Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1942

VRIJOAG 9 OCTOBER 194 ECHT i Uit vroefer BBJOOOvkcBM V MELODl JMIstnillBash I dA S bnuKagcirate JilinUilen l tll IKluls Uu dp oC oisloct slleca nog knunnbogra lea a Bdc op e n Kdcrpodiimp skpeo wu gttn spralk iMaaa U Ovaaltjes ncdrla e ft a xW n den dbherbaiMli Re l u1 1 lerkrt ik nictt meer Uit vooruiï B ak ook TCsdat aag OMtltin beveel dasa jcdanca tta aaante n Cl rhs aa a nla fc iMMas iph vtrko iid S i a iawaakooM Qa hclp de OrMltiei tsb bec Trineral Ageotschap Doe hebben gtta tdudsliikeo lairlotj opbM SMV aa AmwiI MMadJtea 4i ptwft Ori ÏMiie Virpdilog van M Mc ca al to McM a all apiKfaeba f H endorp niBDIKBEUR EN VOQB ZONDAa Ned Herv Kerk 10 uur de hew Matae van Zoeterwoude U OP DIB nVOiUNG Vertrokken M K de Joni echtgen nïar Oudewater y IMoordrecht PBBMKKVintN VOOB ZONDAft Ned Herv Kerk 10 30 twr prof dr M C van Mourik BroekmaA O etTKerk l en 3 30 uur ds D f KaMonan Herv Geref Svaügelisatie 10 en 2J imr de heer H OkkenK OM BET U88ELSCHILD Om het IJsselsAikl speelden de dam vereeniging Moordrecht en L UT O van Ouderkerlj a d Ussel tegen elkaar Moordrecht veflbor met 6 14 De uit slag was H Admiraal A v Duyn 1 1 C Terlouw G Melgers O Jj G v Jeverert i B Boa 1 1 J v d Panwe C Vuyk 0 2 C de KnegtS H Groen 0 2 G Twigt J C v d Voorden l l P Twigt S Neef 0 Jj B Bo mrJ V Leeuwen 1 1 W v di Panne G Spoormaker 2 0 H Verzaal J Twigt 0 2 BnjABTVBBEENI9ING Yeor de com ietitie ven de I ÉKirt vereotiging Moordrecht werdWde volgeode pfirtyen gespeeld U v Kaa 4S L Tuinraiburg 00 SO SU P v d euvel 35 C v d Kuy 951 0 B d Kaa 65 IJ v d Kat 4 77 35 P v d Heuv l 35 L Tuinenbwg 60 3 7j T de Pal 46 J Bos 60 63 67 P v d H 35 A Arreman ft5 23 64 T d Pater 45 B vTd Kaa 68 48 97 J L den Boer SreaiHMidaal 13 Goifda Tel 2012 UlKSPOSTSrAABBANK Op de Rükqioattpaarbank werd ia September ingelegd ƒ 7787 41 en terufbetaald ƒ 5436 BBOtVfelWI BU DB IS De poeterUen bebba bQ de Nieuwt Slu een taievenbua geplaatst Vooral vodr de achippers is dit een gerief osmm vaoB v hWders Teneinde de veehouder een rei naar NiepwerlMrfc a d Uasel te bespare zal de inireauhouder van d Voedaelcommissaria voortaan ook Wtf zitting houden SclMKHilMnren PBEDIKBECRXBH VOOB ZONDAb Ned SOY Kerk 10 en 6 uut Ms D v d Chraaf vjn Hetli Avondmaal am Dankzegging Mind h dsgroiM Rem Geref Ket 3 TO uur A M G Blauw van Ov veen j Gen Knk 10 en 3 aur ds Hoekstra RK Kerk 8 en 10 80 utir Hoogm 6 30 uur Lbf Leger de Heils 10 uur HeiligiHÏ dienst 12 uur Zondagscehool 3 uil Kindersamenkomst 6 uur BidstondJ 6 30 uur Verlossingssamenkomst BI jjaPKL JHCTJke saoHBKrBenknotr an Puil KaMp Aanvang n uaru g jS uu Zondag vanaf S SO uur He 2 S SU e iS ïi oTur S iirL e Ue ii omilat pretUge onUpaniung P ev l metwerd Retort door llen tóüitbaS J ï r op prtia IHd maar ook me Oct 2 M nf IHamre SefeM bar dat meo een foad toonaeistuk nM Kinderfeest met de levende poppeneen oortreffeluke rolverdceling kreeg kaat voorgmt Dwfelijke avonden bren It 0 fwr Kamtmia Eenpansmaal en