Goudsche Courant, maandag 12 oktober 1942

iiandag 12 October 1942 NIEtfWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 0jurpeb No 21001 MAiun n Ruor nu Ch ttMla lran f TimCB Oouda vi sgevechtsgraep fi Toeapse ingesloten fiimnve ontlastingsaanvaUen ten Noorden van StaUngrad mistak naanvallen aan de Terek afgeslagen iMnBnenwerpera en jashtvltegtuigen Ia deze iuchtgeveohten ging sleciits een eigen jachtvliegtuig verloren terviijl de vliegor zich met de parachute in veiUghtia kon brengen Tijdena aanvallen overdag van gemengde Vijaadeli lce vUMtuig ormar tiet op Nooid Fransch en Belgisch gebied ontwikltelden zich hevige luchtg vechten waarin aen vrij groot aantal nMermotorige tMmmenwerpers waaronder van AnwrikaanscW afkomst werd neergeadiot Siaehti één eigen toestel ging verloren De Frknsclie burgerijevolking leed verliezenNua dooaeaen gewonden De door brislntbommm veroorzaakte materieele ichade i gerihg Aan de Zuidkust van Engeland braclt ten lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen tUdana aanvallen overdag twee Brit scha landingsboöten tot zinken an beschadigden twee andere zwaar Het opperbevel maakt d d Zondag bekend In het Noordweatan vmi daa Kaa kaan hebben Dultaehe betjitroepea aiet atena van formatiea r inditnaaeht Hm vOuKl nit alenwe hootteiegeB Btd Unan veMftvea Da ida iacaaioten ge flUide groep vUandeUJln itrljdkfaaliica ki na vaq a eha ultbnakpOgiBliw li an leer beperkt gebied opaaogcAmgaa Haar vemiettging ia aaaalaaade Aan de Terak ateriw vyaaddQka tetanaaavailan afgailMea O eewaea a tröarde t aaehti voor Mstte aaavalICM van ika InohtsttUdkraehtea ap Oroaay vaa balanc vaor de bolajewifeÜsehen petrolenaiwiantag veroonaafct leer iwMe verwoestingen en g reldice brmdea Ta Strijofrad zijn onder vaertda W a fti tavaditsbadrijvlghetd coneeatra ttieppeTiMVel ter DuitMtae weerJi maakt iO Zatardi bekend M BaakaawiwUMI vnrd um Umi Mf naar loeapae aa aterte SSEiMP van den vtiaad iasealeiea ÏSfeveehtoatelltBCBB mionien In ZéMi a StaUntnd lauütt atfflSmvmi iMt ieger tivaa vttandeUfke Zv rbo tM op da Volfa Ut ain Sa beiebadigde een audan iwaar iSjEwepen mm ia Mt atadweMed rngün knif In da taebt vQafen SiMflrrr daiktMnunaaaranien aenan navallen tot mnr malen van da SMMUke liaanlen van vanat n jÜKkto balaenblokkan voort Oeg jtnUeten letten da vemleUnK H flivltnUeerint w a en ttaven iSapaa I katlMed Hmém baiSBmv vaa den Wolga voort OntMtMMaavalIaa der Sovjets op het iüimifca alpwidallBirfreat blaven als een bevrijding van de party en de samenwerkmg met de politieke leiding politieke leiding van de verantwooide van het Sovjetleger Bovendien moeten lyk Id voor de ernstige militaire fiasao van het roode leger Aan den ander leant overweegt men de mogelijkheid dat de militaire toestand Ttjim OMojnlen an Nooiidtftykan gür arden auoeeavoUa aotiea door B ttoottroapen onderruiiaen Mt iMoga Nooirden vielen 0ait I fivecbtaWJegtuiaen in den alk m nacht VlIandMilfca vUegvwlden iét KafebaaT aan LlliiopdLAfiSca viel da luohtmaoht ètoriiaenia founatiaa batterij i en m ta tticaimi e der Britten kim mMm van i et Alamein x nt iad hamo en d dcin taliatiet van MKHKlrll met foede tMUerwericing PI ¥ fft beseleidende beichenning ge PÜ ItaiMta jaMN achoten in iiU vecht n xea ftltadia vUegtoi Ctuer xondar aSi vaiiiecen te 1 TVoena mwllen van een atetke iungig vliegtuij onnatie op eigen rreinen te vtMé verloi en de 1 door dan geoonemtmanien a t Ouitache en Raliaanaehe Jaen door hiehtdotfarttUerie 48 are AaMrtkaaaaalia taak welke en Italiaansctven dtiiklwmmenPtr aan het Egyptische front bui ftvecbt ward gesteld fOrbis Luce HoIIandi I Mu iiiehtafwéenwaueiie be ttt de voortrukksnde Infanterie ♦ tauidend stei fP K M tfk Tra Po iwül T Bl Da ta Rottardam la aan kleuferitla geopfnd Da j l S ract i t jl w eit dat