Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1942

U 9 October 1942 Ulurfmf No 21050 GOUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA N OMSTREKEN MAm n 1 1 1 U jj Lfer de bi sclie Westié De haidige situatie is ongelukkig i M UigelaBdnog nlët aan het Uid van zl n moeilQkheden f da Eagclaete nieiiwidUeiiii I ikfMT I Ue Amery bekend maakt m H lUebtoften der ooluatea In Mt dooden en 2024 cewonden jy l tD Van BriUche rereeringsbe onder wie mlUtairm en p Atfe IL iMttc omcekomM jfiir de Engelsche nieuwsdienst hesft Amery in H n verklaring irmee lm het Lagerhuisdebat ovei Wii opende o a erkeid dat de iDKJife situatie in Indie oiufelukkig ie Je fcdische politiek van ij elatid is Knpolitulc van vrüe behoorlyke sal iv erking OrEngeUchen zullen Indië niet ontf0mi op bevel van wien dan ook Il rebellie van Gandhi is een misjidije op et Na de aanneming van dp hkewle motie door het Congres u het piloot met Qandhi te onderhandelen ibi Amery Het nelle handelen der fcdiKhe regeerms hee t d geheele Mil der geallieerden een grooten tcoft bewezen In zijn red omtrent Indië zeide Itnn nog Ëigeland is nog niet aan ld eind van zün moeilbkbeden in Wi gekomen Er wprdt nog dagelijks iMg gemaakt van onlusten doch t Is lilimen dat de krachten van wet en irii zlch zullen baanbreken Amery wUMrde dat de MohammedMnache iirolbng zich van de onlusten aft dlg tkrit en de autoriteiten steunt n dat Mt hadden zU een doelbe vuste kng den persoon van Jlnnah i BiMMKer MMe wtém dat m gten ndelingM met tact Cmgtes t plaatsTiBdeB aivonna Site politiek heeft entegevea te tieven naar de taeetMbappij van IndIe door onwettige en revolutionaire methoden Er is geen kans bet Congres in ujo huidige samenstelling vredelievend te stemmen Dit sou slechts nog grootere moeilijkheden met MohanmiedBnen en de oyerige partijen scheppen Ten aanzien vah de recruieeringc zeide Amery Wy moeten zeer voor ijchtig zyn opdat w niet met onze poging een beroep te doen op onze onverzoenlijke tegenstanders een ernstig irnerlyk conflict veroorzaken dai het leger uiteenrukt Diegenen wier belangen niet minder dan ortS eigen gelegen zyn m het succes van de borld sinspanrung van Indië mogen zich wachten voor de illusie dat de zaak der gealU rden ermede geholpen zou zijn walnneer men voor Indië geoefende en gewapende strijdkrachten de eenigszins iwyfelachtige geestdrift der ongeorganiseerde ongeoefende en onbewapende miUioenen te hulp roept en de eersten door de laatsten vervangt Amery eindigde zijn rede met de woorden Het beeld van Indié is nog ten deele duister en verward zooals ik het geschilderd heb doch het teekent zich over het geheel genomen niet geheel en al hopeloos af Wu moeten slechts den koers aanholden dien w 7iin ingeslagen Naar de Britsche berichtendienst meldt beeft het Lagerhuis met 38B tegen 17 itemmen een amendement der onafhankelyke Labourpartü op de door de regeering ingediende wet voor Britsch Indi verworpen Het amehdement faield in d t detJHuis de wet niet in tweede lezing zou behandelen indien deze wet slechts provinciale en bQkomstige kanten van de K De vrije tijd wordt door de Duitsche soldaten dikwijls vroolyk doorgebracht Gladiatorengevecht op stepB ebuffels P K Wéher P B Z It r i I lit JHriyksche fokvoedag op de iMniritt te Groningen vanwege de Keen van fokkers van zwaAbont Iteboekvee in de prov Groningen fV JV P P Br j orkcil ki be UM uM ISi 1 Hf M feWksdi F jgimM 1 BNO Ih v CHmdd worden De I Il nkooloogst van de sohoolIJ f Jdei tuinen wordt in triomf mee 1 nuis genpmen CSchimmelpenninffh r S cm luchtafweergeschut voor Stalin P K Rothkopi WeJ o r s i jit sfmi S HiilMiiiil un ée kal vMi ê$m AttaaüadMn bdiache kweatie bahanddt nader