Goudsche Courant, vrijdag 9 oktober 1942

VRUDAG 9 OCTOBER 1 MEMORANDUM imi nmu t m NamMfHi kM jjj2 to Tidüp l 0K iêm mr 0 rt l t iM QiinsHmni Hf nagd Ml MM HiM HcM VM hdica ca bo e 00 la r P a Bq M Kwtlc r NoordcmiwDwMar lW Z reiilinizeil Aa tcMpaiir zoekt te Oouda VRIJ BOVENHUIS V gaal Huurpriis 30 p ni Br o no O ST79 bur v d blad Heeft U Kaaraanbannan T Wij hebben PitlMA KAARSEN in voorraad Teven weder ontvangen THIKLIOHTKAAIISjiM zdhder bon p 10 at OJO aan au wriVwaa En voor Uw zeepbon raiMA ZKEP en WA CHPOKPER Th Allebrandi M OUDSOHI BAZAII Kleiweg 78 Oouda tel 34 8 Er Is goed nieuws In de advertentie s vanüagl Verandering opaiie gebied Niet vcramlerd echter i het beste adres als U meubelen of Iets dergelijks op te ruimen heeft dat Is nog steeds httbl taontMadMJ tUJ K o 1 BCAUtOBX VA t U8UBM A M AJMflOM VAH BOSIZCLAKB VAM LOBNXM K WONUnOUEN OmL Coaun 1 Ds P K il 1 OOUin VAN TBOOBTWUX NtmétnfBb f J VAM A8CB VAM WUcS aSSStSS vm NOBVn in brauw i ra b dSÜS VaralrekleradlataaNeaaii galden A depoallo o hMfwa F voa der Unda la OjMdtf Klalweglll en a W CwaDotthfoooa telVadkUiigvfiaea De Directie B DE BEAUFORT N C DE RUYTER In DORDRECHT en de M£RWE STREEK is het Dordrechtsch Nieuwsblad f Repareer nfef ze £ P MKWI ttrorcnMBi ot ccn waalMg icftuiirfmM Brieren omlcr no OSnÜ b tutmtüut Laat Uw Huiihoudoflnduttrimmachlns vakkundig nazlM door TH RICKCN Otvnagd H t f i tt tdil NAillliADJriNENillOEL Za jtmemttrcMt 4 Ooudo lutmiÉioiiteers gebed zeWtt kiffloeodewerkeiv r ao a 20 bnr nn dit blad TE KOOP ADVBRTBUIBN tynonwm oon pncM VLOERKUEO VAM met placlie kleed eiken LEEtUMP eowpl ROOKTAFEL nz alle modern en i g a n Te zien Zaterdag 2 4 uur vHouten Zaagmolenkade 51 Rotterdam Inliclitingen Kuttithandel Jocheins Lange Noodgodstraat 20 Oouda DANSCLUBJE S d tt i b vragen nog 2 R K Heeren uit Oouak voor privétcs op Zondagavond Brieven no O tm bur v d blad 250 giam In Aroma bttcharmende verpakking voor 36 eenf In elk gaval w Ik ial n kopja kofdeiurrtfgaal uitstekend zijn kan Men vergaat somt 4m bel geen ouderwettcha koflia li miti man wal zorg aan hal zattan basleedL Zei hat daarom all batara koHia ti haat ha ook by De Grutter Voor UPS Brandkasten n Sloteofabriek li V UZERIMNOa P RONS Pz fiOUOA i m leen U a GliC MMK M ImtmliwalilwiiA MriiaM fthtmt aoiiri Mrfto mUrm emlgibiatM In t H Mut M weef m vhgibnli ptnom Owr a OM pieaiKiMi mnmHtft m Mm h uur Iw i i ui i l l in giewWaWw m m m Un M a tns IMMM w aof IMi GÊBÉ tm m titm ma i iiiirtn Jfi ü i w wIm Uiitifaiiisiia leveren wtl U een zoo best mogeiyk product VAN DER VEER S Kle0dinab di n OooratttUat ng Ï3 BUI 11 1111 Voor tnMoingm N VREEDERUJtUSEL C G VAN bSR GARDEN GEREGELOC DIENSTEN ROTTERDAM UTRECHT OEN MAAb OELFT LEIDEN TEL3I52 3I6 1 botreffande da JUdaek l MSSé wande man zkHi tot oni BuiVou MARKT 31 Tal 2745 KLGIWEa aB aOUOA TEL 7 zonder bon U k iit ons saakll OOSTMAVm 19 OUIM rtLVOON 23 4 Nog ifaeds hef odras voor a actr varfici ftnfl en niwielartikékn i Groot orlMring gloeiianip ii ii ni p mm Êm iMr MANUFACTURENBREVET J C Kapteynloan 50a Gioningen Talafoon S CURMIS GOUDA op Ooifdardaig IS Oct te 14 uur Motal Cantrol Markt 22 23 DisTRnunEmEvws Neen maar waar koopt U het oog 1 4 78 voor een prima Sonypboon Krisfcd Pick Up pracht uitvoering met gegaraHdeenl chitterenda weergave W Backer