Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1942

0T3CJ 0A WJIV VRIJDAG 9 OCTOBER 1942 1 Een koêteli JUttWMnaod sTmJomRACHrm TEN N VAM STAUN GRAD VERNlETIjSD AeamMilen in dfen ISiaéAmm afgedagisn Vrot tiaaroai NI QUISFE ag iiy rfg ha v tten de volgende ondtrwerpen a Vooc de a leeri gens 1 Voor eadiieéenv een ttvoerig Werileht van de vaderlandsohe geschiedenis van 1795 1813 en van de alcemeene gesdiwdents van 1789 184 Van iteie ttjdvakkea zullen alleen de Iwofeaken wordm gevraagd 2 Voor de s e3kunde dé graphiscb voorstelr ling van gebnrfeen functies de bneigi nlijke machten en de reststellmg 3 Voor de meetkunde de afleiding der formules voor oi pervIakteA en inhouden van den bol en zim deelen h Voor de b leerlingen 1 Voor de stelkunde de samengestelde interestrekening 2 Voor de natuur ktmde de mechanica en de geluidsleer voor zoover deze niet bö de andere twofstukken ter sprake komen 1 de geomcitrische optica 3 Voor de scheikunde uit de anorgan he scheikunde de metalen voor zoover deze niet bij de andere hocfdstukfcen der scheikunde ter sprake komen en voorts de technische bei idingswij7e van lichte metalen ijzer ammoniak oda zwavelzuur waterpas lichtgas aardolii produc en zeep en suiker 4 Voor de natuu ijke historie de morp oiogie der plant de wervelde dieren en de protozoen Kennis van liet menscheUlk lichatun wordt wel gevraagd De bovengenoemde onderwerpen waarover met zal worden gevraagd vervallen voor den cursus 1 2 43 uit het algemeen leerplan van de zesde klasse der openbare gymnasia De secretaris generaal heeft voorts bepaald dat het programma voor de eindexamens der openbare Hoogere Burgerscholen en d r aai iewezeii bijzondere Hoogere Burgerscholen en de programma s voor tiet evt neieMlnen m 1943 niet zullen omvatt ii I Voor de HoeMn Bmerseheol A en het staatsexamen Röo ere Burgerschool A 1 Voor de handeLswetenschappen a van bedrUfshulshoudkunde en boekhouden enkel ba ttaaém Mtfsntwi en verltfs cn wlnilrclcentogen Vna tevens en sckattevntektria ama laeh pM i van trwugortmdiMMniiaaaa tm aa apaatfe a d IJttet RTEN V0 ZONDAG Ki rk en n fï li deriuk oetribereidfnc H 10 en J0 uur de ii er iijkl WI vodtdvüiKtoiuler Oiidewater IpOBOIIHit STAM K Antjt BoMtoU d V W d r wa Ummm Jr cob i v J liLileneiMii j pmrd Hl W Boumans 2e Jr UI TEN VOOB ZONDAG jgvv kerk 10 an 3 uui OM P 3 10 a I uur W van rjïfii g H Avondmaal fttMD VKÊÊmONé Md van den melfcrydar Van l jlp 1 in een aloot geraakt en Ib Naar de nooéncbtplaats jfiHn het vleeicU vofir de con ttptdgekeurd n ond toezicht nk verHocht ceric ft d t M l DRT8M OCHt ZOIHDAO iUktv kerk 10 en 3 u de A C 1 10 en e u d O W Rljk en I Qnneente 10 en $ u Leesdienst ReeuwUic OKGFRLUKE StAND ren Mana Antonl d vi i H ukeos en M A Kiirve d van B V d Lecq en A SU van J van Spengen J den Oudsten 24 J en S Burfn 23 J H A Molendijk i G J de KamptT 21 j hrleden Chrutina Adriant Bui r 11 d Dirk Polderman T j van E Scheerens LOOF DER BEVOLKING kken W P Olieman naar kfrjpnRijsenburg Gooije wete J Lievaart naar Rotterdam Uraal W vin Beest I iüuterdam Leonardostraat ikl f Bakker naar Haierswoude H 7wijnpnburg ria r Gouda Oïerwelleduk 30 A M Janenendyk naar Gouda So V i Goudestraat 69 Th CA naar sGravenha e I EDRTKN VOOR ZONDAG Hctv Kerk Reeuwvrk 10 en 3 r di Hs JRoelofsen V m Doopsbe m Hcrv Kerk Slutpwyk 10 en Iv fa E S de Idnt Vjd Doopi tOGote OH NEWA mnm n TKHOM VEHUDBU Bet apperbevtl der Duilsche matht naakt i October bduald vViMMypvatmnUlen afgeslageneBdê riioi mamtSmtittft t cn verbeten W i rtand ti