eenfofing te doen tot cmloasing dervoomaAnste moeiltikheden van decentrale receering die ootzaaE zu van den verwavden toeatand in ét pnivinciii n f Het debat ia gefloten door den plaatsvervangenden premier Attlee die volgens den Bntschen nieuwadienat verklaarde dat men met werkelijkheidszin moet streven naar een regeling van het vraagstuk in kwestie aoödra het den Indischrai politici belieft kunnen zU de volledige controle in de provinciale regeeringen krijgen Het vraagstuk kan echter niet worden opgelost door leuzen als Jjaat Indië aan het Indische volk ovó Attlee zeide dat Bngeland in dezen oorlog onder meer voor het levensrecht der minderheden strijdt Niemand weel befw dan Gandhi dat bU de BritschIwtcche toestanden de burgerlijke oiffehoerzaamheid tot daden van geweld moeten leiden Het is ten zeerste te betreuren dat Gandhi m den avond van z n leven wederom maatregelen heeft genomen die den dood van onschuldigen tot gevolg hebben Als ie ij i d ►voorstelt m ondeijiandelmg telweden met men chen die een campagne voeren zooals het Cqpgres dat doet zou men aldus Attlee de toekomst der Voor Indische democratie Verraden Öat zal Bngelan a niet toelaten Het zou tevens een verraad jegens de bondgenooten beteekenen Niettemin aldus de plaatsvervai 6ende premier doef de Britsche regeering haar aanbod in zun geheel gestand Na de rede van Attlee verzocht de arbeidersafgevaardijpae Md aren de regeering de Indische leiders voor een nieuwe conferentie naar Londen lit te noordigen Nadat het amendeme t der onafhankeluke Labourgroep zooals gemeld verworpen was kwam het wetsontwerp in tweede lezing Daarna 9w4 4 bueenkomit verdaago VE STERKVK VAtf HWT AMERIKAANSCBE LECEK Kolonel tCingburgh de chef van de industneele aMeelïóc van bet Amerikaansche departement van Ootldg heeft meegedeeld dat het Amerikaarsehe leger op het oogenblik ruim vier milltoen man sterk u Hiervan staan ongeveer 600 000 man aan overzeeschc fronten Tradifle en Iklort in den Aehterheek Boer Weenlnk van het bekende Los Huus De Krve Kots te Lievelde gemeente Lichtevoorde maakt zelf zun bijaikorven en de z g iHluven dit Mjfn manden waarin jonJMfati hm UmteRfpail mee ten huwemk brengen n jr P Zevlemafcer De strüd op Nieuw Guinea lÉACttTHtm AAN HR ntWIT Oeoeraal MacArthur Is aan bet front te MieuwGuinea aangekomen waar aij dSjgaalUeerde commandanten aanwijzingeSzal geven vaot de toekomstige uperati a Da aeD aai heeft verkUard dat de ealUeama oorlogvoenog zich in het Oii Stanleygebied volgens de plannen voÜvkt Duplaats Kagi is reeds gepasaeeitt en A traiische tanks staan thans e 0ijt k if van Kokoda het belangrijke JaptosclM steunpunt Over een week of twee begint de natte ma noo die operaties op uitgebreidei scbw zeer zal bemoeilijken Gezien de veitchillende omstandigheden was de geMraal van oordeel dat het Japansche plaij dit jaar nog Port Moresby in handeatte krijgen als mislukt moet werden beadhouwd l de legerbericbten van generaal Ma xthur blOkt dat de Australiërs op Niefw Cuinea thans met hetzelfde euvel te launpen hebben als de Japanners op Niefw Guinea indertijd n 1 dat de intenétnce moeilijkheden grooter zijn gewoi en Ook de étappelinies worden gra ter Dit is vooral In dit zeer moeilijlr begaanbare terrein bij de oorlogvo80ag op NieuwGuinea an groot be lang it D N B meldt uit Tokio De ge vediften op Nieuw Guinea blijven een vooe de Japanners gunstig verloop nemen In verbitterde gevechten op korten ifstand werden de Australiërs verdreven uit enkele stellingen waarin zi1 zich hadden weten te nestelen Met zware verliezen trokken zij zich terug op atelling ten Zuiden van Kagi De Japan eha marineluchtmacht ondernam op Oct ti mleuw succesvolle aanvallen op