breede lagen van ons volk waar ta li ten bate van Winterhulp in contact met de tooneeispeelkuiut tot heil van beide S C ianbare uit V SÏÏ w voerde op het W Kltaener mt Bode ipel in drie beSrüven van Henk Bakp f er Doop Bel demi ker Betje regeert Een fabrikantenAvondmaal familie ia in geUelüke moeilukhaden 17 Oet 7Jt aw Kaaataata Uitvoering geradrt en mi komt een oude geGoudsch tooneelgeMbchap Tot trauwe dienatbode die al een paar Ons Genoegen opvoering van Jaar v a baar erfeniaje leeft r aan Zijn eerste leverantie in het te paa om het zaakje jveer goede poer te b t a iig e n n eet 8 U aar Kletoa Kerk Bybellezing ds H S J Kalf ArOTHEKBWIDIENST Heden weer Verse Eieren p ZtokenbèniM Steeda geopend dea aachte alleen roor recepten raiMA BOKO bffjespiiiit op Bon 36 CENT PER HALF POND Apotheek E Grendel alleen Lange llendeweg 8 economische rechter te Rotterdam BONNEN OP6EK0C T OM AirrOMATIEK GAANDE TB HOUDEN De bakker J van der Beek te Gouda had van Apri tot Juni j l telkens van verschillende stadgenoolcn distnbutiekaarten gekocht teneinde ztin iNikkerij waaraan een automatiek verbonden is staande te houden Hij betaalde gemidde d voor een geheele distnbutieksart f 22 50 waarmede hij dan de voor zijn bedrijf noodige levensmiddelen aanvulde Daarmede begin hil een in dezen tijd zeer laakbaar misdrijf Hij is er vojr geverbaliseerd zoomede le Gou weraren die hem hun distributielniarten hebben verkocht Verd liet echter verstek gaan Het O M wees er op dat het verdachte s schuld is dat met Hem zooveel misdeelde stadgenootón terecht staan omdat zij hem hun distr b utiekaarten uit geldgebrek hebben vcrd niet alleen zön zaak opgehouden doch ook zön omzet weten te vcrmecideren Het O M achtte het gepleegde feit buitengewoon ernstig en vor erde veroordeeling tot 4 maanden gevangenisstraf me verbeurdverk aring van aJfe leVan een erf aan den Willeps is een vensmiddelen die door dezen boinen Ellen Ourieux waa een Betje zooals men zich geen betere kon wenachcn Kordaat van optreden scherp van tong en verstand regeerde zy over de huiai nooten la een waar despoot Het werd een prachtig type dat dicect de harten van het publiek won en geleideiyk ook van de leden van de eerst tegen haar regeering mokkende fabrikantenfamilie Haar snedige anlwixirden haar kordaat optreden en het gebruiken van alledaagfche uitdrukkingen wekten feer den lachlust bü het publiek In het tweede bedrijf ging Ellen Ourieux aangemoedigd door haar succes het jÊT even te iik opleggen maar apoe W wlat ze weer den juuten toon te vindi n De uiteraard eenigizins peasimistisrhe figuur van den fabrikant was Joh Boeaer als bet ware aaji het lu geschreven MInny Erfmann gaf een matige vertplkinfk van de rol van liouisci zijn vrouw Uitstekend spel brachten Ad Heerings en Jopie Koop man als de zoon en de dochter De eerste speelde irisch en sympathiek terwijl Jopie Koopman vooral in het tweede bedrijf zich in enkele gevoelige scènes op haar bost toonde Ook de andere rollen waren m goede handen Gerard Arbous