AgetiJks pet DvIMk aatt tankgeaelMl in een straat ïSSU LÏÏr SS lf thulsgobTsüht orden De kte ne ftyaU in hat brandende StaUngrad twrft wIgÉtodaa fPoll foon Woak PJt rbar ll ij aSi EENHOOFDIGE lEIDI G IN HET I OODE LEGER YiA Antwoordelükheidl kcpi geheel bU de comnttoidanten te liggen aa vaa daa vt ad d ier doeltreUend kMHmvBur ulteenfednven atlaaOagauavaUea der hri wlekea tan Neordói van de stad nislafctaa Aan het Donfront zijn bU een plaatselijke aetie talrijke vijandelijke gevechtssteUingen v woest gevangenengemaakt en wapens als buit binoencehaald matvati voobloopio OBUSmVBEBD lijn zUn de berichten over ig in het Systeem der polimissarissen bij het roode belangstelling ontvangen Bij leeling van den achtergrond en vaiitueele gevolgen van deze raaatre el löin Stalin is men zeer gereservéwé too lang niet meer gedetailleerde iÉHehten beschikbaar iijn Men liooft Ttchter de meenmg verkondigen dat ze maatregel gedacht Jtan zUn In de periode van S9 Septembek tot B October zijn 358 SovJetvliegtaigenMir Uichtgevechten 68 door luchtdoetge schut ter luchtmadit en 10 deor formaties van h leger neergeschoten voorts fis op den grond vermeld zoodat de totale verliezen 459 vliegtuig bedragen In dezdfSe periode i i n aan het Oostelijk foont 36 eigen toestellen verloren Jfe Zuidoost Engetod ziJn overdag milnaire installatia en voorzieningsbedr jven aangevallen met t onmien van zwaar kalit er De Britsche luchtmacht verloor van 1 tot 10 October tZ7 vliei tiigen waarvan S4 boven de Mid delUndsche Zee en in Noord Afrika In hetzelfde tUdsbestek ging i in den strijd tegen Groot Brittannië 23 eigen vUegttiigen verloren Bi het bruggehoofd worohesj heeft zich by de succesvolle defensieve gevecivten ler laatste weken het tweede iNitaljon van een Mecklenburgsch regiment infanterie bijzonder ondench den Stalln Beeft gedwongen een eenhoofdig ntrale leiding bU het roode lezarfii te stalen DB STBUD OP NIBDW GDINBA Volgens een bericiit van het O N B uit Tokio ontwilckelen de gevechten NieuwGuinea zicb ook vnder gun sd voor de Japanners De Australiërs heoben een tegenaanval undamomen om op het laatste ooganbUk Port Moresby te redxten De v jaadelijke tegen aanval bleef ree hii het be in steken Behalve een onbataekenende terreinwinst van slechts eokela kilometers konden de Aualxaliëik bij den vastbesloten Japanaehen tegenstand nergens noemenawaardi suceesaen behalen De AtistratisdM verli Men hi de gevechten van de Mlate dagen wa en bijzonder zwaar DmSDAO ONOnsWOKGBN nUAVIE VAN B0OSBTII T Volgeiis den Engelschen nieuwsdienst zal prresklent Roosevelt 13 deaer voor de radio over t initenlandsdta en buiienlandsiAM aaa erie0enhajha spreken De secretaris van Roasevelt Early Iweft verklaard ïaft deze uitzending de gedaante van een ongedwongen praatje zal hebben RMte Bfoekou heeft den t st van het bevuit van het pro dium van den OptfMVtan Sovjet der üd S S R medegedaald met betrekking to de af chafflngvan oorlosioonuni arissen Daarin wmit lazccd dat het systeem van ooringiiaBunissarissen in de Jsren Van den Burgaraorïog is ingevoerd en voortvloaida nit het wantrouwen tegen het bevalvoemda personeel dat toen niet aan de skacht der Sovjets geloofde In da Jtren na den bar roorlog zijn de iai a aditer opgevoed en nieuwe gexweakt en de huidige lorlog heeft eenjpoot aantal begaafde nieuwe commaijunten gevormd die hun militairen pUcM M liat eind toe trauw ciin gewesat Anderzijds hebben ook de oorlOIKonunissarissen en polit wcrkers hua Oiiataira keaals vergroot Velen zoiM ii onmiddelWli of na zekere militair voori ereidi ita gebruikt kunnen worflwj De recten voor het systeem van OOTlagscommissarissen is dus niet meer aanwatlg Ket verder voortbestaan daarvan lean zelfs een rem bil de verbetering van de troepenleiding wordm en voor de