frder loorgednikt e k bi SkiüttftA oest de vijand fai iwnwd fMU erder terrein opgeven tm NeondwMMi van de stad nH fe i i dtotagealetCB to twee deelen gespleten ttuidd A dkra diten thana r ieligd Sterkf Ouiladie luchtstrudkrachten tt RoenutDMiie gevechtavUq tii gea heUten met coed effect ingegrepen fndeceveclltai van het leger Andereformaties geveditsvliegers hebben eétrom ove du en des nachts belangrgke verkeersnooppun en en hét ravitailleeringsveiiMer aan de b edenWolga en aan de Kaspische Zee aangevallen in den tador ten Westen van Kaluga hebbéii Duitsche troepen in een vemssenden auival een hopgtestelling étt boUjewialCB ingenom en liah daar genestdd ter verdediging Bi idaatielijke eadernenungen zijn talrijke geveditittMtallaties vernield Ten Zuiden van het Ladogan eer is de vjjand tiit goed ge orhfieerdc bosehstellingen geworpe n Tegenaanvall n op de veroverde sielline mistukten Pogingen van den vüand om over de Neva te tttfd co werden door doel tr end artiUenevuur verijdeld en de luchtaahvallen op belangrijke bolsjewistische spoorwegtrajecten m den Noordelijken Crsntsector werden met goed effect van treffers voortgezet Tan Westen van d Kandalaksjabaai I aan het front m I Wland werden bu anvalsacties vers eidene sterke teurpunten van den vijand m een strqd op korten afstand genomen In dea nacht van 6 op 7 October liefat en motMrtorpcdobooten atmyallen gedaan op de Britache kust Zy vielen op ver dene punten het ijandelyke oonvoirfangar aan brachten vier kM pVaa n pn te smen 11 SOO brt sn een bJppttmsachfei tot zinken en b sdiadtg Wi net toi do reffers nog twee stoomschepen welker ondergang toet den sterken afw er niet meer kon worden waargenomen Aan die Zuidkust van Engeland hebben lichte gevecht vlhegtuigen overdag mili aire doelen en voor den oorlog bejangrwke in ei JMtifdeB Ik ben WilUde k ik doe wat ik wil ken zelfstandige dministr tie van pensioenen oacierateunlngKfondsen ftltaalboekhoud r kameraalstnl b van de oiganisatie en teel niek van den handel en handclsrekenen bitrage wiostverdeeling tei mijnliandel van het rertit van het maatschappelijjt verkeer keimft van de Merkenwet en de Handelsnaamwet beiastlnguet cving Voor de staathui houdkunde en destatistiek aaude van de overheid in hetmaatschappetltlc inkmhcn belnatMeopbrengst geschiedenis van het Nederlandsche muntue n geschc denia der ütétslandscne Bank de waardevastheid van hetgeld teil aanzien van binnen n buitenland Vüor de aardrijkskunde de beginseltndfer tutuurkundige aardrykakuade tMhalvevoor Wïover de kennis daarvan noodzakelQkis bi de behandeling van Npderland Ived IndK Suriname en Curacau b uJdcllng van het ocla l economisch e en sooalahet xicil enbaart In voortbrenging vcrdeeliuc i verintlik da voomaainste goedertfr etik l eiMterw Tpea uit de vofltenkunde van 4e ovanMaoM gewe t n Voor dt geathiadent de vaderUn chaCeschiedenii tot WX d algemetn Srflthiedenli tot 1848 bOaondere onderw IMil uitd ccocomiiiche geschiedenis van NMSVlanden d vooniaainste RuiDpeesche staten totISA n Voor de RMCerc Burgemdwol B en het atsatEexamen Hoogere Buc enid Mil B 1 Voor de reken en stelkAde Dunengesteide interestrekenln expoAëntlerte vergelijklacen eenvoudige lM i SKl Mr differentiaal ferentiaalen mtegraalrekeUBf d ftmctie y = M24 bx4C lp J+ t+0 ttMuIIng en ultbrcidtng van het 9MM H t Voor de drlehoelKmcttaSf KWCfMfV Voor de meetkunde i kWt aad llr behandeling van de eenveudtisie ajlgiiMpyiappen an parabool ellipa en liyperlMe Voor de stereomcirie de stAWM vanXuler bet regelmatig