was een bankdirecteur Mientje van der LugtMelsert een tooneelspeelster C o van Sprinkhuyzen de huisknecht en Tonny Verwey een opgewonden leverancier Hft publiek heeft zich met dit vroolijke blöspel uitstekend geamuseerd te meer daar vooral de jongeren ook li hr ba a7mld ir frv de meer dramatische scènes met erg tra i rh opnamen Er waren bloemen voor Ellen Durieux r A J Vermaas SLURSTEEfi ONTVREEMD sl psteen ontvreemd handel door hem waren gekocht en bij hem in twslag genomen Stormramp in vele De raadsman mr Net eHof uit Gouda betoogde dat zün cliënt bü oplegging van een vrijheidsstraf in zijn gezin en zaken niet allecr zelf gedupeerd zal zijn doch dat Qok zUn personeel daarvan het s achloffsr wordt f eiter wees er op dat verdachte de menschen niet heeft aange oeht hem him distributiebescheideii te verkoopen dorh dat zü hem die beschei ten zelf te koop hebben aangeboden rtepliceerend meende h t O M dat Als o aan oagetak at t borandin wtK alen vaskaeca In eoi ttnaactealeramp f bnnren sluit aoDdar TcraUi ten ZeyllFersoontUÏM OngevaUanvenekerlng Bet voUedioe i deltJke risk W aUe ongevallen boa ook ontstaan neemt Zeji tegen niteist lag premia van V ovar Vraagt Oog vamlaag per post lallctatingen avcr de oigewoon gunsUga Toorwaardènl de tnenschen die uit ji moede hun hebben verkocht thans elf onder levensmidde en zitten Het pPTfisteerde by zjjn eisch VITVOESING VAN VONNISSEN De politie heeft op last van de Justitie tot het ondergaan van de gevangenisstraf waartoe zij zijn veroordeeld aangehouden een 52 jarige huisvrouw voor twee weken wegens heling een 20 jarigen schilder voor een week wegens smokkelarü en een 33 jarige huisvrouw voor een maand wegens diefstal Ai en ï n naar het Huis van Bewaring te Rotterdam overgebracht Vonnis wiizcnde heeft de recHVer er achte veroordeeld tot 2 maarden gev i igenis itraf met vetei rdverkla ring der levensmiddele i die waren gek cht van de frauduleus verkregen bonnen VMMUCBT lik de ttrafzHM van bet kantaMt rt t van W u Mig zqn verooièwd we ens niM goad vaailuisterw H S ia Waërtten 78 i i de h f H v 4 U icte onhov i n S 1 ii h J X d 9 te Gouda ƒ 5 s 2 d h N J A H te Gouda ƒ 3 2 dh J H P te Goud S s 2 d h W P V Ie PapetMK Ma t AIl O J P te WmSn f 3 a 2 d h A S te Oudewater S s 2 d h J V L Z te WaddiinxwNft ƒ 5 s 2 d h G K ta Gouda ƒ 3 s 2 d h T de R te Gouda a d h J t T te Gouda ƒ 3 2 dvhj J C v D te Gouda 5 s 2d h A II te Waddinxve n ƒ t d h D R V te Oou i ƒ 5 J dh J r de H te Gouda ƒ 5 s 2 d h H F y V te Gouda ƒ 5 i 2 Ah H H te Gooda fB t d h P J V d W te Gouda ƒ 5 s S d h M G V d L te GoUda ƒ 5 s 2 d h C J W Ie Gouda ƒ S a 2 d h T T te Zevenhliizen vrifspraak H B te Waddinxveen vryspraak r den met can niet afgesche fnde brandende koplamp P van V te Ouderkerk ad U ƒ 5 s 2 d h L J L S te Stolwijk ƒ S s 2 d h J A V tè Papdtop S s SdJi C B te Boskoop ƒ 3 a 2 d h S B tt Woerden ƒ 5 r 2 dg K g miik maken van een voetganters lantaarn welke geen donker blauw licht aitatraakte G K te Nieuwpoort ƒ 3 a 1 wk taeh niet