steunpunten in Noord Australlé BeiHdve Port Moresby werden Port Darvrt Wormanton militaire inrichtingen op b t eiland Thufsday alsmede Broome Mngevallen In luchtgevechten boven HoordAustralië en Nleuw Gulnea werden zeven vijandelijk vliegtuigen neeri hoten waarvan twee boven Salamawa die hadden deelgenomen aan een ondoeltreffenclen storingsaanval op het Japansche vllegvdjl aldaar Op het tot deSalwnons behoorende eiland Guadaloanar drongen de Japansche troepen na het ale viijndelijke ver et te hebben gebroken verder op Het moeilijke oerwoudterrein maakt slechts een langMfun aptrekkoi mogelijk AneHkaaatch erfeosiet op de Aleoetcn Het mlnistene van Marine te Washington maakt in een communiqué bekehd dat de Amerikaansche luchtmacht in het gebied der Aleoelen op het oogenblik een groote acüviteij ontwikkelt Het Japansche steunpunt Kiska wordt voortdurend aangevallen Op grond van uitgebreide verkenningen kan worden aangenomen dat de Japanners de eilanden Attoe en Agattoe beide behoorend tot de Aleoeten hebben ontruimd In militaire kringen te Washington brengt men dit laatste m verband met de versterking van Kiska om dit eiland e kunnen verdedigen tegen de Amenkaansche aanvallen van de nieuwe Amerikaansche steunpunten op den Andreanowarchipe uit Waarschiinlijk worden de Japansche troepen op Kiska versterkt met die an Attoe en Agattoe De mi andeling van Duitsche krijgsgevangenen ENGELSCRE VERKLARING ONVOLDOENDE De van Engelsche zyde ten aanzien van de verklaring van het opperbevel der Duitsche weei macht over de mishandeling van Duitsche kr gsgevangenen afgelegde verklarmg gaaf zoo wordt m politieke kringen te Berlu i opgemerkt langs het probleem heen Het betreft goedkoope uitvluel ten en afleidingsmanoeuvres ten aanzien va i den werkelijken stand van zaken zooals die is vastgelegd fn de in Duitsche handen zynd documenten Het Duitst e comim ique w dt door het staitdptmt n den Loodenscben omroep op geenylei wyze verzwakt Wemcht S Iin opperste oorlogsraad 8TANDLEY ZOU B VOORSTEL AAN ROOSEVELT OVERBRENGEN Het thema van het tweede frqnt is volgens S P T in de Engelsche hoofdstad de laatste dagen cenigszins verdrongen door het denkbeeld van Stalm een geallieerden oppersten oorlogsraad te vormen De zinspeling van de Kngelache pers dat de Amerikaansche ambassadeur e Moskou Standley na zijn aanlaomst te Washington een zoodanig voorstel van Stalm aan Roosevelt zal Overbrengen wekt het vertnoeden dat 4e eisch naar n gemeenschappelijke leiding in dezen oorlog ook In de Sovjetunie in bet middelpunt van de belangstelling ataat Tot nu toe heeft Churchill noch Rooaevelt evenwel neiging getoond de leiding uit handen te geven De Engelsche pers onthoudt zich tot nu tOe van commentaren doch ii van oórdéd dat binnenkort over dezei aata leganheM nadere bU mderhedei zullen woldan bekend gemaakt De tbröd mn Stalingrad BKST VAM DE STAD WOBDf IN ra OMCHOfSN Naar de meemag van militiire kringen te Beriqn ii in den atriid om Stalingrad i zooverre een v andering ingetreden dat door het bereiken van het strategische doel d wz de inneming van de kern der tad en het doordnngen tot aan de Wolga de rekt der stad niet meer door infanterie en pioniers behoeft te worden bestormd doch door zware en aUerzwaarste artillerie die intuaschen is aangevberd systematisch in puin wordt gelegd Onder die omstandigheden speelt het volgens de te Berlin bestaande opvatting in het geheel geen rol meer nu het eigenlijke doel als bereikt kan gekten wanneer het t stip komt dat ook de laatste in de groote fabriekscomplexen ingericfïte haarden van verzet zullen zun overwonnen Het initiatief in de laatste faze van den strijd om Stahngrad hgt naar dezeUde khngen in het