commissarissen zelf een wheeve positie doen ontstaan tes £ ir yxx yiii veider blykt voor alle kanten van het t reden der troepent lelieel en al bü de commandanten Hagen Daarvsoi uitgaande heeft het presidium Van den Oppersten Sovjet bepaald Worfcum heeft op aardewerkgebied een goeden naam voofkl wat betreft het z g Friesch kunstaardewerk i wel speciaal voor het handsnijwerk CPolvpoofi Sa ers In het roode leg de algehecleeenhoofdige leiding uiloef iing vanhet bevel door één persoon in te voeren en aan commandanten en chefs de verantwoordelijkheid voor alle kanten van het militaire en politieke levep der troepenonderdeelen en autoriteiten van het roóde leger op te leggen Invioering vafl he instituut van plaatsvervangende commandanten voor politieke werkzaamheid Plaatsmg op grootere schaal van militair het best opgeleide én meest rvarene oorlogscommissarissen en politwerkcm in leidende functies Invoering van de voor comman Krijgsgevangenen in de boeien DVrrSCH ANTWOORD or ENGELSCBE VBRKLARINQ De Evening Standard meldt dat in Canada 107 Duitsche officieren en 1269 manschappen de boeien aangekregen hebl en De Britsche reuring heeft op 10 October ten aanzien van de kwestie der geboeide Icrijgsgevangenen een officieele verklaring uitgeigeven die de volgende Engelsche uiteenzetting der gebeurtenissen ehelit Da gioentea en frnithandelarea moeten binnenkort een bord op hun wagen meevoeren waarop duidelyk leesbaar vermeld staat dat de verkoop van hun producten uitsluitend voor de vaste klanten is Schi 7vn lpennin h Sm t Bg den aanval op Dieppe werd onbevoegd een bevel uitgegeven inhoudende dat de handen van gevangenen waar dat slechts mogelijk was gelion den moesten worden opdat zU hun papieren niet konden vernietigen Op de klachten van de I i itac he xegeerinj gaf het müilsterie van OarI terstond voordat er nog tijd geweest was tot een onderzoek een verklaring uit volgens welke ien dergeluke lastgeving wanneer zu mocht zun geijeven ingetrokken zou worden aangezien de regeering van opvatting was dat men uit een dergelijke lastgevmg fou kunnen lezen dat zotkier rekening te houden met de Iwataande omstandigheden de handen van krijeagevangenen gebonden moesten worden ïw het in Iteilen vag een onderzoek is er geen bewijs voor gevonden dat welken gevanoene ook die uit Dieppe meegebrsöit werd de handen gebondfn waren Wel kwam echter het twttaan van de betroticen lastfevtng aan het licht en zil werd ingetrokken De aanval op Sercq is ten uitvoer gelegd door tien officieren en manscheppen Zeven msn van de troep na men vijf Duitsdiers gevangen De lianden der Duitschen werden gebonden opdat de mann i die de gevangen nemhig ten uitvoer legden hen door hen onder den arm te nemen konden wegleiden Geen aohriftelljke lastgavlng of andere kutruotie ward uitga gevan Da gavahganea moesten aL op danten vaa het roode leger geMende rangen en onders heidincBteekenen Ivoor de plaatsvervangende comman danten vow polilieice werkzaamheid en voor alle andere poltt werkaTs Aan den ooriogsraad der fronten en aan de Sovjet tegerafdeelbi en is last gegeven om binnen een maand over te gaan tot militaire benoemingen onder de politieke arbeiders De becoeminffen moeten uiterlï jk 15 November aah het cooMnissariaat voor Defensie zijn voorgelegd De commandant der troepenformaties en de ooriogsraad van het leger en van de fronten moeten inet grootere doortastendheid politieke arbeiders die over voldoende militaire voorkennis besdiikken op commandoposten plaatsen en wel op de posten van compagniechef en i atal jonscommandant De ooriogsraad moet voorts op 20 October een cursus van twee ifiaanden organ iaeerin vo 200 tot 260 personen waarin de voorgestelde politieke arbeiders zullen worden opgeleid tot bevelhebbers De keuze der candidaten zal geschieden