vertoonen van het persiWisbewijs P de W tt Gouda 2JS0 s 1 wk taeh W P v B te Woerdei ƒ 1 50 1 w taeh J B cpnder bekende woonplaats h tl ƒ 2 S0s 1 d h P v d K V te Gouda ƒ 2 50 s 1 dJi rtjden zonder bel G v Z te Zevenhuizen ƒ 1 s 1 d h riiden zonder goede voorverücAiting G ft te Boskoop vrüspraak rUden zonder goede achterverlichting A J O te Boskoop ƒ 2 s 1 d h A C te Zevenhuiaen ƒ 2 s 1 d h P B FLESJES UITJES AUGURKEN GEM ZUREN te Reeuwijk ƒ 1 d h P H teReeuwijk ƒ 2 s 1 dh A A B teBpskooD ƒ 2 s 1 dh G R te Boskoop ƒ 2 s 1 d h J M te Waddinzveen 2 s 1 d h E P B te Boskof ƒ2 8 ld h riiden zonder iroede voor en acnti verlichtire M V te Boskoop ƒ 3 d K en ƒ 2 s 1 d h A B v d B Reeuwiik idem M C H te Gouda s 2 dh en ƒ s 1 d h B v L Wai inzveen ƒ 3 s 2 d h en ƒ 2 1 d h riiden over een voor het openbaar verkeer afstesloten geHeelte van der ooenbaren riiwei J B te Rrrtterdsm ƒ 3 s 2 d h A F van P te Gouda ƒ 3 s 2 d h M Z te Bodegraven ƒ 3 2 d h met meer dan twee wielrQden naast elkan ter rijden A de L te Rietveld ƒ 3 s 2 d h iemsnd on den ba a edratrer varvoeren de V te ZeffveM 50 s 1 d h niet rebrufk msken van een be nand rijwielpad G B te StolwUk ƒ 2 50 s 1 dh leiden vsn een naaM ritten op en ritwiel F B te Lanire Ruige Weide ƒ 3 f 1 d h O B Je Stolwük ƒ 2 50 1 dh verblijven met een woonschip In de Ringvaart te Nieuwerkekr ad IJ sel terwijl zulks verboden was M van K Nieuwerkerk ad IJssel ƒ 3 s 2 d h niet verschiinen bü eer te houdenliichtbeschermin wefenjng H de H teRietveWfSc 2dJi niet f iy ny mske van het rechfsche vr toad W H v Z tt Goud ƒ 1 s SPdRT HOCKET GOtTDSCHE HOCKETCLtm Zondag 11 October a s speelt OJfi H C op eigen terrein een commetittewedstrüd tegen HDS IV uU Den Haag Het dames elftal speelt thuis tegen Graaf Willem 2 n eveneens uit Den Hdag aélkrwlacttiiT O Wantan amtarasai Clw redaet ur dot Oaa a a Omatrefeatr TtMer Gouda ITOTaBtwaordcltlk voor a dverMntMa i Mkwwiilk w Rotierdam Ot ctoU HV aaltenlaMMp itmnMaa bccgeh RUaöiburg w M4a rao DEii Mireemnèmtr m Wethoudoa van Gouda brengen ter kennis van de beUnghebbepden dat krachtens de beackikklng van den heer minister van Ml 1 1111 11 taken ti betinaea met donderdag den 17n October anstaande weder nmderen op de veemarkt alhier zullen worden toeg ten Rundvee mag echter op markUagen niet woiden ingevoerd dan over de brug aan het einde van den Kleiweg alwaar het aan keuring wordt onderworpen Ziek o van ziekte verdacht vea aal van de markt worden gevoerdt fo jAAB OIVJEOBN Met I November la den heer J B Loeft opzichter vén sRukawaterataat Gouda ala standplaata aangeweien HQ ia met het toezicht belast over de rijkawMklen in en ora da stad De Staalocburant bevat de ata tuten van de afdceling Gouda van dén ederlandschen Bond voor algemeenkiesen stemre ht Uit Ouderkerk a d Uasel BUde vaststelling van de gemeentebegrooting voor 1893 heeft de raad denhoofdeiyken omslag gebracht vanƒ3775 op ƒ 3450 ter voldoemng aanieene der voorwaarden waarop tenvorigen jare eene schenking is aan vaard van ƒ 10 