale ven Akkerbouwproducten voor Znid Hotlarul nuuikt tiekcnd dal de lélcrt van troogewassen dl In ondergenoemde get tedefi hun bedrttf uitoefenen verplicht zUn hun slroo t verkoopen aan den bfl hun gemeente vermelden handelaar WITENSCNAP MABKTBERI HTEI I trit m alt Mt IS M ehl StB Ï ti Onder de verplicht te verkoopen hoeveelheU valt alct het kwantum del zi uit eigen oogst toegewezen hebt en gekregen en ook aiet d ts ne waarvoor ts van de Provlncl le Inkoopoentnüe vu AlilHrbauwpraduoI toettemndtis bebbea s krt en o n het te veriiMidelen Mi boer tot boer betalins von iMt ffetiomen eiroa t Mt gesiShgi tasan oVargavc vui eea kwitantie nn d ftalti yemken Wt Mosi d leni