in Een waurschuwing van Sumner Welles rSdTBSTEN VAN AROENHNn EN orau Donderdag heeft de Amerikaanscha onderstaatssecretaris van Buitenlandsche Zaken Sunaner Welles een rede gehoü eo wa rin hü een overzk t heeft gegeven van de militaire activiteit der V S m de laatste maanden Aan het einde van zijn rede nchtta Sumner Welles zlcft in scherpe bewoordingen tot tWfce Amerikaanscha repubUeken die hij niet bü name noemde J e Veraenlgde Staten aldus Sumner Welles zuUan in de toekomst niet toestaan dat Amerikaansche staatsburgers het slachtoffer worden van de politiek dezer beide landen dia het mogelijk maakt dat de Amerikaansche schepen tot vlak voor hua kusten getarpedeerd worden door duikbooten der as ry er met mgang van 1 November speciale cursussen van tw e maanden georganiseerd worden ter opleidhv van 200 regimentaoommandanten en 800 bataljonscommandanten ITAUAAOSCH WKKRmACHTSBBRICBT Engelflch chip yan 20 000 ton toi zinken gebracht Het Italiaansehe weermaehtsbericht van Zondag luidt als volgt Aan het front van El Alamein heeft het artillerievuur zich van weerszijden verhevigd In lucfatgevechten hebben vijande jke Jagers drie toestellen verloren n ef choten door Duitsche jachtvliegtuigen en drie andere die door Italiaanactie Jagen ondergingm Hiervan werden er twee neergeschoten door een afzonderlijken ItaJUaan die stoutmoedig pen patrouille van drie vijandelijke toestellen aanviel Tijdens bombardementen door onze luchtformaties iiitgevoerd op oorkizsdoelen op Malta achoten Dflitsche Jagers twee Britsclie vliegtuigen neer Vier vsn onze toestellen zijn niet terug gekeeld van de operaties der bride laatste dagen Eoi naaer Atlaatlaehe doikbaoiea ondor bevel van lidtenaat tw aas Gai Zoowel Argenthjië als Chili hebben tegen de uitlatingen van Welles geprotesteerd Bi de Aigenttjnsche protestverklaring wordt ojt gezegd Inderdaad behelsen deze verwijten geenerlei concrete gegevens over enig geval In j tegendeel zij vMmen niets dan Ucht vaardige beweringen die onnauwkeu rig en algemeen zijn en bovendien ta togeaaieUing staan tot de vriendschappelijke houding die AMantiniS aanneemt tegenover de Zuid Amerikaanscha belangen Reeds in Juli j l hefft de Aifentijnachh regeering aan de regeering van de Ver Staten medegedeeld dat zU geenerlei concrete gegevens over eventueel spionnageoentia of een erlei actie die voor de verdediging van het continent gevaarlijk kan worden zou afwijzen De aanvallen ten aanzien van de torpedeering van koopvaardiJsehepen moeten echter absoluut worden afgewezen Deze achetwn zHn zonder onderscheid tot zinken gebracht op de reis van of naar Argentijnache havens en steeds op grooten afstand van de Argentijnadie wateren Naar verluidt heeft de Chlleenscha president Rios zijn officieel bezoek aan WaAington wsarvow hij 18 Octob zou vertrekken afgezegd Dit besluit zou een gevolg i n van de verklaringen van Sumner Welles Een rffieieele bevestiging van dit bericht ia nog niet ontvangen Tree it CrinM uit de oceaanv arder Oransaide van M MM getorpedeerd en tot sinken gebracht rn eveneens deer torpedo s éea oceasavaaider Bea Hellas de v t e e ge i e Tascaafii van 17 eos t swaar getreffen BROOD EN IMELKOISTRIBirnE IN ZWITSERLAND Met ingang van 16 October a s wordt ook in Zwitserland overgegaan tot brooden melkdistributie Het dagelüksehe broodrantsoen werd vastgesteld op 225 gram terwtjl jeugdige personen en ari eidera extrarantsoeiien zullen ontvang i Het dageluksche melkrantsoen bedraagt voor volwassenen O 4 liter en voor kinderen O 7 hter terwijl jeugdige personen en arbeiders eirtra rantsoenen zullen ontvangen Sir Statterd Crippa aan het vooraeaiea koesterea slja portefenllle ter beschikking te stellea ea nH de Britsche regeering te treden Aldus meldt volgens Zweedsche pendaericfaten uit