Govw 101 Tolof 3S21 bij Oroenendaaibrug Woont dezf les zonder verplichting bl Zto tolom VOLENDAM J HOOGENDOORN OOüOlv P ERSTRAAT ló TIL 3109 Een boat eo kleurig tafetad t Historisdh Volefidam Dat boeid en boek al jatenlai Den Tieemd liog die er kwam I Volendamsche vusdmmaa Met ffluts ea boezeroen D e kent zijn sutrogaa wel TXe drinkt alken KLAROEN LV KllWIIOIIIIIII flK UTRECHT NIEMEIJER S KLAROEN KOFFIESURROGAAT ENSAiO helpt U lijd gelff on punton bosparenl Oomat ae Miftê MAUT NU ZELF mr KLtEOtNS TRUISII laedl aan ferlaNiaartaan de dagelijkecbe courant In vrUwM ieder gazin Voor algemeene publiciteit Er AARtEWEZEN OMMAll INSTITUUT LN SJ I D marx W s l siiili pl H MM JM fe aan eli aaa OMt krMkMM lÉrkwraaea ato n sl a JONGENS BMNTgantSOour Deleveada r libtaehlalavaed peppon lB DE NIEUWE scHomvBinQ Prljzao dar ploomai ia25 lOManfOtt Mpi Levensmiddelenbedriif in Zuid Holland Hoofdjuf frouweo mmt diploma Uitvoerige sollicitaties t zendea onder No 8175 Ru Karel Hoogstraten VijverhoMraat tOR Rotterdi C suuoaroii a co ancmoc i ioR lacmra vaa DOHoanaa oer i r i i 41 HM I f itÊ iui OW inu laM iNn tiM lara ilgaa uiu 100 iiao ua ai ivaa ƒ J nt Nt UN iMt IM ÜÊt IS nu UMO IMtO UMt IMW ÏM int wn Moi MOHiaioationiMWNMqsioo oait ani aoao som Btt i UU n 4 10 OM 0 T ilM u tu Ma I09 0010 SIOS OOM MOI tilt R8 isissmsi ss s8 SS ss ss s ijjiij jjjij ijj I UOet HOM UtOl UMO 1000 int Mil ÜMO lOSOt UMO llOit lim lUn 1U09 lUM lint 11000 iMo uoet iioM iiioi lOMO utB laoo is lOitO loon lltM lOOM IMOI IMH 10117 10100 lOOIO 13ITI lOHl lUM 1S lOOW IMU uon II i fni iion MUT inu M uut 101 I iMi i iM loin iSm itofo loMO iBn 1 IITW II w l i 100 ISOtT lOtlO i Moot 100 0 inu tam lowi mui iim toMo toaw loooi i n t i 7 inw mit I7M1 in f itnt inao iwa in ï lOiM iMot lOH inn 10000 uim hiso mm im i non imoi i 1 1 1 toMi MOM lOSM MOM jjMi BS SS MOM mm ma tw mu loMt Mn a M oo mtöjo ot öSh omi in iomt MT 0 HO 8 o H IM U II Mo Si 1 Hl m i8 I 1 iSS ÜM m g g ig int 100 TM H W 00 iffi ff wn tui oin oio om omi oirr hm omA h an n w au mm oom om ti Sm tm loniSinNsgoMioouioMioaSSioHiiN Mji WO aHi iM on i H n i MM a mii om 9 1 0011 OOM tm na wni nw ow iJn n moi MM im 0 M MM MM n o SÜ MM 4UI M a MM4M H MSMB lWi ni K jH MM M HM MOI nw lui OOM in vm tw iu m ïip Iim hm 01 1 SSt om out OOM mm mi mm mm óhI MM OOM otM Mu oiM nS no im on oi @ j nro TM i M nn n jm m Mn nM KM TOM 1 1 MM MM Ml W tOM HM tUlt OM o H n nx HM nt NU iM MU 1M HOI OHi OtM Mlt N 0H1 MM MH MM NTt OM o WO fin OM OOM OOM HM iUt IMH ln MM HH oari OOM INI MN IHM IMH lora Ijg MIM in l lOIN IMM IMM U t lOm IMH IMI uni IS ntN MM NM IMH IN IHM IMH IMIl MO MOM IMH ion IMM lini iira un otm liS uoh hm moh kM IMH MOM lOOM MOM IMOI IMM tlllO IMM IIOO UIM IllM I IIOH llMl UMO HOM lino UMI HOM IIOHS I i n UMt loiot loj I litio iMOl UMI UON lOHT INM UOH I UIM UIM l IMU I 1 UIH UMI IMM UOM 10M itHI Ukl UtH k inu inii UMO uon ihm uon imo imi gS 141111411 im 5 gg I MM IHn UMt 10 IMM tlW inil UIH IH I U8i $ sskisisiss j I 141 t @ us iïs ss i T isfi isn isi iK i I iSR a iSil S i I i ilM IttN ITM ITIM in HM ina 111 latii iMn Om itm imn lüS ia SSSi I iMii m I laÏM ir UIH UMO UOM lOOH HOM 10 41 8n 8U m SSiiSSiS I IMM 1 rssi iMtoinul SS S8i8SStSSS ONOiCMinH ivii mm na I w H MM leinHlS OMO B m M Last van concurreirt 91 P aaW hier 1