U vlak en het regelmatig aovlak t e Vaar de beschrijvende meetkiMe kegel oyUader en bol in eenvoudige IIHkig ii Voor de mechanica de plaatsbèpalin van het xwaartepunt de verticale dikclbeweghig 7 VaoT de natuurkunde licht en geluid voor zoover de kennis daarvan niet noodzakellik is in verband met warmte en electricitett e Visor de adMilctBide uit de aoorgaAlScHe sAielkuadé de miAaien voor zoover deze niet bij andere hootdtukken der SLhei kunde ter sprake komen en voorts de technlacbc berrldiBfawllie van Udite metalen flïtr lamimonlak sod jwavetamr waterga llclitias aardelieproducten zeep en suiKer Voor de natuuriuke historie hët genoemde onder 3 en 5 van het elndex4menpraeramma 10 Voor dè staathuishoudkunde bedrtjfsusanlaatle orgudMtle van werkgever en werknemers sociale wetgeving en economlaehe politiek veorttetUng der waarde en prijsleer verbnllksleer en bevolkingsleer U Voor de aardrilkakunde de nsrtiAirkundige sWrUtakUBdé behatve voor zoover de kennis daarvan noodzakelijk Is bil de beliandéUng vaa NederUuid l d Indiü Surname en Curacao hoofdstukken uit de algcmeene Isndr n volkenkunde 12 Voor de geschiedenis de vaderlandscbe M hlsd nh ot 1813 en de algemeene geschiedenis tot iMB UBIUIN OVER DE RBSDLTAnN VAN ZIJN RKffi Na het stof dat Wendell WiDUe s reis en zijn op vele plaatsen f elegdc verklaringen ook bu het AmMdauwsche publiek heeft doen dpwaaien zoodat de Aftierikaansclie pén tn Roosevelt peisoonlijk beginnen afr stand van hem te nemen gelooft men in politieke kringen te Berlin het ge al Willkie als afgedaan te kunnen beschouwen Het is m ied r i icht beschamend voor de V S zoo wordt hier verklauri en men gelooft niet te veél te zeggen wanneer men vaatMelt dat men in Dmtschland vcdstrekt tevreden kan zgn Over het resultaat van de reis van W4llkie Als buionder groitesk wordt In Berlijn tiet fnt Jlevoeid dat WiUkie m K joengking op de Amenkaansche critiek die uitgeoefend is C zun uitlatingen over net tweede traint niets anders wist t Inggen dan Ik ben Willkie en Aoe wat ik wil CUaeesche boodschap trloesevelt Willkie is naar Kadio New York meldt gisffert p na eeh verblufvan vtjf dagen uit Tsjoengking vertrokksp De fTunee che minister van FinandSn heeft hem een tmodschap voor president Roosevelt meegegeven ftraarin de Chmeesche wenschen op de volgende wirjsf worden geformuleerd Öe Amenkaénsche l ondgeno jten lieten m China een groote luchtmach gereed houden voor den strgd tegen deJapanners De geallieerden moeten zoo snel mogelijk een poging doen om Burma te Kernveren Het front in C hina moet getUkgeMcM worden aan dat m Bnrdl 10 en a iinr da P Kerk en Waddinxveen DRGESUIKE STAND Iftteen Cornelia Leonarda d an l aaUier en J G Mulder Jaooba ii d van W A MarchadU en TjJlBtan Elizabeth d van J P ttlHtD C M Breokman Berend IMftJ van Dodewaard n K van ifmA Margje Agatha d van N Oi D Klomp Antje Alida d G Valk en A Breeveld tatrouwd C W van der Burgh tuidJioist W iten Myntje Seele wed van uier 77 J Teiinid Plantsoen Wv n J M du Chat ier 41 j Wonden voorwebp i i Mni I pet bu A V d Spek m uzerea gewicht bu A Ro Mi len y S5 portemonnaie I bU 4e vlieg Javastr j Jnderjekker W Versiwis jWI Tfrwef 96a dameshandschoen j Hoeven Jan Dorrekens J t OBikbiljet v ƒ 10 Ijij J Codee t ï Te bevragen ten poliüe i j odaal 2 breipennen tublio JÖI R1KICBN VBIOODRN fr de de bietoieampagne komt J 5 van bieten va i de wagens TJ oor Voor de jeugd geldt I Jgiai dit niet geoorloofd w Er H pwrs en laren van klei die de eronden of de van Weggenomen t et n van de of