000 namelyk dat deintrest jaarliyks zal strekken ter mindering van den omslag Vartco d m n van Dan naar Rietv ii m CiUbmvê ea ato aaar VeenedHl H X Witeg aaar Ter Aar Jf van Dtik naar Ouden Rijn G H Hfikamp naar Alphen a d Rijn J Poot naar Woerden A Kasteleijn naar UekenfwK ML Moaiar naar BarwoudMmard QKVEL DOOR AUTO INGEDRUKT DjendardagilMirgen reed een zwaï vrachtauto tegen den voorgevel van een wooing waardoor een lawine van puin in de voorkamer terecht kwam Ben grogt gehdc aa dat tan baby die Ia de box voor het venster aan bet spelen was ongedeerd onder het pum kon worden vandaan gehaald Miaanli rdaaÉMirgen Boskoop COttP VEREKNIGING DE B08KOOP8CHE VEILING a Oct Bozen per boe Edith Helen 2 40 3 M BetterTtmea 2 10 3 20i Briarcllf 1 302 40 Grange Triumph 660 1 12 Peehtold 2 06 2 40 IngSr Olaaon 1 16 1 10 Doms Rykers 0 56 1 0 Butterfly 2 00 3 20 Rosalandia rJO 2 50 Hadley 2 00 3 20 August ïfoack 1 40 1 TO Vierlanden 3 20 Gefnengde rozen 70 et tS JAAR GELEPBN Uit een advertentie Coöperatieve slagerü De pruzen van vleesch zijn in Gouda veel te hoog zij die gevoelen voor de oprichting eener slagerü op coöperatieven grondslag geheven hunne naamkaartjes te zenden gan letters enz Uit Bergambacht Ds Plantinga uit Hoogeveen hoopt Zondag 14 October ba zijn intrede te doen in de Nad Herv Kerk alhier Hü zal in zijn ambt bevestigd worden door ds Dïlkshoom tut Krimpen a d Lek Diversen per bos Clematis Purandi 32 et PhysalU Francetti 2 8S et Asters 22 28 et Sneeuwbesseii 10 21 fcct Dahlia s m soorten 14 16 et Olematia Prms Hendrik 1 10 150 EONDAOCDIRNST DOKTOREN A S Zondag zal de dienst worden waai enomen dooi doktér A J Zwartendük telef 355 PBBDIKBEVKtEN VOOS ZONDAa Sed Herv Kerk 8 30 en uur da Jaeeba Geref Kerk 1 en uur da De Moor Chr Geret Kerk 16 en 6 uur da Kleisen Rem Geref G m 10 uur da Zuurdeeg Geref Gcm 10 en 6 uur leeadienat Pudding Vla zoniier Bon per pakjo ITVa oent 4 smaken Haastrecht PUDIKBEVRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 36 uur ds W de Voogd van der Straaten Pramkaaaa Aaaandel VanlHo Ned Herv Geref Ev 10 30 uur Evangelist G de Pater 2 30 uur ds S H J Kalf van Gouda Geref Kerk 10 30 en 7 uur da J F W Erdmwin KAAS PLAATSELIJK IIIEIIWS Bergambacht rREDJKBEDBTBN VOOB ZONDAa Moercapelle nua iKBBtnnnN voor zoNOAa Ned H£rv Kerk 10 30 en 3 uur ds Verkerk Geref Oem 10 30 en 3 30 uur da Hofman BOBOBBLRKE STAND Oe b oren Jan an van J Bremrder en H Buitenhuis Dirk Jacobiu Gerardua zn van G Bakker en J Lamens Aart zn van C K van Höoven en A Verwed Aalbert zn van J Sleeuwenhhoek en M Hertog Marieke dr van W T Clotschcr en M O Diephorst Jannigje Maria dr van D Esker en iA M Doop Ondertrouwd M C Kok te Boskoop en M Tuitel aUu Getrouwd H Breedqk 24 j en N V Hsloën 19 j A Verboom 2 j en G d Oraaff 34 j Ned Herv ko k 10 en a 30 uur ds Ewoldt Ger kerk 10 en 3 u ds Terhaak Uitgetiedenen N i He kerk 10 en 3 u da Grianigt van Gotaa HnSLAG ONDranVIJ fBRBS Mej H E n Hart onderwUzeres aande openbare lagere school heeft wegenshaar aan taand