J uzonder verklaren volkomen in handen der Duitsche leiding De Terek aeetor Naar de Berlynsche correspondent van de N R Crt meldt staan in het kader van de Duitsche operaties in het Oosten de bewegingen m den Tereksector sedert eenige dagen op den voorgrond Zulks komt vooral m de jongste Duitsche weermachtsberichten tot uitdrukking nDe aanval ontwikkelt zich volgens de beschikbare gegevens in twee stootrichtingen De eene loopt naar het dal van den bovenloop van de Terek volgt de rivier naar het Zuiden het hnoge gebergte tegemoet De bier opereerende formaties hebben de kleine stad £ 3ehotowo bereikt en wellicht reeds achter dea rug De tweede stoot wordt ondei omen ten Ziuden van de rivier m h gebied van Moadok Uit de omstai igbeid dat volgens het laatste Dtntscfae weernuM tsbericht d plaats Malfobek lUS km ten Noord Westan Ta i Grozny U ingenomen valt op te l6aken dat men de periphene van het oliegebied is binnengedrongen Ook hiac moeten de aanvallers groote moellükheden overwuinen hetgeen dulSeÜJlc Uijkt uit het tempo van den opmarscb De Sovjetsoldaten verdedigen zich ook in dit gebied buitengewoim hardnekkig er profiteei n in k opzicht van het mor lum Mii MiB 9mK am imterrein De aanval verloopt ala gevelg daarvan met in den vorm van een stormachtigen veel gebied winnenden bewegingsoorlog dodi heeft als resultaat een langzaam regelmatig oprukken waarbij elke km Utrudend moet worden gewonnen Over het geheel genomen hebben Je Dmtschers echter ook een niet onbelangrijke terreinwinst kunnen boeken DE AMERIKAANSCUE WAFENINOSKOSTEN Het Amerikaansche Congres heeft een wetsontwerp tot vnrhooging da wapenmgskosten tot 222 milliard dollar aangenomen Verordening herdistributie qzer en staal VOORRADEN MOKTEN VOOR 25 1 CT WORDEN OPGEGEVEN Minder dan 10 ten vr j Het Vercrdeningenblad bevat een verordening van den Rijkscommissaris houdende de verplichting tot aangifte van het verbod tot beichikken over en de bevoegdheid tot verl eurdverkiarmg van uzer en staal materiaal In deze veroideninc weidt het toIgemSt bepaald Hij die op dit oogenbUk eigenaar ot houder is van ijzer of staalMateriaal zooala dit ia dpgesomd ia 4a by deae verordening gevoegde malHlslenliJst dient dit uiterltfk op ii OeUhm ba bQ het Riyksburean vaor iiaer en ata Lange Hontitaat 11 ie a tawvenhac aan te geven Tot ttgifte ia niet geiionden htj die alUraBaar ot konder ia van aMnder dan tiöi ton ijaer of ataalmateriaal Zander vergunning van den Rijkscommissaris commissaris generaal v JTmanciën en Economische Zaken of van een door hem gemachtigde instantie is elk beschikken over ijzer en jtaalmateriaal dat dient te worden aangegeven verboden Dit idt mede ten aanzien van beschikkingen waartoe iemand is verpücht op grond van oen vóór het in werking treden dezer verordening aangegane rechtshandeling Rechtshandelingen aangegaan in str jd met dit verbod zijn nietig terwijl met rechtshandehngen zun gelukgesteld beschikkingen welke plaats vinden bij executie of bij het leggen van ew bestkg Het beschikkingsverbod on de voorschriften omtrent rechtshandelin en zijn niet van toepassing ten aanzien vdn a het yzer en staalmaterlaal dat bestemd is voor Duitsche opdrachten waarvoor de ZenlralantfagBlelle een echnfteliike vergunning heeft afgegeven b het iJZCT en sieabnateriaal hetwelk lot en met 31 December 194Z noodzakelUk moet wiffden gebruikt voor de uit v aa ring van opdrnehten en waarvoor Doltsche controlenammers Eiseiawlieinrt et NederiMdaebe toewti ngeii tt bew Mii De nieuwe bonnen Vaar e vrtgeMe weak tar natoaeaen kfoaC beachail rtoeaek V ar ha takak ranlaacn raar imui MB II eeewMW bon St geMlf tarwW ptMdk cekaeM kan WOTien ap e bMnanl n m S St raaerva