han qp andere wuze ien pnaettea Men zq t dat ten i jke handelmkuS zon en dat aan de politie iJz f even daan toe te zi sn JQgpOimAKBN TIJDENS t i Ö CMIPA QNE j tttbouwers bestaat de ver lüja w den bietencampagne 5 der bteteawagens te ont ip3 ki iteB atvMMi due op ra gen mogen rtfden Men 2 eae ernstig rekening ter van onaangenaamheden NTANTBN VOOR C lpO ob ras ndeen bds iJ i gehouden ten behoeve VSu Nog eed fciiZ worden gebi jeente zoo intens moi Souwerweg 40d o6r de I Hoogere Burgc i oil i A eo B Dezer dagia is aangekondigd d t an groenten n fruithandelaars d iet c n wagen voorzien van groenten en of fruit hun Uaaten aan huis plegen te beeo MV de wrpUchting zal worden bpgelegd om op hun wagen op duideiyke zichtbare wijze een bord m de be voeren met het opschrift verkoop uitsluitend aan vaste klanten In de Staatscourant v n 8 October IS aangekondigd van den secretarisgeneraal van L bmiw jpn VisscherU afgelumdigd immm bovenbedoeld Ixjrd verphdit is gesteld met ingang van dienzelfden dag Ter voorkoming van misverstand zQ medegedeeld dat deze v rpUil ting niet geldt voor iKagehs bakfiedlHi en dergelijke W M toL J Bt 1 d 4 f ifkfi t m tmimrtm i BIIMENU1I iNOBBttUJIl BttbcstaU aasden secmtatM nmaaai Mitt Sodale Zdeen is een wijziging getmmM in het Zidi fD sodseniKsluit aankior de flmctie van coramissans belast met het toezicht op de ziékwitondaen atet tenger gekoppeld is aan ambt van dlndeur gewsraal der Volksgezondheid va M wtAHtatatmAtn bfKillkMag va4 ruD OwMwIIng 1 luurbeFcherming Ig be ItoHdup a Kul emd tot sewopD ittt wis mt M Jkiunlvcrsitelt te ven In d t vtt Ide dr J M W in dexe untvervi tUMZleeraar in de facull taariuiods aan de mrechl om MMnitJa t Mjdc vlad Hilia natuur BH besluit van den see tarls geaenud vn JSMtltl Hn kMooemd tof reehteriflaatsvet Twtiftr 1 de arrondlsscmeslf rjtelitbsak te Jtott fdMn J l pt Jnf 1 A K Hottwln hoa letr Hn1c liiuiiBiHHXMMCIwol t m m 1 mr W M J jam SmMsm mtg p Kcn ï Oct B IteKO HUiawl IHiSaffl T i C mat D U Staal landartae Bor reci t aS piii Uieur t Maf nheï o 31 B C Jhr mr p J P HocuH tenbun J Cur ï Z J ile SDrdteebt yu bejtergd la et ftis ird ElNDExMtENS Ym i§Hm EN BH li W I l l l l M l MltWif l lWil i ll l i I IM IIII H H P 22 Vetvémfoadigmgen M deg ll ke tchrihelilkc leisen kuni ge onder leMIng IxMnegde lerorto Uw tw i imtw dn kennis vwgioteir De seteetartMÉberaal van Opvoe t diplomos Hjdinfc Wetena h en JKüWu rbesch a j laSsro 1A I PBNÜ lO NtOtSlANOSCHE EChniCUM ASNHEM nUnc beeft fa tiU dat bel program j raa wyir bet eindexame der gymnasia les het datifniede gelijkgesteld I fa B MW frotprctiu C 423 staatMacmen as T943 niet zal om C raamte van 14 jarig meisje gevonden ONO Gana DERD drama te NAARDEN Het geraamt dat enkele weken geleden door spdbrwegarbeiders in een naast de spoorlijn gflepen sloot in de oipgeving van de Juliana van Stolberglaan te Naarden wad gevonden IS tliana aan de hand v an een nauwIreuTig onderzoek geidentificeefd a s te ztjn bet stoffelijlc ove schot van het 14 jari p meisje Mientje Bakker uit de Spijkerstraat te Bussum dat op 13 September van het vorig jaiar apoorloiM verdween Het meisje moet op laaghartfge wijze zqn omgebracht waarsdmnluk door schedelmslag gezien de deuken die in den schedel zgn geconstateerd De bedr ver van dit VMMduk misdrijf heeft h t ongelukkige kmd daarna in een zak gebonden en m de spoorsloot geworpen Aan het geraamte ontbraken enkele deeien waaruit geconstateerd moest worden dat het meisje in stukken is neden Zoo ontbraken o m het bekken en de