Londen het communistische Engelache blad Daily Worker Het blad voegt hieraan toe dat de ontwikkelmg ibetwistbsar in velerlei opzicht tiegen de politiek van Cnpps gaat als bv hel fralcn met het oprichten van het tweede front de maatregelen ih Ii dië en de weigermg der Engelsche regeering om een distributie van steenkool in te voeren bewuzen Dit alles aldus de Daily Worker kan worden opgevat als een rechtstreeksche zege d kapitalistische belangen 1 1 1991 Ten aanzien van den aanval op Sercq geeft de Britsche officieele vericlaring eveneens toe dat de daar gevangen genomen vyf Duitsche soldaten geboeid zyn Wat de Britsche opmerking betreft dat vier Duitsche gevangenen losgebroken ziJn en doodgesoioten moesten worden om te verhoiêden idat zij alarm zouden slaan wordt Van Duitsche zijde verklaard de gevangen genomen Duitsche soldaten warenfop iiet oogénblik himner gevangenneming voor een deel barrevoets of in kousen en slechts met een hemd gekleed Het IS derhalve bepaald belachelijk wanneer de Ehigelschen verklaren dat zij ze bö hun poging om los te brekeni hadden Ribeten doodschieten opdat zij geen alarm zouden maken Het doodschieten heeft ongetwijfeld een veel groofcr rumoer vcroorraakt De Bngelschen vergissen zk echter wanneer zij bewereSï dat zij van de vijf Duitsche soldaten er vier hebben doodgeschoten Een soldaat die gewond werd en een tweede zijn hun ontkomen Deze belde soldaten zün thans door een gelukkige omstandigheid de eenige overlevende ooggetuigen van dit barbaarsche Eqgelsdje optreden tegen vreerlooSK krijgsgevangenen Hun verklaringen zijn protocollair vvoreeti itmht vastgelegd weg naar de l ooten langs de door de Duitschers bezette kazernes geleid worden en ondanks de voonichtigheidsmaatreeelen braken vier van de Duitsche krijgsgevangenen onder luid geroep los en moesten neergeschoten worden teneinde te vertioeden dat zjj alarm zouden slaan Naar het Duitsche Nieuwsbureau hi dit verband verneemt zal het opper bevel der weermacht binnenkort een samenvattende uiteenzetting geven van de bchaadeiing van Duitsche krijigsgevantfen t dopr Engelaohen Ongeacht deze a s documentahre pu blioatie constateert het D N B ten aanzien van de bi vengeroemde officieele verklaring der Britsche regeerfag het volgender lé Zon op 8 00 oadar 18JI3 JMaan op 11 47 oB4er 31 09 Ataa ia vtrphcbt Ic ar dniaterea vaa aooaoadertfanU tol loaaopkoasL LaBtaaraa vaa votrtaltfan moatoa aan balt oui oa tons oniiargaofl ontaiokan ordan mm mmm iM wa aiMwcs s B ai a aiMra It 11 De Britsche regeering geeft met de bovengenotonde verklaring voor de eerste maal toe dat inderdaad een Britache militair bevel tot boeien van Duitsche gevangenen bestond nauwkeurig getomuieerd zoo als indertijd door net opperi avel der weermacht is weeiigegevan De Britsche verklaring dat niet één van de gevangenen die van Dieppe meegenomen werden de handen geboekt aren is aooder balang aangezKB iets dergelijks Van Dtiit sche zijde nooit beweerd is In feite zun echter naar door het opperbevel der weermacht op 7 October met nauwkeurige bijsoaderheden bekend gemaakt werd een heel aantal Duitsche soldaten die tijdelijk in Engelsche handen gevaUen waren t dens hun gevangenschap eboeid Hieromtrent zijn de protoaolUlre verklaringen van de betrokken Duitadie soldaten aanwezig Bavandien zUif aanwezig fotografische opnamen l etrettende een bil Dieppe in Engelsche gevangenschap geraakten arbeldssoldaat der organisatie Todt dij geboeiden toestand Am dood heeft gevonden Afgaaien van deze on earregbara bewiJMttdcken zal het Eagelsdie ministerie vsn Oorlog ook wel nauwelijks aannemelijk wUlen maken dat een door dit mlalstwia ais bestaand toegegeven bevM van een militairs ommandolnatantie fai feite door ds oodergeaehlkta ofttdaren an aoldatan alet zou aUa uit sv erd