VERPLICHTE INLICH TINGEN OP ECONa MISCH GEBIED Verordening verschenen Met ingang v an 8 October is iu wer king getreden een verordening van den Rilkscommissans voor het bezette Nederlandsche gebied houdende verplichting tot het verstrelcken van miichtiihgen op economisch gebied Daarin wordt bepaald dat een ieder gèboadm is aan den BUkscommissaria o aan de door bem aangewezen distantie inUehtingen te verstrekken aan gaande a de beneodigde of aanwedg werkkrachten b de benoodigde grondataffea naterialaa prodocten macMnei a appar en de voorraden v elk alinede tiet doel waanroof tU worden gebniikt e de benoodigde steenkool o ener gie dab wel de productie dawaa d de benoodigde de werinlijk verrichte of de mogvHjkwwQte te verrichten ecAnamlRebe prestaties e 4i urgentie van de onder a tot en met d genaenide behoefte in ana▼erra ▼ zoodaaiga iaUohtlngen door da boveng nannde inatantiea voor het ontwerpen en voor de iidtvowing van aMatregelcn op eeonomisch geUed nnodzakelilk werden geaeht Htl m opntteiyk of doolt ehuKt do b dacldi taUchttn n aist ni t ttfdlf of atet volledic dan we Wl ilta Inlieiittnfm omJutot opdvcn vcntrekt wordt Mtratt met tucbthalutrst met evsaaentetrst van ten hoofito Ttlt larea ot met feldboet t t een onfteperkt bedraf tcrwtfl In erastise avallen TTtjheidastratten en eMboeten aaaet alkaar kimnen worden otafalecd HU dte zldi voor de Inwerktagfavdinc vaa fe imUiitiBzett Dovenbedoeld overeeiikomtlK andere itratbepalliKen aan een atrafbaar eit heeft schuldl cmaakt verkrijgt vrijdom vanatraf wanneer hij de onjuiste opgaven binnen een maand na heden bij de instantie waaraan hB deze opgaven heeft verstrekt herstelt of aan deze inatantle alsnog de niet niet tüdlg ot niet volledig verstrekte opgaven doet toekomen Het voorgaande is niet van toepassing wanneer te en den dader reeds een vervolging Is iniresteld of een vooronderzoek is aangevangen Tot berechting van de bovengenoemde strafbare feiten is t Duitsche hooggerechtahof als bijzonder gerecht biJ uitsluiting bevoegd De voorschriften betreffende de bevoegdheid van den Duitschen krijgsraad en van de bijzondere rechtbank voor strafzaken voor leden van de S S en voor de leden der potltieorganisaties met een bijzondere taak blijven onaangetast van overdracht aanwezig dit materiaal moet bO de vei l phte aangifte afzonderlek worden opgesomd en c veertig procent van de niet onder a en b vallende voorraden aan uzer en staalmatenaa welke 4 1 handelaren zun opgeslagen De Rijkseonuniasaria conuuiaaariageneraal voor llnandte en Eeononiache aakenl kan wr en staalmatariaal dat tmder Het beaeidfckfawnwflMd vaK ten behoeve van den NMeriandaehen Staat verbeurd verklaren waarna da iteenaar of houder dit vwheuid veriUaa materiaal aan de in de ter lake gendnwn beaddkUbng genodmde instantie en de den daarin beiaaMen tQd moet aflevei n Deze aflevering vindt plaats zonder Duitsche controlenummers en zonder Nederlandsdie toewijzingen of bewil zen van overdracht De secretaril eeneraal van het departement van Kandel Niiverheld en ScheepTOfft vaardigt voorschriften uit vodh m eneeding welke voor bet verbeurd verklaarde materiaal moet worden uitgekeerd Hii die opzettelijk of door schuld in str d handelt met bovengenoemde voorschriften wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete tot een onbeperkt bedrag of met een dezer straffen Naast de straf kan het üzfer en taalmateriaal waarop de strafbare handeling betrekking heeft worden verbeurd verklaard ioHCH fHaoH ♦ Zcm op 7JS4 onder 18 9 Maan op 7J 5 oader 1931 M B la varpbcbi te v t tabtorra vu tooaondarfanji t t lOOMpkOOML LaatMma van vo flni er tootn MO tafi nar oa wos oadcrfaai eatotolMa worden m iix nMNNHMMMMMMMMam