beenen welke tot nu toe niet tenif z n gevonden Oogenblikkelijk na het vuiden van de vonds heeft de pohUedeskirndige dr Hulst tilt Leiden een nauwkeurig ondezoek ingesteld waarbn direct gecoos teerd werd dat de gevonden menscMluke resten ofktanstig moesten zun van en meisje in den leeftijd van 13 tot 15 jaar Toen was vastgeslelid werd het verdwijnen van Mientje Bakker en nog een andef mei jfe Van jongeren leeftijd Wt Bussum omstreeks denze fden Kjd verleden jaar in verband gebracht met dit vreeseiyfc misdrijft Het vermoeden werd Ijewaarhe d Een sterk bewus vormde een op het oversclw t gevronden haarlintje daj de ouders van Mientje Bakker bij confrontatie heckenden als te zijn Van het kmd Mientje Bakker tvas verteden laar iD S ept e m ber met een ander meisje uitgegaan om vlierbessen te zoeken op de Lambertus Hortensiulaan Later is t kind nog gezien in een sigarenwmkd in Nparden en in een snoepwinkel in Bussum Het kind was in bet liezil van een heerenfiets die later werd terug gevonden bii den Franschekampweg te Bnssfim Vanaf het racOnent dat het V ttI v dei snoenwtikel i pekten ontbrak elk spoor fti b even alle naspormgen vruchteloos evenals de herhaalde oproepingen aan het meisje dat Mfeftfje Bakker bij rich had op dien noodlottigen Septemberdag De politie te Naarden doet thans wederom een t eroep op eventueele ge tuigen die zich aehfej af nog iets zouden herinneren dat met de verdwijning van het meisje In verband zobi kunnen warden gebracht om zich te willen melden aan iiet boreau van politie te Naarden Wijziging der Ziektewet HUISbOVDPERSONEEL ERONDER GEBRAGBT Het Verordemngenblad bevat een met ingang van 1 November as in werking tredend besluit van den se crelarifg ngeneraal van de departementen van Sociale Zaken en van Financiën tot w zlgiog der Ziektew et O a Vervalt het tweede lid van artikel as waardoor de mogelijkheid wordt geopend eveneens ais verzekerd zund San te vwjzen personen uitsluitend of in hooMzaak belast lAet het vcrrichiten in de huishouding van private personen van huiselijke at persoonliike diensten Van deze mogelqkiieid is Ih3 betzelfde besluit gebruik gemaakt door de bepalingen der Ziektewet verzekerd de bpe ingen der Ziektewet yerzekerd zun die personen die in loondienst van ean privaat persoon voor het verrichten m diens huishouding van huisehjke of persoonlijke diensten werkzaam zyn en die hetzu b d en f keever Inwonen helzli £ n dezelfde kalencferwcek ten minste vuf dagen in dicéist van den fden werkgever plegen werkzaam te zgn VitreiliiiD M bevaiUng aan nlet verpócht Ten erdeO De seai taris genera41 VM SocWf Zaiten heeft bepaald dat vrSmlHipte arbeiders in den zin der Ziektewet diévn verband met het bepaalde b de kelen 24 en Ï5 dier vret of met hét bftealde bu de artikelen la eïi Ib van het K B van 38 Januari 1931 met verplicht verzekerd zun bü bevalling tegenover haar werkgever dezelfde aanspraak hebben op de tiitkeenng van S5 gulden ais de verplicht verzekerden indKn di6 dienstbetrekking ten minste drie maanden he ft bestaan Deze aanspraak wordf eveneens toegekend aan de echtgenooten van de ingevolge bovengenoemde artikeifn niet verpl cht verzekerde arbeiders alsmede aan hun doi teri stiefof pleegdochter die voor de iievallmif ten minte dne maanden met den arbeider in gezinsverband hebben geleefd voorzoover zu wet zelf reeds een aanspraak l e4 ben en de dMastVM uding vin de arbeid aw den warkgever ten minste drie maanden beeft 4 duurd Dèzt tegtling tieeft terugwerkende Vracht tot 1 Novemlier V941 tefwiil