huweUjkr ontalag gevraagd 1 Bodegraven PUDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 en 4 u ds Klusener Geref kerk 10 en 3 u cand den Boer Ev Luih kerk 10 u da BohnihulleV H A Geref Gem 10 en S u de heer Wijting van A iH e iatoo rt Evang kitag Luth kerk 3 uur de heer J KMUi Haneveld van Glanerbnig UMUnuteK STAND Ceb H a Arte zoon van H v Dijk en N Stigter WUheimina Dirk d van D C Steuthart en H Croes Btaria f iduina d van J A Verhooij en A M v d Werff Jaceb z van J van der Boon èn P E Verboom Pietemella d van P van Leeuwen en D Verdufjn Getrouwd A Oudshoorns 22 jaar en T van de Lagemaat 21 j Bttna niet ia Btmt uw óMStX iMtt werk U do n AKKBIRTJES auUeu U waar poedlg en ii eelemaal kunnen opkna ppen Klaag daarom niet maar £ lf IMthndsdn PijnatlUv Overleden K de Ruijter echtgenoote van A Ph Baelde 64 J WimmEHULP NEDRRIAND De eerste lystencollecte van Winterhulp Nederland heeft in onze gemeente opgebracht ƒ 372 11 GEV fDEN VOORWBBPBN Gevonden eenige blikopeners kindersokje en diuna ortemonnaie f Hieton Detective tegen wil ea d mk door R VOLMEB w revolver en vuuril over de hoofae van gepeupel heen HM Mem voor een eofenMIh stool rVstvolg Het hielp pciutm nooide bertde uit elkiiar HIJ zette het een loopen hat kon hem n t schelen waar hü t M het Xk h Sï Oegmtn deerllUk ehavead onder het rechter oag n op de linker wang had hit vrU diepe aeden door en haal met een bekabeufal toecebncht d Knokkels van bcMehanden warca leetyk ontveld ttoch mochthu over deo fldiap vaa hal geve t meerdan tevreden ilJn Indien an van de kerels in al te grooten Uver niet het lichthad ultiMlraaM terwijl hl achter het huf ar wejdöok sou hij Het ar niet tevknd hebben ataebracht Lars Folmer w s in gesprek met Sttm Yldvall toen Aufust het Sint Olaf binosnstapte Zoodra de klerk den hotel detective gewaar werd brak hij het onderhoud at Zijn mond viel open hij zag S8deman aan met een uitdrukking In de oogail die het midden bMd tusschen vtrbattag en ontsteltenis A ust knikte Ja Ik ben het el degelijk Folmerlantwoordde hij lakonlek Neem een gqfrden raad van n t aan en houd je op eenatatand van lekere dame Ztj i teen kalle Sb aonder IMndBchoenea aan te pakken Da telefoniste lachte schal wSadoel t dal alj soe toatakeldeT O neen Zt noodlgde me uit op een nillott en de aaten vonden het nietaaardig van me dat Ik aonder cadeautjehad durven komen toonsTuk X Met een genadit knikje nam August a scheii van het tweetal en fint met de lUI naar bovenT De apvolter van Matia Hefaa taarde hem VerbQMerd aan maar waagde het niet door een vraag uiting aan ztln nleuwagierliAeld te geven Het kostte sademwn een kwartier om lial bloadaa vaa da wonden oadar het oog en op de wang te atillen siül geilcht weer eenlgtzina toonbaar te ipaken eh de lichtere beschadigingen te hentellen Overhemd an daa saten vel bloedvlekken TerwUI hU aich opknaM toefden iDa gcdacMal Mi Lara F er De man met hel kunstbeen had han aangeraden den klerk In de gaten te hou i den Sflderman herinnerde zich Folroara