is bepaald dat de vfiór 1 Januari 1943 gedane tiitv eriog ta ten Iaat Jcomen vati h nyk i tn nn itgic Vooral voor beo die hun a i lMiMl M n p le l rtlni la de Jaren voor mj t mif l ê ten Is het op het ogenblik Atm hun toekcmstdreomen voortgeuUe wakitudie te practisch wctkzattn In verhindert bet fw dat ze kostwinner zijnhen ook nog geM voor avondcursussen ofdure schrifte ke lessen uit te geven foodatalles bij alles hel er llUMfital op begint temken dat de Jeinddreemvn wel altijd onvervuld zullen blQVen Ofschoiei dtl leMnagelttk i arbeldavreiigdb niet behoeft uit te sluiten moet een dergEll ke loestaad locb eb oncesoed w aad en beschouwd Het komt ar slet op aan dat ieder van ons een plaats krUst In de samenlevtas doeli dat Isder de plaats krijgt waarvoor Itlj het iMst geschikt is Daarom is de usteUiDiE van het Langemarck studium ak ean ao lala daad a den eerbtcn rang te zien ABe itmn maaien van ld tot Z2 iaar die meenen dat zU ondanks hun IcettUd en ondanks kbt Mt dat sti reeds min of metr op eigen becnen hebben gestaan toch de kracht hebben noc weer de studie op te ne iien krügen door deze Inatelling de kans daartee VaonaaaiM Is alaclils dat xlj bewtlzen kunnen dat ze voor een detvelgke atudie over de capedtelten Iwschlkken en dat se haar wat hun persoon Ujktaeld betreft waard Itjn Kunnen ze dit dan kujeaeii ie de Lengemardc idileiding hnstetoae laen InlicMIagea htanver zijn te verkrijgen bl bet l angemarck4tudiiBn It 9en Haa ArtUel Aarèagaeleo Aard Veten Aardappel n Aardappelen Beschuit n at 79 gr 70 gr m gr M Ou 17 Out 31 Oct 18 Oct br f g AJ il brofgeb R Bloem br Ml 409 410 411 Boter 51 Boter 2 81 1 82 en 3 81 11 Nov 400 gr 10 Oct 18 Oct 17 Oei 17 Oc 31 Oct 31 Oct 31 Oct segr 400 gr 50 gr IOC gr 2W gr 125 gr 3 82 4 81 res 1Ï5 grBrood of gcb 51A Brood of geb 51B Brood of geb 52A Brood ét geb S8AChocolade SI S Qort 406 HavermouT 405 Honden en k br 10 IH 4 10 kg 31 Oct l SOO gr 31 Oct Kaas 397 398 399 100 gr 31 Oct Koffieaurrogaat 400 ISO gi 18 Nov Melk il 1 L U Oct Melk 52 1 4 L 17 Oct Muisjes en boteriiam strobisel 408 300 gr Jl Oct Petroleum EAkaart 02 3 L 31 Oct Peulvruchten 404 ld gr 31 Oct Puddingp v inn enz flffIDiaDOMB EN mVAUDRNBENTKN Bu de invoering op 1 Juli 1041 van de tQdeliike verhooging van tiepaaldc ouderdiOms en invaliditeiisrenten met een b zonderen toeslag is destuds bepaald dat deze buslagen geen invloed mochten uitoefenen op de beoordeeilnti van een aanvrage om steun krachtens een door de verheid vasti estel e steunregeling of op de vaststelling van de faoo e van ateunljedragen die op grond van zulk een regeUng worden to ekend Tevms werd den gemeentebesturen besturenverzocht bij uitkeenngen krachtens de Armenwet eenzelfde ge diagsltjn toe te passen De bednel pg van een en ander was om te verzekeren dat de belaQghebt eBden over de geheele linie ten volle profut aoud n hebl en van de hun toegekenm Inslagen In de praktuk is gebleken dift idc i toch nog Mfi leemte voord d en wel ten aanziet van de ouderdomspensioenen toegekend kra tens Mn aan de onderneming m wier dienst de belang het bende had gewerkt verbonden pensioemeiüehne Vee al wCVden bovenbedoelde buzondere tawllgen op welke de pensioentrekker hanspraak had op de ouderdomspensioenen in mindering gebraeh t zoodat de bijzondere toeslagen feilehjk tol goede kwamen aan de bijzondere pen aoenfondsen Dtt n thans onmogeliik gemaakt door een besluit van den secretaris je B eraal van ociale Zaken waarbu hef toeoassen van zulk een aftrek ontoriaattiaar wordt verklaarj 407 100 gr 31 Oct Rjfat 7 4 58 rea 2S0 gr 31 Oct Rundvet 53 100 gr 30 Oct I Bonnen Inleveren btj dentiacer van 7 10 OctolierSdwerzeep M 50 gr 31 Dec Sigarettefa dames 20 st 1 K Oct Suiker 403 1 kg 31 Oct Suikerwerk 53 54 100 gr 31 Oct Tabakskaart il 1 rants 10 Oct Tabakskaart 52 1 rants 17 Oct Taptemelk 1 S7 J 5T L 10 Oct Tnotemelk 1 58 2 56 1 L 17 Oct Tkztielk 3eseri 41tjiv 120Textielk 2e serie behalve bon K Vleeseh A 100 gr 10 OcL Vleesch 51B 60 gr 10 Oct Vleeseh 52A 100 gr 17 Oct Vleescb 52B 50 gr 17 Oct Zeep 370 28 75 gr 1 Oct Hv riMMidza SfO samen met sn O li 90 gr Yl Oct Zeep U ilS gr 31 Oct Zeep STI 360 fr waMi of weiip SI Oct Zeep 11 waschp 2M gr wascb of nepp SI Oct Toiletzeep M H gr SI Oct Zeep 412 24H i 3 B luchlfevulde eenheidszecp of 70 InR gr eenheids toiletzeep 94 Oct Zeep N 24 i i 28 fr luchtgevulde ecnheidszeei of 70 A K gr eenheids toiletieep 31 Oct Toiletaeep M 7i CT 31 Oct BranifstoftcD tn Anthfaciet X 1 Eenh 31 pet n Turf X 50 stuks fel Oct DFFICIEELE LANOBOUWMEDEDEELINGtN vo r de Provincie Zuid IlDlIabd PRaHIE Of HET VROECTUilO WtEVplEN VAN TAmVE EN ROGGE De tarwe en rogEet tas in ZUIdHal laad die vóór 1 November aanstaande miirjllig meer an 50 Ct van hun tarwe of roggeoogst hebben gedoricht an ingeleverd ontvangen ivcr dit meerdere kwantum een premie ITeze premie zal naar wi vertrouwen 40 1 50 cent per 100 k g kunnsn bedrageti en zal nan het nde vaa den oogst worden uitbetaaM PBOVINCULE INKOOPCE JTRALE VAN AKKERBOUWPRODL CrrEN VOOR UID HOI UWNa OE AANSLAB 1MI EN 1 OCTOBER In vorige landbouwmededeeiipwen werd vermeld dat het wel of niet hamihaven vaa den extra aanslag afhankelnk is van het feit of de veestapel per 18 October aangepast h aan het badriifMnwimuni in verliend waarmede voor de civ datum an den gewnnn aartSIsg 1942 mo st zijn voldaan Thans kunnen wij hieraan toevoegen I dat geheel of gedeeltelijk ontheffing van den extia aanslag oek walgt indien een vecfaooder op U October dS r voe heeft dan kon wr 1 DeceailMr ts taege taan aHlMM mt 4M fmrttt a bastsmd Is raag M tssartn g Mtt In vesrimmende ge vallen dient het verzoek om on heffing ven den extra aanslag verge7eld te gaan van een opgave der l e giWli j t merken van de runderen die bestemd zijn voor de Ict eriog 1941 Aan de hand vSn de ofpie afrekeningsiiewuzen zal door oas tlage gaae worden of de aangewezea ran4Peren inderdaad zun geleverd Kocht dit niet het ge al zijn dan wordt de exüa aanslag vanzelfsprekend wederom opgei gd Dg VQBOSE COMMI 8ARIS VOO HTio rv AIIB BnHidst krt DV 1 tm 5 1 Eenh 81 Dec KotMoeleind 01 2 03 en 04 KF 1 Eenh 30 April 43 atordag 1 Octeber I lim VBMVM L Im H 7 IS Kinderlroorzaag gr IJSBNO MlOTnnberlchten 7 40 Ochtendvertier 8 30 BNO Nieuwsberichten 140 Hoorspel in afleveringen 8 15 Koorzaag gr BOO Gevarieerd morgenconcert gr S 30 9 40 Spiegel vda den dag opn j 10 OO Vaudeville orkest soliste en mannenkoor opn 10 30 Dat weet niet ledereen 10 të Orkest Jack d tf Kinderen en soUst 11 30 Zang met pianobegeleiding en grainofoonniuzlek lljSB AJmnak 12 05 Amusementsorkest U45 BNO Nieuwsen zakelijke berichtt n 13 8a Prans Wouters en atjn orkest 13 45 Heeks Arbeulsdienat De organische aibeidsg meenschap 14 OO Rositnl Peapighl gr 14 30 Europecache Ttidacbrlftenacbouw 15 00 Bonte middag 16 45 B O Meuws en zakelijke berichten 17ao Berdenkina geboortedag Giuseppi Verdi gr 17 30 De druiven der gramschap luisterspel 18 00 Orkest Boyd Bachman en Trio Henk stuurop 19 00 Ais ik t voor t aaggen had lau Deze hoort V graag gr j U 30 BNO