verbouwerieerdheld toen hij den hoteldetective irt verfomfaaiden toea nd had tien binnentreden Wak liel wet verbouw rthrdheld geweestt Vaa het niet vaetaar tdirik dat de hoUI dctecUve teraa bad kunnen keer Hoe meer hU er ever piekerde des te waarschltnlQker ladt het de laatste vetottdersttlllng Fofanar k a haar feed M MUa taan met KlaoSan en de onbetrouwtwreicmgadaaaatdla itch SIgne Kansen noemdj In dat geval had hU haar aanwljslngen verstrekt hoe lil h t moe aanle geii om den hoteldatective buMeo bel nl Olaf la krttgaa Augnsl nam den ontvanger en veraoditda telefoniste B 4 het piriltMiunau w als 1 blieft Vraiw ol liH Mcteur Svendsen even aan hal toerei komt Atlne Tidvalt gichelde Wil e Je achat In de boelen latenslatten Met n maar wat u la opgedragao antwoordde hU ItoeL De gewcnsdile aansiunbig was ac oedtg m t preekt met Sfiderman den hotel dctictive vM h Sint Olaf Ik heb belangrijk nieuws In verband met de gepleegde inbraak iMpaetcur Svetdaea heeft pas morgeaoehtend dienst U spreekt met hoofdinspecteur Land Kunt u het mei m t aft ïïïïr ï Dan kom Ik Overtwlntig minuten Na te hebhen afgebeld Instrueerde 88dermkn de lelefeniste Ik verwacht hoofdinspecteur LundMnoan het halt aur Vecwtls ham omnlddalMtk naartnijn kamer iUia dieost ki op ten oor na gevild luiiua de vinnige repliek Ik vdKI er nietsvoor een mtmiut langer te blijven Denachtklerk vindt de boodschap op sQn Het kan ma niet adMdcn boa kal gebeurt Ata Itat Bumr atanirt jOawiilekeurlg daeht Stttecnan wa t rakm dat iCals aaohtkitrk wtflaaMD 0mt gewatat Ba wam vrodig vwloapan IJttekomst van Marianne Karlasoo had aUaa ttat Mn alag vfianderd wMkij hotel deteeUval moeat Mt ÜMIiaanid erkouMn lEéii die da poKtlt Üitlnien osfOiMd welke ktaarhleM M riOnladaad kon brengnl Itarlanntt b MB re s vMr ham en sQn gealcfat veriMMerde RU dead het voor haarJOeea tirveling wist geen sttrvdlag aaa ooit weten dat hij Gunnar lAindi vlsl s portefeuille had venlonkereéiaand Ala hü at zichsnletbloot gat Idcte hel nimmar tdt Gr ren AU rm et dingeh om over na te daiiken hoe hij de schurkeif sou ealmaakercn die Mt halssnoer van baro m0 De BMrlagwrClu Jea gestelen en In vartwnd daamaa de belooning In de wacht vslttptn welke Je venekerlngamaaUchdwl tonder atolaen iwUfel foa t oven M stand ast dtt Mt kat wade volgde anders was er geen Inging idaan hem uit den weg te ruimen Hoofdinspecteur E M BoaM aMi ta man van dt UaKi protlaa op den overeengekomen tijd klopte hl aan SAdemuin a kamcrrfeur Een prettige joviale verschUnlnu Op7e ir li1k had August niet naar UppstrOm gevraagd dian laegrim Luad bakaakidea baM dalaetiv bmI i apot aehQnt aan vaiaadering ta hebMf i batodrt waar aawl alavig ndebatteext Ije spaaadan togm tamtosle Utf dia fi kM rondt Gteat n ttttan dan ui u Ml aevat fêtmm Load maakte aaatttkanlBgcn tcr mt aondtr kwadt btdo aaar Maabn Bar bracht opperde Mdyrtnaa Dot het mttr g r tt h l e U oonltaL Het was oen doorgesUtken W HorgtB team Ik de vtriomMar J sSi wnToft H bStSrdVn ra h S MiZ rfST en krB verdlene Wordt en