Nieuwsberichten 19M BNO De wereldmeeataa uit den aether geplukt 19 50 Landmans Lust Vanaf 20 15 alteen voor de Jbulio Centralee die over een Itewerttodidc met de Studio besdiikken MS Stedd k orkest van Maastricht en S Ma 11 S HMO Nieuw beiichten Zsoo Zaag ei wkaat fr I 22 15 Zigeunenpel en zaog Cgr SW HHM Bonte Zaterdagavondkanken Igr BILVBRSUM JB U M vucesciiWAScNTionnnaNC Handelaren die ultshiitea gedu uiter vleeaebwaren verkodpen Ir gdMTUlkte toewlialngca voor vlo welke zij nag In non beeit beUia bet ttldvak ta U ot en net IT m dB piaaMS dIetrtbottedienitaB ren ter eriirwiof van teld re toewlinngen taadavaid kuAMia sleette warden toe ijzlnfan Haet aan ven m Wk in an gelegen Ie bet dvalt na 1 Maart IMS tot en dat 31 AawaNu 1 43 BUMMan dienen dï oude laewgskwaa la te teraren ia zakjes im 258a met een entvans sO w wI ia MD Mt U OeIalOlsten die niel in itet bezit aan vansMfttevUcte toewDxIncen mar v li iiasa hw areikamen Met In lunmerkinc vao ae vooiSfiuit vla es di waren 5070 iHMni r KMiemnwHsmMNKG 1M2 leve 715 7 40 Zie Hilversum I T Ochtendgymnastiek 7 50 Ctoneertorkot gr S t Brandende kv esties opn 1 15 Klanken uit Zuid Amerlka gr BMO Nieuwsberichten 0 40 Daaaen voor piano gr ajoa Symphonie orkest gr 915 Voor de huts rouw 9 30 Krönungsmesse Mozart fgT ie 00 Godsdienstige uitzending 40 30 Kwintetconcert gr 1 11 00 Voor e Je d 11 3t Wiener Skngedinaben gr IIJD C noeitorke t en piano gr j 12 30 Programmtfeverzicht 11 JS Sympbarte whaat r MM BNO Nieuwsen iskMQke tlcrichten UM Flitsen uit het vraHk van bet vlssdwrOproefstation 1315 lESmerorkest gr ISJo Zaac fluit en piano 14 00 Godsdloistlfe ultaending 14 30 Nedcrlandsch Kamenrkeet opn use Kamerkoor Nedarl Bdtsdie SanghersKonote 154 Voor de teufd Wa D JCeledlstaa ie4S BNO Ntèawa en zakeigke berlSiten 17 00 Voer de bianenaotuppera 170 S mpbonie erkcst ar ITJO Met weekblad Arbeid in den taulsetqiten kring lezing ï 4S ngelspel IMO De NJS B Sa Oiiaelcur R den Vee rta itikndlg n rrestm atuits VeewtacBQtaindla sslirsHtiiut numd en kkui tuut een ondersacfc sel wetden omtrent bet voorlwmon ia ven hel vee steeds veer 1 ble en Vaa einde dit aadenMK ta Mgebreiden omvang t kunnen attvaemi mMR aan veehouders wier vee a ey vattwid irijze steed ondanks besmetUn sl iain aft de ziekte bevrtld Mtleven varadeht aMi schrifte aaet arttn een dan daM hun er nlili i fSiSX5idt S © v den tU BMOi GlAiilIBA praatte ISM Groeten aan NedciladKclte HlMen t NMerlandache volkakloikan Venat 3019 allaen voor de Radio CentiMm die over een IttnTfrbbidlng met de ÜMdtd baaehikken ai 19 Van de eene melodie Ja 4e andere gr I II 9 BMO NlcirwAcrbaitgn aiM BNO mtltair overzicht Vtfl Av arfwfl U SJS afas Zie HUversumJ Ned Rerv Kerk Be n aa m d tot Hrtpvradtker te Anwtelveen cand H M CBeesaa te Woerden verlat aa leots van isii vaestapet te melden aan dea directeur aa voeraemd instituut Croote Kattenburgerstraat ï Amster 504S Aangenomen naar Kethcl en Spaland mr H A AbaB oand en hulpprediker te aCra venhage Geref Kerken Tweetal Ie BetiardanI IBirid vac ds H Popmal da C V Sater te Ma ait ds H Veltman e s Hertogeaboaeli l anuH i iNG lis van Akker feeUjM fc de noit Is Hr HLor h mnnmima wordt leverd en verhandeld t aaUt natuimlittir aM voor het pooi feedwat voor export aan de MMÊêJ f roatoomo vam moTrsT NïsriWI tiaH i n G IN o ST rr l t In het laatst versèhenen4Wi Hnw vsn het fededeIlngenbIad verklMK eri d ro nini isie der i tns met rekerheii det de zendelingen gewesten oage ladi M voor het pool kunn n oMidedadea lid m de BiHten r gem te Oir t